EXTENDING BROADBAND REACH BY SATELLITE.ppt by handongqp

VIEWS: 95 PAGES: 34

									คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     Mr.Wichean Wijitkulchailerd

             Present

EXTENDING BROADBAND
 REACH BY SATELLITE
      การขยาย Broadband โดยดาวเทียม
Broadband

 เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงที่ใช้งานกับอินเทอร์เน็ต
 เป็นการนาเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้งานพร้อมกับ
 ผสมผสานให้เข้ากับการสื่อสารที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งาน
 ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อลดข้อจากัดในเรื่องของพื้นที่การ
 ให้บริการและข้อจากัดของการรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
 Broadband Satellite เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ดาวเทียมและโมเด็มระบบ
 ดาวเทียมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทาไมต้องขยายช่องสัญญาณ broadband

 ค่าใช่จ่าย broadband และการบริการลดลง
 สามารถรับบริการได้ทกทีุ่
 มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ ทาให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
 การใช้งานครอบคลุม การใช้งานพื้นฐาน ด้านเสียง ข้อมูล การใช้
 งานของบัตรเคตดิตที่เป็นเครือข่าย และการศึกษาในชนบท
 กาลังส่งขึ้นอยู่กับการบริการที่รวมกัน
 การใช้งานเครือข่ายที่กลมกลืนกันของผู้ใช้ปลายทาง
EXTENDING BROADBAND
REACH BY SATELLITE
 สถาปัตยกรรมต่อดาวเทียม : การแก้ไขปัญหาการรับส่งข้อมูลแบบ
 broadband
            ่
 การแผ่ขยายโดยการนาไปสูbroadband ผ่านดาวเทียม
 การรวม IMS / LBS
สถาปัตยกรรมต่อดาวเทียม :
การแก้ไขปัญหาการรับส่งข้อมูลแบบ broadband

 การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค
                  ้
 ระบบดาวเทียม End-to-end สาหรับผูใช้งานระบบเครือข่าย
 เคลื่อนที่
 เทคโนโลยีเครือข่ายเคลื่อนที่
 สัญญาณดิจิตอลวิทยุผ่านดาวเทียมที่กระจายสัญญาณไปยังพาหนะ
 เคลื่อนที่
การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค

 ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้บริการได้ทุกที และ ราคายุติธรรม
 ดาวเทียมได้ประสบความสาเร็จอย่างมากที่ได้ให้บริการ video ทั้ง
 การส่งสัญญาณแบบครบวงจร และส่งสัญญาณการให้บริการไป
 โดยตรงถึงบ้านผู้บริโภค
 ดาวเทียมสามารถที่จะทาให้มีบทบาทสาคัญ ในส่วนหนึ่งของ
 หน่วยงานที่ใช้บริการ ไม่เฉพาะ video แต่รวมไปถึงการใช้บริการ
 broadband อย่างอื่นด้วย
การติดต่อของ broadband กับผู้ใช้
การส่งสัญญาณ broadband เฉพาะไปยังผู้ใช้ที่อยู่ไกล
DVB :
Digital Video Broadcasting
 คือการส่งกระจายสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล
 DVB-S: Satellite Delivery ส่งสัญญาณมาจากดาวเทียม
  การบีบอัดข้อมูลภาพแบบ MPEG2 ผ่านช่อง สัญญาณมายังผู้ใช้
 DVB-RCS : Return Channel over Satelliteเป็นการส่งสัญญาณจาก
 สถานีผ่านทางช่องสัญญาณดาวเทียม
 ใช้หลักการการจัดสรร การใช้งานเชิงเวลาและหลากหลายความถี่
 (Multi-Frequency Time Division Multiple Access: MF-TDMA)
การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค

 บริการของ Digital Video Broadcast – Satellite (DVB-S) มุ่ง
 ให้บริการ downlink โดย Digital Broadcast Satellite Operators
 (DBSO)
การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค
 เทคโนโลยี DVB-RCS มีข้อได้เปรียบ คือ สามารถใช้ร่วมกับ
 สัญญาณอื่นได้ง่าย ทั้งแบบหลากหลายสัญญาณและแบบ 2 ทาง
 นอกจากนี้ยังเป็นบริการทีน่าสนใจ เพราะสามารถส่งสัญญาณไปได้
 โดยตรงถึงผู้ใช้
 สัญญาณระดับบน (uplink) DVB-RCS ให้บริการส่งสัญญาณ
การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค

 สัญญาณผ่านระบบ contention – free advanced ซึ่งเป็นกลไกการ
 จัดสรรที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับช่องสัญญาณหลายๆแบบ
 (มากถึง 4 Mbit/s)
 สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบกับทุก IP (Internet Protocol) และทุก
 โปรแกรม
 DVB-S2 สาหรับสัญญาณระดับล่าง (downlink) ในรูปแบบของการ
 ส่งสัญญาณ DVB-S2 ได้ให้ความสนใจตระหนักถึงประสิทธิภาพ
 ของแถบแสงมากถึง 35 % เมื่อเปรียบเทียบกับ DVB-S
การให้บริการแบบเจาะจงและปรับเปลี่ยนของผู้บริโภค

 การปล่อยสัญญาณ TV ที่มีความคมชัดมากกว่าเดิม ข้อดีของการ
 ให้บริการนี้จะยังทาให้การดาเนินการส่งสัญญาณมีการรับสัญญาณ
 แบบเวลาจริง และเหมาะสมกับการถ่ายทอดสัญญาณไปแต่ละ
 ผู้ใช้บริการโดยตรง
 ลดปัญหาเกี่ยวกับการจากัดของขนาดซึ่งสามารถจะส่งข้อมูลได้มาก
 ถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับ DVB-S
ระบบดาวเทียม End-to-end
สาหรับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายเคลื่อนที่
 เทคโนโลยีดาวเทียม Broadband เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทาให้
 ผู้ใช้งานที่อยู่ในพาหนะที่เคลื่อนที่หลายๆคน สามารถใช้งานบริการ
 email , โทรศัพท์ หรือ บริการ broadband ต่างๆ
 Mobile Wideband Global Link System (MOWGLY) เป็น
 เทคโนโลยีที่จะทาให้ user สามารถ connect ใช้งานได้ขณะที่อยู่ใน
 พาหนะที่กาลังเคลื่อนที่อยู่ เช่น เครื่องบิน รถไฟ และ เรือ
 เป็นการตรวจสอบถึงแนวทางการปรับปรุงดาวเทียมและสื่อ
 สายอากาศต่างๆที่มีผลมาจากสิ่งแวดล้อม
ระบบดาวเทียม End-to-end
สาหรับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายเคลื่อนที่
 เป็นการใช้เทคนิคในการควบคุมโดยอาศัยกลุ่มของผู้ใช้งานที่ได้มี
 การ share สัญญาณจากดาวเทียม อาศัยเครือข่ายเทคโนโลยีตัว
 ควบคุมที่ชื่อ Quality of Service (QoS)
 จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ และ Portable PCs (Notebook)
 ในขณะที่เดินทางได้
ระบบดาวเทียม End-to-end สาหรับผู้ใช้มือถือที่เคลื่อนที่
เทคโนโลยีเครือข่ายเคลื่อนที่

G ย่อมาจาก Generation
 1G - ระบบ Analog
 2G - ระบบ Digital
 3G - ระบบ Wireless
1G

     ่
 เป็นยุคทีใช้ระบบ Analog คือใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง
 โดยไม่รองรับการส่งผ่านข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
 สามารถใช้งานทางด้าน Voice ได้อย่างเดียว คือ โทรออก-รับสาย
 เท่านั้น
 ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data ใดๆ ทั้งสิ้น .. แม้แต่การรับ-ส่ง
 SMS
2G

 เป็นการเข้ารหัส Digital ส่งทางคลื่น Microwave
 เป็นยุคที่เริ่มทาให้เราเริ่มที่จะสามารถใช้งานทางด้าน Data ได้
 นอกเหนือจากการใช้งาน Voice เพียงอย่างเดียว
 เกิดการกาหนดเส้นทางการเชื่อมกับสถานีฐาน หรือที่เรียกว่า cell
 site
 และก่อให้เกิดระบบ GSM (Global System for Mobilization) ซึ่งทา
 ให้เราสามารถถือโทรศัพท์เครื่องเดียวไปใช้ได้เกือบทั่วโลก หรือที่
 เรียกว่า Roaming
2.5G – 2.75G

      ่
 เป็นยุคทีกาเนิดเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service)
 เทคโนโลยี GPRS นี้สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 115
 Kbps แต่ความเร็วของ GPRS จะถูกจากัดให้อยู่ที่ประมาณ 40 kbps
 เท่านั้น
 2.75G เป็นช่วงที่เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data
 rates for Global Evolution)
 ลักษณะการทางานของ EDGE นั้นจะเป็นการพัฒนาปรับปรุง
 คุณภาพความเร็วจากพื้นฐานของ GPRS ให้มีความเร็วในการรับ-
 ส่งข้อมูลได้สูงขึ้น
2G – 2.5G โดยดาวเทียม
2G – 2.5G

 การติดตั้งในส่วนของสัญญาณดาวเทียม อาศัยการใช้เทคโนโลยี
 Demand Assignment Multiple Access (DAMA)
             ั
 มาตรฐาน DAMA ได้พฒนาเพื่อการใช้งานบริการ Hi-speed
 Internet ความเร็วสูง โดยสามารถควบคุมการใช้งานแบบเคลื่อนที่
 ได้และสามารถควบคุมการใช้งานพื้นฐานส่วนบุคคลได้ ซึ่ง
 เทคโนโลยีนี้เป็นการเรียกใช้งานโดยการ remote ควบคุมจาก base
 station ซึ่งการทางานขึ้นอยู่กับการจากัด traffic
3G

 เป็นความเร็วในการเชื่อมต่อและการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการ
 เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทาให้ประสิทธิภาพในการ
 รับส่งข้อมูลต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการ
 Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมาก
 ยิ่งขึ้น
 มีช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า
 Always On ... คือ มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G
 ตลอดเวลาที่เราเปิดโทรศัพท์
3G

 ระบบ Mobile Satellite
 Connect โดยตรงจากดาวเทียม ไปยังจุดหมาย วิธิเหมาะสาหรับ
 ผู้ใช้งานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ภายนอก
 Connect ทางอ้อม โดยอาศัยเครือเครือข่ายไร้สายกระจายสัญญาณ
 บนพื้นโลก เหมาะสาหรับผู้ใช้งานภายใน
ระบบมือถือผ่านดาวเทียมของผู้ใช้พื้นฐาน
4G

 ยุคของ IP Phone โดยผ่าน wi-maxที่ทาความเร็วได้ขั่นต่า 11Mbs
 (Max 150Mbs ในปัจจุบัน)
 การโทรข้ามประเทศมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าเพราะเป็น IP วิ่งผ่าน Internet
สัญญาณดิจิตอลวิทยุผ่านดาวเทียมที่
กระจายสัญญาณไปยังพาหนะเคลื่อนที่
 ระบบ SDR นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการส่งสัญญาณ
 ดาวเทียมโดยเฉพาะการส่งสัญญาณในย่านในเมืองโดยการทางาน
 จะอาศัยตัวส่งสัญญาณที่ส่งสัญญาณตามภาคพื้นดินแทน
 ระบบ SDR นั้นต้องอาศัยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัว รับ/ส่ง
 สัญญาณระบบ SDR
SDR

 ระบบ SDR นี้เปรียบเทียบได้ง่ายๆด้วย 3 Layer
 Braodcast Layer : รวบรวมผู้ให้บริการต่างๆและกระจายสัญญาณ
 ต่างๆผ่านดาวเทียมและสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน ทาหน้าที่
 ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ SDR ต่างๆ
 Point-to-point Communication Layer : ทาหน้าที่จัดการการสื่อสาร
 ต่างๆให้เป็นไปตายทิศทาง ระหว่าง remote ทั้ง 2 จุด
 Application Layer :ผู้ที่อยู่ปลายทางอีกด้านหนึ่ง สามารถสื่อสารกัน
 ผ่านตัวรับสัญญาณ SDR ผ่าน Cellular Modem ไปยังอีกฝากหนึ่ง
 ได้
สถาปัตยกรรมการสื่อสาร SDR แบบ end-to-end
           ่
การแผ่ขยายโดยการนาไปสูbroadband ผ่านดาวเทียม

 การให้บริการอย่างอิสระทางเทคโนโลยี
 ขยายการให้บริการพื้นฐานของดาวเทียม เป็นการให้บริการเดียวกัน
 กับการให้บริการบนสถานีฐาน
 ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ติดต่อผ่าน DSL มีความจาเป็นที่จะจัดหาระบบ
 สนับสนุนสาหรับ WiMAX ผ่านทางดาวเทียม
สถาปัตยกรรมการสื่อสาร SDR แบบ end-to-end
การรวม IMS / LBS

 IP Multimedia Subsystem หรือ IMS เป็น วิธีการรวมวิธการส่งผ่าน
 ข้อมูลทางดาวเทียม
 การรวมของ IMS กับสถานีฐาน Server IMS จะต้องอยู่ในตาแหน่ง
 ก็ดีเพื่อที่จะเลือกโดยช่องทางการส่งสัญญาณที่เหมาะสม
ตาแหน่งผู้ใช้ตามหลักการ A-GPS
THE END

								
To top