hubungan etni - peta minda

					Menurut Mustafa Ishak dan Afifi Abdul  Dalam  fasal  (1)  Perkara  4
Razak (2006), perlembagaan ialah    Perlembagaan Malaysia ada disebutkan
suatu suratan yang mengandungi     bahawa perlembagaan ini adalah
semua undang-undang tertinggi yang   undang-undang utama Persekutuan dan
mustahak  bagi  penubuhan   dan  apa-apa   undang-undang   yang
kewujudan sesebuah negara dan sistem  diluluskan selepas Hari Merdeka dan
politiknya.               yang berlawanan dengan Perlembagaan
                    ini maka hendaklah terbatal setakat
                    yang berlawanan itu.
                KONSEP
               PERLEMBAGAAN
 Menurut D.Roberttson (1993),      Perlembagaan yang digambarkan
 perlembagaan  mengandungi      oleh Joseph M. Fernando (2007)
 satu  set hak,kuasa   dan     ialah merangkumi kepercayaan,
 prosedur  yang  mengawal      keinginan dan tolak ansur dalam
 hubungan antara autoriti awam     masyarakat pada waktu ia
 dalam sesebuah negara –        dirangka.
 hubungan   autoriti awam
 dengan rakyat
              JENIS-JENIS
             PERLEMBAGAAN
 PERLEMBAGAAN BERTULIS         PERLEMBAGAAN TIDAK
                       BERTULIS
 Merupakan         bentuk
  perlembagaan yang dikumpul     Merangkumi semua prinsip
  dan disusun dalam satu        perlembagaan yang tidak
  dokumen               terkumpul  dalam   satu
 Bersifat   rigid  dan  sukar   dokumen seperti undang-
  dipinda. Pindaan boleh dibuat    undang yang diluluskan oleh
  dan   bergantung   kepada    parlimen dan keputusan-
  peruntukan        dalam    keputusan mahkamah
  perlembagaan.            Contoh:
 Lebih tinggi daripada Parlimen.    i. Adat Perpatih.
  Parlimen   hanya  berkuasa   ii. Adat T emenggong.
  membuat     undang-undang
  berkaitan perkara-perkara yang
  termaktub        dalam
  perlembagaan itu.
 Berkaitan    dengan   tugas
  mahkamah dalam menafsir
  perlembagaan.
 Contoh:
  i. Perlembagaan     Malayan
   Union 1946.
 ii. Perlembagaan Persekutuan
   Tanah Melayu 1948.
 iii. Perlembagaan    Malaysia
   1963.
SENARAI        SENARAI NEGERI     SENARAI BERSAMA
PERSEKUTUAN
                          Kebajikan masyarakat
              Hukum syarak
  Hal ehwal luar                 Perlindungan bagi
              Undang-undang
  Negara         diri dan keluarga    perempuan, kanak-
  Negeri         orang Islam       kanak dan orang
  Pertahanan       Tanah pertanian     muda
                         Biasiswa
  Keselamatan      Kerajaan
  dalam negeri                  Perlindungan binatang
              Tempatan di luar
  Undang-undang     wilayah         liar dan burung liar
                          Taman negara
  acara sivil dan    Persekutuan
  jenayah        Kerja-kerja air     ternakan binatang
                          Pencegahan
  Pentadbiran      Hari Pelepasan
              negeri         penganiyaan terhadap
  keadilan
                          binatang
  Kewarganegaraan    Penyu dan
                          Perancangan bandar
  Jentera kerajaan    penangkapan ikan
                          dan kampung
  Perdagangan dan    Undang-undang
                          Kutu rayau dan penjaja
  perusahaan       adat istiadat
              Bumiputera       besar
  Perkapalan                   Kesihatan awam
  Pelayaran dan     Perbadanan dan
                          Kebersihan dan
  perikanan       pihak-pihak
              berkuasa ditubuh    mencegah penyakit
  Perhubungan dan                Perparitan dan
  pengangkutan      oleh negeri
              Ukuran tanah      pengairan
  Siasatan dan                  Pemulihan tanah
              Perpustakaan
  penyelidikan                  lombong dan tanah
              Muzium
  Pelajaran                   dibinasa hakisan
  Perubatan                   Perkahwinan
  Kesihatan                   Penjagaan anak
                          Nafkah
                          Pengambilan anak
                          angkat
                          Wasiat
                          Pencemaran makanan
                          Perkapalan
                          Perikanan
          PERKARA YANG MENYENTUH
          HUBUNGAN ETNIK DALAM
            PERLEMBAGAAN    PERKARA 3 (1) :

 Agama Islam ialah agama bagi
  Persekutuan, tetapi agama-
 agama lain boleh diamalkan              PERKARA 8:
dengan aman dan damai di mana-          Persamaan dan hak sama
 mana bahagian Persekutuan.            rata dan pengecualian
                         peruntukan ini dalam soal
                           agama, kedudukan
                          istimewa orang Melayu
                           dan seumpamanya.
     PERKARA 152 :
   Kedudukan bahasa Melayu
     Sebagai bahasa                PERKARA 153:
     kebangsaan tanpa
                           Kedudukan istimewa
   menafikan hak-hak bangsa
                         orang-orang Melayu tanpa
     lain menggunakan
                         menafikan kedudukan yang
      bahasamereka.
                            sah kaum lain.                 PERKARA 10(4):
             Batasan hak kebebasan bersuara
             Daripada menyentuh kedudukan
             Raja-raja, Islam, orang Melayu,
               kewarganegaraan dan
                 seumpamanya.
          SEJARAH PENGGUBALAN
         PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA            PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION 1946

a) Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gabenor
  British. Gabenor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis
  Undangan.
b) Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan.
c) Kedaulatan raja-raja Melayu dihapuskan.
d) Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan keturunan.
       PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

a) 9 negeri Melayu terlibat dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
   Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan.
b) Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
   dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan
   Persekutuan.
c)  Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli majlis rasmi, 7
   ahli tidak rasmi dan 3 ahli exofficio.
d)  Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi..
e)  Sultan-sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis
   Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri.
f)  Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorang pemohon mestilah lahir di Tanah
   Melayu dan telah bermastautin selama 8–12 tahun. Seorang pemohon asing mestila
   bermastautin selama 15 tahun. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut
   adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik.
g)  Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai
   perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri.
       PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

a) Ketua begara ialah seorang raja yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong.
b) Majlis Raja-raja diberi kuasa terhadap hal agama Islam, menjaga kedudukan raja-
   raja, perlantikan pegawai tertentu, hal dasar Negara seperti imigresen serta
   menjamin kedudukan istimewa orang Melayu.
c)  Parlimen mengandungi Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perdana Menteri
   mengetuai Jemaah Menteri.
d)  Kerajaan negeri diketuai oleh sultan atau Yang Dipertua (Gabenor) yang akan
   memilih Ketua Menteri. Dewan Perundangan Negeri diwujudlan oleh parti yang
   mendapat undian majority.
e)  Parlimen Persekutuan dan kerajaan negeri akan membuat undang-undang dan
   mempunyai kuasa terhadap hal-hal yang diperuntukkan berasaskan pembahagian
   kuasa.
f)  Kerakyatan diberi kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu mengikut syarat-
   syarat yang tertentu. Dua kerakyatan tidak dibenarkan.
g)  Agama Islam ialah agama rasmi.
h)  Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi.
             PERLEMBAGAAN MALAYSIA 1963

a) Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi.
b) Agama Islam adalah agama rasmi tetapi kebebasan amalan agama-agama lain
  dibenarkan.
c) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
d) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
e) Yang Di-Pertuan Agung memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan
  bumiputera.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1201
posted:4/5/2011
language:Malay
pages:6