Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Iklan dan maklumat jawatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tutup 13 April 2011

VIEWS: 3,521 PAGES: 8

Iklan dan maklumat jawatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, tutup 13 April 2011. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com

More Info
									UNIMAS
Kontemporari Dan Berpandangan Jauh

JAWATAN KOSONG KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL

Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan
berpandangan jauh untuk mengisi jawatan kosong Kumpulan Pengurusan dan
Profesional. Pemohon dipelawa untuk mengisi jawatan berikut secara kontrak.


Pegawai Perhubungan Industri
Gaji: RM4,000.00 – RM7,000.00


SYARAT LANTIKAN:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a)  Warganegara Malaysia;
b)  Berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c)  i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
     tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
   ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
     pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
     atau
   iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
     institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
     dengannya; dan
   iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada
     peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
     dengannya oleh Kerajaan
d)  Calon-calon yang mempunyai kriteria berikut akan diberi keutamaan:
   i)  Mempunyai pengalaman kerja yang luas terutamanya dalam bidang berkaitan
     hubungan industri; dan
   ii) Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.


FUNGSI DAN BIDANG TUGAS
a) Membimbing dan membantu pelajar dalam mengenalpasti kerjaya, terutamanya di
  Industri yang bersesuaian dengan bidang pengajian/kelayakan akademik apabila
  bergraduat;
b) Mewujudkan dan menjalinkan hubungan dengan majikan di sektor industri ke arah
  mewujudkan peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar apabila bergraduat;
c) Mewujudkan dan menjalinkan hubungan serta kerjasama antara pihak Universiti
  dengan Industri;
d) Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi mempromosikan bidang kepakaran, penyelidikan
  dan penerbitan Universiti;


SENARAI TUGAS
a) Membimbing dan membantu pelajar dalam mengenalpasti kerjaya, terutamanya di
  sektor industri yang bersesuaian dengan bidang pengajian/kelayakan akademik
  apabila bergraduat;
b) Mewujudkan dan menjalinkan hubungan dengan majikan di sektor industri ke arah
  mewujudkan peluang pekerjaan kepada pelajar apabila bergraduat;
c) Mewujudkan dan menjalinkan hubungan serta kerjasama antara pihak Universiti
  dengan industri;
d) Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi mempromosikan bidang, penyelidikan dan
  penerbitan Universiti;
e) Mewujudkan pangkalan data dan menggalakkan jaringan hubungan antara
  Universiti dengan industri;
f) Mengenalpasti keperluan-keperluan Universiti yang berkaitan menerusi kajiselidik
  dan seumpamanya;
g) Mengenalpasti peluang-peluang perkembangan akademik menerusi latihan industri
   pelajar dan penyertaan kursus tenaga akademik; dan
h)  Mengenalpasti peluang-peluang bagi tujuan pengkomersilan hasil penyelidikan
   Universiti.


LAIN-LAIN
a) Penetapan gaji permulaan adalah berdasarkan pada kelayakan, kemahiran dan
  pengalaman kerja atau kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan;
b) Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada
  syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
  dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


Prosedur Permohonan
Pemohon hendaklah memohon secara atas talian (online). Bagi pemohon yang sedang
berkhidmat dengan Kerajaan/Badan-Badan Berkanun/Kuasa-kuasa tempatan hendaklah
memajukan permohonan mereka melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan
melampirkan Laporan Penilaian Prestasi (LNPT) dan Penyata Perkhidmatan yang
lengkap. Permohonan yang telah lengkap mestilah disertakan dengan gambar berukuran
pasport (tidak dikembalikan) serta salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan
seperti berikut:-
Kad Pengenalan
Sijil Kelahiran
Sijil-sijil Akademik yang berkenaan
Sijil-sijil lain yang berkaitan

hendaklah dihantar kepada :-
Pendaftar
Universiti Malaysia Sarawak
94300 KOTA SAMARAHAN
(u/p : Unit Perjawatan)
Tel : 082-581000 Fax : 082-581095
tidak lewat dari 13 April 2011.


Permohonan berikut akan DITOLAK sekiranya tidak lengkap atau lewat diterima atau
tidak mengikut peraturan memohon. Hanya calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja
akan dipanggil untuk ditemuduga. Pemohon yang tidak menerima jawapan dalam
tempoh lima (5) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

http://www.unimas.my
https://hronline.unimas.my/jobs_unimas
UNIMAS
Kontemporari Dan Berpandangan Jauh         Jurupulih Perubatan U29
                          Pemohon perlu mempunyai Diploma Jurupulih
                          Cara Kerja atau Diploma Fisioterapi daripada
JAWATAN  KOSONG  KUMPULAN            institusi-institusi   latihan    Kementerian
PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN            Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan
KUMPULAN SOKONGAN                 atau   kelayakan   yang   diiktiraf  setaraf
                          dengannya.
Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa       (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6
anda yang berkelayakan, dinamik dan        RM1493.44)
perpandangan jauh untuk mengisi jawatan      ATAU
kosong kumpulan pengurusan & profesional      Diploma Jurupulih Cara Kerja (Occupational
dan kumpulan sokongan. Pemohon dipelawa      Therapy)   daripada   London   School  of
untuk mengisi jawatan tersebut secara tetap    Occupational Theraphy yang diiktiraf oleh
/ kontrak / sementara / sambilan.         kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                          dengannya.
                          (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T7
Pegawai Penerbitan N41               RM1559.99)
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana       DAN
Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada     Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau Diploma Sebaran Am daripada UiTM       atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       oleh kerajaan.
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T1
RM1690.28)                     Penolong Pegawai Farmasi U29
ATAU                        Pemohon perlu mempunyai Diploma Pembantu
Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh      Farmasi daripada Sekolah Latihan Pembantu
kerajaan    daripada   institusi-institusi  Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia yang
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang
yang diiktiraf setaraf dengannya serta       diiktiraf setaraf dengannya.
Diploma Percetakan daripada London         (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6
College of Printing atau kelayakan yang      RM1493.44)
diiktiraf setaraf dengannya.            ATAU
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T2     Diploma dalam bidang farmasi yang diiktiraf
RM1780.73)                     oleh  kerajaan   daripada  institusi-institusi
ATAU                        pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf    diiktiraf setaraf dengannya.
oleh kerajaan daripada institusi-institusi     (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      RM1493.44)
yang diiktiraf setaraf dengannya.         DAN
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T3     Lulus   Bahasa   Malaysia/Bahasa   Melayu
RM1871.18)                     (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
SERTA                       Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       setaraf dengannya oleh kerajaan.
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.          Penolong Pegawai Sains C27
                          Pemohon perlu mempunyai Sijil Tinggi
                          Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
Pegawai Kewangan W41                diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana       dengan mendapat prinsipal A, B atau C dalam
Muda dalam bidang perdagangan atau         subjek Matematik atau Sains dan Pengajian Am.
pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh      (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T1
kerajaan    daripada   institusi-institusi  RM1215.14)
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      ATAU
yang diiktiraf setaraf dengannya.         Diploma dalam bidang sains yang diiktiraf oleh
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T1      kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
RM1702.81)                     tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
ATAU                        setaraf dengannya.
Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang     ATAU
perdagangan atau pengajian perniagaan       Diploma dalam teknologi makmal yang diiktiraf
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada       oleh  kerajaan   daripada  institusi-institusi
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan   pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       diiktiraf setaraf dengannya.
dengannya.                    (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T5
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T3     RM1481.34)
RM1886.49)                    ATAU
ATAU                       Diploma dalam bidang kimia industri yang
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang        diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-    institusi pengajian tinggi tempatan atau
institusi pengajian tinggi tempatan atau     kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T6
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8     RM1547.89)
RM2345.69)                    DAN
ATAU                       Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
Ahli   Penuh    Badan-badan    Ikhtisas  Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.     atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8     oleh kerajaan.
RM2345.69)
ATAU
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang        Penolong Pegawai Tadbir N27
diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli    Pemohon perlu mempunyai Diploma dalam
Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan       bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh
yang diiktiraf oleh kerajaan.           kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T9     tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
RM2437.53)                    setaraf dengannya.
ATAU                       (Gaji permulaan ialah pada Gred N27: P1T5
Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.      RM1470.75)
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T10     ATAU
RM2529.37)                    Diploma dalam bidang pengurusan harta benda
                         yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan Yang      institusi pengajian tinggi tempatan atau
Diiktiraf oleh Kerajaan adalah seperti di     kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
bawah:                      (Gaji permulaan ialah pada Gred N27: P1T6
(i)  Ahli Institut Akauntan Malaysia;      RM1537.30)
(ii) Ahli The Malaysian Association of      DAN
    Certified Public Accountants;       Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
(iii) Ahli The Institute of Chartered       (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
    Accountants in England and Wales;     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
(iv) Ahli The Institute of Chartered       setaraf dengannya oleh kerajaan.
    Accountants in Ireland;
(v)  Ahli The Association of Chartered
    Certified   Accountants   (United   Juruteknik J17 (Audio Visual)
    Kingdom);                 Pemohon perlu mempunyai sijil dalam bidang
(vi) Ahli The Institute of Chartered       berkaitan daripada Politeknik di bawah
    Accountas in Australia;          Kementerian Pendidikan atau kelayakan yang
(vii) Ahli The Australian Society of Certified  diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
    Practicing Accountants;          (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9
(viii) Ahli The Institute of Chartered      RM1254.50)
    Accountants of New Zealand;        DAN
(ix) Ahli The Canadian Institute of        Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
    Chartered Accountants;           Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
(x)  Ahli The Institute of Chartered      atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    Accountants of India; dan         oleh kerajaan.
(xi) Ahli The Chartered Institute of
    Management    Accounts   (United
    Kingdom).                 Pembantu Perpustakaan S17
DAN                        Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    dengannya oleh kerajaan.
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf      (Gaji permulaan ialah pada Gred S17: P1T1
setaraf dengannya oleh kerajaan.         RM820.38)
                         DAN
                         Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
Juruaudit W41                   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana      atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan    oleh kerajaan.
daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.                Penjaga Jentera Elektrik R17
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T3    Pemohon perlu tamat Tingkatan III sekolah
RM1886.49)                    menengah rendah bantuan penuh kerajaan.
ATAU                       Sekurang-kurangnya   mempunyai   Sijil AO
Ijazah Sarjana Muda Perakauanan yang       (Sistem  Pepasangan  Kilang-kilang)   yang
diiktiraf setaraf oleh kerajaan daripada     dikeluarkan oleh Jemaah Pemeriksa Elektrik
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan   atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       oleh kerajaan.
dengannya.                    (Gaji permulaan ialah pada Gred R17 : P1T1
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T8    RM1166.74)
RM2345.69)                    DAN
ATAU                       Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
Ahli   Penuh    Badan-badan    Ikhtisas  dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T8
RM2345.69)                    Pembantu Keselamatan KP17
ATAU                       Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang        Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli    dengannya oleh kerajaan.
Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan       ATAU
yang diiktiraf oleh kerajaan.           Bekas anggota polis atau tentera yang
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T9    berpangkat Koperal dan ke atas dan telah
RM2437.53)                    disahkan dalam jawatan tersebut serta
ATAU                       mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan
Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.      berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41 :       dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
P1T10 RM2529.37)                 (Gaji permulaan ialah pada Gred KP17: P1T1
                         RM820.38)
Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan Yang
Diiktiraf oleh Kerajaan adalah seperti di     Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan
bawah:                      pancaindera seperti berikut:
(i)  Ahli Institut Akauntan Malaysia;      (a) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi
(ii) Ahli The Malaysian Association of        lelaki tanpa bersepatu;
    Certified Public Accountants;       (b) Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi
(iii) Ahli The Institute of Chartered         lelaki;
    Accountants in England and Wales;     (c) Mempunyai ukuran dada yang biasa
(iv) Ahli The Institute of Chartered         sekurang-kurangnya 79sm dan semasa
    Accountants in Ireland;            menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
(v)  Ahli The Association of Chartered     (d) Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata
    Certified   Accountants   (United     kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan
    Kingdom);                   ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin
(vi) Ahli The Institute of Chartered         mata; dan
    Accountas in Australia;          (e) Pengecaman warna dan pendengaran yang
(vii) Ahli The Australian Society of Certified    tidak cacat.
    Practicing Accountants;          DAN
(viii) Ahli The Institute of Chartered      Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
    Accountants of New Zealand;        Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
(ix) Ahli The Canadian Institute of        atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
    Chartered Accountants;           oleh kerajaan.
(x)  Ahli The Institute of Chartered
    Accountants of India; dan
(xi)  Ahli The Chartered Institute of     Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
    Management   Accountants (United   N17
    Kingdom).                Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
DAN                       Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus      dengannya oleh kerajaan.
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran   (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T1
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf     RM820.38)
setaraf dengannya oleh kerajaan.        ATAU
                        Sijil Perancang Bandar dan Wilayah daripada
                        UiTM yang diiktiraf oleh kerajaan atau
Pegawai Teknologi Maklumat F41         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana     (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T6
Muda Kepujian dalam bidang Sains        RM1069.93)
Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan      ATAU
daripada institusi-institusi pengajian tinggi  Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf     diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
setaraf dengannya.               (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T8
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T1   RM1169.75)
RM1899.01)                   ATAU
ATAU                      Sijil dalam bidang kejuruteraan ukur tanah atau
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf   perancang bandar dan wilayah yang diiktiraf
oleh kerajaan serta Diploma Analisa Sistem   oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik
(INTAN) atau Diploma Sains Maklumat       tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
daripada institusi-institusi pengajian tinggi  dengannya.
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf     (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T9
setaraf dengannya.               RM1219.66)
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T1   DAN
RM1899.01)                   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
ATAU                      (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Ijazah   Sarjana  Muda   Kejuruteraan  Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan      setaraf   dengannya   oleh   kerajaan dan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi  keutamaan akan diberi kepada calon     yang
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf     berkebolehan    mengendalikan   komputer,
setaraf dengannya.               berbahasa   Inggeris  dan/atau  mengambil
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T3   trengkas.
RM2082.69)
ATAU
Ijazah   Sarjana  dalam bidang   Sains  Tukang K3 R9
Komputer atau Kejuruteraan Komputer yang    Pemohon perlulah tamat Tingkatan III sekolah
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-   menengah bantuan penuh kerajaan atau
institusi pengajian tinggi tempatan atau    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.   kerajaan;
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T6   ATAU
RM2358.21)                   Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja
ATAU                      Rendah Awam, Pekerja Rendah Awam Khas,
Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang   Pemandu Kenderaan Bermotor, Operator Loji
sains komputer atau kejuruteraan komputer    dan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada      yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan  ATAU
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf      Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat
dengannya.                   Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41 : P1T9   dalam bidang ketukangan yang berkenaan atau
RM2633.73)                   kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
DAN                       kerajaan.
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus      ATAU
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran   Lulus  Ujian  Kemahiran   dalam  bidang
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf     ketukangan yang berkenaan (sama ada yang
setaraf dengannya oleh kerajaan.        mempunyai atau tidak mempunyai piawaian
                        MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh
                          ketua perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil
Jurutera J41                    Kemahiran      Malaysia     Peringkat
(Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan /        Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2.
Kejuruteraan Awam)                 (Gaji permulaan ialah pada Gred R9: P1T2
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana       RM761.86)
Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh       DAN
kerajaan    daripada   institusi-institusi  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J41 : P1T1
RM2088.25)                     Pemandu Kenderaan R3
SERTA                       Pemohon hendaklah mempunyai Penilaian
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf       kerajaan, memiliki lesen memandu Kelas E dan
setaraf dengannya oleh kerajaan.          ke atas yang dikeluarkan oleh Jabatan
                          Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen
                          memandu dalam tempoh percubaan (P)] serta
Pegawai Kebudayaan B41               mempunyai Lesen Pengangkutan Kenderaan
Pemohon perlu mempunyai bakat, kebolehan      Perkhidmatan Awam.
dan daya kreativiti.                Keutamaan diberikan kepada calon yang
DAN                        berkebolehan  memandu,   mengendali  dan
Mempunyai pengalaman yang telah terbukti      menyelenggara kenderaan bermotor.
dan  diakui   mutunya   dalam   bidang  Gaji permulaan ialah pada Gred R3 :
kebudayaan.                    Lesen D    - P1T3 RM783.10
ATAU                        Lesen E/E1/E2 - P1T4 RM823.94
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan      Lesen F/H    - P1T5 RM864.78
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh       Lesen G/I    - P1T6 RM905.62
kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam      DAN
bidang kebudayaan.                 Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
ATAU                        dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman       Atendan Kesihatan U3
dalam bidang kebudayaan.              Pemohon perlu berpelajaran di peringkat sekolah
ATAU                        rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan
Diploma dalam bidang pentadbiran awam       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada       Serta
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan   Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
dengannya dan mempunyai pengalaman         (Gaji permulaan ialah pada Gred U3: P1T1
dalam bidang kebudayaan.              RM709.59)
ATAU
Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh
kerajaan    daripada   institusi-institusi  Syarat-syarat lain
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      (i) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada
yang diiktiraf setaraf dengannya dan           tarikh tutup permohonan.
mempunyai pengalaman dalam bidang         (ii) Pemohon mestilah warganegara Malaysia
kebudayaan.                    (iii) Berkebolehan bertutur, membaca dan
ATAU                           menulis dalam Bahasa Malaysia dan
Ijazah Sarjana Muda Kepujian daripada          Bahasa Inggeris dengan baik.
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan dan mempunyai       Prosedur Permohonan
pengalaman dalam bidang kebudayaan.        Pemohon hendaklah memohon secara atas
(Gaji permulaan ialah pada Gred B41: P1T3     talian (online). Bagi pemohon yang sedang
RM1887.88)                     berkhidmat  dengan  Kerajaan/Badan-Badan
Serta                       Berkanun/Kuasa-kuasa tempatan hendaklah
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu        memajukan permohonan mereka melalui Ketua
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat    Jabatan masing-masing dengan melampirkan
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang  Laporan Penilaian Prestasi (LNPT) dan Penyata
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.   Perkhidmatan yang lengkap. Permohonan yang
                        telah lengkap mestilah disertakan dengan
                        gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan)
Pegawai Sains C41                serta salinan dokumen-dokumen yang telah
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana     disahkan seperti berikut:-
Muda Sains Kepujian dalam bidang        Kad Pengenalan
berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan     Sijil Kelahiran
daripada institusi-institusi pengajian tinggi  Sijil-sijil Akademik yang berkenaan
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf     Sijil-sijil lain yang berkaitan
setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred C41 : P1T3   hendaklah dihantar kepada :-
RM1900.40)                   Pendaftar
DAN                       Universiti Malaysia Sarawak
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus      94300 KOTA SAMARAHAN
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran   (u/p : Unit Perjawatan)
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf     Tel : 082-581000 Fax : 082-581095
setaraf dengannya oleh kerajaan.        tidak lewat dari 13 April 2011.


Jururawat U29                  Permohonan berikut akan DITOLAK sekiranya
Pemohon   perlu  mempunyai   Diploma   tidak disertakan salinan dokumen-dokumen
Kejururawatan daripada institusi-institusi   yang telah disahkan seperti di atas, tidak
latihan Kementerian Kesihatan Malaysia     lengkap atau tidak jelas, tidak ditandatangani,
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan   tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan,
yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah  permohonan lewat diterima dan gambar tidak
berdaftar dengan Lembaga Jururawat       seperti yang ditetapkan (gambar scan tidak
Malaysia.                    dibenarkan). Pemohon yang tidak menerima
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6    jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup
RM1493.44)                   iklan hendaklah menganggap permohonan
DAN                       mereka tidak berjaya.
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf     http://www.unimas.my
setaraf dengannya oleh kerajaan.        https://hronline.unimas.my/jobs_unimas

Penolong Pegawai Perubatan U29
Pemohon   perlu  mempunyai   Diploma
Pembantu   Perubatan   daripada  Kolej
Pembantu    Perubatan    Kementerian
Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh
kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya serta telah berdaftar
dengan Lembaga Pembantu Perubatan
Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6
RM1493.44)
DAN
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.

								
To top