Contract de cesiune

Document Sample
Contract de cesiune Powered By Docstoc
					                CONTRACT DE CESIUNE
                     (model orientativ)Între subsemnaţii:             1) ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în
              municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str.
              .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia
              ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în
              calitate de cedent şi

             2) ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în
              municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str.
              .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia
              ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în
              calitate de cesionara intervenit prezentul contract de cesiune în următoarele condiţii:    Subsemnatul........... cedez ... din părţile mele sociale, în număr de ... a câte .... lei
fiecare, având o valoare totală de ... lei, din cadrul S.C........ d-lui..... Preţul cesiunii este
de ...lei (.....lei) pe care l-am primit integral de la cesionar, astazi data autentificării
prezentului înscris.

     Subsemnatul ..........declar că primesc de la d- l ........ un număr de ... părţi sociale a
câte ...lei fiecare, având valoare totală de ...lei, preluând în acelaşi timp şi toate depturile
şi obligaţiile ce decurg din această cesiune. În acelaşi timp mă oblig ca, în cazul în care
voi vinde părţile mele sociale sau o parte din ele, să acord preferinţă cedentului..........

    Totodată declar că sunt de acord cu prezentul act, am plătit în întregime preţul
cesiunii, am suportat toate cheltuielile ocazionate de prezenta cesiune, urmând a se
întocmi ulterior actul adiţional ca urmare a prezentei cesiuni.
Cedent,   Cesionar,

..........  ..................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:125
posted:4/3/2011
language:Romanian
pages:2