Huong dan lam bai Thi Giai toan Violympic - Vong 15, Vong 16 - Vong 17 Cap Thanh Pho by tieuhocinfo

VIEWS: 12,093 PAGES: 2

More Info
									Câu 1:Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 20 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do

cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 25 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế

hoạch?

Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong         ngày thì hoàn thành kế hoạch.

Câu 2:Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 30 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai

vòi thì sau 5 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?

Trả lời: Vòi hai chảy một mình thì bể đầy sau       giờ

Câu 3:Một người bán một chiếc quạt điện với giá 198000 đồng thì được lãi 10% tiền vốn một chiếc.Hỏi để lãi 10% giá bán thì

người đó phải bán chiếc quạt đó với giá bao nhiêu ?

Câu 4:Cho hình vẽ:                        Câu 5:Cho hình vẽ:

Biết diện tích hình vuông ABCD là                 Biết diện tích hình tròn là 3140  .

80    .                            Vậy diện tích hình vuông ABCD là

Vậy diện tích hình tròn là                              .

          .

Câu 6:Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 24 là số                  .
Câu 7:Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30 là số                  .

								
To top