RPT KHB TKN 2 (KT) by sharifahsmkbbd

VIEWS: 771 PAGES: 4

									                                                            Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1
PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

MINGGU   TAJUK / KANDUNGAN           KEMAHIRAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN             CATATAN          ALATAN
  7   1.1 Lukisan Teknik
MINGGU
      a. Lukisan isometrik   Aras 1                 Lukisan isometrik merupakan lukisan
                     Mengenal pasti paksi lukisan   piktorial
                      isometrik
                                                          o
                                       Paksi lukisan isometrik bersudut 30

                     Melakar lukisan isometrik     Menunjukkan cara melakar lukisan     Guru menyediakan bongkah mudah
                                       isometrik pada kertas isogrid       untuk latihan
                   Aras 2
                     Melukis lukisan isometrik     Tunjuk cara melukis lukisan isometrik

                     Mendimensi lukisan isometrik   Tunjuk cara mendimensi lukisan
                                       isometrik

                   Aras 3

                     Menterjemah unjuran ortografik                        Guru menyediakan beberapa lukisan
                   kepada lukisan isometrik                             ortografik untuk latihan ini
      b.  Lukisan Hamparan

        i. Lukisan Hamparan  Aras 1
          Kaedah Garisan     Menyatakan konsep hamparan     Guru menyediakan contoh hamparan
          Selari
                     Melukis lukisan hamparan kaedah  Menunjuk cara melukis hamparan garis
                   garis selari              selari

                                       Murid melukis hamparan kuboid dan
                                       silinder
                   Aras 1
                     Melukis lukisan hamparan kaedah  Menunjuk cara melukis hamparan garis
                   garis jejari              selari

                                       Murid melukis hamparan kon dan      Guru boleh menggunakan objek lain
                                       piramid                  untuk latihan ini
                                         11
                                                             Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1

MINGGU     TAJUK / KANDUNGAN         KEMAHIRAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN               CATATAN           ALATAN
       c. Lukisan Keratan   Aras 1
         Penuh          Menyatakan konsep keratan penuh    Guru menjelaskan konsep lukisan keratan   Guru menyediakan bongkah contoh untuk
                                        penuh                    latihan ini

                                        Guru menggunakan bongkah contoh untuk
                                        menerangkan konsep ini

                     Melakar lukisan keratan penuh     Menunjuk cara melakar lukisan keratan
                                        penuh
                   Aras 2
                     Melukis keratan penuh         Menunjuk cara melukis lukisan keratan
                                        penuh

                                        Murid melukis lukisan keratan penuh

  7   1.3 Elektronik
MINGGU
     a. Nama, simbol dan fungsi  Aras 1
      komponen elektronik     Mengenal pasti nama, simbol dan     Penerangan mengenai nama, simbol dan
                   fungsi komponen elektronik        fungsi komponen elektronik
                                        -  Diod)
                                        -  perintang peka cahaya (LDR)

     b.  Membaca dan      Aras 1
        menterjemahkan       Membaca dan menterjemah lukisan   Guru mnd beberapa latihan untuk murid    Guru menyediakan lukisan skematik dan
        lukisan lukisan      skematik kepada lukisan bergambar   menterjemahkan lukisan skematik kepada   lukisan bergambar
        skematik                             lukisan bergambar dan sebaliknya

     c. Penghasilan projek    Aras 1
                     Membentuk kaki komponen        Projek yang dihasilkan hendaklah      Guru boleh boleh mngk komponen
                                        mempunyai sensor, atau kombinasi      tambahan untuk menghasilkan projek
                     Memasang komponen seperti dalam   cahaya, bunyi dan sensor
                   lukisan skematik atau lukisan bergambar                        Sentiasa mengamalkan langkah
                                                              keselamatan semasa bekerja
                     Menyemak semula kedudukan
                   komponen berpandukan lukisan skematik
                   atau lukisan bergambar
                                         12
                                                             Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1
                     KEMAHIRAN &
MINGGU   TAJUK / KANDUNGAN                       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN                CATATAN         ALATAN
                   HASIL PEMBELAJARAN
                 Memateri semua kaki dan tamatan
                komponen

                  Memotong kaki komponen yang    Guru membimbing murid semasa kerja
                berlebihan dengan kemas         pematerian
                 Menguji projek yang telah siap dan  Menguji kefungsian projek
                membuat kerja pembaikan

                  Membersih dan menyimpan semua   Guru menerangkan cara pembuangan sisa
                alatan dan bahan            dan mengaitkan dengan pencemaran alam
                                    sekitar
  2   1.6. Perniagaan dan  Aras 1
MINGGU    Keusahawanan     Menyatakan pengertian usahawan   Perbincangan tentang perbezaan antara
                dan keusahawanan            perniaga dan usahawan
       a. Asas
       keusahawanan      Mengenal pasti ciri utama      Ciri utama usahawan seperti kreatif, inovatif,
                usahawan                sanggup menghadapi risiko, bijalk
      i.  Pengertian                       mengambil peluang, daya usaha berterusan
         keusahawanan
      ii.  Ciri utama                       Sumbangsaran atau temubual dengan
         usahawan                        usahawan yang berkaiatan dengan kerjaya      Guru boleh menjemput usahawan
                  Mengenal pasti faedah menjadi    yang ingin diceburi oleh pelajar          tempatan yang telah berjaya untuk
                usahawan berbanding makan gaji                               tajuk ini
                                    Perbincangan tentang bidang kegiatan
                                    usahawan berkaitan dengan kerjaya yang
                  Mengenal pasti bidang kegiatan   ingin diceburi oleh pelajar
                usahawan
                                    Membanding diri dengan ciri usahawan
                Aras 2
                  Menilai diri dan membuat
                pernbandingan dengan ciri usahawan
                melalui borang penilaian diri
                                      13
                                                              Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 2: Pilihan 1
MINGGU   TAJUK / KANDUNGAN         KEMAHIRAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN               CATATAN         ALATAN
       iii. Usahawan dalam  Aras 1                 Mengkaji biodata usahawan yang berjaya      Contoh cabaran:
         negeri        Mengenal pasti usahawan dalam    dalam negeri atau sekitar tempat tinggal     Kekurangan modal, krkurangan
                  negeri dan faktor kejayaannya      pelajar. Kajian boleh dibuat dari aspek latar   pengetahuan dan pengalaman,
                                      belakang diri (seperti pendidikan dan latihan   penipuan atau penyelewengan,
                                      dan cabaran serta mengatasinya)          masalah pemasaran, tiada
                                                               bimbingan dan latihan berterusan.
                                      Melawat ke premis usahawan yang berjaya
                                                               Contoh cara mengatasi cabaran:
                                      Ceramah dan dialog dengan usahawan yang      Khidmat nasihat melalui persatuan
                                      berjaya                      atau dewan perniagaan, mengkaji
                                                               kes lain dan cara cabaran diatasi,
                                                               menggunakan agensi yang sedia
                                                               ada, memperolehi pengetahuan
                                                               melalui pembacaan dan latihan
     iii.  Peranan kerajaan    Aras
        dalam membantu     Mengenal pasti pelbagai agensi   Mengumpul risalah mengenai agensi         Contoh agensi: MARA, UDA
        usahawan        kerajaan yang membantu       kerajaan yang membantu uasahawan.         Rujuk laman web afgensi
                    usahawan                                       berkenaan
                                      Ceramah daripada agensi berkenaan
                    Mengenal pasti jenis bantuan dan  mengenai peranan dan jenis bantuan        Peranan kerajaan membantu
                    kemudahan yang disediakan oleh                            usahawan:
                    kerajaan kepada usahawan                               - Bimbingan dan latihan
                                                               - Prasarana
                                                               - Kajian dan penyelidikan
                                                               - Galakan
                                                               - Bantuan kewangan
                                       14

								
To top