lukisan teknik

Document Sample
lukisan teknik Powered By Docstoc
					                                    LUKISAN TEKNIK1   Dalam lukisan teknik, alatan yang digunakan untuk memindahkan ukuran ke atas
    kertas lukisan ialah

    A   pensel
    B   sesiku T
    C   pembaris
    D   jangka tolok


2   Alatan yang sesuai digunakan untuk melukis bulatan dan lengkok besar ialah

    A   jangka lukis
    B   jangka tolok
    C   jangka sudut
    D   tolok penanda

                                X
                       RAJAH 1

3   Garisan X yang ditunjukkan pada Rajah 1 ialah garisan

    A    objek
    B    dimensi
    C    penengah
    D    tersembunyi

                                  Y
                     RAJAH 2


4   Garisan Y pada Rajah 2 ialah

    A   garisan objek
    B   garisan tengah
    C   garisan dimensi
    D   garisan tersembunyiKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      129
                                    LUKISAN TEKNIK
5   Unjuran ortografik merupakan lukisan yang memaparkan tiga pandangan bagi
    sesuatu objek. Antara pandangan tersebut ialah

    I   pandangan sisi
    II   pandangan atas
    III  pandangan bawah
    IV   pandangan hadapan

    A   I, II dan III
    B   I, II dan IV
    C   I, III dan IV
    D   II,III dan IV
                                  X

                         RAJAH 4

6   Rajah 4 menunjukkan unjuran ortografik. Lukisan yang bertanda X ialah

    A   pandangan sisi
    B   pandangan atas
    C   pandangan serong
    D   pandangan hadapan


7   Apakah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk membuat hamparan bagi
    objek yang berbentuk piramid ?

    A   kaedah garis lurus
    B   kaedah garis selari
    C   kaedah garis jejari
    D   kaedah garis pusat
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      130
                                    LUKISAN TEKNIK
                    P
                   RAJAH 5

8   Garisan yang bertanda P yang ditunjukkan dalam Rajah 5 adalah

    A   garisan tengah
    B   garisan dimensi
    C   garisan menegak
    D   garisan tersembunyi


9   Lukisan isometrik juga dikenali sebagai

    A   lukisan objek
    B   lukisan piktorial
    C   lukisan ortografik
    D   lukisan tiga dimensi
                        RAJAH 6
10   Rajah 6 menunjukkan pembinaan garisan. Apakah alatan yang digunakan untuk
    melukis rajah di atas?

    I   Pensel
    II   Sesiku 45°
    III  Sesiku T
    IV   Sesiku set 30° /60°

    A   I dan II
    B   I dan III
    C   I, II dan III
    D   I, III dan IVKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       131
                                  LUKISAN TEKNIK
                       Pelan
                  Pandangan Hadapan

                     RAJAH 7
11   Rajah 7 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu objek. Antara
    berikut yang manakahmenunjukkan lukisan isometrik bagi objek itu?


                             B
         A
      C                    D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     132
                                   LUKISAN TEKNIK
               RAJAH 8
12   Rajah 8 menunjukkan sebuah bongkah. Apakah gred pensel yang digunakan
    untuk menghitamkan garisan objek pada bongkah tersebut?

    A   H
    B   HB
    C   2H
    D   2B


13   Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk melakar lukisan isometrik?

    A   Membina paksi isometrik
    B   Menghitamkan garisan objek
    C   Menggunakan pensel gred keras
    D   Mendimensikan lukisan isometric


14   Lukisan hamparan kaedah garis selari sesuai untuk menghasilkan hamparan
    objek

    I   Kon
    II   Kuboid
    III  Piramid
    IV   Silinder

    A   I dan II
    B   I dan III
    C   II dan IV
    D   III dan IV

15   Antara berikut, gred pensel manakah yang sesuai untuk melukis garisan binaan?

    A   H         B  HB
    C   2H        D  2B
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      133
                                    LUKISAN TEKNIK16   Apakah kegunaan lukisan keratan penuh?

    A   Memberikan ukuran sebenar sesuatu objek
    B   Memudahkan untuk membuat lukisan hamparan
    C   Dilukis secara bebas tanpa sebarang peralatan lukisan teknik
    D   Menunjukkan bahagian-bahagian terlindung bagi sesuatu objek
                       RAJAH 9
17   Rajah 9 menunjukkan tin susu tepung. Untuk melukis hamparan garis selari tin
    tersebut, pelannya perlu dibahagikan kepada

    A   empat bahagian
    B   lapan bahagian
    C   sepuluh bahagian
    D   dua belas bahagian


18  Antara rajah berikut, manakah menunjukkan cara mendimensi yang betul ?


    A


             6    B

            6


    C
             6    D


            6

KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      134
                                   LUKISAN TEKNIK
                  RAJAH 10
  19    Rajah 10 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sebuah objek. Antara
      berikut yang manakah lukisan hamparan objek itu?

   A A
    B
    C
    D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      135
                                   LUKISAN TEKNIK
               RAJAH 11
20   Rajah 11 menunjukkan sebuah bongkah.
    Keratan penuh pada satah keratan A-A ialah
        A
21    Apakah alatan yang biasa digunakan untuk membuat lakaran ?

     A  papan lukis, pensel dan pemadam
     B  pensel, pemadam dan kertas lukisan
     C  jangka tolok, sesiku T dan pemadam
     D  sesiku T, pensel dan jangka tolok
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     136
                                 LUKISAN TEKNIK
                  Rajah 11

                   RAJAH 11
22   Rajah 11 menunjukkan keratan penuh sebuah bongkah.Pilih pandangan keratan
    yang BETUL.
23   Kertas yang biasa digunakan untuk lukisan teknik ialah

    I   Kertas las
    II   Kertas grid
    III  Kertas isogrid
    IV   Kertas lukisan

    A   I,II dan III
    B   I,II dan IV
    C   I,III dan IV
    D   II,III dan IV
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      137
                                   LUKISAN TEKNIK
                   RAJAH 12

24   Antara berikut hamparan yang manakah betul untuk objek dalam rajah 12?   A                    B
   C                    D
25   Apakah tujuan utama garisan dimensi ?

    A   Digunakan bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek
    B   Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran
    C   Bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek
    D   Untuk menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     138
                                      LUKISAN TEKNIK
                    RAJAH 13

26    Berdasarkan pada lukisan isometrik pada Rajah 13, tentukan pandangan
     dari arah X yang bersesuaian dengan objek di atas.

                A                    B
                C                  D
             Memindahkan ukuran pada kertas lukisan
             Menandakan jarak yang sama   27     Apakah alatan lukisan teknik yang mempunyai ciri ciri di atas ?

        A    Sesiku set
        B    Jangka lukis
        C    Jangka tolok
        D    Jangka sudutKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT        139
                                    LUKISAN TEKNIK
28   Apakah ciri-ciri garisan tersembunyi?

    I   Berbentuk halus dan hitam
    II   Dilukis secara putus-putus
    III  Menunjukkan bahagian objek yang terlindung
    IV   Dilukis dengan pensel gred H

    A   I,II dan III
    B   I,II dan IV
    C   II,III dan IV
    D   I,II,III dan IV


          Permukaannya rata dan licin
          Semua tepinya bersudut tepat dan lurus
          Biasanya diperbuat daripada papan lapis29   Apakah alatan lukisan teknik yang mempunyai ciri yang disenaraikan di atas?

    A   Sesiku T
    B   Sesiku set
    C   Papan lukisan
    D   Kertas lukisan
                  RAJAH 14
30   Alatan yang ditunjukkan dalam Rajah 14 dapat digunakan untuk melukis

    I   Bulatan
    II   Segi tiga
    III  Segi empat
    IV   Pelan

    A   I,II dan III
    B   I,II dan IV
    C   I,III dan IV
    D   II,III dan IV


KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       140
                                   LUKISAN TEKNIK
31   Mata pensel bentuk kon sesuai digunakan untuk

    I  jangka tolok
    II jangka lukis
    III melukis garisan
    IV melukis angka dan huruf

    A  I dan II
    B  I dan IV
    C  II dan III
    D  III dan IV


32   Dalam lukisan teknik, bulatan dan bahagian lengkung dilukis dengan
    menggunakan

      A   sesiku T
      B   jangka lukis
      C   jangka tolok
      D   sesiku set33   Pandangan hadapan , pandangan atas atau pelan dan pandangan sisi atau tepi
    adalah unjuran

    A isomertrik
    B oblik
    C tiga dimensi
    D ortografik34   Proses memberikan ukuran kepada lukisan ortografik dipanggil
    A    melabelkan
    B    pengukuran
    C    pembinaan
    D    mendimensi
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT      141
                                 LUKISAN TEKNIK
              PELAN
             HADAPAN            SISI

                 RAJAH 15

  35  Rajah 15 menunjukkan unjuran ortografik.
    Antara berikut yang manakah merupakan objek yang sebenar bagi unjuran
    ortografik tersebut?


    A                B
     C               D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     142
                                   LUKISAN TEKNIK
      X
                  RAJAH 16

36   Rajah 16 menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek. Antara berikut yang
    manakah menunjukkan pandangan hadapan objek itu?


           A               B
           B                 C
37   Hamparan silinder dilukis dengan menggunakan kaedah


    A    lukisan keratan
    B    lukisan isometrik
    C    garis selari
    D    garis jejariKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       143
                                  LUKISAN TEKNIK
38   Lukisan ortografik adalah merupakan lukisan

    A  satu dimensi
    B  dua dimensi
    C  tiga dimensi
    D  empat dimensi
                      RAJAH   17    X

39   Rajah 17 menunjukkan lukisan isometrik, sebuah objek.
    Pandangan objek dari arah X ialah


    A                      B
    C                      D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       144
                                    LUKISAN TEKNIK
                 RAJAH 18        x
40  Garisan bertanda X yang ditunjukkan dalam Rajah 18 ialah garisan

    A  binaan
    B  penengah
    C  objek
    D  dimensi
                     P
           RAJAH 19
41   Garisan yang bertanda P pada Rajah 19 menunjukkan garisan

    A   tepi
    B   objek
    C   keratan
    D   tersembunyi

42   Lukisan teknik merupakan satu cara berkomunikasi dalam bentuk

   A    grafik
   B    tulisan
   C    gambar
   D    lakaran


KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     145
                                   LUKISAN TEKNIK43    Lukisan apakah yang dilukis untuk menunjukkan butir-butir bahagian dalam
     suatu objek dengan lebih jelas ialah lukisan

     A     isometrik
     B     ortografik
     C     keratan
     D     oblik


44    Alatan yang digunakan untuk melukis garisan menegak ialah

     I     sesiku T
     II    sesiku set
     III    pembaris
     IV    jangka lukis

     A     I sahaja
     B     I dan II
     C     I , II dan III
     D     I, II ,III dan IV
                    RAJAH 20

45   Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan sisi untuk
    sebuah objek.
    Antara berikut yang manakah menunjukkan pelan untuk objek tersebut ?        A        B        C        D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT           146
                                    LUKISAN TEKNIK46   Antara berikut yang manakah menunjukkan cara mendimensi yang salah ?

    A          40


    B                 10


    C           2

    D               3


47   Antara garis berikut yang manakah terletak pada aras mata pelukis ?

    A     garis ufuk
    B     garis pemadan
    C     garis tersembunyi
    D     garis sempadan


      . Sejenis garisan lurus
      . Bersudut 90º dengan garisan mendatar


48   Jenis garisan yang mempunyai ciri-ciri di atas ialah

    A     garisan mendatar
    B     garisan binaan
    C     garisan menegak
    D     garisan objek


      .Melukis pelan semua permukaan sesuatu objek
      .Dipotong, dilipat dan dicantum kepada bentuk yang dikehendaki


49   Pernyataan di atas berkaitan dengan

    A   lukisan hamparan
    B   lukisan piktorial
    C   lukisan ortografik
    D   lukisan keratan
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT         147
                                    LUKISAN TEKNIK50   Antara paksi berikut, yang manakah sesuai untuk lukisan isometrik ?
      I              III
      II             IV
      A  I dan II
      B  I dan III
      C  II dan III
      D  III dan IV


51   Pandangan atas bagi lukisan ortografik juga dikenali
    sebagai………………..

    A    pandangan serong
    B    pelan
    C    pandangan tinggi
    D    pandangan tegak


52   Lukisan teknik yang menerangkan maklumat tentang sesuatu projek seperti
    bangku kecil dinamakan…………..

    A    lukisan terurai
    B    lukisan skematik
    C    lukisan kayu
    D    lukisan kerja
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT        148
                                   LUKISAN TEKNIK
                Rajah21

53   Rajah menunjukkan paksi isometrik.
    Berapakah nilai sudut X?

   A    20º
   B    30º
   C    45º
   D    60º
                   1200
                   RAJAH 22
54   Rajah 22 menunjukkan suatu satah lukisan.
    Apakah nama lukisan yang boleh dilukis berdasarkan paksi tersebut.

    A   Lukisan ortografik
    B   Oblik
    C   Isometerik
    D   Oblik kavaliar
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT        149
                               LUKISAN TEKNIK
       RAJAH 23

55  Manakah hamparan yang betul bagi objek pada Rajah 23?


   A                   B
    C                  D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     150
                              LUKISAN TEKNIK
                RAJAH 24

56 Rajah 24 menunjukkan unjuran ortografik objek.
  Lukisan objek kavalier bagi objek itu ialah


   A                   B
   C                   D
                 Q


                        RAJAH 25


57    Merujuk kepada Rajah 25, berapakah sudut Q ?

     A.  300               B  600
     C   900               D  1200
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       151
                                   LUKISAN TEKNIK
     Pelan
                Pandangan sisi

                RAJAH 26

58  Rajah 26 menunjukkan dua pandangan lukisan ortografik bagi suatu objek.
   Yang manakah lukisan oblik bagi objek tersebut.


   A                      B
   C                      D
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       152
                                  LUKISAN TEKNIK
        RAJAH 27

59  Rajah 27 menunjukkan sebuah objek.
   Apakah pandangan pelan objek tersebut?

   A             B
   C             D
60   Kelembutan atau kekerasan mata pensel boleh ditentukan dengan melihat

    A   jenama pensel
    B   tebal mata pensel
    C   bentuk badan pensel
    D   tanda gred pada pensel
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT     153
                                     LUKISAN TEKNIK
   x

                  RAJAH 28

61    Manakah yang merupakan pandangan yang betul mengikut arah x bagi Rajah 28?

     A                   B
     C                   D
62      Antara bongkah berikut, yang manakah dilukis hamparannya secara kaedah
       garis selari?
                I
                                 II
               III              IV

       A   I , II     C  III, IV
       B   II, III     D  I,III dan IVKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT         154
                                     LUKISAN TEKNIK
                         X
                RAJAH 29
  63 Berdasarkan objek pada Rajah 29, Pandangan manakah yang BETUL jika
    dilihat dari arah X?
            A                      B
           C                      D
                   RAJAH 30
  64    Rajah 30 menunjukkan lukisan isometrik sebuah kuboid.
      Berapakah ukuran A B jika rajah itu dilukis dalam lukisan oblik kabinet?
      A 30 mm         B   45 mm
      C 90 mm         D   180 mmKOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT       155
                                  LUKISAN TEKNIK
              X
                              Y                        RAJAH 27
65   Rajah 27 menunjukkan gabungan sesiku set yang sedang digunakan.
    Berapakah jumlah sudut yang terbentuk pada X dan Y?

    A   1200
    B   1350
    C   1800
    D   255 0
                   Q
                   RAJAH 28


66   Rajah 28 menunjukkan set sesiku dan sesiku T.
    Antara berikut sudut yang manakah boleh dibina dengan menggunakan
    peralatan tersebut?

    I   15 0       III  40 0
    II   20 0       IV  150 0

    A   I dan II     C   I dan IV
    B   I dan III     D   II dan IV
KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB - KT         156

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1193
posted:4/7/2011
language:Malay
pages:28