; orbeck060503
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

orbeck060503

VIEWS: 16 PAGES: 20

 • pg 1
									   Fjernundervisning i alderspsykiatri
       PsykIT 6 mai 2003


Hvordan bruke kunnskap om hjernens
 utvikling i behandlingen av eldre


       Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck
           Blakstad Sykehus
    Evolusjonsteori og fylogenetiske
           perspektiver
• Evolusjonsteori bygger på Darwins teori om artenes utvikling.
• Hovedessensen i denne er at trekk (fysiske og adferdsmessige) har
 blitt utviklet fordi de har hatt overlevelsesverdi- altså at de individer
 som hadde trekket overlevet og formerte seg , mens de som manglet
 det døde, og deres gener overlevde ikke.
• Levende vesener har utviklet seg gjennom millioner av år og har gitt
 opphav til ulike arter i samspill med miljøet. Selv om den felles
 stamfar til sjimpanser og mennesker ikke er funnet, antar man at de
 to artene skilte lag for om lag 5-7 millioner år siden. Analyser av
 aminosyrekjeder viser slektskap mellom arter.
• Den fylogenetiske utviklingen er denne; artenes utvikling og
 differensiering gjennom uminnelige tider
• Den ontogenetiske utviklingen er individs utvikling fra unnfangelse
 til død
Hjernens utviklingsmessige stadier og deler
1. Reptilhjernen utviklet seg for ca 300 millioner år siden og styrer
  instinkter og prosesser som sikrer overlevelse, pust, sult, tørst,
  sex, hygiene, dominans og aggresjon.
2. Det limbiske system(paleo-mammalian brain) , som er felles for
  alle pattedyr , omfatter det limbiske system og strukturer som er
  involvert i regulering av endokrine funksjoner og følelser.
3. Cortex (neomammalian brain) felles for høyerestående pattedyr,
  består av hjernebarken og er sete for den bevisste tenkning og
  handling.
4. Lateralisering utviklet seg sist i menneskehetens utvikling. Denne
  innebærer at hjernehalvdelene er spesialiserte i styring og kontroll
  med spesifikke funksjoner, hvorav språkfunksjonen er den mest
  kjente.
           Funksjoner
• Reptilhjernen styrer altså instinkter og enkle funksjoner som
 innebærer ren her og nå opplevelse og bare enkle emosjoner
 knyttet til behovene for overlevelse.
• Den emosjonelle hjernen med det limbiske system styrer
 sosiale behov , lek, omsorg og kontroll over det indre miljø i
 kroppen. All læring skjer her ved assosiasjoner (læring ved
 betinging) . Det innebærer at følelser lett generaliseres til
 liknende stimuli og gir opphav til f eks generalisert angst.
 I denne delen av hjernen finnes også en av de viktigste
 strukturer for hukommelse; Hippocampus. Emosjoner er
 avgjørende for motivasjon og valg av respons (som riktignok
 gjøres av den bevisste delen av hjernen). Det er ikke slik at
 mennesket styres av fornuft alene, snarere tvert imot. Dersom
 den emosjonelle delen av hjernen ikke fungerer, blir
 mennesket like intelligent som en datamaskin.
 Cortex: Kognisjon, bevissthet, forståelse og
        selvbevissthet
Den bevisste tenkning, kognisjon, er den mest sofistikerte, men
  også den mest sårbare delen av hjernen. Denne delen av hjernen
  koordinerer fortid,nåtid og fremtid i sine funksjoner som er:
1. Bevissthet og forståelse (tolkning og meningsdannelse).
2. Valg av respons på grunnlag av informasjon fra resten av
  hjernen, både reptilhjernen og den emosjonelle.
3 Hemning av primitive impulser
4. Dempe stress gjennom forståelse
        Kognisjon-mening
• 1. Å gi mening til informasjon og opplevelse er svært
 viktig. Mennesket har et overordnet behov for å forstå
 verden i meningsfulle termer, og dersom det ikke skjer, vil
 det skape stress og psykopatologi. Mye psykopatologi kan
 sees på som et resultat av at denne funksjonen ikke
 fungerer, f eks usikkerhet rundt andres motiver som gir
 opphav til paranoide vrangforestillinger.
 Behovet (motivasjonen) for meningsfullhet kan blant annet
 også sees ved ulike organiske eller demenstilstander hvor
 pasienten ikke skjønner eller husker, men danner seg
 likevel forestillinger som gir mening -konfabulasjoner.
 Oftest har disse fenomenene sitt organiske grunnlag i
 høyre frontallapp.
       Kognisjon-valg av respons
• 2. Valg av respons, f eks lage seg små programmer for å nå et
 mål (kle på seg ) innebærer en komplisert prosess med
 forståelse, valg av mål og midler for å utføre handlingen som
 bringer en til målet. Underveis vil en kan hende også måtte
 endre strategi hvis det viser seg at handlingen ikke fører fram.
 Dette er frontale funksjoner som er komplekse og som krever
 god integrasjon mellom ulike deler av hjernen. Og nettopp disse
 funksjonene er derfor de som oftest viser avvik ved degenerative
 sykdomsprosesser .
• Med alderen blir fleksibiliteten mindre, responsene tar lengre tid
 å utføre og behovet for god arbeidshukommelse (huske hva man
 holder på med og hvilket mål man hadde) øker.
• Freuds teori om det ubevisste er omtrent den eneste delen av
 hans teori som vi i dag kan finne støtte for i moderne
 hjerneforskning. Mye av det som styrer oss er på et ubevisst
 plan, og det utnyttes blant annet av reklameindustrien
• 3. Hemning av primitive impulser.
 De dypereliggende deler av hjernen inneholder programmer for
 utførelse av enkle responser som er knyttet til overlevelse. Men noen
 av disse impulsene er ikke lenger nødvendige og undertrykkes ved
 normal hjerneutvikling. Men ved enkelte tilstander , f eks Tourette
 Syndrom og Klyver-Bucy syndrom kommer disse fylogenetisk sett
 eldre responser til syne fordi hjernebarken ikke klarer å hemme dem.
 Frontale demenser er et annet eksempel på tilstander hvor cortex ikke
 lenger klarer å hemme impulser.
• 4. Stress-reduksjon(angst,uro)
 Den bevisste delen av hjernen er også viktig når det gjelder å dempe
 stress, og det skjer gjennom å tillegge mening. Når cortex ikke klarer
 å skape mening og forståelse, blir resultatet kaos , psykose eller
 utagering. Psykopatologi hos eldre kan forstås innenfor denne
 rammen, dette omtales senere.
          Hjernens utvikling
• Utvikling av hjernen i fylogenetisk perspektiv har skjedd
 nedenfra og oppover
• Hjernens utvikling på fosterstadiet likner den fylogenetiske
 utviklingen
• Det samme utviklingsforløp skjer i ontogenetisk utvikling;
 de dypereliggende deler modnes først.
• Dette innebærer at de områder som modnes senest, er de
 fremre deler av hjernen (frontal-lappene). Her skjer
 modningen helt opp i tyveårene.
• Hjernens lagdeling reflekterer derfor menneskets utvikling
 som art
       Lagdelingens funksjoner
• De ulike lag styrer ulike funksjoner.
• Det er forbindelser mellom de ulike delene .
• Disse forbindelsene er baner som danner kretser som går
 opp og ned i bestemte hjernestrukturer.
• Kommunikasjonen mellom de ulike delene av hjernen er
 avhengig av disse forbindelsene, og de kan bli hemmet av
 ulike årsaker. All alvorlig psykopatologi innebærer svikt i
 disse kretsene.
• Subkortikale demenser som Parkinson’s sykdom og
 Huntingtons’ chorea har f eks sin primære patologi i de
 lavereliggende deler av hjernen, men patologien kommer
 til uttrykk ved at forbindelsene til cortex affiseres.
    Plastisitet/sårbarhet ovenfra og ned
Når hjernen utsettes for ikke-optimale forhold (giftstoffer
feks) eller av andre årsaker får lettere dysfunksjoner, rammer
dette alltid de funksjoner som er utviklet senest . Lese og
skrivevansker er et eksempel på dette. De ’gamle’ funksjoner
som evne til å gjenkjenne mennesker og tolke ansiktsuttrykk
er langt mer resistente mot skade.

Men i et individuelt livsløp er hjernen utsatt for ulike påvirkninger
avhengig av alder. Vaskulære skader er som kjent langt vanligere
ved høyere alder og sårbarheten for alle potensielt skadelige
tilstander øker med alder, f eks hypertensjon, bivirkninger av
medisiner og langvarig stress (depresjon-cortisol)
Evolusjonsteoriens syn på psykopatologi
• Psykiatriske symptomer er overdrevne, tidvis uhensiktsmessige
 forsøk på adaptive reponser.
• Individuell sårbarhet på grunn av genetiske eller andre faktorer
 gjør at individets evne til å tilfredsstille sine behov ( tilpasse seg
 miljøets krav) er svekket , og derfor oppstår lettere
 psykopatologi hos disse personene.
• Svært ofte har symptomene sosial opprinnelse, dvs er assosiert
 med forholdet til andre mennesker.  EKSEMPLER:
       Evolusjonsteoriens syn forts
• Angst (angosto=trang) er en normal følelse som skal sikre individets
 overlevelse ved å signalisere fare. Å reagere for mye på fare er
 uhensiktsmessig fordi det hemmer individets utfoldelse (lammer
 aktivitet), men for lite angst er også uhensiktsmessig. Personer som
 ikke føler frykt ( psykopater blant annet) lærer for eksempel ikke av
 negative erfaringer og straff.
 Angst kan utvikles hos sårbare individer eller som følge av spesielle
 erfaringer. Disse erfaringene er oftest knyttet til trussel om lemlestelse
 eller død, f eks PTSD eller livstruende hendelser som hjerteinfarkt,
 alvorlige astma-anfall, hjerte/lungeoperasjoner mm. I det hele tatt kan
 en se at angst svært ofte assosieres med kroppsfunksjoner som pust.
 Angstanfall (panikk) starter ofte med en overfokusert oppmerksomhet
 mot kroppen og er avhengig av at de perifere baner er intakte.
     Evolusjonsteoriens syn forts
• Depresjon kan utløses av fysisk ubalanse (sykdom) eller ytre
 hendelser, som regel tap av nære personer eller anseelse , men
 uansett gir det seg sosiale utslag i selvnedvurderende tenkning og
 passivitet og med opplevelse av hjelpeløshet. Derfor oppstår lett
 onde sirkler ved at personen ikke orker eller kan gjøre noe for å
 komme ut av situasjonen.
• I fysiologisk forstand er depresjon nettopp ’nedtrykking’ av
 energiomsetning og assosieres med forhold hvor der er best å
 være passiv, ikke forbruke energi (vinter blant annet). En antar at
 depresjon kan være utløsende faktor for enda mer alvorlig
 psykopatologi som f.eks. schizofreni og demens.
     Evolusjonsteoriens syn forts
• Tvangshandlinger og tvangstanker er knyttet til former for adferd
 som skal sikre overlevelse; vaske, sjekke , ritualisert adferd og er
 ofte assosiert med en nærmest magisk tro på overhengende fare.
• Hamstring er også en form for tvangshandlinger, men denne
 formen responderer ikke på samme type medisiner. Hamstring er
 en respons som kan opptre sent i livet ofte som symptom på
 begynnende psykopatologi. Denne formen for tvang responderer
 ikke på vanlige medisiner (SSRI).
• Fobier er alltid rettet mot farlige fenomener ; andre mennesker,
 insekter , dyr , høyder, åpne plasser og trange rom. Ingen utvikler
 fobier mot pistoler eller andre, nyere oppfinnelser (biler). Dette
 anskueliggjør hjernens og menneskehetens utviklings betydning
 for innholdet i psykopatologien.
    Evolusjonsteoriens syn forts
• Vrangforestillinger er også alltid knyttet til enten fare fra
 andre mennesker eller forstyrrelse i oppfatningen av
 andres eller egen identitet - alle har sosiale dimensjoner og
 virker angstreduserende. Det sosiale aspektet kan en også
 se ved at vrangforestilinger om å være utsatt for fare fra
 andre mennesker lett utvikles når en person isoleres , f eks
 eldre personer som går mye alene. Det kan synes som vi
 trenger andre mennesker som korrigerende element for
 våre forestillinger.
      Hukommelse som eksempel
• Hukommelse affiseres oftest ved alle psykopatologiske tilstander
 og ved demenser, dette er fordi det er en komplisert prosess som
 krever integrasjon av ulike områder i hjernen.
• Når man skal gjenkalle en erindring påvirkes denne av
 gjenkallingen av bevissthetstilstanden i øyeblikket. Derfor kan
 man også lett huske feil. Eller en kan ha problemer med å få tak
 i minnet fordi det ikke ble kodet inn på en effektiv måte.
• Men ofte viser det seg at en kan ha minner som en bevisst ikke
 klarer å gjenkalle. Det er slike fenomener som at en ikke husker
 et navn , men gjenkjenner det lett dersom en ser det blant mange
 andre.
• Det som er emosjonelt betydningsfullt huskes bedre enn det
 trivielle, og personer som ikke bevisst husker , vil likevel kunne
 påvirkes av erfaringer med emosjonell betydning.
   Overordnet forståelse og orientering
• Det at det er de kortikale funksjoner som affiseres ved
 psykopatologiske tilstander hos eldre gjør at tilnærmingen bør bli
 rettet mot de prosesser som er funksjonelle.
• For eksempel kan tidligere ferdigheter som tilsynelatende er tapt,
 gjenopprettes ved trening og ved at de praktiske forhold rundt legges
 til rette. Overlærte ferdigheter er blitt automatisert.
• Blant annet er det vi kaller arbeidshukommelsen (hvor mye materiale
 kan man ha i hodet samtidig) redusert ved høy alder. Det betyr at
 personen lett mister oversikten. For eks ser en dette på tester som er
 komplekse. Da vil personer med kognitiv svikt på organisk grunnlag
 lett overfokusere på detaljer og går glipp av helheten fordi den virker
 overveldende. Dette er sannsynligvis også grunnen til urotilstander og
 forvirring fordi tilværelsen blir uforståelig. For noen er fysisk
 orientering vanskelig, for andre kan det være andre forhold
 (tidsopplevelse). Forutsigbarhet og oversikt er derfor viktig.
           Implikasjoner
• Det at den emosjonelle delen av hjernen er mer intakt ved
 psykopatologiske tilstander hos eldre, betyr også at en kan bruke
 emosjonene som kanal. Det sies at minnene sitter i kroppen ( ved
 f eks overgrep), men dette gjelder også i positiv forstand slik at
 sosial og fysisk kontakt er av meget stor betydning. Dette
 demper stress og uro blant annet.

• God omsorg ( fysisk og emosjonelt) er ikke noe nytt, men
 betydningen av dette aktualiseres gjennom denne
 forståelesesformen. Det innebærer at man kan ’kommunisere’
 med emosjoner og kropp selv når pasienten ikke forstår (er
 orientert) på et bevisst plan .

								
To top