Docstoc

PENYATA PENYESUAIAN BANK

Document Sample
PENYATA PENYESUAIAN BANK Powered By Docstoc
					     OLEH CIKGU SAIDI
www.saidisulong.blogspot.com
Ringkasan..
 Apabila perniagaan membuka Akaun Semasa di bank,
  maka pihak bank akan mengeluarkan Penyata Bank kepada
  perniagaan pada setiap bulan
  Penyata Bank ini digunakan untuk membandingkan baki
  terakhir pada Buku Tunai yang disediakan oleh pemilik
  Namun demikian, kebiasaannya akan berlaku perbezaan
  jumlah baki terakhir antara Penyata Bank dan Buku Tunai
  Perbezaan ini berlaku kerana wujudnya hasil atau belanja
  yang tidak direkodkan secara serentak
  Maka, Penyata Penyesuaian Bank disediakan untuk
  memastikan baki di Penyata Bank dan Buku Tunai adalah
  betul.
Istilah yang perlu difahami
1. Cek belum dikreditkan
  -Cek yang telah didebitkan dalam Buku Tunai, tetapi
  belum dikreditkan atau belum diproses oleh pihak
  bank di Penyata Bank
  -Kesannya akan menambahkan baki pada Penyata
  Bank
2. Cek belum dikemukakan
  -Cek yang telah dikreditkan dalam Buku Tunai,
  tetapi belum didebitkan atau belum diproses oleh
  pihak bank pada Penyata Bank
  -Kesannya akan mengurangkan baki pada Penyata
  Bank
Sambungan..
3. Item-item yang menyebabkan Penyata Bank
  bertambah
  -Cek belum dikreditkan, premium insurans dsb
4. Item-item yang menyebabkan Penyata Bank
  berkurang
  -Cek belum dikemukakan, cek tak layan, cek tak
  laku, caj bank, buku cek, pindahan kredit dsb
3 kaedah penyediaan penyata
penyesuaian bank
1. Bermula dengan baki penyata bank (tanpa
  mengemaskini buku tunai)
2. Bermula dengan baki buku tunai (tanpa
  mengemaskini buku tunai)
3. Bermula dengan Penyelarasan Buku Tunai
1. Bermula dengan baki penyata bank (tanpa
  mengemaskini buku tunai)
Baki kredit dalam Penyata Bank       100
Campur Cek belum dikreditkan     10
    semua item yang menyebabkan
    baki penyata bank berkurang  20   30
                       130
Tolak Cek belum dikemukakan     10
    semua item yang menyebabkan
    baki penyata bank bertambah  30  40
Baki debit seperti dalam Buku Tunai    90
2. Bermula dengan baki buku tunai (tanpa
  mengemaskini buku tunai)
Baki kredit dalam Buku Tunai         90
Campur Cek belum dikemukakan      10
    semua item yang menyebabkan
    baki penyata bank bertambah   30  40
                       130
Tolak Cek belum dikreditkan      10
    semua item yang menyebabkan
    baki penyata bank berkurang   20  30
Baki debit seperti dalam Penyata Bank    100
3. Bermula dengan penyelarasan pada Buku
  Tunai

Kemaskini buku tunai terlebih dahulu (untuk
 item-item yang terdapat pada penyata bank
 sahaja)
Sediakan penyata penyesuaian bank (untuk
 merekod cek belum dikreditkan dan cek
 belum dikemukakan sahaja)