TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER

Document Sample
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER Powered By Docstoc
					                                           nr. 6
                                            2006
   TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK,
forside 13-12-06 11:34 Side 1               AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
  Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal
                 Forhandles i Norge av:
                 www.glava.no
Innhold:
                                               Består kuldebran-
4	  Leder: Består kuldebransjen av økonomiske                        sjen av økonomiske
   analfabeter                                       analfabeter?
6	  Hva foregår ved NTNU-SINTEF?
8		 Nytt kuldeaggregat for bil gir 40 % reduksjon i CO-                   4
   utslipp, bedre miljø og null støy
9		 SINTEF hva er det?
11		 Kurs i Praktisk bruk av Norsk kulde og
   varmepumpenorm
12		 Historien om CO som kuldemedium
13 Dansk soldrevet vaksinekjøler              Hva foregår ved
                              NTNU-SINTEF?
14		 Nå kommer kuldemediet CO.
   Vet du nok til å ta det i bruk?
15		 Varmepumper med naturgass som energikilde
                                       6
16		 Den innovative kuldeentreprenør
18		 Produktnyheter


                                           12
20		 KELF fagsamling på danskebåten 8. 10. februar
21		 Produktnytt
24		 Uetiske rekrutteringsmetoder                          Historien om CO som
                                           kuldemedium.                               28		 Store problemer med svenske varmepumper
                               29		 Men lite feil på norsk varmepumper
                               30		 Glimt fra IKK i Nürnberg
                               34		 VVS-dagene nesten uten kulde,
                                 men full av varmepumper


28     Store problemer med svenske varme-        35		 Den store messekrigen om IKK
      pumper, men lite feil på norske varme-      36		 Intervju med VDKFs president
      pumper.                      37		 Norsk Kjøleteknisk møte i Bergen 9. - 11. mars
                               38 Fellesreise til China Refrigeration i Guangzhou
                                 1. - 10. april
                               39		 Firmanytt
                               43		 Skrikende mangel på varmepumper

                               43		 Nytt svensk SCANREF redaktør
                               44		 Spørrespalten: Kobberfarget belegg i et stort
                                 ammoniakkanlegg med skruekompressor.
                                 Hva skyldes det?
                               46		 Er det forbudt å benytte kondensator for varme-
                                 gjenvinning direkte i tilluftskanalen?

44     Spørrespalten: Kobberfarget
      belegg i ammoniakkanlegg.             46	 Kurs for praksiskandidater på Ringsaker
                               47		 Navitas kurs i 007

  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                 Europas ledende merke trenger flere forhandlereTar du utfordringen?
Fujitsu er en høyt anerkjent leverandør av klimaanlegg i mer enn 110 land verden rundt. Både private kunder og bedrifter
velger Fujitsu på grunn av høy kvalitet og bredt sortiment. Fujitsu er Japans største leverandør av klimaanlegg i Europa og
jobber konstant for å imøtekomme dagens og fremtidens krav fra markedet.

Vi ønsker å styrke vår posisjon i Norge og vil gjerne ha kontakt med ambisiøse bedrifter som ser muligheter i dagens
kjølemarked og spesielt innenfor comfort kjøling. Vi har solid og bred kompetanse både innen salg og prosjektering og
ønsker oss et tett og nært samarbeid med nye forhandlere. Med vårt produktspekter er vi meget konkurransedyktige fra
de minste datarom til hele byggeprosjekt.

Ta kontakt med oss direkte på telefon 72     88 86 64. Det kan bli en lønnsom samtale! Sammen skal vi gi kundene det
beste markedet har å by på.
             Sp                          Inv
                                         er                  VR
               lit                          te                   F
                                            r
            Distributor of Fujitsu air conditioners in Norway  www.fjklima.no  firmapost@fjklima.no  Tlf. 72 88 86 64
Leder


Består	kuldebransjen	
av	økonomiske	analfabeter?
                      Det kan man spørre seg. Selv om det sikkert for-            En annen uheldig side er at de pressede lønns-
                      nærmer noen, er dette dessverre et meget aktuelt           nivåene, gjør at bransjen kommer til å mangle flere
                      spørsmål. Jeg var selv med på det første møtet i           og flere fagfolk. Økonomi til rekrutteringskampanjer
                      KELF i 1985. Et meget aktuelt spørsmål da var om           er også en mangelvare i kuldebransjen.
                      hvordan den dårlige lønnsomheten i kuldebransjen
                      kunne forbedres.                            Når man får besøk av folk fra data- og kontorbran-
                                                         sjen og ser hva de forlanger i timepris, kan man un-
                       Nå 0 år senere, er spørsmålet like aktuelt. Selv i         dre seg over hva kuldebransjen tar av lave timeløn-
                      de gode tider bransjens er inne i, er det alt for mange        ninger. Fagfolk innen kulde er høyt spesialiserte. De
                      som ikke tjener penger nok til å utvikle firmaene og         må ha brede kunnskaper innen fagområder som
                      lønne de ansatte skikkelig. Med skikkelige lønninger         maskinteknikk, automasjon, styring, elektro, kjemi
                      mener jeg lønninger slik at man må kan konkurrere           og naturligvis kuldeteknikk.
                      med andre bransjer.
                                                           Noe av forklaringen på bransjens dårlige økonomi
                       Alt for ofte hører vi klager fra kuldefolk at de tjener       ligger nok i at kuldebransjen gjennom mange år har
                      for lite, og at noe må gjøres. Hva skjer så? De går          plukket opp dyktige folk som er fanatisk, teknisk in-
                      hjem og underbyr hverandre, - som før. Alt for ofte          teressert, men dessverre økonomiske analfabeter.
                      synes det som om det er viktigere å få en utlyst jobb,
                      og gjerne foran nesen på konkurrenten, enn å få             Dette innlegget er naturligvis en grusom salve til
                      en fornuftig fortjeneste på den. Unnskyldningene er          bransjen, men som redaktør føler jeg plikten til å si
                      ofte at akkurat dette er en så interessant jobb at den        fra. Men det er bare bransjen selv som kan endre på
                      må jeg faktisk ta. Det er på neste jobb vi skal tjene         det. Burde man for eksempel i høyere grad satse på
                      penger. Faktisk synes det som om det er en bred            å få folk med økonomiske kunnskaper i firmaene?
                      økonomisk solidaritet i kuldebransjen om å holde           Naturligvis er ikke dette lett, men det synes å være
                      fortjenesten på et lavt nivå.                     veien å gå når ” tekniske fanatikere” ikke forstår seg
                                                         på økonomi.
                        Det er på ingen måter snakk om å være grådig,
                      men at firmaene har en anstendig fortjeneste, slik            Til slutt vil jeg ønske kuldebransjen et godt nytt
                      at man kan møte fremtidige dårligere konjunkturer,          fremgangsrikt år i 007,- og naturligvis med en ves-
                      at man kan ha bra betalte fagfolk, at man har mu-           entlig bedre fortjeneste.
                      ligheter til å bedre sine tekniske kunnskaper gjen-
                      nom kurs og lignende, og at man har økonomi til å                                      Halvor Røstad
                      fornye og kjøpe nytt utstyr og verktøy.
                              REDAKSJON                                        ANNONSER
                                      Redaktør:                Fagredaktør Sverige:              Annonsesjef,
                                      Siv.ing. Halvor Røstad         Civ.ing. Klas Berglöf              redaksjonssekretær:
                                      Tlf.: +47 67 1 06 59          Tel.: +46 8 55 61 55 75             Åse Røstad
www.kulde.biz                                Mobil: +47 41 47 40 7         Fax: +46 8 55 61 55 76             Tlf.: +47 67 1 06 59
                                      E-post:                 E-post:                     E-post:
Nordic Refrigeration and Heat Pump Journal                 halvor.rostad@kulde.biz         info@berglof-kyleteknologi.se          ase.rostad@kulde.biz
NR.6 - 006 - 1. ÅRGANG
                              REgiStERANNONSER i             utgivER:                  utgivELSER i 2007
                              «LEvERANDøRER tiL KuLDE-          KuLDEFORLAgEt AS              Nr. Bestillingsfrist  Utgivelse
                              bRANSJEN» Og «KuLDEENtRE-          Marielundsveien 5,             1  1. Februar     8. Februar
                              pRENøRER tiL tJENEStE»           1358 Jar, Norge                1. April      30. April
                              Pris 006 kr. 155,- pr. linje pr. halvår.  Telefon: +47 67 1 06 59          3  1. Juni      30. Juni
                                                    Telefax: +47 67 1 17 90          4  1. August     31. August
Kulde er Skandinavias største kulde- og varmepumpe-     AbONNEMENt                 Mobil: +47 41 47 40 7           5  1. Oktober     31. Oktober
tidsskrift. Fagtidsskriftets målsetting er å informere om  Bladet utgis 6 ganger årlig.                              6  1. Desember    31. Desember
ny teknologi og trender innen kuldebransjen. Videre     Abonnementssjef: Åse Røstad         Ansvarlig utgiver: Halvor Røstad
                              Tlf.: +47 67 1 06 59            Trykkeri: Hestholms Trykkeri As,
tar fagtidsskriftet Kulde opp miljøspørsmål og kulde-                                                iSSN 0801 - 7093
                              Fax: +47 67 1 17 90            Pb 17, 1483 Skytta.
bransjens næringspolitiske problemer.
                              E-post: ase.rostad@kulde.biz        E-post: bente@hestholm.no
                                                                          CiRCuLAtiON: 3550
                              Abonnement kr. 450,- pr. år.        Filoverføring: se www.hestholm.no
                              Medarbeiderabonnement
                              50% rabatt.
Ahlsell den tverrfaglige
kuldegrossisten
Som kuldegrossist representerer Ahlsell internasjonalt
anerkjente leverandører hver på sitt produktområde innen-
for kommersiell kulde, luftkondisjonering varmepumper.
Leverandører som står for produkter med høy kvalitet og
lang livslengde.
Vårt hovedkontor på Liertoppen og våre proffsentre i Oslo,
Sandnes, Trondheim og Bergen har kvalifiserte kuldeteknisk
betjening som bistår med faglige råd. Vår filosofi er at vi
skal være nær deg som kunde. På Hamar, i Fredrikstad,
Ålesund, Molde, og Tromsø har vi bemannete proffsentre og
flere vil bli opprettet. Nøyaktig kontakt- og besøksinforma-
sjon finnes på våre internettsider www.ahlsell.no.
Proffsentrene har åpningstid fra 07.00 til 16.00. Skal du
bestille varer pr. telefon eller fax, kontakt gjerne ditt nær-
meste proffsenter.
På våre internettsider www.ahlsell.no også mye nyttig infor-
masjon. Har du ikke allerede registrert deg som kunde i vår
internettbutikk, gjør det og du har mange muligheter. Her
kan du bestille varer hele døgnet og du ser med en gang
din avtale og dine priser. Du finner hva vi har på lager og
hvor. Dessuten har du tilgang til et stort kompetansesenter
med mye teknisk informasjon, produktblader, HMS-informa-
sjon og programvare, samt linker til våre leverandørers
internettsider.
Internettbutikken er ganske enkelt snarveien til bekvemmeli-
ge arbeidsdager!
Divisjon Kulde har sitt hovedlager på Liertoppen, nær E18
mellom Oslo og Drammen. Herfra sendes flere ganger
daglig varer direkte til våre kunder og proffsentre.   Ahlsell Norge AS, Divisjon Kulde
        Tlf.: 32 24 08 00, fax: 32 24 08 01
                                 Willy Berg Grafisk, tlf 62356680
    Postadresse:       Besøks-/forsendelsesadresse:
    Postboks 244       Gjellebekkstubben 9 - 11
    3421 LIERSKOGEN     3420 LIERSKOGEN

            www.ahlsell.no
Reportasje
Hva	foregår	ved	NTNU-SINTEF?
Selv som redaktør av KULDE Skandinavia, og forhåpentligvis rimelig oppdatert,
føler jeg likevel at jeg ikke fullt ut riktig makter å følge med på det som skjer
innen kuldeteknikk på Gløshaugen i regi av NTNU og SINTEF. For utenforstå-
ende er det alltid litt vanskelig å holde rede på hva som er NTNU relatert og
hva som er SINTEF relatert.

Det var derfor naturlig med et besøk til NTNU og SINTEF og Gemini-senteret for
anvendt kuldeteknikk hvor professor Trygve Eikevik er leder. Petter Nekså
er nestleder.                                        Hovedbygningen i Trondheim.


gemini-senter for kuldeteknikk
Navnet Gemini betyr står vel egentlig for
”tvilling” og det må da være tvillingene
NTNU og SINTEF det henvises til.
 De utvalgte Gemini-senterene skal
være en modell for andre fagområder for
samarbeidet mellom SINTEF og NTNU.
Dette er et modellforsøk som ble innført
av den tidligere norske næringsminister
Ansgar Gabrielsen.
 Gemini-senteret for kulde dekker kul-    Avdøde professor Gustav Lorentzen var     Professor Einar Brendeng.
                       forkjemper for naturlige kuldemedier.
deteknikk, gassteknologi og nærings-
middelteknikk. Men man arbeider nært
sammen med de som arbeider innen var-
mepumper, forbrenning og bioenergi og
energiforsyning. Gemini-senteret består
av 40 personer fra NTNU og SINTEF.
 Hensikten med Gemini-senteret er na-
turligvis å oppnå et nærmere og bedre
samarbeide mellom universitet og an-
vendt forskning.

Arbeidsoppgaver
Innen kuldeteknikken dekker man tem-
peraturområdene ned til ca – 250o C og
det arbeides både med stasjonære og
mobil anlegg. Det finner vi finner Nor-    Petter Nekså (t.v.) og professor Trygve Eikevik leder arbeidet med CO2-utviklingen.
ges øverst kompetanse om komponenter
og systemer. Arbeidet med CO2-anlegg     medium da HFC 134a skal fases ut i hele    vannvarme med
og spesielt de transkritiske systemene og   Europa innen 2011. Spesielt interessant    transkritiske CO2-anlegg
utvikling av disse er godt kjent, ikke bare  er de arbeider som foregår med CO2-var-    Et annet område er transkritiske varme-
i Norge men over hele verden.         mepumper for bil for henholdsvis kjø-     pumper for vannvarming opp til 70 - 80o
                       ling og oppvarming. Faktisk er det i dag    C som er utviklet ved NTNU/SINTEF.
Airconditioning i bil             et problem med moderne biler når det      Dette er et godt eksempel på hvordan
Av enorm betydning og omfang er de      gjelder oppvarming fordi de ikke har til-   forskning kan føre til nye interessante
         arbeider som utfø-     strekkelig spillvarme for oppvarming av    systemer. Siste år ble det på lisens faktisk
         res innen aircondi-     kupene når det er på det kaldeste. Dette    produsert over 300.000 vannvarme av
         tioning for bil med     er meget langsiktige oppgaver og det er    denne typen i Japan, og marked er stadig
         CO2 som kulde-       mange firmaer involvert. Men Nekså kan     sterkt økende og da særlig i Japan.
                       ikke fortelle for mye fordi de er hemme-
                       ligstemplet på grunn av bedriftsmessige    Colacola ”brusmaskin”
              Tidligere leder
                       hensyn. Men han regner med at de store     Instituttet har også vært med som råd-
              professor Arne   gjennombruddene kan komme omkring       giver og samarbeidspartner i Colaco-
              Bredesen.     2007/2008.                                 Forts. s. 8

6  Kulde Skandinavia 6 | 2006
Reportasje
                                             Ved innføring av CO2-systemer for biler var
En skikkelig spagetti av ledninger og in-  Utprøving av kabinettkjøling med CO2 for   det også nødvendig å utvikle nye varme-
strumenter ved kammeret for utprøving av   Coca Cola. Martin Bustadmo.         vekslere med trange kanaler. De er nå satt
varmepumper er noe man må regne med                            i produksjon av Norsk Hydro. Dette er den
når man driver med forskning.                               håndlagede prototypen.
Arne Jacobsen viste frem en dobbeltvir-   Småskala LNG anlegg med kapasitet på     Prøverommet for varmepumper for
kende CO2-kompressor fra Sabroe fra 1927   ca 1000 kg/dag utviklet av Professor Einar  utvikling av nye CO2 –kompressorer for
med et turtall på 300 omdr/min. En mo-    Brendeng kan bli viktig for utviklingen av  varmepumper som har bedre effekt ved
derne kompressor med samme kapasitet     LNG i Norge. Anlegget er utviklet av stan-  lave temperaturer for dermed å øke
ville bare ha et volum på 61 cm3.      dard komponenter noe som gjør det rimelig.  varmeytelsen. Arne Jacobsen.
las arbeid med å utvikle miljøvennlig    Disse anleggene er energieffektive og    med Norsk Hydro i Shecco - prosjektet
”bruskjølere” eller kanskje bedre drik-   kommer bedre ut av det enn de indirekte   med blant annet utvikling av nye kom-
kevannskjøler. Colacola er klar i sin    anleggene.                  pakte og effektive varmeveksler i alumi-
innstilling til at disse anleggene må     Faktisk ser det ut til at Skandinavia er  nium.
være konkurransedyktige om de skal tas    et pilotmarked for disse anleggene på     I en tid med sterkt økende priser på
i bruk.                   grunn av de høye kuldemedieavgiftene     kobber blir aluminiums varmevekslere
                       og et kompetent marked med et høyt      stadig mer konkurransedyktige.
butikkjøling                 teknologisk nivå.
Det er også en klar tendens i tiden at det                        Et tankekors
går mot mer bruk av CO2 ved butikkjø-    varmevekslere i aluminium          Et tankekors er det derfor at forbindel-
ling, nå også som transkritiske anlegg.   Senteret har også hatt et nært samarbeid                 Forts. s. 10

8  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                                                  Fakta

 SINTEF	-	hva	er	det?
 SiNtEFs forretningsidé       Nært felleskap                      klimatisering av          tet 5835 prosjekter i 2004.
 er å selge forskningsbasert     med NtNu                         bygninger             Den samlede omsetningen
 kunnskap og tilknyttede       SINTEF har et nært felleskap             •  Gassteknologi           lå i 2004 på 1,7 milliarder
 tjenester til norske og in-     med NTNU. NTNU-perso-                 •  Bioenergi             NOK, hvorav 200 millioner
 ternasjonale kunder for ved     nell arbeider på SINTEF-               •  Forbrenningsteknikk        NOK innen SINTEF-Ener-
 det å bidra til utviklingen     prosjekter og SINTEF-an-               •  El-kraftteknikk          giforskning.
 av Norge gjennom en sund      satte underviser ved NTNU.
 og bærekraftig utvikling av     NTNU og SINTEF har felles                Som det fremgår, foregår       innovasjonspris
 samfunnet. Grunnverdiene      bruk av laboratorier og ut-              arbeidet med kuldeteknikk       SINTEF har opprettet en
 er ærlighet, raushet, mot og    styr.                         nært opp til viktige brukere      egen innovasjonspris som
 samarbeide.                                        av kuldeteknikken som for       tidligere har gått til profes-
                   Oppdeling                       eksempel klimateknikken og       sor Einar Brendeng, en kjent
 SiNtEF-gruppen           SINTEF er fordelt på føl-               næringsmiddelindustrien.        mann i kuldebransjen, for
 har drøyt 1.800 ansatte, ca     gende institutter og aksje-                                 hans store forskningsinnsats
 1.400 i Trondheim og ca       selskaper:                      Omsetning               gjennom en mannsalder.
 300 i Oslo. SINTEF har       • Materialer og kjemi                 SINTEF-gruppen       avslut-
 også avdelingskontorer i      • IKT
 Bergen, Stavanger, Ålesund,     • Teknologi og Samfunn
 Raufoss, Mo i Rana, Hirts-     • Energiforskning
 hals i Danmark og Houston      • Fiskeri og havbruk
 i USA.               • Petroleumsforskning
                   • Marintek
 Samarbeidspartnere         • SINVENT som blant
 er NTNU – Norges teknis-        annet ivaretar SINTEFs
 knaturvitenskapelige univer-      mange patenter
 sitet med 20.000 studenter
 og ca 950 faste undervis-      SiNtEF Energiforskning
 nings og forskerstilling og     er igjen inndelt i
 UiO – Universitet i Oslo ved    •   Energisystemer
 Det matematisknaturviten-      •   Energiprosesser                Når japanerne dusjer – er det vi som varmer opp vannet, heter
                                              det i denne annonsen fra SINTEF. Det er bra at man ikke setter
 skapelige fakultet med 4.500    •   Kuldeteknikk                  sitt lys under en skjeppe, som det heter. For ingen kan unngå å
 studenter og ca 520 faste      •   Næringsmiddelteknikk              være imponert over hva som har skjedd med CO2-utviklingen
 vitenskapelige stillinger.     •   Energiforsyning og               ved SINTEF/NTNU.
                          Luft-vann                                        Vann-vann
                          varmepumpe                                       varmepumpe
                          Ingen over og ingen ved siden!                             Markedets minste byggemål!
                          ANZ 8 - 48 kW                                      VENICE 8 - 11 kW
                           40°C ned til -15°C ute                                 Byggemål 62 x 40 x 50
                           COP på 4,3 ved +7°C                                   Kan leveres med eller uten pumpe
                           COP på 2,5 ved -15°C                                  COP på 4,0
                           Enkel installasjon                                   Enkel installasjon
                           Gjør ikke om huset ditt                                 Gjør ikke om huset ditt til en
                           til en teknisk sentral                                 teknisk sentral
                           Lav investering                                     Lav investering

                          Mer utfyllende info:                                  Mer utfyllende info:
                          www.novema.no - Avsnitt 3                                www.novema.no - Avsnitt 3

Fredrikstad        Skedsmokorset                Bergen               Trondheim
Tlf.: (+47) 69 36 71 90
Fax: (+47) 69 36 71 91
             Tlf.: (+47) 63 87 07 50
             Fax: (+47) 63 87 07 55
                                   Tlf.: (+47) 55 34 86 70
                                   Fax: (+47) 55 34 86 75
                                                     Tlf.: (+47) 73 82 08 90
                                                     Fax: (+47) 73 82 08 91    www.novema.no
Reportasje
Testanlegg for CO2 varmepumper til bil. Armin Hefner.        Anlegget for utprøving og forsøk av varmetransmisjon og isola-
                                  sjonsprøver ned til minus 164 grader Celsius i større skala. Forsø-
                                  kene kan foretas både horisontalt og vertikalt. Ketil Larsen.

det meste av norsk kjøleindustri nær-      På LNG-området kan man trygt si       Noe vi bør være stolte av
mest har forsvunnet de siste tiårene.     at NTNU og SINTEF har vært meget       Det er ikke lett å drive forskning i Norge
Den gjenværende norske kuldebransje      fremsynte og har satset riktig. Det kan    med de høye kostnadene man har. Der-
er heller ikke særlig økonomisk sterk til   bare nevnes utviklingsarbeidene med      for er det kun etterspurt spisskompetan-
å satse på forskning og utvikling. Men    isolering av store kuletanker i gass-skip   se på et høyt nivå som gjør den norske
det er positivt at flere produkter nå er på  og tofaseforsøkene på Tiller utenfor     forskningen interessant.
vei til norske produsenter.          Trondheim. Det siste er tatt i bruk på     Man har i den tid senere også hatt en
                       Trollfeltet utenfor Norge. Her kommer     økende ”leveranser av forskere” til stør-
Småskala LNg anlegg              senterets brede kunnskaper om denne      re konserner.
Et nytt meget interessant prosjektom-     teknologien med flytendegjøring av       I Norge har man for tiden stor man-
råde er under oppseiling i og med at det   gass absolutt til sin rett.          gel på ingeniører og sivilingeniører på
foreligger vedtak om distribusjon av                            grunn av de store ekspansjonen i olje-
LNG med båt langs kysten av Norge og     Konferanse om                 bransjen og høykonjunktur.
Sverige. Dette er gass som holder tem-    naturlige kuldemedier
peraturer rundt – 163o C. Dette er også    Det bør også nevnes at NTNU/SINTEF      Stolt av NtNu og SiNtEF
en utvikling som norsk kjølebransje bør    har gjennomført med glans arrange-      Men som konklusjon kan man fastslå
engasjere seg i. Det kan her bli mange    ment av Natural Working Fluids 2006:     at norsk kuldebransje bør være stolt av
oppgaver inne oppfølging av LNG-an-      7th IIR- Gustav Lorentzen Conference     den forskning- og utviklingsvirksomhe-
legg og isolering av tanker, rør og skip   i tiden 29-31 mai 2006 med professor     ten som bedrives på Gløshaugen.
osv.                     Trygve Eikevik som sjef. Magnetisk kjøling
 Har et stort potensial ved kjøling nær romtemperatur                    Luft/luft värmpumpe
 THERMAG 2007 - 2nd International      viste at magnetisk kjøling har et me-
                                               som fuktar och avfuktar
 Conference of the IIR on Magnetic Re-    get stort potensial ved kjøling nær      Daikin er kommet med den första
 frigeration at Room Temperature vil     romtemperatur. Men systemene er        luftvärmepumpen i världen som
 bli avholdt fra 11. til 13. april 2007 i  ennå ikke fullt utviklet og trenger fort-   fuktar eller avfuktar luften utan en
 Portoroz ved Middelhavet i Slovenia.    satt mer utvikling og forskning for å     extern vattenkälla. Värmepumpen
   Denne vitenskapelige konferansen     bli økonomisk utnyttbar. Man ser ved      Ururu Sarara har många intressanta
 er også et sted forutveksling av ideer   denne konferansen frem til å følge opp     funktioner som t ex att den befuktar
 innen det økonomiske området. Kon-     og bli informert om den utviklingen      och avfuktar inomhusluften, frisk-
 feransen er støttet av IIR - Internatio-  som har skjedd på dette området.        luftsventilation, unik luftrening men
 nal Institute of Refrigeration.        Konferansen arrangeres av Faculty      framförallt är den energieffektiv med
   1st International Conference of     of Mechanical Engineering, Univer-       ett COP på 3,77 vid -10°C utom-
 the IIR on Magnetic Refrigeration at    sity of Ljubljana, Slovenia.          hustemperatur.
 Room Temperature, som fant sted i      www.thermag2007.si               www.daikin.se
 Montreux, Sveits i september 2005,     info@thermag2007.si

10  Kulde Skandinavia 6 | 2006
               Kurs i:

               praktisk bruk av Norsk Kulde- og varmepumpenorm
               Norsk Kuldenorm er nå revidert og omdøpt til Norsk Kulde- og varmepumpenorm

               Den nye normen er et nyttig verktøy for bransjens                                             24. januar. Oslo I.               Pause
               utøvere til å beskrive, montere, kontrollere og                                              Granfos Konferansesenter,            Gjennomgang av normen forts.
               drifte kuldeanlegg og varmepumper.                                                     Vollsveien 11, bygg H              Lunsj
                Økede krav til kompetanse i forbindelse med                                               25. januar: Oslo II               Praktisk bruk av kuldenormen
               EU-forordning og trykkpåkjent utstyr gjør det nød-                                             Granfos Konferansesenter,            - oppgaver
               vendig å ha et godt kjennskap til normen og et-                                              Vollsveien 11, bygg H              Pause m/kaffe
               terleve det som står der.                                                         30. januar: Rygge ved Moss            Praktisk bruk av kuldenormen
                Det er svært viktig at bransjens utøvere følger                                             By The Way, Rygge vest              - oppgaver
               de retningslinjer som normen gir. Ikke minst er det                                            14. februar: Brumunddal:             Oppsummering og avslutning
               viktig å sikre at man utfører anlegget riktig første                                            Ringsaker videregående skole           Utdeling av kursbevis
               gang. Det er faktisk billigere å gjøre ting riktig
               med én gang, i stedet for å måtte møte opp på                                               Deltageravgift: kr. 2.490,-           Påmelding
               anlegget i reklamasjonsøyemed. Det er en kilde til                                             Eksklusiv kursmateriell             Sendes til KELF, Postboks 7176,
               stadig forundring at mange, både i kuldebransjen                                              Maksimalt antall deltagere pr. kurs:       Majorstuen, 0307 Oslo,
               - og andre bransjer, ofte synes å glemme dette                                               25 deltagere. Det må melde seg minst       Fax 23 08 77 55, kelf@telfo.no
               enkle faktum.                                                               15 for at kurset blir gjennomført
                NKF - Norsk Kjøleteknisk Forening og KELF                                                                        Husk å oppgi:
               - Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Lands-                                                PROGRAM                     • Kurssted og dato
               forening har gått sammen om å gjennomføre kurs                                               kl 8.00 – 17.30                 • Navn
               i bruk av normen over hele landet. De første kur-                                             Registrering - kaffe               • Firma,
               sene holdes som følger:                                                          Åpning, hensikt og mål med kurset        • Adresse
                                                                                    - Gjennomgang av normen             • E-post
                                                                                    Kurs vil senere også bli avholdt andre aktuelle steder i Norge.
                                                                   Nonair mikrobobleutskillere
                                                                   Leveres nå i tre modeller for å tilfredsstille ditt behov.
                                                                   Alle modeller produsert i syrefast 316L med valgfri anslutning, m/gjenger (smådimensjoner) m/syrefaste ender, m/sveisen-
                                                                   der i stål, m/flenser PN 10 eller m/riller. I leveransen inngår automatisk utluftningsventil m/tilbakeslagsventil og m/kuleav-
                                                                   stengning. Nonair har dokumenterte testresultater som viser at Nonair effektivt fjerner luft-mikrobobler-partikkel og smuss
                                                                   fra vann og glykolholdige væsker i varme og kjøleanlegg.

                                                                   Nonair produktsortiment:                      Påstand:
                                                                   Nonair standard                           Prismessig oppfattes syrefast 316L som betydelig dyrere enn
                                                                   R20 til og med R50 i syrefast 316L, med innvendig gjenger.     stål, men dette gjelder ikke for Nonair. Vi ber deg kontrollere vår
                                                                   DN 50 til og med DN 400 i syrefast 316L, med valgfri an-      påstand ved å be om pris fra din leverandør og sammenlign selv.
                                                                   slutning (se over).
                                                                                                     Bruksfordeler/ved valg av Nonair.:
                                                                   Nonair mikrobobleutskiller m/ partikkelutskilling          Horisontal montasje – lav byggehøyde – enkel installasjon –
                                                                   DN 50 til og med DN 400 i syrefast 316L, med valgfri an-      enkel isolering. Avstengning mellom mikrobobleutskiller og
                                                                   slutning (se over).                         utluftningsventil, enkelt vedlikehold. Syrefast 316L, ingen
                                                                                                     utvendig/innvendig korrosjon. Lav vekt, enklere og billigere
                                                 Lengde                   Nonair mikrobobleutskiller m/ innebygget           montering. Minimalt trykkfall, benytt samme dimensjon på
          Innløp          For utluftningsventil

                                               Filterhus
                                                       Måleuttak

                                                         Måleuttak   Utløp
                                                                      uttagbart filter                       Nonair som det rør den skal ansluttes.
                                                                      Markedets eneste mikrobobleutskiller med innebygget
                                                                      uttagbart filter, maskevidde 0,6 mm som standard.      For ytterligere informasjon be om teknisk brosjyre, eller se
     Dy stuss
Dy hus
                                                                      To produkter i ett, betydelig monteringsmessig tids-     vår webside www.astec.no.
                                                             Filterinnsats


                                                                      besparelser. Lav vekt, mindre arbeidskrevende, enkel
                                                 slamlomme
                                                             Slamlomme
                                                  Høyde
                            Høyde fra underkant hus for filterbytte
               Mikrobobleutskiller


                                                                      isolering, billigere montering. Filtreringskapasitet 8
                                                          Avtappingsplugg
                                                                      x anslutningsarea, lengre serviceintervaller, måleut-
                                                                      tak for avlesning av trykkfall over filter.
                                                                      Denne modellen må ikke forveksles med produkt be-
                                                                      tegnelsene partikkelutskiller/smussutskiller/airdirt eller
                                                                      clean da disse variantene ikke har et fysisk filter med en                  Postboks 12 Bryn, 0611 Oslo,
                                                                      angitt maskevidde.                                      Nils Hansens | 2006 11
                                                                                                                   Kulde Skandinavia 6vei 2, 0667 Oslo
                                                                      DN50 til og med DN150 i syrefast 316L, med valgfri                    Tlf. 22 72 23 55, Fax 22 72 38 19
                                                                      anslutning (se over).                                         E-mail post@astec.no
Fakta

Historien	om	CO2	som	kuldemedium

I 1850 foreslo amerikaneren A. C. Twin-                           så på de naturlige og miljøvennlige kul-
ning som førstemann å bruke CO2 som                             demediene som ammoniakk, hydrokar-
kuldemedium. CO2 er et naturlig kulde-                           boner, vann og karbondioksid, og hvilke
medium som ikke er brennbart og ikke                            muligheter disse hadde.
spesielt giftig. Det er et godt kuldeme-
dium med gode termiske egenskaper.                             Ammoniakk
                                              Ammoniakk er et utmerket kuldeme-
Første anlegg i 1869                                    dium og det har styrket sin posisjon i
I 1869 bygget T. S. C Lowe det første        Moderne CO2-kompressor.        de senere år. Med ammoniakk egner seg
CO2 basert kuldeanlegget. Dette var et                           ikke for alle anlegg,
gjennombrudd for CO2-teknologien. Dis-
se anleggene ble spesielt populære innen    Opp gjennom 50- og 60-årene over-      CO2
skipsfarten og innen marinen fordi de     tok disse kuldemediene markedet full-     Forskerne så med en gang hvilke mulig-
ikke var giftige eller brennbare.       stendig innen airconditioning, i biler, i   heter CO2 hadde i et miljømessig per-
                       kjøleskap og frysere,.            spektiv. For det første er CO2 et naturlig
gamle skipsmaskinister                                   medium uten kjemiske tilsetninger. Det
Mange gamle skipsmaskinister og mas-     Miljøproblemer                er ikke giftig, det er ikke brennbart og
kiner husker godt hvordan det var å ar-    Men i midten av 70-årene ble det stilt    det er billig.
beide med CO2-kuldeanleggene. Men       spørsmålstegn ved disse kuldemediene.      Spørsmålet var om man kan kunne
rundt 1950 forsvant CO2 anleggene fra     Først var det bare snakk omden ødeleg-    finne frem til gode tekniske og økono-
markedet fordi man hadde mange tek-      gende effekten på ozonlaget. Deretter     miske løsninger.
niske problemer med blant annet store     fastslo man at CFC og HCFC mediene
og hyppige lekkasjer på grunn av de      hadde en sterk negativ drivhuseffekt.     Høye trykk
høye trykkene inne i anleggene.         Deretter kom en fase med forbud og     Et CO2-anlegg arbeider med høye trykk
                       utfasing. Utfasingen pågår ennå, og den    og det var et svært begrenset tilbud av
CFC og HCFC overtok              vil nok vare i mange år fremover. Men     passende komponenter som kunne hol-
En annen årsak var de nye CFC og       ingen kan ta fra disse kuldemediene at    de anlegget tett. Men dette har endret
HCFC-mediene som ble betegnet som       det var og er gode kuldemedier.        seg med årene og stadig markedsføres
den endelige løsning på grunn av sine                            nye CO2-komponenter og produkter.
mange, gode egenskaper.            Over til naturlige kuldemedier
 Gamle NTH-studenter husker hvor-      I 1987 tok forskere ved NTH og SIN-      Ny teknologi født
dan professor Gustav Lorentzen beteg-     TEF med professor Gustav Lorentzen i     Dermed var en ny teknologi født. Men
nes disse som de perfekte kuldemedier.    spissen opp denne problematikken. De     ikke uten motstand fra leverandørene av
                                              kjemiske kuldemedier som så og ser på
                                              dette som en utfordring og en uønsket
                                              konkurrent.
                                               I mange installasjoner gir CO2 god
                                              energieffektivitet. Det arbeider med høye
                                              temperaturer slik at det er lettere å utnytte
                                              og det har lave produksjonskostnader. I
                                              1989 ble det tegnet et patent for CO2-sys-
                                              temkontroll og optimalisering og Shecco
                                              Technology systemet var i gang.

                                              Et system for både
                                              kulde og varme
                                              Det geniale med systemet er at man kan
                                              få kjøling samtidig med at varme avgis
                                              ved glidende temperatur. Systemet gir
Verdens første luft-vann varmepumpe fra 2001 med CO2, utviklet ved SINTEF/NTNU. Den
er blitt en bestselger i det japansk markedet, for japanerne elsker som kjent kokende bad  derfor nye og bedre muligheter til opp-
Varmepumper av denne typen produseres nå mange 100.000. Petter Neksaa og Armin       varmingsformål, noe som gjør CO2 in-
Hafner.                                           teressant i varmepumper.

1  Kulde Skandinavia 6 | 2006
Dansk soldrevet vaksinekjøler
SolarChill er navnet på en ny vaksinekjøler som er utviklet
i Danmark. Den kan med fordel benyttes i områder uten
elektrisitet. Den er derfor meget aktuell i mange utviklings-
land hvor det er et stort behov for vaksiner som er helt av-
hengig av kjøling.

Stort prosjekt
Det er snakk om et stort prosjekt hvor blant annet Green-
peace Int., WHO, UNICEF, UNEP, PATH og GTX er delta-
kere. Ansvarlig for den tekniske utviklingen har vært Tek-
nologisk Institut i Århus

positiv test
Den nye vaksinekjøleren har været testet i både Indonesia,
Cuba, Senegal og Danmark og testene har vært meget posi-
tive. Vaksinekjøleren kan kjøres i mange år uten problemer.

bygget i Danmark
Den nye kjøleren er bygget av Vestfrost i Esbjerg. Danfoss
har utviklet en ny, egen kompressor til formålet. Og kjøle-
mediet er naturligvis et naturlig kjølemedium.
                                  Vi har tilbehøret til varmepumper
Eget islager
Kjølerne drives av solceller, og
den har ingen blyakku-
mulator. Et lite islager
i kjøleren sørger for, at
vaksinen kan holde sig
kald i opp til 5 dager
uten energitilførsel.
 Utviklingsarbeidet
ble startet på Tekno-
logisk Institut allerede
i 1999, og Energisty-
                Det er to modeller av SolarChill
relsens Forskningspro-    vaksinekjøler som begge utnytter
gram i Danmark har gitt samme teknologi. Den ene, Solar-
økonomisk støtte til ut-   Chill Vaccine Cooler for vaksiner
vikling og testing av den   er på 50 liter.(foran) Den andre   Varmepumpehus produsert i ubehandlet furu.
              SolarChill Food Refrigerator er på
første prototypen.                100 liter (bak).  Mønsterbeskyttet og testet av
pris                                Statens provningsanstalt (SP) i Sverige.
Vaksinekjøleren har også vunnet en internasjonal pris,
“Environmental Pioneer in Refrigeration Award”. Prisen
ble delt ut i London 4. oktober.
Mer informasjon på www.solarchill.org
                                  www.smk.as
                                  Oslo:       Tlf.: 23 37 93 00
       besøk bransjeportalen                 Bergen:      Tlf.: 55 27 31 00
                                  Trondheim:    Tlf.: 73 84 35 00
    www.kulde.biz                                      Et firma i


                                                Kulde Skandinavia 6 | 2006  13
   Nå	kommer	kuldemediet	CO2
                        Vet du nok til å ta det i bruk?
                               Seminar med innføring i kuldemediet CO2 i Bergen
                               8.mars 2007, kl. 15.00 - 18.00. Seminaret avholdes
                               dagen før Norsk Kjøletenisk møte.

                                     dre entreprenører fra andre bransjer osv. Skolens elever og lærere går
                                     gratis på seminaret

                                     Sted
                                     Seminaret avholdes i lokalene til Bergen Maritime Videregående skole
                                     Vestre strømkaien 10, midt i Bergen sentrum.

                         Bergen Maritime     Introduksjonen av CO2
                         Høgskole         CO2 er et miljøvennlig kuldemedium som ble introdusert på nytt og
                                     i nye prosesser av avdøde professor Gustav Lorentzen ved NTH. Rik-
Formål                                  tignok var CO2 brukt som et kuldemedium fra århundreskiftet frem til
Formålet med CO2-seminaret er primært er å informere om bruken av     slutten av annen verdenskrig, men da som et lavtrykks kuldemedium
CO2-kuldemediet da dette er stadig viktigere medium. Seminaret vil gi   med begrensede muligheter. Med nye prosesser, nye materialer og
grunnleggende opplysninger om bruken av CO2.               nye styringssystemer er CO2 igjen blitt et meget aktuelt kuldemedium.
  Det andre viktige formålet er å øke kontakten mellom Bergen Maritime  Det er spesielt viktig at det er miljøvennlig. I løpet av de siste 10-12
videregående skole og kuldebransjen på Vestlandet med sikte på bedre   år er dette kuldemediet blitt akseptert som meget lovende over hele
rekruttering og bedre samarbeide mellom skole og bedrifter. Seminaret   verden. Særlig de overkritiske prosessene med temperaturer opp i 80
avholdes dagen før Norsk Kjøleteknisk møte i Bergen 9-10. mars.      grader Celsius har gjort mediet interessant. Det er verdt å merke seg at
                                     CO2 krever helt nye kompressorer, nye ventiler og annet utstyr.
Samarbeide
Seminaret er støttet av Bergens Kjøletekniske Forening, Norsk Kjøletek-  Deltagerpris
nisk skole, Berge Maritime videregående skole og Tidsskriftet Kulde.   Kr 100,- inklusiv bespisning.

Målgruppe                                 Påmelding
Entreprenører og leverandører i kuldebransjen i Hordaland. Det kan    Åse Røstad: ase.rostad@kulde.biz
også være mulig å ta med seg andre interesserte som byggherrer an-    Tlf 67 12 06 59 Faks 67 12 17 90


 Program
 15.00 Åpning                              16.05 – 16.30 Erfaringer med CO2-anlegg ved butikkjøling
 (Tidspunktet er valgt så sent for ikke å ødelegge for mye av arbeids-  Norild har allerede levert mange egenutviklede CO2-kaskadeanlegg
 dagen)                                 for butikkjøling og vil fortelle om sine erfaringer med dette.
 Formann Ronny Nydal i Bergen Kjøleteknisk Forening           Av Knut Bakken, Norild

 15.15 – 15.40 Hva er CO2 kuldemedium                  16.30 - 16.55 Erfaringer med transkritiske CO2-anlegg
 Grunnleggende innføring i CO2 som kuldemedium med blant annet      Carrier Refrigeration Norway har levert flere transkritiske an-legg og
 omtale av egenskaper for CO2, transkritiske prosesser osv.       vil fortelle om sine utfordringer og erfaringer
 Professor Trygve M. Eikvik, SINTEF/NTNU                 Av Rune Teigland, Carrier Refrigeration Norway

 15.40 – 16.05 Erfaringer med bruk av CO2                16.55 -17.35 Miniutstilling
 York har i flere år arbeidet med CO2-anlegg og har praktiske erfarin-  Leverandører av utstyr for CO2-anlegg er invitert til å vise frem pro-
 ger med slike anlegg og vil dele sine erfaringer med forsamlingen    dukter spesielt beregnet på CO2 -anlegg.
 med praktiske råd om bruk av CO2. Hva trenger vi av teknologi?
 Hva trenger vi av kunnskap for dimensjone-ring? Hvilke utfordringer   16.35 - 18.15 Spørsmål og diskusjon
 møter montører?                             Seminaret vil bli avsluttet i skolens kantine med litt mat og drikke. Det
 Av York Kulde                              vil da bli tid til spørsmål og til å diskutere det man har fått forelest.
                                       Produktnytt
Varmepumper med naturgass
som energikilde
Stavanger Kulde er leverandør av produktene til Robur i Norge.
Robur produserer varmepumper som har naturgass som hove-
denergikilde. Anleggene har ingen tradisjonell kompressor men
benytter Albert Einsteins patent fra 1930, absorpsjon.

Absorpsjon er i seg selv ingen nyhet, men produktet anvender
teknologien på en helt ny måte. Dette er nytenkning og pro-
duktet fremstår som et skikkelig miljøprodukt.

Hvorfor varme opp med strøm
produsert av gasskraftverk?
Dette kan man spørre om når man vet at
tap i ledningsnett og tap i el produksjo-
nen kun gir 45 % strøm av hver kW for-
brukt gass? Da er det meget bedre å fyre
direkte med naturgass varmepumpe og
få 140 % ut av hver kW naturgass.

Miljøvennlig
Anlegget benytter vann og ammoniakk som kuldemedium.
Varmepumpa kan levere kaldt vann på -5o C og varmtvann på
+60o C samtidig.
 Varmepumpa kan også leveres som luft/vann med kun
varme, luft/vann reversibel og vann/vann. Det finnes også en
egen spesiell utgave beregnet for jordvarme.
 Varmepumpene leveres foreløpig kun i en størrelse, men
den er tilpasset slik at man kan koble flere moduler i sammen
dersom det er større kapasitetsbehov, helt opp til 18 enheter.

Avriminga
på luft/vann varmepumpa er litt spesiell, siden dette anlegget
er bygd opp på absorpsjonsprinsippet så trenger ikke systemet
reversere for å avrime. Varmepumpa varmer faktisk selv om
den avrimer, men da med noe redusert varmekapasitet. For-
delen er at man unngår reversering av systemet og det oppstår
ikke noe nedkjøling av vannkretsen under avriming.

Kapasitetsområde
Varmekapasitet fra 35 opp til 175 kW;
Kjølekapasitet fra 16.9 til 84.5 kW.

Stadig mer aktuelt
Produktet vil bli stadig mer aktuelt etter hvert som gassnettet
bygges ut. I Rogaland har Lyse Energi bygd ut et meget bra
nett for distribusjon av naturgass så produktet er høyaktuelt
her på Vestlandet i Norge.
www.stavangerkulde.no


Studiebesök på Stockholm kylcentral
VVS-Tekniska Föreningen i Stockholm inbjuder till studie-
besök på kylcentral i Haninge centrum den 16:e januari kl
15.00.
Anmälan: Mark Kretz,
kretz@siki.se, alt fax 08 660 39 44

                                 Kulde Skandinavia 6 | 2006  15
Reportasje

Den innovative kuldeentreprenør
Tor Brekke er en typisk femte generasjons bergenser med stor sans for bu-
ekorps og Bergens tradisjoner. Han er veltalende og kreativ og liker at noe
skal skje. Han er medeier og leder i dag kuldeentreprenørbedriften Utstyr og
Kjøleservice A/S med åtte ansatte.Bedriften har mye å gjøre for Sjøforsva-   friskt vann når de måtte ønske seg det.
ret og de nye fregattene fra Spania, med   Dette er blitt meget godt mottatt av tu-
bl.a. kjøling av våpen- og radarsyste-    ristene. Det er heller ingen stor hemme-
mer, HVAC, proviantkjøling, m.m.       lighet at dette er meget god butikk for
 Ellers er firmaets kjernevirksomhet     Hurtigruten.
kommersielle og industrielle kuldean-      Brekke understreker også at en slik
legg til næringsmiddelindustrien. Han     vannkjøler skaper faste relasjoner med
                                             Kuldeentreprenør Tor Brekke i bedriften
eier også 50 % av Bergen Kjøleindustri    forbrukerne, og vannkjølerne er på god   Utstyr og Kjøleservice er en typisk bergen-
A/S som er etterkommer etter Teknisk     vei inn på skolene rundt om i Norge.    ser og mer innovativ enn de fleste. Han
Isolering og Ticons avdeling i Bergen.                          brenner for sine ideer og ikke minst, han
                       Klimasimulator               makter å gjennomføre dem.
Tor Brekke                  Et annet tiltak som viser innovasjonsev-
Men Tor Brekke er ikke en helt typisk     nen er en klimasimulator 3 x 3 x 3 meter  i firmaet er en meget dyktig datamann
kuldeentreprenør. Han føler på mange     bygget opp for det internasjonale konser-  med bakgrunn innen elektroteknikk og
måter at arbeidet som kuldeentrepre-     net Schlumberger som vil prøve ut utstyr  automatikk. Han har utviklet en egen
nør ikke gir ham nok. Han har vært ute    under meget krevende forhold med tem-    PLS styring med CD for simulerings-
av bedriften og frekventerte et par år i   peraturer mellom 80 varmegrader og 40    kammeret hvor han la inn de forskjellige
Italia som importør av profesjonelt dyk-   kuldegrader.                klimatyper rundt om i verden. Dermed
kerutstyr; i tillegg til å være sektretær i   Om utstyret skulle utprøves på de for-  kan alt utstyr utprøves under ekstreme
Bergens Sportsdykkere.            skjellige arbeidsplasser rundt om i ver-  klimabetingelser før det sendes ut i fel-
 Tilbake i bedriften satte han i gang    den med ekstreme klimaforhold, ville    ten.
med utvikling av sine mange ideer.      dette medføre at en rekke teknikere måtte   Dette har også vært så vellykket at
                       reise halve jorden rundt for justering og  også den amerikanske armeen bruker
Vannsalg                   utbedring av utstyret.           denne simulatoren for utstyr som skal til
Han forsto for eksempel at kjølt, friskt    Her må det innskytes at Pål Haukeland   blant annet Irak og Afganistan. Det må
vann hadde en stor fremtid, ikke vann                           man kalle en fjær i hatten.
på flasker, men avkjølt vann fra sprin-
gen.
  Det går blant annet en trend i Norge
                                                              Kortlese-
hvor man vil lære ungdom opp i å drik-                                           ren som er
ke vann i stedet for alt mineralvannet de                                         montert på
går og sutter på.                                                     drikke-
  Med sin vanlige kreativitet bygget Tor                                         vannskjø-
                                                              leren gjør
Brekke opp en vannkjøler som Pål Hau-                                           det mulig
keland i firmaet viser frem på bildet.                                           å ta seg
  Det spesielle med vannkjøleren er at                                          betalt for
den er kombinert med en kortleser ”                                            det vannet
                                                              turistene
Vannkortet ” har chip som man kan ”                                            forsyner
fylle opp med penger ”. Intet kort -, intet                                        seg med.
vann.(Se bildet)
  Denne kjølevannsautomaten er nå in-
stallert på alle Hurtigruteskipene. Her
får man kaldt, filtrert vann med og uten                         Pål Haukeland i kuldeentreprenørbedriften
kullsyre. Turistene på Hurtigruten for                          Utstyr og Kjøleservice A/S foran drikke-
tilbud om å kjøpe ” en vannpakke ” på                           vannskjøleren for frisk filtrert, kjølt vann
                                             med og uten kullsyre. Det nye er en kortle-
turen til fast pris, slik at de kan drikke                        ser hvor man kjøper et kort slik at man kan
til fast pris ved hver bordsetting. Der-                         hente seg friskt kaldt vann når man måtte
med kan de gå og forsyne seg med kaldt                          ønsker det.

16  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                             Reportasje
Ice-slurry kjøling av sous-vide mat      Man kan velge mellom kjøling i is-     gene uavhengig av ”batchload” så lenge
Dette prosjektet er Tor Brekkes hjerte-   vann, luftkjøling eller bruk av ice-slurry.  det finnes iskrystaller i badet. Forsøk
barn for tiden og han blir meget entusi-  Her skulle man kanskje tro at ice-slurry    utførti samarbeide med forskere fra Nor-
astisk når han skal forklare seg om dette  er det raskeste, men slik er det faktisk    conserv A/S, har vist at med Tor Brekkes
prosjektet.                 ikke. Med ice-slurry vil det danne seg     system har man halvert avkjølingstiden i
  Bakgrunnen er følgende: I nærings-    et lag av iskrystaller rundt den varme,    forhold til f. eks isvann; noe som er do-
middelindustrien har man en prosess     nedsenkede vacuumpakkede produktet       kumentert ved testing med instrumenter
som kalles sous-vide .Det består i at    som på en måte isolerer mot matvaren.     for måling av varmeoverføring.
man vacuumpakker råvarer som f. eks.    Man får faktisk ikke en god varmeover-      Under ellers like forhold fikk man be-
kjøtt, fisk, saus, poteter og grønnsaker  føring.                    vist at nedkjøling av nevnte instrumenter
inn i lufttette plastposer. Deretter var-   Og det er nettopp dette problemet Tor    (som var forvarmet til 100 gr.C) trengte
mer man opp de vacuumerte forpak-      Brekke har løst og tatt patent på. Ideen     • 52 minutter i kjøletunnel
ningene til de holder ca 70- 80 grader i  fikk han ved å studere strømningsfor-        (temperatur. – 12 gr. C),
kjernen (pasteurisering ), for deretter å  holdet i sitt utendørssvømmebasseng.       • 26 minutter i isvann
kjøles hurtig ned; vel og merke uten at   Problemet med å ”temme” iskrystaller i       ( + 1 gr. C ), og
produktet fryser.              vann er jo p.g.a. iskrystallenes oppdrift.    • 13 minutter med ice-slurry
  Altså så rask kjøling som mulig uten   De flyter på toppen i vannet slik at van-      (med en temp på – 1,5 gr. C)
at produktet ” fryser i kantene ”.     nets entalpi (4,19 kJ/l/gr.C ) blir liggende    konsentrasjon på 25 % iskrystaller
  For at produktet skal få lang holdbar-  under is-sjiktet; og isens entalpi (333 kJ/     med Ø 0,1- 0,5 m.m.
het som ferskvare, er det viktig at sous-  l/gr.C ) flyter oppå. Det var da han skjøn-    I dag er det slik at sous-vide forpak-
vide varen kjøles ned så fort som mu-    te at ved å lage et bad med en ” skim-     ninger ikke kan gjøres for store fordi
lig for dermed å oppnå en lengst mulig   mer løsning ” som på et svømmebasseng     dette fører til for lang nedkjølingstid i og
holdbarhet.                 (skimmer som fanger blader og insekter     med at veien inn til kjernen er for lang.
  Det vanlige er at maten varmes opp i   som flyter på vannflaten, men her ”fan-    Med Brekkes ice-slurry system kan man
autoklaver som deretter også brukes til   ges” iskrystaller), kan man ved hjelp av    øke størrelsen på forpakningen. Dette er
avkjøling; i en og samme prosess.      pumper og noen spesielle injektordyser     også av avgjørende betydning i marke-
  Dette krever enormt mye ”buffer - kjø-  skape en slags turbulens som gir en 100    det når det gjelder storhusholdningsfor-
ling”; da hele autoklaven må kjøles ned   % homogenisering mellom vann og is-      pakninger.
sammen med forpakningene med mat. I     krystaller i hele badets volum. I og med at    Rask nedkjøling gir også mindre
tillegg må man vente til hele varme/og   iskrystallenes størrelse er < Ø =0,5 m.m.   koke- og stekesvinn og bedre kvalitet.
kjøleprosessen er ferdig før en kan kjøre  har forsøk vist oss at viskositeten med    I dag kan man faktisk med sous-vide og
en ny ” batch ”.              opp til 25 % av disse iskrystallene i vann   rask nedkjøling få ”ferskvare” med opp
  Med den nyutviklede metoden vil var-   er denne samme som om vi benytter bare     til 8 ukers holdbarhet. Da er det bare å
mebehandlingen kunne skje i autoklav,    vann. Med andre ord har man funnet et     varme det opp i 5 minutter, så sitter man
steamovn eller vannbad som før; men at   medium av iskrystaller i vann som inne-    med en delikat rett av friskt kjøtt med
kjølesekvensen blir kjørt separat. Der-   holder 20 ganger så mye ” kald energi ”    grønnsaker og poteter. Dette er et im-
med kan en varmebehandle/pasteurisere    som isvann, har samme viskositet som      ponerende tilbud og av stor økonomisk
og kjøle parallelt; og en oppnår å kunne  vann og som kjøler på halve tiden; - uten   betydning. Det er vel de færreste som
doble produksjonen pr. skift; samt at en  å fryse. Dette er veldig enkelt forklart;   vet at biffen som blir servert på de mest
har store energigevinster ved å varme    men poenget er at metoden sørger for at    eksklusive restaurantene er behandlet
og kjøle separat i ice-slurry bad.     iskrystallene med en hastighet av 3 m/     etter sous-vide metoden.
  Problemet i næringsmiddelindustrien   sek. gir kontinuerlig varmeveksling mel-     Et annet moment er at matvarene ikke
i dag er altså en raskes mulig kjøling.   lom iskrystaller og de varme forpaknin-    på noe tidspunkt er i kontakt med aggres-


 Elektroskap for kuldeentreprenøren
                                              NORSK KULDESENTER AS
                                                    Frysjaveien 35
                                                     0884 Oslo
                             ( (((
                                   (

                            ((
                                                   Tlf.: 22 18 02 31

                          (          -  tro ller
                                            e
                                                   Fax: 22 18 11 32

                                   ET kon
                                 YHan du gget
                                N k              ELEKTROSKAP - LOGGERE
                                    le
                                nå ldeanS!             PC-STYRING
                                 ku SM
                                 via
  Pego      Digitale løsninger      Pego


                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  17
Reportasje
                                                 Dette vil han komme tilbake til i en
                                                senere artikkel i fagtidsskriftet KULDE
                                                våren 2007.

                                                Lærlinger
                                                Men Tor Brekke er også en kuldeentre-
                                                prenør i sitt hjerte. Han tar uoppfordret
                                                opp bemanningssituasjonen i kulde-
                                                bransjen.
                                                 - Jeg er lei av å ta inn lærlinger som
                                                stjeles av andre så fort de er utlært, sier
                                                han. Etter min mening burde man ha en
                                                form for plikttjeneste etter fullført opp-
                                                læring. Eller kanskje firmaene som ”stje-
                                                ler” nyutdannede måtte betale en over-
                                                gangssum på samme måte som man har i
Tor Brekke forklarer entusiastisk om sitt prosjekt med varmeoverføring mellom ice-slurry    for eksempel i fotballen.
og sous-vide.                                           Faktisk er det slik i dagens situasjon at
                                                våre ansatte stadig, minst en gang i uken,
sive eller giftige væsker. Patentet er tatt  nytter samme metode; etter å ha blitt      får oppringninger fra firmaer (både inne
ut i USA, Canada, Eu-ropa, og Asia.      overbevist da de var på omvisning ved      og utenfor bransjen) som selv ikke vil stå
 Pilotanlegget hvor metoden ble utvi-     sentralkjøkkenet i Bergen, og her pro-     for opplæring av ungdommer. I dag er
klet er i bruk v/Bergen Kommunes sen-     duseres det 7.500 måltider daglig.       det ganske vanskelig å holde på folkene.
tralkjøkken. Dette kjøkkenet var opprin-     Utstyr & Kjøleservice AS har derfor       En annen side er at jeg ser det som
nelig et konvensjonelt kjøkken designet    stor tro på at ice-slurry applikasjoner til   meget positivt at de nye kuldelærlinge-
for å servere 150 måltider pr. dag.      bruk i næringsmiddelindustrien vil få      ne nå vil ha elektrobakgrunn fordi auto-
 Med den nye produksjonsmetoden        stor betydning i årene som kommer, og      matikk- og elektroopplæring stadig blir
sous-vide leverer dette kjøkkenet nå opp    firmaet er allerede i gang med 2. gene-     viktigere i kuldefaget, slutter han.
mot 1500 måltider på det samme arealet     rasjon applikasjoner med integrerte ice-      Vi takker pent for intervjuet med en
som tidligere med mindre bemanning.      slurry generatorer bygget inn i kjølebad-    innovativ kuldeentreprenør som våger å
 Sentralkjøkkenet i København be-       ene.                      tenke litt annerledes.


Børresen Cooltech med klima-                                  Hur mycket sparar man
                                                med frekvensstyrning?
og varmepumpeprodukter
                                                Siemens HVAC Products lanserar Easy
                                                Save, en mjukvara för att påvisa ener-
                                                gibesparing genom att frekvensstyra
                                                fläktar och pumpar. Man väljer vilken
                                                typ av styrning man har idag, matar in
                                                uppgifter såsom storlek på motor, pris
                                                på frekvensomriktare, arbetskostnad,
                                                drifttid etc. Det går också att justera
På grunn av stor etterspørsel starter Bør-   •  Større splitt løsninger for bla. butikk,  drifttid i förhållande till flöde. Dessa pa-
resen Cooltech AS i 2007 opp med kli-        industri og kontorløsninger.        rametrar ger ett resultat i form av inves-
ma- og varmepumpeprodukter. Firmaet      • Luftkjølte kondenseringsenheter for      tering, avkastning och energibesparing.
har inngått et samarbeid med Johnson        bla. ventilasjonsanlegg.          Resultatet presenteras både grafiskt och
Controls Norden AS, om salg av klima-     • Luftkjølere beregnet for vannsyste-      tabell. Mjukvaran är gratis.
produkter.                     mer.                    www.siemens.se/sbt
                        • Luft – Vann Chiller for luftkjøler,
Nye produkter på lager:               med eller uten tank og pumpe.
Singel og Duo minisplitt aircondition og    • Luft – Vann Chiller / varmepumpe.
varmepumpe med DC Inverter teknologi,      I tillegg har firmaet styrket sitt lager på      Bransjeportalen
kuldemedium R410A og energiklasse A      klimatilbehør og spesialverktøy for kli-
                        mautstyr.                      www. kulde.biz
På forespørsel
kan man levere følgende produkter:

18  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                           Produktnytt
Vin- och dryckeskyl                                   Enkelt relé for over-
Förvara Dina viner och drycker elegant och vid rätt temperatur!             våkning av 3-fase
                                            Man får lett mye ødelagt utstyr ved
                                            ustabile spenninger på nettet, ved faser i
                                            ubalanse, eller rett og slett faser som byt-
                                            tes om på slik at rekkefølgen blir feil.

                                            Ved motorstyringer eller pumpestyrin-
                                            ger kan dette bli en veldig dyr affære.
                                            Man bør derfor sikre seg mot slike feil!
                                              Fra Tele-Haase er det nå
                                            kommet et lite og enkelt,
                                            men allikevel et kraft-
                                            fullt og effektivt relé
                                            Enya E1PF for sik-
                                            ring mot slike feil.
                                            Dette løser enkelt
Viner har ett brett spektrum av aro-mer   elegant och alltid servera dem vid rätt  slike problemer på
som påverkas av omgivande fak-torer     temperatur! Den finns i två storlekar,   3-fase 220 – 400V.
under lagring och servering. Ett vin kan   KCC-VD10 för 10 flaskor och KCC-      Det er samtidig så
bli dåligt om det förvaras för ljust eller  VD28 för 28 flaskor.            lite at det lett får
vid fel temperatur. För att avnjuta vinets   • Lättöverskådligt hyllsystem      plass i gamle an-
bouquet och smak, är det dessutom vik-     • Termostatreglerad temperatur,     legg, så vel som nye
tigt att servera vinet vid rätt temperatur    anpassad för rött och vitt vin    anlegg. Releet er meget
så att alla vinets egenskaper kommer till   • Snabb nedkylning av vinet till     enkelt i bruk, og forteller brukeren på en
sin rätt fullt ut.                rätt temperatur            enkel måte hva som er feil, og status på
  KCC:s vin- och dryckeskyl ser till     • Effektfull belysning          utgangen. Utgangen er et potensialfritt
att både vårdagsvin, festvin och andra     • Effektförbrukning 70/80 W       relé som kan styre en kontaktor, eller gi
drycker förvaras korrekt, redo att ser-ve-   • Extremt låg ljudnivå 15 dB       et signal!
ras! Med KCC vin- och dryckeskyl kan     Kylaggregat: termoelektrisk kyla      Mer informasjon på www.gycom.com
du förvara och lagra alla dina drycker    Ahlsell, www.kcc.se            info.no@gycom.com
                                            telefon 22 64 55 25

 Nye modeller fra Aircool                                   Abonnement på
 Schløsser Møller Kulde oppdaterer Aircool med to                      Kulde Skandinavia
 ytelser til i høy vegg modellene. Det vil si at 2,5 og
 6,1 kW kommer i tillegg til de vi har lagerført fra
                                                 Pris kr. 450,-
 tidligere. Det er også endringer på 3,2 kW som nå                     ase.rostad@kulde.biz
 er 3,5 kW.                                         Tlf. +47 67 12 06 59


                        Etter stor etterspørsel starter Børresen Cooltech AS
                               med klima- og varmepumpeprodukter
                                                  Klima / AC fra 1.0 – 150kW
                                                  Klima / VP fra 1.0 – 160kW
                                        I tillegg har vi styrket vårt lager på klimatilbehør
                                        og spesialverktøy for klimautstyr.
                                        Se mer på våre hjemmesider www.borresen.no
                                                     Kulde Skandinavia 6 | 2006  19
               KELF Fagsamling 2007
                      Oslo-København 8. -10 februar 2007
 Torsdag 8.februar                  Fredag 9.februar
 Kjersti S. Urrang, sesjonsleder 1.dag        Torger Brække, sesjonsleder 2.dag

 Kl 10.00 Innsjekking                Fritid i København
 Vippetangen Utstikker II, Oslo
 Konferanseavdelingen ombord             kl 15.15 KELF tilbyr nye forsikringer som
                           duger!
 Formell åpning av Fagsamlingen 2007         - økt trygghet i hverdagen
 Finn Brække, styreleder i KELF           - økonomisk gunstig
                           - de skal være der når du trenger dem
 TELFO – vi moderniserer Norge            - ukompliserte oppgjør
 Et sterkt fellesskap ivaretar dine interesser    - ansvar for følgeskader
 Jostein Skree, adm dir i TELFO           Sven Tore Mersland, Heyerdahl Brokers AS
                           Per Dahl, NEMI forsikring
 Næringspolitikk og bransjens
 rammebetingelser                  Behovet for økte rettigheter på el-siden for
 Snikksnakk eller realiteter med betydning for    kv-montøren
 nettopp din lønnsomhet?               - fra miljøsikkerhet til el-sikkerhet
 Hva gjør TELFO på området?             - forankring til fagets nye grunnutdanning
 Tore Strandskog, dir for næringspolitisk avdeling  - tilsynsmyndighetens (DSB’s) rolle
 i TELFO                       - alle kv-montører på obligatorisk elsikker-
                            hetsoppdatering
 IA-avtalen                     Gunnar Visnes, fagsjef kompetanseavdelingen i
 - hva dreier den seg om?              TELFO                       VIKTIG - Påmelding snarest
 - bør jeg bli en IA-virksomhet?
 - Trygdeetatens og Arbeidstilsynets rolle      Åpen post – vi løsner på snippen, tar en pils   Påmelding:
 - spm og disk                    og diskuterer blant annet             Gruppereiser AS Haugesund
 Eirik Remo, leder av HMS-seksjonen i TELFO     - forgubbingen i bransjen             Tlf 52 70 10 12
                            – hvem overtar etter oss?            Boks 399, 5501 Haugesund
 Endringer i Arbeidsmiljøloven            - Færre og færre kuldefirmaer / mer og mer
 - hva er viktig å være obs på?             arbeid – hvor blir det av fortjenesten?     Deltagerpris:
 - oppklarende spm                  - Behovet for tilstrekkelig og kompetent      Pris utvendig lugar kr 3400
 Ingar Tukun, arbeidsgiverseksjonen i TELFO       arbeidskraft – hvor og hvordan henter vi den?  Tillegg for enkelt lugar kr 1200
                           - CO2 - erfaringer fra butikk og industri     Ledsagerpris kr 2900
 ENOVA – kortene tett til brystet eller aktivt    Oppsummering av dagen og fagsamlingen
 samvirke også med vår bransje?           Finn Brække, styreleder i KELF           Deltakeravgift:
 - ENOVA’s rolle i energiomleggingen                                  KELF-medlem kr 475
 - den nye tilskuddsordningen for vannbårne –    Aperitiff Felles middag              Ikke-medlemmer, grossist/leverandører
  vp-systemer                                             kr 825
 - økonomisk støtte gis til smarte bransjeidèer   Lørdag 10. Februar                 Ledsagere kr 300
  med sparepotensiale på elkraftsiden       Ankomst Oslo
 Sverre Inge Heimdal, spesialrådgiver i ENOVA
 (med ansvar for gjennomføringen av tilskudds-
 ordningen)

 EU-forordningen om F-gasser med offentlig
 sertifisering av personell og bedrifter
 - virkemidlene
 - iversetting på norsk side
 - hvordan skal bedriftene forholde seg ?
 Per Vemork, KELF og Tom Erik Hole, NKF

 Oppsummering - avslutning 1.dag
 Frank Meese, styremedlem i KELF

 kl 16.00 Ombordstigning ledsagere

 Aperitiff, Felles middag, Uformelt samvær
20  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                           Produktnytt
Ny inverter CO2 luft-vann varmepumpe kan kjøres
ned til -15° C med uforandret varmeeffekt
                                  malt kun oppnår med borevann/bergvarmepumper, men til en
                                  langt lavere investeringskostnad.

                                  Med Sanyo Inverter CO2 Eco får man:
                                  •  Enkel installasjon som gir en lav investeringskostnad og
                                    ingen inngrep på tomten.
                                  • En varmepumpe som er mer miljøvennlig enn tradisjo-
                                    nelle varmepumper.
                                  • Lave driftskostnader.
                                  • En varmepumpe som er produsert for nordisk klima som
Den nye generasjonen inverter varmepumper luft-vann fra         derved gir en sikker og lang levetid.
Sanyo har meget lav miljøpåvirkning og en optimal ytelse når    • En varmepumpe som klarer høytemperatursystem som
det virkelig gjelder. Det naturlige kuldemediet, CO2, har mindre    ofte opptrer i eldre hus.
enn en tusendels miljøpåvirkning sammenlignet med tidligere    • Inverterstyring for høyest mulig energibesparing.
kuldemedier med HFC som R407C. Spesielt viktig er det at var-      Varmeeffekt 4,5 kW.
mepumpen kan kjøres ned til -15°C utetemperatur med nesten       Opptatteffekt 1,5 kW ved +7 °C ute og vanntemperatur
uforandret varmeeffekt.                         på 50°C .
                                    Lydnivå 45 dB(A).
Sanyo CO2 Eco er en luft-vann varmepumpe som bygger på        I praksis regner man med en energibesparelse sammenlig-
den seneste teknikken fra Japan.(og et system utviklet ved     net med oljefyring på ca 45 %
SINTEF i Trondheim) Det naturlige kuldemediet CO2, mulig-
gjør høye varmtvannstemperaturer selv ved lave utetempera-     Ahlsell Norge AS
turer. Man kan selv ved meget lav utetemperatur oppnå 70° C
i vanntemperatur.
  Det store arbeidsområdet gjør at man oppnår tilsvarende          TID ER PENGER !!
besparing med denne luft-vann varmepumpen som man nor-             Løsningen er
                                    ”Ferdigproduserte” kuldeanlegg

 Kryotherm med SoftCooling                              KOMPAKT VEGG ELLER
                                            TAK - KJØL - FRYS
 Kryotherm presenterar en innovation av rang, SoftCooling,
 ett system för steglös reglering av kyla i DX-system.
                                            SPLITT INNENDØRS,
 Kryotherm är första svenska tillverkare med denna nya                   UTENDØRS,
 teknik i serieproducerade luftbehandlingsaggregat.                   KOMPLETT MED
                                             VINTERDRIFT
 SoftCooling ger en rad fördelar:
 • Kylkompressorn kan regleras helt steglöst från 16 till                 INDUSTRI,
  100 (20-120hz).                                   EN KOMPRESSOR
 • Jämnare temperatur och bättre komfort. Endast nödvän-                 ELLER FLERE
  dig kyla produceras.                                  I PARALELL
 • Färre komponenter be-
  höver nyttjas. Minst ett
  kylsystem utgår.
 • Bättre nyttjande av
  batteriytor, hela bat-
  teriytan i kondensor/
  förångare nyttjas även                     KOMBINASJON CONDENSINGUNIT OG FLERE FORDAMPERE
  vid små laster, vilket
  ger högre kylfaktor.
 • Ökad livslängd med färre starter och stopp av kom-           Boks 4002 – Prof. Smiths alle 52. 3005 DRAMMEN
  pressorn.                                Tlf. 32 83 74 87 – Fax 32 89 44 70 -(32 83 23 11)
 www.kryotherm.se                                 www.dkf.no e.mail: lorang@dkf.no


                                                     Kulde Skandinavia 6 | 2006  21
Produktnytt
Synchro fra Carel - en ny serie produkter for supermarked
                                            Synchro Minimaster
                                            Synchro Minimaster kan tilkobles inn-
                                            til 6 stk. IR33 regulatorer. IR33 vil da
                                            regulere kjøle- og frysedisker etter mas-
                                            ter-/slave prinsippet kjent fra IRMPX
                                            regulatorene. Synchro Minimaster vil
                                            håndtere gruppert avriming, alarmhånd-
                                            tering og andre typiske master-/slave
                                            funksjoner. Minimaster vil også være
                                            forbindelsen til RS485 nettverket.
                                            Schløsser Møller Kulde


                                            Sauter ställdon och ventil
                                            för värmepumpar
Carel lanserer nå en ny kompakt løsning   radiooverføring i såkalt «mesh-nett-    När det gäller värmepumpsanlägg-
for regulering og overvåking av super-   verk». Det betyr at slavene kommuni-    ningar finns i regel ett krav från til-
marked. Synchro kompletterer forde-     serer mellom hverandre og utveksler    lverkarna att 3-vägsventilen i
lene av Carels teknologi for optimal    informasjon til Master. En perifer slave  ”kylkretsen” skall vara
kontroll og regulering av kjøle- og fry-  vil derfor kunne kommunisere via an-    snabb för att inte för-
sesystemer i eksisterende installasjoner.  dre slaver for å få informasjon frem til  lora energi.Sauters AV-
                      Master.                  M105SF903 motor för
Synchro Wireless               Synchro trådløs slave kan kobles til   24VDC/AC med snabb
Synchro trådløst system er en god løs-   alle Carel instrumenter med RS485 se-   gång, endast 15 sek
ning for å redusere kostnadene ved     riekort og Carel kommunikasjonsproto-   gångtid i kombination
overvåking. Systemet kommuniserer      koll, med et maksimum på 200 instru-    med en 3-vägs ventil
trådløst mellom master og tilhørende    menter pr. slave. Synchro trådløs master  BXN, DN15-50, kvs 0,4-     40
slaver og reduserer og forenkler dermed   kan motta informasjon fra maks. 15 sla-  är en utmärkt kombination för värme-
behovet for kabling i butikklokalet.    ver. Synchro trådløs master må konfigu-  pumpsanläggningar.
 Systemet kommuniserer ved bruk av     reres ved hjelp av egen programvare.    www.sauter.se
Lydløs varmepumpe på minimum av plass
                      Med den nye varmesentralen WZS 75 H    Utvalget av varmepumper for vannbåren
                      har en av Tysklands ledende varmepum-   varme har kapasiteter fra 4,5 helt opp til
                      pe produsenter Alpha-InnoTec videreut-   620 kW og kan leveres for jordvarme,
                      viklet sine varmepumper til fremtidens   bergvarme og uteluft.
                      krav i moderne boliger. Den nye varme-   www.dynenergi.no og
                      sentralen er svært kompakt og behøver   www.alhpas-innotec.no
                      ikke mer oppstillingsplass enn en vaske-
                      maskin. Rolig er varmesentralen også,
                      den avgir ikke mer lyd til rommet enn et
                      kjøleskap. Dermed kan varmesentralen
                      trygt plasseres i vaskerommet uten be-
                      hov for eget teknisk rom. Varmepumpen
                      er så lydsvak og vibrasjonsfri med hjelp
                      av svært effektiv lyddemping og en
                      dobbel vibrasjons demping av kompres-   De nye varmepumpene ble presentert av
                      sor og kabinett. Med dette er kabinettet  Ingv. Torgersen Eftf. AS i Sandnes med et
                                            Road Show i Norge fra 10..oktober til 10.
Svein Torgersen (t.v.) forklarer åpent   på varmepumpen så vibrasjonsfritt at    november. Det er et tøft reiseopplegg med
konkurrenten Daniel Kristensen i ABK om   tilkoblinger foretas tidsbesparende med  tanke på alt regnet og alle de glatte veiene
den nye, lydsvake varmepumpen.       stive rør direkte til tilkoblingene.    på denne tiden.

22  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                                Produktnytt
 Nye varmelister ved gulv
 muliggjør luft-vann varmepumper i alle hus
 Ener-Produkt er kommet med et nytt                               på de forskjellige energiformene.
 vannbårent varmesystem som kan                                  I dagens situasjon hvor Staten tilbyr
 monteres i eksisterende boliger uten at                            kr 10.000 i støtte til luft-vann varme-
 det må legges vannrør i gulv. Systemet                             pumper, vil dette nye systemet gjøre
 består av pene varmelister med varmt                              det enklere å satse på vannbåren varme
 vann ved gulv langs ytterveggene.                               med muligheter til å benytte luft-vann
                                                varmepumpe.
 Fronten på varmelistene avgir behage-                               Produktet heter “Best Board” og har
 lig varme innover på gulvnivå slik at                             internasjonal pris for kvalitet og sys-
 dette føles som gulvvarme. Samtidig                              tem.
 skjermer varmelistene mot kaldras fra   Varmelistene med varmt vann langs           I Norge vil dette også kunne bidra
 vegger og vinduer.             gulvet glir elegant inn i rommet uten å ta     til at flere velger bort mindre pene ra-
                      mye plass og det gir stor fleksibilitet i valg   diatorer, konvektorer til fordel for ny
  Systemet er enkelt å montere i eksis-
                      av energiform.
 terende boliger. Det passer utmerket i                             gulvlist med varme.
 lavenergibolig der man fritt ønsker å   for oppvarming av vannet. Man altså
 kunne velge eller kombinere energikil-   et energifleksibelt oppvarmingssystem Ing. Helge Folkestad
 der som solenergi, varmepumpe, pel-    slik at man kan tilpasse og kombinere Tlf. 913 13 728
 letsovn, vedovn eller en andre former   oppvarmingen til de varierende priser www.ener.no


Datalogger for Enøk
og feilsøking
Kistock KT-200 har 4 stk eksterne
kanaler for strømtenger, ulike tempe-
raturfølere eller dine egne trykksen-                     Søk økonomisk støtte til
sorer om du ønsker det. Dataloggeren                    kompetanse og miljøfremmende
kan startes og stoppes med knapp eller
konfigureres til gitte tidspunkter.                        tiltak for år 2007
  Datatilkoplingen går via USB 2.0 og
programvaren er oversatt til norsk. Må-
ledata vises automatisk i diagrammer
der du kan analysere dem etter eget øn-
ske, men både listevisning og eksport til Excel er mulig. Det
er enkelt å legge til flere dataloggere i samme
diagram.
  Alle Kistock dataloggere har mulighet for
alarmgrenser. Når dine måleverdier er innen-
for de angitte alarmgrensene har du et sjeld-
nere loggerintervall, men straks alarmgren-
sene er oversteget kan intervallet økes slik
at du får et mye mer detaljert bilde over
situasjonen. Samtidig sparer det minnet
når du kun utøver feilsøking.
                                         Vi oppfordrer selskaper og organisasjoner i
  Batterilevetiden er opp til 5 år. Minne-    Strømtang         kuldebransjen til å søke økonomisk støtte fra SRGs
kapasiteter fra 12.000 til 100.000 måleverdier.                grunnfondsavkastning. 150 000 kroner er avsatt til
Importør: Instrument-                              kompetanse og miljøfremmende tiltak i 2007.
companiet AS
www.instrumentcom-                           For mer informasjon, besøk vår hjemmeside:
paniet.no                               www.returgass.no
Tlf 23 30 21 00      Temperaturføler               Søknadsfrist er 31. januar 2007                                                          Kulde Skandinavia 6 | 2006  23
  Leserbrev
  Uetiske rekrutteringsmetoder
  Høye aktiviteten i norsk næringsliv har medført mangel på faglært arbeidskraft, blant annet i kulde- og varmepumpe-
  bransjen. Det koker i markedet, og der er viktig å få tak i flinke folk. Bra med oppgangskonjunktur, men
  situasjonen skaper fantasifulle måter å drive rekruttering på. Vår bransje er ikke alene om dette.  Av Per Vemork,
  daglig leder i KELF


  Det var ikke uten grunn at styrene i bran-  livet er begrepet god forretningsskikk et   skaffe seg bonus, uhemmet forsøker å
  sjeforeningene i TELFO i 2003 gikk inn    sentralt begrep som brukes i forbindelse   rekruttere kjente fra andre bedrifter med
  for og fastsatte felles yrkesetiske regler.  med Markedsføringslovens avgrensin-      løfte om frysegoder, bedre servicebil og
  Reglene som tar for seg alle aktuelle si-   ger og ligger i grenselandet mellom jus    høyere lønn, blir dette utilbørlig og der-
  der ved å drive virksomhet, skal være en   og etikk. Man kan av og til undres over    ved helt galt.
  rettesnor for ledelsen i den enkelte med-   hvordan enkelte bedrifter kan opptre       Selv på lærlingesiden har vi erfart
  lemsbedrift. At dette er et lederansvar,   overfor sine kunder. Dette gjelder også    grelle eksempler. Ett tilfelle gikk her på
  er udiskutabelt. Hos KELF er disse ret-    hvordan enkelte synes å ha mangelfullt    at en lærling fikk opphevet lærekontrak-
  ningslinjene en del av foreningens ved-    etisk gangsyn overfor kolleger og an-     ten fordi han skjønte at han var dyktig
  tekter som er vedtatt av medlemmene.     satte.                    og derved ettertraktet i et marked med
  Hensikten med reglene er at de skal tas                           sterk mangel på fagfolk. Opplegget byg-
  hensyn til og etterleves.           Etikk - et lederansvar            get øyensynlig på en underhåndenavtale
    Når alle har behov for mer folk, ska-   Det er og blir et lederansvar å holde     som førte til at lærlingen et par dager
  pes det frustrasjoner blant de øvrige     orden på dette i forhold til fellesska-    senere var ansatt i en ny bedrift med nær
  konkurrerende bedriftene i samme om-     pets vedtatte etiske regler. Etikken be-   oppunder 100.000 mer i årslønn. En slik
  råde og spesielt når tilgangen på nyut-    visstgjøres ovenfra og ned. Av og til er   påplussing på en lærlingeavlønning er
  dannende ikke er tilstrekkelig eller ikke   det fornuftig at bedriftslederen tar et    i seg selv helt hinsides. Selv om fag-
  finnes. Det oppleves som klart ukollegi-   hvileskjær og tenker gjennom hvordan     lig dyktighet skulle være et hovedargu-
  alt når travet blir urent. For lesere som   bedriften agerer utad og blir oppfattet.   ment, så snakker vi om unge mennesker
  eventuelt ikke er kjent med TELFO’s      Reagerer omgivelsen stort sett ensartet    som fortsatt er i lærekontrakt og utdan-
  etiske retningslinjer, gjengir jeg ordly-   negativt, er det grunn til å ta situasjonen  ning. Signalet som en slikt tilfelle gir i
  den vedrørende rekruttering (sitat):     innover seg. Vi ser her bort i fra rene    retning lærlingene og det offentlige som
    Rekruttering av arbeidstakere til et    lovbrudd.                   tilskuddsgiver, blir helt feil. Forholdet
             medlem skal foregå                          mellom berørte bedrifter blir unødven-
             slik at man ikke på   Over streken                 dig tynnslitt - og presset på lønnsevnen
             utilbørlig måte får   For kort tid tilbake fikk vi en henven-    i de øvrige lærebedriftene øker.
             ansatte hos andre    delse fra en av medlemmene våre om
             medlemmer til å     følgende episode: Bedriften hadde inn-    Fisking
             akseptere stilling i  gått en avtale med en kollegabedrift om    Det er like galt å bruke møteplasser
             eget foretak.      innleie av en kuldemontør til et prosjekt.  som rekrutteringsarenaer, f eks ute hos
                         Bedriften som etter hvert trengte flere    kuldegrossistene. Der treffes en meng-
               Hva betyr begre-   på montasjesiden, engasjerte et rekrut-    de montører og servicefolk daglig når
               pet utilbørlig?   teringsbyrå til å bistå. Byrået henvendte   materiell skal kjøpes og hentes. Uroen
             Det har selvsagt    seg direkte til de innleide folkene i for-  og nedbrytningen av kollegiale forhold
Per Vemork        med etikk å gjøre    søk på å få dem til å skifte arbeidsgi-    som fisking skaper er heller ikke heldig
             og hvordan man ter   vere. Dette er å gå over streken. Det er   for foreningsarbeidet.
             seg overfor hveran-   ikke vanskelig å tenke seg hva slags til-
  dre. De fleste har sikkert en slags mage-   litsforhold som her ble etablert.       Hva er akseptabelt når det gjelder
  følelse av hva dette innebærer - eller en    Et annet forhold som også er tatt opp   rekrutteringsmetoder?
  slags rettesnor som i praksis slett ikke er  er der hvor en bedrift betaler bonus til   Hvilke råd kan gis i denne sammen-
  ufornuftig å forholde seg til. Ikke gjør   ansatte dersom skaffer kuldemontører     heng? For oss som sitter på sidelinjen
  mot andre det du ikke vil at de skal gjø-   fra andre firmaer. Her er det lett å trå   kan dette være et minefelt å bevege seg
  re mot deg, er en god regel som setter    feil hvis man ikke har klare, nedfelte    inn i, samtidig som vi, i motsetningen
  grensen for hvor det utilbørlige går.     retningslinjer. Dersom bedriftens kul-    til bedriftene, ikke føler problematikken
   Når det er snakk om etikk i nærings-    demontører eller andre i sin iver etter å                 Forts. side 39

  24  Kulde Skandinavia 6 | 2006
Erstatningskuldemedier for medier med ozonnedbrytende effekt
    Erstatning      Erstatnings-      Handelsnavn      Produsent/Forhandler
    for         medium
                          Suva          Du Pont/Tempcold	
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
    R-12         R-134a         Klea
                          Solkane
                                     Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                                     Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina/?
              R-413A         Isceon         Du Pont/Tempcold
                          Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
              R-23
                          Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
    R-13         R-508A         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                          Suva          Du Pont/Tempcold
              R-508B
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
                          Suva          Du Pont/Tempcold
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
              R-410A         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
    R-13B1                   Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina
              R-xxx 1        Isceon 89       Du Pont/Tempcold
                          Suva          Du Pont/Tempcold
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
              R-407C         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                          Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina
    R-22                    Suva          Du Pont/Tempcold
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
              R-410A         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                          Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina
              R-417A         Isceon         Du Pont/Tempcold
                          Suva          Du Pont/Tempcold
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
              R-404A         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                          Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina
    R-502                    Suva          Du Pont/Tempcold
                          Genetron        Honeywell/Schløsser-Møller Kulde AS
              R-507A         Klea          Ineous Fluor/Børresen Cooltech AS
                          Solkane        Solvay/Ahlsell, Div. Kulde
                          Forane         Atofina
              R-422A         Isceon         Du Pont/Tempcold
                                     	    	     	     1
                                                     ASHRAE-nummer ikke tilordnet ennå
                                 Varmepumpehåndboka
                                 Håndbok
                                 om luft
 Fjerde utgave av Roald Nydals bok
 Fjerde utgave av Roald Nydals bok                til luft
                                 varmepumper
 Praktisk                            Salget av varmepumper går

 Kuldeteknikk                          rett til værs og behovet for
                                 nøktern informasjon er stort.
                                 Boka er i første rekke skre-
                                 vet for dem som skal mon-
 Grunnleggende varmepumpeteknologi                tere varmepumper. Men den
 Utviklingen innen kuldeteknikken med krav om bruk        kan også være til nytte og
 av mer miljøvennlige kuldemedier, har krevet en         glede for andre, ikke minst fordi varmepumpe-
 omfattende revisjon. Boka er en basisbok innen         teknologien er inne i en rivende utvikling.
 varmepumpe- og kuldeteknikken og dekker et behov        Håndboka er en ABC for montering, igangkjøring og testing
 innen fagutdanningen.                      av varmepumper. Investering i luft til luft varmepumper kan
 • Eget avsnitt om bruk av R 744 - CO2.             være god økonomi basert på en akseptabel pay back-tid.
 • NS-ISO 31 er lagt til grunn for størrelser og enheter.    Nøkkelen er å utnytte installert varmepumpekapasitet best
 • Emnet indirekte kjøling er noe utvidet            mulig. Et eget kapittel er viet elektrisk arbeid, og det pre-
 • Tillegg på 32 sider om Elektroskjema og Automatikk      senteres sjekklister for de ulike delene av anlegget, inklu-
 • Tillegg på 42 sider med diagrammer og tabeller.        dert feilsøk.
 • Egen løsningsbok på 107 sider til oppgavene i boka      Boka har også en oversikt over lover, forskrifter og normer.

 Bestilling: Kuldeforlaget AS                  Av Harald Gulbrandsen 238 sider A6-format Elforlaget
 Telefon 67120659 Fax 67121790                  Bestilling: ase.rostad@kulde.biz Tel 67 12 06 59
 postmaster@kulde.biz                      Pris kr 280,- For medlemmer av NELFO og KELF kr 250,-
 Pris for boka kr 480,- Pris for Løsningsboka kr 280,-      Til prisene kommer porto og gebyr.
EPTEC Energi AS
er et ingeniørfirma med                              STILLING LEDIG!
kontor og service-
fasiliteter i Oslo, Moss
og Trondheim som har
til oppgave å prosjektere,   Vi søker til vårt nye hovedkontor i Oslo
                                         Faglig leder, montør og tekniker
utvikle og markedsføre                              Vi er en godt etablert kuldeentreprenør med Ålesund og
energitekniske produkter
og anlegg innen kulde- og
varmpumpeteknikk,
                Daglig Leder                    omegn som arbeidsfelt. Vi konsentrerer oss primært om
                                         kommersiell kjøling, og har i tillegg en del industrianlegg
                til å videreutvikle og koordinere         og fiskeforedlingsanlegg. Vi er godkjent opplærings-
biogassforedling,                                 bedrift for Kuldemontørfaget samt Mesterbedrift.
høytrykksluft og gass     aktiviteter innen etablerte og nye         Våre ansatte skryter av et godt arbeidsmiljø og gode
komprimering.         markeder i samarbeid med et team          arbeidsforhold.
Vi har et landsdekkende    med høy faglig kompetanse. Markedet
serviceapparat med høy     har tradisjonelt vært rettet mot bygg-       Men vi trenger flere medarbeidere;
kompetanse.          og prosessindustrien og ønsker nå å           Du må
                utvide aktivitetene mot skips-, olje- og        � Ha fagbrev som kuldemontør, kuldetekniker
Av kuldeteknisk utstyr                                  eller industrirørlegger.
representeres bl.a. CIAT    gassindustrien
som er en av Europas
                                            � Ta ansvar og være selvstendig
største produsenter av     Oppgaver:                        � Være arbeidsom og nøye
varmepumper og annet      Daglig leder vil ha ansvar for gjen-          � Være pålitelig og pliktoppfyllende
kuldeteknisk utstyr.      nomføring av bedriftens strategiske          Vi vil
Innenfor høytrykksluft og   mål og bedriftens utvikling i samar-          � Gi deg opplæring i våre rutiner og
gasskompressorer        beid med avdelingsledere og styret.            arbeidsmetoder
representeres Belliss &
Morcom
                                           � Legge forholdene til rette slik at du kan utføre
                Ønskede kvalifikasjoner:                 jobben din
Selskapet er et av flere    Ledelseserfaring fra privat virksom-          � Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
selskaper innen EPTEC     het, gjerne innenfor teknisk              � Bidra til at du får en god faglig utvikling
Gruppen med til sammen     leverandørindustri.                  � Gi deg gode lønns- og pensjonsbetingelser
30 ansatte og omsetning    God teknisk utdannelse eller annen           � Gi deg utfordringer og gode karrieremuligheter
på ca. 50 millioner.      relevant utdannelse på høyskolenivå.        Kan du tenke deg å jobbe sammen med oss??
 Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Steinar Nord tlf. 907 70 058    Kontakt Torill Rønes, på telefon 70176300 / 40008400
    eller selskapets advokat Henrik Tore Dahl tlf. 416 26 494         Søknad sendes til; torill@vest-kjol.no eller Vest-Kjøl as,
                                         pb 5538, 6024 Ålesund
    Skriftlig søknad med CV sendes snarest til:                Søknadsfrist; Snarest!
EPTEC Energi AS, c/o Steinar Nord, Skanseveien 15, 1086 Oslo
 E-mail: steinar@eptec.no          Internett: www.eptec.no
                                       Kuldeteknikere
                    Stavanger Kulde har etablert seg som en innovativ og ekspanderende bedrift innen Kulde. Vi får
                    flere oppdrag til kuldetekniske installasjoner både til industri og offshore. Geografisk er vi offshore
                    både på Norsk og Engelsk sektor. I tillegg til standard landanlegg, leverer vi kuldetekniske anlegg til
 Stavanger Kulde AS er
                    olje og gass industrien. Vi er også service partner for Carrier Refrigeration Norway AS.
 i dag ni ansatte og har
 en årlig omsetning på
                    I år inngikk vi også som en del av Mollier konsernet, som har en total ordrereserve på nærmere 1
 ca 12 millioner. Vårt
                    milliard innen totale HVAC systemer. For den rette person vil det være store utviklingsmuligheter.
 offshore engasjementet
 er sterkt økende og
 omsetningsmål    for             Dine egenskaper
 2007   er  på  18
 millioner.                       Fagbrev eller god erfaring som kuldemontør/tekniker
                             Evnen til å utføre oppdrag både on- og offshore
 I  Norge  er  vi                 En person som ser mulighetene fremfor hindringer
 leverandør     av                 Evnen til å jobbe selvstendig
 produktene til Sinop,                 Førerkort klasse B
 Thermocold og Robur                  Gode kommunikasjonsevner. Du behersker engelsk muntlig og skriftlig noe som er
                             en fordel, da det kan bli noe reising til våre utenlandske leverandører, kunder og kurs
                                       Kompressorfrie naturgassvarmepumper
   Bitzer aggregater         Isvannsmaskiner for klima
 Grundfos pumpemoduler           fra 5 til 1500 kW
 Rustfrie marineaggregater      For mer informasjon, kontakt: Stavanger Kulde AS, Forus Teknologipark, Forusbeen 210, 4313 Sandnes
                              telefon 411 43 000 eller se www.stavangerkulde.no
Teknotherm AS er en av
Norges ledende kulde-
entreprenører innen
design, produksjon og
levering av maritime og
industrielle kuldetekniske      Vi søker
installasjoner. Selskapet
har hovedkontor og
                   KULDEMONTØR / SERVICEMANN
produksjon i Halden,         til vår ettermarkedsavdeling marine i Halden.
avdelingskontor i Oslo,
Ålesund og Bodø, samt        Arbeidsoppgaver:
                    Igangkjøring og serviceoppdrag på kuldeanlegg ombord
datterselskaper i            i skip og offshoreinstallasjoner i inn- og utland
Norrköping, Stettin og         Montasjeledelse ved større anlegg
Seattle. En stadig større        Betydelig reisevirksomhet må påregnes
del av våre produkter        Kvalifikasjoner:
eksporteres til kunder i        Fagbrev i kuldemontørfaget, gjerne kjølemaskinistskole
Asia, Euorpa, Sør-Amerika,       Kunnskap om elektro / PLS-styringer
                    Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Afrika og USA, og vi har et       Må kunne arbeide selvstendig
godt ubygget agentnett i        God kjennskap til bruk av dataverktøy
strategiske markeder.
Selskapet har i dag 103       Vi kan tilby:
                     En interessant, allsidig og utfordrende stilling med et bredt ansvarsområde
ansatte, en sunn økonomi         Et godt arbeidsmiljø i en uformell organisasjon
og en omsetning på 155          Støtte i en organisasjon med høy teknisk fagkompetanse
mill. kroner i 2005.           Konkurransedyktige betingelser for rette person
Selskapet har et solid        Kortfattet søknad med CV som ikke returneres, sendes
langsiktig eierskap. Vi har     Teknotherm A/S Postboks 87, 1751 Halden,
hatt en fin vekst de siste      Att: Servicesjef Magne Uran
                   Telefax 69 19 08 38, E-mail: service@teknotherm.no
årene og står foran nye og
spennende utfordringer.       For ytterligere opplysninger, kontakt:
                   Servicesjef Magne Uran, dir.tlf. 69 19 08 36, mobil 91 53 62 14
                   E-mail : magne.uran@teknotherm.no

Industriavdelingen i Oslo er ansvarlig for leveranser av landbaserte kuldeanlegg og varmepumper. Foruten anleggs-
leveranser driver vi en utstrakt servicevirksomhet med eget verksted.

PROSJEKTINGENIØR - KULDE til vår industriavdeling i Oslo
Du vil arbeide med:
  Prosjektering av industrielle kuldeanlegg
  Kunde- og konsulentkontakt
  Innkjøp fra underleverandører
  PC-baserte og elektroniske styringssystemer
  Deltagelse ved igangkjøring av anlegg

Du bør ha:
  Utdannelse innen kuldeteknikk og gjerne praktisk erfaring
  Stor arbeidskapasitet og evnen til å ta egne initiativ
  Gode samarbeidsevner
  Være resultatorientert og serviceinnstilt
SERVICE / MONTASJELEDER - KULDE til vår industriavdeling i Oslo
Du vil arbeide med:
  Service på kuldeanlegg
  Montasjeledelse ved større leveranser

Du bør ha:
  Grunnutdannelse i kuldeteknikk, gjerne Kjølemaskinistskole
  Kjennskap til styrings- og overvåkningsutstyr
  Serviceinnstilling og være selvstendig

Vi tilbyr:
  En interessant, allsidig og utfordrende stilling med et bredt ansvarsområde
  Et godt arbeidsmiljø
  Støtte i en organisasjon med høy teknisk fagkompetanse
  Konkurransedyktige betingelser

Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Avdelingssjef Trond Sparling på telefon 22 97 05 13.
Skriftlig søknad/CV sendes : Teknotherm A/S, avd. Oslo
Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo - Telefon: 22 87 05 13 / Telefax: 22 87 05 14
Varmepumper
Sverige

Värmepumpar säljer bra
 – men kvaliteten är fortfarande ett stort problem

62 procent av alla värmepumpar som går sönder är mindre än fem år gamla.
Det är fler än då Folksam började mäta den årliga skadefrekvensen 1999. Då
var motsvarande siffra 53 procent. Än mer alarmerande är att årskostnaden
för alla pumpskador ökat med 20 procent mellan 2004 och 2005, enligt
Folksams färska statistik. Det innebär hela 8,3 miljoner kronor mer, bara för
att reparera skador på värmepumpar vars garanti nyss gått ut.
– Idag är visserligen många fler värme-    Försäljningen av bergvärmepumpar       än någonting annat. Vi får avvakta hel-
pumpar i bruk än för fem-sex år sedan.    har ökat                   hetsbilden, avslutar Jan Snaar.
Men från 1999 till och med 2005 har      Under senare år är det särskilt försälj-
värmepumpar orsakat villaägarna mer      ningen av bergvärmepumpar som har       Välj rätt värmekälla.
än 300 miljoner i kostnader för repara-    ökat. Den ökade försäljningen syns      Se Folksams Värme-
tion eller utbyten, säger Jan Snaar, mil-   ännu inte i Folksams statistik, eftersom   guide på www.folksam.
jöchef på Folksam. Det är ett stort bran-   två års garantitid först måste löpa ut. I   se/varmeguide, där vil-
schmisslyckande, orsakat av en alltför    nästa års statistik, som gäller 2006 års   laägare kan få hjälp att
snabb expansion på marknaden.         skador, klarnar förhoppningsvis bilden.    välja rätt värmekälla.
                        – Nu har det nästan blivit ett mantra att
Alltför många tekniskt ofullgångna      alla ska ha bergvärme, säger Jan Snaar.    Folksam
produkter                   För många är det också bästa alternati-    Folksam är ett försä-
– En fungerande värmepump är en bra      vet, men även det dyraste. Om hushållets   kringsbolag med ett Folksams miljöchef
och effektiv värmekälla, inte minst mil-   energiförbrukning inte är tillräckligt hög  stort utbud av försäk- Jan Snaar
jömässigt. Men ansvaret för att se till att  kan bergvärme vara ett stort slöseri.     ringar, spar- och lå-
tekniken växer ifatt försäljningen vilar    – Det vi hittills kunnat se är att skador  nemöjligheter för alla behov. Varannan
tungt på tillverkarna. Alltför många tek-   på bergvärmepumpar, som är fem år el-     svensk, vartannat hem, var fjärde bil
niskt ofullgångna produkter har sålts,    ler yngre, verkar vara mycket frekventa.   och nittio procent av alla som idrottar är
det har handlat om tekniska barnsjuk-     Men det är snarare en isolerad indikation   försäkrade genom Folksam.
domar helt enkelt, säger Jan Snaar.
 Folksams nya skadestatistik från 2005
bekräftar att just barnsjukdomar fortfa-
rande är ett problem.

Frånluftsvärmepumpar
med oerhört många skador
Ännu registreras oerhört många skador
på frånluftsvärmepumpar, vars kom-
pressorer, när pumparna började säljas
för fem-sex år sedan, inte hade prövats
länge nog i testmiljö. De bägge domi-
nerade tillverkarna av frånluftspumpar,
Nibe och IVT, hade rena seriefel på
sina frånluftspumpar. De köldmedier
som användes gick inte ihop med oljan
i kompressorn. Det blev en ren tidsfråga
när första haveriet skulle inträffa.
  – Felen har inte blivit färre, nya have-
rier återkommer ständigt, konstaterar Jan   Från 1999 till och med 2005 har värmepumpar orsakat svenska villaägare mer än 300
Snaar.                    miljoner i kostnader för reparation eller utbyten

28  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                          Varmepumper
Men lite feil på norske varmepumper
Av daglig Leder Bård Baardsen         evalueringsrapporten fremgår det at over    varmepumper i likhet med andre produk-
Norsk Varmepumpeforening           90 % etter 1 år er fornøyd med installa-    ter. Det som er spesielt for varmepumper
                       sjon av varmepumpen totalt sett. Det er    er at feilen kan være relatert til både pro-
                       11,1 % av forbrukerne som har hatt be-     dukt og installasjon. Norsk Varmepum-
Først litt om det svenske varme-       hov for å tilkalle servicepersonell dette   peforening anbefaler derfor forbrukere
pumpemarkedet i 2000 – 2003          året. Totalt sett er det 97,3 % som oppgir   å kjøpe varmepumpe og installasjon fra
For å følge opp Montrealprotokollen      at varmepumpen fungerer like bra etter     samme firma for at det ikke skal være
har varmepumpebransjen vært gjennom      1 år som da den var nyinstallert. De pro-   noe uklarhet rundt ansvarsforhold ved
et teknologiskifte med overgang til nye    blemene som har oppstått er både teknisk    eventuelle problemer. Det som er viktig
mer miljøvennlige arbeidsmedier. Totalt    relatert, samt problemer knyttet til bruk   å være oppmerksom på er at varmepum-
sett har dette teknologiskiftet gitt mer   av fjernkontroll, bytte av filter etc. Nord-  per ikke er noe ”gjør-det-selv” produkt,
energieffektive og driftssikre og varme-   Trøndelag Forskning skriver i rapporten    og at man bør benytte seriøse firmaer
pumpeanlegg.                 at det er nærliggende å tro at en stor del   og kvalifisert personell ved installasjon
  Svenske myndigheter bestemte at det    av problemene vil forsvinne i takt med     av varmepumpe. Kunder som kjøper
fra år 2000 kun skulle være tillat å selge  at husholdningene blir bedre kjent med     varmepumpe gjennom forhandlere som
varmepumper med denne nye teknolo-      virkemåten til den nye teknologien.      er tilknyttet de offisielle importørene er
gien. I Norge og resten av Europa var det                          best sikret i forhold til de rettigheter For-
31. desember 2003 som var siste frist for   Undersøkelser av driftssikkerhet        brukerkjøpsloven angir.
leverandørene å tilpasse seg denne nye    for varmepumper i andre land
teknologien.                 I Sveits har de i perioden 1996-2003 hatt   Status i varmepumpemarkedet
  Driftssikkerhet for de varmepumper     et eget program for registrering og ana-    i Norge
som ble solgt i Sverige i perioden 2000 –   lyse av et stort antall varmepumpeinstal-   I Norge har varmepumper i perioden
2003 er derfor ikke direkte sammenlign-    lasjoner. Totalt er det i denne perioden    2002 – 2006 blitt den viktigste teknolo-
bart med andre europeiske land. Enkelte    foretatt målinger av 237 varmepumpe-      gien for private husholdninger som øn-
modeller som ble utviklet i forbindelse    anlegg og det er totalt rapportert inn 1,3   sker å redusere sitt energiforbruk. I denne
med dette teknologiskiftet har hatt en    millioner driftstimer. I denne perioden    perioden er det blitt installert ca. 200 000
unormal høy feilfrekvens. Dette gjelder    har det vært 8.500 timer hvor varmepum-    varmepumper i Norge. I enkelte regioner
spesielt avtrekksvarmepumper, men det-    pene ikke har vært i drift på grunn av feil.  har så mange som 1 av 5 boliger instal-
te er problemer som ligger flere år tilbake  Det vil si at varmepumpene har fungert i    lert varmepumpe. Det er ikke mulig for
i tid. De leverandørene i Sverige som har   99,5 % av tiden, og 70 % av varmepum-     et marked å ha så sterk vekst over lang
opplevd disse problemene har gitt kun-    pene har ikke hatt feil i det hele tatt. Det  tid uten at kundene er fornøyd. Totalt vil
dene utvidet garanti på produktene slik at  er i prosjektet tatt et valg at man kun øn-  de varmepumper som er installert i Nor-
kundene ikke har blitt skadelidende.     sker å inkludere standard installasjoner,   ge gi en besparelse på over 5 TWh årlig.
                       og dette kan for en stor del forklare den   Dette tilsvarer 8 Altakraftverk. På grunn
Undersøkelser av driftssikkerhet       høye driftssikkerheten.            av gode produkter og en seriøs leveran-
for varmepumper i Norge                                   dørbransje er varmepumper på rekordtid
I forbindelse med Enovas tilskuddsord-    Premisser for driftssikre           blitt en av de viktigste energiteknologier
ning i 2003 utarbeidet Nord-Trøndelag     varmepumpeanlegg                for å gjøre Norge mindre avhengig av
Forskning en evalueringsrapport. I denne   Det kan oppstå tekniske problemer med     elektrisitet til oppvarming.
                                                                     ramvik.no
                       Vi ønsker alle
                         en riktig god jul og godt nyttår!                                                       Kulde Skandinavia 6 | 2006  29
Reportasje
Glimt fra IKK i Nürnberg
Nürnberg er populært                         Fargene kommer
                  Årets IKK-messe i Nürn-
                    berg var meget vellyk-
                      ket med full oppslut-
                       ning. Ved forrige
                        messe i Hanno-
                         ver ble messen
                         delvis boikottet
                         av en del utstil-
                         lere som synes
                         at årlige mes-
                        ser er for ofte.
                       Nürnberg har også
                      et meget hyggelig,
                    lavloftet og intimt mes-   De fleste split-unitene er ikke akkurat vakre og ikke spesielt
                  seanlegg med grønne lunger    populære hos kvinnene som ser på dem som et fremmed ele-
              med gressplener og trær mellom      ment i sine vakre hjem. Men nå er det en ny trend med farge-
hallene som er godt likt av utstillerne. Men det er som kjent    glade og ofte et elegant design på ”boksene.
antakelig siste gang IKK-messen avholdes i Nürnberg fordi ar-
rangørene ønsker å flytte den til Stuttgart.
                                                    Teknisk
                                                    interesserte
CO2 kommer                                                    En ekte kuldemontør er ge-
                                                    nuint teknisk interessert og
                                                    enkelte er ikke fornøyde før
                                                    han er inne i et kompressor-
                                                    aggregat.

                                   Viktig møtested
                                   Messer er naturligvis et sted hvor man ser etter nye produkter,
                                   nye systemer og trender. Men vel så viktig er den person-
                                   lige kontakten face to face mellom utstillere og besøkende. På
                                   Bitzer stand (nedenfor) så man for eksempel ikke et produkt,
Det har vi vel visst lenge, og det kan vel              men bare alvorlige, menn i mørk dress som pratet ivrig og
enda ta noe tid før vi får det store gjen-              engasjert sammen.
nomslaget. Men under årets IKK-messe
var det vesentlig bedre utvalg av utstyr til
CO2-anlegg. Spesielt var utbudet og bred-
den av CO2 kompressorer økende. Det kan best illustreres med
nedenstående oversikt over CO2 kompressorer fra Dorin med
trykk fra 30 til 130 bar og med fordampningstemperaturer ned
til -50 grader Celsius.
30  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                            Reportasje
Østen er kommet                          Shecco med aluminium
Kina er i dag verdens største produsent av mindre kjølean-     Arne Jacobsen fra Sintef i Trondheim sto på Shecco´s stand
legg. Mye av utstyret er mer eller mindre etterligninger etter   og viste frem airconditioning for biler. Det interessante var at
utstyr utviklet i Vesten. Enkelte onde tunger kalte da også den  alt var bygget i aluminium.
kinesiske seksjonen for ”kopiavdelingen”. Men det er et klart
samarbeid mellom de kinesiske utstillerne om små, likeartede
stander.
                                  24 timer i døgnet
                                  Etter at messens dører
                                  er lukket om kvelden
Amerikanerne er der                        fortsetter arbeidet med
Det var en stor amerikansk fellesstand, men det amerikanske inn-  forretningsmiddager,
slaget er ikke dominerende slik det var i gamle, gode dager…    mottakelser og cocktail-
                                  partyer langt ut i de små
                                  timer. Det er nok man-
                                  ge fra utstillerfirmaene
                                  som kommer hjem med
                                  ringer under øynene
                                  og totalt utslitt. Fincoil
                                  hadde for eksempel sin
                                  egen mottagelse etter
                                  messetid med mat og
                                  godt drikke. På bildet
                                  salgsdirektør Eero Val-
                                  keinen (t.v.) og eksport-
                                  direktør Kari Salonen
                                  fra Fincoil.
Korea er også et stort produsentland
Også ustillerne fra Korea hadde gått sammen om like stander    Kompressorene tilbake
i et fellesområde. Også Korea er en betydelig produsent av
                                  Etter at IKK-messen delvis ble boikottet i Hannover i fjor var
kjøleutstyr i verden.
                                  det ikke en eneste kompressor der. Men nå er kompressorene
                                  tilbake som et tegn på at til Nürnberg det vil man.
                                                    Kulde Skandinavia 6 | 2006  31
Reportasje
Konkurranser                           Spennende CO2-nyhet
                                 På messer leter man alltid etter nyheter. Men SMC Frigo fra
                                 Italia hadde en nyhet som man bare viste på standens bakrom.
                                                       Men til slutt fikk
                                                       Kulde kom inn
                                                       og tillatelse til å
                                                       fotografere. Hem-
                                                       meligheten som
                                                       Dino Battistello
                                                       kunne vise frem
                                                       var en prototyp
                                                       på en transkritisk
                                                       CO2-chiller med
                                                       en kjølekapasi-
På alle messer er det konkurranser med premier for å ”lokke”                         tet på 70 kW og
besøkende inn på standen. Danfoss hadde i år frosset en del                         en fordampnings
utstyr inn i et solid isblokk hvor de besøkende skulle prøve å                        temperatur på – 11
telle hvor mange enheter som var innefrosset.                                grader Celsius.


Butikkanlegg med CO2
SMC skal levere flere CO2 kompressoraggregater for butik-
kjøling til Trondheim i Norge. Lasse Djupvik kunne fortelle
at dette CO2-aggregatet skal rett til Norge etter utstillingen.
Forenklet montering av ventiler
Bjørn Bergstein demonstrert hvordan Danfoss byggekloss-
system for ventiler gjør montasjen vesentlig mer kompakt og
enklere å installere. De korte byggelengdene gjør ventilsys-
temet vesenlig mindre plasskrevende og man kan gjøre det
meste ferdig før man skal ut på byggeplass.
                                   MEN - forslag til energi-
                                   sparing så man lite til...
32  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                              Reportasje
Nye York og Sabroe produkter på
Johnson Controls stand på IKK
På IKK i Nürnberg, stilte Johnson Controls for første gang ut YORK og Sabroe produkter, sammen med sine
egne produkter. Johnsons Controls demonstrerte med dette, det integrerte produktområde av energieffektive
fordeler firmaet nå kan tilby sin utvidede kundemasse.


Verdens første, frekvensregulerte,
luftkjølte skrue chiller
Blant de innovative produktene på standen fant man verdens
første, frekvensregulerte, luftkjølte skrue chiller, med lavt
lydnivå. YORK Symphony chiller serien. Den er utviklet i er-
kjennelse av at luftkondisjoneringsmarkedet krever mer flek-
sible, energieffektive chillere, spesielt på dellast, kombinert
med et lavt lydnivå.

                                                            YORK Symphony
                                                           chiller serien
Minisplitt
I tillegg leverer YORK minisplitt produkter.
Peter Lauenstein Sverige og Øystein Løland, Norge foran Yorks     Per Thorkildsen, Norge n (t.h.) sammen med Morten Ancker,
minisplitt                               Danmark og Ivan Höche , Danmark viste stolt frem SAABs
                                    stjernekompressor


Sabroe´s store nyhet SabCube                            Ny vifteturtallsregulator
Dette er en ny ekstremt, kom-                           Johnson Controls presenterte sin nye P215 vifte
pakt, frekvensregulert, høyef-                           turtallsregulator som også egner seg for uten-
fektiv ammoniakk skruekom-                             dørs bruk. Den leveres med innebygget EMC
pressor, med lydnivå under                             filter som standard. Muligheten for direkte
80dB(A). SabCube ble også                             montering gjør bruk av kapillarrør unødvendig
presentert i en lavtemperaturver-                         og man reduserer faren for lekkasjer av kulde-
sjon av YORK ChillPac ammo-                            medier.
niakkchiller med hastighetsre-
gulering, små byggemål og lavt                           Det ble også vist et omfattende panel med
lydnivå.                                      Johnson Controls ‘Facility Explorer’ regule-
                  YORK ChillPac ammoniakk-
                                          ringssystem inkludert en rekke nye forbedrede
                  chiller med hastighetsregulering        produkter innen luftkondisjonerings utstyr,
                                          luftbehandlings utstyr, regulering, deler og til-
                                          behør.


                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  33
Reportasje
VVS-dagene nesten uten kulde,
men full av varmepumper
Årets VVS-dager i Lillestrøm utenfor Oslo var tidenes største
VVS-messe med 245 utstillere på 8.400 kvadratmeter. Nytt
av året er at messen nå er en ren fagmesse, mens den tidligere
var en kombinert publikums- og fagmesse. Dette har messen
tjent på.
Det var minimalt med kuldeutstyr på messen, Vi fant bare kul-
degrossisten Moderne Kjøling. Men det var mye varmepum-
per. Dermed kan man dessverre fastslå at Norge i dag ikke har
noen skikkelig kuldemesse. Det var også en varmepumpedag
med seminarer om varmepumpers markedsutvikling, om sty-
ring og regulering av varmepumper og om oppstart av varme-
og kuldeanlegg.

                                    Helge Folkestad satser stort på komplette luft-vann varmepumper
                                    og har stadig noe nytt å vise frem.
Det er ikke lett å overtale husets frue om at det er nødvendig å
installere, hva hun kaller en ”stygg” boks inn i hjemmet sitt. Derfor
blir det stadig viktigere element i markedsføringen av varmepum-
per at de har et elegant design, noe vi synes Bauer energi har
lykkes i med sine ART Cool varmepumper.                                    EcoConsult er kommet med en ny varmepumpe WPC Cool for
                                    oppvarming, vannvarming og kjøling.
John Akre-Aas fra Moderen Kjøling var en enslig svale med rent
kuldeutstyr på VVS-dagene.
                                    ABK Klimaprodukter satser stort på sin luft-vann varmepumpe KW
                                    Smart med en stor og luftig stand. Luft-vann varmepumper ser nå
                                    ut til å komme for fullt.                                    Fujitsu var representert med en
                                    imponerende stor stand som mar-
                                    kerte seg godt.

34  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                              Reportasje
                                 EcoConsult er kommet med en nyhet som i all sin enkelhet består
                                 av et aggregat montert i ytterveggen med én avtrekksvifte, én
                                 friskluftvifte og én varmeveksler. Dette er et enkelt system som ut-
                                 veksler varme fra avtrekksluften til friskluften slik at man stadig får
                                 tilført frisk luft uten å tape for mye varme. Systemet finnes i mange
                                 varianter. Eksempel: Avkastluft 200C 70 % RF og Uteluft 50C 40 %
                                 RF gir Friskluft inn 170C 19 % RF.
Trond Nessæter fra IVT Naturvarme viste frem væske/vann varme-
pumpen Premium Line x 15 for berg og jordvarme med trinnløs
effekt fra 4,5 til 17 kW.                     Erik Dahl fra Friganor viste Altherma varmepumper fra Daikin.
Den store messekrigen om IKK
Det er full strid om IKK-messens fremtid. Den tyske kuldeentreprenørfor-
eningen VDKF, Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetreibe har besluttet at
IKK-messen bare skal avholdes hvert annet år og at messen skal flyttes fra
Nürnberg til Messe Stuttgart.
I mellomårene vil man sammen med Messe Frankfurt arrangere en ny kulde-
messe IKK Building Forum rettet mot bygningsbransjen som en del av den
kjempestore VVS-messen ISH / Aircontec. Denne vil finne sted i Frankfurt i
tiden 6. – 10. mars 2007.


Dette har skapt fullt sinne hos utstiller-  Chillventa i Nürnberg
ne og en stor del av utstillerne har brutt  15. – 17. november 2008
ut og vil sammen med messeledelsen i      Dette er naturligvis en helt uholdbar
Nürnberg fortsette med en kuldemesse     situasjon med to kuldemesser i Tysk-
i Nürnberg, som er et meget populært     land med mindre enn én ukes mellom-
messested. Navnet på den nye kulde-     rom. Slik blir det krig av. Hvem som
messen i Nürnberg er Chillventa       kommer til å vinne vet vi ikke. Det er to
                       sterke parter mot hverandre.
To kuldemesser i 2008              Det er mange av de store utstillerne
Dermed blir det to kuldemesser i Tysk-    som allerede nå har valgt side og staser
land i 2008:                 på Chillventa.
                        På den annen side er det en meget     Chillventa i Nürnberg 15. – 17. mars 2008
IKK i Stuttgart               sterk ledelse i IKK som har et meget     vil konkurrere med IKK i Stuttgart 8. – 10.
8. – 10. november 2008            godt grep på markedet.            november 2008 om utstillernes tillit.        u
                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  35
  Reportasje
   Det har heller ikke gjort situasjonen
u  lettere at det har vært mye uro om IKK-
  messen de siste årene med flytting fra
  Essen og Hannover.
   Det skal bli meget spennende å se
  hvilke av partene som går seirene ut av
  striden.
   For kuldebransjen i verden er det en
  ulykke. IKK-messen har i dag renommé
  som den viktigste av de internasjonale
  kuldemessene. Over halvparten av de
  besøkende og halvparten av utstillerne
  kommer fra land utenom tyskland, og
  mange fra USA, Japan, Kina og Korea.

  Sterke innspill                Det nye messeområdet i Stuttgart med det nye parkeringshuset for 4000 biler i forgrunnen.
  Det var sterke innspill fra begge parter
  i striden for å vinne gehør for hver av    fordeler det var med å flytte messen til   argumentasjon for å bli i Nürnberg. Men
  de to messene. På den offisielle presse-   Stuttgart. Utenom messeområdet invi-     det er tydelig at svært mange av utstil-
  konferansen la IKK-ledelsen frem alle     terte den andre part til møter med god    lerne er innstilt på å bli i Nürnberg.
   Intervju med VDKFs president Stolz
   For tidsskriftet Kulde er det viktig    Kulde: Men dere starter en ny messe      som for øvrig har et meget nytt og ele-
   å være mest mulig objektiv for der-     sammen med ISH/Aircontec i Frank-       gant messeanlegg som også ligger me-
   med å kunne gi leserne et best mulig    furt i 2007?                 get sentralt i Tyskland.
   utgangspunkt for å ta et riktig valg i   - Bakgrunnen for dette er følgende:
   denne striden.               Etter min mening og mange andre, er      Kulde: Og hva blir sluttresultatet?
     Vi oppsøkte president Christian     kuldebransjen store problem at den er     - Når du spør meg, må
   Stolz i VDKF for å høre hans mening     for lite synlig i bygningsmarkedet og     jo svaret bli at jeg tror
   om saken.                  ute hos forbrukerne. Dette ønsket vi å    vi vil få en meget bra
     Her kan det bemerkes at Stolz har    gjøre noe med. Derfor mente vi at når     IKK-messe i Stuttgart.
   vært president for VDKF de siste åtte    IKK-messen bare skal avholdes hvert
   årene og han er en meget sterk, auto-    annet år, er det riktig å synliggjøre kul-  Her må det til slutt til-
   ritær mann som synes å være vandt til    debransjen og alt det den står for på en   føyes at den annen part,
   å få viljen sin. I samtaler setter han et  så stor og omfattende messe som ISH/     med messeledelsen i
   par skarpe øyne i en og bruker hendene   Aircontec. Den er jo mange, mange       Nürnberg i spissen,
   flittig med blant annet å tromme i bor-   ganger større en IKK.             er like sikker på at ut-
   det for å understreke sine argumenter     Dessuten deltar allerede i dag over     stillerne vil fortsette å  President Christian
                                                              Stolz i den tyske
                         100 av utstillerne på IKK på ISH/Air-     komme til Nürnberg.     kuldeforeningen
   Kulde: Hva er bakgrunnen for denne     contec.                     Da blir der bare å av-  VDKF som eier
   messestriden?                                       slutte med:         IKK-konseptet.
   - Det har lenge vært helt klart at det   Kulde: Men hvorfor flytte fra Nürn-      Den som lever får se
   har vært et sterkt ønske fra utstillerne  berg når dette stedet er så populært
   om at IKK-messen bare bør avholdes     blant utstillerne?
   hvert annet år. Det argumenteres med    - Som du vet har vi hatt lange og van-
   at det ikke er nok nyheter hvert eneste   skelige diskusjoner med Nürnberg-
   år. Det må vi selvfølgelig bøye oss     messen. De nektet absolutt å gå med
   for og derfor går vi over til kuldemes-   på en løsning med en ”kulde forbru-
   ser bare hvert annet år. Slik er det for  kermesse” i mellomårene. Vi måtte ta
   svært mange messer.             en avgjørelse og så ble det Stuttgart  36  Kulde Skandinavia 6 | 2006
 Norsk Køleteknisk Møte 2007
 Bergen Hotell Radison SAS Royal 9. – 11. mars


                             Lørdag 10. mars
                             Sesjon 3, Gass fortsetter
                             Sesjonsleder: Jan Fr. Skogland
                             Mini LNG, Petter Nekså, SINTEF Energiforskning AS
                             LPG/LNG-anlegg, Christian Sageng, Hamworthy


                    Fredag,     Sesjon 4:
                             CO2, Sesjonsleder: Frøydis Espedal
                    9. mars     CO2 – anlegg - ulike applikasjoner, Arne Jakobsen,
                    Registrering   SINTEF Energiforskning
                    kl 9.00      Ettermontasje av CO2 anlegg til oppvarming og kjø-
                   Formannen     ling i et eksisterende bygg. Foredragsholder: Torgeir
                  ønsker        Skiple fra SINTEF og Torbjørn Olsen Teknotherm
                 velkommen,
               Frøydis Espedal       Lunsj
            Fremtidens energimarked,
Arne M. Bredesen, NTNU,Institutt for Energi- og     Sesjon 5:
prosessteknikk                      Praktisk Kuldeteknikk,
                             Sesjonsleder: Tom Erik Hole
Sesjon 1:                        Subkritisk CO2-anlegg med frekvensomformere,
Nyttig informasjon om Rammebetingelser          Gjermund Vittersø, Ahlsell Kulde AS
og Regelverk, Sesjonsleder: Guttorm Stuge        HX - spritbaserte - kuldebærere kontra glykoler.
F-gasser og EU-forordning, Per Vemork, KELF       Tor Olsen, AF Energi og miljøteknikk AS
Prosedyre for å kunne CE-merke i henhold til PED,
John Bjørklund Hansen, Th. Qviller AS          Kaffepause
Norsk kulde- og varmepumpenorm, myndighetenes
regelverk og Norsk Standard - samordning ved bruk,    Komponenter for bruk i kuldeanlegg med
Hans T. Haukås, HANS T.HAUKÅS AS             høyt trykk (40 – 120 bar)/
                             Rørlegging – nye sammenføyningsmetoder ved CO2
Sesjon 2:                        Komfortkjøling med VRV-anlegg, virkemåte,
Næringsmiddel, Sesjonsleder: Trygve M. Eikevik      muligheter og erfaringer, Lasse Kaalstad, Friganor AS
Kjølekjeden for ferskvareomsetning – kvalitet på
villfanget fisk fra hav til bord, Anne Hilde Midtveit,  Aperitif
Lerøy fabrikker                     Sang ved Svæverud
Superfrysing av fisk, Anne Karin Torstveit Hemmings-   Festmiddag
en, SINTEF Energiforskning AS
                             Det tas forbehold om endringer i programmet
Sesjon 3:
Gass                           Påmeldingsfrist 2. februar
Sesjonsleder: Jan Fr. Skogland              Pris før frist Medlemmer NKF kr 2900 Andre kr 3400
Hydrocarbons – a natural alternative for various     Pris etter fristen Medlemmer 3400 Andre kr 3900
applications, Daniel Colbourne
                             Påmelding
Årsmøte Norsk Kjøleteknisk Forening           Norsk Kjøleteknisk Forening
Middag                          Postboks 2843, Tøyen, 0608 Oslo
                             jan@vvs-foreningen.no
                             Tlf.: +47 22 70 83 41 Fax: +47 22 70 83 01
Fellesreise til China Refrigeration i Guangzhou
Påsken 2007 1.-10. april

China Refrigeration, Asias største kuldemesse
The 18th International Exhibition for Refrigeration, Air-conditioning,
Heating and Ventilation, Frozen Food Processing, Packaging and
Storage avholdes i påsken, i tiden 4. – 6.april i CECF Pazhou Complex
i Guangzhou i Sør-Kina. China Refrigeration er en av de ledende
kuldemesser i verden.
Messen er interessant med bakgrunn i den enorme utviklingen Kina
har gjennomgått det siste decennium på dette området. Det er foreløpig
påmeldt 600 utstillere.
Program
Palmesøndag 1. april Palmesøndag              Den himmelske fredsplass og derfra inn i kei-     •  Tog Hong Kong – Guangzhou og fly Guang-
Avreise fra Norge. Mat og drikker serveres om       serpalasset Den forbudte by. Lunsj på en lokal       zhou – Beijing, inkludert skatter og avgifter.
bord.                           restaurant. Så går turen videre til det vakre Him-   •  Transfers som nevnt.
LH 3145 Oslo – München      18:10 – 20:25       melens tempel. Det blir også tid til litt shopping.  •  Program som nevnt, med lokal, engelskta-
LH 730 München – Hong Kong 21:30 – 15:05          Til middag serveres et festmåltid: Pekingand!        lende guide, transport og inngangspenger.
                                                         •  Måltider som nevnt.
Mandag 2. april                      Annen Påskedag 9. april                •  Turistvisum til Kina kr 400,-
Ankomst Hong Kong og transfer til sentralt belig-     I dag skal dere først besøke Lamatempelet. Så går   •  Ikke inkludert i prisen
gende hotell. For de som ønsker blir det mulig       ferden til Den kinesiske mur ved Mutianyu. Her     •  Enkeltromstillegg kr 2.990,-
med en rundtur i byen for å bli litt kjent. Ingen     har du valget mellom å gå alle trappene til topps,   •  Tips til guide og sjåfør.
måltider inkludert.                    eller betale for taubanen. Lunsjboks er inkludert.   •  Avbestillingsbeskyttelse kr 450,-
                              Bilen returnerer til Beijing om ettermiddagen, og   •  Reiseforsikring.
Tirsdag 3. april                      om kvelden inviteres du på akrobatforestilling.    •  Tilslutning fra andre byer i Norge.
På ettermiddagen er det transfer til togstasjonen     Middag på en av Beijings hyggelige restauranter.    •  Inngangspenger og transport til messe.
og en to-timers tur til Guangzhou, hovedstaden i
Guandong-provinsen. Transfer til hotell. Måltider     Tirsdag 10. april                   Reisen kan forlenges mot et gebyr, avhengig av
på egenhånd.                        Transfer fra hotellet til flyplassen, ankomst Norge  når og fra hvilket sted retur ønskes.
                              samme dag.                       KinaReiser tar forbehold om tids- og prisendrin-
Onsdag 4. – Fredag 6. april                LH 721 Beijing – Frankfurt     kl 10:30 – 14:30  ger som er utenfor vår kontroll. Man forventer
The 18th International Exhibition for Refrigera-      LH 3134 Frankfurt – Oslo      kl 16:25 – 18:20  at kundene er kjent med KinaReiser generelle
tion, Air-conditioning, Heating and Ventilation,                                 reisebetingelser og vilkår.
Frozen Food Processing, Packaging and Storage       Pris pr person i dobbeltrom kr 12.850,- ±
                                                         Messen
Lørdag 7. april                      Prisen inkluderer                   Mer informasjon om messen på
Transfer til flyplassen og fly til Beijing. Transfer til  • Reisen Oslo – Hong Kong - Beijing – Oslo       www.cr-expo.com
hotellet, og ettermiddagen på egenhånd.             med Lufthansa på økonomiklasse.
                              • Flyskatt kr 1.772,- pr 28. november 2006.      Påmelding snarest
Første Påskedag Søndag 8. april              • natt på Empire Hotel Kowloon 3*,           KinaReiser AS, christine.surlien@kinareiser.no
Etter frokost på hotellet tar guiden dere med til     • 4 netter på Landmark Hotel Guangzhou         Hegdehaugsveien 10, N-0167 Oslo, Norway
Byplanutstillingen. Her får man et innblikk i hva        4*og                       Tel: +47 22 98 22 00 07 Fax: +47 22 98 22 01
som venter dere i Beijing. Så vandrer man ut på      • 3 netter på Capital Hotel i Beijing 4*.       www.kinareiser.no
                                                              Firmanytt
Nytt selskap skal arbeide med
                                             IIR and IIR
forebyggende vedlikehold og kunstisbaner                         co-sponsored conferences
                                              2007
1. juni i år ble Frostmann Etek AS etablert av Frank Larsen, Dag Larssen og Roy      April 11-13 Portoroz – Slovenia
Olsen i samarbeide med Normann Etek AS. Daglig leder er Tom Svenningsen.          – IIR Conference – Commissions: B2, A1 with E2
                                              2nd International Conference on Magnetic
De ansatte servicemedarbeidere har bred kompetanse og erfaring innen kulde,        Refrigeration at Room Temperature
energi og automasjon fra flere av markedets største aktører. Selskapets formål       http://www.thermag2007.si
er å tilby markedets beste serviceavdeling for kuldetekniske installasjoner,        April 19-21 Ohrid – Macedonia (Republic of)
spesielt med vekt på energioptimalisering og driftsøkonomi.                – IIR Conference – Commissions: B2 with B1, D1
                                              Ammonia Refrigeration Technology for Today
                                              and Tomorrow
                                              http://www.mf.ukim.edu.mk/web_ohrid2007/main.
                                              html

                                              April 24-27 Barcelona – Spain – Co-organized
                                              by the IIR – Commission: A2
                                              LNG 15 - Liquefied Natural Gas
                                              http://www.lng15.com

                                              August 21-26 Beijing – China – Congress – All
                                              Commissions
                                              22nd IIR International Congress of Refrigeration
                                              (ICR2007): Refrigeration Creates the Future
                                              http://www.icr2007.org

                                              November 7-9 Strasbourg – France –
                                              IIR Conference – Commissions: A1, B2, C1, C2
                                              New Ventures in Freeze-drying
Tom Svenningsen, Frank Larsen, Dag Larssen og Roy Olsen i frostmann ETEK har bred     http://www.aerial-crt.com
kompetanse og erfaring innen kulde, energi og automasjon
                                              2008
                                              April Shanghai – China – Co-sponsored
                                              4th International Conference on Cryogenics
Forebyggende vedlikehold,          bedre driftsforholdene på kulde anlegg.    - ICCR’2008
ulike analyser og forslag til eventuelle   Frostmann Etek har som en viktig inten-    zhangp@sjtu.edu.cn
                                              Tel: +86 21 34 20 55 05
tiltak vil være en naturlig del av dette.  sjon å hjelpe kundene med optimalise-     Fax: +86 21 34 20 55 05
Samtidig ønsker man å være en ressurs i   ring og “trimming” av kuldeanlegg og     Zhang Peng, Institute of Refrigeration and
forbindelse med avhjelpende service og    varmepumper.                 Cryogenics, Shanghai Jiao Tong University,
                                              Shanghai 200240
problemløsninger. Selskapets medar-
beidere har lang og allsidig erfaring, fra  Kunstisbaner                 April 9-11 Cavtat – Croatia – Co-sponsored
både industrielle kulde- og varmepum-    Frostmann Etek har også satset en del     4th Central European Congress of Food - CEFood
                                              2008 - (in conjunction with the 6th Croatian
peanlegg med naturlige arbeidsmedier     på kunstisbaner som et eget nedslags-     Congress of Food Technologists, Biotechnologists
og kommersielle anlegg og klimaanlegg    felt. Firmaet har allerede fått i oppdrag   and Nutritionists)
                                              kgalic@pbf.hr
med dagens ”syntetiske” medier.       og starte opp kunstisbanen på Savalen.
                        Dette er meget positivt fordi det sat-   September 7-10 Copenhagen – Denmark – IIR
Store penger å spare             ses på enda en utendørsbane i Norge og    Conference – Commissions: B1, B2 with E1, E2
                                              8th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural
Det er store penger å spare for den en-   fordi dette er et utrolig flott anlegg med  Working Fluids (GL2008)
kelte bedrift ved å kjøre kuldeanlegg på   “tynnfilmfordamper” og relativt mye      http://www.iir-gl-conference-2008.dk
en så økonomisk måte som mulig. Ofte     fasiliteter og automasjon alderen tatt i   September 23-26 Seoul – South Korea –
er det små endringer som skal til for å   betrakting.                  Co-sponsored
                                              International Sorption Heat Pump Conference
                                              2008 - ISHPC08
                                              http://web.khu.ac.kr
Fortsettelse fra side 24
Uetiske rekrutteringsmetoder
for mer arbeidskraft direkte på kroppen.   bl a å etablere oversikt over markeds-    hvem som er hvem. Bekjentskaper kan
Det er mange sider og nyanser i spørs-    utviklingen, kapasitet til å betjene mar-  vanskelig unngås. Normale spilleregler
mål som dette når bedriftene trenger     kedet, kunne håndtere konkurransen og    for rekruttering er uproblematiske. Jeg
flere bein, armer og hoder - og spesielt   forpliktelsene. Bedriftsledere lokalt bør  tror at de fleste, med hånden hjertet, vet
når oppdragsmengden øker og spesielt     dessuten kommunisere mer og bedre!      hvor grensen for det akseptable går.
hvis dette kommer uforvarende og raskt
på. Ledelsen i den enkelte bedrift må et-  Med hånden på hjertet
ter min mening sørge for å ha en inntje-   Stort sett alle i norsk kulde- og varme-
ning som fører til at man frigjør tid til  pumpebransje kjenner hverandre og vet

                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  39
Firmanytt
Tempcold fullstendig                                      Nytt sekretariat for
innlemmet i Ahlsell                                      Danske Køledage
                                                Styret for Danske Køledage har beslut-
Tempcold er nå fullstendig integrert i    sen, Lise Klemetsen                tet at det nystiftede Kølet Virksomheds
Ahlsell. Dette medfører at noe forandres,  og Beate Ramstad                 Center Alsion KVCA skal overta se-
noe blir som før og ikke minst blir det   flytter fra Langhus                kretariatvirksomheten for Danske Køl-
mange nye muligheter. E-post adressene    og inn på Liertop-                edag. Neste Danske Køledag finner
blir: fornavn.etternavn@ahlsell.no      pen.               Divisjonssjef  sted i Odense 15.-16 mars 2007. KVAC
 Adressen for alle kuldeaktiviteter blir    Også VVS-, El-      Gjermund Vittersø
                                      Ahlsell Divisjon  ledes av Arne Jakobsen, en mann godt
som før: Gjellebekkstubben 9-11, 3420    og verktøyrabatter            kulde  kjent i dansk kuldebransje. Han har tid-
Lierskogen, postboks 244, 3421 Lier-     vil bli tilgjengelige.              ligere vært senterleder for IPU - Institut
skogen. Telefonen vil fortsatt være: 32   (Den tverrfaglige                 for Produkt Udvikling under Danmarks
24 08 00, og faxen 32 24 08 01.       kulde-grossisten)                 Tekniske Universitet i København. Tid-
                        Det blir også mye spennende kulde-       ligere direktør for danske Køledag Lau
Hovedlager på Liertoppen           teknikk i Alvin-konseptet. Stikkord her      Vørs er gått over i direktørstillingen for
Etter sammenslåingen vil det nye ho-     er frekvensstyrte kompressorer, intelli-     Autorisered Kølefirmaers Branchefore-
vedlageret bli lagt til Liertoppen. Alle   gent og dynamisk styring både av væs-       ning, AKB www.dansk-koeldag.dk
kuldevarer som i dag ligger på Langhus    ketempinnsprøytning, isvannstemp og
vil bli overført til Liertoppen og beman-  tørrkjølertemperatur.
ningen på lageret vil bli styrket. Alle
leveranser vil heretter skje fra Liertop-
                        Ahlsell tror dette blir en fusjon til glede
                       og nytte for kundene. Men det er selvsagt
                                                COOL-FIT
pen med de samme transportører som      en overgang å gå inn i et nytt stort sys-     sertifiseringskurs
tidligere.                  tem, og ikke minst nytt datasystem. Man
                       ber derfor om litt ekstra forståelse og tål-   Georg Fischer AS arrangerer en dags
Flytter                   modighet i denne overgangsfasen.         gratis sertifiseringskurs i montasje av
Ivar H. Christiansen, Bjarne Hein Niel-                            Cool-Fit. Bakgrunnen er den stadige
                                                økende bruken av Cool-Fit i indirekte
                                                kuldeanlegg og isvannssystemer. Kurset
                                                omhandler både preisolert ABS(Cool-
Danfoss køber kinesiske                                    Fit) og ABS. Kurset sørger for nødven-
                                                dig kunnskap om bruken av Cool-Fit.
Hangzhou Qinbao Refrigeration                                 Kurset dekker følgende tema: egenska-
                                                per, bruksområder og begrensninger,
Danfoss har indgået aftale om at købe det                           installasjonsteknikk sammenføyning og
kinesiske selskab Hangzhou Qinbao Re-                             praktisk trening. Etter gjennomført kurs
frigeration Equipment Co. Ltd. Selskabet                            får deltakerne et personlig kurssertifikat.
ligger i Hangzhou i Zhejiangprovinsen,                              Om du ønsker informasjon om kom-
Kina, og beskæftiger 120 medarbejdere,                             mende kurs kontakt: Per Christian
der udvikler, fremstiller og markedsfører                           Wang, tlf 67 18 29 15 mob 95 70 20 00
loddede pladevarmevekslere. Selskabet                             eller Thomas Scott Jones, tlf 67 18 29
er førende i markedssegmentet for lod-                             04 eller mob. 91 10 37 22.
dede pladevarmevekslere og har et stærkt
distributionsnetværk, som yder teknisk
support i hele Kina. Qinbao eksporterer
                                                Stark utveckling
til mere end ti lande.            selskabet til dets nuværende succes, vil     för NIBE
  - Købet, som vil være vores andet i    fortsat stå i spidsen for selskabet. Noel
                                                I delårsrapporten för januari - september
Kina, stemmer overens med Danfoss’      Ryan, direktør for Danfoss Refrigera-
                                                2006 redovisar NIBE en mycket stark ut-
langsigtede forretningsstrategi i Kina,   tion and Air Conditioning Asia Pacific,
                                                veckling;
der går ud på at forstærke vores tilstede-  er udnævnt til formand for bestyrelsen.
                                                • Omsättningen ökade med 26% till 3
værelse i landet ved at bidrage yderligere  Gao Yiqin, den tidligere hovedaktionær
                                                  337 Mkr (2 647 Mkr)
til dets vedvarende økonomiske vækst     og formand for Qinbaos bestyrelse, vil
                                                • Resultatet efter finansnetto fördub-
gennem en forbedret energieffektivitet.   fortsætte som næstformand i bestyrel-
                                                  blades till 326 Mkr (162 Mkr)
Købet vil accelerere væksten hos køle-    sen.
                                                • Vinsten per aktie uppgick till 2,43
og airconditionforretningen på det kine-    Virksomheden kommer til at hedde
                                                  kr (1,11 kr)
siske marked,” siger Niels B. Christian-   Danfoss Qinbao og bliver en del af Dan-
                                                • Tre förvärv i Danmark, Sverige och
sen, COO, Danfoss.              foss Refrigeration & Air Conditioning
                                                  Tjeckien
  Qinbaos ledelsesteam, der har ført    Division.

40  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                          Firmanytt
Tyskland

Ny europeisk bransjeportal for kuldefaget
                                            Det arbeides nå med bransjeportaler
                                            innen kulde- og varmepumpeteknikk
                                            i svært mange land for å bedre infor-
                                            masjonsstrømmen. For Norge har som
                                            kjent www.kulde.biz vært en nyttig
                                            bransjeportal de siste tre årene.

                                            www.refripro.eu
                                            er navnet på den nye tyske bransjepor-
                                            talen. Den vil satse på korte nyheter og
                                            nyttig informasjon i forbindelse med det
                                            daglig arbeid. Det vil blant annet omfat-
                                            te oversikter over kuldemedier, faglitte-
                                            ratur, ordbøker, software, forskningsny-
                                            heter, utdannelse nyttige linker osv.
                                             Bransjeportalen finansieres gjennom
Andrea Voigt i AMW Communication EURLer er ansvarlig for den nye europeiske bransje-  annonsering på nettet, selv om en del av
portalen for kuldefaget med adresse www.refripro.eu                  firmainformasjonen legges inn gratis.


Grundfos med egen serviceavdeling i Trondheim
                                            på plass, dekker man fullt det servicebe-
                                            hovet kunde har. Rune Sesaker har lang
                                            erfaring med pumper som blant annet
                                            av et pumpeverksted i 10 år. I tillegg til
                                            ny servicetekniker er avdelingen utvidet
                                            med en person, Anne Mette Rensvik
                                            som skal betjene distriktets behov innen
                                            VA. Med sin bakgrunn som sivilinge-
                                            niør og lange bransjeerfaring, vil hun
                                            fokusere på optimalisering av pumpe-
                                            stasjoner for firmaets kunder.
                                             I tillegg er salgsingeniør Rune Søraas
                                            på plass i Trondheim.
Grundfos, som er leverandør av pumper    ling i Trondheim. I oktober flyttet man   Grundfos har 45 ansatte i Norge og
og pumpesystemer, har de siste årene    inn i nye lokaler i Klæbuveien i Trond-  omsatte for 152 mill. i 2005. Det har et
hatt en bevisst strategi for utvikling og  heim innholdende bl.a. verksted for rent  landsdekkende salgs- og servicenett med
vekst via service. Nå er nok en brikke   vann og avløp. Med investeringer i nytt  egne avdelinger i Oslo, Bergen, Trond-
kommet på plass med egen serviceavde-    verksted og servicemann Rune Sesaker    heim, Kristiansand og Moelv. Grundfos
                                            er et dansk industrieventyr med en om-
                                            setning på 14 milliarder kroner og med
                                            14.000 ansatte i 55 land.
                                            God miljøpolitikk
                                            Mange har ennå til gode å lære at god
                                            miljøpolitikk ikke handler om å være
                                            mest mulig bekymret, men om å finne
                                            tiltak og tilnærminger som har effekt.
                                             Dette er vel også en oppfordring til
Rune Sesaker, Anne Mette Rensvik og Rune Søraas på plass i Trondheim.         kuldebransjen.

                                                   Kulde Skandinavia 6 | 2006  41
Nyheter
Danske kølebedrifter sikrer sin innovasjonsevne
Nye Køle VirksomhedsCenter, Alsion-     Vision                     20 av de større danske kølebedrifterne
DK skal øge og fremtidssikre innova-     Visionen er at skalpe et virksomheds-     allerede nå har meldt sig ind.
sjonsevnen hos danske kølebedrifter     senter forankret på Alsion, som
  Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK     • understøtter innovasjonsprosjekter      Arne Jacobsen daglig
ble formelt stiftet ved en generalforsam-    på tværs av medlemsbedrifterne       leder
ling 30. august i år. Senteret har sine   • øger og vedligeholder kjoleteknisk      KVAC ledes av Arne Jacob-
kontorer i Sønderborg og er allerede i      kompetanse via skreddersydd ud-      sen som er en kjent mann i
fuld virksomhed. Det skal blandt andet      bud og etterutdannelse           dansk kjølebransje. Han
overtage sekretariats virksomheden for    • skjerper fagligheden ved formule-      kommer fra en stilling som Arne Jacobsen
Dansk Køledag i Odense i 2007.          ring og ledelse av offentlig finansie-   senterleder for IPU – Insti- KVAC´s daglig
                                                             leder.
                         ret forskningsprojekter i samarbejde    tut for produkt Udvikling
Formålet                     med universiteter og forsknings-      under Danmarks Tekniske Universitet i
Formålet med Køle Virksomheds-Cen-        institutjoner, samt ved ophold av     København.
ter, Alsion-DK (KVCA) er å øge og        projektstuderende, indenlandske og
fremtidssikre innovasjonsevnen hos        udenlandske forskere            Styret
medlemsbedrifterne. Der fokuseres på     • sikrer rekrutteringsgrundlaget ved      Jürgen Süss, Danfoss, Peter Nymand,
innovasjonsevne i relasjon til kjoletek-     å holde og understøtte ingeniørud-     Mærsk Container Industry, Peter Rat-
niske produkter og services, men andre      dannelses aktiviteter           hje, Agramkow, Bjarne Sørensen, SDU
beslektede områder vil også blive ind-                           Jens Andersen, Lodam
lemmet i nødvendig omfang for å sikre    Stor interesse                 Telefon + 45 22 84 38 27/22 84 38 27
helhed og synergi.              Initiativet har fået den bedste start, i det  aj@kvca.dk
   Svensk mästare i kyl- och värmepumpteknik
   Jonny Lundborg, Linköping, vann den 15 novem-      igång ett så kallat vätskeskylaggregat, dvs en uppgift
   ber SM-finalen för kyl- och värmepumptekniker ef-    direkt hämtad ifrån verkligheten. Vätskekylaggregat
   ter två dagars kämpande mot fem av landets absolut    tillhör den vanligaste typen av kylaggregat och an-
   bästa unga kyl- och värmepumptekniker.          vänds bland annat i luftkonditioneringssystem och
    Silverplatsen tog Jonas Josefsson. Andra platsen    i butikskyla. För att klara av denna uppgift måste
   innebär att han får chansen att få tävla i Yrkes-VM i  deltagarna visa prov på en bredd av kunnande, all-
   Japan nästa år, en tävling där man inte får vara äldre  tifrån lödning och rördragning till kunskaper inom
   än 22 år och som Jonny Lundborg därmed inte får     områdena el-, styr- och reglerteknik.
   ställa upp i.                        Deltagarna, som var i åldrarna 19-25 år, kvali-
    Jonas Josefsson arbetar som kyl- och värmepump-    ficerade sig till finalen genom att gå vidare från    Jonny Lundborg
                                                            svensk mästare
   tekniker hos Expertkyl AB i Göteborg. Huvudupp-     uttagningar som hölls i Stockholm, Göteborg re-     i kyl- och värme-
   giften i årets Yrkes-SM var att färdigställa och köra  spektive Malmö.                     pumpteknik.
8000 ønsker varmepumpestøtte
Pågangen hos ENOVA for å få støtte       Ordningen var i slutten av november      Man kan søke om støtte til kjøp på
til å kjøpe miljøvennlig varmepumper,    fremdeles ikke vedtatt av Stortinget, og    Enovas hjemmeside www.enova.no
pelletsovner og varmesystemer har vært    ingen har ennå fått refundert deler av
rekordstor. Alle de lovte 71 millionene   utgiftene ved kjøp av pelletsovn eller       Søknader
er brukt opp, men også etternølere kan    andre varmesystemer.                Vann/vann-Varmepumpe: 2.777
regne med å få støtte.             ENOVA vet at av alle som får tilslag       Luft/vann-Varmepumpe: 5.176
  Olje- og energidepartementet lanserte   på støtte, så er det opp til 40 prosent      Pelletskamin: 2.805
tidligere i høst en støtteordning til alle  som ikke bruker. tilslaget til kjøp av       Pelletskjel: 232
husstander som investerte i varmepum-    varmepumper, pelletsovner eller andre       Sentralt styringssystem:2.472
per, pelletsovner eller varmesystemer.    systemer. Det betyr at selv om pengene       Totalt: 13.462
På grunn av stor interesse, ble støtten på  er brukt opp, så vil deler av pengene fri-
46 millioner økt til 71 millioner kroner.  gjøres og flere vil kunne få støtte.

42  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                                Nyheter
Carrier vätskekylare                         Stadig vekst i salget av varmepumper
på Falu Lasarett                           for romoppvarming
Det handlar om tre vätskekylare av                           1992    2003     2004      2005
modell 30HXC 155 med värmeåter-                    Austria     800    3,780     5,129     6,700
vinning, som i april 2007 kommer att                  Bulgaria          15      25       56
installeras på Falu Lasarett för att kom-               Czech Rep.   20     1,200     2,400     4,000
plettera ett stort köldbärarsystem. För att klara
                                    Estonia          510      750      1,095
ett ökat kylbehov, främst under sommaren, utökas kyleffekten
med 1,5 MW. Uppdraget vanns i hård konkurrens, främst tack       Finland     100    8,540     12,648     22,300
vare bl a LCC-analys (Life Cycle Cost). Installationen utförs     France     4,000   13,700    17,300     25,200
av Carriers återförsäljare Dala Kylmecano.               Germany     2,000   15,838    20,636     26,037
                                    Ireland          1,300     1,800     2,300
                                    Netherlands        1,557     1,800     1,900
Ny svensk SCANREF redaktør                       Norway     1,000   55,081    35,390     40,000
                                    Slovenia          25      35       n/a
Anders Hiorth er ansatt som redaktør for
                                    Sweden     15,000   68,100    100,215    101,360
SCANREF i Sverige og med ansvar for
                                    Switzerland   2,700   8,695     9,796     12,000
International Advertising.
Anders Hiorth har lang og bred erfaring fra              Portugal                        46,200
kuldefaget. Han etterfølger Olle Dahlberg               Italy                          13,000
som nå ønsker å trekke seg etter mange års               UK                           500
aktiv innsats for SCANREF.                       Poland                         1,465
                                    Total      25,620   178,341    207,924    304,113

                                   Hva sparer du med en varmepumpe?
Skrikende mangel
på varmepumper
Det er nok av varmepumper på store lageret til kuldeentreprenør
ABK i Oslo, men alt du ser her er dessverre allerede solgt kan dag-
lig leder Daniel Kristensen fortelle.

Varmepumpemarkedet i Norge har tatt helt av denne høsten       Energipris i kr/kWh for varmepumpedrift som funksjon av
etter en relativ stille vårsesong. Mange leverandører melder     el. pris og varmefaktor.
om utsolgt eller lange leveringstider. Flere av de største pro-
dusentene har avsatt faste kvoter for de forskjellige marke-
dene og de er det ikke lett å endre på.                Fortsatt strøm som oppvarming
 Det store spørsmålet bransjen stiller seg, er hvor mange      Høye strømpriser til tross: Utbyggere sparer på kronene og
varmepumper det blir solgt i Norge i 2006.              bygger hver tredje bolig med panelovner som eneste oppvar-
 Under IKK-messen i Nürnberg i oktober uttalte flere inter-     mingskilde. Det viser en undersøkelse som Forbrukerrappor-
nasjonale leverandører av varmepumper at Skandinavia med       ten har gjort blant 2414 nye boliger. Nesten samtlige av bo-
Sverige og Norge var en spydspiss i det internasjonale varme-     ligene har panelovner som hovedoppvarmingskilde. Mindre
pumpemarkedet og ledende i utviklingen.                enn halvparten leveres med pipe eller peis for ved eller pellet-
 Dette er en gledelig utvikling med tanke på energisparing      sfyring, og kun hver femte har gass. Av de 100 byggeprosjek-
når det gjelder energi til oppvarming og vannvarming. Men       tene som er undersøkt, har kun hver tiende bolig vannbåren
energiforbruket til kjøling kan nok stige med det økende an-     varme, og de fleste av disse ligger i kommuner hvor dette er
tall varmepumper.                           påkrevet. Kun ett prosjekt har varmepumpe!

                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  43
Spørrespalten
Kobberfarget belegg i et stort ammoniakkanlegg
med skruekompressor. Hva skyldes det?
Kobberplettering i kulde- og varmepum-    det dannes kobberioner. Disse kobbe-     kobberplettering. Men – dette er jo et
peanlegg er noe de fleste av oss kjenner   rionene vil sirkulere i anlegget oppløst i  ammoniakkanlegg. Hvor skulle kobberet
til. Mange av oss har opplevd dette en-    for eksempel oljen. Disse kobberionene    komme i fra?
ten gjennom havari på bevegelige deler    reduseres til metallisk kobber igjen ved    Innledningsvis har jeg med mine ringe
som lager, stempler som blir sittende     å binde seg med elektroner fra for ek-    kjemikunnskaper prøvd å forklare hva
fast i sylindrene, lekkasje på pakkboks    sempel stål (jern). Dermed så dannes     kobberplettering er. En ting er helt sik-
etc., eller ved at vi har oppdaget kobber-  det et metallisk kobberbelegg som vil     kert – det må være kobber tilstede i en
farget belegg (metallisk kobber) særlig    gi problemer der hvor det er bevegelige    eller annen form for at det skal kunne
på blanke ståloverflater.           deler med små klaringer.           oppstå en slik kobberplettering.

Hva er så kobberplettering?                                 Kan belegget være noe annet enn
Kobberplettering vil si at det utfelles                           kobber?
et metallisk kobberbelegg på et annet                            Jeg vet at hvis for eksempel litt R22
metall. Utfellingen skjer vanligvis fra                           skulle ha kommet inn i dette ammoni-
en oppløsning som inneholder ioner                             akkanlegget oppstår det en rekke kje-
av kobber som er enverdig (Cu+) eller                            miske reaksjoner og det felles ut salter
toverdig(Cu++). Kobbermetallet har                             og annet. Da har en et problem. Men
altså gitt fra seg ett eller to elektroner.                         innringeren garanterer at noe sånt ikke
Kobberionene vil så binde et eller to                            kan ha skjedd.
elektroner fra andre stoffer i systemet
som for eksempel fra metallisk jern.                            Analysert oljen
                                              Han forteller videre at han har fått ana-
Kan oppstå i alle typer kuldeanlegg                             lysert oljen til kompressoren og denne
Kobberplettering på ståloverflater kan                           inneholder lite vann (10-20ppm). Deri-
oppstå i alle typer kuldeanlegg. Kobber-                          mot så viser analysen at oljen inneholder
plettering oppstår ofte på anlegg hvor                           kobberioner. Da er det svært sannsyn-
det er dannet sterke syrer i anlegget et-                          lig at det er kobberplettering som har
ter at en har fått spalting av kuldemediet  Pakkboksdeksel                skjedd.
(burn out) og det er luft og fuktighet til
stede. Det kan også oppstå dersom det     Så til problemet som jeg har fått.      Men hvor kommer kobberet fra?
er svakere organiske syrer og noen gan-    Det gjelder et stort ammoniakkanlegg     Innringeren mener helt bestemt at alle
ger det kan oppstå uten at en helt kan    med skruekompressor. Det er et for-      komponenter i anlegget kun består
påvise hva som er årsaken.          holdsvis nytt anlegg men det har oppstått   av materialer som er forenelig med
                       problemer. Ved åpning av skruekompres-    ammoniakk(stål, titan etc.). Det finnes
Forløpet ved en kobberplettering       soren viser det seg at det er et kobberfar-  ingen komponenter med kobber eller le-
Det skjer først en oksidasjon av kob-     get belegg på de blanke stålflatene. Det   geringer med kobber. Da er det etter min
ber som finnes i anlegget. Det gjør at    er nærliggende å tro at det har oppstått   mening kun en mulighet igjen. Noen har


                             Du spør: Kuldeteknikeren svarer
                              Har du spørsmål av kuldeteknisk    oppfordrer leserne til å sende inn
                              art, eller problemstillinger du øn-  spørsmål om alt innen kuldete-
                              sker å lufte? Nøl ikke med å sende  knikk. og særlig praktisk problem-
                              det inn til vår spørrespalte!     løsning i forbindelse med montasje,
                               Ingeniør Svein Gaasholt, som har  drift og vedlikehold av kuldeanlegg.
                              20 års fartstid som adjunkt ved     Spørsmål kan sendes til redaks-
                              Kuldeteknikeren, vil svare på de   jonen Kulde eller direkte til Kulde-
                              spørsmål som kommer inn. Han     teknikeren.

                                          Kuldeteknikeren
                                     Ladehammerveien 6, 7041 Trondheim
                                  Tlf.: (+47) 73 87 05 64 (Sentralbord: 73 87 05 00)
                                       E-post: svein.gaasholt@stfk.no

44  Kulde Skandinavia 6 | 2006
                                                           Spørrespalten
Pakkbokshus                             Pakkboksring


glemt igjen noe av kobber inne i anleg-    gasspektografi af prøven og kigge efter   NH3, og disse lejer kan under de rigtige
get under montasjen. Det er jo ikke så    grundstoffer, vil i få sikkerhed for om   kemiske og slitagemæssige betingelser
sjelden at en opplever dette. Da jeg seilte  det reelt er kobber der er tale om. Hvis i  være en kilde til kopper i olien på disse
som fryseassistent på en fruktbåt så had-   samtidig sender en olieprøve til udvidet   kompressorer.
de noen glemt en fille i innsugningen til   analyse vil i have et godt grundlag for    Ja, her var det mange gode tips.
en kompressor. Dette førte til at sugefil-  at finde ud af hvad der foregår. Den ud-
teret ble rimelig tett og silduken revnet   videde olieanalyse kigger efter klorider,  Problemet oppklart
på grunn av trykkforskjellen. Ved åpning   som jeg efterhånden har fundet i mange    Et par dager senere så har jeg kontakt
så lå fillen og silduken sammentrykt i    ammoniak anlæg, og de giver anledning    med innringeren igjen. Han kan nå for-
den ene enden av filterholderen.       til mange problemer i disse anlæg, hvor   telle at de har oppklart problemet. Det er
                       af nogle problemer kan være katastro-    virkelig kobberplattering som har skjedd.
Hva er forklaringen?             fale. Hvordan klorider kommer ind kan    Det er helt riktig som Per Skærbæk Niel-
Vel, foreløpig så har vi altså ikke funnet  ind i mellem være en gåde, men der er    sen skriver nemlig at det er i pakkboksen
den endelige forklaringen på problemet.    som regel problemer når de findes.      det er verst. Oljelekkasje på denne var
Men jeg tar kontakt med Helge Lunde       Olieanalysen vil også afsløre om der   årsaken til at man først oppdaget pro-
i Thermoconsult, som de fleste av oss     kan være kommet olie additiver ind i     blemet. Ved åpning av pakkbokshuset
kjenner, og legger fram problemet. Han    anlægget, det kan være sket under sam-    oppdaget man sterk kobberplattering på
tar igjen kontakt med sin gode danske     lingen af kompressoren, eller på mange    glideringen. Jeg er så heldig at jeg har
venn Per Skærbæk Nielsen og han har      andre måder, men det kan give proble-    fått oversendt bilde av denne glideringen
følgende synspunkter på saken:        mer.                     og som en kan se så løsner det små flak
                         Jeg har set aflejringer der ligner kop-  av kobber.
- Er i sikre på det er kopper?        perplattering i ammoniak anlæg, med      Hele pakkbokshuset og alle blanke fla-
Hvordan ser pakdåsen ud? Dette er som     forurening, men det har vist sig at være   ter i skruen er dekket av kobber slik som
regel det sted hvor kopperplattering vi-   andre belægninger pga. kemiske reak-     det vises på bildet tatt av dekslet til pakk-
ser sig mest pga. forskelligt elektrisk    tioner.                   bokshuset. Det er altså ingen tvil om at
potentiale på kulring, stål, rustfrit stål,   Kobber ville dog sandsynligvis kunne   det er kobberplattering som har skjedd.
støbegods etc. sammen med mulige       aflejres i et NH3 anlæg, da ”fugtig” NH3
krybestrømme fra elmotoren.          vil opløse kopper og det vil derfor fin-   Hva var så årsaken?
 Jeg ville foreslå en undersøgelse af    des på ion form i anlægget, eller bundet   Jo, det viser seg at kobberet stammer
materiale fra ”kopperplateringen” som     i andre forbindelser.            fra en treveisventil som regulerer olje
man vel kan lave et afskrab af. Hvis       Bronze lejer der indeholder kopper    mengden som går til oljekjøleren. Fø-
en sådan prøve sendes til undersøgelse    anvendes i krydspinde på stempelmaski-    lerelementet som styrer ventilen er
på et laboratorium hvor de kan lave en    ner til NH3 og i oliepumper på skruer til  innebygget i selve ventilen og består       u
                                                      Kulde Skandinavia 6 | 2006  45
  Spørrespalten
  av et kobbermateriale. Dette kobberma-    slitt bort slik at oljen kom i direkte kon-  da ble mysteriet oppklart. Ventilen og
u  terialet er i utgangspunktet belagt med    takt med kobberet. Det var tydelig at det   pakkboksen er nå skiftet og en håper på
  et belegg som er motstandsdyktig mot     var foregått tæring av kobberet og venti-   å kunne kjøre i ett år da en da skal ha
  ammoniakk (forniklet el). På grunn av     len hadde sluttet å fungere. Dette gjorde   full overhaling av skruen.
  mekanisk slitasje har dette belegget blitt  det noe enklere å finne årsaken også. Så

  Så til det neste spørsmålet:

  Er forbudt å benytte kondensator for
  varmegjenvinning direkte i tilluftkanalen
  Det var en kar som ringte og lurte på om   dium bør en velge det som er mest mil-     at det skulle være et forbud. Anlegg som
  det var riktig at det nå var kommet et for-  jøvennlig og energiøkonomisk.         bygges i dag bør ha så liten fylling som
  bud mot å benytte kondensator for var-     Jeg ringer han som hadde gitt infor-     mulig og så få lekkasjepunkter som mu-
  megjenvinning direkte i tilluftkanalen.    masjon om dette til min innringer. Han     lig. Dette er viktig for å unngå utslipp av
  Det var her snakk om et DX-anlegg med     fortalte at han hadde hørt det av en an-    kuldemedier med høy GWP, det er vik-
  HFK kuldemedium. Han fortalte at han     nen og når jeg tar kontakt med denne      tig av økonomiske grunner (kuldeme-
  hadde fått informasjon fra en annen om    har han fått sin informasjon fra en le-    diet er dyrt) og ikke minst med tanke på
  dette. Skulle DX-anlegg benyttes måtte    verandør. Han var ikke sikker på om det    de krav som kommer i forbindelse med
  varmegjenvinningen skje til avtrekksluf-   var forbud, men han var blitt anbefalt å    den nye F-gassforordningen. Et sentralt
  ten som igjen kunne varme opp tilluften    benytte varmeveksling med returluften     og kompakt kuldeanlegg med tørrkjøler
  i en ordinær varmeveksler. Alternativt    eller benytte tørrkjøler.           og indirekte system for kjøleanleggene
  kunne en benytte tørrkjølekrets og da var    Jeg tar kontakt med noen andre i bran-    er å anbefale på nye anlegg på litt stør-
  det greit å varmeveksle med væsken i     sjen, men ingen har noen informasjon      relse i dag. Dette kan for eksempel være
  tørrkjølekretsen direkte i tilluften.     om at et slikt forbud eksisterer. Så det    kjøleanleggene i en butikk. På frys bør
   Dette var nytt for meg. Jeg tenker     hele er nok.                  en vurdere et system med CO2. Syste-
  gjennom alle lover, forskrifter, standar-                          met vil være svært gunstig og fleksibelt
  der og normer som jeg kjenner til, men    Et eksempel på fjæren             med hensyn til varmegjenvinning og
  jeg kan ikke komme på å ha sett noe om    som ble til ti høns              energiøkonomien kan bli meget bra der-
  dette. Det eneste jeg kommer på er at     Nå kan det hende at utspillet er godt     som anlegget bygges og drives riktig.
  ved valg av systemløsning og kuldeme-     ment og blitt misforstått med hensyn til


  Kurs for praksiskandidater § 3-5 kuldemontør
  Ringsaker videregående skole, kurs- og kompetansesenter tilbyr     Det gis 12 måneder fratrekk på læretiden for de som tidli-
  teoriforberedende kveldskurs i faget kuldemontør i januar 2007.   gere har grunnkurs mekaniske fag, før eller etter reform- 94,
                                     eller 6 måneder for de som har andre grunnkurs før reform-
  Kursets varighet vil være på ca. 75 timer fordelt over en kveld   94, men innen samme studieretning. I tillegg må kandidaten
  pr. uke, med fire undervisningstimer. De studieretningsfagene    ha bestått den tverrfaglige teoretiske eksamen.
  som blir berørt på kurset er:
  • Monterings- og reparasjonsteknikk                 Pris
  • Kuldeteknikk                            Kursprisen er på kr. 9.000,- I tillegg må det påregnes utgifter
  • Elektroteknikk                           til bøker, (praktisk kuldeteknikk og kuldehåndboka), skrive-
  • Styrings- og reguleringsteknikk                  materiell og eksamensavgift, totalt ca. kr.1500,-
  Det vil være en fordel at kandidaten har noe forkunnskap
  innenfor fagfeltet kuldemontør/elektro, men det er ingen be-     Påmelding/informasjon
                                                                      Ringsaker Videregående skole
  tingelse. Kurset vil gå over ett halvt år, med tverrfaglig eksa-   Jørn G. Buraas,
  men i juni 2007.                           Tlf. 62 35 58 00/48 15 33 11
                                                                      i Brumunddal
                                     jorbu@hedped.no
  Kursstart: Mandag 15. januar 2007
  På Ringsaker videregående skole i Brumunddal. Fra kl. 16.00
  -19.00.
                                          GEORG FISCHER +GF+
                                           Morgendagens teknologi - gjennom dagens produkter!


  Krav                                      Møtestedet for plastteknologi!
  For å gå opp til den praktiske fagprøven som praksiskandidat,              67 18 29 00
  må det dokumenteres minimum 60 måneders relevant praksis              www.georgfischer.no
  i faget. Dvs. 5 år.

  46   Kulde Skandinavia 6 | 2006
   Naturlige kuldemedier                    naVitas kurs i 2007
                                 GrunnleGGende kuldeoperatørkurs 1
   15 faktablader med veiledning om naturlige         Trondheim 16. – 26. april
                                 Dette kurset gir 3 poeng kuldeteoretisk kompetanse (dekker kravet til
   kuldemedier finner du under Kuldemedier på         kuldeoperatørsertifikat kl 1) Påmeldingsfrist: 2. april.
   portalen www.kulde.biz
                                 GrunnleGGende kuldeoperatørkurs 2
                                 Trondheim 10. til 20. september
    •  1.0: Introduksjon til naturlige kuldemedier     Dette kurset gir 3 poeng kuldeteoretisk kompetanse (dekker kravet til
    •  2.0: Myndighetskrav                 kuldeoperatørsertifikat kl 1)
                                 Påmeldingsfrist: 27. august.
    •  3.0: Ammoniakk (NH3)
    •  3.1: Ammoniakk og sikkerhet             HMs-sikkerHetskurs
    •  3.2: Ammoniakk – praktiske forhold          for kulde- og varmepumpeanlegg.
                                 Trondheim 22. - 26. oktober
    •  4.0: Karbondioksid (CO2)               Dette kurset gir 1,5 poeng kompetanse (dekker kravet til sikkerhets-
    •  4.1: Karbondioksid – praktiske forhold        opplæring for sertifikat alle klasser)
                                 Påmeldingsfrist: 8. oktober.
    •  5.0: Hydrokarboner som kuldemedier
    •  5.1 Hydrokarboner i små kuldeanlegg og varmepumper  VidereGående kuldeoperatørkurs
                                 Trondheim 12. - 22. november
    •  6.0: Systemløsninger                 Dette kurset gir 3 poeng kuldeteoretisk kompetanse (dekker sammen
    •  6.1: Systemtyper – ulike kuldemedier         med grunnkurs eller annen relevant kuldeteoretisk utdannelse som gir
    •  7.0: Kulde- og varmebærere – egenskaper og bruk   min. 3 poeng, kravet til kuldeoperatørsertifikat kl 2) Påmeldingsfrist:29.
                                 oktober
    •  7.1: De vanligste kulde- og varmebærerne
    •  8.0: Læreinstitusjoner                påMeldinG
                                 NAVITAS kulde- og varmepumpeteknisk ressurssenter ved kuldetekni-
    •  9.0: Konsulenter og leverandører           keren i Trondheim Tlf. 73 87 05 64 Mob. 911 60359
Prosjekt2  13-12-06  10:34  Side 1               navitas@fagskole.no    www.fagskole.no/navitas
                             www.glava.no
                                          Retur til: Kuldeforlaget AS
                              B  ECONOMIQUE
                                          Marielundsveien 5, N-1358 Jar
kulde august  22-08-06  13:01  Side 1
   ... investering og besparing
     Nye luft/luft varmepumpen IVT Nordic Inverter 12 FR-N
     er ekstra kraftfull og effektiv.
     Konsumentverkets test i januar 2006 gir toppresultat:
     ✸    Beste energibesparing.
     ✸    Beste virkningsgrad ved alle temperaturer.
     ✸    Best ved kaldt vær.
     Dessuten:
     ✸   Tryggere – markedets beste forsikring (5 år).
     ✸   Smartere – vedlikeholdsvarme + 10 °C, perfekt for bland annet fritidshus.
     ✸   Utviklet for nordisk klima.


         Testet av Konsumentverket og P-merket for din trygghet.        VA R M E P U M P E R
     Bli forhandler du også!
     Vil du vite mer?
     Ring vårt landsdekkende sentralbordnumer, tlf 62 82 76 76 eller 924 36 944
     Eller besøk www.ivt-naturvarme.no