Rutiner_periode__tertial_og_aarsavslutning_i_okonomiseksjonenNone by wuxiangyu

VIEWS: 99 PAGES: 36

									RUTINE FOR REGNSKAPS- PERIODE OG ÅRSAVLUSNING
      I ØKONOMISEKSJONEN

RA 1           Regnskaps-/periodeavslutning, tertial og
             årsregnskap

Forkortelser benyttet i rutinen:
KS – Kvalitetssikrer / kvalitetssikring
ØS – Økonomisjef
Ctr - Controller

Dette er en oversiktsrutine som beskriver alle handlingene som skal gjennomføres både i
ordinær periodeavslutning, ved tertial og årsavslutning og rapportering. Det er utarbeidet
mer detaljerte rutiner for handlinger der det syntes nødvendig – se henvisning.

Frister for når handlinger skal være gjennomført freamgår av underliggende rutiner.

Ansvarlig for rutinen: Controller   Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                              KS    Henv

 Controller   Kontroller at alle lønnskjøringer i perioden er bokført og
         avstemt
         Kontroller at alle lønnskjøringer i aktuelle periode er bokført.
         Liste 047 skal være avstemt mot alle bilag i 4 serien på hver
         av utbetalingsdatoene.
 Controller   Kontroller posteringer i regnskapet               ØS   RA
         Kontroller at inntekter og kostnader i perioden er registrert      1.1
         med korrekte kontoopplysninger (konto, budenhet, formål og
         prosjekt)

         Sett opp og nødvendige korrigeringsbilag.
 Controller   Spesifiser og avstem alle balansekontoer            Ctr/   RA
 Regnskap    Alle balansekontoer skal avstemmes/spesifiseres ved      ØS    1.2
 Lønn      utgangen av hver periode.

         Bankkontoer skal avstemmes mot kontoutskrift fra banken.
         Det skal påsees at kunde- og leverandørreskontro er i
         samsvar med spesifikasjon av saldo på konto og saldo som
         frakommer av regnskapet.
 Controller   Bidragstrekk, fagforeningstrekk og utleggsforetning.      ØS    RA
         Avstem SLP trekkliste 006 mot Agressokonto 2631, 2641 og        1.3
         2661.

         Ved nåværende arbeidsdeling med SSØ skal mottatt bankfil
         kontrolleres mot avstemmingen, før den godkjennes for
         betaling. Sett opp og bokfør bilag (K bankkonto 1931 – D
         trekkkonto 2631,2641 og 2661).
 Controller   Arbeidsgiver avgift                      ØS    RA
         Avstem SLP liste 19/50 mot Agressokonto 2781 og 2783.          1.4
       Finn kid-nr på kemnerkontorets internettsider.

       Sett opp utbetalingsbilag som registreres og utbetales som
       ordinær faktura i leverandørreskontroen. (Konto for
       leverandører 2411 krediteres og konto 2781 og 2783
       debiteres).
Controller  Forskudds- og påleggstrekk                    ØS  RA
       Avstem SLP liste 019/02 og 017 mot Agresso konto 2611         1.5
       og 2621.

       Ved nåværende arbeidsdeling med SSØ skal mottatt bankfil
       kontrolleres mot avstemmingen, før den godkjennes for
       betaling. Sett opp og bokfør bilag (K bankkonto 1931 – D
       trekkonto 2611 og 2621).
Controller  Pensjonstrekk                           ØS  RA
       Avstem SLP-liste 019/62 mot Agressokonto 2641 og 2642.         1.6
Controller  Periodisering                           ØS  RA
       Foreta periodisering av forskuddsbetalte kostnader mot         1.7
       konto 1711, etterskuddsbetalte kostnader 2989 og inntekter
       mottatt på forskudd mot 2161.
Controller  Åpne ny regnskapsperiode                     ØS  RA
       Sett status N for gjeldende regnskapsperiode i Agresso         1.8

       Sti: Agresso Felles – kodeplan – begrepsverdier
Controller  Stenge regnskapsperiode
       Etter periode uten tertial- eller årsavslutning og rapportering
       Sett status C for avsluttet regnskapsperiode.

       Etter periode med tertial eller årsavslutning og rapportering
       Sett status T for perioder i avsluttet tertial.

       Sti: Agresso Felles – kodeplan – begrepsverdier
Controller  Likviditetsrapport                        ØS  RA
       Utarbeid likviditetsrapport hvor IB, UB og nettoendring        1.9
       konsernkonto bank framkommer. Sendes til SSØ med kopi
       til KD og Riksrevisjonen. Ta 2 kopier til arkivet.
Controller  Obligatoriske rapporter                      ØS  RA
       Ta ut følgende rapporter fra Agresso for arkivering:          1.10
          Råbalanse GL09
          Bokføringsspesifikasjon GL02
          Kontospesifikasjon GL01
          Kundespesifikasjon CU02
          Leverandørspesifikasjon SU05
          Mva spesifikasjon GL04

       Konteringssammendrag SLP –liste 0047 oppbevares i
       avstemmingsperm Agresso-SLP
Controller  Tertial-/årsrapportering                     ØS  RA
       Foreta interne belastninger og føringer på prosjekter         1.11
       Foreta avregning av prosjekter og resultat.

       Avslutt prosjekter.

       Sett opp regnskapsmal med kontantstrøm og noter i henhold
       til krav fra departementet

       Regnskapet registreres i DBH-databasen og sendes til
       departementet og riksrevisjonen.

       Regnskap vedtas av styret.
Controller  Foreta årlige avstemminger og kontroller           ØS  RA
       Påse at det er foretatt avstemming mellom avsatt og betalt     1.12
       pensjon og at eventuelle differanser er ført ut av
       balansekonto.

       Påse at det er foretatt avstemming mellom avsatt og betalte
       feriepenger og at eventuelle differanser er ført ut av
       balansekonto.

       Still opp følgeskriv til lønns og trekkoppgave og foreta
       avstemming mellom SLP-lister, regnskap og kvittering fra
       skattedirektoratet.

       Overfør UB balansekontoer ved slutten av året til IB
       balansekontoer påfølgende år. Kontroller at det er samsvar
       mellom IB og UB.
RA 1.1          Gjennomgang av posteringer i perioden
Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      I det ordinær postering på konto er avsluttet

Frist:          Innen 10. påfølgende periode

Utførende/
kvalitetssikring:     Controller setter opp eventuelle omposteringsbilag som godkjennes,
             kvalitetssikres, dateres og signeres av økonomisjef .

Ansvarlig for rutinen: Controller       Sist oppdatert: Oktober 2006      Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                       KS

 Controller   1.   Inntektskontoer                              ØS
            Trekk ut alle posteringer på inntektskontoer i gjeldende
            periode, foreta en rimelighetsvurdering av alle posteringer.
            Vær spesielt oppmerksom på at:

                  Inntekter på prosjekter er korrekt registrert. Kontroller
                  spesielt at inntektsformål (90-99) er korrekt i henhold
                  til finansieringskilde, slik at det gir riktig informasjon
                  til note 1.
                  Alle posteringer skal ha inntektsformål (90-99)
                  Det ikke skal være postert på budenhet 9000 på konto
                  3799, det skal kun være postert for basisvirksomhet på
                  denne kontoen (kun interne prosjekter).
                  Om posteringene på diverse konto 3799 burde vært
                  postert på mer spesifikke kontoer.
                  Saldotabell pr konto med sum pr budenhet, formål og
                  prosjektkode ikke viser sumbeløp i debet
                  I kontogruppe 35* er det kun 3594 som skal ha
                  posteringer utover avregning og tilbakeføring av
                  avregning prosjekt og avregning resultat i forbindelse
                  med tertial- og årsavslutning.

            Sett opp aktuelle omposteringsbilag som attesteres av
            controller, kvalitetssikres, dateres og signeres av økonomisjef,
            leveres regnskap for føring.
         2.   Kostnadskontoer
            Trekk ut alle posteringer på kontogruppe 4*, 6* og 7* i
            gjeldende periode, foreta en rimelighetsvurdering av alle
            posteringene – vær spesielt oppmerksom på:

                  At posteringer for driftsmidler som overstiger 30 000
                  eller forventes og vare i mer enn tre år skal være
                  postert i kontogruppe 4* og ikke i kontogruppe 6*.
                  At posteringer for innkjøp av mindre varer som utgjør
                  mindre enn 30 000 eller for varer som forventes å vare
                  i mindre enn tre år skal være postert i kontogruppe 6*
      og ikke i kontogruppe 4*.
      Om posteringer på diverse konto 7799 Burde vært
      postert på mer spesifikke kontoer.
      Benyttet budsjettenhet og formål gir et korrekt bilde av
      kostnaden.
      Saldotabell pr konto med sum pr budenhet, formål og
      prosjektkode ikke viser sumbeløp i kredit.

   Sett opp aktuelle omposteringsbilag som attesteres av
   controller, kvalitetssikres, dateres og signeres av økonomisjef,
   leveres regnskap for føring.
3.  Prosjekt
   Ta ut alle posteringer på prosjekt foretatt i perioden.

   Kontroller at budsjettenhet og formål er i samsvar med rutine
   for regnskapsmessig behandling av prosjekter.

   Sett opp aktuelle omposteringsbilag som attesteres av
   controller, kvalitetssikres, dateres og signeres av økonomisjef,
   leveres regnskap for føring.
RA 1.2          Avstemming og spesifikasjon av balansekontoer
Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      Samtlige posteringer i perioden er foretatt

Frist:          Innen 15. påfølgende periode

Regelverk :        Bestemmelser om økonomistyring i staten: 4.4.5
             For hver måned og ved årets slutt skal virksomheten forta
             avstemminger og spesifisering av regnskapsførte tall som benyttes ved
             rapportering til statsregnskapet, intern styring og rapportering til
             overordnet departement. Avstemmingene og spesifiseringene skal
             omfatte alle balansekontoer, herunder interimskontoer. Videre skal det
             foreligge kommentarer til eldre uidentifiserte poster.

             Den som utfører avstemminger, skal signere og datere for utført arbeid
             på dokumentasjonen som oppbevares.

             Avhengig av virksomhetens kompleksitet og størrelse skal det vurderes
             behov for å etablere rutiner med at en annen signerer for ettersyn av
             avstemmingene eller spesifiseringene.
             Ved utgangen av året skal det foreligge dokumentasjon for alle
             balanseposter.

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller kvalitetssikrer spesifikasjon utført av lønn og regnskap.
             Økonomisjef kvalitetssikrer avstemming/spesifikasjoner utført av
             controller.

             Det skal kontrolleres at spesifikasjonene inneholder tilstrekkelig
             informasjon og at poster, spesielt uidentifiserte og eldre poster, er
             tilstrekkelig forklart. Når kvalitetssikring er utført skal det signeres for
             kontroll (og dateres)

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006      Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                     KS

 Controller   1.   Opprett regneark/arbeidsbok i Excel med navn: ”Saldobalanse      ØS
            pr dd.mm.åå benytt regnearket fra perioden før og kopier dette
            over til mappe for aktuelle periode og endre dato i filnavnet.

            Når en har forsikret seg om at den nye arbeidsboken er lagret
            åpnes den. Arbeidsboken består av flere ark. Øverst ligger
            oversiktsark – som heter ”saldobalanse” – her fremkommer
            samtlige balansekontoer med saldo på den aktuelle datoen.
            Hver konto er spesifisert på et eget ark – arket gis samme navn
            som den aktuelle kontoen.

            Legg inn saldo på balansekontoene for gjeldende periode–
            enten manuelt eller v/ å sende/kopiere fra Agresso.
        Ta ut Agresso rapporten Råbalanse (rapport GL09)
        Sti: Agresso hovedmeny: AGRESSO økonomi – hovedbok –
        rapporter – råbalanse. Kontroller/endre periode – tast F12.
        Hent rapport fra FAS-portal, ajourhold rapporter eller e-post.

        Kontroller at sum for registrerte saldo på balansekontoer
        stemmer med sum balanse hittil i år i rapporten.

        De underliggende arkene henter saldo fra det første arket slik
        at evt. differanser mellom regnskapet og spesifisering
        framkommer automatisk. Hvis det er opprettet nye kontoer
        eller kontoer ikke lenger har saldo – oppdateres arbeidsboken.
        Kontroller da fortløpende at det underliggende arket heter sum
        konto fra riktig celle i oversiktsarket.

        Oversiktsarket for saldo pr konto tas ut og oppbevares i
        permen for avstemming balansekontoer sammen med
        råbalansen for perioden.
Regnskap  2.  Kundefordringer (1511)                       ØS
        Trekk ut alle føringer på kontoen for den aktuelle perioden fra
        Agresso. Sammenlign disse med spesifikasjonen fra perioden
        før og oppdater saldo pr kunde. Spesifikasjonen skal innholde:
          - Periode
          - Kundenummer
          - Kundens navn
          - Bilagsnummer/fakturanummer
          - Forfallsdato
          - Beløp pr faktura og utestående saldo pr kunde.

        Alle poster som har forfallsdato en måned før periodeslutt eller
        tidligere skal kommenteres. Det skal framgå når det er sendt
        purring og eventuelt inkassovarsel, og om det er foretatt andre
        handlinger for å kreve inn utestående beløp.

        Kreditposter på kontoen skal kommenteres evt. med
        henvisning til aktuell dokumentasjon.

        Utskrift fra av regnearket dateres og signeres av den som har
        utført spesifikasjonen, og oppbevares under den aktuelle
        periode og annen dokumentasjon i merket perm.
Lønn    3.  Reise og lønnsforskudd (1571 og 1572)               Ctr.
        Trekk ut alle føringer på kontoen for den aktuelle perioden fra
        Agresso. Sammenlign disse med spesifikasjonen fra perioden
        før og oppdater saldo pr person. Spesifikasjonen skal innholde:
          - Periode
          - Personnummer
          - Navn
          - Bilagsnummer
          - Bilagsdato
          - Beløp pr bilag og utestående saldo pr kunde.
         Alle poster eldre enn en måned ved utgangen av måneden skal
         kommenteres. Hvis det er purret på reiseregning eller foretatt
         andre aktiviteter for å trekke inn beløpet skal dette klart framgå
         av spesifikasjonen. Det skal også gå klart fram når dette evt. er
         utført.

         Kreditposter på kontoen skal kommenteres evt. med
         henvisning til aktuell dokumentasjon.

         Utskrift fra av regnearket dateres og signeres av den som har
         utført spesifikasjonen og oppbevares under den aktuelle
         måneden sammen med eventuell annen dokumentasjon i
         merket perm.
Controller  4.  Periodiseringskontoer kostnader - Forskuddsbetalte kostnader     ØS
         (1711), Annen periodisert gjeld (2989)

         Spesifikasjonene av forskuddsbetalte og etterbetalte kostnader
         skal vise hvilke kostnader med tekst som er periodisert, beløp,
         bilagsnummer originalfaktura og bilagsnummer
         periodiseringsbilag gjeldene periode. Fordeles kostnaden over
         flere perioder skal også saldo ved utgangen av perioden
         framkomme.

         Utskrift av regnearket dateres og signeres av den som har
         utført spesifikasjonen og oppbevares under den aktuelle
         perioden i merket perm.
Controller  5.  Prosjekt relaterte kontoer 1713-1716,2993-2997        ØS
         Kontoene benyttes i forbindelse med avregning av prosjekt ved
         tertial- og årsavslutning.

         Bakgrunnen for tallene er dokumentert i mal for
         prosjektavregning.

         Malene tas ut på papir, dateres og signeres og oppbevares i
         merket perm.
Regnskap   6.  Bankkontoer (1931-1961)                       Ctr.

         Bankkontoer i regnskapet skal avstemmes mot saldo på
         kontoutskrift fra banken.

         Åpne regneark for bankavstemming – tast inn saldo i
         regnskapet og saldo som framkommer av kontoutskrift.

         Dersom det framkommer en differanse skal denne spesifiseres
         og forklares.

         Avstemmingsskjema skal dateres og signeres av person som
         foretar avstemmingen og oppbevares i merket perm sammen
         med kontoutskrift fra banken.
Controller  7.  Udisponert tilbakeholdt inntekt (2161)               ØS
         Spesifikasjonen av periodisert inntekter mottatt på forskudd.

         Spesifikasjonen skal vise hva inntekten gjelder, beløp,
         fordeling på periode, saldo ved utgangen av gjeldende periode,
         opprinnelig bilagsnummer og bilagsnummer periodisering
         gjeldende periode.

         Utskrift av regnearket dateres og signeres av den som har
         utført spesifikasjonen og oppbevares under den aktuelle
         perioden i merket perm.
Regnskap   8.  Leverandørgjeld (2411-2413)                     Ctr.
         Trekk ut alle føringer på hver av kontoene for den aktuelle
         perioden fra Agresso. Sammenlign disse med spesifikasjonen
         fra perioden før og oppdater saldo pr leverandør.
         Spesifikasjonen skal innholde:
           - Periode
           - leverandørnummer
           - leverandørens navn
           - Bilagsnummer
           - Fakturanummer
           - Fakturadato
           - Forfallsdato
           - Beløp pr faktura og utestående saldo pr leverandør.

         Alle poster som har forfalt ved utgangen av perioden skal
         kommenteres. Debetposter på kontoen skal kommenteres evt.
         med henvisning til aktuell dokumentasjon.

         Utskrift fra av regnearket dateres og signeres og oppbevares
         under den aktuelle perioden sammen med eventuell annen
         dokumentasjon i perm for spesifikasjon balansekontoene.
Controller  9.  Lønnsrelaterte trekk og avgifter – forskuddstrekk,         ØS
         påleggstrekk, bidragstrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon,
         fagforeningskontingent, forsikringstrekk
         (gruppelivsforsikring), utleggsforretning,
         (2611, 2621, 2631, 2641, 2642, 2643,2661,2691,2694, 2781,
         2783)

         Spesifiser kontoene på sum beløp pr periode. Det skal framgå
         hvilke trekk/avgifter saldo består av – hvis saldo i tillegg
         inneholder differanser mellom betalt beløp og trukket/avsatt
         beløp skal dette også framgå. Hvis differansene utgjør mer enn
         differanser pga øreavrunding o.l. skal de forklares – og det skal
         fremgå hvordan en planlegger å behandle disse.

         Signert og datert utskrift av spesifikasjonen skal oppbevares
         under den aktuelle perioden i merket perm.

         Det skal foretas avstemming mellom Agresso og SLP, se egne
         rutiner (RA1.3-RA1.6)
          Det skal foretas avregning mellom kontoene knyttet til pensjon
          en gang i året se egnerutiner under rutine for kontroller og
          avstemminger ved utgangen av regnskapsåret (RA1.12)
Controller  10.  Kontnoene for avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift for    ØS
          feriepenger (2782, 2922-2925)

          Saldobalanse pr dd.mm.åå: Spesifiser kontoene på sum beløp
          pr periode. Det skal stilles opp en oversikt over hvilke beløp
          som gjelder det enkelte år.

          Signert og datert utskrift av spesifikasjonen skal oppbevares
          under den aktuelle perioden i merket perm.

          Ved slutten av hvert år skal kontoene avstemmes og eventuelle
          differanser mellom avsatt og utbetalte feriepenger skal føres ut
          av balansen – se rutine for kontroller og avstemminger ved
          utgangen av regnskapsåret (RA 1.12)
Controller  11.  Alle andre balansekontoer inkludert:                ØS
          1712 Påløpe inntekter, 2499 Andre depositum, 2911 netto
          utbetalt lønn, 2912 Negativ netto, 2913 Tidligere for meget
          utbetalt lønn, 2914 Utbetalt lønn og godtgjørelse, 2915
          Tilbakeholdt lønn, 2999 Annen kortsiktig gjeld

          Trekk ut alle føringer på hver av kontoene for den aktuelle
          perioden fra Agresso. Sammenlign disse med spesifikasjonen
          fra perioden før og oppdater saldo. Spesifikasjonen skal
          innholde:
            - Periode
            - Bilagsnummer
            - Bilagsdato
            - Tekst
            - Beløp pr bilag og pr person/evt. andre enheter.

          Alle poster skal kommenteres og forklares. Det skal framgå
          hva posten skyldes, hvor lenge den forventes å stå i balansen
          og hvordan den eventuelt planlegges fulgt opp.

          Utskrift fra av regnearket dateres og signeres og oppbevares
          under den aktuelle perioden samen med eventuell annen
          dokumentasjon i perm for spesifikasjon balansekontoer.
RA 1.3          Avstemming og betaling av bidragstrekk,
             fagforeningstrekk og utleggsforretning (1-mnd
             trekk)
Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      I det hovedlønn for inneværende periode er bokført, og SLP liste 006
             for inneværende periode er mottatt fra SSØ

Frist:          Innen 20 inneværende måned

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller gjennomfører avstemmingen, dokumentasjon heftes bak på
             bilag som kvalitetssikres av økonomisjef.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                   KS

 Controller   1.   Opprett et regneark/arbeidsbok med navn: ”Avstemming 1-      ØS
            mnd trekk - for aktuelle periode”. Benytt arbeidsbok fra
            perioden før, kopier dette over til mappe for den aktuelle
            perioden. Måned i filnavnet endres.

            Vær sikker på at det nye regnearket lagres før en endrer på
            teksten.

            Skriv inn riktig periode i overskriften.
         2.   Bidragstrekk
            Tast inn sum bilagstrekk for den aktuelle perioden som
            framkommer på SLP-rapport 006 i avstemmingsskjema.

            Trekk ut alle posteringer på konto 2641 for den aktuelle
            perioden i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). ”Send” posteringene til
            Excel. Opprett ett underliggende ark i arbeidsboken – merk
            dette med kontonummer og måned. Kopier posteringene inn i
            dette arket.

            Kopier sum beløpet for posteringene i avstemmingsskjema
            først i arbeidsboken.

            Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
            framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
            planlegger å behandle differansen.
         3.   Utleggstrekk
            Tast inn sum bilagstrekk for den aktuelle periode som
            framkommer på SLP-rapport 006 i avstemmingsskjema.

            Trekk ut alle posteringer på konto 2694 for den aktuelle
            perioden i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
         konto, person/anlegg, tekst og beløp). ”Send” posteringene til
         Excel. Opprett ett underliggende ark i arbeidsboken – merk
         dette med kontonummer og periode. Kopier posteringene inn i
         dette arket.

         Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
         i arbeidsboken.

         Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
         framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
         planlegger å behandle differansen.
       4.  Fagforeningstrekk
         Sett opp sum beløp pr fagforening for den aktuelle perioden
         som framkommer på SLP-rapport 006 nederst på regnearket
         for avstemming. Kopier sumbeløpet inn i avstemmingsskjema

         Trekk ut alle posteringer på konto 2631 for den aktuelle
         perioden i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
         konto, person/anlegg, tekst og beløp). ”Send” posteringene til
         Excel. Opprett ett underliggende ark i arbeidsboken – merk
         dette med kontonummer og periode. Kopier posteringene inn i
         dette arket.

         Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
         i arbeidsboken.

         Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
         framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
         planlegger å behandle differansen.
Controller  5  Hent opp ett omposteringsbilag i Agresso. Krediter konto 1931
/KJ        med de tre sumbeløpene for bidragstrekk, utleggstrekk og
         fagforeningstrekk – og debiter den aktuelle balansekontoen.
         Merk med hvilke type trekk det gjelder og måned.

         Kontroller at sumbeløpet er i samsvar med sumbeløp i SLP-
         rapport 006 og fil i banken. Hvis saldo stemmer – betal filen.
Controller  6.  Bilag signert av økonomisjef leveres regnskap for bokføring.
/ regnskap
Controller  7.  Avstemmingsskjema tas ut dateres og signeres av person som
         utførte avstemmingen og oppbevares sammen med SLP-listene
         med henvisning til bokføringsbilag.
Controller  8.  Når bokføringen er gjennomført kontroller at kontoene 2641,
         2694 og 2631 går i 0.
RA 1.4          Avstemming og betaling av arbeidsgiveravgift
Hyppighet:        Annen hver måned – etter avsluttet termin.
             (28.02, 30.04, 30.06, 31.08, 31.10, 31.12)

Nøkkelhendelse:      I det siste lønnskjøring for foregående periode er bokført, og aktuelle
             SLP lister er mottatt.

Frist:          Beløpet MÅ være innbetalt Innen 15. etter avsluttet termin

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller gjennomfører avstemmingen, dokumentasjon heftes bak på
             bilag som kvalitetssikres av økonomisjef

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                    KS

 Controller   1.   Opprett et regneark/arbeidsbok med navn: ”Avstemming        ØS
            arbeidsgiveravgift - for aktuelle termin” i Excel. Benytt
            regneark fra terminen før - kopier dette over til aktuelle
            periodeog endre navn. Vær sikker på at det nye regnearket
            lagres før en endrer på teksten.

            Skriv inn riktig termin i overskriften
         2.   Arbeidsgiveravgift av lønn
            Tast inn i avstemmingsskjema beløp som framkommer under
            sum lønnssentral avgift for aktuelle termin på SLP-liste 045/46
            Arbeidsgiveravgift spesifisert.

            Trekk ut alle posteringer på konto 2781 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
            i regnearket.
         3.   Arbeidsgiveravgift av pensjonstilskudd
            Tast inn i avstemmingsskjema beløp som framkommer under
            totalsum arbeidsgiveravgift for aktuelle termin SLP-liste
            019/50 Skatt og avgiftsliste.

            Trekk ut alle posteringer på konto 2783 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
            i arbeidsboken.
       4.  Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
         framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
         planlegger å behandle differansen.

         Uvesentlige differanser som skyldes forskjeller i øreavrunding
         kan framkomme – disse er det ikke nødvendig å forklare
         nærmere.
       5.  Betaling av arbeidsgiveravgift

         Vi må selv utarbeide bilag for betaling av AGA til Oslo
         kemnerkontor

         Beløpet som skal betales inn framkommer i rubrikken
         akkumulert arbeidsgiveravgift i avstemmingsskjema

         Beløpet skal betales til Oslo kemnerkontor, kontonummer
         7855 05 03017.

         Kid nummer finner vi ved å gå inn på
         http://www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no/arbeidsgivere/

         Klikk på knapp for Kid-nummer

         Under overskriften

         KID-nummer for arbeidsgivere med organisasjonsnummer


         Ligger: Gå til KID kalkulator for arbeidsgivere med
         organisasjonsnummer. – Klikk på denne linjen

         Velg arbeidsgiveravgift år og termin, tast inn NMHs
         organisasjonsnummer som er: 974 761 106.

         Kid-nummeret kommer fram. Ta utskrift av siden og legg ved
         bilaget.

         Controller setter opp utbetalingsbilag med ovennevnte
         opplysinger, bilaget godkjennes, kvalitetssikres og signeres av
         økonomisjef.
Controller  6.  Bilag signert av økonomisjef leveres til regnskap, som foretar
/Regnskap     bokføringen.
Controller  7.  Avstemmingsskjema tas ut dateres og signeres. Avstemmingen
         oppbevares sammen med SLP-listene, utskrift av kid-nummer,
         og henvisning til bilag betalt AGA i egen perm for
         avstemming arbeidsgiveravgift.
RA 1.5          Avstemming og betaling av forskuddstrekk og
             påleggstrekk (2-mnd trekk)
Hyppighet:        Annen hver måned – etter avsluttet termin
             (28.02, 30.04, 30.06, 31.08, 31.10, 31.12)

Nøkkelhendelse:      I det siste lønnskjøring for foregående periode er bokført

Frist:          Beløpet må være innbetalt Innen 15. etter avsluttet termin

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller gjennomfører avstemmingen, dokumentasjon heftes bak på
             bilag som kvalitetssikres av økonomisjef.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                   KS

 Controller   1.   Opprett et regneark/arbeidsbok med navn: ”Avstemming 2-      ØS
            mnd trekk - for aktuelle termin” i Excel. Benytt arbeidsbok fra
            terminen før - kopier dette over til aktuelle periode og endre
            terminnummer i filnavnet. Vær sikker på at den nye
            arbeidsboken lagres før en endrer på teksten.

            Skriv inn riktig termin i overskriften
         2.   Forskuddstrekk
            Tast inn i avstemmingsskjema beløp som framkommer under
            forskuddstrekk – aktuell termin denne periode – totalsum på
            SLP-liste 019/02 Skatt og avgiftsliste

            Trekk ut alle posteringer på konto 2611 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
            i arbeidsboken.
         3.   Påleggstrekk
            Summer summene pr kommune på 017 (en side pr
            kommunekasserer) tast summen inn i avstemmingsskjema.

            Trekk ut alle posteringer på konto 2621 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            Kopier sum beløpet for posteringene avstemmingsskjema først
            i arbeidsboken.
         4.   Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
            framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
         planlegger å behandle differansen.
Controller  5.  Hent opp ett omposteringsbilag i Agresso. Krediter konto 1931
         med de to sumbeløpene for forskuddstrekk og påleggstrekk –
         debiter den aktuelle trekkkonto (2611 og 2621). Merk med
         hvilke type trekk og termin det gjelder.

         Kontroller at totalbeløpet på bilaget er i samsvar med bankfil.
         Hvis saldo stemmer – betal filen.
Controller  6.  Lever til bilag signert av økonomisjef til regnskap, som foretar
/Regnskap     bokføringen.
Controller  7.  Avstemmingsskjema tas ut signeres og dateres av person som
         har utført avstemmingene og oppbevares sammen med SLP-
         listene og henvisning til bilag for betalt forskudds- og
         påleggstrekk.
RA 1.6          Avstemming av pensjon
Hyppighet:        Annen hver måned – etter avsluttet termin
             (28.02, 30.04, 30.06, 31.08, 31.10, 31.12)

Nøkkelhendelse:      I det siste lønnskjøring for foregående periode er bokført

Frist:          Innen 15. etter avsluttet termin

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller gjennomfører avstemmingen, økonomisjef bør med
             jevnemellomrom kontrollere at avstemmingen er gjennomført.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                   KS

 Controller   1.   Opprett en arbeidsbok i Excel med navn: ”Avstemming        ØS
            pensjon- for aktuelle termin” i Excel. Benytt arbeidsbok fra
            terminen før - kopier dette over til aktuelle periode. Dato i
            filnavnet endres. Vær sikker på at det nye regnearket lagres før
            en endrer på teksten.

            Skriv inn riktig termin i overskriften.
         2.   Legg inn Sum pensjonstrekk hittil i år i rubrikk for 019/062-
            liste Arbeidstakerspensjonstrekk (2%) for den aktuelle termin.
            Beløpet for 019-liste Arbeidsgivers pensjonstrekk (10,62%) vil
            da bli beregnet.
         3.   Arbeidstakerspensjonstrekk
            Trekk ut alle posteringer på konto 2641 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            I feltet for 2641 og arbeidstakers pensjonstrekk for den
            aktuelle termin legger en sammen sumbeløpet for posteringene
            denne termin fra underliggende ark og beløpet i tilsvarende
            rubrikk fra terminen før.
         4.   Arbeidsgivers pensjonstrekk
            Trekk ut alle posteringer på konto 2642 for den aktuelle
            terminen i Agresso (ta med bilagsnummer, bilagsdato, periode,
            konto, person/anlegg, tekst og beløp). Opprett ett
            underliggende ark i arbeidsboken – merk dette med
            kontonummer og termin. Kopier posteringene inn i dette arket.

            I feltet for 2641 og arbeidsgivers pensjonstrekk for den
            aktuelle termin legger en sammen sum beløpet for
            posteringene denne termin fra underliggende ark og beløpet i
            tilsvarende rubrikk fra terminen før.
         5.   Hvis differanse framkommer skal disse forklares, det skal
            framgå hvem/hva differansen skyldes, samt hvordan en
   planlegger å behandle differansen.

   Uvesentlige differanser som skyldes forskjeller i øreavrunding
   kan framkomme – disse er det ikke nødvendig å forklare
   nærmere.
6.  Avstemmingsskjema tas ut signeres, dateres og oppbevares
   sammen med SLP-listene og med henvisning til bilag.
   Statens pensjonskasse sender ut ordinære fakturaer for betaling
   av premie 6 ganger i året – ved utgangen av hver termin. Disse
   betales når de mottas. Avregning mellom betalt og reell
   pensjonspremie foretas en gang i året. Se egne rutiner for
   årsavslutning (RA 1.12)
RA 1.7          Periodisering av forskuddsbetalte kostnader,
             etterbetalte kostnader og inntekter.
Hyppighet:        Forskuddsbetalte kostnader og inntekter mottatt på forskudd
             periodiseres ved utgangen av hver periode. Etterbetalte kostnader
             periodiseres i forbindelse med tertial og årsavslutning.

Nøkkelhendelse:      Alle ordinære posteringer i perioden er foretatt.

Frist:          Innen 15. påfølgende måned

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller setter opp og attesterer bilagene som godkjenner og
             kvalitetssikrer av økonomisjef.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                    KS

 Controller   1.   Månedlig periodisering av forskuddsbetalte kostnader        ØS
            Gjennomgå alle mottatte fakturaer for avsluttet periode.

            Alle kostnader som overstiger kr 5 000,- og/eller 1 000,- pr
            periode vurderes periodisert.

            Konto 1711 debiteres med det beløpet som er forskuddsbetalt,
            mens den aktuelle kostnadskontoen krediteres.
         2.   Returføring periodisering av forskuddsbetalte kostnader
            Gjennomgå spesifikasjon av periodiserte kostnader fra
            foregående periode i arbeidsbok for saldobalanse for den
            aktuelle perioden. Vurder hvilke kostnader og hvilke andel
            som skal kostnadsføres i den aktuelle perioden.
         3.   Periodisering ved tertial- og årsregnskapsrapportering.
            Periodisering av etterbetalte kostnader og utestående syke- og
            fødselspenger.

            I forbindelse med tertialrapporteringer og årsavslutninger skal
            etterbetalte kostnader posteres i det tertial det påløper.

            Alle kostnader som overstiger kr 1 000 vurderes.

            Innkommene fakturaer
            Foreta gjennomgang av alle fakturaer innkomne innen rimelig
            tid i forhold til rapporteringsfrist. Kostnader som er fakturert
            etterskudd og gjelder foregående tertial krediteres konto 2989
            og debiteres den aktuelle kostnadskonto.

            Variabel lønn og reiser
            Etterutbetalt lønn og reiser krediteres konto 2989 etterbetalt
            lønn debiteres konto 5691 etterbetalte reiser debiteres den
            aktuelle 7’er konto. Posteringer på kostnadskontoene som
            framgår av konteringssammendragene SLP-listene 047 (04 og
          54) for den aktuelle kjøringen benyttes som grunnlag.
          Kostnader som gjelder prosjekter føres for seg merket med
          prosjektkode.

          Syke- og fødselspenger
          Utestående syke- og fødselspenger pr avsluttet tertial skal
          periodiseres i forbindelse med tertialrapportering og
          årsavslutning.

          Lønn ajourholder oversikt over utestående sykepenger. På
          bakgrunn av denne oversikten for aktuelle dato debiteres konto
          1711 for utestående sykepenger og fødselspenger, konto 5811-
          sykepenger og 5821-fødselspenger krediteres.
       4.  Returføring variabel lønn, fødsels og sykepenger
          Periodisering av etterbetalte kostnader samt utestående syke-
          og fødselspenger returføres påfølgende periode.
       5.  Månedlig periodisering av inntekter
          Alle mottatte og bokførte innbetalinger i siste periode
          gjennomgås. Alle inntekter mottatt på forskudd vurderes
          periodisert.

          Forskuddsbetalt beløp krediteres konto 2161 udisponert
          tilbakeholdt inntekt og konto 3591 periodisering inntekt
          debiteres.
       6.  Returføring periodisering av månedlige inntekter
          Gjennomgå saldo på periodiserte inntekter fra perioden før på
          regneark for saldobalanse for den aktuelle perioden på
          underliggende ark for konto 2161. Vurder hvilke poster som
          skal inntektsføres den aktuelle perioden.
Controller  7.  Periodiseringsbilagene utarbeides disse skal innholde referanse
          til opprinnelig bilag, det skal dateres med siste dato i aktuelle
          perioden og det skal framgå av teksten at det gjelder
          periodisering. Utskrift av regneark som viser fordeling av
          kostnad/inntekt per periode kan legges ved bilaget.

          Merk bilagene med den perioden de skal føres i.

          Controller attesterer bilagene.
Økonomi-   8.  Periodiserings godkjennes, kvalitets sikres, dateres og signeres
sjef        av økonomisjef.
Controller  9.  Etter at bilagene er godkjent leveres disse til regnskap som
/regnskap     foretar føringen av periodiseringene.
Controller  10.  Spesifikasjon av periodiseringskonto 1711, 2989 og 2161 skal
          settes opp i henhold til rutine RA 1.2. Kontroller at
          spesifikasjonen er i samsvar med saldo på konto.
RA 1.8          Åpning og stenging av regnskapsperioder i
             Agresso

Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      Åpning – overgang til ny regnskapsperiode
             Stenging – alle føringer i aktuell periode er gjennomført

Frist:          Ny regnskapsperiode åpnes ved overgang til ny måned
             Midlertidig stenging ved vanlig periodeavslutning – 20 påfølgende
             måned
             Endelig stenging – straks regnskap er rapportert til departementet.
             Avhenger av frist fra departementet.

Utførende/
Kvalitetssikring:     Økonomisjef kontrollerer med jevne mellomrom at stenging er foretatt i
             henhold til rutine.

Ansvarlig for rutinen: Controller     Sist oppdatert: Oktober 2006      Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                     KS

 Controller   1.   Åpning av nye regnskapsperioder                    ØS
            Straks etter ny periode startet skal regnskapsperioden for
            gjeldende periode åpnes.

            Det gjøres på følgende måte
            Sti: Agresso hovedmeny – velg AGRESSO felles – faste
            registre – perioder. Velg regnskapsperiode under type og
            kontroller at korrekt år står i felt for år. Benytt TAB-tasten slik
            at første rubrikk i skjema er markert, tast F7

            Bruk TAB-tast fram til felt med overskrift S for aktuelle
            perioden.

            N – betyr at perioden er åpen
            C - betyr at perioden er midlertidig stengt
            T – betyr at perioden er endelig stengt – dvs. terminert

            Sett status N og tast F12 for å lagre.

            Tast så F7 igjen og kontroller at status er riktig

            (Hvis en endrer status og går ut uten å taste F12 vil endringen
            ikke bli lagret).

         2.   Midlertidig stenging av perioder
            For perioder der det ikke foretas tertialrapportering eller
            årsavslutning:

            Etter at alle periodiseringer og andre føringer er foretatt –
   stenges perioden midlertidig.

   Det gjøres på følgende måte
   Sti: Agresso hovedmeny – velg AGRESSO felles – faste
   registre – perioder. Velg regnskapsperiode under type og
   kontroller at korrekt år står i felt for år. Benytt TAB-tasten slik
   at første rubrikk i skjema er markert, tast F7.
   Bruk TAB-tast fram til felt med overskrift S for aktuelle
   periode.

   N – betyr at perioden er åpen
   C - betyr at perioden er midlertidig stengt
   T – betyr at perioden er endelig stengt – dvs. terminert

   Sett status C og tast F12 for å lagre.

   Tast så F7 igjen og kontroller at status er riktig

   (Hvis en endrer status og går ut uten å taste F12 vil endringen
   ikke bli lagret).
3.  Endelig stenging/Terminering av regnskapsperioder

   Utføres for foregående tertial etter at tertial regnskapet er
   rapportert til departementet. – Når dette skal utføres avhenger
   av frist for rapportering. Det fortutsettes at alle føringer i
   perioden er foretatt før regnskapsrapportering, og at periodene
   kan termineres straks etter rapporteringen.

   Det gjøres på følgende måte
   Sti: Agresso hovedmeny – velg AGRESSO felles – faste
   registre – perioder. Velg regnskapsperiode under type og
   kontroller at korrekt år står i felt for år. Benytt TAB-tasten slik
   at første rubrikk i skjema er markert, tast F7:

   Bruk TAB-tast fram til felt med overskrift S for aktuelle
   perioden.

   N – betyr at perioden er åpen
   C - betyr at perioden er midlertidig stengt
   T – betyr at perioden er endelig stengt – dvs. terminert

   Sett status T og tast F12 for å lagre.

   Tast så F7 igjen og kontroller at status er riktig

   (Hvis en endrer status og går ut uten å taste F12 vil endringen
   ikke bli lagret).
4.  Etter at stenging er foretatt – gjelder både midlertidig og
   endelig; Kontroller at saldo balansekontoer i råbalansen er i
   samsvar med saldo spesifisert. (spesifikasjonene må
   nødvendigvis starte før alle føringer er foretatt – ekstra
kontroll gjøres derfor for å sikre at det ikke er skjedd føringer
etter endelig spesifisering)
RA 1.8          Likviditetsrapport
Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      Det er foretatt avstemming mellom saldo bannkonto bankutskrift og
             saldo på bankkonto i Agresso.

Frist:          15. påfølgende måned

Regelverk/bakgrunn: På bakgrunn av brev fra departementet. For 2006: Det vises til brev fra
          Utdannings- og forskningsdepartementet av 9.12.2005 angående
          ”Statsregnskapet for 2005 – Rapportering”.

Utførende/
Kvalitetssikring:     Likviditetsrapporten settes opp av controller, kontrolleres og
             kvalitetssikres ved at økonomisjef signerer rapporten.


Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006      Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                     KS

 Controller   1.   Opprett nytt brev eller benytt likviditetsrapport fra forrige     ØS
            periode fra følgende område: S:\2006\Likviditetsrapporter
            åååå.

            Sørg i så fall for endring av navn før endring gjøres.

            Det skal vises til brev fra departementet. IB bankkonto, UB
            bankkonto og netto endring på konsernkonto ordning skal
            framkomme av brevet.

            Ved nytt år husk å endre brevhenvisning i teksten og få nytt
            arkivnummer fra arkivet.
         2.   Når brevet er underskrevet tas det 4 kopier.

            Originalen sendes til:
            Senter for Statlig økonomistyring
            Avd. for konsernsystemer
            Pb. 6622 Etterstad
            0607 OSLO

            Kopi sendes til
            Riksrevisjonen
            Postboks 8130 Dep
            0032 Oslo

            og

            Kunnskapsdepartementet
            Postboks 8119 Dep
            0032 Oslo
2 kopier legges til arkivet.
RA 1.9          Obligatoriske rapporter
Hyppighet:        Månedlig

Nøkkelhendelse:      Regnskapsperiode er midlertidig eller endelig stengt.

Frist:          15. påfølgende måned

Regelverk:        Bestemmelsene om økonomistyring i staten Økonomireglementets
             4.2: Grunnleggende forutsetninger for bokføring, dokumentasjon og
             oppbevaring
             4.3.1: Generelt om funksjonalitet i økonomisystemet
             4.4.2: Bokføring registrering og ajourhold 4.4.3 Innholdet i 4.4.3:
             4.4.3: Innholdet i obligatoriske spesifikasjoner:
             a) bokføringsspesifiasjon; Alle bokførte opplysninger pr. periode,
             b) Poster som er overført mellom moduler i økonomisystemet (bla
             lønnssystemet)
             c) Kontospesifikasjon
             d) Kundespesifikasjon
             e) Leverandørspesifikasjon
             f) Spesifikasjon av merverdiavgift
             g) Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser
             4.4.7.2: Regnskapsmateriale som skal oppbevares i 10 år

Utførende/
Kvalitetssikring:     Økonomisjef bør kontrollere med jevne mellomrom at obligatoriske
             rapporter er tatt ut og arkivert i henhold til rutine.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006   Revideres: November 2006
 Utførende Handlinger                                  KS

 Controller   1.   Råbalanse                            ØS
            Rapport GL09 viser IB – bevegelse og UB i sum beløp for
            samtlige kontoer for valgt periode.

            AGRESSO-økonomi, hovedbok, rapport, råbalanse, velg
            periode og tast F12 – hent rapporten på ajourhold
            rapportutskrift, FAS-portalen eller e-post.

            Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
            perm med andre obligatoriske rapporter. Rapport pr 31.12. skal
            oppbevares ved NMH 25-30 år sammen med avlagt
            årsregnskap, og årsrapport med regnskap – avleveres så
            arkivverket.
         2.   Bokføringsspesifiasjon
            Rapport GL02 viser alle bokførte opplysninger pr periode
            sortert etter bilagsnummer.

            Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
            perm med andre obligatoriske rapporter. Rapporten skal
            oppbevares i 10 år.
3.  Kontospesifikasjon
   Rapport GL01 viser alle bokførte opplysninger pr. periode
   sortert på konto.

   AGRESSO-økonomi, hovedbok, rapport, hovedbok pr
   dimensjon, velg periode og sortering på bilagsnummer, tast
   F12 og hent rapporten på ajourhold rapportutskrift, FAS-
   portalen eller e-post.

   Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
   perm med andre obligatoriske rapporter. Rapporten skal
   oppbevares i 10 år.
4.  Kundespesifikasjon
   Rapport CU 05 viser alle åpne poster på konto for
   kundefordringer (1511)

   AGRESSO-økonomi, kundereskontro, rapport, periodisert
   saldospesifikasjon, velg periode, tast F12 og hent rapporten på
   ajourhold rapportutskrift, FAS-portalen eller e-post.

   Kontroller at saldo på rapporten er i samsvar med spesifikasjon
   av konto 1511 med kommentarer – dater og signer for kontroll.

   Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
   perm med andre obligatoriske rapporter. Rapporten skal
   oppbevares i 10 år.
5.  Leverandørspesifikasjon
   Rapport SU 05 viser alle åpne poster på konto for reise- og
   lønnsforskudd,

   AGRESSO-økonomi, kundereskontro, rapport, periodisert
   saldospesifikasjon, velg periode, tast F12 og hent rapporten på
   ajourhold rapportutskrift, FAS-portalen eller e-post.

   Kontroller at saldo på rapporten er i samsvar med
   spesifikasjonen av og saldo på konto 1571, 1572, 2411, 2412,
   2413 med kommentarer – dater og signer for kontroll.

   Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
   perm med andre obligatoriske rapporter. Rapporten skal
   oppbevares i 10 år.
7.  Spesifikasjon av merverdiavgift

   Hvis vi har hatt avgiftspliktig omsetning en periodenskal
   følgende rapport tas ut fra Agresso for den aktuelle periode:
   GL04.

   Rapporten tas ut ved utgangen av alle perioder og oppbevares i
   perm med andre obligatoriske rapporter. Rapporten skal
   oppbevares 10 år.
8.  Lønnsoppgavepliktige ytelser
Ta ut SLP rapport 047 (konteringssammendrag) oppbevares i
perm for avstemming mellom SLP og Agresso.
RA 1.11          Rapportering på tertial-/årsregnskapet

Hyppighet:        Ved avslutning av hvert tertial (pr 30.04, 31.08, 31.12). Omfang kan
             variere fra år til år ut i fra rapportkrav fra departementet.

Nøkkelhendelse:      Avsluttet tertial

Frist:          Avhenger av brev fra departementet.

Regelverk/bakgrunn: Mal for regnskapsrapportering samt brev fra departementet.

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller og økonomisjef er sterkt inne i prosessen se skjema for flere
             detaljer.

Ansvarlig for rutinen: Controller     Sist oppdatert: Oktober 2006       Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                      KS

 Controller   1.   Plan og sjekkliste for tertial/årsavslutningen.             ØS
            I forkant av tertial-/årsavslutningen settes det opp en plan for
            regnskapsrapporteringen.

            Alle handlinger, med ansvarsfordeling og frister skal framgå.

            Fristene tilpasses rapporteringskrav fra departementet.
 Controller   2.   Ordinær periodeavslutning                     ØS
 /lønn og        Gjennomfør en vanlig periodeavslutning i henhold til
 regnskap        ovennevnte rutiner, med frister tilpasset frist fra departementet.

            Merk utvidede rutiner for periodisering.
 Controller   3.   Prosjekter                               ØS
            Foreta en gjennomgang av alle løpende prosjekter

            Påse at alle posteringer er gjort på korrekt budsjettenhet og
            formål, se rutine for regnskapsmessig behandling av
            prosjekter.

            Hent opp mal for beregning av interne lønnskostnader
            dekningsbidrag, egeninnsats, interne tilskudd og avregning av
            prosjekter

            Ta ut rapport over løpende prosjekter på FAS-portalen og legg
            inn tall i malen.

            Prosjekt skal belastes med dekningsbidrag, interne
            lønnskostnader og tillegges egeninnsats i henhold til budsjett.

            Prosjekter avsluttes i henhold til registrert sluttdato.

            Se egen rutine for regnskapsmessig behandling av prosjekter
            for hvilke kontoer som skal benyttes.
         Sett opp bilag for interne føringer på prosjektene. Merk
         bilagene med den perioden det skal føres i. Bilagene attesters
         av controller og kvalitetssikres, dateres og signeres av
         økonomisjef.
Controller  4.  Avregning                             ØS
         Når alle periodiseringer og andre føringer i regnskapet er gjort
         skal prosjekter og resultatavregnes etter følgende mal:

            Resultat før avregninger
         +/- avregning avsluttede EFV-b prosjekter
         +/- avregning av aktive EFV-b prosjekter
         +/- avregning av BFV-prosjekter (KD og andre departement)
         +/- avregning av øvrige BFV prosjekter
         = Resultat i perioden (resultat rapporteres til KD – note 15)

         Avregningsbilag prosjekter settes opp på bakgrunn av
         avregningsmal (se regnskapsmessig behandling av prosjekter)

         Avregning av resultat beregnes på bakgrunn av saldotabell
         eller regnskapsrapport tatt ut etter alle andre føringer er
         gjennomført. Det aktuelle beløpet føres mellom konto 3594 og
         konto 2161.

         De aktuelle bilagene merkes med perioden de skal føres i.
         Bilagene attesters av controller og kvalitetssikres, daters og
         signeres av økonomisjef.

         Etter at avregning er blitt foretatt skal:
            Sum inntektskontoer skal være lik sum
             kostnadskontoer.
            Sum eiendeler skal være lik sum
             gjeld/virksomhetskapital
Controller  5.  Mal for regnskapsrapportering
         (resultatregnskap, balanseoppstilling,
         kontantstrømssoppstilling og mal for noter til regnskapet)

         Hent inn mal for regnskapsoppstilling – rapportering til
         departementet med noter.

         Malen hentes fra:
         http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/utdanning/hoyereutdanning/s
         kjema/bn.html

         Hvis mal fra tidligere rapporteringer benyttes skal denne
         kontrolleres mot oppdatert utgave fra departementets
         internettsider.

         Det skal kontrolleres at oppstilling tilfredsstiller krav fra
         departementet i forhold til hvilke tidligere perioder som stilles
         opp og i hvilken rekkefølge.

Controller  6.  Regnskapstall fra Agresso
         I arbeidsboken opprettes det ett underliggende regneark for
         hver av periodene det skal framgå regnskapstall fra.
         Regnskapstall hentes fra Agresso – saldotabell.

         Sti: AGRESSO felles – saldotabell – kryss av for at
         kontonummer, kontonavn og beløp skal være med. Velg fra og
         med periode 0 i året man skal velge fra og til og med den
         perioden man ønsker tall fra. Tast F7 og send resultatet til
         Excel kopier så saldo tabellen inn i det underliggende
         regnearket.
Controller  7.  Gruppert saldobalanse
         For å sikre sporbarhet fra Agresso til regnskapsoppstilling skal
         det opprettes en gruppert saldo balanse på eget regneark i
         regnskapsmalen.

         I dette arket skal alle delbeløp som framkommer i noter eller i
         regnskapsoppstillingen spesifiseres på hvilke kontoer de
         inkluderer. Grupperingene skal presenteres med overskrift
         hvilke kontoer som inngår og beløp hentet fra saldotabell i eget
         regneark og sum beløp. (Beløpene skal legges inn slik at
         eventuelle endringer i tall i saldotabell også skal endre tallene i
         gruppert saldobalanse)

         Kontoene deles inn i driftsinntekter, driftskostnader,
         finansinntekter/kostnader, eiendeler og
         virksomhetskapital/gjeld. (Evt andre aktuelle kategorier). Sum
         pr kategori skal framkomme.

         I tilfeller der kontoer må deles på flere linjer i saldobalansen
         skal det opprettes et eget regneark i arbeidsboken for kontoen.
         Samtlige posteringer på kontoen skal hentes fra Agresso og det
          skal framgå hvordan kontoen deles inn.

          Det skal også settes opp en kontrollsummering i gruppert
          saldobalanse for å sikre at alle deler av kontoen er inkludert i
          oppstillingen.
Controller  8.  Vurdering av samlekontoer
          Kontoer med poster av forskjellig karakter skal gjennomgås.
          Merk spesiell:

          Diverse inntekter – konto 3799
          Det skal alltid settes opp et eget regneark for konto 3799 –
          diverse inntekter i arbeidsboken. Her skal samtlige føringer på
          kontoen framkomme og det skal forklares hva hver enkelt
          postering gjelder. Det skal vurderes om enkelte av inntektene
          skal presenteres for seg eller alt skal sette i en samlesum.

          Diverse kostnader – konto 7799
          Posteringene på kontoen gjennomgås og det skal vurderes om
          alle posteringer skal deles eller inntekter i gruppert saldo
          balanse eller om enkelt poster må trekkes ut og rapporteres i
          andre kategorier. Det skal vurderes om enkelte av kostnadene
          skal presenteres for seg eller settes opp i en samle sum.

          Konto for leverandørgjeld (2411, 2412 og 2413)
          Åpne poster på kontoene gjennomgås og det vurderes om
          beløpene kan presenters under ett eller om enkelte beløp skal
          trekkes ut og presenteres under andre kategorier.
Controller  9.  Prinsippnote                            ØS
          Gå gjennom prinsippnote benyttet ved forrige avslutning og
          vurder om det skal foretas endringer.
Controller  10.  Notemal                               ØS
          Tallene legges inn i notemalen ved å legge inn formel med
          henvisning til gruppert saldo balanse.

          Legg inn tallene i henhold til notemalen

          Når samlebeløp inneholder enkeltbeløp som utgjør mer enn
          10% av samlebeløpet skal det vurderes om disse skal
          presenteres spesielt i noten. Dette gjelder blant annet
          periodiseringer.

Økonomi-      Beløp fra gruppert saldobalanse fra tidligere år skal benyttes så
sjef        langt det er mulig. Når deling av kontoer og andre forhold gjør
          det umulig legges tall fra tidligere rapporteringer direkte inn i
          noten.
Controller  11.  Avstemming mot inntekter fra departementet
          Beløp presentert i note 1 skal avstemmes mot inntekter fra
          departementet i henhold til tildelingsbrev og
          utbetalingsoversikt fra KD.
Controller  12.  Resultat og balanseoppstilling.                   ØS
          Tall fra notemal og gruppert saldobalanse hentes inn i resultat
          og balanseoppstilling. Kontroller at sum beløpene her er i
          samsvar med sum beløp i råbalanse fra Agresso fra gjeldende
          periode.
Controller  13.  Kontantstrømsoppstilling                      ØS
          Tall fra resultat og balanseoppstilling, note 10 og fra
          foregående år hentes inn i mal for kontantstrømsoppstilling.
          Endringer beregnes pr 31.12. foregående år uavhengig når på
          året oppstillingen foretas.
Controller  14.  Kvalitetssikring/vurdering av regnskapet              ØS
          Når oppstillingen er satt opp skal alle tall i resultat, balanse,
          kontantstrøm og noter gjennomgås og det skal
          vurderes/kontrolleres:
             Alle beløp fra tidligere perioder er sammenlignbare
              med tall fra gjeldende periode. Hvis ikke skal det
              foretas korrigeringer. Hvis det ikke er hensiktsmessig
              skal det kommenteres i note.
             Regnskapslinjer som utgjør mer enn 5% av balansen
              skal som et minimum presenteres i note.
             Poster med vesentlige endringer i beløp fra tidligere
              perioder skal vurderes og kommenteres i note hvis det
              synes hensiktsmessig.
             Det skal også påsees at alle tall og kommentarer
              presenteres i samme format og at regnskapet ser ”pent
              ut”.
Controller  15.  Regnskapet registreres i DBH databasen
          Gå til følgende side link: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/

          Logg inn som NMH

          Registrer tallene i regnskap, balanse, kontantstrøm og noter.

          Hvert bilde på sendes før en kan gå til nytt bilde.

          (avvik kan oppstå da tallene skal legges inn i hele 1000 og det
          ikke er mulig å legge inn desimaler).

          Ta ut rapport og kontroller at tallene er i samsvar med egen
          oppstilling.
Controller  16.  Nøkkeltall
          Hvis departementet i brev har bedt om nøkkel tall hentes mal
          for dette opp på samme link som regnskapsmal på KDs sider.

          Tallene hentes fra regnskapet, kontantstrøm og notemal. Side
          for nøkkeltall lagres sammen med arbeidsbok for regnskapet
          og tas ut og sendes sammen med regnskapet.
Controller  17.  Send regnskapet
          Det utarbeides følgebrev som underskrives av direktør og
          økonomisjef.

          Følgende skal tas ut på papir og sendes i posten til
          departementet med kopi til Riksrevisjonen:
            Resultatregnskap
            Balanse
            Kontantstrømoppstilling
            Prinsippnote
            Notemal
            Gruppert saldobalanse
            Skjema for nøkkeltall

         Komplett arbeidsbok for regnskapsoppstillingen samt
         nøkkelfelts summering sendes på e-post til departementet med
         kopi til Riksrevisjonen
Økonomi-  18.  Godkjennelse av regnskapet
sjef       Regnskapet godkjennes av styret.
RA 1.12          Avstemminger og kontroller i forbindelse med
             årsregnskapet

Hyppighet:        Årlig

Nøkkelhendelse:      Avsluttet regnskapsår.

Frist:          Avhenger av brev fra departementet – (15.02)

Utførende/
Kvalitetssikring:     Controller gjennomfører rutinen, kontrolleres og kvalitetssikres av
             økonomisjef.

Rutine for rapportering på tertial- og årsregnskap beskrevet i RA 1.11. I tillegg til handlinger
beskrevet der, er det enkelte handlinger og avstemminger som kun skal utføres ved årets slutt
disse er beskrevet i denne rutinen.

Ansvarlig for rutinen: Controller    Sist oppdatert: Oktober 2006     Revideres: Februar 2007
 Utførende Handlinger                                    KS

 Controller   1.   Pensjon                               ØS
            I løpet av året settes det av pensjon på kontoene 2641 og 2642
            Samtidig foretas det a-konto innbetalinger mot konto 2643

            I april/mai året etter mottas en oversikt pr person på beregnet
            pensjon fra SPK, som viser differanse mellom reell og
            innbetalt pensjon per person.

            Det foretas en sammenligning av pensjon beregnet ved SPK og
            beløpene satt av ved NMH. Avvik kontrolleres og eventuelle
            feil korrigeres – benytt i utgangspunktet SPK interaktiv til
            oppretting, kontakt SPK ved behov.

            Etter at vi er blitt enige med SPK om endringer mottar vi en ny
            avregning.

            Når denne er betalt kan avsatt for foregående år posteres fra
            konto 2641 og 2642 til 2643. Differanse mellom avsatt og
            innbetalt pensjon kostnadsføres/reduserer kostnaden på konto
            5421. Denne posteringen skal foretas før avslutning av
            regnskapet pr 31.12.
         2.   Feriepenger                             ØS
            Følgende balansekontoer benyttes i forbindelse med avsatt og
            utbetaling av feriepenger:
            2922 – Påløpte feriepenger foregående år
            2923 – Utbetalte feirepenger opptjent foregående år
            2924 – Påløpte feriepenger inneværende år
            2925 – Utbetalt feirepenger opptjent inneværende år
            2782 – Skyldig AGA påløpte feriepenger
   Ved slutten av året posteres saldo på konto 2923 over på konto
   2922 Differansen korrigeres mot 5191. Saldo på konto 2925
   overføres til konto 2924. UB på konto 2924 utgjør IB på konto
   2922.

   Ved slutten av året foretas det også avstemming mellom avsatt
   og utbetalt AGA på konto 2782 og evt. differanser føres ut
   avregnskapet.
3.  Følgeskriv til lønns og trekkoppgave – kontrolloppstilling    ØS
   Følgeskriv til lønns og trekkoppgave fylles ut med tall fra:
   Kvittering fra skattedirektoratet
   SLP listene 019, 045, 029 og 022.

   Foreta avstemming mellom Agresso, SLP listene og
   kvitteringen fra skattedirektoratet.
4.  Overføring av UB balansekontoer til IB balansekontoer      ØS
   Foreta overføring av UB balansekonto pr 31.12 til IB
   balansekonto 01.01.

   Det skal kontrolleres at IB er i samsvar med UB foregående år.
   Kontrollen skal dokumenteres og det skal signeres for at den er
   utført.
5.  Dokumentasjon av årsregnskapet                 ØS
   Følgende dokumentasjon samles i en perm:
      Resultatregnskap
      Balanseregnskap
      Kontantstrømsoppstilling
      Prinsippnote
      Notemal
      Gruppert saldobalanse
      Saldoliste pr 31.12

   Dokumentasjonen merkes med årsregnskap for det aktuelle år.

								
To top