Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Google Tài liệu tham khào về

Document Sample
Google Tài liệu tham khào về Powered By Docstoc
					Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

           TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ GOOGLE ADSENSE
    Google Adsense là một trang web quảng cáo của Google.com . Nếu bạn có một website về
   thương mại , kinh tế , khoa học kỹ thuật , công nghệ thông tin . Bạn có thể đăng kí quảng cáo cho
   Google . Đây là tài liệu tham khảo về Google Ads . Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước
   đăng kí đến khi nhận đươc tiền của Google như thế nào , cách đặt script của Google vào trang web
   của bạn vào các Forum như IPB , Vbulletin , phpBB , CMS , phpNuke , Mirax , Web Wiz Forum
   ..v.v..
           &    Giới thiệu về Google Adsense
           &    Các qui định của Google Adsense
           &    Hướng dẫn đăng kí Google Adsense
           &    Các ngôn ngữ mà Google chấp nhận
           &    Hướng dẫn sủ dụng tài khoản Google Adsense
           &    Hướng dẫn cách đặt script của Google vào Website của bạn
           &    Hướng dẫn đặt script của Google vào Forum IPB , VBB ..v.v..
           &    Cách tính giá trị của Google Adsense
           &    Các hình thức thanh toán của Google Adsense
           &    Danh sách các Quốc gia Google gửi hóa đơn thanh toán
           &    Nhận tiền của Google như thế nào và thời gian bao lâu ?
           &    Ngân hàng chi trả tiền như thế nào ?
           &    Top từ khoá nhận được nhiều tiền khi click .
           &    Các mẹo vặt của để Google chấp nhận account của bạn
           &    Tổng kết
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     1
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
         Giới thiệu về Google Adsense
    Google Adsense là một chương trình quảng cáo của Google Inc . Nó đưa ra chương trình quảng
   cáo website để mọi người trên internet đều biết đến . Google Adsense hoat động bằng cách chi trả
   tiền cho những ai sử dụng chương trình quảng cáo của nó . Những chương trình quảng cáo của
   Google Adsense đưa ra tương đồng với nội dung website của bạn nên đuợc rất nhiều người sử
   dụng . Google Adsense đưa ra 2 gói quảng cáo đó là Adsense for contents và Adsense for search .
   Google chi trả tiền cho những cái click chuột vào bảng quảng cáo từ khách hàng .
        Các qui định của Google Adsense
Phần này các bạn có thể tham khảo chi tiết tại Google Adsense .
        Hướng dẫn đăng kí Google Adsense
Đầu tiên bạn vào địa chỉ www.google.com/adsense để đăng kí chương trình quảng cáo của Google .
Buớc 1 :Bước 2 :
Điền vào các thông tin cá nhân của bạn . Nếu bạn ở Việt Nam thì điền đầy đủ các thông tin theo hướng
dẫn sau :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     2
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Các bạn phải điền đầy đủ các thông tin như trện thì mới nhận được hóa đơn thanh toán (payment) và
số pin từ Google Adsense
          Các ngôn ngữ mà Google chấp nhận
   Các ngôn ngữ mà Google chấp nhận:
    English , Chinese , Japanese , Korean , Spainish , French , Czech , Danish , Finnish , Dutch ,
    Italian , German , Swazt , Hungarian , Russian , Norwegian , Portuguese , Turkish , Sowart ,
    Polish
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     3
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
            Hướng dẫn sử dụng tài khoản Google Adsense
     Sau khi bạn được Google Adsense đồng ý thiết lập tài khoản cho bạn thì bạn đăng nhập vào tài
     khoản của bạn để lấy đọan script của Google cung cấp , bạn muốn đưa nó vào trang web của
     bạn chỗ nào thì tùy thôi .
     Sau đó bạn vào My Account để chỉnh sửa lại thông tin của mình . Bạn chọn Payment Detail 
     US Dollar (thanh toán bằng USD ) và Tiếp theo bạn chọn Payment Holding  Check vào
     Hold my monthly payments
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     4
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
            Hướng dẫn cách sắp xếp hợp lý we bsite của bạn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     5
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đặt đoạn sript của bạn tại các vị trí trong trang web mà bạn muốn người xem để ý nhiều nhất . Đặt tại
góc phiá trái bên duới website . Người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy các thông tin cần tìm kiếm sau khi
đọc xong nội dung của website đó
Đặt hình ảnh ngay tại chính giữa nội dụng cuả website . Người dùng sẽ tìm đuợc sản phầm mà họ
muốn tìm .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     6
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đưa links đến đỉnh đầu góc trái . Cái này phù hợp cho các website giới thiệu về một sản phẩm nào đó .
Đặt theo cách này người dùng sẽ khó tìm kiếm nội dung của trang web . Nhưng nó có ưu điểm là
không làm tốn chỗ trình bày nội dung của bạn .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     7
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đặt theo cách trộn lẫn với menu của bạn . Đây là cách đuợc mọi người chú ý nhiều nhất . Hầu hết cách
đặt như thế này tạo ra lợi nhuận nhiều hơn các cách đặt trên . Các bạn hãy tham khảo và trình bày
trang của bạn như thế này nhé . Sẽ dễ dàng hơn đối với người sử dụng (nếu họ muốn tìm kiếm thông
tin ) . Các bạn nên chọn màu sắc phù hơp với menu của trang web .
Đặt phiá bên tay trái cũng tạo ra lợi nhuận không thua kém gì so với menu bên tay phải . Nếu muốn
cho người dùng chú ý thì nên hoà hơp màu sắc của Google Adsense với màu sắc của website . Bạn có
thể chình sửa trong script
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     8
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Đây đươc coi như một sản phẩm được khách hàng chú ý nhất bởi vì nó đuợc đặt ngay vị trí tốt nhất
của trang web . Mọi người dễ dàng tìm kiếm thông tin mà họ muốn chỉ bằng một cái clíck chuột .
Theo thống kê của Google Adsense thì những website đặt quảng cáo tại menu thì kiếm đuợc nhiều
người click hơn những website đặt tại các vị trí khác . Trong đó những forum thì ít được mọi người
click hơn .
       Hướng dẫn đặt sript của Google vào Forum IPB và VBB
Nếu bạn muốn sau khi gửi một bài mới thì sẽ có bảng quảng cáo của Google hiện ra thì bạn làm như
sau :
+Đối với Forum IPB:
Bước 1 : Các bạn dùng chương trình UltraEdit (hoặc các chương trình khác )
Chọn upload / sources / lib / topic_linear.php
Tìm đoạn code var $md5_check = “”;
Thêm vào bên dưới đoạn code này : var $post_count = 0;
Tiếp tục tìm kiếm đến đoạn code :
                     if ( $this->lib->topic_view_mode == ‘linearplus’ and $this->first_printed == 0
                and $row[’pid’] == $this->topic[’topic_firstpost’] and $this ->topic[’posts’] > 0)
                 {
                 $this->output .= $this->lib->html->topic _end_first_post( array( ‘TOPIC’ => $this-
                >topic, ‘FORUM’ => $this->forum ) );
                 }

Thêm vào bên dưới đoạn code sau :
                         $this->post_count++;
            if ($this->post_count == 1 )
            {
            $ad = array ( „name_css‟ => „normalname‟,
              „post_css‟ => ($post_count % 2 ? „post1‟ : „post2‟),
              // You may want to change the post icon here or complet ly remove it
              „post_icon‟ => „<img src=”‟.$ibforu ms->vars[‟img_url‟].‟/ folder_post_icons/icon11.gif” alt=”” /> „,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                     9
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
              // Paste your Google ad code inside the single quotes
              „post‟ => „
               <script type=”text/javascript”><!--
               google_ad_client = “pub-08745674748582”;
               google_ad_width = 300;
               google_ad_height = 250;
               google_ad_format = “300x250_as”;
               google_color_border = “f1f1f1”;
               google_color_bg = “F1f1f1
               google_color_link = “119900”;
               google_color_url = “119900”;
               google_color_text = “FFFFFF”;
               //--></script>
               <script type=”text/javascript”
                src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js ”>
               </script>‟
                  );

            $bot_poster = array (

             „name‟ => „Googlebot‟,
             „t itle‟ => „Thanks for your support!‟,
             „avatar‟ => $std->get_avatar( „http://www.google.com/google.jpg‟, $ibforu ms-
           >member[‟view_avs‟], „128x53‟ ),
             „member_ran k_img‟ => „<img src=”‟.$ibfo ru ms->vars[‟img_url‟].‟/warn 0.g if” border=”0”
           alt=”Group Icon” />‟,
             „member_group‟ => $ib foru ms->lang[‟m_group‟].‟ Bot‟,

              „member_ joined‟ => $ibforu ms->lang[‟m_ joined‟].‟ „.$std->get_date( 1115180231, „JOINED‟ ),

              );            $this->post_count++;
            $ad[‟post_date‟] = $ro w[‟post_date‟];
            $this->output .= $this->lib->ht ml->RenderRo w( $ad, $bot_poster );

            }
Bước 2 :
    Bạn đăng nhập vào Admin Control Pane
    Chọn Skin and Templates/Skin Manager
    Click chuột vào skin muốn đặt Google Ads ---> Chọn Edit Root Skin Template HTML 
Topic View  Chọn tập tin topic_page_top_classic
Thêm vào đoạn mã sau :
    <script type=”text/javascript”><!--
google_page_url=“http://www.diendankhoahoc.com/lofiversion/index.php/t{$data[‟TOPIC‟][‟tid‟]}.ht
ml”;

//--></script>
 Chọn Save Template Bit(s)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    10
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
   Đưa Google Adsense vào Forum VBB
     Mở tập tin showthread.php và tìm đến dòng
     $postbits .= construct_postbit($post, $template);
     Thêm vào bên dưới dòng này đoạn code sau :
if ($postcount == 1){
 $rooturl = "http://www.diendankhoahoc.com/forums";// thay địa chỉ trang web của bạn
 $postbits .= "

 <script type=\"text\javascript\"><!--
google_page_url = \"{$rooturl}/archive/index.php?t-{$post['threadid']}.html\";

//--></script>
 <!-- post #1 -->

<!-- open content container -->

<div align=\"center\">
 <div class=\"page\" style=\"width:100%; text-align:left\">
 <div style=\"padding:0px 25px 0px 25px\">

<div style=\"padding:0px 0px 6px 0px\">
<!-- this is not the last post shown on the page --><table class=\"tborder\" id=\"post1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"1\" border=\"0\" width=\"100%\"
align=\"center\">
<tr>
<td class=\"thead\" >
 <div class=\"normal\" style=\"float:right\">
 &nbsp;
<img class=\"inlineimg\" src=\"images/buttons/ip.gif\" alt=\"IP\" title=\"xxx.xxx.xxx.xxx\" border=\"0\" />

  </div>

 <div class=\"normal\">
 <!-- status icon and date -->
 <a name=\"post1\"><img class=\"inlineimg\" src=\"images/statusicon/post_old.gif\" alt=\"Old\" border=\"0\"
/></a>


 <!-- / status icon and date -->
 </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"alt2\" style=\"padding:0px\">
 <!-- user info -->
 <table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"6\" border=\"0\" width=\"100%\">
 <tr>
 <td class=\"alt2\"><a href=\"member. php?u=1\"><img src=\"http://www.google.com/google.jpg\"
alt=\"Googlebot's A vatar\" border=\"0\" /></a></td>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    11
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
 <td nowrap=\"nowrap\">

  <div id=\"postmenu_1\">

  <a class=\"bigusername\" href=\"member.php?u=1\">Googlebot</a>

<img class=\"inlineimg\" src=\"images/statusicon/user_online.gif\" alt=\"googlebot is online now\" border=\"0\" />

  <script type=\"text/javascript\"> vbmenu_register(\"postmenu_1\", true); </script>

  </div>

  <div class=\"smallfont\">Google adsense bot</div>


 </td>
 <td width=\"100%\">&nbsp;</td>
 <td valign=\"top\" nowrap=\"nowrap\">

  <div class=\"smallfont\">
  <div>Join Date: Mar 2005</div>


  <div>
  Posts: 9999
  </div>

  <div> </div>
  </div>

 </td>
 </tr>
 </table>
 <!-- / user info -->
</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"alt1\">
<!-- message, attachments, sig -->


 <!-- icon and title -->
 <div class=\"smallfont\">
 <img class=\"inlineimg\" src=\"images/icons/icon1.gif\" alt=\"Default\" border=\"0\" />
 <strong> Thanks for your support!</strong>
 </div>
 <hr size=\"1\" style=\"color:#D1D1E1\" />
 <!-- / icon and title -->


 <!-- message -->
 <div>
 <script type=\"text\javascript\"><!--
    google_ad_client = \"pub-08745674748582\";
    google_ad_width = 300;
    google_ad_height = 250;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    12
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
     google_ad_format = \"300x250_as\";
     google_color_border = \"040242\";
     google_color_bg = \"110244\";
     google_color_link = \"119900\";
     google_color_url = \"119900\";
     google_color_text = \"FFFFFF\";
     //--></script>
     <script type=\"text/javascript\"
      src=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js \">
     </script>

 </div>
 <!-- / message -->
 <div align=\"right\">
 <!-- controls -->

  &nbsp;
 <!-- / controls -->
 </div>
</td>
</tr>
</table>

<!-- post 1 popup menu -->
<div class=\"vbmenu_popup\" id=\"postmenu_1_menu\" style=\"display:none\">
<table cellpadding=\"4\" cellspacing=\"1\" border=\"0\">
<tr>
 <td class=\"thead\">google.com</td>
</tr>

 <tr><td class=\"vbmenu_option\">google.com</td></tr>

</table>
</div>
<!-- / post 1 popup menu -->
</div>

 </div>
</div>
</div>

<!-- / close content container -->";
 }
     Ngoài cách cách đặt trên bạn có thể đưa script vào các forum phpBB , Web Wiz Forum , Mirax
     v.v. . Bạn có thể tham khảo trên website www.diendankhoahoc.com

          Cách tính giá trị m ỗi l ần click của Google Adsense
Mỗi khi có một user thăm trang web của bạn thì chỉ số impression sẽ tăng lên . Nếu user đó click vào
bảng quảng cáo của Google thì Google sẽ tính giá trị mỗi lần click . Nếu chỉ số impression của bạn
tăng thì giá trị mỗi lần click của bạn sẽ tăng theo . Đôi khi nó còn phụ thuộc vào từ khoá mà Google
tìm kiếm trong trang của bạn . Thường thì những trang có nội dung về Medical , Bussiness , Heath ,
Sport sẽ có giá trị hơn những trang về hosting , design , domain . Top các từ khoá sẽ được tìm thấy ở
phần dưới

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    13
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
        Các hình thức thanh toán của Google Adsense
Google Adsense sẽ thanh toán cho bạn theo các tỉ giá USD , Euro , Bảng Anh ..v..v.. Ở Việt Nam thì
các bạn nên chọn loại hình thanh toán USD vì dễ dàng chuyển đổi thôi .
        Danh sách các quốc gia Google gửi hoá đơn thanh toán
Google gửi số pin và hóa đơn thanh toán đến 43 nước trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam của
chúng ta
        Nhận tiền của Google như thế nào và thời gian bao lâu ?
Nếu tài khoản (account ) của bạn được 50USD thì Google Inc sẽ gửi về cho bạn một tờ giấy trong đó
có chứa số pin của bạn . Bạn đang nhập vào www.google.com/adsense gõ tài khoản của bạn vào sau
đó bạn chọn Pin Information . Tiếp theo thì bạn chỉ cần đánh số pin của bạn vào thôi . Cứ đến ngày 30
hằng tháng nếu account của bạn >=100USD thì Google sẽ gửi hoá đơn thanh toán đến địa chỉ của bạn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    14
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
và bạn chỉ cần mang hóa đơn đó ra ngân hàng kiếm tiền thôi (tiền chi phí là 50.000vnd) , ngoài ra
không còn bất cứ chi phí nào cả .
         Ngân hàng chi trả tiền như thế nào
Khi bạn nhận được hoá đơn (payment) của Google thì bạn sẽ thấy có dòng chữ CitiBank trong đó .
Các bạn đừng đem nó đến ngân hàng CitiBank ở đường Nguyễn Huệ nhé (vì nó không giải quyết cho
cá nhân ) . Bạn hãy đem hoá đơn thanh toán (payment) đến Ngân Hàng ngoại thương Việt Nam số
29 Bến Chương Dương Q1. Đừng đem đến chi nhánh khác nhé nó sẽ không giải quyết đâu . Nêú bạn
có tài khoản ngân hàng thì tiền sẽ được chuyển nhanh chóng thôi .
        Top từ khóa nhận được nhiều tiền từ Google
Những từ khóa có thể kiếm trên 30 USD :
Mesothelioma , Structured settlement , Vioxx attorney

Những từ khóa có thể kiếm trên 20 USD :
Note Buyers , Donate A Car , Investment Fraud , Content Management , Home Equity Loans , Cash
Advance , Payday Loan , Asbestos Lawyer , Cord Blood , California Refinance , Refinance , Cerebral
, Palsy , Search Engine Marketing , California Mortgage , Criminal Attorney , Help Desk

Những từ khóa có thể kiếm trên 10 USD :
Conference Calling ,Factoring , Oregon Mortgage , Answering Service , Debt Consolidation , Mailing
Lists , Software Escrow , Tax Attorney , Student Loan Consolidation , Web Hosting , Medical ,
Malpractice Lawyer , Seo Optimization , Debt Management , Data Recovery , Document Scanning ,
Forex , Private Jet

Những từ khóa có thể kiếm t ừ 510 USD :


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    15
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Affiliate Program , Brochure Printing , Cash Advance , Credit Report , Domain Name , Forex ,
Hosting , Incorporate , Refinance Mortgage , Tape Data Recovery , Website Hosting , Wisconsin
Mortgage , Auto Insurance , California Divorce Lawyer , Charter Aircraft , Christian Debt ,
Consolidation , Lemon Law , Mac Data Recovery , Patents , Background Check , Business Card ,
California Divorce Attorney , Data Recovery , Factoring , Fraud , Gastric Bypass , Invention ,
Personal Loan , Teak Furniture , Term Life

Những từ khóa có thể kiếm t ừ 15
Affiliate Marketing , Alaska Fishing , Charter Flight , College , Direct Tv , Dvd Duplication , Hard
Drive Recovery , Laminate Flooring , Lower Cholesterol , Metal Building , Mortgage Life Insurance ,
Moving Company , Online Degree , Satellite Tv , Shopping Cart Software , Stock Broker , Video
Production , Web Site Design

        Các mẹo vặt để Google có thể chấp nhân account của bạn .
Hiện nay thì Google không chấp nhận ngôn ngữ tiếng việt hiển thị trên Website của bạn . Nhưng
website của bạn đâu chỉ có tiếng việt đâu , nó là song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh ) thì dễ dàng
chấp nhận hơn
Nếu Google không chấp nhận Website của bạn thì bạn hãy tìm một trong nào đó (thường là Hosting
hay Bussiness) nó sẽ chấp nhận thôi . Khi nó chấp nhận rồi thì bạ n vào My Account chỉnh sửa lại links
của bạn thì khi đó Google sẽ không biết


         Tổng kết
Các tài liệu trên được soạn thảo ra nhằm giúp các webmaster Việt Nam kiếm được chút tiền bằng
Google Adsense . Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về các tài liệu liên quan đến Google Adsense
hay Google Adword các bạn có thể vào www.diendankhoahoc.com để tìm kiếm tài liệu về nó . Hi
vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn . Thân ái !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    16
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài liệu tham khào về Google Adsense
www.d iendankhoahoc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
                                    17
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com

				
DOCUMENT INFO