Piesa ng Balagtasan: K 12, Napapanahon Ba o HIndi

Document Sample
Piesa ng Balagtasan: K 12, Napapanahon Ba o HIndi Powered By Docstoc
					             “K+12; Kailangan Ba O Hindi?”
                    (Piyesa ng Balagtasan)

              Opisyal na Piyesang Kalahok
            Regional Adademic Fair (SY 2010-2011)

Lakandiwa                      Sinasabi nilang bago na ang panahon
                          Marami na ang nangyari sa limot naibaon
Sa pagtugon sa hamon ng pagkakaibigan        Ngayo’y pinapansin itong edukasyon
At sa paanyaya ng paninindagan           Pinipilit pahabain pa ng dalawang taon
Ang aba nyong lingkod ay napag-utusan
Na magpasimula ng kaligayahan            Ano ba ang nangyari at biglang naisip?
                          Galing sa kawalan ay biglang nasilip?
Sino ba naman akong alok ay hindian         Minsan lang pansinin, parang hanging umihip
Kahit na di bantog ay naimbitahan          Heto ba’y solusyon? Hindi ko malirip!
Karangalan ito na aking tatayuan
Iingatang mabuti bilang karanasan          Ang unang suliranin ng kahirapan
                          Sa aking palagay ang dapat tugunan
Sa pag-sasapul at pagbukas ng tabing        Bat’ pagtatagalin sa mga paaralan
Ang batiin kayo ang napiling gawin         kung kumukulo pa rin kanilang mga tiyan
Hangad ay pagkatuto at pagkamagaling
Pagpapala ng Diyos ay ating tanggapin        Lakandiwa

Ang malabay na pakpak nang paksaing ito       Matapang ang titik ng pananalita
Ay lumapag sa atin at hamo’y naibato        Matibay ang gamit ng mga kataga
Edukasyon ng bansa na pinapaborito         Kung iyang palagay ay itutuligsa
“K+12” isusulong o limutin nalang ito?       Mananatili ba kung sa bato sumangga?

Mabuting kilalanin ang kayamanang dala       Ngunit timpalak ay hindi pa ganap
Sa palabas na ito ako ay may isinama        Ang pagsasaksi ay may hinahanap
Nagtatalong diwa ngunit kapwa mahalaga       Sa hamon ng paksa ay may nais humarap
Matalinong panig salungat at iba          At sa ating pakinig ay magpapasarap

Salungat man daw at may tagong galing        Binibini, ikaw ba’y mangungusap nang tuwid
Nararapat din sigurong ating makapiling       Karanasan mo ba’y sapat at di manhid
Heto na sila at ating kilalanin!          Kung sa palagay mo’y walang babalakid
At maya-maya lang ay ating pagsabungin       Hiling ay makilala ang dunong mong hatid

Lalaking makisig- Anak ni Adan           Sang-ayon
Ano bagang panig ang kinakatawan
Mukha kang matalino at mukhang palaban       Ako’y mapagbigay kung pangangailangan
Ikaw nga’y mangusap na at nang mapakinggan     At kapag hinamon din ay naninindigan
                          Sa mga nakikinig at sa katagisan
Tutol                        Handa pong magsilbi – Nicole po ang pangalan

Jake po ang ngalan ko at ako’y naanyayahan     Layon ng Edukasyon ay magandang bukas
Ako’y dumako dito dahil sa balagtasan        Tagumpay, ginhawa, buhay na maaliwalas
Sa pag-asang isip ko ay mapapakinggan        Ano ba naman kung sakaling kaunting katumbas
Kukulayan ang wika sa pangangatuwiran        Maikling dalawang taon, Hindi ba mapalalampas?
                       Sang-ayon
Ang K+12 ay dunong nitong Kagawaran
Mga bata sa “kinder” ay dapat dumaan     Lubha yatang katoto ko ay nababahala
At mungkahing mataas na paaralan       At mga pangamba mo ay saksakan ng haba
Mahirap bang idagdag dalawampung buwan?   Saan nga ba nanggagaling? Aba naman!
                       Mapanira!
Masyado kasi tayong mga nagmamadali     Ang pag-aalala mo’y talagang pambihira
Parang may hinahabol- kung ano’y di mawari
Sa totoo lang, malayong magkamali      Di yata nililingon ang mga pamantasan
Kasalukuyang panahon, ito ang hinihingi   Kahit pa “kindergarten” at mababang paaralan
                       Di na pares ng dati sa pakikipagsabayan
Lakandiwa                  Di na tulad ng dati nangunguna sa larangan

Lubahang nababakas ko, malinaw ang tanda   Nagtatago sa likod ng mga palakpak
Ang nagtatagisan ay kapwa naghanda      Sa tuwing magtatapos na kunwari’y tiyak
Pananaliksik sa kasalukuyang paksa      Sa pag-aakalang pumasa’y nagalak
Binigyan ng oras at pag-uunawa        At kung maghahanap-buhay at saka iiyak

Yaman din lamang at usapi’y naibato     Bakit hindi nalang gawin ang pag-tanggap
Sa magkabilang panig at mga katoto      Kasalukuyang edukasyon ay kulang na sa lingap
Atin nang tunghayan at sa huli’y matuto   Dalawang taon ay hindi magpapahirap
Upang ating malaman kung kanino boboto    Maaaring ito pa ang sagot sa pangarap

Tutol                    Tutol

Aking pinag-iisipan ang bawat pagtutol    Baka naman suliranin ay hindi natatanto
Ito ay matalinong paraan ng pagpatol     Sinasabing kinukulang ay di naman totoo
Minamabuti kong maging pagtatanggol     Bakit hindi siyasatin ang ayos ng mga libro
Kung ito ay uukol kayo na ang humatol    Tama ba ang nilalaman o negosyo lamang ito?

Ang Kagawaran nga ay maghunos dili      Bakit hindi ibuhos ang ginintuan nating pansin
Kailangang mag-ingat sa mga pagpili     Sa pagsasaayos ng mga tamang aralin
Kung sa pagtataya ay lubhang madali     Kung di akma sa panahon agad-agad na kaltasin
Atin ngang bisitahin ang pananalapi     At ang tamang pagtaya ang dapat na intindihin

Halimbawa’y maliwanag sa ating panggastos  Huwag tayong mabuhay sa iilang kuru-kuro
Sa kasalukuyan ang ating pantuos       Mga mito, talinghaga ay di dapat binabaro
Di baga naghihirap maghanap ng pangtustos  Muli nating isaayos itong ating pagtuturo
Sa pagkain pa lamang salapi’y nauubos    At minsan pa’y pagyamanin istilo ng mga guro

Sasabakan pa nila ng isa pang bigatin    Ang mabuti siguro ay ating pakinggan
Habang kayod nang kayod mga magulang natin  Mga datos na base sa katotohanan
Kung itong kabaliwan ay ating iisipin    Apatnapung libong silid pa ang kulang
Sa pagtaya pa lamang ay tiyak papagurin   Limampung libong guro pa ang kailangan
                           Sangayon
Matutuo ka ba sa kalagitnaan
Ng maliit na silid – pitumpu ang laman        Sa kalagitnaa’y nais kong liwanagin
Mga guro’t estudyante ay pawis-pawisan        May maling panuntunan na kailangang baguhin
Ganito ang siste sa kasalukuyan           Kung ang kolehiyo ay hindi marating
                           Bakit hanap-buhay ay mahirap maatim
Sang-ayon
                           Kahit pa bihasa sa isang larangan
Kung pag-bisita rin lang ang lagi mong tinuturan   Taguring “eksperto” ay pinagyayaman
Bakit hindi ka nagawi sa rehiyong tinitir’han    Kung high school graduate lang ay maiiwan
Itong ating bansa ngayo’y tinitungtungan       Tradisyong mahina at walang basehan
Nitong mga kapit-bansa dahil sa kaunlaran
                           Ito ay suliraning kailangan ng
Ang ibig kong sabihin, ang laban ng edukasyon    At bagong panukala ang napiling sagot
Ihambing nating saglit sa estadong pangrehiyon    Kung mapagbibigyan ay makapagdudulot
Mga Bansang Asyano ay parehas ang tugon       Nang maagang trabahong sagot sa bangungot
Tanging tayo na nga lamang ang naiiwang
nakabaon                       Pagkat sa K+12 ang junior high pa lang
                           Ay may diploma na - talagang lumalamang
Dalawang dagdag taon ay di naman ubod tagal     Mabubura ang impresyong ang highschool ay
Mapupuno naman ito ng masinsing pag-aaral      kulang
Kung sa una’y maiinip ang turing mo ay mabagal    Sabihin mo ngayon, kami ba’y nahihibang?
Maghintay lang at sa huli’y mapupuno ng
parangal                       Tutol

Baka naman kuntento na sa lebel ng          Ang sistemang ginagamit bago sana baguhin
kasalukuyan?                     Mga silid- aralan muli munang dalawin
Ang ugaling “tama na yan” di ba’t ating tinutulan?  Iniisip na reporma bago sana gawin
Kung talino at husay ang nais nating ipag-yaman   Mga kulang na silid kailan gagawin
Bilib ako sa ideyang “K+12”. Isulong ‘yan!!
                           Sukdulan man daw ang ganda ng mungkahi
Lakandiwa                      Kung siksikang silid ay mananatili
                           Mababale-wala ang repormang napili
Punung-puno ng tapang ang bawat titik at tuldok   Dahil ang mga guro ay hapung-hapo lagi
Akin ding damang-dama katuwiran ay tumutibok
Kung ang isa ay susuko, tahimik na malulugmok    Sinong aagapay sa Kagawaran
Ang husay sa pagsalungat at tuluyang malulunok    Hindi ba’t mga guro na tinutustusan
                           Kanilang mga sahod ay kumusta naman?
Ngunit aking kahilingan, nawa nama’y         Kailan nga ba ito huling nadagdagan?
mapagbigyan
Upang aming-pang unawa kahit munti’y
madagdagan                      Ngayon ay sabihin mo, binibining marilag
Dagli ninyong liwanagin mga pangangatuwiran     Ang tinuturan ko ba ay hindi matatag
At sa dakong huli mumandang mapagpasyahan      Kung ito ay bunga lamang ng pagkabagabag
                           Siguradong hihina at ako’y maduduwag
Sangayon                 Tutol

Natatakot ka lamang sa katotohanan    Mapapagal ako – iyan ay tunay
Harapin ng matapang ang kakulangan    Ngunit katwiran ko’y puro at dalisay
Kung magiging tapat, bukas ang isipan  Kung sa akala mo ako’y malulumbay
Makikitang totoo ang aking tinuran    Prinsipyo ko’y hindi tatamlay

Sinlinaw ng araw ang aking prinsipyo   Sang-ayon
Ang minumungkahi ay hindi kapritso
Kaya nga ngayon ay dinidiretso      Kung tunay rin ang pag-aalala
Sa huli’t malaon ay may benipisyo    Sa magandang adhika ay puno ng kaba
                     Kung nagmamalasakit ba’t nag-kakaiba
Ang mga suliraning iyong inisa-isa    Kung nagmamagaling- wag nang magabala
At mga dahilang ng iyong pagkabalisa
Madadaig at malulutas ba?        Tutol
Kung pangunawa natin ay hindi iisa
                     Sa tayog ng lipad ay lubhang magingat
Malaking suliranin at nakababahala    Sa usaping ito’y ako ang aangat!
Ang mga tulad mong mali ang akala    Kung inaakala mong ikaw nga ang dapat
Ang takot ay nakasandig at nagpapalala  Pangangatwiran mo’y patataging dapat
Kung kumilos na lang ay may mapapala!
                     Sang-ayon
                     Kahit ano pa ang gawing paghamak
Tutol                  Matatanto mo rin ang “K+12” ay tumpak
Kung nakinig lamang at pinag-ukulan
Nang tamang pansin at pinagaralan    Tutol
Mababakas mong pawing katotohanan    Tumpak bang ituturing ang sa ngayo’y di tiyak?
Na hindi mo mapasisinungalingan     At maging huli na sa hirap iiyak

Kapag dinadalaw ng pangamba       Sang-ayon
Dagling nakikita edukasyong aba     Talagang tatangis, ang bansa’y dadaing
Pinag-uukulan ng pansamantala      Kung tutol magbago’y maghihirap tambing
Pakikitungo ay agad nag-iiba
                     Tutol
Matitiyak kayang muling makababalik   Doon tayo sa tiyak at mayroong narating
Sa pag-aaral ang minsang tumahimik    Nahihibang na ideya ibasaura’t ilibing
Silang sa dunong ay lubhang nasasabik
Huwag tatakamin ng bulaang gimik
                     (PAGSASARA) Lakandiwa
Sang-ayon                Lubha nang marami ang nasabi’t tinuran
                     Sanlaksang dunong na ang napatunayan
Huwad na pag-asa ay di ko nakikita    Sa dakong ito ng pagtatagisan
Ang tunay at tumpak ay ang mahalaga   Minamabuti kong kayo na ay pigilan
Di mo mababali ng iyong pag-huhusga
Anupa’t napagod may walang ibubuga
Sa aming mga matimtimang nakinig    Sa magkabilang panig ay nagbibigay-pugay
Pasya at hatol ay hahayang manaig   Sa inyong makakata ay humahangang tunay
Sa ginagampanan ng magkabilang panig  At sa pagtatapos ng at pagbibigay-buhay
Sino bang tatapat, sino bang dadaig?  Palakpak at pagbati sa knila ay ialay!

At sa pag tataya ng kamalayang payak
Ay sasabihin kong kapwa sila tumpak
Isang paghamon sa naturang balak
Tayo ba ay uunlad kung doon tatahak            Isinulat Ni: Ralph Ballesteros
                        Para sa H.O.P.E. Christian Academy Inc.

				
DOCUMENT INFO
Description: Ang Balagtasan ay isang pagtatalo sa isang makasining na pamamaraan. Kinapapalooban ng mga pangangatwiran sa anyong patula. ang Piyesang ito ay pinarangalang Pinakamahusay na Piyesa CAR Regional Balagtasan (Academic Fare 2011), Tumatalakay sa paksang pagdaragdag ng dalwa pang taon sa basic education sa ating bansa, kung ito ba ay napapanahon o hindi.