149._poglavarstvo_zapisnik__03.02.09 by suchenfz

VIEWS: 86 PAGES: 15

									REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŢUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Klasa: 022-05/08-01/39
Ur.broj: 2168/02-05/007-08-1
Medulin, 03. veljaĉe 2009.
                          OPĆINSKOM POGLAVARSTVU
                            OPĆINE MEDULIN                SKRAĆENI ZAPISNIK
     sa 149. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Medulin odrţane
       03. veljaĉe 2009. godine (utorak ) s poĉetkom u 16,00 sati

Prisutni: naĉelnik Emil Jukopila, Ivica Rogulj, Edo Matošević, Tea Rosanda
Odsutni: Josip Zidarić
Ostali: Suzana Racan Stern, Duška Mihaljević, L. Lorencin
Naĉelnik pozdravlja sve prisutne, otvara 149. sjednicu Općinskog poglavarstva, te za
sjednicu predlaţe dnevni red kao u pozivu uz pristigle nadopune.

DNEVNI RED

 1. Donošenje zakljuĉka o utvrĊivanju prijedloga prostornog plana za javnu raspravu UPU
   zona gospodarske proizvodne namjene Banjole - Kamik
 2. Donošenje zakljuĉka o odgovorima sudionika u javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi za
   PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.
 3. Donošenje zakljuĉka o davanju suglasnosti u postupku ishodovanja lokacijske dozvole
   PRAEDA GRUPA d.o.o.
  3.1.  za k.ĉ 686/34, 686/43, 932/14 k.o. Premantura
  3.2.  za k.ĉ. 686/46 k.o. Premantura
  3.3.  za k.ĉ. 616/7,617/1,617/10,618/11 i 686/88 k.o. Premantura
 4. Donošenje zakljuĉka o davnju suglasnosti u postupku ishoĊenja rješenja o uvjetima
   graĊenja Buić Goran
 5. Donošenje zakljuĉka o sufinanciranju manifestacije Banjolskih krabulja na temelju
   zamolbe MO Banjole
 6. Donošenje zakljuĉka o sufinanciranju manifestacije Pomerskih maškara na temelju
   zamolbe MO Pomer
 7. Donošenje zakljuĉka temeljem zahtjeva sportsko ribolovne udruge “Premantura”
   za dodjelu sredstava
 8. Donošenje zakljuĉka o zahtjevu udruge “Uliks” udruţenje likovnih I knjiţevnih
   stvaralaca – podruţnica Medulin za dodjelu financiskih sredstava
 9. Prezentacija projekta ureĊenja društvenog doma Medulin
 10. Donošenje Odluke o postupanju s inventunturnim razlikama
 11. Analiza materijala za temetsku sjednicu Općinskog vijeća na temu:Kaštijun
 12. Razno

DOPUNA DNEVNOG REDA

12.1. Donošenje Odluke o odabiru ponude u pregovaraĉkom postupku postupku izravne
pogodbe bez objave poziva za nadmetanje za usluge dodatnih geodetskih radova u naselju
Pješĉana uvala
12.2. Donošenje zakljuĉka o zamolbi tvrtke "AVENUE" d.o.o. Pula za financijskom pomoći
pri organizaciji programa "FEŠTA OD KOBASIC”
12.3. Donošenje zakljuĉka o zamolbi za otkup umjetniĉke slike „Performator“ – 2008. g.
autora akademskog slikara Percan Renata
12.4  Donošenje zakljuĉka o zahtjevu Buţa d.o.o za davanje suglasnosti za javljanje na
natjeĉaj za koncesiju za sidrište u Vinkuranskoj vali                                            1
Ad.1. Donošenje zakljuĉka o utvrĊivanju prijedloga prostornog plana za javnu
raspravu UPU zona gospodarske proizvodne namjene Banjole - Kamik
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći
                  Z A K L J U Ĉ AK
    o utvrĊivanju prijedloga UPU zona gospodarske proizvodne namjene
                  Banjole - Kamik
                  za javnu raspravu
OdgaĊa se donošenje zakljuĉka do jedne od slijedećih sjednica Općinskog poglavarstva.

Ad.2. Donošenje zakljuĉka o odgovorima sudionika u javnoj i ponovljenoj javnoj
raspravi za PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag.
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                  Z A K L J U Ĉ AK
OdgaĊa se donošenje zakljuĉka do jedne od slijedećih sjednica Općinskog poglavarstva, a
vezano za odgovore sudionicima u javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi za PPPPO Donji
Kamenjak i medulinski arhipelag.

Ad.3. Donošenje zakljuĉka o davanju suglasnosti u postupku ishodovanja lokacijske
dozvole PRAEDA GRUPA d.o.o.
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

  Ad.3.1. za k.ĉ 686/34, 686/43, 932/14 k.o. Premantura

                     Z A K L J U Ĉ AK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin po zahtjevu investitora: PRAEDA GRUP-e d.o.o. za
oĉitovanjem Općine Medulin na idejni projekt u svrhu ishoĊenja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru: graĊenje više stambene graĊevine na k.ĉ 686/34, 686/43, 932/14 k.o.
Premantura, investitori: PRAEDA GRUPA d.o.o. Mletaĉka 12, Pula. Zajedniĉka oznaka
projekta: 28/1-2008, glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta: Slaven Cetina
dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, oĉituje se kako slijedi:
Mišljenja smo da je glavni projekt sukladan Prostornom planu ureĊenja Općine Medulin
("Sluţbene novine općine Medulin" br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin".

  Ad.3.2. za k.ĉ. 686/46 k.o. Premantura

                  Z A K L J U Ĉ AK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin po zahtjevu investitora: PRAEDA GRUP-e d.o.o. za
oĉitovanjem Općine Medulin na idejni projekt u svrhu ishoĊenja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru: graĊenje više stambene graĊevine na k.ĉ. 686/46 k.o. Premantura, investitori:
PRAEDA GRUPA d.o.o. Mletaĉka 12, Pula. Zajedniĉka oznaka projekta: 28/2-2008, glavni
projektant i projektant arhitektonskog projekta: Slaven Cetina dipl.ing.arh. – ovlašteni
arhitekt, oĉituje se kako slijedi:
Mišljenja smo da je glavni projekt sukladan Prostornom planu ureĊenja Općine Medulin
("Sluţbene novine općine Medulin" br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin".

  Ad.3.3. za k.ĉ. 616/7,617/1,617/10,618/11 i 686/88 k.o. Premantura

                     Z A K L J U Ĉ AK
Općinsko poglavarstvo Općine Medulin po zahtjevu investitora: PRAEDA GRUP-e d.o.o. za
oĉitovanjem Općine Medulin na idejni projekt u svrhu ishoĊenja lokacijske dozvole za zahvat
u prostoru: graĊenje više stambene graĊevine na k.ĉ 616/7,617/1,617/10,618/11 i 686/88
k.o. Premantura, investitori: PRAEDA GRUPA d.o.o. Mletaĉka 12, Pula. Zajedniĉka oznaka
projekta: 28/3-2008, glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta: Slaven Cetina
dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, oĉituje se kako slijedi:


                                             2
Mišljenja smo da je glavni projekt nije sukladan Prostornom planu ureĊenja Općine Medulin
("Sluţbene novine općine Medulin" br. 2/07) - dalje u tekstu: "PPUO Medulin".
Ad.4. Donošenje zakljuĉka o davnju suglasnosti u postupku ishoĊenja rješenja o
uvjetima graĊenja Buić Goran
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                    Z A K L J U Ĉ AK
Općinsko poglavarstvo općine Medulin po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno ureĊenje i
gradnju u Istarskoj ţupaniji - odsjek u Puli za davanjem suglasnosti o uvjetima graĊenja od
strane Općine Medulin u postupku ishoĊenja rješenja o uvjetima graĊenja za zahvat u
prostoru: graĊenje stambene graĊevine na graĊevnoj ĉestici koju ĉini k.ĉ 477/7 k.o.Pomer u
naselju Pomer, investitor: Buić Goran, Pomer 79, Pomer, u svemu prema idejnom rješenju
br.29110/07 izraĊenom od AD- arhitektura i dizajn d.o.o., projektant Alma Cvitan Mattichio,
dipl.ing.arh., Općinsko poglavarstvo oĉituje se kako slijedi:
Idejno rješenje i glavni projekt za namjeravani zahtjev u prostoru moraju biti izraĊeni u skladu
s Prostornim planom ureĊenja Općine Medulin ("Sluţbene novine općine Medulin" br. 2/07) -
dalje u tekstu: "PPUO Medulin" kao i sa Odlukama Općinskog vijeća Općine Medulin, te sa
zakonima, pravilnicima, propisima i tehniĉkim normama koji su vaţeći u Republici Hrvatskoj.
Mišljenja smo da je idejni projekt sukladan odredbama i elementima PPUO Općine
Medulin

Ad.5. Donošenje zakljuĉka o sufinanciranju manifestacije Banjolskih krabulja na
temelju zamolbe MO Banjole
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći
                  Z A K L J U Ĉ AK
Odobrava su sufinanciranje manifestacije Banjolskih krabulja 21.02.2009. godine u iznosu
do maximalno 9.800,00 kuna , a plaĉanje će se izvršiti prema predoĉenim raĉunima uz
prethodni dogovor sa ĉlanovima poglavarstva

Ad.6. Donošenje zakljuĉka o sufinanciranju manifestacije Pomerskih maškara na
temelju zamolbe MO Pomer
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći
                  Z A K L J U Ĉ AK
Odobrava su sufinanciranje manifestacije pomerskih maškara 21.02.2009. godine u iznosu
od maximalno 10.000,00 kuna, a plaĉanje će se izvršiti prema predoĉenim raĉunima uz
prethodni dogovor s ĉlanovima poglavarstva.

Ad.7. Donošenje zakljuĉka temeljem zahtjeva sportsko ribolovne udruge
“Premantura” za dodjelu sredstava
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern i Ivic Rogulj, te je donesen slijedeći
                   Z A K L J U Ĉ AK
Sportsko ribolovnoj udruzi „Premantura“ odobrava se isplata u iznosu od 5.000,00 kuna za
potrebe redovnog rada u 2009 godini, obzirom da sredstva nisu predviĊena proraĉunom za
2009 godinu, a ostali programi financirat će se iz sredstava nepredviĊenih intervencija u
sportu, sukladno proraĉunskim mogućnostima prema posebnim zahtjevima.
Sredstva će se isplatiti iz pozicije R361 – OSTALE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U
SPORTU.

Ad.8. Donošenje zakljuĉka o zahtjevu udruge “Uliks” udruţenje likovnih I knjiţevnih
stvaralaca – podruţnica Medulin za dodjelu financiskih sredstava
Predmet iznosi Ivica Rogulj, te je donesen slijedeći
                   Z A K L J U Ĉ AK                                                3
Udruzi „Uliks“- udruţenje likovnih i knjiţevnih stvaralaca - podruţnica Medulin odobrava se
isplata 5.000,00 kuna u prvom kvartalu 2009 godine te 5.000,00 kuna u drugom kvartalu za:
    - organizaciju 4 otvorena programa u pojedinaĉnom trajanju od 2 dana iz kulture i
      umjetnosti za sve stanovnike Općine Medulin, bez obzira na godine starosti,
      iskustvo i vrstu kreativne aktivnosti,
    - organizaciju struĉnih radionica u staklu, keramici i radu sa svilom,
    - organizaciju otvorenih prezentacija i predavanja iz kulture i umjetnosti.
Sredstva će se isplatiti iz pozicije R319 – NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U KULTURI.

Ad.9. Prezentacija projekta ureĊenja društvenog doma Medulin
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći
                  Z A K L J U Ĉ AK
Prihvaća se prezentacija projekta ureĊenja društvenog doma Medulin

Ad.10. Donošenje Odluke o postupanju s inventunturnim razlikama
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesena slijedeća

                       ODLUKA
Temeljem prijedloga Povjerenstva za popis imovine i obaveza sadrţanog iz toĉke 3.
poglavlja Prijedlozi povjerenstva iz Izvještaja o rezultatima obavljenog popisa imovine i
obveza Općine Medulin na dan 31.12.2008. Klasa:402-01/08-01/161, Urbroj: 2168-02-
05/011-08-51 od 31.01.2009. , ovom odlukom odluĉuje se o naĉinu likvidacije utvrĊenih
manjkova, naĉinu knjiţenja utvrĊenih viškova, rashodovanju sredstava, opreme i sitnog
inventara te visini otpisa nenaplativih i zastarjelih potraţivanja i obaveza
Procijena vrijednosti naĊene imovine provesti i knjiţiti u analitiĉkoj i sintetiĉkoj evidenciji
tijekom 2009. kako slijedi:

 RED.  INV.                                 Vrijednost
 Broj  BR.           Naziv sredstva        NAĐENO  KOM.    (kn)   NALAZI SE:
        NAĐENO B11 - II kat, soba: 3

                               31.12.
  1  855  KALKULATOR CANON WS-1210T (mali)       2008.   1         B11- II/3
        NAĐENO B11 - II kat, soba: 5

                               31.12.            B 11 - II kat:
  2  856  VJEŠALICA BIJELA               2008.   1         sala 5


        NAĐENO VIJEĆNICA Suteren - soba 2 ured

        USISAVAĈ ELEKTROLUX 1600 W EXCELIO      31.12.
  3  857  POWER                     2008.   1         S-2


        NAĐENO VIJEĆNICA P - 1 porta

                               31.12.
  4  858  PEĈAT "POŠTANSKI - inozemstvo         2008.   1         P- 1

                               31.12.
  5  859  UMJ. SLIKA (Medulinska crikva 50x60      2008.   1         P- 1

                               31.12.
  6  860  UMJ. SLIKA (Volta, medulinska crikva) 35x45  2008.   1         P- 1

        FOTOGRAFIJA UOKVURENA Pozdrav iz       31.12.
  7  861  Medulina42x28                 2008.   1         P- 1


        NAĐENO VIJEĆNICA P - 2 sprem ište

        ORMARIĆ ZA KLJUĈEVE METALNI SA BRAVOM     31.12.
  8  862  (24x30)                    2008.   1         P- 2


        NAĐENO VIJEĆNICA : 12 stepenište

                               31.12.
  9  863  OGLEDALO VELIKO UOKVIRENO 80 x 185      2008.   1         stepenište 12                                                    4
                               31.12.
10  864  SLIKA - Crkva (akvarel) 58 x 75          2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
11  865  SLIKA ROTAR A. - Crkva (ulje na platnu) 110 x 15  2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
12  866  UMJETNINA JEDRILICA - Medulin ( glina )      2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
13  867  URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Crkva 1907 56 x 44     2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
14  868  URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Dva krojaĉa 54 x 40    2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
15  869  URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Funtana 54 x 38      2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Grus aus Medolino     31.12.
16  870  38 x 54                      2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Hrvatski soko 55 x     31.12.
17  871  39                         2008.  1  stepenište 12

                               31.12.
18  872  URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Libora 54 x 39       2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Medolino bagni 62     31.12.
19  873  x 46                        2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Medulin pogle sa      31.12.
20  874  mora 54 x 39                    2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Panorama maceja      31.12.
21  875  56 x 43                      2008.  1  stepenište 12


      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Voz sa volovima u     31.12.
22  876  Bijeci 44 x 56                   2008.  1  stepenište 12

      URAMLJENA FOTOGRAFIJA - Ţene , Munida 54 x     31.12.
23  877  40                         2008.  1  stepenište 12


      NAĐENO VIJEĆNICA I kat - soba: 2 (tajništvo)

                               31.12.
24  878  SLIKA, MUZIĈKE NOTE                2008.  1  I - 2 Duška

                               31.12.
25  879  SLIKA MEDULIN                   2008.  1  I - 2 Duška

                               31.12.
26  880  SLIKA MEDULIN POD MURVOM              2008.  1  I - 2 Duška

                               31.12.
27  881  SLIKA POZDRAV IZ MEDULINA             2008.  1  I - 2 Duška

                               31.12.
28  882  SLIKA PANORAMA MEDULINA              2008.  1  I - 2 Duška


      NAĐENO VIJEĆNICA I kat - soba: 3 (naĉelnik)

                               31.12.
29  883  SLIKA RAKIĆ A. 2005 - MASLINE - ulje na platnu   2008.  1  I - 3 naĉelnik

                               31.12.
30  884  SLIKA ROTAR A. - akvarel              2008.  1  I - 3 naĉelnik

                               31.12.
31  885  FOTOGRAFIJA U OKVIRU - Medulin loţa        2008.  1  I - 3 naĉelnik

                               31.12.
32  886  FOTOGRAFIJA U OKVIRU - Kašteja           2008.  1  I - 3 naĉelnik


      NAĐENO VIJEĆNICA I kat - soba: 4 vijećnica

      POSTER TZ M URAMLJEN panorama MEDULIN       31.12.
33  887  100x70                       2008.  1  I - 4 vijećnica

      POSTER TZ M URAMLJEN panorama POMER        31.12.
34  888  100x70                       2008.  1  I - 4 vijećnica                                           5
      POSTER TZ M URAMLJEN panorama BANJOLE     31.12.
35  889  100x70                     2008.  1  I - 4 vijećnica


      POSTER TZ M URAMLJEN panorama         31.12.
36  890  PREMANTURA 100x70               2008.  1  I - 4 vijećnica

      POSTER TZ M URAMLJEN panorama Pj.UV.      31.12.
37  891  100x70                     2008.  1  I - 4 vijećnica

                              31.12.
38  892  STALAK ZA 4 ZASTAVE              2008.  1  I - 4 vijećnica


      NAĐENO VIJEĆNICA I kat - soba: 5 hodn.sanit.

                              31.12.    I - 5 hodnik
39  893  prenosna nast. Ploĉa bijela 1,6 m       2008.  1  sanit.


      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 1 hodnik

      POSTER TZ M URAMLJEN panorama škrape      31.12.
40  894  100x70                     2008.  1  II kat 1 hod.

      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 2 (Katica i
      Ines)

                              31.12.
41  895  Umjetniĉka slika ( Medulin) Miletić 03     2008.  1  II - 2


      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 3 (hodnik)

                              31.12.
42  896  DIKTAFON PANASONIC RN502            2008.  1  II - 3

      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 4 (Helga i
      Marko)

                              31.12.
43  897  FOTOGRAFIJA URAMLJENA kamenolom (72x52)    2008.  1  II - 4

                              31.12.
44  898  FOTOGRAFIJA URAMLJENA školjić (72x52)     2008.  1  II - 4

                              31.12.
45  899  FOTOGRAFIJA URAMLJENA ĉaplj u portu (72x52)  2008.  1  II - 4

      FOTOGRAFIJA URAMLJENA mulo Štraminjoni     31.12.
46  900  (72x52)                    2008.  1  II - 4

      FOTOGRAFIJA URAMLJENA lukobran u Pješĉanoj   31.12.
47  901  (52x72)                    2008.  1  II - 4

                              31.12.
48  902  SLIKA 3 BARKE (30x40)             2008.  1  II - 4

                              31.12.
49  903  SLIKA GUC (30x40)               2008.  1  II - 4


      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 5 (Suzana)

   904-                         31.12.
50  1   DRV ENI ORMAR - STALAŢA            2008.  1  II - 5 Suzana

   904-                         31.12.
51  2   DRV ENI ORMAR - STALAŢA            2008.  1  II - 5 Suzana

      SLIKA PLESAĈICA, ŠUMONJA ulje na platnu    31.12.
52  905  100x115                    2008.  1  II - 5 Suzana

                              31.12.
   906  SLIKA, BRANKA LEGOVIĆ grafika 53x73      2008.  1  II - 5 Suzana


      NAĐENO VIJEĆNICA II kat - soba: 6 (Branka)

                              31.12.
53  907  Zvuĉnici MULTI MEDIA SPEAKER          2008.  2  II - 6 Branka

                              31.12.
54  908  STOLNA LAMPA Ferotehna KT-108T crna      2008.  1  II - 6 Branka                                         6
                                   31.12.
 55    909  UMJ.SLIKA Pauleta 94. 1,13x0,94          2008.     1            II - 6 Branka

                                   31.12.
 56    910  FOT. UOKVIRENA Pozdrav iz Medulina 0,55x0,40    2008.     1            II - 6 Branka

                                   31.12.
 57    911  FOT. UOKVIRENA Pula 0,55x0,40           2008.     1            II - 6 Branka


         NAĐENO ŠKOLA POMER Prizem lje, soba 2

                                   31.12.
 59    913  VJEŠALICA GIR 1704 INOX              2008.     1            ŠK.POM. P-2


         NAĐENO ŠKOLA POMER I kat, soba 5

                                   31.12.
 60    914  VJEŠALICA GIR 1704 INOX              2008.     1


         NAĐENO VINKURAN ŠKOLA - soba 1

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 61    915  OGLASNA PLOĈA                   2008.     1            1


         NAĐENO VINKURAN ŠKOLA - soba 2

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 63    916  STOL TA STOLNI TENIS                2008.     1            2


         NAĐENO VINKURAN ŠKOLA - soba 5

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 64    917  KOŠ ZA SMEĆE                    2008.     1            5

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 65    918  EL.GRIJALICA PALMA HP 2500             2008.     1            5

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 66    919  ZIDNI SAT QUARTZ                  2008.     1            5

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 67    920  KALKULATOR RUĈNI BIG DISPAY            2008.     1            5

                                   31.12.                 VIN.ŠK. Soba
 68    921  CLUB STOLICA TAPECIRANA              2008.     8            5
         NAĐENO VINTIJAN NASELJE

                                   31.12.                 VINTIJAN
 69    922  DJ.IGRALO DVOSTRUKA LJULJAĈKA           2008.     1            NASELJE


                          O D LU KU

Temeljem prijedloga Povjerenstva za popis imovine i obaveza sadrţanog u Zapisniku
Klasa:402-01/08-01/161, Urbroj: 2168-02-05/011-08-49 od 29.01.2009., ovom odlukom
odluĉuje se o naĉinu likvidacije utvrĊenih manjkova, naĉinu knjiţenja utvrĊenih viškova,
rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara te visini otpisa nenaplativih i zastarjelih
potraţivanja i obaveza
Rashod sitnog inventara provesti i knjiţiti u analitiĉkoj i sintetiĉkoj evidenciji kako slijedi:

 Invent.                                                     Sadašnja
  broj          Naziv sredstva         Koliĉina     Nabav.vr.    Isprav.vr.       vr.
 0005    MOBITEL SAMSUNG SGH -X660V RED           1         91,00       91,00         0,00
 0092    NOKIA GSM                      1         779,01      779,01         0,00
 00102-3   TELEFON EURISET 2005                1         168,36      168,36         0,00
 00102-4   TELEFON EUROSET 2005                1         168,36      168,36         0,00
 00103    mobitel GSM NOKIA 3310               1         691,31      691,31         0,00
 00104    GSM NOKIA 3410                   1         290,99      290,99         0,00
 00105    GSM NOKIA 3410                   1         290,99      290,99         0,00
 00107-2   GSM SONY ERICSSON T290l               1           0,92      0,92        0,00
                                                           7
00107-3  GSM SONY ERICSSON T290l     1    0,92    0,92    0,00
00107-4  GSM SONY ERICSSON T290l     1    0,92    0,92    0,00
00107-5  GSM SONY ERICSSON T290l     1    0,92    0,92    0,00
00107-6  GSM SONY ERICSSON T290l     1    0,92    0,92    0,00
00124   GSM NOKIA 6070          1    0,91    0,91    0,00
00125   GSM NOKIA 6070          1    0,91    0,91    0,00
00127   MOBITEL GSM SAMSUNG X680V    1    0,92    0,92    0,00
165    GSM SONY ERICSSON K700I     1   991,00   991,00    0,00
00121-1  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-2  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-3  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-4  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-5  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-6  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00121-7  GSM TELEFONI ERICSON       1   100,00   100,00    0,00
00123-1  GSM NOKIA 6070          1    0,92    0,92    0,00
 00123-5  GSM NOKIA 6070          1    0,92    0,92    0,00
   166  GSM NOKIA 6030          1    0,92    0,92    0,00
   167  GSM NOKIA 6030          1    0,92    0,92    0,00
   168  GSM NOKIA 6030          1    0,92    0,92    0,00
   169  GSM NOKIA 6030          1    0,92    0,92    0,00
   170  GSM NOKIA 6030          1    0,92    0,92    0,00
 0104-1  MEMORY 1 GB, USB 2.0, BTC    1   173,93   173,93    0,00
 219-5   USB FASH V30 1GB, USB 2.0, BTC  1   108,80   108,80    0,00
  0027  VATROGASNI APARAT        2   276,76   276,76    0,00
  0052  APARAT ZA GAŠENJE POŢARA     1   50,00   50,00    0,00
  0052  APARAT ZA GAŠENJE POŢARA     1   50,00   50,00    0,00
  0052  APARAT ZA GAŠENJE POŢARA     1   50,00   50,00    0,00
  0056  VATROGASNI APARAT S-6      1   489,50   489,50    0,00
  0057  VATROGASNI APARAT S-9      2  1.166,00  1.166,00    0,00
  0058  VATROGASNI APARAT C02 3KG    1   772,80   772,80    0,00
  0084  VATROGASNI APARAT        1   231,80   231,80    0,00
 0023-3  GRB RH              1   86,25   86,25    0,00
 0023-4  GRB RH              1   86,25   86,25    0,00
 0023-5  GRB RH              1   86,25   86,25    0,00
 0023-6  GRB RH              1   86,25   86,25    0,00
 0023-7  GRB RH              1   86,25   86,25    0,00
 0024-3  KOŠ PVC             1   29,76   29,76    0,00
 0024-4  KOŠ PVC             1   29,76   29,76    0,00
 0024-5  KOŠ PVC             1   29,76   29,76    0,00
 0024-6  KOŠ PVC             1   29,76   29,76    0,00
 0024-7  KOŠ PVC             1   29,76   29,76    0,00
 0025-1  KOŠ PVC             1   27,67   27,67    0,00
 0025-2  KOŠ PVC             1   27,67   27,67    0,00
 0025-3  KOŠ PVC             1   27,67   27,67    0,00
 0025-4  KOŠ PVC             1   27,67   27,67    0,00
 0025-5  KOŠ PVC             1   27,67   27,67    0,00
  0059  ĈAŠA STEPHANIA 290 ML      51   428,4   428,4    0,00
 0034-4  PVC TROKUT            1   67,47   67,47    0,00
 0045-2  VAZA ZA CVIJEĆE S AL.STALKOM   1   100,00   100,00    0,00
 0071-2  PEPELJARA CRNA - ARCOPA     1   12,00   12,00    0,00
 0071-3  PEPELJARA CRNA - ARCOPA     1   12,00   12,00    0,00
00116   KONOP ZA PRESKAKANJE       1   49,00   49,00    0,00
00117   LOPTA ZA KOŠARKU         1   169,90   169,90    0,00
00118   LOPTA ZA ODBOJKU         1   49,00   49,00    0,00
00119   LOPTA MEDICINSKA         1   79,00   79,00    0,00
  0094  ZAVJESE TRAKASTE ARCOBALENO   1   830,49   830,49    0,00
  0010  REGAL ORMAR S KNJIGAMA      1    0,10    0,10    0,00
  0044  DRV ENA BANKINA         2   100,00   100,00    0,00
                                    8
    150   ZASTAVA                       3      786,90     786,90     0,00
    0002   MUŠKE KOŠULJA - KOMUNALNI REDARI           3      658,80     658,80     0,00
    0003   ŢENSKA KOŠULJA - KOMUNALNI REDARI          3      585,60     585,60     0,00
        FLEX MASK MASKA ZA UMJETNO DISANJE-
    0007   OPREMA ZA SPASIOCE                  2      268,40     268,40     0,00
   00166   KARABIN S OKOM 7*70 A4 M-TECH            3       48,89      48,89     0,00
   00174   MAJICA S LOGOTIPOM                 41      1.599,14    1.599,14     0,00
    177   ŠTIKANI ZNAK NAŠITAK- PROMETNA MLADEŢ        20       499,95     499,95     0,00
     178  MAJICA T SHIRT- PROMETNA MLADEŢ           5      239,975     239,98     0,00
        KAPA SA ŠTIKANIM ZNAKOM- PROMETNA
     180  MLADEŢ                        8      344,04     344,04     0,00
     181  HLAĈE KRATKE- PROMETNA MLADEŢ            16      1.759,92    1.759,92     0,00
        KUPAĆI KOSTIMI SPEEDO - OPREMA
     182  SPASIOCI                      22     11.192,28   11.192,28     0,00
     760  KIŠNA KABANICA                    1       68,32      68,32     0,00
     161  ŠKARICE KIRURŠKE - OPREMA ZA SPASIOCE        1       35,00      35,00     0,00
   00161   RUĈNA LAMPA                     2      171,53     171,53     0,00
        SUNCOBRAN SUN PROTECT 180CM S
   00164   TORBOM DOPPLER                    1       71,15      71,15     0,00
   00167   OSMATRAĈNICE                     3      8.022,20    8.022,20     0,00
   00170   STOLAC MEBLO PRESTIGE                4      1.282,22    1.282,22     0,00
    172   AEG WALKY TALKY FUNKY 50               8      2.391,20    2.391,20     0,00
    0081   PUNJAĈ VIP NOKIA                   1       99,00      99,00     0,00
    128   LT MOBILE FREEDOM BT HEADSET             1      291,00     291,00     0,00
   00136   PUNJAĈ ZA AUTO SE T630                1       54,90      54,90     0,00
   00180   TORBICA ZA MOBITEL                  1      109,00     109,00     0,00
   00128   MAPA POSLOVNA A4 CRNA HERLITZ            1      133,86     133,86     0,00

        AUTO GUME VREDESTEIN ZA TOYOTU
   00102   COROLLU                       4      3.166,59    3.166,59     0,00
   00177   GUMA DUNLOP 195/60                  4      2.779,61    2.779,61     0,00
        UKUPNO                             46.829,60   46.829,60     0,00


Rashod dugotrajne m aterijalne imovine provodi se kako slijedi:


 Invent.                                                 Sadašnja
  broj           Naziv sredstva           Koliĉina  Nabav.vr.   Isprav.vr.    vr.
 24       ĈEKAONICA ZA AUTOBUS BANJOLE             1     10.691,94   10.199,48    492,46
     413  PODLOGA ZA PC MB - 32                1       64,00     18,67     45,33
    424-1  ZAVJESE MARTE                    2      1.340,17    1.340,17     0,00
     35  VJEŠALICA V-193                   1      219,68     219,68     0,00
     15  VJEŠALICA V-193N                   1      148,62     148,62     0,00
     148  METALNI ORMAR ARHIVSKI TIP 510            1      3.200,00    3.200,00     0,00
     13  STOLICA SKAJ S700                  2       213,24     213,24     0,00
     31  STOLICE CRVENE 711                 21      4.155,73    4.155,73     0,00
     642  STOLICA ALUMINIJ PVC                 2      585,60     234,24    351,36
    1148   STOLICA CRNA SKAJ                  6      600,00     600,00     0,00
    13.-2  STOLICA SKAJ S700                  2      213,24     213,24     0,00
    415-2  STOLICA UREDSKA BRAVO                1      352,31     117,435    234,88
   56 - 10  STOLICA MARA P-250                  1      1.850,64    1.850,64     0,00
    56 - 9  STOLICA MARA P-250                  1      1.850,64    1.850,64     0,00
    56 - 3  STOLICA MARA P-250                  1      1.850,64    1.850,64     0,00
    99-18  STOLICE CROMA 061                  1      733,79     733,79     0,00
    99-19  STOLICE CROMA 061                  1      733,79     733,79     0,00
    99-20  STOLICE CROMA 061                  1      733,79     733,79     0,00
     78   RADNI STOL LOGOS ART 760               1      2.263,80    2.263,80     0,00
    1040   DRV ENI PULT                     1       500,00     500,00     0,00
    1043   STOL SREDNJI SA FE NOGARIMA             2      1.700,00    1.700,00     0,00
    1045  VITRINA                       1      1.500,00    1.500,00     0,00
    417-2  TEPIH BELVEDERE- TAPISON RAMBO            1      3.043,68    3.043,68     0,00
     124  TAPISON LIDO 82-80 M2                1      2.360,00    2.360,00     0,00
    1000   BLAGAJNIĈKA KASA ŢELJEZNA              1      2.000,00    2.000,00     0,00                                                      9
    1005  BLAGAJNIĈKA KASA ŢELJEZNA           1       2.000,00   2.000,00       0,00
     18  ZVUĈNI STOLOVI                2       2.239,28   2.239,28       0,00
     19  POJAĈALO PA206                1       2.256,20   2.256,20       0,00
     20  KAZETOFON                   1       1.616,25   1.616,25       0,00
     22  TEA PEĆ S PRIBOROM              1       1.396,36   1.396,36       0,00
     36  PISAĆI STROJ OLIMPIA             1       1.755,44   1.755,44       0,00
     42  FAX PANASONIC KXF7B              1       4.000,00   4.000,00       0,00
        KASETOFON DVOSTRUKI QVICK
     74  AUTOREV ERSE                 1       5.758,40   5.758,40       0,00
    1041  BOJLER MALI KONĈAR              1       200,00    200,00       0,00
    1042  SUDOPER DUPLI INOX              1       300,00    300,00       0,00
    556  DIGITALNI FOTOAPARAT             1       3.775,00   3.487,16      287,84
    624  CARD READER/WRITER 8IN1 USB 2.0        1        158,6    118,95      39,65
    517  FOTOKOPIRNI STROJ CANON IR 1600        1       9.392,48   9.392,48       0,00
    154  MONITOR SA TASTATUROM I MIŠEM         1       2.470,00   2.470,00       0,00
    408  MONITOR                    1       1.586,00   1.586,00       0,00
    407  PC CENTRA 333 - MENDOCINO           1       7.089,42   7.089,42       0,00
     54  PRINTER EPSON LQ 570             1       2.649,73   2.649,73       0,00
   500    PRINTER INK HP 959C              1       1.504,69   1.504,69       0,00
  514 - 1   PRINTER HP DESK JET 940C – SCANER CAN     1       4.113,84   4.113,84       0,00
    519  NETWORK PRINTER BOARD N1           1       2.896,28   2.896,28       0,00
    411  PRINTER HP DESKJET 1120            1       4.855,60   4.855,60       0,00
    418  AUTO RADIO KAZETOFON             1       1.417,26   1.417,26       0,00
    1145  REGAL                     1       2.000,00   2.000,00       0,00
        UKUPNO                          108.336,13  106.884,62    1.451,51

Nalaţe se povjerenstvu za popis da rashodovanu dugotrajnu imovinu i sitan inventar uništi.

                   O D LUKU
Temeljem prijedloga Povjerenstva za popis imovine i obaveza sadrţanog u Zapisniku
Klasa:402-01/08-01/161, Urbroj: 2168-02-05/011-08-49 od 29.01.2009., ovom odlukom
odluĉuje se o naĉinu likvidacije utvrĊenih manjkova, naĉinu knjiţenja utvrĊenih viškova,
rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara te visini otpisa nenaplativih i zastarjelih
potraţivanja i obaveza
Otpis i prijenos sitnog inventara provesti i knjiţiti u analitiĉkoj i sintetiĉkoj evidenciji tijekom
2009. kako slijedi:
U KORIST DJEĈIJEG VRTIĆA MEDULIN:


 INV. BR.   Naziv sredstva         Koliĉina  Nabav.vr.   Isprav.vr.  Sadašnja vr.


 137      JELONOŠA - POSUDA ZA JELO    4     693,8    DV MEDULIN

        JELONOŠA - ZDJELE ZA NOŠENJE
 146      HRANE              2     346,91    DV MEDULIN

U KORIST DJEĈIJEG VRTIĆA VINKURAN


 INV. BR.   Naziv sredstva         Koliĉina  Nabav.vr.   Isprav.vr.  Sadašnja vr.


 99-1     PROTUPOŢARNI APARAT S9     1 od 3   1.756,80


 99-2     PROTUPOŢARNI APARAT S9     1 od 3   1.756,80

U KORIST JU KAMENJAK


 INV. BR.   Naziv sredstva         Koliĉina  Nabav.vr.   Isprav.vr.  Sadašnja vr. 138      MOBITEL NOKIA 6070       2            JU KAMENJAK   PRENIJETI
                                                    10
Otpis i prijenos dugotrajne materijalne imovine provodi se kako slijedi:

U KORIST ŠRD „BANJOLE“


 INV. BR.   Naziv sredstva             Koliĉina    Nabav.vr.    Isprav.vr.  Sadašnja vr.

       POKRETNA SKELA ZA NAVOZ
 37      BRODOVA                 1      1.706,64   Luĉica PORTIĆ


 38      VITLO ZA IZVLAĈENJE BRODOVA       1      2.275,75   Luĉica PORTIĆ

U KORIST DJEĈIJEG VRTIĆA VINKURAN


 INV. BR.   Naziv sredstva             Koliĉina    Nabav.vr.    Isprav.vr.  Sadašnja vr.


 665     PEĆ TA ETS 208             2             DV VINKURAN


 666     KONVEKTOR ZIDNI AEG WKL 1001      1             DV VINKURAN

U KORIST „ALBANEŢ“ d.o.o.


 INV. BR.   Naziv sredstva             Koliĉina   Nabav.vr.    Isprav.vr.   Isprav.vr.
       GROBLJA

       BUKOVA STOLICA A529     ( groblje
 195     Medulin)                20      6.636,80

       BUKOVA STOLICA A529
 414     ( groblje Premantura)          20      7.307,80

       KOLICA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA
 13      ( groblje Premantura)          1
       ŠKOLA POMER - ALBANEŢ

       KOŠ ZA SMEĆE METALNI IKEA
 814     CRNI G                    7

       ŠTEDNJAK UGRADBENI AKM
 815     330IX                    1

       KUHINJA MINI BLOK 180
 816     KAMELIJA                   1


 817     KORITO COLIBRIO CIN 611           1


 818     HLADNJAK VIVAX DD-265 WH A          1


 819     NAPA 020 HE                 1


 820     STOL KUHINJSKI 160X80X72           1


 821     STOLICA KUHINJSKA VISI            6

       STOL RADNI 160X80X72 304 CRO-
 822     TREND                    5

       STOL KONF. 200X100X72X312
 823     CRO-TREND                  1

       STOL RADNI 140X80X72 303 CRO
 824     TREND                    1

       KUTNA PLOĈA 40X80X72 334 CRO
 825     TREND                    1

       KUTNA PLOĈA 90 ART 331 CRO
 826     TREND                    1

       STOL RADNI 80X80X72 301 CRO
 827     TREND                    1

       STOL KONF. 140X80X72 CRO
 828     TREND SPECIAL                1                                                         11
    ORMAR ARHIVSKI L PA O-G
829   140X62X95 LADIĈ          2

    KONTEJNER S 3 LAD SRT 321
830   CRO TREND             8

    ORMAR DRVO 90X47X218 391
831   CRO TREND             8


832   BRAVICA ORMARA VELINAC      14

    ORMAR STA/DRVO 90X46X149 374
833   CRO TREND             3

    ORMAR STA/DRVO 90X47X147 371
834   CRO TREND             1

    ORMAR STA/DRVO 45X46X149 361
835   CRO TREND             1

    ORMAR STA/DRVO 90X46X80 361
836   CRO TREND             1

    ORMAR STA/DRVO 90X46X218 390
837   CRO TREND             2

    STALAŢA LB6 696X100X200 5
838   POLICA              1


839   STOLICA DAT. MURTER INC.     7


840   STOLICA KONF. VISI 43/L     16


841   STOLICA DAT KOŢNA FLY XKL 381   1


842   STOLICA KONF FLY 601 KOŢA     5


843   STOLICA KONF FLY 601 KOŢA     6
    MEDULIN NASELJE


197   KANTA ZA OTPATKE BRAVO      25   20.130,00

    AUTOBUSNE NADSTREŠNICE -
    TEMELJNE PLOĈE-USLUGE
225   POSTAVL              1   17.324,00198-1  DRŢAĈ ZA BICIKLE - 5 MJESTA   1 od 4198-2  DRŢAĈ ZA BICIKLE - 5 MJESTA   1 od 4
    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-1  NADSTREŠNICE          1 od 8

    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-2  NADSTREŠNICE          1 od 8

    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-6  NADSTREŠNICE          1 od 8


    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-8  NADSTREŠNICE          1 od 8
    POMER NASELJE


    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-3  NADSTREŠNICE          1 od 8                               12
684   DJ.IGRALO KUĆICA ŠATOR       1   3.644,75

    DJ.IGRALO TROSTRANA
688   PENJALICA             1   5.108,75


689   DJ.IGRALO KLACKALICA K-100     1   2.302,75


694   DJ.IGRALO NJIHALICA NA OPRUZ I   1   3.913,15
    PREMANTURA NASELJE198-3  DRŢAĈ ZA BICIKLE - 5 MJESTA   1 od 4


    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-5  NADSTREŠNICE           1 od 8
    BANJOL E NASELJE

    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-4  NADSTREŠNICE           1 od 8

    SPIRALNI TOBOGAN SA DRVENIM
212   POSTOLJEM             1   14.640,00


    KOMBINIRANO IGRALO-DVIJE
213   LJULJAĈKE I KUTNA PENJALICA    1   8.052,00

    NJIHALICA NA OPRUGAMA ZA 2-3
217   DJECE               1   6.148,80
    VINKURAN NASELJE


    KOMBINIRANO IGRALO-TOBOGAN
215   SA JEDNOM LJULJAĈKOM        1   9.955,20
683   DJ.IGRALO KUĆICA ŠATOR       1   3.644,75

    DJ.IGRALO TROSTRANA
687   PENJALICA             1   5.108,75


690   DJ.IGRALO KLACKALICA K-100     1   2.302,75


693   DJ.IGRALO NJIHALICA NA OPRUZ I   1   3.913,15

    AUTOBUSNA ĈEKAONICA-
    NADSTREŠNICA TIP 1001 STAJKO
795   INOX                1   27.938,00

    AUTOBUSNA ĈEKAONICA-
    NADSTREŠNICA TIP 1001 STAJKO
796   INOX                1   22.936,00

    PJEŠĈANA UVALA - NASELJE i
    MO


198-4  DRŢAĈ ZA BICIKLE - 5 MJESTA   1 od 4

    AUTOBUSNE ĈEKAONICE -
220-7  NADSTREŠNICE           1 od 8

    KOMBINIRANO IGRALO-
    TOBOGAN, DVIJE LJULJAĈKE I
214   PENJALIC              1

    PENJALICA TRODJELNA -
216   DRV ENA              1   5.416,80


218   KLACKALICA DUPLA - DRV ENA     1   2.342,40
    VINTIJAN NASELJE
                               13
 685   DJ.IGRALO KUĆICA ŠATOR      1   3.644,75

     DJ.IGRALO TROSTRANA
 686   PENJALICA            1   5.108,75


 691   DJ.IGRALO KLACKALICA K-100    1   2.302,75


 692   DJ.IGRALO NJIHALICA NA OPRUZ I  1   3.913,15Ad.11. Analiza materijala za temetsku sjednicu Općinskog vijeća na temu:Kaštijun
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesen slijedeći

                   Z A K L J U Ĉ AK
Prihvaća se informacija o analizi materijala za tematsku sjednicu Općinskog vijeća na temu
Kaštijun, te se isti upućuje Općinskom vijeću na daljnje postupanje.


12.1. Donošenje Odluke o odabiru ponude u pregovaraĉkom postupku postupku
izravne pogodbe bez objave poziva za nadmetanje za usluge dodatnih geodetskih
radova u naselju Pješĉana uvala
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesena slijedeća

             Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave za usluge dodatnih geodetskih radova u
naselju Pješĉana uvala odabrana je ponuda GIS-SAT d.o.o. Pula u iznosu od 27.000,00 bez
PDV-a

12.2. Donošenje zakljuĉka o zamolbi tvrtke "AVENUE" d.o.o. Pula za financijskom
pomoći pri organizaciji programa "FEŠTA OD KOBASIC”
Predmet iznosi Ivica Rogulj, te je donesena slijedeća

                   Z A K L J U Ĉ AK
Odobrava se isplata financijske pomoći tvrtki "Avenue" d.o.o. Pula za organizaciju programa
"FEŠTA OD KOBASIC " koji će se odrţati 07. veljaĉe 2009. god. u Premanturi, konoba „Poli
Krivoga“ u iznosu od =2.500,00 kn.
Sredstva će se isplatiti sa pozicije R319 – NepredviĊene intervencije u kulturi, Proraĉuna
Općine Medulin za 2009. godine na ţiro raĉun tvrtke „Avenue d.o.o“ broj: 2407000-
1118004364.

12.3. Donošenje zakljuĉka o zamolbi za otkup umjetniĉke slike „Performator“ – 2008.
g. autora akademskog slikara Percan Renata
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesena slijedeća
                    Z A K L J U Ĉ AK
Odobrava se kupnja umjetniĉke slike „Performator“ – 2008.g. autora akademskog slikara
Percan Renata u iznosu od 4.500,00 kn.
Sredstva će se isplatiti iz pozicije R088 – UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ.

12.4 Donošenje zakljuĉka o zahtjevu Buţa d.o.o za davanje suglasnosti za javljanje
na natjeĉaj za koncesiju za sidrište u Vinkuranskoj vali
Predmet iznosi proĉelnica Suzana Racan Stern, te je donesena slijedeća
                  Z A K L J U Ĉ AK
Odobrava se zahtjev Buţa d.o.o. za davanje suglasnosti za javljanje na natjeĉaj za koncesiju
za sidrište u Vinkuranskoj vali.
                                               14
Dovršeno u 17:40h
Zapisnik vodila
Dušanka Mihaljević  OPĆINSKO POGLAVARSTVO
           OPĆINE MEDULIN
           PREDSJEDNIK: Emil Jukopila, dipl.oec
                              15

								
To top