Cac dang bai Violympic Giai Toan Tren Mang Vong 17

					                      VÒNG 30
                   Bài 1: Thỏ tìm cà rốt

1  Cho hai vòi nước chảy vào một cái bể. Nếu bể không có nước chỉ mở vòi 1 thì sau 5 giờ
   bể đầy, chỉ mở vòi 2 thì sau 6 giờ bể đầy. Hỏi nếu mở 2 vòi cùng một lúc thì trong 1 giờ
   cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước?
2  Số nhỏ nhất viết bởi các chữ số 5 mà chia hết cho 3 là số....
3  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 4?
4  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3?
5  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 2009?
6  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 5 mà nhỏ hơn 2009?
7  Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 175,2 và nếu đem số thứ nhất nhân 0,9 ; số thứ hai
   nhân với 1,5 thì được hai tích bằng nhau.
8  Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 136,5 và nếu đem số thứ nhất nhân 0,6 ; số thứ hai
   nhân với 0,8 thì được hai tích bằng nhau.
9  Tìm hai số biết tổng của chung bằng 257 và nếu thêm vào số bé 9 đơn vị số lớn 13 đơn vị
   thì được hai số có tỉ số bằng 4/5 .
10  Tìm hai số biết tổng của chung bằng 218 và nếu thêm vào số bé 5 đơn vị số lớn 9 đơn vị
   thì được hai số có tỉ số bằng 3/5.
11  Ba lớp 5A, 5B, 5C nhận chung một số sách. Lớp 5A nhận 1/3 số sách và 5 quyển nữa, lớp
   5B nhận 1/4 số sách và 27 quyển nữa còn lại tất cả 118 quyển là của lớp 5C. Hỏi lớp 5A
   nhận bao nhiêu quyển sách?
12  An khoe với bạn học kì I bài kiểm tra của tớ chỉ đạt điểm khá hoặc giỏi, trong đó 65% số
   bài kiểm tra đạt điểm giỏi. Em hãy tính xem học kì I An có bao nhiêu bài kiểm tra đạt
   điểm giỏi. Biết số bài đạt điểm giỏi nhiều hơn số bài đạt điểm khá là 18 bài?
13  Theo kế hoạch một người phải có mặt để họp tại địa điểm A lúc 6 giờ 45 phút nhưng
   người đó đã đến muộn mất 20 phút . Như vậy người đó có mặt lúc .... giờ .... phút?
14  Một hình chữ nhật có diện tích bằng 437,4 cm2. Biết chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tìm
   số đo chiều rộng? Số đo chiều dài?
   Một hình chữ nhật có diện tích bằng 486 cm2. Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm số
15  đo chiều rộng? Số đo chiều dài?
16  Cô giáo chủ nhiệm thông báo với các em học sinh Học kì I lớp mình chỉ có 75% các bạn
   kiểm tra xếp loại khá giỏi, vẫn còn tất cả 9 bạn chưa được xếp loại khá giỏi. Hỏi lớp đó có
   bao nhiêu học sinh?
17  Một lớp học có 40 học sinh trong đó số học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 32,5%. Hỏi
   lớp đó có bao nhiêu em học lực giỏi?

                 Bài 2: Vượt chướng ngại vật

1  Tìm bán kính hình tròn biết chu vi bằng 78,5 cm.
2  Tìm bán kính một hình tròn biết hình tròn đó có diện tích là 283,385 cm2 .
   Tìm bán kính một hình tròn biết hình tròn đó có diện tích là 452,16 cm2 .
3  Bạn Mai Linh hỏi Tiến sĩ Lê Thống Nhất, Thưa Tiến sĩ năm nay Tiến sĩ bao nhiêu tuổi
   rồi ạ. Tiến sĩ trả lời. " Tuổi tôi hiện nay là một số có hai chữ số mà số đó bằng 6 lần
  tổng các chữ số của nó". Em hãy cho biết hiện nay Tiến sĩ Lê Thống Nhất bao nhiêu
  tuổi?
4  Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết nếu lấy số đó nhân với tổng các chữ số của nó
  thì được 1000.
5  Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ ba của tuần
  cuối cùng của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng?
6  Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ sau của tuần
  đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng?
7  Có bốn chiếc đồng hồ tại cùng một thời điểm chỉ giờ như sau: 8 giờ 20 phút; 8 giờ 30
  phút ; 9 giờ 5 phút ; 9 giờ 10 phút. Không có chiếc nào chỉ giờ sai quá 40 phút và có
  một chiếc chạy đúng. Hãy cho biết chiếc đồng hồ nào chỉ đúng giờ?
8  Các tổ đi tham quan. Tổ một đề nghị xuất phát 7 giờ 5 phút. Tổ hai đề nghị xuất phát 7
  giờ 15 phút. Tổ Ba đề nghị xuất phát 7 giờ 30 phút. Tổ bốn đề nghị xuấ phát 7 giờ 35
  phút. Hỏi cô chủ nhiệm chọn giờ xuất phát nào để lệch so với giờ các tổ đề nghị không
  quá 15 phút?
9  Có 4 chiếc đồng hồ tại cùng một thời điểm chỉ giờ như sau: 1 giờ 10 phút; 1 giờ 15
  phút; 1 giờ 35 phút; 1 giờ 45 phút. Biết rằng không có chiếc nào chỉ giờ sai quá 25
  phút và có một chiếc chạy đúng. Hãy cho biết chiếc đồng hồ chỉ đúng giờ?

10 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của
  nó ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm?
11 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó
  được 7 dư 9
12 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó
  được 8 dư 3
13 Tìm a và b để số a45b là số có 4 chữ số lớn nhất mà khi chia cho 2, 3 5 đều dư 1.
14 Tìm a và b để số a09b là số có 4 chữ số nhỏ nhất mà khi chia cho 2, 3 5 đều dư 1.
15 Tìm một phân số có giá trị bằng phân số 51/68. Tổng giữa tử số và mẫu số là 182.
16 Tìm một phân số có giá trị 57/95 Hiệu giữa tử số và mẫu số là 56.
17 Người ta xếp 1728 khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành một khối lập phương lớn
  hơn. Vậy khối lập phương lớn có cạnh dài .... cm?
18 Ngày hôm qua An được bố mẹ cho đi tham quan, lúc về đến nhà và lúc đi đồng hồ chỉ
  giờ giống nhau. Hỏi An dược bố mẹ cho đi tham quan trong bao lâu?
19 Một cái bể hình hộp chữ nhật trong lòng bể dài 4 m, rông 2 m, cao 1,6 m. Hỏi cái bể
  đó chứa đầy được bao nhiêu lít nước?
20 Tìm số chia và thương trong phép chia: Tìm số chia và thương trong phép chia:
        **
  *******
  ***     **8**                   ***
    **                   *******
    **                   ***     ***2
     ***                   ****
     ***                   ****
      0                     0
21 Tìm số bị chia và số chia trong phép chia:
        **
  *****
  **     **2
   ***
   ***
    0


22 Tìm số nhân và kết quả:    Tìm số bị nhân và kết quả  Tìm số bị nhân và kết quả
  1*               **             * **
  x **              x *8            x 8*
  ***               **             ****
  **               ***             ***
  ***1              ****             ****
    Số nhân Kết quả      Số bị nhân   Kết quả   Số bị nhân   Kết quả
             Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1  47,8 x 0,03 + 47,8 x 0,07 =
2  1,1 x 84,9 - 84,9 =
3  0,86 x 1,76 - 0,86 x 1,66 =
4  0,125 x 17,5 - 0,125 x 7,5 =
5  11 x 47,25 - 47,25 =
6  0,036 x 109,7 - 0,036 x 9,7 =
7  37,91 x 5,2 + 37,91 x 4,8 =
8  47,85 x 36,12 + 47,85 x 63,88 =
9  91,25 x 0,09 + 91,25 x 0,01 =
10  1,1 x 415 - 415 =
11  Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm để xếp một khối hộp chữ
   nhật dài 1,8 dm; rộng 1,5dm cao 1,2 dm?
   18 x 15 x 12 =
12  Một người mua vào với giá 200 000 đồng một chiếc quạt điện. Hỏi người đó phải bán ra
   với giá là bao nhiêu để được lãi 20 % giá bán một chiếc?

13  Một người mua vào với giá 200 000 đồng một chiếc quạt điện. Hỏi người đó phải bán ra
   với giá là bao nhiêu để được lãi 20 % tiền vốn một chiếc?

14  Một người bỏ ra 84 000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu
   được tất cả 105 000 đồng. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

15  Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 3 giờ 45 phút ô tô đi được bao nhiêu km?
   Biết vận tốc của ô tô không thay đổi.
   Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng thì
16  được số mới hơn số phải tìm 34,65 đơn vị.
17  Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng thì
   được số mới kém số phải tìm 77,58 đơn vị.
18  Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng ta
   được số A, sang bên trái một hàng ta được số B và biết A + B = 202,909.
19  Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng ta
   được số A, sang bên trái một hàng ta được số B và biết A - B = 244,332.
20  Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả đúng là số có dạng 3*91000. Hãy tìm giá trị
   của chữ số *?
21  Một người đi từ A đến B người đó dự định có mặt tại B lúc 9 giờ. Người đó nhẩm tính
   nếu đi với vận tốc 40 km/giờ thì đến B chậm mất 10 phút, nếu đi với vận tốc 50 km/giờ
   thì đến B sớm hơn 5 phút so với dự điịnh. Em hãy tìm độ dài quãng đường AB?
22  Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a có kết quả đúng là số có dạng 12*51200 . Hãy tìm giá trị
   của chữ số *.
23  Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a có kết quả đúng là số có dạng 12*5120 . Hãy tìm giá trị
   của chữ số *.
24  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi đem số đó trừ đi số viết theo thứ
   tự ngược lại thì được số chia hết cho 9.
25  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi đem số đó trừ đi số có 2 chữ số
   viết theo thứ tự ngược lại thì được số chia hết cho 9.
26  Tìm một số tự nhiên , biết số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì được 2020.
27  Tìm một số tự nhiên , biết số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì được 2011.
28  Hai kho thóc A và B chứa tất cả 425 tấn thóc, biết sau khi xuất đi 1/3 số thóc kho A và
   1/4 số thóc kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi kho B chứa bao nhiêu tấn
   thóc?
29  Hai kho thóc A và B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết sau khi xuất đi 1/4 số thóc kho A và
   1/5 số thóc kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi kho A chứa bao nhiêu tấn
   thóc?
   1 - 1/ 4 = 3/ 4 ; 1- 1/5 = 4/5 ; Đổi 3/4 = 12/16;    4/5 = 12/15
   465 : ( 16 + 15 ) x 16 = 240 tấn
   Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng
   vẫn lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần
30  trăm so với tiền vốn?
31  Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết cho 2 và 9 còn
   chia cho 5 thì dư 4. Em hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai?
   Số đó chia cho 5 dư 4 và chia hết cho 2 nên hàng đơn vị là 4
   Số đó chia hết cho 9 nên hàng chục là 5. Số tuổi bố bạn Mai là 54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:52069
posted:3/31/2011
language:Vietnamese
pages:4
Description: Cac dang bai Violympic Giai Toan Tren Mang Vong 17 du kien thi ngay 09/4/2011. Chu ys day chi la de du kien . Cac dang de co the thay doi