Louis Ekstein by wuxiangyu

VIEWS: 31 PAGES: 5

									Mahler in Maastricht
Op zaterdag 17 december 2005 werd door het    Ligeti horen we dezelfde serene sfeer als in de
Limburgs Symphonie Orkest en het Theater     opening van de eerste symfonie van Mahler.
aan het Vrijthof in Maastricht een middag en   De vierde symfonie van Charles Ives vertoont
avondprogramma georganiseerd onder de titel:   duidelijke invloeden van het eerste deel van
                         Mahlers derde symfonie. De trombone solo in
 Mahler ‘Ein großes Lebewohl’          ditzelfde deel vindt ook zijn weerklank in de 3
                         Orchester Stücke van Alban Berg: Tenslotte is
                         er een frappante overeenkomst tussen de
De Gustav Mahler Stichting Nederland gaf er
                         passage van Brünhilde ‘Ewig war ich, Ewig
acte de présence waarbij de voorzitter en de
                         bin ich’ uit de opera Siegfried van Richard
secretaris achter een in het oog springende en
                         Wagner en het fragment ‘Sterben wird ich um
goed gevulde voorlichtingstand aandacht van
                         zu leben’ uit het slotkoraal van Mahlers tweede
de bezoekers voor de Stichting probeerden te
                         symfonie.
trekken. Hierbij werden oude nummers van
Mahler Nieuws en PR folders aan vele
                         Alma Mahler, Bride of the wind
belangstellenden uitgedeeld.
                         Dit is een concertante monoloog in vier delen
                         naar een tekst van Anna Enquist, voorgedragen
Het programma bestond uit zeven onderdelen,
                         door Anita van Soest en Ivo Jansen,
onderbroken door drie (te) korte pauzes met de
                         pianobegeleiding.
mogelijkheid om van een prettig Bourgondisch
                         Door problemen met de geluidsinstallatie
buffet te genieten.
                         begon dit eerste onderdeel te laat, ten koste van
                         de lengte van de hierna volgende pauzes.
Inleiding
                         Het thema, vrij naar brieven uit ‘dagboeken’
Door Maarten Brandt (oud-redacteur van het
                         van Alma Schindler, heeft meerdere
Mahler Nieuws) wordt de inleiding voor deze
                         kunstenaars geïnspireerd tot uitvoeringen als
dag verzorgd.
                         deze. Zo is recent ook een reprise gegeven
Hij gaat hierbij onder andere in op Mahler als
                         door het Haagse trio Tanja Raphael (mezzo-
vernieuwer van vorm en tonaliteit, maar ook
                         sopraan), Hans Radloff (acteur) en Peter
waar het de gelaagdheid in de structuur van de
                         Beijersbergen van Henegouwen (piano) onder
muziek betreft. Mahler ontkracht daarmee
                         de titel ALMA en Gustav – een bewogen
destijds aanvaardbare normen. Maarten Brandt
                         periode. De versie van Anna Enquist is leuk
geeft vervolgens diverse voorbeelden van
                         verzorgd, met enkele kledingwisselingen op
invloeden van Mahler op andere componisten
                         het toneel. Echter de lange duur en de
als Alban Berg, Pierre Boulez, Anton
                         monotone stem van de voordracht maken het
Bruckner, Karl Amadeus Hartmann, Charles
                         geheel wat slaapverwekkend. De voortdurende
Ives, Helmut Lachenmann, György Ligeti,
                         vreemde uitspraak van het woordje ‘Scherzo’
Peter Ruzicka, Alfred Schnittke en Dmitri
                         wordt irritant. De uitvoering van het eerder
Sjostakovitsj. Helaas komen Nederlandse
                         genoemde Haagse trio is gevarieerder en kan
componisten, die door Mahler zijn beïnvloed,
                         mij meer bekoren.
niet aan bod. Het boeiende, wel wat
academische,    betoog    wordt   met
muziekvoorbeelden ondersteund. Zo is er de    Lieder eines fahrenden Gesellen
                         Een ensemble van het Limburgs Symphonie
droom van Alfred Schnittke over het
                         Orkest onder leiding van Wim Steinman
onvoltooide pianokwartet van Mahler in het
                         begeleidt Martijn Sanders, bariton (niet te
‘Concerto Grosso nr. 4 symfonie nr. 5’. Bij de
                         verwarren met de directeur van het
negende symfonie van Anton Bruckner klinkt
                         Concertgebouw), in de Lieder eines fahrenden
in het adagio een soortgelijk afgrond akkoord
                         Gesellen.
als in het adagio van de tiende symfonie van
                         Een boeiende, want zelden uitgevoerde,
Mahler. Dit fatale akkoord treffen we ook aan
                         bewerking door Schönberg. De jonge bariton is
bij Lulu van Alban Berg, evenals in het eerste
                         duidelijk in een betere gemoedstemming dan
deel van de achtste symfonie van Klaus
                         Mahler bij het componeren van deze liederen.
Amadeus Hartmann. In ‘Montana’ van György
Gelukkig voor hem, maar het klinkt niet
doorleefd en komt daarmee wat bloedeloos      Hotel Mahler
over.                        ‘Für Dich Leben für Dich Sterben’
                          Maarten Koningsberger, zang, Kelvin Grout,
Adagio uit symfonie nr. 10             piano en Dries van der Post, dans.
Hierna klinkt het Adagio uit de Tiende       Dit onderdeel vormt één van de hoogtepunten
symfonie, in een bewerking (1971) van Hans     van de dag. Uitgevoerd werden: Das irdische
Stadlmair (1929) voor vijftien strijkers.      Leben, Liebst du um Schönheit, Ich bin der
Het stuk begint met een prachtige solo van de    Welt    abhanden    gekommen,     Der
eerste altviool. Door de inleiding van Maarten   Tamboursg’sell, Erinnerung, Wenn mein
Brandt wordt met bijzondere belangstelling     Schatz Hochzeit macht, Nicht wieder sehen,
uitgekeken naar de ‘wanhoopschreeuw’ - het     Der Schildwache Nachtlied, Nun will die Sonn’
dramatische as-akkoord. Zoals gevreesd komt     so hell aufgeh’n, Ich hab’ ein glühend Messer
dit zonder blazers totaal niet uit de verf. Maar  en Die zwei blauen Augen. Bij deze
er blijkt ook geen enkele poging ondernomen     performance kun je je van alles voorstellen. Is
om dit akkoord van enige dramatische lading     de danser een ‘alter ego’ van Mahler?
te voorzien, noch in de dynamiek, noch in de    Vertegenwoordigt de danser het vrouwelijke
tijdsduur. Het is mij niet bekend wat de      element van Mahler, of het sacrale? En zijn de
partituur van Stadlmair hier voorschrijft. Het   pianist en de zanger de uitbeelding van het
slot is weer prachtig, als vanuit het ‘Jenseits’.  mannelijke of het profane? (Zij drinken koffie,
Het geheel klinkt weliswaar overtuigend, maar    eten een boterham en een appel.) Is het de
het blijft een ‘rustig muziekje’. Niets van wat   strijd van de jonge Mahler met het leven, angst
je van Mahler gewend bent. Bovendien blijft     voor de dood en het verlangen naar liefde? Het
het moeilijk om bewerkingen als deze, vooral    is in ieder geval een spel van verleiden,
reducties, objectief te beoordelen. Veel van de   aantrekken en afstoten. De danser lijkt het
instrumenten en noten worden onvermijdelijk     drama steeds eerder door te hebben dan de
vanuit het geheugen ingevuld.            zanger. Ik kan de verleiding niet weerstaan om
                          de liederen, die eerder ook door Martijn
De Wet van Murphy                  Sanders werden gezongen, met de vertolking
Volgens de directeur van het Theater aan het    van Maarten Koningsberger te vergelijken.
Vrijthof heeft inmiddels de Wet van Murphy     Helaas verbleekt Martijn Sanders dan bij
(Alles wat mis kán gaan gaat ook mis.) ook     Maarten Koningsberger. Wat een contrast, niet
Maastricht bereikt. Na de problemen met       alleen qua stem, maar ook qua expressie. Dit
microfoons zit nu pianist Kelvin Grout vast in   straalt doorleefde emotie uit. De voorstelling is
de trein van Parijs naar Maastricht. Daarom     op 27 april 2004 in de Kleine Zaal van het
wordt nu eerste het Pianokwartet in a en      Concertgebouw in première gegaan. Die werd
daarna Hotel Mahler uitgevoerd.           toen hoofdzakelijk bezocht door dansers. Dat
                          was goed te merken aan het verschil in
Pianokwartet                    concentratie bij dans en bij zang. Daarmee was
Het Pianokwartet in a in een bewerking (1988)    die voorstelling geen onverdeeld genoegen
van Alfred Schnittke (1934-1998) wordt       voor de zangliefhebber. Het publiek bij deze
uitgevoerd door Ivo Janssen en het Matangi     voorstelling is echter voorbeeldig, zodat er
Kwartet.                      ongestoord van alle onderdelen kan worden
Een zeer bijzonder werk. In het eerste deel, het  genoten.
fragment dat Mahler de wereld heeft nagelaten,
horen we al wat nieuws. Het zijn nog maar      Das Lied von der Erde
kleine veranderingen. Dan komt het         Het Limburgs Symphonie Orkest onder leiding
grotendeels door Schnittke geconstrueerde      van Ed Spanjaard met Zeger Vandersteene,
Scherzo. Heel apart. Sluit in stijl nauwelijks   tenor en Annette Seiltgen, mezzo-sopraan.
aan bij het eerste deel. Heftige uithalen met    Allereerst valt het visuele op. Twee grote
merkwaardige akkoorden. Afgewisseld met       verticale banieren ter weerszijden van het
romantische stukjes. Typisch Schnittke. Het     podium sieren de zaal. De linker banier met
kwartet bestaat uit jonge, enthousiaste en     een afbeelding van Mahler ten tijde van het
gedreven mensen. De uitvoering is mooi. Een     componeren van Das Lied von der Erde.
genot om naar te luisteren en te kijken.      Rechts ten tijde van zijn Wunderhorn periode.
Het voor Mahler relatief kleine orkest zit in
een strakke opstelling op het te grote podium.
De tuba’s, trombones, trompetten en het
slagwerk staan in slagorde breed op een sterk
verhoogde rij partikels. Helaas is ook in deze
zaal de airconditioning te horen.
Orkest en dirigent zijn duidelijk goed op elkaar
ingespeeld. Een genot om te zien en te horen.
De Limburgse traditie van harmonie en fanfare
zet zich in het orkest voort. Foutloos spel van
het koper. In het eerste deel heeft de tenor
altijd de ondankbare taak om boven een forte
spelend orkest uit te komen. Dat lukt pas tegen
het einde. Vanaf het tweede deel zijn de
solisten nauwelijks te horen op het balkon. Zij
zingen continu naar beneden, met het hoofd in
de partituur in plaats van met de partituur in
het hoofd. Elke koorzanger zou hier
onmiddellijk op worden gecorrigeerd. De
emotie komt niet over. In het derde deel komt
de tenor gelukkig beter uit de verf. Bij het
vierde deel wordt door het orkest prachtig
gespeeld en zingt de mezzo het lastige
middendeel strak. Der Abschied blijft
natuurlijk het meest dramatische en emotionele
deel, maar mijn ogen bleven deze keer droog.
De uitvoering verkeerde wellicht nog in een
status nascendi, getuige de tekst in het
programmaboekje: ‘Die Chinesiche Föte’.


Louis Ekstein
Rijswijk, december 2005
                          Bron: Trouw, maandag 19 december 2005
                          acteerkwaliteiten ontbeert. Het bleef allemaal
Poëzie en passie op Mahler-dag           een   beetje   aan   de  oppervlakte.

Jos Frusch                     Ook het tweede programmaonderdeel - de
Muziek - De    componistendagen,    een   Lieder einers fahrenden Gesellen in de
gezamenlijk initiatief van het LSO en het     kamermuziekbewerking van Schönberg en het
Theater aan het Vrijthof, beginnen zo       Adagio uit de tiende symfonie, door Stadlmair
langzamerhand een vaste en belangrijke       bewerkt voor strijkorkest - kon me niet
plaats in te nemen in het Limburgse klassieke-   helemaal bekoren. Daarvoor was de inbreng
muziekleven. Na Brahms en Beethoven tijdens    van bariton Martijn Sanders letterlijk en
eerdere edities stond afgelopen zaterdag      figuurlijk te zwak, slaagde het LSO-
Gustav Mahler centraal. Het publiek stroomde    strijkensemble er onvoldoende in de kern van
toe en genoot.                   deze indringende muziek te treffen en is Wim
                          Steinman te weinig dirigent om voor de
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Beethoven, die  noodzakelijke impulsen te zorgen. Een gemiste
op vele muzikale fronten actief was, was      kans, vind ik: een echte dirigent en een paar
Mahler een symfonicus pur sang, wiens       repetities meer zouden recht hebben gedaan
kamermuzikale activiteiten beperkt bleven tot   aan de overweldigende diepgang van het
liederen en een onvoltooid pianokwartet.      Adagio, die juist in deze bewerking volledig tot
                          uitdrukking komt.
Toch hebben de organisatoren het talrijk
opgekomen publiek zaterdag een gevarieerd     Hoe pakkend muziek kan klinken als
programma voorgeschoteld, dat de vele       uitvoerders met passie en bevlogenheid, met
facetten van Mahlers persoon en werk op      toewijding en zorgvuldigheid te werk gaan,
soms indringende wijze belichtte. Ze maakten    bewees het gelegenheidskwartet - drie strijkers
daarbij dankbaar gebruik van de grote       van het Matangi Kwartet en pianist Io Janssen
extremen en contrasten in zijn emotioneel     - dat het onvoltooide, door de Russische
geladen    muziek,  zijn  complexe  en   componist Alfred Schnittke gecompleteerde
gecompliceerde persoonlijkheid waaruit het     pianokwartet in a uitvoerde. Een uitvoering die
beeld opdoemt van een gekwelde geest en zijn    qua karakter, sfeer en muzikale diepgang geen
tumultueuze relatie met zijn vrouw Alma. Met    wensen onvervuld liet. Een prachtige opmaat
dat laatste begon het zaterdagmiddag in het    tot wat ik zelf als het absolute hoogtepunt van
Theater aan het Vrijthof, nadat Maarten Brandt   de Mahler-dag heb ervaren: Hotel Mahler,
in zijn inleiding had toegelicht waarom je het   muziektheater op basis van enkele liederen
oeuvre van Mahler kunt lezen als een roman     van de componist, gebracht door bariton
en   kunt   ondergaan   als  theater.  Maarten Koningsberger, pianist Kelvin Grout
                          en danser Dries van der Post, die ook de
'Als ik voor Alex had gekozen, had ik dan in    choreografie maakte. Een hartverscheurend
plaats van twee kinderen een opera gebaard?',   mooie, pure en poëtische voorstelling waarin
vraagt muziektheatermaker Anita van Soest     de gevoelswereld van Mahlers microkosmos,
zich af in Alma Mahler, Bride of the wind, een   zoals die uit zijn liederen spreekt, op tedere,
tekst van Anna Enquist. Begeleid door pianist   dan weer krachtige en soms ook grappige
Ivo Janssen kruipt ze in de theatermonoloog in   wijze wordt vertaald in beelden van
de huid van Alma en maakt het publiek       ontroerende schoonheid en in momenten van
deelgenoot van een van de vele dramatische     aangrijpende verstilling en kracht. De homo-
keuzes waarvoor ze zich gesteld ziet: kiezen    erotische sfeer van de voorstelling deed me
voor haar beroemde echtgenoot, die haar heeft   denken aan de film Dood in Venetië van
opgedragen haar ambities als componiste te     Visconti, waarin het adagio uit de vijfde
laten varen en zich volledig dienstbaar aan    symfonie van Mahler de beelden ondersteunt.
hem te maken of toe te geven aan haar       Alleen zorgde het fantastisch samenspel
gevoelens voor een andere - minder geniale -    tussen de drie protagonisten er in de
componist, Alexander von Zemlinsky, die haar    theatervoorstelling voor, dat de combinatie
aanbidt en verzot is op haar composities.     muziek en beeld nog effectiever en
Hoewel de tekst de innerlijke verscheurdheid    indringender werd uitgewerkt.
van Alma treffend belicht, Van Soest haar
uiterste best deed door te dringen in de ziel   Aan het LSO de taak na deze overweldigende
van haar personage en Ivo Janssen prachtig     voorstelling de Mahler-dag in stijl - met een
piano speelde, kwam de voorstelling toch niet   groot orkestwerk dus - af te sluiten. Onder
helemaal over. Ik denk dat de voormalige      leiding van chef-dirigent Ed Spanjaard slaagde
trompettiste   daarvoor    de   nodige   het orkest daarin op bevredigende wijze.
Natuurlijk, er zaten wat spanningloze
momenten in de naar eeuwige vervulling
smachtende muziek van Das Lied von der
Erde. En ook op het orkestspel was zo af en
toe wel wat aan te merken. Maar de algehele
indruk die de uitvoering van deze dramatische
en zwaarmoedige muziek op mij maakte was
er een van betrokkenheid, inlevingsvermogen
en muzikale overgave. Mezzo-sopraan Annette
Seiltgen overtuigde daarbij net iets meer dan
tenor Zeger Vandersteene. En Ed Spanjaard
was zoals gebruikelijk de grote inspirator. Een
mooie afsluiting al met al van een
componistendag, die doet uitzien naar de
volgende editie. Dan is Olivier Messiaen aan
de beurt.
maandag 19 december 2005
Bron: Dagblad De Limburger

								
To top