Docstoc

Ma tran_de KT tiet 48- Ngu van 9.ppt

Document Sample
Ma tran_de KT tiet 48- Ngu van 9.ppt Powered By Docstoc
					             Thiết lập ma trận đề kiểm tra

                KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề kiểm tra    Nhận biết     Thông hiểu        Vận dụng        Cộng

                           Cấp độ thấp    Cấp độ cao

Chủ đề 1:       Chuẩn KT, KN     (Ch)     (Ch)         (Ch)
           cần kiểm tra (Ch)
Số câu          Số câu      Số câu    Số câu        Số câu    Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %    Số điểm     Số điểm    Số điểm       Số điểm  ... điểm=...%
Chủ đề 2          (Ch)       (Ch)     (Ch)         (Ch)


Số câu          Số câu      Số câu    Số câu        Số câu    Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %    Số điểm     Số điểm    Số điểm       Số điểm  ... điểm=...%
……………………


………………………….Chủ đề n          (Ch)       (Ch)     (Ch)         (Ch)

Số câu          Số câu      Số câu    Số câu        Số câu    Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %    Số điểm     Số điểm    Số điểm       Số điểm  ... điểm=...%
Tổng số câu       Số câu      Số câu    Số câu        Số câu   Số câu
Tổng số điểm       Số điểm     Số điểm    Số điểm       Số điểm   Số điểm
Tỉ lệ %           %        %      %          %
Bước 1: Liệt kê các chủ đề

Mức độ                            Vận dụng
Tên Chủ đề
           Nhận biết  Thông hiểu                      Cộng
                        Cấp độ thấp       Cấp độ cao

1. Chuyện người con
gái Nam Xương

Số câu         Số câu   Số câu: 0               Số câu     Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %   Số điểm   Số điểm               Số điểm   ... điểm=...%


2. Chuyện cũ trong
phủ chúa Trịnh

Số câu        Số câu:    Số câu                Số câu     Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %   Số điểm:   Số điểm                Số điểm   ... điểm=...%


3. Truyện Kiều

Số câu        Số câu:    Số câu                Số câu     Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %   Số điểm:   Số điểm                Số điểm   ... điểm=...%


4. Truyện Lục Vân
Tiên

Số câu         Số câu    Số câu                Số câu     Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %   Số điểm:   Số điểm                Số điểm   ... điểm=...%


5. Hoàng Lê nhất
thống chí

Số câu        Số câu:    Số câu                Số câu     Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %   Số điểm:   Số điểm                Số điểm   ... điểm=...%


Tổng số câu      Số câu:
Tổng số điểm     Số điểm:
Tỉ lệ:   %
Bước 2: C¸c chuÈn cÇn ®¸nh gi¸ ®ãi víi mçi cÊp ®é t- duy

Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                   Cộng
                                         Cấp độ thấp          Cấp độ cao

1. Chuyện người con                                          Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                             của Chuyện người con gái
                                                    Nam Xương

Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %

2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %

3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %

4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %

5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm
Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ:   %
              Bước 3:Quyết định phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề
Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                    Cộng
                                         Cấp độ thấp          Cấp độ cao

1. Chuyện người con                                          Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                             của Chuyện người con gái
                                                    Nam Xương

Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm= 20%
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu                                                                 Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=40%
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=20%
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu                                                                 Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
Tổng số câu          Số câu:
Tổng số điểm         Số điểm:
Tỉ lệ:   %
                           Bước 4:Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra


Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                     Cộng
                                         Cấp độ thấp          Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                           Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                              của Chuyện người con gái
                                                    Nam Xương

Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm= 20%
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu                                                                 Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=40%
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=20%
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu                                                                 Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
Tổng số câu          Số câu: 2         Số câu: 3          Số câu: 1           Số câu: 1
Tổng số điểm         Số điểm: 1        Số điểm: 3         Số điểm: 2          Số điểm: 4       Số câu: 7
Tỉ lệ:   %                                                             Số điểm: 10
                        Bước 5: Tính số điểm cho mỗi chủ đề tương ứng với %.
Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                     Cộng
                                         Cấp độ thấp          Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                          Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                             của Chuyện người con gái
                                                    Nam Xương

Số câu                                                                  Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           2 điểm= 20%
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu                                                                  Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           1 điểm=10%
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                                                  Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           4 điểm=40%
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                                                                  Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           2 điểm=20%
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu                                                                 Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           1điểm=10%
Tổng số câu          Số câu: 2         Số câu: 3         Số câu: 1           Số câu: 1
Tổng số điểm         Số điểm: 1        Số điểm: 3         Số điểm: 2          Số điểm: 4       Số câu: 7
Tỉ lệ:   %                                                             Số điểm: 10
                        Bước 6:Tính số điểm, Số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng
Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                     Cộng
                                         Cấp độ thấp           Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                           Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                              của Chuyện người con gái
                                                     Nam Xương

Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %                                               20% x10=2 điểm
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                   20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                     20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm         ra qua tác phẩm

Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm                                                               Số câu: 7
Tỉ lệ:   %                                                              Số điểm: 10
                         Bước 7: Tính tổng số điểm và số câu hỏi cho mỗi cột
Mức độ                                                 Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                       Cộng
                                          Cấp độ thấp            Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                             Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                                của Chuyện người con gái
                                                      Nam Xương

Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %                                                 20% x10=2 điểm
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                   20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                     20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
Tổng số câu          Số câu: 2         Số câu: 3          Số câu: 1            Số câu: 1
Tổng số điểm         Số điểm: 1        Số điểm: 3          Số điểm: 2            Số điểm: 4       Số câu: 7
Tỉ lệ:   %                                                               Số điểm: 10
                         Bước 8: Tính tỷ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột
Mức độ                                                Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                      Cộng
                                           Cấp độ thấp          Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                            Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                               của Chuyện người con gái
                                                      Nam Xương

Số câu
Số điểm  Tỉ lệ %                                                20% x10=2 điểm
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
3. Truyện Kiều                                Cảm nhận được cái hay
                                       về ND và NT của một
                                       đoạn thơ
Số câu                                    20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                     20% X10= 2 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm
Số điểm  Tỉ lệ %
Tổng số câu          Số câu: 2         Số câu: 3           Số câu: 1           Số câu: 1
Tổng số điểm         Số điểm: 1        Số điểm: 3           Số điểm: 2          Số điểm: 4       Số câu: 7
Tỉ lệ:   %          10%            30%              20%              40%        Số điểm: 10
                                                                       10%
                               Bước 9: Đánh giá lại ma trận.
Mức độ                                               Vận dụng
Tên Chủ đề          Nhận biết        Thông hiểu                                     Cộng
                                          Cấp độ thấp          Cấp độ cao
1. Chuyện người con                                           Hiểu được giá trị nghệ thuật
gái Nam Xương                                              của Chuyện người con gái
                                                    Nam Xương

Số câu                                                                 Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                               20% x10=2 điểm     điểm= 20%
2. Chuyện cũ trong  Hiểu được thể loại    Giải thích được nghĩa của
phủ chúa Trịnh                 từ ngữ


Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm                                   Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
3. Truyện Kiều                               Cảm nhận được cái hay
                                      về ND và NT của một
                                      đoạn thơ
Số câu                                   20% X10= 2 điểm                       Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=40%
4. Truyện Lục Vân                Hiểu được nội dung ý
Tiên                        nghĩa chuyện

Số câu                     20% X10= 2 điểm                                     Số câu1
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=20%
5. Hoàng Lê nhất    Hiểu nội dung của tác  Nắm được một vấn đề đặt
thống chí           phẩm        ra qua tác phẩm

Số câu          5% x10= 0.5 điểm     5% x10= 0.5 điểm                                   Số câu2
Số điểm  Tỉ lệ %                                                           điểm=10%
Tổng số câu          Số câu: 2         Số câu: 3          Số câu: 1          Số câu: 1
Tổng số điểm         Số điểm: 1        Số điểm: 3          Số điểm: 2          Số điểm: 4       Số câu: 7
Tỉ lệ:   %          10%            30%             20%             40%        Số điểm: 10
                                                                     100%
  Tiết 48           Kiểm tra truyện trung
                 đại- lớp 9
•  I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn trước ý trả lời em cho là đúng nhất
•  1. Văn bản "Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh" được viết theo thể loại nào?
•  A. Tùy bút                B. Tiểu thuyết chương hồi
•  C. Truyền kì               D. Truyện ngắn
•  2. Nhận xét nào sau đây đúng với nội dung hồi thứ 14 tác phẩm " Hoàng Lê nhất thống chí"
•  A. Ca ngợi vẻ đẹp hình tượng người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ
•  B. Nói lên những thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh
•  C. Mô tả số phận, sự nhục nhã của vua tôi Lê Chiêu thống
•  D. Tất cả các ý trên
•  3. Vì sao các tác giả vốn trung thành với nhà Lê lại viết rất thực và hay về Quang Trung
•  A Vì họ có ý thức dân tộc           B Vì họ tôn trọng sự thật lịch sử
•  C Vì họ ủng hộ kẻ mạnh             D Vì họ không ủng hộ nhà Lê
•  4. Từ “ triệu bất tường” trong văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh có thể hiểu theo nghĩa nào
•  A Nhiều điều không rõ ràng           B Nhiều điều lạ lùng
•  C Dấu hiệu điềm không lành, điềm gở      D Điều không tốt, không hay
•  II. Tự luận: ( 8 điểm)
•  1. Nêu nội dung đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều nguyệt Nga"?
•  2. Trong " Chuyện người con gái Nam Xương", chi tiết cái bóng có ý nghĩa gì trong cách kể chuyện?
•  3. Cảm nhận của em trước bức họa tuyệt đẹp của mùa xuân trong bốn câu thơ đầu đoạn trích " Cảnh ngày
  xuân" ( Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du).
                           ĐÁP ÁN

•  I. Trắc nghiêm: ( 2 Điểm) 1.A;    2.D; 3.B; 4.C
•  II. Tự luận:
•  Câu 1: ( 2 Điểm) Thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và khắc họa những phẩm chất đẹp đẽ của hai
  nhân vật: Lục vân tiên tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài; Kiều nguyệt Nga hiền hậu, nết na, ân tình.
•  Câu 2: ( 2 Điểm) Cái bóng trong câu chuyện có ý nghĩa đặc biệt là chi tiết tạo nên cách thắt nút, cởi nút hết sức
  bất ngờ.
•  * Cái bóng có ý nghĩa thắt nút câu chuyện:
•  - Đối với Vũ Nương trong những ngày xa chồng vì thương nhớ chồng, không muốn con nhỏ thiếu vẵng bóng
  người cha nên hàng đêm Vũ Nương đã chỉ bóng mình trên tường nói dối con đó là cha nó. Lời nói dối của Vũ
  Nương có mục đích hoàn toàn tốt đẹp.
•  - Với bé Đản: Còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu biết những điều phức tạp nên đã tin có người cha đêm nào cũng
  đến...
•  - Với Trương Sinh: Lời của bé Đản đã làm nẩy sinh sự nghi ngờ vợ không chung thủy, ghen tuông mà mắng
  nhiếc, đánh đuổi Vũ Nương để Vũ Nương phải tìm đến cái chất đầy oan ức.
•  * Cái bóng là chi tiết mở nút câu chuyện: Chàng trương khi hiểu nỗi oan của vợ cũng chính là nhờ cái bóng của
  chàng trên tường được bé Đản gọi cha. Những nghi ngờ của Trương Sinh, oan ức của Vũ Nương đều được hóa
  giải nhờ cái bóng.
•  Câu 3: ( 4 Điểm)
•  - Hai câu thơ đầu gợi nên không gian, thời gian - mùa xuân thấm thoát trôi mau. Không gian tràn ngập vẻ đẹp của
  mùa xuân, rộng lớn, bát ngát.
•  - Hai câu thơ sau tập trung miêu tả làm nổi bật vẻ đẹp mới mẻ, tinh khôi, giầu sức sống, nhẹ nhàng, thanh khiết
  và có hồn qua: đường nét, hình ảnh, màu sắc, khí trời, cảnh vật
•  - Gợi lên tâm hồn con người tươi vui qua cái nhìn thiên nhiên trong trẻo, tươi tắn, hồn nhiên. Ngòi bút của Nguyễn
  Du tài hoa, giầu chất tạo hình, ngôn ngữ biểu cảm, gợi tả.

•  * Lưu ý: Trên đây chỉ là những định hướng cơ bản, giáo viên khi chấm bài cần vận dụng
  linh hoạt, cần căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách
  đơn giản thuần túy. Tùy theo mức độ sai phạm về nội dung và hình thức để trừ điểm từng
  phần cho phù hợp. Cần khuyến khích những bài viết có lập luận chặt chẽ, văn viết sáng
  tạo, giàu cảm xúc, trình bày sạch đẹp, chuẩn chính tả.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:677
posted:4/9/2011
language:Vietnamese
pages:12