Nhận biết v� c�ch tự chữa trị bệnh trầm cảm by tutam

VIEWS: 51 PAGES: 6

									 B n nên ñ c bài vi t này trư c
http://www.giacngo.vn/yhocsuckhoe/2010/03/14/72E450/
Đ c xong bài vi t ñó thì ti p t c nhé.Như bài vi t ñó nói,ch a b nh tr m c m
có 2 cách,m t là dùng Tây y ch a b nh b ng thu c,mình th y ñây là phương
pháp hi n ñ i nhưng t l tái b nh cao,mà th i gian ñi u tr ph i kiên trì lâu
dài.Cách th 2 là dùng Tâm lý h c c a Ph t Giáo ñ ch a tr ,nghĩa là nh m vào
suy nghĩ,vào tinh th n b nh nhân mà ch a tr .B n thân mình là 1 n n nhân c a
căn b nh ñ c bi t này,nó ñ n làm mình không ng t i,và bi t bao h l y kéo
theo,nó âm th m nhưng như thu c ñ c v y,có th cư p ñi m ng s ng c a n n
nhân.Mình bi t r ng ko ph i ai ñ c xong bài vi t này cũng ch a kh i ngay
ñư c,vì có 2 lý do.Th nh t là mu n ñ t hi u qu cao nh t thì b n ph i có chút
ki n th c v Ph t Giáo,mình bi t là lúc b n thân ñã b tr m c m thì h ch có
h ng thú mà tìm hi u v Ph t Giáo,nhưng ñây là ñi u ki n b t bu c n u mu n
ch a kh i b nh.Mình khuyên b n nên nghe các bài gi ng c a các th y trên
m ng youtube,b n nghe càng nhi u thì b n hi u ñư c nhi u khái ni m hơn.Và
quan tr ng nh t là b n có ni m tin vào Ph t Giáo.B n có th xem 1 s video mà
tôi tâm ñ c link này
http://www.youtube.com/view_play_list?p=DD9826146C6441F4
Nh ,là dành càng nhi u th i gian nghe thì càng t t cho sau này.Bây gi mình
phân tích v phương pháp ch a b nh b ng Tâm lý h c.Ngư i m c TR M
C M h luôn có suy nghĩ bi quan,và không tìm th y ý nghĩa cu c s ng hi n
t i.Cho nên phác ñ ch a b nh như sau:
+T o suy nghĩ l c quan
+Tìm l i ý nghĩa cu c s ng,cái gi mình t n t i,t ñó mu n c ng hi n làm vi c
có ích cho cu c s ng.
  Đo n t “Quan ni m c a ñ o Ph t v b nh tr m c m” ñ n ño n “M t khi
chúng ta làm ñư c ñi u này thì ch c ch n chúng ta s không còn b tr m c m
n a.” là quan tr ng nh t,b n nên copy ra word và ñem ñi in ñ ñ c th t nhi u
l n,t i thi u ñ c 5 l n,sau ñó b n hãy ñánh d u nh ng ý quan tr ng nhé.Bây
gi mình s bám vào nh ng n i dung quan tr ng ñó ñ phân tích theo c m nh n
c a mình nhé.
Quan ni m c a ñ o Ph t v b nh tr m c m
Theo ñ o Ph t, nguyên nhân chính và cũng là nguyên nhân kh i th y c a b nh
tr m c m là do coi tr ng chính mình, l y mình làm trung tâm, ch bi t nghĩ ñ n
b n thân, nghĩ ñ n nh ng l i ích, ni m h nh phúc c a chính mình.
==>B n ph i coi thân mình là cát b i,là c rác,là vô thư ng.Cho nên ñ ng coi
tr ng b n thân quá,ñ ng mong m i s quan tâm lo l ng c a b n bè.T ñó th y
giá tr c a mình,cái tôi c a mình là th p kém.b n s th y nh nhàng hơn,không
trách b n bè n a.S dĩ ph i coi thân mình là c rác vì khi mình b TR M
C M,mình c nghĩ r ng b n bè c a mình khi th y mình th s quan tâm,h i
han mình,c trông ch ñi u ñó và ñâu bi t r ng mình ñang t ñ cao mình lên
mà không bi t.
  Bên c nh ñó, nghi p l c cũng có d ph n vào ch ng tr m c m c a chúng ta.
Có nghĩa là s dĩ ngày nay chúng ta b tr m c m là do nh ng nghi p nhân
không t t trong quá kh hay là trong ñ i hi n t i mà chúng ta ñã t o nên. Tuy
nhiên, nghi p cũng ch ñóng vai trò th y u mà thôi. Nghi p l c ch có th t o
ñi u ki n ñ cho các tác nhân c a s tr m c m h i t và hư ng s tác ñ ng vào
b n thân ta, ch ng h n như g p r i ro trong cu c s ng, b ngư i khác ñ i x b t
công, g p nh ng b nh t t hi m nghèo,... Còn chúng ta có b tr m c m do nh ng
tác nhân y gây ra hay không là còn tùy thu c vào l i tư duy, ph n ng c a
chúng ta n a. Đi u này cho chúng ta th y r ng chúng ta có kh năng làm ch
b n thân và có th chuy n hóa ph n nào nghi p qu c a mình
==>Đ c ñ n ñây thì b n ph i tin vào NHÂN QU thì m i l c quan lên
ñư c,trong ñ o PH T,NHÂN QU ý mu n nói như câu hi n g p lành,hay
gieo gió g p bão,làm t i nh n t i,t o phúc thì hư ng phúc.B n ph i tin vào
Nhân Qu ,và t ñó s hình thành suy nghĩ: Mình m c b nh này là do ph i tr
Qu c a ki p trư c,như là trách nhi m c a mình v y,t ñó mà b n vui v ñón
nh n căn b nh này
  ng d ng Ph t pháp trong vi c ñi u tr ch ng tr m c m
 Chính vì Ph t giáo cho r ng tr m c m b t ngu n t n i tâm c a chúng ta nên
vi c ñi u tr cũng chú tr ng vào n i tâm. Hay nói c th hơn là chú tr ng vào
vi c thay ñ i cách tư duy, phân tích v n ñ , chuy n hóa nh ng tư tư ng tiêu
c c, mang m m móng b nh ho n thành nh ng tư tư ng tích c c, lành m nh.
  T i vì tâm v k , coi tr ng chính mình, l y mình làm trung tâm là nhân t
chính gây ra tr m c m, cho nên chúng ta có th dùng chính s tr m c m c a
mình như là m t phương ti n ñ lo i b thói quen l y mình làm trung tâm, coi
tr ng chính mình, không nghĩ ñ n l i ích, h nh phúc c a ngư i khác. Thay vì
chúng ta nghĩ r ng: “mình th t là t i nghi p khi b tr m c m, mình th t là kém
may m n” thì chúng ta hãy nghĩ: “th t là may m n khi mình b tr m c m, th t
là h nh phúc vì có tr m c m”. N u chúng ta suy nghĩ theo l i tiêu c c, t c là
chúng ta nghĩ r ng mình kém may m n, mình th t t i nghi p, m i ngư i không
ai coi mình ra gì,... thì chúng ta ch chu c thêm s u kh , ch làm cho chúng ta
thêm chán chư ng, bu n t i và không lo i tr s thù ghét ngư i khác, tránh xa
xã h i, không ti p xúc v i m i ngư i, thi u s t tin b n thân, không còn
ni m hy v ng ñ s ng. Chính ñi u này s làm cho s tr m c m c a chúng ta
càng ngày càng thêm nghiêm tr ng mà thôi. Ngư c l i, n u chúng ta nghĩ r ng
s tr m c m mà chúng ta ñang ch u ñ ng là do nh ng nghi p nhân b t thi n
trong quá c a chúng ta, gi này ñã ñ n lúc chúng ta tr qu , khi tr h t r i thì
chúng ta s ñư c h nh phúc. Cho nên chúng ta vui v ñón nh n, không oán h n,
không ch y tr n. Có th b n s cho r ng ñây là m t l i tư duy th ñ ng. Vâng,
có th v y. Nhưng ít ra nó cũng giúp b n c m th y an lòng, l c quan ñ s ng,
không b tâm chán ghét, oán h n, s u kh thiêu ñ t.
Và chúng ta cũng có th nghĩ r ng, chúng ta ñang ch u ch ng tr m c m là m t
ni m h nh phúc, vì chúng ta có th thay th cho nh ng ngư i thân c a mình,
cho nh ng bà con quy n thu c c a mình, và cho t t c m i ngư i ñ ch u ñi u
b t h nh, ñ cho h có ñư c h nh phúc trong hi n t i cũng như trong tương lai.
M c dù chúng ta có ñau kh , nhưng s ñau kh c a mình ñ i l i ni m h nh
phúc cho bao nhiêu ngư i khác, và chúng ta tình nguy n nh n lãnh s b t h nh
này, chính vì th mà chúng ta v n c m th y an vui, ch không oán h n, không
chán n n. Tác ý như th có nghĩa là chúng ta ñang tu t p tâm t bi, ñang nuôi
l n lòng thương yêu trong tâm c a chúng ta. Khi tâm t bi ñư c n y n và ñơm
hoa k t trái thì tâm v k , ch p ngã, l y mình làm trung tâm s b suy y u d n.
T bi chính là vũ khí l i h i ñ phá tan tâm ích k và ch p ngã. Khi chúng ta
ư c mu n ñem l i h nh phúc cho t t c m i ngư i và m i loài, và chúng ta c m
th y h nh phúc khi ngư i khác có h nh phúc thì ni m h nh phúc c a chúng ta
s ñư c nhân ñôi. Hơn n a, b tr m c m là m t cơ h i t t cho chúng ta tr i
nghi m và nh v y mà chúng ta d dàng c m thông và chia s v i nh ng ngư i
b tr m c m khác, cho nên chúng ta vui v i cơ h i t t này. Và t t nhiên, khi
chúng ta h nh phúc, vui s ng thì s tr m c m s l ng l ra ñi. Như v y là s
tr m c m tr thành m t ñ m c, m t phương ti n h u hi u, là m t ñi u may
m n ñ cho chúng ta tu t p tâm t bi, ñ cho chúng ta hoàn thi n nhân cách,
hư ng ñ n chân h nh phúc ch không còn là m t căn b nh, m t th ñáng s
n a.

 Đ i v i ngư i b tr m c m do không hài lòng v i b n thân, thi u t tin, chán
ghét b n thân và hay gán cho mình nh ng nhãn hi u tiêu c c thì nên giúp h ý
th c ñư c r ng cu c ñ i là kh , cu c s ng luôn t n t i nh ng ñi u b t như ý.
<Đ c Ph t th thách mình>.Đ y là m t s th t c a cu c s ng. Chính vì chúng
ta mong mu n m i th ñ u di n ra t t ñ p, m i th ñ u ph i thu n theo ý mình,
nên khi nh ng ñi u trái ý, nh ng th không t t ñ p như chúng ta nghĩ x y ra thì
l i càng bu n kh , càng chán n n hơn
==>Ngoài ni m tin vào NHÂN QU ,b n c n có TÂM T ,ñây là m u ch t ñã
c u s ng mình,vì khi mình m c b nh này,th duy nh t còn sót l i trong suy
nghĩ c a mình là TÂM T ,ñó chính là lòng yêu thương con ngư i r ng l n,và
mình ñã ph i nghe gi ng r t nhi u ñ luy n t p TÂM T c a mình.Khi mà b n
có lòng yêu thương con ngư i r ng l n,b n s nhìn nh n căn b nh này tích c c
hơn.B n coi nó là cơ h i ñ hi u ngư i b tr m c m và thương h hơn,coi ñây
là 1 th thách c a Đ C TH TÔN dành cho mình,ñ ki m ch ng b n ngã c a
mình,tâm t c a mình.Ngư i Ph t t coi m i khó khăn b t h nh ñ n v i mình
là ñi u may m n v i mình,là cơ h i ñ ñem ki n th c giáo lý c a Ph t ra th c
hành và tu dư ng mình.T ñó b n s th y vui v ñón nh n b t h nh,kiên cư ng
vư t qua nó.
  Bên c nh ñó, ñ ñ y lùi tư tư ng chán ghét b n thân, không v a lòng v i
chính mình, và lo i b s t k ám th b i nh ng nhãn hi u tiêu c c thì chúng
ta hãy nghĩ v nh ng ñi u may m n, nh ng s h nh phúc mà chúng ta ñang có
ñư c, ch ng h n như chúng ta may m n hơn nhi u ngư i vì chúng ta có nhà ñ
 , có ch ñ ngh ngơi trong khi nhi u ngư i khác không có nhà c a, ph i ñi
lang thang, ng   ñ u ñư ng xó ch ; chúng ta h nh phúc hơn nhi u ngư i vì
chúng ta còn có cha m , có ngư i thân và ñư c m i ngư i thương yêu, chăm
sóc, trong khi không ít ngư i m i m m t chào ñ i thì ñã mang thân ph n m
côi, và có nh ng ngư i b cha gh , m gh hành h , ñánh ñ p tàn nh n; chúng
ta may m n hơn nhi u ngư i vì chúng ta có ñ ñi u ki n ñ h c t p, ñ ti p c n
v i ngu n tri th c hi n ñ i, trong khi có không ít ngư i b mù ch , không có
ñi u ki n ñ h c hành; chúng ta th t may m n vì chúng ta ñư c làm thân ngư i,
sáu căn ñ y ñ , thân th kh e m nh, trong khi không ít ngư i b tàn t t, thân
th mang nhi u b nh t t, và nhi u loài khác ph i làm thân súc sanh, thân con
v t, b con ngư i hành h , chém gi t;... C tư duy theo chi u hư ng này thì
chúng ta không còn than thân trách ph n, không còn chán ghét b n thân n a.
Và m t khi chúng ta có th nh n th y ñư c nh ng may m n và ni m h nh phúc
c a mình thì chúng ta s tích c c và l c quan trong cu c s ng
  M t trong nh ng bi n pháp h u hi u ñ giúp chúng ta s ng l c quan, vui v ,
không b kh ñau, tr m c m hành h ñó là ñ i x t t , thân thi n v i m i
ngư i, luôn luôn bao dung, ñ lư ng và h x v i t t c . Khi chúng ta ñ i x t
t , thân thi n v i m i ngư i thì l ñương nhiên h u h t m i ngư i cũng ñ i x
t t , thân thi n v i chính mình, và ñi u này s làm cho mình và ngư i có ñư c
h nh phúc trong cu c s ng. Hơn n a, n u chúng ta bi t bao dung, bi t tùy h
thì ni m h nh phúc c a chúng ta s tăng lên r t nhi u, vì chúng ta không ch
h nh phúc v i nh ng thành công, nh ng k t qu t t ñ p c a mình mà còn h nh
phúc v i nh ng thành công, nh ng k t qu t t ñ p c a ngư i khác. Ch ng h n,
có m t ngư i b n có ñư c s c ñ p như tiên giáng tr n, thay vì b n ganh t v i
s c ñ p c a ngư i b n ñó thì b n h nh phúc và m ng cho s c ñ p c a b n
mình, như th ch ng nh ng b n không ñau kh mà còn h nh phúc hơn và tình
b n gi a hai ngư i càng b n ch t.
==>Đ n ñây thì b n th c hi n bư c cu i cùng ñ gi i thoát cho mình,ñó là TÌM
L I Ý NGHĨA CU C S NG.
  Hãy nghĩ v nh ng ñi u may m n và h nh phúc mà ta ñang có.Và nghĩ ñ n
nh ng m nh ñ i b t h nh b vùi d p,ñem lòng yêu thương ñ nguy n may m n
và h nh phúc cho h .Hãy nghĩ v b n bè,gia ñình,nh ng ngư i thân yêu c a
mình.Mình th t may m n khi ñư c quen nh ng ngư i b n thân tuy t v i như
th ,nh ng ngư i mà mình coi là anh em t t c a nhau.H luôn ñ ng sau ñ
mình khi mình v p ngã.Mình th t may m n vì ñư c sinh ra là con cháu c a ông
bà ngo i.C cu c ñ i Ngo i ñem yêu thương che ch ,nuôi n ng cho con
cháu.Và mình th y thương ông khi tu i già r i mà v n l i th i m t mình s m
hôm,r ng mình nghĩ ông c n ñư c cùng con cháu,quan tâm,ph ng dư ng
ông.Mình ñã có ngư i m tuy t v i mà lúc nào cũng ng p tràn yêu thương lo
l ng cho mình,tình nghĩa m dành cho mình không ñong ñ m ñư c.Tình nghĩa
 y bao la r ng l n,nhưng cũng ph i nh là Đ C TH TÔN có t m lòng yêu
thương chúng sinh vô lư ng,vô h n hơn nhi u.Mình còn may m n khi ñư c cha
m sinh ra 1 cơ th kh e m nh và có trí tu ñ mình ti p c n tri th c nhân
lo i,ñ mình có cơ h i làm vi c có ý nghĩa cho cu c ñ i.Mình th t may m n
khi ñư c ñón nh n yêu thương c a nh ng ngư i nhân h u,mà mình mang ân
nghĩa c ñ i.Cu c s ng cho mình quá nhi u th may m n và h nh phúc.Ngay
c lúc này ñây,mình s ng trong hòa bình t do và yêu thương,dư i bàn chân
mình là xương máu,là s b t khu t,ý chí kiên cư ng c a cha ông.Mình t n t i
ñư c u ng nư c mát c a trái ñ t này,hít th không khí trong lành này,xin cám
ơn trái ñ t xanh tươi,tư ng như nó vô tri vô giác,th mà trái ñ t ñang ban s
s ng cho m i chúng ta.Mình ng i ñây và th nghĩ xem,trong ñ u mình có gì?
Ph t Giáo,Đ C TH TÔN,nh ng chân lý tuy t v i c a ngư i ñã mang ánh
sáng,ñã c u th bi t bao con ngư i.Mình bi t ơn và tôn kính Đ C TH TÔN
là tuy t ñ i,mình bi t ơn th y Q vì ñã mang ánh sáng ph t pháp ñ n cho
mình,lôi mình ra kh i vòng xoáy cu c ñ i,cho mình lý tư ng ñ nguy n ñem
yêu thương h nh phúc t i cho m i ngư i,cho mình th y ý nghĩ nhân văn cao c
c a Đ o Ph t,và mong mu n ñem ánh sáng c a ñ o ñ n nhi u ngư i hơn.
  Tuy t quá,ñ n lúc này mình như ñ ng tách ra kh i b nh TR M C M,căn
b nh y ñang mu n ôm l y mình,kéo mình xu ng v c th m.Gi thì mình mang
ơn Đ C TH TÔN,mang ơn TH Y,mình luôn có c m giác m i lúc m i nơi
Đ C TH TÔN luôn ñ ng sau lưng ñ trì cho mình,ñ ch ng ki n mình h c
pháp và hành pháp th nào.Mình s hư ng s ñ i t ñ i bi c a Đ C TH
TÔN,lòng yêu thương con ngư i,yêu thương cu c s ng này t i căn b nh
TR M C M này.Mình coi căn b nh này,nó như m t sinh th mà ki p trư c
gây nghi p báo ñ bây gi ñ u thai b ñày ñ a t n t i như m t căn b nh,như
ngã qu .Mình th y thương cho sinh th ñó và mu n sinh th y s m giác ng
ñư c chân lý c a Ph t,sinh th y s gieo th t nhi u nhân t t ñ s m thoát kh i
luân h i,s ng cu c s ng h nh phúc
V NS  AN LÀNH
B n c ñ c k bài vi t này,sau m t tu n thì hãy ñ c ti p bài vi t này nhé,vì bài
vi t th 2 này như m t li u thu c ph tr cho bài vi t 1 thôi.Bài vi t th 2 ñây
http://yeutro.tk/chua-benh-tram-vam-triet-de/

								
To top