RPT KHB TKN 1 (PILIHAN KT) by sharifahsmkbbd

VIEWS: 1,463 PAGES: 5

									                                                          Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL
MINGGU     TAJUK / KANDUNGAN       KEMAHIR AN           CADANGAN AKTIVITI PE MBEL AJAR AN            CATATAN         AL ATAN
  8   1.2 Elektrik
MINGGU
     a. Jenis litar elektrik  Aras 1
                    Membuat pemasangan litar selari   Penerangan litar siri             Mentol boleh digantikan dengan
                                                             buzer
                                      Murid membuat pemasangan litar siri
                                      dengan menggunakan mentol, wayar suis dan
                                      bateri.

                     Mengukur voltan dan arus dalam  Tunjuk cara memasang serta membaca
                  litar siri               voltmeter dan ammeter             Guru menyediakan latihan
                                                             bertulis untuk murid mengira
                     Mengira jumlah rintangan dalam  Guru memberikan rumusan untuk mengira     jumlah rintangan dalam litar siri
                  litar siri               rintangan dalam litar siri iaitu
                                      Rj = R 1 + R2 +R3 ......

                    Membuat pemasangan litar selari   Penerangan mengenai litar selari

                     Mengukur voltan dan arus dalam  Murid membuat pemasangan litar selari
                  litar selari              dengan menggunakan mentol, wayar suis dan
                                      bateri.

                                      Tunjuk cara memasang serta membaca
                                      voltmeter dan ammeter

                     Mengira jumlah rintangan dalam  Guru memberikan rumusan untuk mengira     Guru menyediakan latihan
                  litar selari              rintangan dalam litar siri iaitu        bertulis untuk murid mengira
                                      1    1  1  1               jumlah rintangan dalam litar
                                        =   +  +  ..........         selari
                                      Rj    R1 R 2 R 3

                    Membanding beza antara litar siri  Membeza dan membandingkan
                  dan litar selari              - susunan litar
                                       - nilai V, I dan R
                  Aras 2
                    Membuat pemasangan litar siri-   Penerangan tentang litar siri -selari
                  selari
                                      Murid membuat pemasangan litar siri –selari

                     Mengira jumlah rintangan dalam  Murid membuat latihan untuk mengira jumlah
                                      rintangan dalam litar siri-selari       Guru menyediakan latihan
                  litar siri-selari
                                                             bertulis untuk murid mengira
                                                             jumlah rintangan dalam litar
                                                             selari


                                      11
                                                           Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
MINGGU    TAJUK / KANDUNGAN           KEMAHIR AN        CADANGAN AKTIVITI PE MBEL AJAR AN             CATATAN         AL ATAN
     b. Penggunaan meter pelbagai  Aras 1               Guru menunjukkan bahagian –bahagian
                       Mengenal pasti nama bahagian  utama meter pelbagai seperti skala, tombol
                     utama meter pobg dan kegunaannya  pelaras, skru pelaras, prob positif dan prob
                                      negatif.

                      Membaca skala meter ohm pada  Tunjuk cara penggunaan meter pelbagai
                     meter pelbagai           untuk
                                        -  menguji keterusan litar
                                        -  mengukur nilai perintang tetap
     c. Unit kawalan utama bekalan  Aras 1
     elektrik domestik        Mengenal pasti nama dan kegunaan    Komponen pada unit kawalan utama
                     komponen pada unit kawalan utama  terdiri daripada kotak agihan yang
                                      mengandungi
                                         -  Suis utama pemutus liotar bocorke
                                           bumi/ pemutus litar arus baki (ELCB)
                                         -  pemutus litar magnetic (MCB)

                                      Kotak agihan disambungkan pada meter kWj
                                      dan kotak agihan berfius
     d. Kuasa elektrik        Aras 1
                       Menerangkan maksud Kuasa    Kuasa elektrik ialah madar membuat kerja
                     elektrik              yang dapat diringkaskan melalui rumus,

                                               P= V X I

                                      ( P = Kuasa, V = Voltan, I = Arus)

                                      Unit bagi kuasa ialah Watt (W)

                       Mengira kuasa elektrik     Latihan pengiraan kuasa elektrik         Guru menyediakan soalan
                                                               latihan bertulis mengira kuasa
                                                               elektrik
  6   1.4 Asas Elektromekanikal
MINGGU
     a. Pengenalan pergerakan    Aras 1
     mekanikal            Menyatakan konsep pergerakan    Konsep pergerakan mekanikal:           Guru menyediakan alat sebenar
                     mekanikal             Pergerakan mekanikal ialah mekanisme atau    sebagai alat bantu mengajar
                                      sistem yang membolehkan barangan
                                      berfungsi bergerak , berfungsi atau berputar.

                                      Pergerakan ini boleh dihasilkan secara:
                                        -  manual
                                        -  enjin
                                        -  motor elektrik                                      12
                                                           Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
MINGGU    TAJUK / KANDUNGAN          KEMAHIR AN          CADANGAN AKTIVITI PE MBEL AJAR AN           CATATAN         AL ATAN
                      Menyatakan jenis pergerakan    Jenis pergerakan ialah:            Guru menerangkan jenis
                     mekanikal                 -  gerakan lurus (linear)        pergerakan ini dengan
                                          -  gerakan putaran (rotary)       memberikan contoh

                                        Memerhati pergerakan sistem takal dan tali
                                        sawat pada mesin gerudi lantai atau mesin
                                        jahit

                       Mengenal pasti kelajuan      Guru menerangkan cara menukarkan
                     pergerakan sistem takal dan tali   kelajuan putaran mesin yang menggunakan
                     sawat                 takal dan tali sawat

                       Mengenal pasti jenis dan fungsi  Contoh jenis gear:               Guru menerangkan fungsi gear
                     gear                   -  Gear taji (spur gear)         dengan memerhati pergerakan
                                         -  Gear serong (bevel gear        sistem gear pada mesin gerudi
                                         -  Gear belitan (worm gear)        tangan, kit robot, alat permaian
                                         -  Gear pinan (pinion gear)        dan jam.
                                         -  Gaar helix (helix gear)
     b. Pengenalan pergerakan    Aras 1
     elektromekanikal          Menyatakan konsep pergerakan   Produk yang menggunakan komponen        Guru membimbing murid untuk
                     elektromekanikal           elektronik dalam operasi mekanismenya     menyenaraikan produk lain yang
                                        seperti kamera dan pemacu cakera padat     menggunakan konsep yang
                                        dinamakan produk elektromekanikal       sama

                     Membanding beza antara mesin yang   Murid menyenaraikan contoh mesin dan      Murid boleh melkukan aktiviti
                     menggunakan sistem mekanikal     peralatan yang menggunakan sistem       memasang kit robot atau model
                     dengan sistem elektromekanikal    mekanikal dan elektromekanikal         kit permainan yang
                                                               mengandungi sistem
                                                               elektromekanikal
  2   1.6 Perniagaan dan
MINGGU  Keusahawanan

     a. Pengenalan kepada      Aras 1
     perniagaan             Menerangkan maksud keperluan   Menyenaraikan contoh keperluan dan
                     dan kehendak             kehendak
     i. Pengertian dan kepentingan    Menerangkan pengertian
     perniagaan           perniagaan
                       Mengenal pasti kepentinghan    Mengumpul maklumat kepentingan
                     perniagaan kepada individu,      perniagaan dari aspek:
                     masyarakat dan negara.          -  Memenuhi keperluan dan kehendak
                                            masyarakat dan negara
                                          -  memperbaiki taraf hidup individu dan
                                            masyarakat.
                                        13
                                                            Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
MINGGU    TAJUK / KANDUNGAN          KEMAHIR AN          CADANGAN AKTIVITI PE MBEL AJAR AN             CATATAN         AL ATAN
                                        - Menawarkan kerjaya kepada individu
                                          dan masyarakat.
                                        - Mengeratkan hubungan dagangan
                                          dan kebudayaan.

     ii. Perkembangan perniagaan
     dan masa depannya       Aras 1
                      Mengenal pasti perubahan-     Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
                    perubahan dalam aktiviti perniagaan  dahulu dan perniagaan sekarang

                    Aras 2
                      Membandingkan perniagaan     Perbincangan perkembanga yang berlaku      Bahan rujukan seperti akhbar,
                    masa dahulu dengan sekarang      dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu    buletin perniagaan dan internet
                                       hingga masa sekarang
                    Aras 3
                      Meramalkan perubahan ciri     Mencari maklumat perniagaan melalui       Rujuk laman web berkenaan
                    perniagaan pada masa akan datang   internet (e-dagang) akhbar dan majalah.
                    di Malaysia                                      Sistem perniagaan masa dahulu
                                                               dan sekarang – sistem barter
                                                               dan sistem wang
                                                               Alat poembayaran pada masa
                                                               kini – wang tunai, cek, kad
                                                               kredit, kad pra bayar dan kad
                                                               pintar dan kad pembayaran
                                                               elektronik (e-pay)

                                                               Cara jualan pada masa kini –
                                                               Tunai, barter, kad kredit, cek,
                                                               sewa-beli, pra bayaran, pesana
                                                               email, mesin runcitan dan
                                                               internet.

                                                               Ciri perniagaan pada masa akan
                                                               datang di Malaysia – lebih
                                                               menyenangkan pelanggan, lebih
                                                               cepat dan tepat, cxara
                                                               pembayaran lebih mudah, dan
                                                               tumpuan perniagaan
                                                               berorientasikan elektronik
                                       14
                                                            Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1

MINGGU     TAJUK / KANDUNGAN           KEMAHIR AN         CADANGAN AKTIVITI PE MBEL AJAR AN           CATATAN         AL ATAN
     iii. Bentuk dan jenis perniagaan  Aras 1
                       Mengenal pasti bentuk perniagaan  Sumbangsaran bentuk perniagaan dan      Kaitkan pelajaran ini dengan
                      barang dan perkhidmatan       perkhidmatan                 bidang pembelajaran Reka
                                                                Bentuk dan Teknologi
                                         Contoh bentuk perniagaan barang -
                                         makanan, pakaian, kenderaan ...        Contoh:Murid menyenaraikan
                                                                bentuk perniagaan yang boleh
                                         Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:    mereka ceburi berdasarkan jenis
                                         Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat  kemahiran dan projek hasilan
                                                                mereka dalam pelajaran KHB.
                       Menerangkan jenis perniagaan    Perniagaan dalam negeri melibatkan
                      dalam negeri dan antarabangsa    perniagaan bruncit dan borong

                                         Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,
                                         import dan entreport terhadap barang
                                         perkhidmatan dan teknologi
     iv. Milikan perniagaan       Aras 1
                        Menerangkan maksud milikan    Perbincangan mengenai jenis ciri dan     Jenis melukis perniagaan seperti
                      perniagaan              perbezaan jenis milikan perniagaan      mli tunggal, syarikat sdn bhd,
                                                                syarikat awam bhd dan
                        Mengenal pasti milikan                             koperasi.
                      perniagaan berdasarkan bilangan
                      pemilik liabiliti dan modal.
                                         15

								
To top