ADOBE CAPTIVATE – THE TOOL FOR THE INTERACTIVE E LEARNING MATERIAL (PDF) by wuxiangyu

VIEWS: 19 PAGES: 2

									     Journal of Technology and Information Education  1/2010, Volume 2, Issue 1  SOFTWARE REVIEWS
                                             http://jtie.upol.cz
       Časopis pro technickou a informační výchovu    ISSN 1803-537X


     ADOBE CAPTIVATE – THE TOOL FOR THE INTERACTIVE
         E-LEARNING MATERIAL CREATION

            Iveta ŽOUŽELKOVÁ – Zdenka PROKOPOVÁ
      ADOBE CAPTIVATE – NÁSTROJ PRO TVORBU INTERAKTIVNÍCH
            E-LEARNINGOVÝCH MATERIÁLŮ

                      (Adobe Captivate 4)

1 Úvod                          prvky a aplikované vizuální a zvukové efekty.
  Moderní formy výuky si žádají maximální        Integrovaný player umožňuje přehrávání celého
využití interaktivních multimediálních studijních    projektu nebo jen jeho částí už během editace,
materiálů. V lednu roku 2009 představila         což usnadňuje tvorbu celkového konceptu.
společnost Adobe Systems nový softwarový           Výstupní video využívá Flash technologie,
nástroj pro tvorbu e-learningového obsahu        a to ve dvou formátech: Flash Video (FLV)
- CAPTIVE 4. Jedná se o nástupce programů        a ShockWave (SWF). Jeho přehrávání tedy
Macromedia Captivate a RoboDemo, který          vyžaduje instalaci Adobe Flash Playeru. Dále se
snoubí   bohatou   funkčnost  s přehledným     nabízí i export do Audio Video Interleave (AVI)
a příjemným uživatelským rozhraním.           nebo do dokumentu MS Word.
                               Adobe Captivate je navíc plně kompatibilní se
2 Vlastnosti Adobe Captivate               systémy pro řízení výuky, protože generovaný
   Adobe Captivate umožní i méně zkušeným       obsah odpovídá standardům SCORM 2004
uživatelům vytvořit velmi poutavý multimediální     a SCORM 1.2, stejně jako AICC, včetně nové
obsah.    Bez   znalosti              specifikace   PENS   (Package  Exchange
programování      nebo               Notification System).
multimédií snadno docílíte
velmi     profesionálního              3 Aplikační možnosti
výstupu, ať už se jedná                   Při spuštění programu se nabízí několik
o softwarové simulace, testy               variant projektu podle jeho budoucího účelu.
znalostí studentů, firemní                V následujících odstavcích se zaměříme na
prezentace,   nebo   jiné              nejčastější z nich - softwarovou simulaci
grafické výstupy vzniklé                 a testovací rozhraní.
jejich kombinováním.                     Softwarová simulace patří mezi velmi žádané
  Aplikace pracuje na principu vytváření slajdů    studijní pomůcky. Aplikace nabízí hned několik
(snímků) podobně, jako známe z programu         způsobů jak ji realizovat. Kromě klasického
Microsoft PowerPoint (programy mohou mezi        demonstračního videa, můžeme      vytvářet
sebou dokonce sdílet obsah). Jejich vzájemné       i tutoriály a motivovat studenty aby zobrazený
propojení určuje tzv. scénář, který umožňuje       postup zopakovali.
snímky větvit, spojovat do skupin, nebo           Při záznamu předváděné aplikace Adobe
přeskakovat, a tak docílit i velmi komplikované     Captivate provádí snímkování obrazovky (tzv.
vnitřní struktury.                    PrintScreen), pokaždé kdy dojde ke změně
  Každý slajd pak v rámci editačního módu       vizuálního výstupu. Pokud tedy např. rozbalíme
upravujeme a „oživujeme“ tlačítky, obrázky,       položku v menu, bude vytvořen nový snímek
popiskami, audio záznamy (hudba, komentář),       a vložen jako pozadí do slajdů v Adobe
dalšími videosekvencemi a animacemi. Právě        Captivate.
záznam mluveného slova umožní lepší pochopení        Rozměr videa je buď přizpůsoben snímanému
zmiňované problematiky a zpřístupní obsah        oknu, nebo může být definován uživatelem
i handicapovaným studentům. Audio lze nahrávat      a okno zaznamenávaného programu se poté
i editovat přímo v programu, takže není potřeba     přenastaví na zvolenou velikost. Program
instalovat další softwarový nástroj pro záznam      umožňuje    i  snímání  celé  obrazovky
zvuku.                          a přepínání mezi okny.
  V rámci každého snímku je také časová osa        Pohyby myší jsou zaznamenány vektorově,
(Time Line), na které jsou umístěny veškeré       tzn. pouze pomocí souřadnic výchozího

                          85
     Journal of Technology and Information Education  1/2010, Volume 2, Issue 1
                                             http://jtie.upol.cz
       Časopis pro technickou a informační výchovu     ISSN 1803-537X


a konečného bodu. Dráha kurzoru je poté          Jeho využití lze vidět nejen ve školství, ale i ve
generována automaticky. Podobným způsobem         firmách zabývajících se vývojem softwaru
probíhá ukládání textu. Výhodou tohoto postupu      a následným školením svých zákazníků.
je možnost dodatečné úpravy pohybu kurzoru,          Negativ není mnoho. Za zmínku snad stojí jen
nastavení rychlosti, tvaru pointeru a trajektorie.    absence české lokalizace. Využití Flash
Každé kliknutí a stisk klávesy je doprovázen       technologie je moderní a v dnešní době běžné, ale
zvukovým znamením popř. popiskou, což           přesto je uživatel nucen instalovat další podpůrný
zlepšuje orientaci studentů v předváděné         software – Adobe Flash Player. Pokud ale
problematice. Výsledné video je velmi datově       překonáte tuto drobnou komplikaci, získáte
úsporné a jeho publikace na internetu se přímo      nástroj, který svou funkčností jistě uspokojí
nabízí.                          i náročnější uživatele.
  Interaktivní testy mohou sloužit k ověření
získaných vědomostí. Pomocí průvodce snadno        7 Literatura
vložíme otázku. Program nabízí široký výběr        [1] Adobe Systems Incorporated. Adobe
typů (Multiple Choice, True/False, Fill-in-the-      Captivate 4 [online]. c2009 [cit. 2009-12-20].
blank, Matching a další) a také řadu dalších       Dostupný z WWW: <http://www.adobe.com/cz/
nastavení jako např. časové omezení pro          products/captivate/>.
jednotlivé otázky, chování programu po          [2] Software Amos : Adobe Captivate 4 [online].
správném/nesprávném zodpovězení, náhodné         c2008 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW:
generování otázek, celkové vyhodnocení testu       <http://www.techsoft.cz/produkty/adobe/captivat
atd.                           e/overview.html>.
  Pro začínající uživatele je připraveno několik     [3] BAŇAROVÁ, Jitka. Adobe Captivate jako
základních předloh projektů, které jim pomohou      multimediální nástroj a jeho využívání na
vytvořit požadovaný výstup téměř na první         Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava [online].
pokus. Pro seznámení s možnostmi programu         2008 [cit. 2010-01-12]. Dostupný z WWW:
Adobe Captivate slouží tutoriály, které lze vnímat    <http://handicap.vsb.cz/wiki/images/a/a7/Jitka_B
současně jako návody a ukázky toho, co program      anarova_SMM.pdf>.
nabízí.                          [4] Wikipedia : Adobe Captivate [online]. 2009
                             [cit. 2010-01-10]. Dostupný z WWW:
5 Technické požadavky                   <http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Captivate>.
  Adobe Captivate je vytvořen pro operační        [5] BRICHTA, Ondřej. Recenze Macromedia
systémy společnosti Microsoft Windows XP         Captivate - pomocník při výuce počítačových
(min. Service Pack 2) a Vista (Service Pack 1       programů. Živě : Computer [online]. 2005 [cit.
- 32bitová edice).                    2010-01-10]. Dostupný z WWW: <http://www.
  Hardwarové požadavky udávané firmou          zive.cz/Clanky/Recenze-Macromedia-Captivate--
Adobe specifikují PC sestavu, která by měla        -pomocnik-pri-vyuce-pocitacovych-programu/sc-
zajistit  bezproblémový   chod   aplikace.    3-a-124410/default.aspx>.
Doporučenými procesory jsou Intel Pentium 4,       [6] ARAH, Tom. Adobe Captivate 4. PCPRO
Intel Centrino, Intel Xeon nebo Intel Core™ Duo      [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Dostupný
(nebo kompatibilní). Výrobce navrhuje alespoň       z    WWW:<http://www.pcpro.co.uk/reviews/
512MB operační paměti a nejméně 1,5GB místa        software/248213/adobe-captivate-4>.
na disku. Dále doporučuje nastavit rozlišení
obrazovky výše než 800x600. Počítač by také        Ing. Iveta Žouželková
měl obsahovat DVD-ROM mechaniku.             doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
                             Ústav aplikované informatiky
6 Závěr                          Fakulta aplikované informatiky
  Mezi největší přednosti programu Adobe         Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Captivate patří jednoduché a intuitivní ovládání,     Nad Stráněmi 4511,
které zpřístupní i méně zkušeným uživatelům        760 05 Zlín,
tvorbu velmi poutavého multimediálního obsahu.      Česká republika
Snímání obrazovky netvoří pouze holé video, ale      telefon: +420 57-603-5196
umožňuje i následnou editaci, jejíž nástroje jsou     E-mail: zouzelkova@fai.utb.cz,
skutečně bohaté. Jednoduchá tvorba testů,         prokopova@fai.utb.cz
prezentací a programových simulací dělá          Www pracoviště: www.fai.utb.cz
z Adobe Captivate silný e-learningový nástroj.

                           86

								
To top