Durga Jidnyasa form by mumbaihiker

VIEWS: 142 PAGES: 1

									              janasaovaa saimatI¸ ivalaoparlao
              “duga- ija&asaa”AByaasavaga-
            rivavaar¸ id.17 eip`la 2011
              .kaya-k`maacaI $proYaa.
------------------------------------------------------------------------
• sakaLI 9 to 9.45   : AByaasavaga- sadsya naava naaoMdNaI
• sakaLI 9.45 to 10   : maananaIya va@%yaaMcao svaagat AaiNa p`stavanaa
• sakaLI 10 to 11    : sa~ k`.1 − va>o : EaI.inanaadrava baoDokr
             “duga-baaMQaNaI−p`kar¸ pirBaaYaa¸ vaastU AaiNa iSalpo…
             p`acaIna kalaKMD to iSavakala ”
• duparI 11 to 12    : sa~ k`.2 − va>o : p`a.p`.ko.GaaNaokr
             “iSavarayaaMcao duga-iva&ana”
• duparI 12 to 1    : sa~ k`.3 − va>o : EaI.paMDurMga balakvaDo
             “duga- vyavasqaa AaiNa vyavasqaapna−eoithasaIk saMdBa-”
• duparI 1 to 2     : BaaojanasaazI ivaEaama
------------------------------------------------------------------------
• duparI 2 to 2.45   : sa~ k`.3 − va>o : EaI.inanaadrava baoDokr
            “maharaYT, AaiNa prdoSaatIla ikllao−tulanaa%mak AByaasa ”
•  duparI 2.45 to 3.30 : sa~ k`.4 − va>o : EaI.paMDurMga balakvaDo
             “18vyaa SatkatIla marazyaaMcao duga-ivacaar”
•  duparI 3.30 to 4.30 : sa~ k`.5 − va>o : p`a.p`.ko.GaaNaokr
             “ikllao ksao baGaavaotÆ” AaiNa
             “Apiricat duga-saaih%yaacaa AaZavaa”
•  saayaM.4.30 to 5  : sa~ k`.5 − va>o : p`aitinaQaIk sva$pacaa AaZavaa
             “duga-−jatna AaiNa saMvaQa-na”
•  saayaM.5 to 5.30  : sa~ k`.6 −p`Snaao<aro AaiNa samaaraop

								
To top