pracovných ponúk

Document Sample
pracovných ponúk Powered By Docstoc
					                pracovných ponúk
  72

         TÝŽDENNÁ PRÍLOHA S PONUKOU PRÁCE Z INTERNETU
                          33 140, fax: 045/683 31 51              Administratívny pracovník
 Administratíva                  Email: jan.podstrelenec@knaufinsulation.com
                                                     - controlling                     Doprava, špedícia,
                          Operátor callcentra (Relaxos)             Košice                         logistika
Asistentka zahraničného obchodu                                      Spoločnosť: SW Umwelttechnik Slovensko s.r.o.
Banská Bystrica, Lučenec              Rimavská Sobota                    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vy-
Spoločnosť: FOREX SK s.r.o. Náplň práce, infor-
                          Spoločnosť: Netmarketer, s.r.o. Náplň práce,
                                                     pracovanie správ v excel formáte, hospodárska    Forwarding Agent/Špeditér
                          informácie o pracovnom mieste: Vybavovanie                                 Senec
mácie o pracovnom mieste: Koordinácia zahranič-                              korešpodencia v cudzom jazyku, vypracovanie
                          požiadaviek klientov prichádzajúcich z rezer-                               Spoločnosť: Wincanton Slovenská republika,
ného obchodu, reprezentácia pri zahraničných                               reportov v word formáte, bežná ekonomicko,
podujatiach, komunikácia osobne a písomne.     vačného systému Relaxos (www.relaxos.cz),                                 s.r.o. Náplň práce, informácie o pracovnom mies-
                          komunikácia s klientmi prostredníctvom e-mailu    obchodná administratíva spoločnosti, kontrola
Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské I. stup-                              čonnosti obchodných zástupcov. Plný úväzok.     te: Organizačné zabezpečenie prepravy, určova-
ňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské     a telefónu, spolupráca na ostatných aktivitách                               nie trás distribučných vozidiel, vypracovávanie
                          spoločnosti. Plný úväzok. Požiadavky: stre-      Požiadavky: stredoškolské bez maturity, vo-
III. stupňa, vodičský preukaz B, maďarský jazyk                              dičský preukaz B, aspoň jeden z uvedených      cenových ponúk, miesto, čas plnenia a iné pod-
- základy , anglický jazyk - aktívne , slovenský  doškolské s maturitou, študent vysokej školy,                               mienky pre zákazníkov, spracovávanie prípadov
                          nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vyso-      jazykov: nemecký jazyk - mierne pokročilý,
jazyk - materinský jazyk, podvojné účtovníctvo                                                         od otvorenia objednávky, cez nakládku až po
                          koškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa,    maďarský jazyk - mierne pokročilý, anglický
- základy, hospodárska korešpondencia - po-                                                          dodanie tovaru podľa dodacej parity, sledova-
kročilý, MS Word - pokročilý, Internet (e-mail,   český jazyk - expert, tlmočenie, Internet (e-mail,  jazyk - mierne pokročilý, podvojné účtovníctvo    nie priebehu prepravy (permanentné spojenie
www) - pokročilý, Kultivované spoločenské      www) - základy. Nutné požiadavky: plynulá ak-     - základy, skladové hospodárstvo - pokročilý,    so zákazníkmi, dopravcami, resp. špeditérmi
vystupovanie, komunikatívnosť, ambicióznosť.    tívna hovorová čeština podmienkou, t.j. nesta-    hospodárska korešpondencia - pokročilý, faktu-    a flexibilné riešenie vzniknutých problémov).
Práca je vhodná pre absolventa. Iné výhody:     čí, že uchádzač po česky rozumie alebo musí      rácia - základy, POHODA - pokročilý, MS Excel    Plný úväzok. Požiadavky: Doprava, stredoškol-
Voľne medzinárodné telefónne číslo, osobný     mať dostatočnú prax v aktívnej komunikácii      - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS PowerPoint   ské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné
automobil, hradené reprezentačné poplatky,     v českom jazyku, vyplniť formulár na adrese      - pokročilý, MS Outlook - pokročilý. Iné výhody:   vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, anglický
hradené zahraničné cestovné náklady. Ponúkaný    http://bit.ly/cMITw8, na uchádzačovi oceníme     Služobný telefón, práca v medzinárodnom tíme,    jazyk - aktívne, Internet (e-mail, www) - pokroči-
plat (brutto): 500 - 1500 EUR/mesiac. Informá-   aj, komunikačná znalosť ďalšieho jazyka, ko-     stravné lístky. Kontakt: Južná trieda 125 Košice,  lý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín    munikatívnosť, spoľahlivosť a precíznosť, flexi-    Ing. Samuel Urbán, 00421556 770 655, fax:      MS Word - pokročilý. Termín nástupu: ASAP. Iné
ukončenia výberového konania: 15.4.2010, žia-    bilita, príjemné vystupovanie. Termín nástupu:    00421556 770 655                   výhody: Stabilná práca v rozvíjajúcej sa medzi-
dosť, spolu s životopisom a fotografiou odoslať   Apríl/jún 2009. Iné výhody: Práca v mladom      Email: samuel.urban@sw-umwelttechnik.sk       národnej logistickej spoločnosti, adekvátne
na mailovú adresu, 1. kolo analýza uchádzačov,   kolektíve, možnosť výkonnostných bonusov,                                 platové ohodnotenie, možnosť profesionálneho
2. kolo pohovor, 3. kolo konzultácie, užší výber.  možnosť teleworkingu. Ponúkaný plat (brutto):                               rastu a sebarealizácie, školenia rôzneho druhu,
Kontakt: Jiráskova 12 Lučenec, Alfréd Šinka,    550 - 800 EUR/mesiac časť mzdy formou výko-      Administratívny pracovník back-office
                                                                                mobilný telefón, ďalšie benefity spoločnosti.
+421903 530 033                   nových bonusov. Informácie o výberovom kona-     Bratislava                      Informácie o výberovom konaní: Vaše životopisy
Email: forex@forex.eu.sk              ní: Predpokladaný termín ukončenia výberového     Spoločnosť: ESSOX SK s.r.o. Náplň práce, infor-   so žiadosťou a špecifikáciou pozície zasielajte
                          konania: 16.4.2010, Záujemcovia, prosím vypl-     mácie o pracovnom mieste: Správa partnerských    na jednu z adries., uchádzač zaslaním osobných
Asistent/asistentka vedenia             ňte formulár na adrese, http://bit.ly/cMITw8.     sietí, administratívne, podpora obchodných zá-    údajov uvedených v životopise dáva súhlas spo-
                          Kontakt: Univerzitná 8498/25 Žilina, Ing. Ludo-    stupcov (POS, CAR), zabezpečenie administra-     ločnosti Wincanton so spracovaním osobných
spoločnosti                     vit Jambrich                     tívnych náležitostí zodpovedajúcich tejto práci,   údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 ZZ.,
Banskobystrický kraj, Nová Baňa           Email: hr@relaxos.net                 vyhotovovanie a spracovanie štatistických      budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺ-
Spoločnosť: Knauf Insulation, s.r.o. Náplň práce,                             výstupov, tvorba reportov, príprava prezentácií,   ňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňu-
informácie o pracovnom mieste: Vykonáva širokú   Business Requirements Specialist           práca s užívateľskými SW aplikáciami. Plný úvä-   jeme kandidátom, ktorých neoslovíme. Ich ma-
škálu administratívnych a všeobecných podpor-
ných činností vysoko zodpovednej a dôvernej     Košice                        zok. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vo-   teriály budú v súlade so zákonom na ochranu
                          Company: GIT Consult Slovakia s. r. o. Job desc-   dičský preukaz B, anglický jazyk - mierne pokro-   osobných údajov skartované. Kontakt: Dialnicna
povahy. Riadi dokumentáciu, sekretárske a asis-                                                        cesta 2 Senec, Veronika Vaňásková, +420606
tentské práce pre vedenie spoločnosti. Dokona-   ription, information about the position: Responsib-  čilý, MS PowerPoint - pokročilý, Internet (e-mail,
                          le for generating and baselining JRD business     www) - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS Excel   621 030
le ovláda pracovné povinnosti a spôsoby práce
                          requirements., working with the Project Team to    - pokročilý, Komunikačné zručnosti na vysokej    Email: hr@wincanton.sk
vedenia spoločnosti pre domáce a zahraničné
aktivity. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškol-   identify and develop well written, cohesive busi-   úrovni, príjemné vystupovanie, bezúhonnosť,
ské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné     ness requirements., manage development and      spoľahlivosť, dôslednosť, prax v administratíve   Vodič MKD,
vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vodičský    documentation of alebo business requirements     výhodou, aktívna znalosť AJ na komunikačnej     kontajnerová preprava nábytku
preukaz B, anglický jazyk - aktívne, MS Power-   for complex Product Development projects (inc-    úrovni výhodou. Práca je vhodná pre absolven-
                          luding managing the Joint Requirements Docu-     ta. Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Práca
                                                                                Komárno
Point - základy, MS Word - pokročilý, Internet                                                         Spoločnosť: OLG TRANSPORT, s.r.o. Náplň práce,
(e-mail, www) - základy, MS Outlook - pokročilý,  ment)., support for User Acceptance Test plan,    v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, možnosť
                          Operational Readiness Test plan and User Certi-                              informácie o pracovnom mieste: Hľadáme vodi-
MS Excel - pokročilý, Organizačné schopnosti,                               profesionálneho rastu, motivačné finančné       čov na MKD, kontajnerova preprava nábytku,
plánovanie činností, stretnutí a pracovných     fication Test plan creation and successful execu-   ohodnotenie, práca v mladom a dynamickom
                          tion. Full-time. Requirements: University degree,                             nutná znalosť nemeckého jazyka, platobné pod-
ciest vedenia spoločnosti, schopnosť iniciatívnej                             kolektíve. Informácie o výberovom konaní: Svoj    mienky pri osobnom pohovore po zaslaní údajov
a samostatnej tvorivej práce, vysoká flexibilita   fluent English is necessary, 4 years experience    životopis v slovenskom jazyku zasielajte emai-
                          in writing business functional requirements, kno-                             elektronickou formou. Plný úväzok. Požiadavky:
a taktnosť, zmysel pre poriadok, prehľadná or-                              lom na cv@essox.com, prípadne poštou. Do       základné vzdelanie, vodičský preukaz E, nemec-
ganizácia písomnosti. Termín nástupu: ASAP. Iné   wledge of IT system requirements development
                                                     predmetu uveďte prosím názov pozície, o ktorú    ký jazyk - aktívne. Termín nástupu: Ihneď. Kon-
výhody: Možnosť profesijného a osobného rastu    process from JRD, BR writing Service Assuran-
                          ce, Request and Operationa reporting, ITIL 3.0    máte záujem., v prípade záujmu o predmetnú po-    takt: Bottova 11 Komárno, Mgr. Eva Habartová,
v medzinárodnej spoločnosti, denná komuni-                                zíciu, v závere Vášho životopisu prosím uveďte    0908 880 635, fax: O35/7740 033
kácia v AJ a práca s PC, adekvátne finančné     knowledge for example: Operations, Change,
                          Configuration or Service request mgt. Start date:   nasledovné: „Týmto dávam dobrovoľný súhlas      Email: evahabartova@azet.sk
ohodnotenie, sociálny program, mobilný telefón.
Ponúkaný plat (brutto): Po vzájomnej dohode. In-  ASAP. Other benefits: Market competitive salary,    ESSOX SK spol. s r. o. na spracovanie, správu
formácie o výberovom konaní: Profesijný životopis  company social programme, enthusiastic team,     a archiváciu mnou poskytnutých osobných úda-
spolu s motivačným listom posielajte e-mailom.   work with hands on interesting and dynamic      jov po dobu 12 mesiacov odo dňa ich doručenia,
Vzhľadom na zákon 428/2020 Z. z. pripojte aj    project, other benefits. Salary offered (gross):    v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
súhlas so spracovaním vašich osobných údajov    Upon agreement. Information about the selection    osobných údajov. Tento súhlas môže byť od-
za účelom výberového konania. Odpovieme       process: Ref. No.: 3074. Contact: Moyzesova 46    volaný písomne. Kontakt: Cesta na Senec 2/A
len vybraných uchádzačom, ktorých pozveme      Košice, Slovak Republic, Ivana Čulenová, + 421    Bratislava, Oddelenie ludskych zdrojov, 02/32
písomne na stretnutie. Kontakt: Železničný rad   902 944 206                      15 29 10, fax: 02/32 152 111
24 Nová Baňa, Ing. Ján Podstrelenec, 045/68     Email: ivana.culenova@gitconsult.com         Email: cv@essox.com

                                    profesia.sk – najväčšia ponuka práce
                                           www.profesia.sk                                    26. marec 2010
  N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C E
      Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky
                        www.profesia.sk
  Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné
  miesto na www.profesia.sk ponuku počas uzávierky novín stiahla.
  Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke www.profesia.sk. Ponuky môžete vyhľadávať podľa
  dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií.
  Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať
  profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce.

Brigádnik do skladu - nočná zmena        Bratislava, Ing. Peter Černiansky, 02 33 595     Technológ testovacích zariadení          plň práce, informácie o pracovnom mieste: 1.
                         391, fax: 02 4 959 5 444               Námestovo, Oravská Lesná              Zabezpečuje funkčnosť informačného systému
Bratislavský kraj, Zohor                                                                 na dispečingu teplárenských sústav (DTS)., 2.
Spoločnosť: Runtime BP Slovak, s.r.o. Náplň prá- Email: erik.potancok@azklima.com           Spoločnosť: CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o.
                                                   Or. Lesná Náplň práce, informácie o pracovnom   Zabezpečuje návrhy na zlepšenie programového
ce, informácie o pracovnom mieste: Práca v skla-                                                     vybavenia na DTS., 3. Spravuje kompletný ria-
de s pneumatikami., základania a vykladanie Mechanik APC (Air Pollution Control)           mieste: Zabezpečenie technologickej prípra-
                                                                             diaci informačný systém (RIS)., 4. Zabezpečuje
pneumatik v sklade, pracovny cas: 20:00-4:30 Levice                          vy testovacích zariadení, predpis a realizácia
                                                                             styk s dodávateľmi pri dodávkach softvérového
(pondelok-sobota), Nástup: 25.3.2010, mzda: 2, Spoločnosť: Camfil Farr s.r.o. Náplň práce, in-     údržby, kontrola a oprava testovacích zariadení,
                                                                             a hardvérového vybavenie pre DTS. Plný úvä-
66 € brutto + nočný príplatok, (mzda je s noč- formácie o pracovnom mieste: Montáž zariadení     vykonávanie školení pre pracovníkov test. za-
                                                                             zok. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,
ným príplatkom), práca na 1-2 týždne, miesto APC (priemyselných filtračných komorových jed-      riadení, vypracovanie dokumentácie na testo-
                                                   vanie, vypracovanie technologických postupov    vodičský preukaz B, anglický jazyk - mierne po-
práce: Zohor. Na dohodu. Požiadavky: základné notiek) pomocou dostupného náradia, nástrojov                               kročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - po-
vzdelanie, stredoškolské bez maturity, Zodpo- a zariadení, kontrola kvalitatívnych parametrov     testovania, pracovných a skúšobných inštrukcií
                                                   s určením potrebného náradia a prípravkov, spo-  kročilý, Znalosť LANDIS&GYR (L&G), Siemens
venosť, presnosť. Termín nástupu: 25.3.2010. vstupných/výstupných polotovarov a výrobkov,                                výhodou, znalosť komunikačných protokolov
Ponúkaný plat (brutto): 3,18€ Brutto. Informácie ich skladovanie a periodická inventúra, zápis    lupráca pri tvorbe kontrolného plánu a príprave
                                                   FMEA procesu, spolupráca pri analýze rizík a en-  pre technologické procesy, skúsenosti v tep-
o výberovom konaní: V prípade Vášho záujmu čiastkových záznamov do interného informač.                                  lárenstve, príp. príbuzných odboroch výhodou,
o túto pozíciu nám prosím pošlite profesný, ži- systému spoločnosti (reporting), priama pod-     vironmentálnych aspektov, účasť na overovacích
                                                   sériách, vypracovanie návrhov cien testovacích   profesionalita, samostatnosť, zodpovednosť,
votopis na katarina.meszarosova@runtime.sk. riadenosť inžinierovi výroby APC. Plný úväzok.                                odolnosť voči stresu. Termín nástupu: Dohodou.
Kontakt: Heydukova 12 Bratislava, Katarina Požiadavky: stredoškolské bez maturity, Ochota       zariadení, konštrukcia, úprava testovacích za-
                                                   riadení, návrh opatrení pre zefektívnenie a ra-  Iné výhody: Benefity v zmysle kolektívnej zmlu-
Meszarosova, 0905 855 810            a chuť pracovať v dynamickom výrobnom proce-                              vy. Informácie o výberovom konaní: Na výberové
Email: katarina.meszarosova@runtime.sk                                cionalizácie výroby, účasť na školeniach. Plný
                         se, zodpovedný prístup k zvereným pracovným                               konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺ-
                                                   úväzok. Požiadavky: stredoškolské bez maturity,
                         nástrojom a materiálu, technické a logické mys-   anglický jazyk - základy, Internet (e-mail, www)  ňajú nami zadané podmienky. Ostatné životopi-
Pracovník v sklade                lenie, manuálna zručnosť, znalosť čítania výkre-   - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Word  sy budú podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v znení
Bratislavský kraj, Zohor             sovej dokumentácie, vyhláška 508/2009 na       - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Znalosť tech-  neskorších predpisov skartované. Ďakujeme za
Spoločnosť: Runtime BP Slovak, s.r.o. Náplň obsluhu elektrických zariadení vítaná, znalosť      nických predpisov pre elektrotechnický priemy-   pochopenie. Kontakt: Bajkalská 21/A Bratislava,
práce, informácie o pracovnom mieste: Manipu- AJ výhodou, PC znalosť na užívateľskej úrovni.     sel IPC-A-610C, IPC-A-610D. Termín nástupu:    Ing. Lucia Hrušovská, 02/57 372 173
lácia s pneumatikami v sklade, pracovný čas na Termín nástupu: Apríl 2010. Iné výhody: Práca     Ihneď. Iné výhody: Práca v stabilnej zahraničnej  Email: hrusovskal@batas.sk
8-12hodín/denne, mzda: 2,66 €/hod/brutto., v mladom kolektíve medzinárodnej spoločnosti,       spoločnosti, možnosť odborného rastu. Kontakt:
práca len pre mužov., NEPOSKYTUJEME UBY- nefajčiarske pracovné prostredie, stabilné pra-       Č. 1080 Oravska Lesna, Gabriela Mareková,
TOVANIE!. Na dohodu. Požiadavky: základné covné miesto. Informácie o výberovom konaní:        043/5506 600, fax: 043/5506 699
vzdelanie, stredoškolské bez maturity, Pres- Predpokladaný termín ukončenia výberového
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita. konania: 30.4.2010, v prípade záujmu zašlite
                                                   Email: info@crt.sk
                                                                              Obchod
Termín nástupu: Dohodou. Ponúkaný plat (brut- svoju žiadosť so štrukturovaným životopisom       Procesný technik
to): 2,66€/ hod/Brutto. Informácie o výberovom na mailovú adresu: práca@camfil.sk s uvede-       Šaľa, Veča                     Branchenmanager
konaní: V prípade záujmu nám prosím pošlite ním názvu pozície „Mechanik APC“. Kontakt:        Spoločnosť: Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.  Bratislava
Váš štruktúrovaný životopis na uvedenú mailovú Priemyselný Park Géňa 65 Levice, Zdenka Mar-      Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Rie-Gesellschaft: Obchodné oddelenie Rakúskeho
adresu. Kontaktovaní budú len vybraní uchádza- földiová, 036 635 735 2, 0 911 913 957, fax:      šenie výrobných problémov na linke, podpora   veľvyslanectva Arbeitsinhalt, Informationen über
či. Kontakt: Heydukova 12 Bratislava, Katarina 036 634 581 0                     a oprava výrobných liniek pri vzniknutých prob- die Arbeitsstelle: Die Aufgabe der Handelsab-
Meszarosova, 0905 855 810            Email: praca@camfil.sk                lémoch, príprava výroby na zavedenie nových   teilung der Österreichischen Botschaft ist es,
Email: katarina.meszarosova@runtime.sk                                výrobkov / úprava programov na, linke /, kontro-österreichische Firmen bei ihren Internationali-
                          Elektromontéri                  la výrobných procesov na linke, úzka spoluprá- sierungsvorhaben auf dem slowakischen Markt
                          Slovensko, Nové Mesto nad Váhom          ca s oddelením výroby a kvality a opravy. Plný zu unterstützen., gesucht wird ab sofort ein/e
                          Spoločnosť: EDYMAX HOLDING a.s. Náplň       úväzok. Požiadavky: stredoškolské s maturitou, vorerst auf 1 Jahr befristete/r Mitarbeiter/in
                                                   vodičský preukaz B, anglický jazyk - základy,  für die selbständige Betreuung von österrei-
 Elektrotechnika                  práce, informácie o pracovnom mieste: Kom-
                          pletná výroba menších (skriňových) záložných   MS Windows - pokročilý, Flexibilnosť, samostat- chischen Firmen bestimmter Branchen (z.B.
                                                                           IT, Maschinenbau, Holzindustrie)., bearbeitung
                                                   nosť, zodpovednosť, tímový hráč, predchádza-
 a energetika                   zdrojov, montáž podľa technickéj dokumentá-
                          cie, skrutkovanie, skladanie, lepenie tmelom,   júca prax v príslušnej pozícií výhodou, znalosť von Anfragen österreichischer Firmen zur
                                                   z oblasti výroby v elektropriemysle výhodou,  Recherche potentieller Kunden, Lieferanten,
                          dvojsmenná prevádzka. Plný úväzok. Požia-                             Geschäftspartner, organisation von Verans-
Servisný technik                  davky: stredoškolské bez maturity, Podmienka   ochota pracovať nadčas. Práca je vhodná pre
                                                   absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: taltungen und Aufbau von Kontaktnetzwerk,
Trnavský kraj, Bratislavský kraj,          elektrotechnická vyhláška 21. Termín nástupu:                           erstellen von Marktstudien/Publikationen und
                                                   Stravné lístky, prítomnostné odmeny. Informá-
Bratislava                     Ihneď. Iné výhody: Poskytujeme bezplatné
                                                   cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín  erstellen von PP-Präsentationen. Vollzeitbe-
Spoločnosť: AZ KLIMA SK, s.r.o. Náplň práce,    ubytovanie. Informácie o výberovom konaní:                            schäftigung. Anforderungen: Universitätsaus-
                          Ak Vás naša ponuka zaujala zasielajte svoje    ukončenia výberového konania: 30.4.2010,
informácie o pracovnom mieste: Servisný a mon-                            svoje životopisy zasielať v anglickom aj sloven-bildung (z.B. Dipl. Ing., ...), deutsche sprache
tážny technik klimatizačných zariadení a vzdu-   životopisy na naše náborové pracoviská, pod-                           - aktive kenntnis, Voraussetzung: hervorragen-
                                                   skom jazyku. Životopis musí obsahovať súhlas
chotechniky. Plný úväzok. Požiadavky: výhodou    ľa miesta bydliska: 1. Bardejov, Hurbanova    so spracovaním osobných údajov pre našu     de Deutschkenntnisse (Wort/Schrift), hervor-
odbory, stredoškolské bez maturity, stredoškol-   21, bardejov@edymax.com, 0905 225 225,      spoločnosť. Kontaktovať budeme iba vybraných  ragende Slowakischkenntnisse (Wort/Schrift),
ské s maturitou, vodičský preukaz B, Samostat-   2. Prešov, Floriánova 6, presov@edymax.com,    uchádzačov. Kontakt: Komárňanská cesta 3    gute Anwenderkenntnisse Windows Office, ein
ný elektrotechnik podľa vyhl. 718/2002 Z.z.,    918 606 196, 3. Lučenec, Nám. republiky 10,    Nové Zámky, Soňa Krišková, 031 7722 071     bis drei Jahre Arbeitserfahrung, kommunikativ,
flexibilnosť. Termín nástupu: Ihneď, prípadne do-  lucenec@edymax.com, 0905 878248, 4.        Email: sona.kriskova@shps.sk          eigenverantwortlich, engagiert, teamfähig. Eins-
hodou. Iné výhody: Sociálne výhody, motivujúce   Zvolen, V.P.Tótha 17, zvolen@edymax.com,                             tellungstermin: Sofort. Sonstige Vorteile: Gebo-
platobné podmienky, školenia. Informácie o výbe-  0905 929 025, 5. Prievidza, G.Švéniho 6,                             ten wird: ein abwechslungsreicher, eigenveran-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia    prievidza@edymax.com, 0918 606 182, bez-
                                                   Technik RIS                   twortlicher Bürojob in internationalem Umfeld,
výberového konania: 23.4.2010, Životopisy, prí-   platná infolinka: 0800 11 22 11. Kontakt: Eins-  (riadiacich informačných systémov) intensive Firmenkontakte zu österreichischen
padne otázky zasielajte na e-mailovú adresu Erik.  teinova 23 Bratislava, Iveta Kuzmová       Bratislava                   und slowakischen Firmen in der betreuten Bran-
potancok@azklima.com. Kontakt: Rybničná 40     Email: ikuzmova@edymax.com            Spoločnosť: Bratislavská teplárenská, a. s. Ná- che, ein vorerst auf 1 Jahr befristeter Dienstver-
 TIP pre vás:


 Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce?
 Vytvorte si vlastný životopis na stránke www.profesia.sk a spoločnosti vás ľahšie nájdu.

                                   profesia.sk – najväčšia ponuka práce
     26. marec 2010                                      www.profesia.sk
                                                                                            N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Etrag. Informationen über das Auswahlverfahren:    Senior obchodník                tarína Zúberová, 0 915 736 037, fax: 032 6         Kaderníčka/kaderník
Bei Interesse senden Sie uns bitte in deutscher                           582 874
Sprache Ihr Bewerbungsschreiben mit der Anga-    Martin                                                   Bratislava
be, ab wann Sie beginnen könnten sowie Ihren     Spoločnosť: NEOGRAFIA, a.s. Náplň práce, in- Email: katarina.zuberova@lugera.com              Spoločnosť: PTJ s.r.o. Náplň práce, informácie
Lebenslauf. Kontakt: Suché mýto 1 Bratislava,    formácie o pracovnom mieste: Zodpovedá: za                                 o pracovnom mieste: Práca v kaderníckom sa-
Slowakische Republik, Ing. Miroslava Pillárová,   vyhľadávanie zákazníkov, za uzatváranie ob- Terminal Product Manager/                    lóne. Plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu.
02/59 100 600, fax: 02/59 100 699          chodných zmlúv, za teritoriálny a cenový pries- Produktová manažérka pre terminály             Požiadavky: stredoškolské bez maturity, stre-
Email: office.bratislava@austriantrade.org      kum trhu, za kompletnú realizáciu obchodných Bratislava                           doškolské s maturitou. Termín nástupu: Ihneď.
                           prípadov, za akvizíciu na zahraničných trhoch, Company: Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.        Kontakt: Prešovská 38/A Bratislava, Ing. Tomáš
                           za aktualizáciu a zmenové konanie týkajúce sa Job description, information about the positi-        Jajcaj, 0911 666 661
Obchodný zástupca                  obchodných prípadov, za spracovanie tlačových on: Development of customer relationship at          Email: tomas@jajcaj.sk
Bratislava                      podkladov, plánuje: účasť na veľtrhoch, služob- operator’s middle management level, develop
Spoločnosť: WebEye Slovakia s.r.o. Náplň práce,   né cesty, obchodné rokovnia, objem realizácie and maintain terminals product portfolio, de-
informácie o pracovnom mieste: Logistické služ-   na danom teritóriu s príslušným zákazníkom, velopment of the market plan, strategies and
by v oblasti prepravy, návšteva už existujúcich   expedície vyhotovených zákaziek podľa po- guidelines in line with the guide line of the re-
klientov a vyhľadávanie nových. Plný úväzok,
živnosť. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,
                           žiadaviek zákazníkov., organizuje: prezentácie gional and national office, resource planning in        Stavebníctvo a reality
                           technologických možností a poskytovaných coordination with the Sales Director to support
vodičský preukaz B, anglický jazyk - aktívne,
OpenOffice - pokročilý, MS Word - pokročilý, MS
                           služieb Neografie, obchodné rokovania, účasť agreed business targets, analysis of business          Partner spoločnosti
Outlook - pokročilý, MS Excel - pokročilý, Ko-    na veľtrhoch, priebeh prípadnej kooperácie. intelligence, development of business cases to         - riaditeľ pobočky
munikatívnosť, príjemné vystupovanie, ochota     Plný úväzok. Požiadavky: ideálne polygrafické support business growth within Slovak market,
                           vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vodičský account planning and review with Sales Director.        Banskobystrický kraj,
cestovať, samostatnosť, vlastné auto. Termín                                                           Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
nástupu: 01.05.2010. Iné výhody: Zaujímavá      preukaz B, aspoň jeden z uvedených jazykov: Full-time. Requirements: University education
a napínavá práca v medzinárodnej spoločnosti,    nemecký jazyk - aktívne, maďarský jazyk - ak- (Bachelor‘s degree), driving licence B, english        Trnavský kraj, Žilinský kraj, Poprad
dlhodobá perspektíva s high-tech výrobkami      tívne, anglický jazyk - aktívne, MS Windows - advanced or slovak - native speaker, Hard           Spoločnosť: Negotiant s.r.o. Náplň práce, infor-
a službami, zárobok podľa výkonnosti. Ponú-     - pokročilý, Schopnosť viesť obchodné rokova- skills: education: minimum bachelor, experien-        mácie o pracovnom mieste: Komunikácia s kli-
kaný plat (brutto): 500 - 2000 EUR/mesiac      nia v cudzom jazyku + ochota cestovať v rámci ce: relevant experience from sales during scho-        entmi, sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti,
základ+podľa úspešnosti. Informácie o výbero-    EU sú nevyhnutným prepokladom k úspešnému ol or work, skills: Knowledge and experience in          sprostredkovanie nájmu, zabezpečenie kom-
vom konaní: Predpokladaný termín ukončenia      zvládnutiu danej pozície., jedná sa o dve pra- marketing, sales or product management, sales        pletného právneho servisu, riadenie pobočky.
výberového konania: 30.4.2010, životopisy      covné pozície líšiace sa od seba jazykovými and/or marketing management experience, pre-          Živnosť. Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa,
v slovenskom a AJ zaslať e-mailom, fotka víta-    znalosťami., 1. Maďarský jazyk v kombinácii sentation skills, soft skills: personal drive, wil-       vodičský preukaz B, nemecký jazyk - aktívne
ná, uchádzačov kontaktujeme telefonicky resp.    s anglickým., 2. Nemecký jazyk, v oboch prí- lingness to learn, people orientation, language        alebo anglický jazyk - aktívne, MS Word - zákla-
písomne. Kontakt: Hlavná 14a Komárno - Nová     padoch je nevyhnutnou podmienkou aktívna skills: fluent in English. Start date: Asap. Other         dy, MS Excel - základy, Možnosť aj pre kandidáta
Stráž, Tibor Németh                 znalosť uvedených cudzích jazykov slovom benefits: We offer you a professional career in           bez praxe. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody:
Email: tnemeth@webeye.sk               a písmom. Termín nástupu: Hneď-dohodou. In- the one of the leading multinational telecommu-         Kompletné zaškolenie riaditeľa pobočky aj per-
                           formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter- nication company, challenging work, competiti-       sonálu, centrála pomôže naštartovať pobočku,
Predavač, predavačka                 mín ukončenia výberového konania: 30.4.2010, ve salary package. Salary offered (gross): By ag-       získať klientelu, 90 % z obratu si ponecháva
                           v prípade Vášho záujmu o uvedenú pozíciu reement. Information about the selection process:         riaditeľ pobočky, výhradné pôsobenie pre pride-
výpočtovej techniky                 reagujte prosím ihneď zaslaním svojho profes- In case of interest please send us your English        lený región, sú nevyhnutné vstupné investičné
Žilina                        ného CV v slovenskom aj cudzom jazyku na CV and presentation of your personal cell phone          náklady, ide o vlastné podnikanie na franšízing.
Spoločnosť: MANTA, s.r.o. Náplň práce, informá-   uvedenú mailovú adresu. Kontakt: Skultetyho 1 in a few slides at Andrej.klokner@huawei.com.         Ponúkaný plat (brutto): Benefity podľa výsledkov
cie o pracovnom mieste: Hľadáme predavačka      Martin, Peter Hajduk, 0 918 450 539                                     pobočky. Informácie o výberovom konaní: Ide
alebo predavača do predajňa s výpočtovou tech-                            Contact: Vajnorská 100/B Bratislava, Slovak
                           Email: peter.hajduk@neografia.sk                                       o otvorenie pobočiek pod značkou spoločnosti
nikou. V Žiline v novootvorenom obchodnom                              Republic, Mgr. Andrej Klokner, + 421 2 5 825 3       Negotiant spol. s r. o., franšízing. Záujemca o tú-
dome EURO PALACE CENTER. Záujemcovia sa                               800, fax: + 421 2 5 825 3 809                to pozíciu získa kompletné know-how v oblasti
musia vedieť pohybovať v tomto obore. Na mail
                           Sales Representative              Email: andrej.klokner@huawei.com              realít a po nástupe mu zostáva 90% obratu po-
práca@pumacomp je potrebné zaslať životopis     Bratislava                                                 bočky, ktorý vykáže pobočka pod jeho vedením.
spolu s fotkou. Plný úväzok, skrátený úväzok,    Spoločnosť: Lugera & Maklér spol.s r.o. Náplň                                Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte te-
na dohodu, živnosť. Požiadavky: stredoškolské    práce, informácie o pracovnom mieste: The IGF                                lefonicky alebo emailom. Kontakt: Kupeckého 5
                           Sales Representative is a member of the re-
bez maturity, pokladňa - základy, fakturácia
- základy, skladové hospodárstvo - základy,     gional sales force and works closely with the      Služby                       Bratislava 2, Mgr. Peter Balogh, 0905 159 699,
                                                                                 fax: 02/50 20 11 84
MS PowerPoint - pokročilý, MS Excel - základy,    IGF country teams to drive standard financing                                Email: peter.balogh@negotiant.sk
POHODA - základy, Internet (e-mail, www) - po-    offers for selected countries in the región. The    Kaderník/čka
kročilý, MS Word - pokročilý, MS Windows - po-    role is to generate IGF business by pro-actively    Žilina
                           pursuing and closing small deals based on IGF                                Realitný maklér
kročilý, MS Outlook - základy. Práca je vhodná                               Spoločnosť: Margaréta Štenglová Náplň práce,
pre absolventa. Informácie o výberovom konaní:    standard rates and terms & conditions., current                               Bratislava
                                                      informácie o pracovnom mieste: Kadernícke prá-    Spoločnosť: BOND, s.r.o. Náplň práce, informá-
Predpokladaný termín ukončenia výberového      focus countries: Czech Republic and Slovakia,     ce. Plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu,
konania: 26.3.2010, životopis + fotka, kontakt    main responsibilities of the IGF ibm.com Sa-                                cie o pracovnom mieste: Renomovaná realitná
                                                      živnosť. Požiadavky: v danej profesii, stredoš-   kancelária a popredný predajca novostavieb
na mail práca@pumacomp.sk. Kontakt: Obran-      les Representative include: validate and close     kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou,
                           opportunities passed on by the IGF country                                 príjme do najväčšej realitnej centrály v Bra-
cov mieru Dubnica nad Váhom, Michal Maňák,                                 pokladňa - základy. Termín nástupu: Ihneď. Iné
                           sales teams to the IGF ibm.com Sales Repre-                                 tislave ambicióznych a šikovných realitných
+421905 879 672                                               výhody: Možnosť poskytnutia ubytovania. Infor-    maklérov pre Bratislavu a okolie. Na dohodu,
Email: praca@pumacomp.sk               sentative, identify and close new opportunities    mácie o výberovom konaní: Svoje životopisy za-
                           from various internal sources such as brand                                 živnosť. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,
                                                      sielajte na e-mail: margret.spol. s r. o.@azet.sk,  študent vysokej školy, vysokoškolské II. stupňa,
Reprezentant na predvádzanie,            and country roadmaps and maintain close inte-
                                                      prípadne telefonicky 0907 312 832. Kontakt:     vodičský preukaz B, MS Outlook - pokročilý, MS
                           raction with IGF country sales teams, establish
predaj a školenia interaktívnych tabúľ                                   Martinská 1621/16 Žilina, Margaréta Štenglo-     Word - pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS
                           and maintain relationships with selected focus
                                                      vá, 0905 133 600                   Excel - pokročilý, Vlastné auto, požadujeme:
Žilinský kraj                    Business Partners, facilitate communication
                                                      Email: margret.sro@azet.sk
Spoločnosť: ELCEN, spol. s r.o. Náplň práce,     with Business Partners on IGF promotions and                                príjemné profesionálne vystupovanie, vysokú
informácie o pracovnom mieste: Prijmeme re-     offerings. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškol-                               komunikatívnosť, maximálne pracovné nasade-
prezentanta na predvádzanie, predaj a školenia    ské I. stupňa, anglický jazyk - aktívne, Fluent    Kozmetička                      nie, serióznosť, lojálnosť voči firme, schopnosť
Interaktívnych tabúľ, budovanie a udržiavanie    & Slovak / Czech English, strong Sales Skills, min   Bratislava                      tímovej práce. Skúsenosti práce v RK výhodou.
kontaktov na školách. Plný úväzok, skrátený     2 years of sales experience and F&P background     Spoločnosť: RELOXY, s. r. o. Náplň práce, infor-   Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Zázemie re-
úväzok, na dohodu, živnosť. Požiadavky: Uči-     is an advantage, excellent communication skills    mácie o pracovnom mieste: Kozmetika, práca      nomovanej spoločnosti, dostatok práce, vyspe-
teľ ZŠ, SŠ, vysokoškolské I. stupňa, vodičský    (listening, influencing, persuading), proactive,    s elektrokozmetickými prístrojmi najnovšej      lé technické zázemie, široká databáza klientov
preukaz B, anglický jazyk - aktívne, MS Word     willing to take ownership and initiative, strong    generácie. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškol-   a nehnuteľností, pravidelné vzdelávanie, firem-
- pokročilý, MS PowerPoint - pokročilý, MS Out-   Analytical Skills, strong Administrative skills. Iné  ské s maturitou, MS Word - základy, MS Excel     ný sociálny program, možnosť profesionálneho
look - pokročilý. Práca je vhodná pre absolventa.  výhody: Start up trainings, possibility to choose   - základy, Internet (e-mail, www) - základy. Ter-  rastu. Ponúkaný plat (brutto): Dohoda. Kontakt:
Termín nástupu: 01.04.2010. Iné výhody: Strav-    an e-learning course from 3000 courses, sick      mín nástupu: 01.04.2010. Iné výhody: Bezplatné    Medena 6 Bratislava, Juraj Zeleznik, +421859
né lístky, osobné vozidlo. Ponúkaný plat (brutto):  leave compensation/looking after a family mem-     školenia a stály profesionálny rast, motivujúce   533 333
500 - 1200 EUR/mesiac Plat podmienený efek-     ber compensation, 3 self-recovery days per year    platové ohodnotenie, práca v mladom kolektíve.    Email: zeleznik@bondreality.sk
tívnosťou. Informácie o výberovom konaní: Pred-   (paid days off), 3 extra vacation days, laptop, lun-  Informácie o výberovom konaní: V prípade záuj-
pokladaný termín ukončenia výberového kona-     cheon vouchers, wide social program. Informácie    mu svoje životopisy prosím zasielajte ma mail Majster výroby (Prefa)
nia: 30.4.2010. Kontakt: Predmestská 79 Žilina,   o výberovom konaní: In case you are interested,    Dana.maslakova@gmail.com. Kontakt: Pažítková Trnavský kraj
Dipl. Ing. Stanislav Šiplák, 0417 637 673      let us know at katarina.zuberova@lugera.com.      5 Bratislava, Dana Masláková, 0911 175 111 Spoločnosť: Ján Karovič Náplň práce, informácie
Email: elcen@za.psg.sk                Kontakt: Plynárenská 1/a Bratislava, Mgr. Ka-     Email: dana.maslakova@gmail.com          o pracovnom mieste: Vašou náplňou práce bude:
 TIP pre vás:


 Aký plat si pýtať na pohovore?
 Navštívte najväčší internetový prieskum platov na stránke www.merces.sk a zistite aké sú priemerné platy podľa pozícií.


                                     profesia.sk – najväčšia ponuka práce
                                            www.profesia.sk                                       26. marec 2010
  N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Eriadiť chod prevádzky zameranej na výrobu                                037/651 30 77, fax: 037/651 30 77           mail address hrslovakia@networks.nera.no with
prefabrikovaných výrobkov, zabezpečiť výro-
bu betónových zmesí, prefabrikátov, výrobkov
                           Technika, rozvoj                 Email: toptest@toptest.sk               a subject: „Production Supervisor/Supervízor
                                                                                Výroby“ or via ordinary mail with the same
a poloproduktov, zabezpečiť pravidelnú údržbu                                                         subject., please read carefully the text below
a opravu zariadení potrebných pre výrobu, zod-   Technik                                                  and attach it to your e-mail/letter., i agree that
povednosť za plánovanie výroby, plnenie plánu    Bratislava                                                 company Nera Networks spol. s r. o., located in
výroby, dodržanie kvality výrobkov podľa plat-   Spoločnosť: Inter IKEA Centre Slovensko, s.r.o.    Výroba                        Liptovská Porúbka 550, 033 01 Liptovský Hrá-
ných noriem, riadenie a motivácia zamestnan-    Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:                                dok, (just company), to manipulate my personal
cov výroby, zodpovednosť a dodržiavanie BOZP,    Hledáme pracovníka pro správu nákupního cen-    Production Supervisor/                 data for purposes of employment mediation
OPP a ŽP, pravidelný reporting. Plný úväzok.    tra AVION., kontrola a údržba technologických,                               (adjustment, searching, selection, combination,
                          stavebních zařízení, spolupráce s revizními tech-  Supervízor výroby
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, nadstav-                                                        liquidation, and to purvey to third persons, about
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské    niky a odbornými firmami, nákup technického     Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok          their identity is the company obligatory to inform
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vodičský    materiálu, kontakt s nájemci a řešení technic-   Company: Nera Networks s.r.o. Job description,     me) according to law No. 428/2002Z.z. ‚About
preukaz B, Internet (e-mail, www) - pokročilý,   kých problémů, kontrola služeb zabezpečujících   information about the position: Is responsible for   protecting of personal data‘. Contact: Liptovská
MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, NUT-   provoz nákupního centra AVION, NÁSTUP MOŽ-     organizing the production, fulfilling of production
                                                                                Porúbka 550 Liptovský Hrádok, Slovak Repub-
                          NÝ IHNED. Plný úväzok. Požiadavky: stredoš-     plan, and for alebo given tasks within the depart-
NÁ prax a skúsenosti v oblasti výroby prefabri-                                                        lic, BSBA Jaroslav Grygar, + 421 44 523 33 23,
                          kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou,   ment, is responsible to manage alebo person-
kátov, STROJÁRSKA a STAVEBNÁ ZRUČNOSŤ,                                                             fax: + 421 44 523 33 49
                          vodičský preukaz B, anglický jazyk - základy,    nel transfers within the department or with the
SAMOSTATNOSŤ, vodcovské schopnosti, priro-                                                           Email: hrslovakia@networks.nera.no
                          POŽADUJEME: vzdělání technického zaměření,     other departments, on the basis of production
dzená autorita, komunikatívnosť, tímová práca,   minimálně 4 roky praxe v oboru elektro, elek-    plan and its size, is responsible for organizing of
VŠ vzdelanie nieje podmienkou, Dôležité, pre    trotechnik s oprávněním podle § 21 nebo § 22    regular meetings within the department, assig-     Operátor/ka balenia (brigáda)
danú pozíciu hľadáme iba PRAKTICKY zručné-     vyhlášky 74/1996 Z.z, potvrzení o absolvování    ning the tasks, and monitoring their fulfilment,    Partizánske
ho uchádzača!, daná pozícia nie je vhodná pre    odborné přípravy elektrotechniků podle zákona    ensures and monitors the plan of continuous im-    Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, in-
absolventov. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody:   č. 124/2006 Z.z., platný průkaz na obsluhu     provements in the field of effectivity and quality,   formácie o pracovnom mieste: balenie kovových
Práca v stabilnej spoločnosti, zabezpečenie     plynových kotlů V.třídy dle zákona č. 124/2006   also in cooperation with the other departments     výrobkov do krabíc, triedenie výrobkov, vizuálna
možného ubytovania, zaujímavé finančné ohod-     Z.z. a vyhlášky č. 718/2002 Z.z., znalosť údrž-   based on teamwork, is responsible for maintai-     kontrola výrobkov, čistenie výrobkov chemiká-
notenie, služobný automobil. Informácie o výbe-   by budov výhodou, řidičské oprávnění skupiny    ning of working discipline and safety procedures    liami, fyzicky nenáročná práca, vhodná pre
rovom konaní: V prípade vášho záujmu o uvede-    B, znalosť práce na PC na uživatelské úrovni    within the department, eliminates alebo found     mužov i ženy, . Na dohodu. Požiadavky: Ochotu
nú ponuku, prosím posielajte vaše ŽIVOTOPISY    (MS Office), základní znalosť anglického jazyka   failures or non-conformities, evaluates producti-   pracovať na dve (prípadne tri) smeny, vek min.
spolu s motivačným listom na uvedené kon-      výhodou, flexibilita (práce na směny, víkendy).   on employees on the base of their effectivity and   18 rokov, zodpovednosť, spoľahlivosť, lekárske
taktné údaje., predpokladaný termín ukončenia    Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: NABÍZÍME:    productivity, supervises material flow and stock    potvrdenie o spôsobilosti brigádovať. Práca je
výberového konania bude 1.5.2010, Záujemca     zázemí mezinárodní společnosti, dobré platové    within the department, cooperates on the intro-    vhodná pre absolventa. Iné výhody: Dochádzko-
o zamestnanie vyjadruje súhlas spoločnosti KA-   podmínky, 25 dnů dovolené, příspěvek na kultu-   duction of new projects into production with co-    vý bonus 0.30€/hod po odpracovaní celého me-
ROVIČ, so spracovaním jeho osobných údajov,     ru, sport, příspěvek na jazykové vzdělání, další  operation of process&improvement and quality      siaca (max. 2 absencie), možnosť mesačného
pre účely výberového konania v zmysle Zák.     vzdělávání, školení. Informácie o výberovom     department, controls process of the department,    zárobku až 300-400€, gastrolísky, bez dopravy
č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov      konaní: V případě zájmu o tuto pozici zašlete    plans and organizes corrective actions with co-    a ubytovania. Ponúkaný plat (brutto): 2.25€/hod.
v platnom znení. Kontakt: Vendelínska 49 Lozor-   životopis prostřednictvím portálu profesia.sk.   operation of process&improvement and quality
                          Kontakt: Ivanska cesta 16 Bratislava, Petra                                Informácie o výberovom konaní: V prípade záuj-
no, Katarína Kubíková, 0 915 990 182                                  department, controls accuracy and updates of      mu a splnení požiadaviek nám zašlite Váš štruk-
Email: k.kubikova@karovic.sk            Flemrová                      production documentation, controls dedicated
                          Email: PETRA.FLEMROVA@MEMO.IKEA.COM                                    turovaný životopis na nižšie uvedenú emailovú
                                                    working space (organization, order, documenta-     adresu, do subjektu mailu napíšte prosím názov
Rozpočtár - oblasť elektroinštalácie                                  tion, and etc.), is responsible for equipment and   pozície. Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta,
Bratislava                     Technický inšpektor                 devices entrusted to him/her, is entitled to as-    výrobnú spoločnosť., termín nástupu zatiaľ nie
Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, in-   Nitra                        sign work to subordinate employees according      je stanovený, pred nástupom vás budeme telefo-
formácie o pracovnom mieste: Spracovávanie     Spoločnosť: TOPTEST s.r.o. Náplň práce, infor-   to the actual need, is responsible for observance   nicky kontaktovať., ref. č.: SK2010878853. Kon-
cenových kalkulácií ašpecifikácii na silnoprú-    mácie o pracovnom mieste: Výkon testov kvality   of quality within QMS, is responsible for obser-    takt: Mostná 60 Nitra, Mgr. Kristína Králiková,
dové a slaboprúdové technologické vybavenie     (mystery shopping) v oblasti predaja, údržby,    vance of environmental policy, adheres to the     + 421-37- 651 551-5
stavieb, Tendrovanie nákupu elektroinštalač-    opráv a servisu vozidiel v značkových autoser-   rules and works in accordance with the goals set    Email: k.kralikova@trenkwalder.com
ného materiálu, silnoprúdových aslaboprúdo-     visoch. Podrobnosti k pracovnej činnosti nájde-   up in the area of environmental management.
                          te na www.toptest.sk., telefonický manažment    Full-time. Requirements: Economics, Electro-
vých technológií na zákazku, Objednávanie
                          a vedenie databázy kontaktov s majiteľmi tes-    technical, Telecommunications, Secondary with
                                                                                Lean Production Navigator - Senior
materiálov na zákazku podľa vytendrovaných     tovacích vozidiel, testy kvality výkonu technic-                              Slovakia, Trnava
ponúk, kontrola faktúr na zákazku. Plný úväzok.                             leaving examination, Follow-up/Higher Professi-
                          kých a emisných kontrol, skúšky vozidiel, diag-   onal Education, University education (Bachelor‘s    Company: Grain Slovakia s.r.o. Job description,
Požiadavky: vodičský preukaz B, SŠ alebo VŠ     nostických prístrojov a zariadení. Plný úväzok.                              information about the position: Your responsibi-
vzdelanie elektrotechnické, autoCAD, základy,                              degree), University education (Master‘s degree),
                          Požiadavky: technické, vysokoškolské I. stupňa,   driving licence B, english - advanced, MS Excel    lity will be to lead and drive transformation pro-
skúsenosti na obdobnej pozícií veľkou výhodou,   vysokoškolské II. stupňa, vodičský preukaz B,                               cesses in a local factory for a period of at least
AJ pokročilý, vysoké pracovné nasadenie, zod-                              - advanced, Internet (e-mail, www) - advanced,
                          nemecký jazyk - mierne pokročilý alebo anglický   Lotus Notes - advanced, MS Word - advanced,      for months. You will lead demanding projects
povednosť, samostatnosť. Práca je vhodná pre    jazyk - mierne pokročilý, MS Excel - pokročilý,                              at different sites (Hungary, Slovakia, Sweden,
absolventa. Termín nástupu: Asap. Iné výhody:                              Experience with Lean Management and 5S,
                          MS Word - pokročilý, Internet (e-mail, www)     planning and scheduling of production is an ad-    Portugal, Lithuania) across the network and help
Primerané platové ohodnotenie, prácu v stabil-   - pokročilý, Komunikatívnosť, schopnosť efek-                               designing and implementing future operations in
nej a perspektívnej spoločnosti. Informácie o vý-                            vantage, relevant work experience with super-
                          tívne jednať so zákazníkom, všeobecný prehľad    vising of bigger working teams is a must, good     the factories. After 4-12 months period you will
berovom konaní: V prípade Vášho záujmu o danú    v konštrukčných prvkoch automobilov, zodpo-                                be the expert that drives transformation projects
pracovnú pozíciu zašlite prosím Váš životopis    vednosť a samostatnosť, znalosť technológie     experience with IT and database systems (MS
                                                    AXAPTA, SAP, or others) is also an advantage,     aiming at implementing the best practices prin-
v SJ a Aj na m.slazakova@trenkwalder.com., ref.   opráv automobilov je výhodou. Práca je vhodná                               ciples and improving performance in factories.,
č.: SK2010368903. Kontakt: Námestie 1. mája     pre absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výho-  open and suitable personality, independent, self-
                                                    motivated, reliable, loyal, flexible and well orga-   this involves: to drive shop floor transformation,
18 Bratislava, Ing. Miriama Slažáková        dy: Práca v stabilnej spoločnosti, príspevky na                              to train operators and managers in transforma-
Email: m.slazakova@trenkwalder.com         jazykové kurzy, motivačné mzdové ohodnotenie    nised with analytic mind, detailed and precise
                                                    job orientation, very good communication skills,    tion approaches, tools and standards, to imple-
                          v závislosti od výkonu. Informácie o výberovom
                                                    ability to cope with stress situations. Start date:  ment necessary support structures to ensure
Žeriavnik                      konaní: Životopis s podrobným prehľadom dote-
                          rajšej praxe a motivačný list zasielajte poštou   ASAP. Other benefits: Working in a stable compa-    sustainability e.g. performance management
Košice                       alebo elektronickou poštou na adresu spoločnos-   ny based on strong corporate social responsibi-    and organisation, to coach and challenge senior
Spoločnosť: ISS Facility Services spol. s r.o.   ti: TOPTEST spol. s r. o., Cabajská 28, 949 01   lity and on “Scandinavian spirit”, with an attrac-   operational managers in a demanding change
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     Nitra, oslovíme len tých kandidátov, ktorí naj-   tive social program for alebo employees of the     process. Full-time. Requirements: University
Práca na kliešťovom žeriave pri manipulácii     lepšie vyhovujú našim požiadavkám. Za pocho-    company focusing mainly on health, wellness,      education (Bachelor‘s degree), driving licence
s oceľovými kontibránami. Na dohodu, živnosť.    penie Vám ďakujeme., spolu s dokumentáciou     sport, and culture activities within the región, ac-  B, english - advanced, This position will require
Požiadavky: stredoškolské bez maturity, stredoš-  nám zašlite aj súhlas so spracovaním Vašich     tive bonus program, effective language and spe-    a great amount of travelling, educational base
kolské s maturitou, Platné osvedčenie A4, klieš-  osobných údajov v našej spoločnosti: “V zmysle   cialized education within the working time “Nera    at B.Sc level or equivalent, experience of ma-
ťový žeriav 63 t, podmienkou!. Termín nástupu:   Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných     Networks spol. s r. o. Academy“, trainings and     nufacturing with lean projects and/or leaders-
29.03.2010. Ponúkaný plat (brutto): 4,65 EUR/    údajov v znení neskorších predpisov dávam      working stays worldwide, housing support, regi-    hip positions within a factory e.g. production
hod. Informácie o výberovom konaní: Predpokla-   svoj súhlas na spracovanie, správu a archiváciu   onal discounts, and etc. Salary offered (gross):    manager alternatively project manager with
daný termín ukončenia výberového konania:      mojich osobných údajov na dobu jedného roka     Upon agreement. Information about the selection    strong interest in operation, a good command
5.4.2010. Kontakt: Werferova 1 Kosice, Mgr.     v spoločnosti TOPTEST spol. s r. o., Nitra pre   process: In case of your interest to apply for this  of English is essential, MS Office, he/she has
Zuzana Somosova, + 421 905 525 454         účely evidencie uchádzačov o zamestnanie“.     position, please, send us your curriculum vitae    good leadership skills, is a good communicator,
Email: zuzana.somosova@sk.issworld.com       Kontakt: Cabajská 28 Nitra, Ing. Miroslav Gorný,  both in Slovak and English language to our e-     has a high drive, perseverance and analytical
 TIP pre vás:


 Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce?
 Vytvorte si vlastný životopis na stránke www.profesia.sk a spoločnosti vás ľahšie nájdu.

                                    profesia.sk – najväčšia ponuka práce
     26. marec 2010                                     www.profesia.sk
                                                                                          N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Eskills and has interest and drive for future career  Operátor personalizácie               podľa z. č. 428/02 v nasledovnom znení: „V sú-   Lekár pediater, lekár v príprave
development. Start date: By agreement. Salary                               lade so zákonom 428/2002 Z.z. súhlasím, aby
offered (gross): Above standart, motivated. In-    platobných kariet                  moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých
                                                                               Senica, Skalica
                           Bratislava                                               Spoločnosť: MEDA DVA, s.r.o. Náplň práce, in-
formation about the selection process: In case                              úradných dokladoch a priložených listinách boli
                           Spoločnosť: First Data Náplň práce, informácie                             formácie o pracovnom mieste: Ambulantná prax,
you fulfill requirements, please send us your CV                              kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané
                           o pracovnom mieste: Obsluha výrobnej linky pre   v informačnom systéme vedenom spoločnosťou     v ambulancii praktického lekára pre deti a dorast
in English language at office@grain.sk. Position                                                       vrátane výkonu služieb, možnosť kombinácie
is for our client, big production corporation. Con-  personalizáciu platobných kariet, vedenie admi-   First Data Slovakia, a.s., za účelom a v rozsahu
                           nistratívy kariet, vedenie skladohého hospodár-   potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkova-    s prácou na lôžkovom oddelení, ochota praco-
tact: Kosicka 37 Bratislava, Slovak Republic,                                                        vať, serióznosť, flexibilita, dobrý vzťah k deťom,
Mgr. Tomáš Straška, +421911 750 287          stva, zodpovednosť za: dodržiavanie bezpečnos-   teľom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osob-
                           tných predpisov súvisiace s vydávaním kariet,    né údaje sú pravdivé.“. Kontakt: Rontgenova    komunikatívnosť pro-klientský prístup, atestá-
Email: office@grain.sk                                                                    cia výhodou. Plný úväzok, skrátený úväzok, na
                           práca je v 12 hod. zmenách Po-Pia (striedanie    1, P.O.Box 79 Bratislava 5, Ing. Michal Fusek,
                           denných a nočných zmien). Plný úväzok. Požia-    +421268 285 927                  dohodu. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa.
Prevádzkový zámočník                 davky: ekonomicko-administratívne, technické,    Email: michal.fusek@firstdata.sk          Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Služob-
Hlohovec                       IT, stredoškolské s maturitou, MS Word - zák-                             ný automobil, telefón s možnosťou využívania
Spoločnosť: BEKAERT (Bekaert Slovakia, s.r.o     lady, MS Excel - základy, Vysoká zodpovednosť                             na súkromné účely, zabezpečenie vhodného
Sládkovičovo) Náplň práce, informácie o pracov-    v pracovnom výkone, vysoké pracovné nasade-                              ubytovania, podiel firmy na ďalšom vzdelávaní.
nom mieste: Vaša nápln práce, Údržba strojov     nie, výpis z registra trestov, tímová spolupráca,                           Ponúkaný plat (brutto): Nad-štandardné ohodno-
a zariadení, zváranie, práca vo výrobnom pro-     samostatnosť vo výkone, schopnosť pre detail,     Zdravotníctvo                  tenie. Informácie o výberovom konaní: Kontakt
                                                                               písomne, E-mail: petok@stonline.sk, profesný
stredí, Požadujeme, Vzdelanie: SŠ alebo SOU      kontaktovaní budú len kandidáti, ktorá vyhovu-
s maturitou technického smeru, prax v oblasti     jú našim požiadavkám. Dakujem za pochopenie.     a sociálna starostlivosť             životopis, prípadne osobný pohovor. Kontakt:
                                                                               Blahová 55 Skalica, Mudr. Peter Košík
sústruženia a frézovania výhodou, platný zvá-     Práca je vhodná pre absolventa. Termín nástu-
račský preukaz (zváranie elektrickým oblúkom     pu: Dohodou. Iné výhody: Práca s modernými     Zdravotná sestra                  Email: petok@stonline.sk
a plynom) podmienkou, Základné znalosti z ob-     technológiami, odborné a jazykové vzdelávanie,   Nové Zámky
lasti pneumatiky a hydrauliky, znalosť práce     compliment poukazky. Ponúkaný plat (brutto): Je   Spoločnosť: Mdent, s.r.o. Náplň práce, informá-  Lekár
s PC (MS Windows, MS Excel), manuálna zruč-      predmetom personálneho pohovoru. Informácie     cie o pracovnom mieste: Asistencia v zubnej    Bratislava
nosť, technický typ, Máte záujem?, V prípade     o výberovom konaní: Ak Vás ponuka zaujala,     ambulancii. Plný úväzok. Požiadavky: zdravot-   Spoločnosť: Súkromná dermatovenerologická
záujmu, prosím prihláste sa online., Prihlásit sa   pošlite prosím štruktúrovaný životopiso v slo-   nícke, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,    ambulancia Náplň práce, informácie o pracov-
online. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské    venskom jazyku na e-mailovú adresu uvedenej     vysokoškolské I. stupňa. Termín nástupu: April   nom mieste: Poskytovanie odbornej starostli-
bez maturity. Ponúkaný plat (brutto): Tba. Infor-   kontaktnej osoby. Do predmetu e-mailu uveďte    -maj 2010. Ponúkaný plat (brutto): Od 500 EUR/   vosti. Plný úväzok. Požiadavky: zdravotníctvo,
mácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-     názov pozície, o ktorú sa uchádzate., kontakto-   mesiac finančná motivácia. Informácie o výbero-   vysokoškolské I. stupňa, anglický jazyk - mier-
mín ukončenia výberového konania: 15.4.2010,     vať a viesť v databáze budeme len vybraných     vom konaní: Zaslať profesný životopis mailom,   ne pokročilý. Práca je vhodná pre absolventa.
ref. č.: 683_BKHL_2010. Kontakt: Mierova       uchádzačov. V prípade, že máte záujem byť ve-    ukončené vzdelanie, prax. Kontakt: Slovenská    Termín nástupu: Marec. Kontakt: Hlinická 2/A
2317 Hlohovec, Martina Stefanakova, + 421       dený v databáze uchádzačov o zamestnanie na-    11 Nové Zámky, MUDr. Mária Habarová, 035      Bratislava, Mgr. Sylvia Baumgartnerová, 0910
337 363 950                      šej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti  6 404 111                     939 196, 0910 939 195
Email: martina.stefanakova@bekaert.com        aj súhlas s archiváciou Vašich osobných údajov   Email: mariahabarova@stonline.sk          Email: home@paracelsi.sk


 Pracovné ponuky - štátna správa
 Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prijať občana SR alebo
       občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto požiadavky:
                ! dosiahol vek 18 rokov ! má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ! je bezúhonný
 ! spĺňa kvalifikačné predpoklady ! je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby ! má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ! ovláda
 štátny jazyk ! ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis ! úspešne absolvoval výberové konanie na
 prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na dočasnú štátnu službu podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ! je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa toto oprávnenie na výkon štátnej služ-
 by požaduje ! má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec
             v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače


                      Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe:
  ! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo
  iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
  du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
  v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis
  ! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré
  sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na
  území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
  divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list
        Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

                           ná funkcia: hlavný štátny radca, počet obsa-    Informácie o výberovom konaní: Predpoklady na   vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore
 Štátna správa,                   dzovaných miest: 1, odbor štátnej služby: 2.06
                           Justícia, organizačný útvar: Sekcia legislatívy,
                                                     vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona
                                                     č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene
                                                                               právo, originál výpisu z registra trestov nie
                                                                               starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný
 samospráva                     odbor legislatívy občianskeho a obchodného
                           práva, opis činností štátnozamestnaneckého
                                                     a doplnení niektorých zákonov na štátnoza-
                                                     mestnaneckom mieste obsadzovanom týmto
                                                                               životopis, čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-
                                                                               kých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome
                           miesta: tvorba zákonov a ostatných všeobecne    výberom: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne    a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti
Hlavný štátny radca                  záväzných právnych predpisov na ministerstve    úkony, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka,   na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyh-
Bratislava                      v oblasti občianskeho a obchodného práva.      spĺňanie kvalifikačných predpokladov vysokoš-    lásenie o ovládaní štátneho jazyka, čestné vyh-
Spoločnosť: Ministerstvo spravodlivosti SR Ná-    Plný úväzok. Požiadavky: právo, vysokoškolské    kolského vzdelania druhého stupňa v študijnom   lásenie o štátnom občianstve Slovenskej repub-
plň práce, informácie o pracovnom mieste: Názov    II. stupňa, Znalosť práce s PC., oprávnenie na   odbore právo, Žiadosť a zoznam požadovaných    liky, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
služobného úradu: Ministerstvo spravodlivosti     oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťa-     dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do vý-    na vykonávanie štátnej služby, písomný súhlas
SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, druh      mi sa nevyžaduje. Ponúkaný plat (brutto): Pod-   beru, požadované doklady: úradne osvedčená     so spracovaním osobných údajov v súlade so
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzova-    ľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe.    kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom     zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob-
 TIP pre vás:


 Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
 Stránka www.profesia.sk prináša najviac pracovných ponúk z celého Slovenska i zahraničia.


                                     profesia.sk – najväčšia ponuka práce
                                             www.profesia.sk                                       26. marec 2010
  N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Ených údajov pre účely výberu, motivačný list.,    liky, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti   znalosť zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane       zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými     na vykonávanie štátnej služby, písomný súhlas     osobných údajov v znení neskorších predpisov,      údajov v znení neskorších predpisov, zákona
dokladmi je do 6.4.2010. Žiadosť o zaradenie     so spracovaním osobných údajov v súlade so      zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zá-      č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
do výberu spolu s požadovanými dokladmi       zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osob-       kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe       neskorších predpisov a zákona č. 211/2000
možno podať písomne s označením na obálke      ných údajov pre účely výberu, motivačný list.,    k informáciám, znalosť zákona č. 365/2004        Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a v žiadosti: 13580/10/2-9 na adresu: Minister-   Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými      Z. z. o rovnakom zaobchádzaní, znalosť európ-      a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záko-
stvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813    dokladmi je do 6.4.2010. Žiadosť o zaradenie     skej legislatívy v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti  na o kontrole, zákona o finančnej kontrole a vnú-
11 Bratislava alebo elektronickými prostriedka-   do výberu spolu s požadovanými dokladmi        príležitostí a antidiskriminácie, znalosti zo Systé-  tornom audite, zákona o sťažnostiach. Informá-
mi na adresu: vyber@justice.sk., rozhodujúcim    možno podať písomne s označením na obálke       mu riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho      cie o výberovom konaní: Miesto a termín podania
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp.     a v žiadosti: 13580/10/2-9 na adresu: Minister-    fondu a Systému koordinácie implementácie ho-      prihlášky: v termíne od 26.3. do 5.4.2010.2010,
dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými     stvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11   rizontálnej priority rovnosť príležitostí. Informá-   na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, so-
dokladmi v elektronickej podobe., ak uchádzač    Bratislava alebo elektronickými prostriedkami     cie o výberovom konaní: Miesto a termín podania     ciálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816
podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov      na adresu: vyber@justice.sk., rozhodujúcim      prihlášky: v termíne od 26.3. do 5.4.2010.2010,     43 Bratislava, s označením čísla výberu na obál-
elektronickými prostriedkami, je povinný ich do-   je dátum podania na poštovej pečiatke, resp.     na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, so-     ke. Miesto bude zverejnené aj na internetovej
ručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr     dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými     ciálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816    stránke MPSVR SR (www.employment.gov.sk.).,
v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho    dokladmi v elektronickej podobe., ak uchádzač     43 Bratislava, s označením čísla výberu na obál-    ref. č.: Výber č. 35/2010/V. Kontakt: Špitálska
začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky poža-    podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov      ke. Miesto bude zverejnené aj na internetovej      4,6,8 Bratislava, Jana Hricková, 02/20 462
dované doklady vrátane žiadosti v stanovenom     elektronickými prostriedkami, je povinný ich do-   stránke MPSVR SR (www.employment.gov.sk.).,       121
termíne alebo nebude spĺňať požadované pred-     ručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr     ref. č.: Výber č. 36/2010/V. Kontakt: Spitalska     Email: hrickova@employment.gov.sk
poklady na vykonávanie štátnej služby, nebude    v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho    4-6 Bratislava, JUDr. Viera Hanuláková, 02/59
zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť     začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky poža-    751 814, fax: 02/52 921 271               Štátny radca – vedúci zamestnanec
iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované     dované doklady vrátane žiadosti v stanovenom     Email: viera.hanulakova@employment.gov.sk
doklady., pri zasielaní súborov v prílohe mailu   termíne alebo nebude spĺňať požadované pred-                                 – Štátna veterinárna a potravinová
je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s vý-   poklady na vykonávanie štátnej služby, nebude     Štátny radca                      správa SR
nosom o štandardoch pre informačné systémy      zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť                                 Bratislava
verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe     iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované     Bratislava                       Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
musia byť maximálne do 8 MB., zverejnenie      doklady., pri zasielaní súborov v prílohe mailu    Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí
                                                      a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracovnom     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
pracovnej ponuky vyjde v prílohe Profesia      je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s vý-                                Služobný úrad, Štátna veterinárna a potravi-
denníka Avízo dňa 26.3.2010., informácie k vý-    nosom o štandardoch pre informačné systémy      mieste: Druh štátnej služby: stála štátna služba,
                                                      počet voľných miest: 1, organizačný útvar: Sek-     nová správa SR, botanická 17, 842 13 Brati-
beru budú poskytnuté na tel. čísle: 02/59353     verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe                                  slava, druh štátnej služby: stála štátna služba,
412, 02/59353 413, 02/59353 506., ref. č.:      musia byť maximálne do 8 MB., zverejnenie       retariát výboru ministrov pre deti, odbor štátnej
                                                      služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne      obsadzovaná funkcia: štátny radca – vedúci
13580/10/2-10. Kontakt: Zupne nam. 13 Brati-     pracovnej ponuky vyjde v prílohe Profesia den-                                zamestnanec, odbor štátnej služby: 2.10 Pôdo-
slava, 02/59 353 111                 níka Avízo dňa 26.3.2010., informácie k výberu    veci a rodina, hlavné úlohy: Koordinovanie
                                                      systému ochrany práv detí v SR s najširšími       hospodárstvo, organizačný útvar: odbor hygieny
                           budú poskytnuté na tel. čísle: 02/59353 516,                                 krmív, ekológie a veterinárnej farmácie, počet
                                                      vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zlo-
Hlavný radca                     02/59353 564., ref. č.: 13580/10/2-9. Kontakt:
                                                      žité a rozsiahle systémy relevantných odborov      obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:
Bratislava                      Zupne nam. 13 Bratislava, 02/59 353 111                                    1, hlavné úlohy: tvorba koncepcií, tvorba výhľa-
                                                      a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s ce-
Spoločnosť: Ministerstvo spravodlivosti SR Ná-                               loštátnym a medzinárodným dosahom vo vy-        dových koncepcií, hodnotenie a analýza činnosti
plň práce, informácie o pracovnom mieste: Názov   Hlavný štátny radca                  medzenom úseku štátnej správy. Plný úväzok.       v oblasti reziduí, príprava metodických pokynov,
služobného úradu: Ministerstvo spravodlivosti    Bratislava                      Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, Odborná      plánov reziduí, výročných správ a usmernení
SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, druh      Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí                                pri výkone veterinárnych opatrení, koordinácia
                                                      prax: prax v oblasti ochrany práv detí (niektorej
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzova-   a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracovnom                                činností v oblasti kontroly reziduí cudzorodých
                                                      z oblastí) výhodou, jazykové znalosti: aktívna
ná funkcia: hlavný radca, počet obsadzovaných    mieste: Druh štátnej služby: stála štátna služ-                                látok a zakázaných látok u živých zvierat
                                                      znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho sve-
miest: 1, odbor štátnej služby: 2.06 Justícia, or-  ba, počet voľných miest: 1, organizačný útvar:                                a v produktoch živočíšneho pôvodu a koor-
                                                      tového jazyka výhodou, počítačové znalosti: MS
ganizačný útvar: Sekcia civilného práva, odbor    Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí,                                dinácia systému ich kontroly na zaistenie ich
                                                      Office Word, MS Office Excel, Outlook Express       zdravotnej neškodnosti. Plný úväzok. Požiadav-
obchodného a exekučného práva, opis činností     oddelenie podporného strediska k rovnosti príle-   na užívateľskej úrovni. Informácie o výberovom
štátnozamestnaneckého miesta: normotvorná      žitostí, odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná                               ky: farmácia, veterinárna medicína, humánna
                                                      konaní: Miesto a termín podania prihlášky: v ter-    medicína, vysokoškolské II. stupňa, MS Outlook
a koncepčná činnosť v pôsobení Ministerstva     spolupráca, finančné prostriedky Európskych      míne od 26.3. do 5.4.2010.2010, na adresu:
spravodlivosti Slovenskej republiky. Výkon štát-   spoločenstiev, hlavné úlohy: koordinuje a spo-                                - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word - po-
                                                      Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych       kročilý, Internet (e-mail, www) - pokročilý, Ria-
neho dohľadu nad súdnymi exekútormi. Tvor-      lupracuje pri zabezpečení horizontálnej priority   vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43
ba aproximácie práva k právu Európskej únie     rovnosť príležitostí v rámci programového obdo-                                diace schopnosti, samostatnosť v práci, adaptív-
                                                      Bratislava, s označením čísla výberu na obálke.     nosť v riešení problémov, odborná spôsobilosť
a Rady Európy. Usmerňovacia činnosť v oblasti    bia 2007 – 2013, poskytuje sekundárne pora-      Miesto bude zverejnené aj na internetovej strán-
obchodného a exekučného práva, metodické       denstvo na určenie vplyvu projektu na rovnosť                                 v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,
                                                      ke MPSVR SR (www.employment.gov.sk.)., ref.       zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
usmerňovanie podľa zákona č. 233/1995        príležitostí, zabezpečuje vypracovanie usmerne-    č.: Výber č. 37/2010/V. Kontakt: Špitálska 4,6,8
Z.z. (Exekučný poriadok) a zákona č. 80/1992     ní pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí,                              zákona o krmivách, vyrovnaný postoj k pracov-
                                                      Bratislava, Jana Hricková, 02/20 462 121        nému zaťaženiu, zodpovednosť, spoľahlivosť, ko-
Z.z. o štátnej správe súdov v platnom znení, vý-   ako aj poradenstvo a konzultácie pre určené      Email: hrickova@employment.gov.sk
kon kontrolnej a previerkovej činnosti, vybavo-   kontaktné osoby v rámci jednotlivých operač-                                 munikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, ovlá-
vanie sťažností. Plný úväzok. Požiadavky: právo,   ných programov, koordinuje prípravu pozičných                                 danie cudzieho jazyka: anglický jazyk, nemecký
vysokoškolské II. stupňa, Znalosť práce s PC.,    a vládnych dokumentov v oblasti rovnosti príle-    Radca                          jazyk, aktívne. Ponúkaný plat (brutto): Podľa
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovaný-     žitostí a antidikriminácie, koordinuje a spolupra-  Bratislava                       zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
mi skutočnosťami sa nevyžaduje. Ponúkaný plat    cuje pri tvorbe informačných a vzdelávacích akti-   Spoločnosť: Ministerstvo práce, sociálnych vecí     Informácie o výberovom konaní: Dátum podania
(brutto): Podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štát-   vít, seminárov, mediálnych výstupov spojených     a rodiny SR Náplň práce, informácie o pracov-      žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do
nej službe. Informácie o výberovom konaní: Pred-   s prezentáciou politiky rovnosti príležitostí. Plný  nom mieste: Druh štátnej služby: stála štátna      1. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum poda-
poklady na vykonávanie štátnej služby podľa     úväzok. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,     služba, počet voľných miest: 1, organizačný       nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania
§ 19 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe    Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilý,    útvar: odbor kontroly a štátneho dozoru, odbor     e-mailom kontaktnej osobe., s označením na
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na      počítačové znalosti: MS Office Word, MS Office     štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petí-    obálke a v žiadosti: VK č. 2010/6/5, na adresu:
štátnozamestnaneckom mieste obsadzovanom       Excel, Outlook Express, Power Point, práca s in-   cie, vnútorný audit, hlavné úlohy: samostatná      Štátna veterinárna a potravinová správa SR, bo-
týmto výberom: vek 18 rokov, spôsobilosť na     ternetom, požadované schopnosti a osobnostné     odborná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej       tanická 17, 842 13 Bratislava alebo, e-mailom
právne úkony, bezúhonnosť, ovládanie štátneho    vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a moti-   správy (kontrolná činnosť) a odborná príprava      kontaktnej osobe: krizova@svssr.sk (pri zaslaní
jazyka, spĺňanie kvalifikačných predpokladov vy-   vačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej   rozhodnutí (II. stupeň správneho konania). Plný     e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť
sokoškolského vzdelania druhého stupňa v štu-    vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť,      úväzok. Požiadavky: stredoškolské s maturitou,     spolu s požadovanými dokladmi služobnému
dijnom odbore právo, Žiadosť a zoznam požado-    analytické, koncepčné a strategické myslenie,     vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stup-    úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia
vaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie     schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita      ňa, Počítačové znalosti: MS Office Word, MS Of-     výberového konania)., ref. č.: VK č. 2010/6/5.
do výberu, požadované doklady: úradne osved-     a flexibilita, systematičnosť v práci, samostat-    fice Excel, Outlook Express., požadované schop-     Kontakt: Botanická 17 Bratislava, Eva Krížová,
čená kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškol-     nosť v práci, preberanie zodpovednosti a rizika    nosti a osobnostné vlastnosti: – angažovanosť,     02/65 420 319
skom vzdelaní druhého stupňa v študijnom od-     za druhých na seba, schopnosť prejavovať po-     profesionalita a motivačné činitele, schopnosť
bore právo, originál výpisu z registra trestov nie  zornosť k ľuďom, poradiť, podporiť, spolupráca    a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná Štátny radca – vedúci zamestnanec
starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný    s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej      a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné – Štátna veterinárna a potravinová
životopis, čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-   práce, sebavedomie, sebaistota, optimistická     a strategické myslenie, schopnosť pracovať
kých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome     sebadôvera, adaptívnosť v riešení problémov.,     pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť správa SR
a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti   požadované odborné znalosti: znalosť legislatí-    tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a lo- Bratislava
na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyh-     vy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a štátnej    gickosť., požadované odborné znalosti:, znalosť Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
lásenie o ovládaní štátneho jazyka, čestné vyh-   služby, zákona 400/2009 Z.z. o štátnej službe     zákona 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o do- Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
lásenie o štátnom občianstve Slovenskej repub-    a o doplnení niektorých zákonov, Ústavy SR,      plnení niektorých zákonov, Ústavy SR, znalosť Služobný úrad, Štátna veterinárna a potravino-
 TIP pre vás:


 Chcete mať každý deň najaktuálnejšie pracovné ponuky?
 Vytvorte si agenta pre ponuky na stránke www.profesia.sk a pravidelne budete dostávať vyhovujúce ponuky priamo na váš e-mail.


                                    profesia.sk – najväčšia ponuka práce
     26. marec 2010                                      www.profesia.sk
                                                                                           N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Evá správa SR, botanická 17, 842 13 Bratislava,    zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...    neckého miesta: tvorba štátnej politiky vrátane   a dohôd v pôsobnosti úradu ministerstva. Plný
druh štátnej služby: stála štátna služba, obsa-    Informácie o výberovom konaní: Dátum podania     koncepčnej činnosti v oblasti tvorby a realizácie  úväzok. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,
dzovaná funkcia: štátny radca – vedúci zamest-    žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do      rozpočtu verejnej správy vrátane tvorby zákona   Lotus Notes - pokročilý, MS Excel - pokročilý,
nanec, odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, do-    1. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum podania    štátnom rozpočte na úrovni ministerstva. Plný    MS Word - pokročilý, MS Outlook - pokročilý,
zor, sťažnosti, petície a audit, organizačný útvar:  na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mai-  úväzok. Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa,    Internet (e-mail, www) - pokročilý, Požadova-
Odbor auditu a kontroly, počet obsadzovaných     lom kontaktnej osobe., s označením na obálke     Lotus Notes - pokročilý, MS Excel - pokročilý,   né odborné znalosti: 1) zákon č. 523/2004
štátnozamestnaneckých miest: 1, hlavné úlohy:     a v žiadosti: výber č. 2010/4/5, na adresu:     MS Word - pokročilý, MS Outlook - pokročilý,    Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
príprava a vypracovanie metodických pokynov,     Štátna veterinárna a potravinová správa SR, bo-   Internet (e-mail, www) - pokročilý, Požadova-    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
usmernení, vnútorných smerníc na vykonávanie     tanická 17, 842 13 Bratislava alebo, e-mailom    né odborné znalosti: 1) zákon č. 523/2004      ní neskorších predpisov, zákon č. 502/2001
auditu a kontrolnej činnosti s celoštátnou pôsob-   kontaktnej osobe: krizova@svssr.sk (pri zaslaní   Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy   Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
nosťou. Vypracovanie metodických pokynov,       e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť     v znení neskorších predpisov, Opatrenie MF SR    zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
usmernení, vnútorných smerníc na vybavovanie     spolu s požadovanými dokladmi služobnému       z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,      neskorších predpisov, zákon č. 278/1993
sťažností, petícií s celoštátnou pôsobnosťou.     úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia    ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, orga-   Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších
Koordinácia a metodické usmerňovanie auditu,     výberu)., ref. č.: výber č. 2010/4/5. Kontakt:    nizačné schopnosti: schopnosť pracovať pod tla-   predpisov, zákon č. 497/2009 Z.z. o štátnom
kontroly a vybavovania sťažností a petícií u pod-   Botanická 17 Bratislava, Eva Krížová, 02/65     kom, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť,    rozpočte na rok 2010, 2) zákon č. 460/1992
riadených organizácií. Vedenie auditov a kontrol-   420 319                       zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,    Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zá-
ných akcií v pôsobnosti ŠVPS SR. Vyhodnotenie                               oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými sku-    kon č. 575/2001 Z.z. o organizačné schopnos-
auditorskej a kontrolnej činnosti a vybavovania    Hlavný radca – Štátna veterinárna          točnosťami: nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brut-   ti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť
sťažností a petícií. Príprava podkladových mate-
riálov, vypracovanie správy a hodnotení plnenia    a potravinová správa SR               to): V zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej   pracovať v tíme, samostatnosť, zodpovednosť,
                           Bratislava                      službe. Informácie o výberovom konaní: Zoznam    komunikatívnosť, spoľahlivosť, oprávnenie
úloh. Spolupráca s ostatnými ústrednými orgán-
                           Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR     požadovaných dokladov: písomná žiadosť o za-    oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami:
mi štátnej správy, s orgánmi činnými v trestnom
konaní, Úradom vlády SR, NKÚ SR a pod.. Plný     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:     radenie do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu    nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brutto): V zmys-
úväzok. Požiadavky: ekonomika a právo, vyso-     Služobný úrad, Štátna veterinárna a potravinová   alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    le zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe.
koškolské II. stupňa, MS Outlook - pokročilý, MS   správa SR, botanická 17, 842 13 Bratislava, druh   dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov   Informácie o výberovom konaní: Zoznam požado-
Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Internet   štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná   nie starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúro-   vaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie
(e-mail, www) - pokročilý, Riadiace schopnosti,    funkcia: hlavný radca, odbor štátnej služby: 1.07  vaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej    do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu alebo
samostatnosť v práci, adaptívnosť v riešení      Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit, orga-  praxe, čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je   iného rovnocenného dokladu o najvyššom do-
problémov, odborná spôsobilosť v oblasti ekono-    nizačný útvar: Odbor auditu a kontroly, počet    štátnym zamestnancom v zmysle č. 400/2009      siahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie
miky a práva, vyrovnaný postoj k pracovnému      obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:      Z.z., čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-     starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúrovaný
zaťaženiu, zodpovednosť, spoľahlivosť, komuni-    1, hlavné úlohy: kontrolná a auditorská činnosť   kých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome     životopis s uvedením prehľadu doterajšej pra-
katívnosť, schopnosť pracovať v tíme, ovládanie    v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe, zá-   a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti  xe, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
cudzieho jazyka: anglický jazyk, pokročilý. Po-    kona o finančnej kontrole a vnútornom audite,     uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,     údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v
núkaný plat (brutto): Podľa zákona č. 400/2009    zákona o rozpočtových pravidlách verejnej sprá-   čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 záko-   životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti
Z. z. o štátnej službe ... Informácie o výberovom   vy a zákona o sťažnostiach. Kontrola plnenia     na č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas o tom, že    uchádzača na právne úkony v plnom rozsa-
konaní: Dátum podania žiadostí spolu s požado-    úloh štátnej správy v podriadených organizáci-    materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti   hu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3
vanými dokladmi, do 1. apríla 2010. Rozhodu-     ách, vrátane kontroly plnenia opatrení vydaných   so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služob-   zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas
júcim je dátum podania na poštovej pečiatke,     na nápravu zistených nedostatkov. Spracúvanie    ný úrad spracovávať podľa zákona č. 428/2002    o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne
resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej       výsledných materiálov /protokoly, správy, zá-    Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskor-   v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu
osobe., s označením na obálke a v žiadosti:      znamy a zápisnice/ z kontrolnej činnosti. Plný    ších predpisov, Dátum podania žiadosti spolu    bude služobný úrad spracovávať podľa zákona
VK č. 2010/5/5, na adresu: Štátna veterinárna     úväzok. Požiadavky: ekonomika a právo, vy-      s požadovanými dokladmi: do 6. apríla 2010.     č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
a potravinová správa SR, botanická 17, 842 13     sokoškolské II. stupňa, Internet (e-mail, www)    Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej      v znení neskorších predpisov, Dátum podania
Bratislava alebo, e-mailom kontaktnej osobe: kri-   - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel    pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými    žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do
zova@svssr.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač    - pokročilý, MS Word - pokročilý, Odborná spô-    prostriedkami kontaktnej osobe., spôsob po-     6. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum poda-
povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými     sobilosť v oblasti ekonomiky a práva, vyrovnaný   dania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:    nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania
dokladmi služobnému úradu aj písomne najne-      postoj k pracovnému zaťaženiu, zodpovednosť,     písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri   elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.,
skôr v deň uskutočnenia výberového konania).,                               zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je  spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými
                           spoľahlivosť, komunikatívnosť, schopnosť
ref. č.: VK č. 2010/5/5. Kontakt: Botanická 17                               uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s poža-   dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-
Bratislava, Eva Krížová, 02/65 420 319        pracovať v tíme. Ponúkaný plat (brutto): Podľa
                           zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...    dovanými dokladmi služobnému úradu aj písom-    triedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými
                           Informácie o výberovom konaní: Dátum podania     ne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu), na    prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žia-
Hlavný radca – Štátna veterinárna           žiadostí spolu s požadovanými dokladmi, do      adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova   dosť spolu s požadovanými dokladmi služobné-
a potravinová správa SR                1. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum poda-     5, 817 82 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figuro-    mu úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutoč-
                                                      vá, Zuzana.figurova@mfsr.sk, s označením na     nenia výberu), na adresu: Ministerstvo financií
Bratislava                      nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania
                                                      obálke a v žiadosti: V/SZ/2010/17, Ďalšie infor-  SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Mgr.
Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR     e-mailom kontaktnej osobe., s označením na
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:      obálke a v žiadosti: výber č. 2010/3/5, na adre-   mácie týkajúce sa výberu zo štátnych zamest-    Bc. Zuzana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk,
Služobný úrad, Štátna veterinárna a potravino-    su: Štátna veterinárna a potravinová správa SR,   nancov: na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. Zu-    s označením na obálke a v žiadosti: V/
vá správa SR, botanická 17, 842 13 Bratislava,    botanická 17, 842 13 Bratislava alebo, e-mailom   zana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk, Ďalšie    O/2010/6, Ďalšie informácie týkajúce sa vý-
druh štátnej služby: stála štátna služba, obsa-    kontaktnej osobe: krizova@svssr.sk (pri zaslaní   informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta:    beru z občanov: na tel. č. 02/59582031, Mgr.
dzovaná funkcia: hlavný radca, odbor štátnej     e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť     na tel. č. 02/59582321, Ing. Dana Puhovichová,   Bc. Zuzana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk,
služby: 2.10 Pôdohospodárstvo, organizačný      spolu s požadovanými dokladmi služobnému       Dana.puhovichova@mfsr.sk. Kontakt: Štefanovi-    Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného
útvar: Odbor hygieny produktov živočíšneho      úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia    čova 5 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová,    miesta: na tel. č. 02/59582123, Ing. Pavol Hronec,
pôvodu, počet obsadzovaných štátnozamestna-      výberu)., ref. č.: výber č. 2010/3/5. Kontakt:    02/59 582 031, fax: 02/59 582 017          Pavol.hronec@mfsr.sk. Kontakt: Štefanovičova
neckých miest: 1, hlavné úlohy: kontrolná a in-    Botanická 17 Bratislava, Eva Krížová, 02/65     Email: zuzana.figurova@mfsr.sk            5 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 02/59
špekčná činnosť, vrátane vybavovania sťažností    420 319                                                 582 031, fax: 02/59 582 017
a petícií s celospoločenským dosahom na úseku                               Výber na pozíciu štátny radca            Email: zuzana.figurova@mfsr.sk
štátnej správy. Príprava podkladov pre správy,    Výber zo štátnych zamestnancov            v sekcii správy majetku a služieb
rozbory, informácie o činnosti na úseku hygieny
                                                      Bratislava                     Výber na pozíciu štátny radca
potravín, príprava podkladov a stanovísk pre     na pozíciu hlavný štátny radca
                                                      Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň prá-   v odbore financovania úradu
rokovania na úseku zabezpečovania zdravotnej     v oddelení rozpočtových analýz            ce, informácie o pracovnom mieste: Ministerstvo   Bratislava
neškodnosti a kvality živočíšnych produktov
určených na výživu ľudí. Plný úväzok. Požia-
                           ekonomickej sféry                  financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratisla-    Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň prá-
davky: veterinárna medicína /hygiena potravín     Bratislava                      va, druh štátnej služby: stála štátna služba,    ce, informácie o pracovnom mieste: Ministerstvo
živočíšneho pôvodu, vysokoškolské II. stupňa,     Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň prá-    obsadzovaná funkcia: štátny radca, počet      financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava,
anglický jazyk - aktívne, Internet (e-mail, www)   ce, informácie o pracovnom mieste: Ministerstvo   obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby:    druh štátnej služby: stála štátna služba, obsa-
- pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel     financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava,   2.02 Financie, organizačný útvar: sekcia správy   dzovaná funkcia: štátny radca, počet obsadzova-
- pokročilý, MS Word - pokročilý, Odborná spôso-   druh štátnej služby: stála štátna služba, obsadzo-  majetku a služieb, stručný opis činností obsa-   ných miest: 1, odbor štátnej služby: 2.02 Finan-
bilosť podľa zák. č.39/2007 Z.z. o veterinárnej    vaná funkcia: hlavný štátny radca, počet obsa-    dzovaného štátnozamestnaneckého miesta:       cie, organizačný útvar: sekcia správy majetku
starostlivosti, odborná spôsobilosť podľa zák.    dzovaných miest: 1, odbor štátnej služby: 2.02    tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku     a služieb, odbor financovania úradu, stručný opis
č.152/1995 v platnom znení, zodpovednosť,       Financie, organizačný útvar: sekcia rozpočtovej   na úrovni ministerstva, komplexné vykonáva-     činností obsadzovaného štátnozamestnanecké-
spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, ko-     politiky, odbor rozpočtových analýz, oddelenie    nie činností súvisiacich s tvorbou, uzatváraním   ho miesta: koordinovanie celoštátneho alebo
munikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovné-      rozpočtových analýz ekonomickej sféry, stručný    (ukončením) zmlúv o prevode majetku štátu, ná-   medzištátneho subsystému súvisiaceho s čer-
mu zaťaženiu. Ponúkaný plat (brutto): Podľa      opis činností obsadzovaného štátnozamestna-     jomných zmlúv, darovacích zmlúv, iných zmlúv    paním prostriedkov Európskych spoločenstiev
 TIP pre vás:


 Aký plat si pýtať na pohovore?
 Navštívte najväčší internetový prieskum platov na stránke www.merces.sk a zistite aké sú priemerné platy podľa pozícií.


                                     profesia.sk – najväčšia ponuka práce
                                           www.profesia.sk                                      26. marec 2010
 N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Ena úrovni ministerstva. Plný úväzok. Požiadavky:  úväzok. Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa,    ve na schválenie. Podieľa sa na koordinačnej     skytovania informácií pracoviskám ministerstva
vysokoškolské II. stupňa, Lotus Notes - pokroči-  MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, In-   činnosti v oblasti implementácie informatizácie   o aktivitách súvisiacich s procesom informati-
lý, MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý,   ternet (e-mail, www) - pokročilý, Lotus Notes    v školstve, identifikácií nových priorít v oblasti  zácie školstva. Spolupracuje pri metodickej,
MS Outlook - pokročilý, Internet (e-mail, www)   - pokročilý, Požadované odborné znalosti: 1) zá-  digitálneho obsahu, zabezpečovaní expertných     informačnej a technickéj podpore riadenia pro-
- pokročilý, Požadované odborné znalosti: 1) zá-  kon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   rokovaní k digitálnemu obsahu a edukačné-      jektov, IS a informatizácie školstva. Plný úväzok.
kon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých   ho softvéru, na koordinovaní a organizovaní     Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, Ďalšie po-
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákon     komisií zriadených pre uvedenú oblasť. Vy-      žadované odborné poznatky, schopnosti a osob-
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon    č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútor-   hodnocuje aktivity a obsahovú stránku účasti     nostné predpoklady: ovládanie práce s PC
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútor-   nom audite a o zmene a doplnení niektorých     škôl a školských zariadení a priamo riadených    (Word, Excel, Internet, Outlook) komunikačné
nom audite a o zmene a doplnení niektorých     zákonov v znení neskorších predpisov, zákon     organizácií Ministerstva školstva SR v IKT      schopnosti, práca s MS Project, znalosť práce
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon    č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v zne-   programoch. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoš-    s web stránkami, schopnosť pracovať v tíme,
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v zne-   ní neskorších predpisov, zákon č. 497/2009     kolské II. stupňa, Ďalšie požadované odborné     skúsenosti s informačnými systémami. Práca je
ní neskorších predpisov, zákon č. 497/2009     Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, 2) zákon    poznatky, schopnosti a osobnostné predpokla-     vhodná pre absolventa. Ponúkaný plat (brutto):
Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, 2) zákon   č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších    dy: ovládanie anglického jazyka na úrovni mini-   Podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe.
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších    predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. o organizač-   málne B2. Ovládanie práce s PC (Word, Excel,     Informácie o výberovom konaní: Zoznam požado-
predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. o organizač-   né schopnosti: schopnosť pracovať pod tlakom,    Internet, Outlook), zodpovedný prístup k práci,   vaných dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie
né schopnosti: schopnosť pracovať pod tlakom,   schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť,      samostatnosť, presnosť a spoľahlivosť. Práca je   do výberu z občanov, kópia diplomu o dosiahnu-
schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť,      zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,    vhodná pre absolventa. Ponúkaný plat (brutto):    tom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa, kópia
zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť,    oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými sku-    Podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe.   diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia
oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými sku-    točnosťami: nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brut-   Informácie o výberovom konaní: Zoznam požado-    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca
točnosťami: nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brut-  to): V zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej   vaných dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie     ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlá-
to): V zmysel zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej  službe. Informácie o výberovom konaní: Zoznam    do výberu z občanov, kópia diplomu o dosiahnu-    senie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
službe. Informácie o výberovom konaní: Zoznam   požadovaných dokladov: písomná žiadosť o za-    tom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa, kópia    v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis
požadovaných dokladov: písomná žiadosť o za-    radenie do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu    diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia     z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
radenie do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu   alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca    profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-
alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov   ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlá-    lásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo
dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov   nie starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúro-   senie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený   štátnej služby podľa § 47 písm. g), h) a i) zákona
nie starší ako 3 mesiace, profesijný štruktúro-  vaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej    v ďalších požadovaných schopnostiach), výpis     č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, čestné vyhlá-
vaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej   praxe, čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-    z registra trestov nie starší ako tri mesiace,    senie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných
praxe, čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-    kých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome     profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyh-   v žiadosti, diplome a v životopise, čestné vyh-
kých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome     a v životopise, čestné vyhlásenie o spôso-     lásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo    lásenie o trvalom pobyte na území SR, čestné
a v životopise, čestné vyhlásenie o spôso-     bilosti uchádzača na právne úkony v plnom      štátnej služby podľa § 47 písm. g), h) a i) zákona  vyhlásenie o štátnom občianstve členskej kra-
bilosti uchádzača na právne úkony v plnom     rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa    č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, čestné vyhlá-  jiny EÚ (ak ide o štátnozamestnanecké miesto,
rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa   § 3 zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas     senie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných    o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, vtedy
§ 3 zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas    o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne    v žiadosti, diplome a v životopise, čestné vyh-   čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne    v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu   lásenie o trvalom pobyte na území SR, čestné     v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 390/2006
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu  bude služobný úrad spracovávať podľa zákona     vyhlásenie o štátnom občianstve členskej kra-    Z. z.), čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
bude služobný úrad spracovávať podľa zákona    č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov     jiny EÚ (ak ide o štátnozamestnanecké miesto,    losti na vykonávanie štátnej služby, motivačný
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov     v znení neskorších predpisov, Dátum podania     o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, vtedy     list, ďalšie doklady, ak sú potrebné na preuká-
v znení neskorších predpisov, Dátum podania    žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do     čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR      zanie vedomostí a kompetencií uvedených
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do     6. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum poda-     v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 390/2006        v inzeráte (napr. certifikáty, oprávnenia a pod).,
6. apríla 2010. Rozhodujúcim je dátum poda-    nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania   Z. z.), čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-   Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
nia na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania   elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.,   losti na vykonávanie štátnej služby, motivačný    dokladmi: do 7. apríla 2010. Rozhodujúcim je
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.,  spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými    list, ďalšie doklady, ak sú potrebné na preuká-   dátum podania na poštovej pečiatke alebo elek-
spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými    dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-    zanie vedomostí a kompetencií uvedených       tronicky na e-mail: Jarmila.belesova@minedu.
dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-    triedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými   v inzeráte (napr. certifikáty, oprávnenia a pod).,  sk, ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je
triedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými   prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žia-   Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými     povinný doručiť ju služobnému úradu aj písom-
prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žia-   dosť spolu s požadovanými dokladmi služobné-    dokladmi: do 7. apríla 2010. Rozhodujúci je     ne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením
dosť spolu s požadovanými dokladmi služobné-    mu úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutoč-    dátum podania na poštovej pečiatke alebo elek-    výberu., na adresu: ministerstvo školstva SR,
mu úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutoč-   nenia výberu), na adresu: Ministerstvo financií   tronicky na e-maile: Jarmila.belesova@minedu.    Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením
nenia výberu), na adresu: Ministerstvo financií   SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Mgr.    sk, ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je    čísla výberu na obálke a v žiadosti, Ďalšie in-
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Mgr.    Bc. Zuzana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk,    povinný ju doručiť služobnému úradu aj písomne    formácie: na čísle tel.: 02/59374-452, Číslo vý-
Bc. Zuzana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk,    s označením na obálke a v žiadosti: V/O/2010/7,   a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením vý-    beru: v 8/2010-O, PÍSOMNÉ ŽIADOSTI SPOLU
s označením na obálke a v žiadosti: V/O/2010/5,  Ďalšie informácie týkajúce sa výberu z občanov:   beru., na adresu: ministerstvo školstva SR, Stro-  S DOKLADMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ POŠTOU
Ďalšie informácie týkajúce sa výberu z občanov:  na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. Zuzana Figu-    mová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla     NA UVEDENÚ ADRESU ALEBO OSOBNE DO
na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. Zuzana Figu-   rová, Zuzana.figurova@mfsr.sk, Ďalšie informá-    výberu na obálke a v žiadosti, Ďalšie informá-    PODATEĽNE S VYZNAČENÍM ČÍSLA VK NA
rová, Zuzana.figurova@mfsr.sk, Ďalšie informá-   cie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel.    cie: na čísle tel., 02/59374-452, Číslo výberu:   OBÁLKE a V ŽIADOSTI!, ref. č.: Výber 8/2010-O.
cie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel.   č. 02/59582108, Ing. Marián Mravík, marian.     v 9//2010-O, PÍSOMNÉ ŽIADOSTI SPOLU S DO-      Kontakt: Stromová 1 Bratislava 1, Ing. Jarmila
č. 02/59582108, Ing. Marián Mravík, marian.    mravik@mfsr.sk. Kontakt: Štefanovičova 5 Bra-    KLADMI JE POTREBNÉ DORUČIŤ POŠTOU NA         Belešová, 02/59 37 44 52
mravik@mfsr.sk. Kontakt: Štefanovičova 5 Bra-   tislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 02/59 582    UVEDENÚ ADRESU ALEBO OSOBNE DO PODA-
tislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 02/59 582    031, fax: 02/59 582 017               TEĽNE S VYZNAČENÍM ČÍSLA VK NA OBÁLKE        Stála štátna služba, radca - správca
031, fax: 02/59 582 017              Email: zuzana.figurova@mfsr.sk            a V ŽIADOSTI!, ref. č.: Výber 9/2010-O. Kontakt:   Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR
Email: zuzana.figurova@mfsr.sk                                     Stromová 1 Bratislava 1, Ing. Jarmila Belešová,   Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
                                                    02/59 37 44 52                    tislava V
                          Štátny radca v oddelení inovácií;
Výber na pozíciu odborný radca                                                               Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála
                          Sekcia informatiky na MŠ SR             Hlavný radca                     štátna služba, radca – správca
v odbore financovania úradu             Bratislava                                                Počet obsadzovaných miest: 1
Bratislava                     Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň
                                                    v oddelení riadenia projektov;           Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Spoločnosť: Ministerstvo financií SR Náplň prá-   práce, informácie o pracovnom mieste: Forma:    Sekcia informatiky na MŠ SR             Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava V,
ce, informácie o pracovnom mieste: Ministerstvo  výber z občanov, druh štátnej služby: stála štát-  Bratislava                      oddelenie vymeriavacie V
financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratisla-   na služba, obsadzovaná funkcia: štátny radca,    Spoločnosť: Ministerstvo školstva SR Náplň      Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na
va, druh štátnej služby: stála štátna služba,   počet obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej     práce, informácie o pracovnom mieste: Forma:     koordinovanie a usmerňovanie činností na
obsadzovaná funkcia: odborný radca, počet     služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické    výber z občanov, druh štátnej služby: stála štát-  úseku správy daní. Výkon komplexnej správy
obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej služby:   informácie, štátny informačný systém), organi-   na služba, obsadzovaná funkcia: hlavný radca,    daní u daňových subjektov na všetkých dru-
2.02 Financie, organizačný útvar: sekcia správy  začný útvar: sekcia informatiky, oddelenie ino-   počet obsadzovaných miest: 1, odbor štátnej     hoch spravovaných daní. Príprava rozhodnutí
majetku a služieb, odbor financovania úradu,    vácií, hlavné úlohy: vykonáva činnosti v oblasti  služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické    na vyrubovanie sankcií pri nedodržaní zákonne
stručný opis činností obsadzovaného štátno-    problematiky inovácií vzdelávania s podporou    informácie, štátny informačný systém), organi-    stanovených povinností, príprava platobných
zamestnaneckého miesta: samostatné ucelené     IKT v rezorte školstva. Zabezpečuje vypra-     začný útvar: sekcia informatiky, oddelenie riade-  výmerov po daňovej kontrole alebo opakovanej
odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej    covávanie a podieľa sa na tvorbe koncepcií     nia projektov, hlavné úlohy: zabezpečuje výkon    daňovej kontrole, predpisovanie a kontrola daňo-
služby, prípravné práce v rámci rozpočtového    a dlhodobého rozvoja v oblasti elektronického    štátnej správy v oblasti informatizácie školstva,  vých povinností v súlade s platnou evidenciou
a finančného procesu úradu ministerstva. Plný    vzdelávania regionálneho školstva a ich prípra-   rezortného informačného systému vrátane po-     štátnych príjmov, prípravné úkony súvisiace
 TIP pre vás:


 Ktoré spoločnosti majú najlepšie výberové procesy?
 Na stránke www.recruitrank.sk nájdete zoznam najlepších personálnych agentúr a spoločností na Slovensku.

                                   profesia.sk – najväčšia ponuka práce
     26. marec 2010                                   www.profesia.sk
                                                                                       N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Es prerušením a zastavením daňového konania,    daní. Analýza existujúceho stavu vývoja plnenia  dokladmi: 12.apríl 2010              votopise • čestné vyhlásenie o spôsobilosti
zabezpečovanie komplexnej agendy súvisiacej    jednotlivých druhov štátnych príjmov. Spraco-   Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,  uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
s povoľovaním odkladov a splátok platenia daní   vávanie a hodnotenie finančno-ekonomických     Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica       • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
a daňových nedoplatkov.              analýz za účelom povoľovania úľav, odkladov    S označením na obálke a žiadosti: V 2010/174/20  SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s ma-    a splátok a platenia preddavkov inak. Analýza   Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,    občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou
turitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie    a hodnotenie daňovej disciplíny daňových sub-   Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4     Dohody o Európskom hospodárskom priestore
vysokoškolské I. stupňa              jektov za účelom zdokonaľovania metód, foriem   393 915                      alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú    a prostriedkov výberu daní. Hodnotenie a zovše-  Email: madlena.tomkova@drsr.sk           čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19
sa                         obecňovanie poznatkov z úseku správy daní pre                            ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými    potreby daňovej kontroly a daňového exekučné-   Stála štátna služba,                be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •
skutočnosťami: Nevyžaduje sa            ho konania. Samostatné odborné spracúvanie                              čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:   rozhodnutí a vykonávanie ucelených odborných
                                                   odborný radca - kontrolór             vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká                             Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR         o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne
                          činností na úseku správy daní. Výkon komplex-   Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych   nej správy u daňových subjektov na všetkých                             v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu
postojov, časová a miestna flexibilita, spoľah-                            tislava III                    môže služobný úrad spracovávať podľa zákona
                          druhoch spravovaných daní. Sledovanie a hod-   Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála
livosť.                      notenie vývoja plnenia jednotlivých druhov                              č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov                             štátna služba, odborný radca - kontrolór      v znení neskorších predpisov
                          štátnych príjmov vrátane návrhov opatrení.    Počet obsadzovaných miest: 1
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-     Vyrubovanie daní, stanovovanie preddavkových                             Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-                              Odbor štátnej služby: 2.02 Financie        dokladmi: 12. apríl 2010
                          povinností, vyrubovanie sankcií pri nedodržaní  Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava III,
vých orgánoch v znení neskorších predpisov,    zákonne stanovených povinností. Vydávanie                              Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene                             oddelenie kontroly I                Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
                          platobných výmerov, dodatočných platobných    Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003     výmerov po daňovej kontrole alebo opakova-                              S označením na obálke a žiadosti: V 2010/173/20
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení                           né činnosti spočívajúce v analytickej činnosti,  Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,
                          nej daňovej kontrole. Predpisovanie a kontrola  vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave pod-
neskorších predpisov, č. 511/1992 Z. z. o sprá-  daňových povinností v súlade s platnou eviden-                            Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4
ve daní a poplatkov v znení neskorších predpi-                            kladov na rozhodovanie pri kontrole daňových    393 915
                          ciou štátnych príjmov. Vykonávanie úkonov sú-   subjektov v rámci správy daní podľa osobitného
sov, č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodno-  visiacich s prerušením a zastavením daňového                             Email: madlena.tomkova@drsr.sk
ty v znení neskorších predpisov, č. 595/2003                             predpisu, vykonávanie komplexnej kontrolnej
                          konania. Zabezpečovanie komplexnej agendy     a vyhľadávacej činnosti u daňových subjektov
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-  súvisiacej s povoľovaním odkladov a splátok    s využívaním nových kontrolných techník, kom-   Stála štátna služba,
pisov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia    platenia daní a daňových nedoplatkov.
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
                                                   plexné zisťovanie a preverovanie hospodárskych   odborný radca - správca
a znalosť práce s PC (Word, Excel).                                 a účtovných operácií alebo iných skutočností    Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR
                          ňa vysokoškolské II. stupňa            rozhodujúcich pre správne určenie daní alebo    Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-    Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní                            vznik daňovej povinnosti, vypracovávanie ana-   tislava II
                          sa                        lýz k vykonaniu vyhľadávacej a prešetrovacej    Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-    Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom                              činnosti v súvislosti s overovaním úplnosti evi-  štátna služba, odborný radca - správca
                          skutočnosťami: Nevyžaduje sa           dencie a registrácie daňových subjektov, zisťo-  Počet obsadzovaných miest: 1
vzdelaní) • profesijný štruktúrovaný životopis   Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe                              vaniu príjmov, majetkových pomerov a ďalších    Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
                          Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká   skutočností pre správne vyrubenie daní, vykoná-  Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava II,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých     miera interaktívnej komunikácie a asertívnych
údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v ži-                            vanie rozborovej a analytickej činnosti k výberu  oddelenie vymeriavacie III
                          postojov, časová a miestna flexibilita, spoľah-  daňových subjektov na kontrolu, vypracováva-    Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
votopise • čestné vyhlásenie o spôsobilosti    livosť.
uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu                              nie podkladov na podanie trestného oznámenia    né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-
                          Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov   a ukončenia podnikateľskej činnosti na základe   nosti, vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave
• čestné vyhlásenie o štátnom občianstve      č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-
SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo                            výsledkov kontrolnej činnosti a spolupráca s or-  podkladov na rozhodovanie v oblasti správy
                          ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-     gánmi činnými v trestnom konaní, spracovanie    daní. Analýza existujúceho stavu vývoja plnenia
občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou    vých orgánoch v znení neskorších predpisov,
Dohody o Európskom hospodárskom priestore                              odborných stanovísk v konaní o riadnych a mi-   jednotlivých druhov štátnych príjmov. Spraco-
                          č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene   moriadnych opravných prostriedkoch, zadáva-    vávanie a hodnotenie finančno-ekonomických
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •    a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19                             nie informácií v daňovom informačnom systéme    analýz za účelom povoľovania úľav, odkladov
                          Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení  v rozsahu vykonávaných činností.          a splátok a platenia preddavkov inak. Analýza
ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-  neskorších predpisov, č. 511/1992 Zb. o správe
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •                             Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-  a hodnotenie daňovej disciplíny daňových sub-
                          daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,  ňa vysokoškolské II. stupňa            jektov za účelom zdokonaľovania metód, foriem
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na   č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas                             Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú    a prostriedkov výberu daní. Hodnotenie a zovše-
                          v znení neskorších predpisov, č. 595/2003     sa                         obecňovanie poznatkov z úseku správy daní pre
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne    Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu                           Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými    potreby daňovej kontroly a daňového exekučné-
                          pisov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia   skutočnosťami: Nevyžaduje sa            ho konania. Samostatné odborné spracúvanie
môže služobný úrad spracovávať podľa zákona    a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov                             Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:   rozhodnutí a vykonávanie ucelených odborných
                          a znalosť práce s PC (Word, Excel).        Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká    činností na úseku správy daní. Výkon komplex-
v znení neskorších predpisov            Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými                             miera interaktívnej komunikácie a asertívnych   nej správy u daňových subjektov na všetkých
                          dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní  postojov, časová a miestna flexibilita, spoľah-   druhoch spravovaných daní. Sledovanie a hod-
dokladmi: 12. apríl 2010              (kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,                           livosť.                      notenie vývoja plnenia jednotlivých druhov
                          nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom     Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov    štátnych príjmov vrátane návrhov opatrení.
Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica       vzdelaní) • profesijný štruktúrovaný životopis
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/175/20                           č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-     Vyrubovanie daní, stanovovanie preddavkových
                          s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe    ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-     povinností, vyrubovanie sankcií pri nedodržaní
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,    • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4                              vých orgánoch v znení neskorších predpisov,    zákonne stanovených povinností. Vydávanie
                          údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v ži-   č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene    platobných výmerov, dodatočných platobných
393 915                      votopise • čestné vyhlásenie o spôsobilosti
Email: madlena.tomkova@drsr.sk                                    a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003     výmerov po daňovej kontrole alebo opakova-
                          uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu     Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení  nej daňovej kontrole. Predpisovanie a kontrola
                          • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve     neskorších predpisov, č. 511/1992 Zb. o správe   daňových povinností v súlade s platnou eviden-
Stála štátna služba,                SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo   daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,   ciou štátnych príjmov. Vykonávanie úkonov sú-
odborný radca - správca              občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou    č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty    visiacich s prerušením a zastavením daňového
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR         Dohody o Európskom hospodárskom priestore     v znení neskorších predpisov, č. 595/2003     konania. Zabezpečovanie komplexnej agendy
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-   alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •   Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-  súvisiacej s povoľovaním odkladov a splátok
tislava V                     čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19    pisov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia    platenia daní a daňových nedoplatkov.
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála  ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-  a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
štátna služba, odborný radca - správca       be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •   a znalosť práce s PC (Word, Excel).        ňa vysokoškolské II. stupňa
Počet obsadzovaných miest: 1            čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na  Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-    Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie        vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas    dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní   sa
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava V,    o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne   (kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-    Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
oddelenie vymeriavacie V              v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu  nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom     skutočnosťami: Nevyžaduje sa
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-   môže služobný úrad spracovávať podľa zákona    vzdelaní) • profesijný štruktúrovaný životopis   Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov    s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe     Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká
nosti, vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave   v znení neskorších predpisov           • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých     miera interaktívnej komunikácie a asertívnych
podkladov na rozhodovanie v oblasti správy     Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými    údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v ži-   postojov, časová a miestna flexibilita, spoľah-
 TIP pre vás:


 Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce?
 Vytvorte si vlastný životopis na stránke www.profesia.sk a spoločnosti vás ľahšie nájdu.

                                   profesia.sk – najväčšia ponuka práce
                                            www.profesia.sk                                     26. marec 2010
  N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C Elivosť.                       príprava stanovísk a podkladov v súvislosti     Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-   môže služobný úrad spracovávať podľa zákona
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov    s gestorstvom sekcie verejnej správy vo výbore   né činnosti spočívajúce najmä v analytickej čin-  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-      OECD pre verejnú správu.              nosti, vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave   v znení neskorších predpisov
ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-      Počet obsadzovaných miest: 1            podkladov na rozhodovanie v oblasti správy     Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
vých orgánoch v znení neskorších predpisov,     Ponúkaný plat: podľa zákona č. 312/2001       daní. Analýza existujúceho stavu vývoja plnenia  dokladmi: 26.marec 2010
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene    Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-   jednotlivých druhov štátnych príjmov. Spraco-   Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,
a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003     ktorých zákonov v znení neskorších predpisov    vávanie a hodnotenie finančno-ekonomických     Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení   Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-  analýz za účelom povoľovania úľav, odkladov    S označením na obálke a žiadosti: V 2010/133/20
neskorších predpisov, č. 511/1992 Zb. o správe   ňa                         a splátok a platenia preddavkov inak. Analýza   Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,   Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-    a hodnotenie daňovej disciplíny daňových sub-   Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty     ti: angažovanosť, profesionalita, analytické    jektov za účelom zdokonaľovania metód, foriem   393 915
v znení neskorších predpisov, č. 595/2003      a koncepčné myslenie, schopnosť a vôľa učiť     a prostriedkov výberu daní. Hodnotenie a zovše-  Email: madlena.tomkova@drsr.sk
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-   sa a ďalej vzdelávať, vysoká úroveň vyjadrova-   obecňovanie poznatkov z úseku správy daní pre
pisov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia    cích schopností (vrátane písomného prejavu),    potreby daňovej kontroly a daňového exekučné-   Výber zo štátnych zamestnancov
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva    vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita    ho konania. Samostatné odborné spracúvanie
a znalosť práce s PC (Word, Excel).         a flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť praco-   rozhodnutí a vykonávanie ucelených odborných
                                                                              - odborný radca - Obvodný úrad
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-    vať pod tlakom                   činností na úseku správy daní. Výkon komplex-   Dunajská Streda
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní   Požadované odborné znalosti: vítaná znalosť an-   nej správy u daňových subjektov na všetkých    Dunajská Streda
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-    glického jazyka, znalosť práce s PC (na úrovni   druhoch spravovaných daní. Sledovanie a hod-    Spoločnosť: Obvodný úrad Dunajská Streda
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom      certifikátu ECDL)                  notenie vývoja plnenia jednotlivých druhov     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
vzdelaní) • profesijný štruktúrovaný životopis   Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými     štátnych príjmov vrátane návrhov opatrení.     Služobný úrad, obvodný úrad Dunajská Streda,
s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe     dokladmi: 6.4.2010                 Vyrubovanie daní, stanovovanie preddavkových    Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých     S označením na obálke a žiadosti: 2010/11/28    povinností, vyrubovanie sankcií pri nedodržaní   Streda, druh štátnej služby: stála štátna služba,
údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v ži-    Na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova    zákonne stanovených povinností. Vydávanie     obsadzovaná funkcia: odborný radca, odbor
votopise • čestné vyhlásenie o spôsobilosti     č. 2, 812 72 Bratislava               platobných výmerov, dodatočných platobných     štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby, po-
uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu      Ďalšie informácie: Drieňová 22 Bratislava, Ing.   výmerov po daňovej kontrole alebo opakova-     čet obsadzovaných miest: 1, organizačný útvar:
• čestné vyhlásenie o štátnom občianstve      Peter Zvara, 02/4 859 2 701 (Sekretariát), fax:   nej daňovej kontrole. Predpisovanie a kontrola   Odbor organizačný a ekonomický, hlavné úlohy:
SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo    02/4 333 5 857                   daňových povinností v súlade s platnou eviden-   samostatné odborné špecializované činnosti
občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou                               ciou štátnych príjmov. Vykonávanie úkonov sú-   spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vý-
Dohody o Európskom hospodárskom priestore      Radca – Krajská veterinárna             visiacich s prerušením a zastavením daňového    hodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov
alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •                              konania. Zabezpečovanie komplexnej agendy
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19     a potravinová správa Bratislava           súvisiacej s povoľovaním odkladov a splátok
                                                                              na rozhodovanie v rámci príslušného odboru.
                          Bratislava                                               Koordinovanie a usmerňovanie činnosti pri vy-
ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-                             platenia daní a daňových nedoplatkov.
                          Spoločnosť: Ministerstvo pôdohospodárstva SR                              dávaní vnútorných smerníc a na úseku vnútor-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •                              Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
                          Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:                              nej kontroly. Kontrolná činnosť a prešetrovanie
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na                             ňa vysokoškolské II. stupňa
vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas     Služobný úrad, krajská veterinárna a potravino-                            sťažností a petícií na obvodnom úrade. Plný
                                                    Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú    úväzok. Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa,
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne    vá správa Bratislava, polianky 8, 841 01 Brati-   sa
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu   slava, druh štátnej služby: stála štátna služba,                            vysokoškolské II. stupňa, MS Excel - pokroči-
                                                    Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými    lý, MS Word - pokročilý, MS Outlook - pokro-
môže služobný úrad spracovávať podľa zákona     obsadzovaná funkcia: radca, odbor štátnej služ-   skutočnosťami: Nevyžaduje sa
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov     by: 2.10 Pôdohospodárstvo, organizačný útvar:                             čilý, Spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme,
                                                    Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:   komunikačné schopnosti, vyrovnaný postoj
v znení neskorších predpisov            referát CO, PO, BOZP, počet obsadzovaných      Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými     štátnozamestnaneckých miest: 1, hlavné úlohy:                             k pracovnému zaťaženiu, zodpovedný prístup
                                                    miera interaktívnej komunikácie a asertívnych   k práci. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
dokladmi: 12.apríl 2010               samostatná odborná činnosť vo vymedzenom      postojov, časová a miestna flexibilita, spoľah-
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,   úseku CO, PO, BOZP. Plný úväzok. Požiadavky:                              kladaný termín ukončenia výberového konania:
                                                    livosť.                      30.4.2010, Výber sa uskutoční zo štátnych
Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica        stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie    Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/172/20   odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa,                              zamestnancov., Dátum podania žiadostí spolu
                                                    č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,     Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné vzdelanie,                             s požadovanými dokladmi do 31. marca 2010.
                                                    ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-
Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4     vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškol-                               Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pe-
                                                    vých orgánoch v znení neskorších predpisov,
393 915                       ské vzdelanie I. stupňa, požadované odborné     č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene    čiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontakt-
Email: madlena.tomkova@drsr.sk           znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti:    a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003     nej osobe., s označením na obálke a v žiadosti:
                          práca s PC, vodičský preukaz, samostatnosť,     Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení  V 2010/1, na adresu: obvodný úrad Dunajská
Hlavný štátny radca                 zodpovednosť, bezúhonnosť, spoľahlivosť, fle-    neskorších predpisov, č. 511/1992 Zb. o správe   Streda, alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunaj-
                          xibilita. Ponúkaný plat (brutto): Podľa zákona                             ská Streda alebo, e-mailom kontaktnej osobe:
Bratislava                     č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ... Informácie
                                                    daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
                                                                              haziova.Judita@ds.vs.sk (pri zaslaní e-mailom
Názov služobného úradu: Ministerstvo vnútra                               č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
                          o výberovom konaní: Dátum podania žiadostí     v znení neskorších predpisov, č. 595/2003     je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu
SR                         spolu s požadovanými dokladmi, do 31. marca     Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-  s požadovanými dokladmi služobnému úradu
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála  2010. Rozhodujúcim je dátum podania na poš-     pisov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia    aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výbe-
štátna služba, hlavný štátny radca         tovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom
Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spo-                             a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva   ru)., zoznam požadovaných dokladov, písomná
                          kontaktnej osobe., s označením na obálke a v    a znalosť práce s PC (Word, Excel).        žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla
lupráca, finančné prostriedky ES           žiadosti: výber č. 2010/1/51, na adresu: krajská
Organizačný útvar: Ministerstvo vnútra SR, sek-                             Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-    výberu, kópia vysvedčenia alebo diplomu ale-
                          veterinárna a potravinová správa Bratislava, po-  dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní   bo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
cia verejnej správy, odbor medzinárodnej a cez-   lianky č. 8, 841 01 Bratislava alebo, e-mailom
hraničnej spolupráce                                          (kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-    dosiahnutom vzdelaní podľa osobitných pred-
                          kontaktnej osobe: kvsba@svssr.sk (pri zaslaní                             pisov, kópia výpisu z registra trestov nie star-
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo                             nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
                          e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť                              šieho ako tri mesiace, profesijný štruktúrovaný
medzištátneho systému s najširšími vonkajšími                              vzdelaní) • profesijný štruktúrovaný životopis
                          spolu s požadovanými dokladmi služobnému                                životopis, písomné čestné vyhlásenie o štátnom
a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a roz-                              s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
                          úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia                             občianstve Slovenskej republiky alebo čestné
siahle systémy rôznych odborov a smerov s dô-                              • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
                          výberu)., ref. č.: výber č. 2010/1/51. Kontakt:                            vyhlásenie o štátnom občianstve členskej kra-
sledkami za rozhodnutia s celoštátnym a me-                               údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v ži-
                          Polianky č. 8 Bratislava, JUDr. Mondočková,                              jiny Európskej únie, písomné čestné vyhlásenie
dzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.,                              votopise • čestné vyhlásenie o spôsobilosti
                          02/64 287 379                                             o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štát-
koordinovanie prípravy a realizácie koncepč-                              uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
ných a programových dokumentov, príprava                                • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve      nej služby, písomné čestné vyhlásenie o trvalom
podkladov a stanovísk, koordinácia odborných    Stála štátna služba,                SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo   pobyte na území Slovenskej republiky, písomné
útvarov sekcie verejnej správy v súvislosti s pl-  odborný radca - správca               občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
nením úloh a činnosťou sekcie v oblasti európ-   Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR         Dohody o Európskom hospodárskom priestore     uvádzaných v žiadosti, čestné vyhlásenie o tom,
skych záležitostí, využívania fondov Európskej   Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-   alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •    že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmys-
únie a iných zahraničných zdrojov., podieľanie   tislava I                      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19    le zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas
sa na koordinácii postupov ústredných orgánov    Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála  ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-  o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne
štátnej správy v otázkach medzinárodnej spo-    štátna služba, odborný radca - správca       be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •    v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu
lupráce a európskych záležitostí v oblasti ve-   Počet obsadzovaných miest: 1            čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na   bude služobný úrad spracovávať podľa zákona
rejnej správy., príprava stanovísk a podkladov   Odbor štátnej služby: 2.02 Financie         vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas    č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
týkajúcich sa aktivít neformálnej spolupráce    Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava I, od-  o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne    v znení neskorších predpisov, motivačný list, ref.
členských krajín EÚ v oblasti verejnej správy.,   delenie vymeriavacie III              v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu  č.: V 2010/1. Kontakt: Alžbetínske nám.1194/1
 TIP pre vás:


 Ako správne napísať motivačný list, ako uspieť na pohovore?
 Komplexné informácie z trhu práce hľadajte v časti Kariéra v kocke na www.profesia.sk

                                    profesia.sk – najväčšia ponuka práce
     26. marec 2010                                     www.profesia.sk
                                                                                         N A J VÄ Č Š I A  P O N U K A  P R Á C EDunajská Streda, JUDr. Judita Háziová, 0315 siacich so správou daní v pôsobnosti DÚ. Účasť        ve daní a poplatkov v znení neskorších predpi-   alebo občianstve Švajčiarskej konfederácie •
901 524                       na tvorbe koncepcií rozvoja daňovej správy      sov, č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodno-  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19
Email: haziova.judita@ds.vs.sk           v rozsahu činností patriacej do pôsobnosti DÚ.    ty v znení neskorších predpisov, č. 595/2003    ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
                          Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-   Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-  be a o zmene a doplnení niektorých zákonov •
Stála štátna služba, hlavný radca          ňa                          pisov a ďalších zákonov z oblasti daní, účtov-   čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
                          Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú     níctva, rozpočtovníctva a znalosť práce s PC    vykonávanie štátnej služby • písomný súhlas
– vedúci štátny zamestnanec             sa                          (Word, Excel).                   o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne
– riaditeľ DÚ Topoľčany               Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými     Zoznam požadovaných dokladov: • písomná      v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výbero-
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR         skutočnosťami: Vyžaduje sa              žiadosť o zaradenie do výberového konania •    vého konania môže služobný úrad spracovávať
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad To- Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:       doklad o vzdelaní (kópia vysvedčenia, diplomu   podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
poľčany                       Riadiace schopnosti, schopnosť zvládať pra-     alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    ných údajov v znení neskorších predpisov
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála covné zaťaženie, vysoká miera interaktívnej       dosiahnutom vzdelaní) • profesijný štruktúrova-  Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
štátna služba, hlavný radca – vedúci štátny za- komunikácie a asertívnych postojov, časová        ný životopis s uvedením celkovej doby dosia-
mestnanec – riaditeľ DÚ Topoľčany          a miestna flexibilita, spoľahlivosť.                                   dokladmi: 12. apríl 2010
Počet obsadzovaných miest: 1            Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov     hnutej praxe • čestné vyhlásenie o pravdivosti   Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný úrad,
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie         č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskor-      všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome   Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Organizačný útvar: Daňový úrad Topoľčany      ších predpisov, č. 150/2001 Z. z. o daňo-      a v životopise • čestné vyhlásenie o spôsobi-   S označením na obálke a žiadosti: VK
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové činnosti vých orgánoch v znení neskorších predpisov,         losti uchádzača na právne úkony v plnom rozsa-   2010/5/20
a koordinovanie rozhodujúcich smerov rozvoja č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene        hu • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve    Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica,
v daňovej a finančnej oblasti v rozsahu pôsob- a doplnení niektorých zákonov, č. 552/2003         SR alebo občianstve členskej krajiny EÚ alebo   Ing. Madlena Tomková, 048/43 93 914, 048/4
nosti DÚ. Organizovanie a koordinovanie činnos- Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení     občianstve štátu, ktorý je zmluvnou stranou    393 915
ti v oblasti správy daní a ostatných činností súvi- neskorších predpisov, č. 511/1992 Z. z. o sprá-   Dohody o Európskom hospodárskom priestore     Email: madlena.tomkova@drsr.sk

 Pracovné ponuky - zahraničie
Sous chef, kuchár                  výlety s deťmi do okolia, večernú animáciu pre    TEĽOM. VLASTNÉ SLUŽOBNÉ AUTO., pomoc        Plný úväzok. Požiadavky: doprava, nadstavbo-
Zahraničie                     deti, tematické večery, diskotéky pre deti, karne-  pri varení, upratovanie izieb a rezidencie.    vé/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské
                          valy, detské show v spolupráci s ostatnými ani-   Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské bez     I. stupňa, vodičský preukaz B, nemecký jazyk
Spoločnosť: Beata Ladovičová, Sprostredko-     mátormi pod vedením šéfanimátora. Zúčastňuje     maturity, stredoškolské s maturitou, anglický
vanie zamestnania za úhradu Náplň práce, in-                                                        - expert, tlmočenie, MS Excel - pokročilý, MS
                          sa aj na večerných animačných programoch.,      jazyk - aktívne, Ovládanie anglického jazyka    Outlook - pokročilý, MS Word - pokročilý, Inter-
formácie o pracovnom mieste:Práca na 4* a 5*    Športový animátor/ka organizuje predovšet-      minimálne na úrovni mierne pokročilej, vítané   net (e-mail, www) - pokročilý. Termín nástupu:
výletných lodiach - Dunaj, Rýn, Main. Úlohou    kým športové turnaje a aktivity v priebehu dňa    sú pracovné skúsenosti v oblasti gastronómie    12.04.2010. Iné výhody: Ubytovanie zdarma,
každého zamestnanca je plniť si svoje pracovné   a zúčastňuje sa aj na večerných animačných      alebo hotelierstva., minimálna dĺžka pobytu    ďalšie benefity možné po zapracovaní. Ponúkaný
povinnosti na pracovisku. Každý je zodpovedný    programoch. Podľa svojej špecializácie a vy-     je 1 rok. Práca je vhodná pre absolventa. Ter-   plat (brutto): Od 1500 EUR/mesiac. Informácie
za svoju pracovnú oblasť, ktorá mu je pridele-   bavenia hotelového komplexu organizuje rôzne     mín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Ubytovanie je   o výberovom konaní: Ref. č.: 032010. Kontakt:
ná. Vzhľadom na to, že sa pracuje na výletných   športové aktivity a mal by ovládať pravidlá     zabezpečené priamo v rezorte. Odpadajú tým     Priemyselná 17 Šamorín, Karol Firbas
lodiach, tak sa vyžaduje aj teamová práca. Prá-   ponúkaných športov., animátor allrounder sa     náklady na dopravu z miesta ubytovania do     Email: firbas@road-fs.sk
ca je fyzicky aj psychicky náročná. Pracuje sa   zapája do všetkých animačných oblastí vrátane    a zo zamestnania. Ponúkaný plat (brutto): Od
7 dní v týždni. Plný úväzok. Požiadavky: hote-                              1000 GBP/mesiac 11 418 GBP za rok + spre-
lierstvo, gastronómia, stredoškolské s matu-
                          detskej, športovej a večernej animácie., animá-                             Vodič autobusu
                          tor, inštruktor aerobiku a gymnastiky organizuje   pitné. Informácie o výberovom konaní: V prípa-
ritou, nemecký jazyk - aktívne alebo anglický    aeróbne cvičenia pre hotelových hostí. Plný     de záujmu nás, prosím, kontaktujte na našom    Nórsko, Bergen
jazyk - aktívne. Termín nástupu: Sezóna 2010.                              telefónnom čísle Žilina 041/500 78 78, živo-    Spoločnosť: PERSONÁLNA AGENTÚRA ORAV-
                          úväzok, na dohodu. Požiadavky: stredoškolské                              COVÁ - RENOR Náplň práce, informácie o pra-
Iné výhody: Pracuje sa v mladom, medzinárod-    s maturitou, aspoň jeden z uvedených jazykov:    topis v AJ zasielajte na za@mobilecollege.sk.,
nom a dynamickom kolektíve. Zamestnanci                                 ponúkame pracovné umiestnenie aj pre uchádza-   covnom mieste: Vodič turistickeho autobusu pre
                          taliansky jazyk - aktívne, anglický jazyk - ak-                             kyvadlovu dopravu z centra Bergenu do Ulrikenu
majú možnosť precestovať a vidieť veľa no-     tívne, francúzsky jazyk - aktívne, ruský jazyk    čov, ktorí nemajú pracovné skúsenosti v oblasti
vých miest a krajín. Pracovné oblečenie, stra-                              gastronómie alebo hotelierstva, podmienkou je   a spat, a do Akvaria v Bergene a spat. Plný úvä-
                          - aktívne, španielsky jazyk - aktívne, nemecký                             zok. Požiadavky: základné vzdelanie, vodičský
va a ubytovanie sú zabezpečené. Soc., zdrav.    jazyk - aktívne, Aktívne ovládanie aspoň jed-    však ovládanie anglického jazyka minimálne na
a úrazové poistenie zabezpečí zamestnávateľ.                               úrovni lepšie základy. Kontakt: Janosikova 15A   preukaz D, anglický jazyk - aktívne. Termín ná-
                          ného cudzieho jazyka, chuť a motivácia pre                               stupu: 1. maj 2010 do 30. septembra 2010. Iné
Cestovne náklady spojene s naloďovaním (t.z.    prácu s ľuďmi, aktívny vzťah k športu, vítané    Zilina, Ing. Jana Osadska, 041 500 78 78, fax:
pri vycestovaní napr.: z dovolenky späť na loď)                             041 500 78 79                   výhody: Ubytovanie zabezpecené. Ponúkaný plat
                          sú skúsenosti s prácou s deťmi, podpísanie                               (brutto): 2995 - 3500 EUR/mesiac 18,72 eur
sa preplácajú. Prepitné po každom turnuse. Po-   zmluvy na 3, 8 mesiacov, pozície v Egypte sú     Email: za@mobilecollege.sk
núkaný plat (brutto): 800 - 1800 EUR/mesiac.                                                        na hodinu brutto. Kontakt: Lúčna 695/11a Mora-
                          na minimálne 6 mesiacov. Termín nástupu: Jar,                              vany nad Váhom, Renáta Oravcová, 0905/501
Informácie o výberovom konaní: Spolupracujeme
so švajčiarskou hotelovou a lodnou spoločnos-
                          leto 2010. Iné výhody: Bezplatné zabezpečenie    Vodič MKD, kontajnerová preprava,         213
                          ubytovania a stravovania, zdravotné poistenie    tandem, príves (vlečka)              Email: praca@profi.sk
ťou, ktorá ma v prevádzke dvadsať 4**, a jednu   počas pracovnej doby, práca 8-10 hodín denne/
5***, výletnú loď. Spoločnosť má v oblasti ho-   6 dní v týždni + jeden deň voľna. Ponúkaný plat   Rakúsko
telierstva vynikajúce postavenie. Našim záujem-   (brutto): 450 - 1000 EUR/mesiac. Informácie     Spoločnosť: Road Feeder Service SK, spol. s r.   Vodič autotransportéra
com o ponúkané pracovné pozície zabezpečia     o výberovom konaní: V prípade záujmu o niekto-    o. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:   Belgicko, Francúzsko, Holandsko,
nové pracovné príležitosti a aj skúsenosti, ktoré  rú z ponúkaných pozícii, je potrebné zaregistro-   Hľadáme vodičov na MKD, kontajnerová pre-
naši záujemcovia vždy ocenia. Prosíme serióz-                              prava, tandem, príves/vlečka/ nutná znalosť
                                                                              Luxembursko, Nemecko, Španielsko,
                          vať sa v on-line databáze na www.prostaff.sk                              Švajčiarsko, Taliansko
nych záujemcov, aby v prípade záujmu zaslali    vyplnením registračného formuláru. Registrácia    nemeckého jazyka, Platobné podmienky pri
svoje CV v anglickom alebo NJ. Ďalej priložte                              osobnom pohovore po zaslaní údajov elektro-    Spoločnosť: MaxxSpeed Logistic, k.s. Náplň prá-
                          je bezplatná., Následne je potrebné absolvovať                             ce, informácie o pracovnom mieste: Priberáme do
fotografiu, referencie z posledného zamestnania   výberový konkurz za účasti zahraničných za-     nickou formou. Rakúsko, celá EÚ. Plný úvä-
(tiež v anglickom alebo NJ). Po spracovaní CV                              zok. Požiadavky: základné vzdelanie, vodičský   tímu nových vodičov výlučne na autotranspor-
                          mestnávateľov v jednom z nasledovných ter-                               téri!, bezpodmienečná aktívna prax v doprave
a odoslaní do Švajčiarska sa dohodne osobný     mínov: 20.3.2010, Animátori Malta, 21.3.2010,    preukaz C, E, nemecký jazyk - aktívne. Termín
pohovor na jednej z výletných lodí. Kontakt: Č.                             nástupu: 19.04.2010. Informácie o výberovom    autotransportérom minimálne 3 roky., Nákladka
                          Animátori Taliansko, 10.4.2010, Animátori Ta-                              a výkladka autotranportéra a bezpečná prepra-
775, prev. č. 776 Váhovce, Beata Ladovičová,    liansko. Kontakt: Seberíniho 9 (budova Hotela    konaní: Po zaslaní údajov elektronickou formou
0908 787 767                                               bude realizovaný po dohode osobný pohovor,     va nových áut v rámci Európy. Plný úväzok.
                          Bratislava, kanc. č.239) Bratislava, Mgr. Cyril                             Požiadavky: stredoškolské bez maturity, vodičs-
Email: ladovicova.b@gmail.com            Černák, 0903 144 870, 0905 524 996          ref. č.: 022010. Kontakt: Priemyselná 17 Šamo-
                                                     rín, Karol Firbas                 ký preukaz C, nemecký jazyk - základy alebo
                          Email: prostaff@prostaff.sk                                       anglický jazyk - základy, Výhodou uchádzača je
Animátor/ka                                               Email: firbas@road-fs.sk
                                                                              čiastočná znalosť cudzích jazykov-nemeckého
Cyprus, Francúzsko,                 Asistentka kuchára/chyžná              Dispečer medzinárodnej               alebo anglického jazyka, no nie je podmienkou,
Grécko, Rakúsko, Španielsko             Francúzsko, Veľká Británia, Kent                                    mechanická zručnosť, zodpovednosť, časová
Spoločnosť: Agentúra PRO-STAFF, s.r.o. Náplň    Spoločnosť: MOBILE COLLEGE Náplň práce, in-     kamiónovej prepravy                flexibilita, životopisy zasielajte iba v nemeckom
práce, informácie o pracovnom mieste: VÝBE-     formácie o pracovnom mieste: Hľadáme asistent-    Rakúsko                      alebo v AJ, nakoľko osoba, ktorá bude usku-
ROVÉ KONKURZY SO ZAMESTNÁVATEĽMI SA         ku kuchára/chyžná, ktorá bude pracovať v tíme    Spoločnosť: Road Feeder Service SK, spol. s r.o.  točňovať výber je nemecký konateľ spoločnos-
USKUTOČNIA 20.MARCA 2010 a 21.MARCA         6 ľudí v súkromnej rezidencii v dovolenkovom     Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Hľa-  ti. Termín nástupu: ASAP. Ponúkaný plat (brutto):
2010 V BRATISLAVE., pre našich zahraničných     rezorte. Spoločnosť vlastní dovolenkové rezorty   dáme dispečera medzinárodnej kamiónovej pre-    1400 - 1700 EUR/mesačne netto. Informácie
partnerov hľadáme animátorov, inštruktorov     v Kente a aj vo Francúzsku, kde by uchádzačka    pravy s preukázateľnými schopnosťami v MKD,    o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-
aerobiku a šéf animátorov do Grécka, Talianska,   pracovala počas viacerých mesiacov v roku.      s veľmi dobrou znalosťou Nemeckého jazyka     čenia výberového konania: 15.4.2010, v prípa-
Španielska, Egyptu, na Cyprus a Maltu., detský   Najviac času strávi uchádzačka v Kente, UK.,     slovom aj písmom na 10 dňové pracovné turnu-    de záujmu Vás budeme kontaktovať. Kontakt:
animátor/ka organizuje kompletný program pre    UBYTOVANIE ZDARMA VO VLASTNOM BYTE,         sy+ 4 dni voľno, Ubytovanie zdarma. Ďalšie be-   Rybničná 40 Bratislava, Timo Steinhilber
deti v rámci Mini Klubu, na pláži, pri bazéne,   VŠETKY ÚČTY SÚ HRADENÉ ZAMESTNÁVA-          nefity/ služ.vozidlo, telefón/ možné zapracovaní.  Email: steinhilber@maxxspeed.de
 TIP pre vás:

 Sú pre vás názvy pozícií nezrozumiteľné?
 Katalóg pracovných pozícií prináša podrobný popis najčastejších pozícií na Slovensku.
 Navštívte www.pozicie.sk.

                                    profesia.sk – najväčšia ponuka práce
Aký plat
si pýta! na
pohovore?
Navštívte profesionálny
prieskum platov Merces
na www.merces.sk.
aktuálne platy pre rôzne pozície z celého Slovenska
porovnanie platov pod!a vzdelania, regiónu a pohlavia
najvä"ší zdroj údajov pre porovnanie platov
všetko anonymne a bezplatne


                powered by