BAB 3 : MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4 by eeeda8994

VIEWS: 673 PAGES: 7

More Info
									                    BAB 3
                METADOLOGI KAJIAN


3.1  Pengenalan


       Perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam bab ini termasuklah
   aspek-aspek yang berkaitan perlaksanaan seperti reka bentuk kajian,
   populasi, sample kajian, kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan
   prosedur penganalasian data.


3.1  Reka Bentuk Kajian


       Kajian ini melibatkan sebahagian Tahun 4 (seramai 72 orang murid
   yang mempunyai tahap sederhana pencapaian mereka) dalam mata
   pelajaran Matematik di sekolah. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini
   ialah jenis kuasi eksperimen iaitu dua kumpulan yang mempunyai tahap
   pencapaian mereka yang hampir sama.


       Kumpulan pertama dinamakan kumpulan eksperiman, manakala
   kumpulan kedua dijadikan sebagai kumpulan kawalan. Murid kumpulan
   pertama akan diajar topik berkenaan dengan mengunakan strategi
   pembelajaran konstruktivisme iaitu penggunaan Blok Sifir. Manakala,
   kumpulan    kawalan  akan  diajar  menggunakan  kaedah  pengajaran
   tradisional.


       Kaedah kuasi eksperimen dipilih adalah kerana ingin melihat adakah
   permasalahan murid bagi topik berkenaan adalah disebabkan oleh sesuatu
   pembolehubah yang dijangkakan atau kegagalan murid menguasai topik
   berkenaan disebabkan oleh ketidaksesuaian kaedah pengajaran yang
   digunakan. Oleh sebab itu, perlulah ditetapkan kategori murid yang menjadi
   sample kajian iaitu daripada murid yang mempunyai tahap pencapaian
   Matematik yang sama atau hampir sama.


      Soalan kaji selidik dalam bentuk ujian-pos akan diberikan kepada
   semua responden dalam kajian ini untuk dijawab. Selain daripada itu,
   pemerhatian juga akan dibuat sepanjang waktu pengajaran dan temubual
   akan dilaksanakan ke atas beberapa responden. Berikut adalah carta aliran
   bagi menunjukkan rekabentuk kajian tersebut dijalankan.


(Rajah 1)

            KAEDAH KUASI EKSPERIMEN KUMPULAN EKSPERIMEN              KUMPULAN KAWALAN


    Ujian-pra                     Ujian-pra


 Pengajaran Konstruktivisme            Pengajaran Tradisional


    Persepsi guru                  Persepsi guru


    Temubual                     Temubual


    Ujian-pos                     Ujian-pos
             Rajah 1 : Rekabentuk Kajian


3.3  Populasi dan Sampel Kajian
       Populasi kajian adalah murid-murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah
   di Daerah Gombak, Selangor. Sample kajian ini dipilih secara khusus iaitu
   murid-murid seramai 72 dalam dua buah kelas yang mempunyai tahap
   pencapaian sederhana. Terdapat batasan-batasan yang tidak disengajakan
   seperti kekangan masa kerana murid-murid sibuk dengan pelbagai aktiviti
   selepas peperiksaan seperti kenaikan kelas dan urusan penyerahan serta
   pengagihan buku teks.


3.4  Instrumen Kajian


   Tiga instrument kajian yang akan digunakan dalam kajian ini iaitu:


     a.   Soal selidik
     b.   Ujian-pos
     c.   Pemerhatian guru di sepanjang proses pengajaran


       Satu set soalan kaji selidik akan direka berdasarkan persoalan
   kajian. Terdapat dua bahagian dalam soalan kaji selidik iaitu bahagian A
   (Latar Belakang Responden) dan bahagian B (15 item tertutup).


       Soalan-soalan kaji selidik yang direka itu telah dirujuk kepada tutor
   pembimbing terlebih dahulu sebelum diutarakan kepada responden bagi
   menilai kesahihan soalan-soalan tersebut. Manakala bagi tujuan menilai
   kebolehpercayaan    pula,  soalan-soalan  kaji  selidik  itu  telah  diberi
   penerangan supaya murid faham untuk menjawab soal selidik berkenaan.
   Skala bagi menunjukkan kaji selidik itu mempunyai kebolehpercayaan yang
   tinggi ialah apabila skala yang diperolehi responden menghampiri 5.


       Manakala pemerhatian yang dijalankan oleh guru adalah sepanjang
   waktu proses pengajaran konstruktivisme, manakala sesi temubual akan
   dilaksanakan oleh guru dengan beberapa orang responden yang terpilih
   sahaja.
3.5  Prosedur Pengumpulan Data


      Kajian ini juga memerlukan bantuan daripada guru pembimbing di
   sekolah. Pengkaji akan memberikan soalan kaji selidik kepada responden
   yang terpilih secara khusus. Pengkaji akan meminta kebenaran daripada
   pihak sekolah (Guru Besar) untuk membenarkan responden menjawab
   soalan-soalan kaji selidik ini. Rakan-rakan guru akan membantu mentadbir
   kaji selidik itu dengan mengedarkan set soalan tersebut kepada 72 orang
   murid yang dipilih. Responden akan diberi penerangan terlebih dahulu
   sebelum dikehendaki menjawab soalan-soalan kaji selidik itu. Tempoh
   masa menjawab set soalan kaji selidik tersebut adalah 30 minit sahaja.
   Selepas itu soalan akan dipungut semula.


      Data bagi instrument ujian-pos, pemerhatian guru dan sesi temubual
   akan dikumpul menerusi prosedur berikut:


   a.  Pengkaji akan menjalankan sesi pengajaran Matematik, bagi kedua-
      dua kumpulan (kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan)
      mengunakan   pendekatan  yang   berbeza  sebelum  pengkaji
      mengedarkan ujian-pos.


   b.  Murid kumpulan eksperimen akan diajar menggunakan Blok Sifir
      dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme manakala murid dari
      kumpulan kawalan akan diajar dengan menggunakan pendekatan
      tradisional.


   c.  Pemerhatian akan dijalankan di sepanjang sesi pengajaran bagi
      kedua-dua pendekatan tersebut.


   d.  Kesemua responden akan diberi ujian-pos sebelum sesi pengajaran
      tamat, sesi temubual pula akan dijalankan di antara guru dengan
      beberapa orang responden yang terpilih di luar waktu pembelajaran
      tersebut.
3.6   Cara Penganalisis Data


        Hasil dapatan yang diperolehi daripada instrumen-instrumen kajian
     yang diberikan kepada murid akan dinalisis menggunakan analisis
     deskriptif. Set data akan dipaparkan dalam bentuk jadual kekerapan.
     Bilangan skor yang diperolahi akan di kategorikan sebagai A, B, C, D dan
     E. Kekerapan yang diperolehi oleh setiap kategori akan dijadualkan.
     Kekerapan relatif, dan nilainya dalam peratusan juga akan dinyatakan
     dalam jadual yang sama. Seterusnya nilai yang diperolehi dalam ujian pos
     bagi kedua kumpulan berkenaan akan dibuat kesimpulan.


        Data-data yang dikumpulkan dalam penyelidikan ini akan dianalisis
     dengan menggunakan perisisan SPSS versi 14 dalam persekitaran
     windows. Oleh kerana kajian ini adalah untuk mengukur perbezaan dan
     peningkatan minat dan prestasi maka analisis akan dilakukan dengan
     membandingkan pencapaian min antara kumpulan eksperimen dan
     kumpulan kawalan.


        Penganalisian data kuantitif akan dilakukan. 16 soalan Bahagian A (
     Latar Belakang Responden ) dan 15 soalan Bahagian B ( soalan tertutup-
     data nominal dan ordinal ). Dalam soalan Bahagian A, data analisis
     menggunakan jadual taburan kekerapan bagi menghitung kekerapan dan
     peratusan. Manakal data untuk Bahagian B ( data ordinal ) pula akan
     dianalisis berdasarkan lima (5) tertib seperti paparan Jadual 1 berikut.
Kategori     Sangat tidak setuju    ----------------------------------  Sangat
         setuju
Tertib         1       2        3         4     5
Skor (S)       5       4        3       2       1
Sampel(s)
Jumlah(S x n)


          Jadual 1 : Jadual Pengumpulan Data


      Data   akan  dianalisis  menggunakan    indeks   kekerapan   dan
   peratusan. Bagi penganalisian data markah skor, taburan kekerapan dibuat
   bagi mencari purata markah skor.


3.7  Ringkasan


      Secara    keseluruhannya  pembelajaran   konstruktivisme   berjaya
   dilaksanakan sekiranya guru dan murid dapat memberikan kerjasama yang
   sepenuhnya. Kajian ini akan menjadi lebih berjaya sekiranya kerjasama
   atau komitmen guru dan murid adalah sangat cemerlang. Pendekatan ini
   sangat sesuai untuk pembelajaran Matematik selain daripada sesuai untuk
   mata pelajaran yang lain juga.


      Selain daripada itu, ia juga bukan sahaja sesuai dilaksanakan bagi
   pembelajaran untuk murid yang pandai, bahkan untuk semua kategori
   pencapaian murid dan yang membezakannya adalah cara aktiviti
   dijalankan.  Sesungguhnya    pembinaan    konsep  atau  idea  daripada
   pengalaman adalah lebih baik daripada penerimaan idea        atau konsep
   secara penerimaan semata-mata.

								
To top