Henry Louis Le Chatelier

Document Sample
Henry Louis Le Chatelier Powered By Docstoc
					Henry Louis Le Châtelier
    Informacje wstępne
• Henry Louis Le Châtelier był jednym z
 pięciu głównych przedstawicieli nurtu
 inżynierskiego w nauce organizacji i
 zarządzania. Nurt ten zajmował się
 organizacją procesów produkcyjnych i
 usługowych w różnych dziedzinach
 gospodarki.
      Reguła przekory
• Le Châtelier w 1881 roku opublikował regułę
 przekory, która stała się przełomem w
 ówczesnej chemii. Zasadę tę do nauk
 organizacji przeniósł Karol Adamiecki, który
 stwierdził, że jeśli w organizacji wprowadzimy
 zmiany (wytrącimy system z równowagi), to
 będzie ona chciała powrócić do poprzedniego
 stanu równowagi. Wynika z tego, że należy
 stopniowo wprowadzać zmiany, aby nie
 doprowadzić do ich odrzucenia.
    Zasada stopniowego
     doskonalenia
• W 1926 roku Le Châtelier wydał książkę
 pt. "Filozofia systemu Taylora" gdzie
 zamieścił nie tylko opracowane przez
 Taylora zasady i metody naukowej
 organizacji, ale także swoje artykuły
 uogólniające te teorie. Zostały one
 sformułowane jako zasada stopniowego
 doskonalenia, zwana obecnie cyklem
 organizacyjnym. Składa się on z pięciu,
 kolejnych etapów:
1. Wybór celu do osiągnięcia.
2. Zbadanie środków i warunków
 potrzebnych do zrealizowania
 zamierzonego celu.
3. Zgromadzenie potrzebnych
 środków.
4. Wykonanie zamierzonego planu.
5. Kontrola wyników.
1. Wybór celu do osiągnięcia:
• zasada jedyności - cel nie powinien być
 rozdrobniony, należy skupić się na jednym
 (głównym),
• zasada ograniczoności - cel powinien być
 odpowiednio zawężony,
• zasada ścisłości - cel musi być jasno określony,
• zasada użyteczności (ekonomizacji) - realizacja
 celu powinna przynieść określoną korzyść (np.
 zmniejszenie kosztów).
2. Zbadanie środków i warunków
 potrzebnych do zrealizowania
    zamierzonego celu:
• zasada przyczynowości - te same warunki danego zjawiska
 prowadzą zawsze do tych samych wyników (ustalenie wzorcowych
 warunków, które dadzą najlepsze wyniki),
• ustalenie i zbadanie wszystkich czynników, które wpływają na wynik
 danego działania,
• przeprowadzenie hierarchizacji według stopnia ważności,
• przeprowadzenie analizy ilościowej - do jej podstawowych reguł
 należy: badanie składników elementarnych oddzielnie, zmiana tylko
 jednego czynnika w trakcie eksperymentu, oszczędne
 przeprowadzanie doświadczeń oraz przedstawianie wyników
 pomiarów i doświadczeń w formie formuł matematycznych.
 3. Zgromadzenie potrzebnych
      środków
• pozyskanie oraz uporządkowanie
 wszystkich środków (materialnych oraz
 zasobów ludzkich) potrzebnych do
 realizacji danego działania.
  4. Wykonanie zamierzonego
      planu:
• wykonanie powinno przebiegać według
 ustalonego wcześniej planu pracy.
   5. Kontrola wyników:
• konfrontacji wyników z założonymi
 wcześniej celami poprzez stosowanie
 odpowiedniego systemu ewidencji
 wyników.
Serdecznie dziękujemy
 ZP3 za ‘uwagę’ :D         Szymon Moszkowicz
         Bartosz Kudła

				
DOCUMENT INFO