Docstoc

BAB 4 : MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4

Document Sample
BAB 4 : MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4 Powered By Docstoc
					                   BAB 4
          ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN


4.1  Pengenalan


       Bab ini menjelaskan profil responden kajian ini yang terdiri daripada
   72 orang murid daripada dua buah kelas di salah sebuah sekolah rendah di
   Daerah Gombak, Selangor. Seterusnya, bab ini turut membentangkan hasil
   analisis data dan dapatan kajian tentang pencapaian dan minat murid
   terhadap Matematik dalam tajuk yang di ajar.


4.2  Profil Responden


       Kajian ini melibatkan seramai 72 orang murid Tahun Empat di
   sebuah sekolah kategori luar bandar. Murid-murid yang terlibat mempunyai
   tahap pencapaian yang agak sederhana di dalam mata pelajaran
   Matematik secara puratanya. Pernyataan ini adalah berdasarkan keputusan
   yang dicapai dalam Ujian Selaras 1, Ujian Selaras 2, dan juga pencapaian
   dalam  Peperiksaan  Pertengahan   Tahun.  Murid-murid  juga  secara
   umumnya telah didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas yang
   berkaitan dengan tajuk yang diajar seperti pecahan wajar, pecahan setara
   dan pecahan tak wajar. Selain itu, cara menambah nombor pecahan yang
   mempunyai penyebut yang sama telah diajar kepada murid, sebelum kajian
   sebenar dilaksanakan.
4.3   Laporan Dapatan Kajian


4.3.1 Analisis Soal Selidik


        Dapatan daripada gred keputusan yang dikutip dari Ujian Selaras 1,
     Ujian Selaras   2 dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009, boleh
     dikatakan bahawa pencapaian murid kelas ini dikategorikan sebagai
     sederhana.               Pencapaian Kumpulan Ekperimen
        95%

                            75.20%
                 61.50%
                                      Lulus
                    38.50%               Gagal
                              24.80%


           5%


          US1         US2         PPT
               Jenis Ujian/Peperiksaan

     Graf 1 : Perbandingan Pencapaian Kumpulan Eksperimen dalam
   Ujian Selaras 1, Ujian Selaras 2 dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009


        Berdasarkan graf di atas, dapat dilihat bahawa peratus pencapaian
     pencapaian lulus bagi setiap ujian dan peperiksaan adalah melebihi peratus
     gagal. Bagi Ujian Selaras 1 sebanyak 5% murid gagal . Peratus lulus bagi
     Ujian Selaras 2 adalah sebanyak 61.5% dan ianya meningkat dalam
     Peperiksaan Pertengahan Tahun sebanyak 13.70%. Manakala peratus
     murid gagal pula ialah 38.50% pada Ujian Selaras 2 dan nilai ini menurun
     sebanyak 13.7% menjadikan peratus gagal pada Peperiksaan Pertengahan
     Tahun ialah 24.80% sahaja.
             Pencapaian Kumpulan Kawalan

     100%

                         80.60%
                63.90%
                                   Lulus
                                   Gagal
                  36.10%

                            19.40%

        0%

       US1         US2        PPT
            Jenis Ujian/Peperiksaan

   Graf 2 : Perbandingan Pencapaian Kumpulan Kawalan dalam
Ujian Selaras 1, Ujian Selaras 2 dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009


     Berdasarkan graf di atas, dapat dilihat bahawa peratus lulus
  pencapaian murid bagi setiap ujian dan peperiksaan adalah melebihi
  peratus gagal. Bagi Ujian Selaras 1 tiada murid yang gagal . Peratus lulus
  bagi Ujian Selaras 2 adalah sebanyak 63.9% dan ianya meningkat dalam
  Peperiksaan Pertengahan Tahun sebanyak 16.7%. Manakala peratus
  murid gagal pula ialah 36.1% pada Ujian Selaras 2 dan nilai ini menurun
  sebanyak 16.7% menjadikan peratus gagal pada Peperiksaan Pertengahan
  Tahun ialah 19.4% sahaja.


     Dapatan yang diperolehi ini membuktikan bahawa murid-murid dari
  kedua-dua kelas ini adalah kategori sederhana dan peratus gagal mungkin
  dapat dikurangkan lagi jika kaedah yang sesuai digunakan dalam sesi
  pengajaran dan pembelajaran untuk mempertingkatkan kefahaman pelajar
  seterusnya menambah nilai peratus lulus ini.


     Tahap pencapaian seseorang murid terhadap sesuatu mata
  pelajaran juga berkait rapat dengan minat. Minat yang tinggi akan
  merangsang pelajar untuk menumpukan perhatian dan secara tidak
   langsung akan mempertingkatkan kefahaman murid, dan seterusnya
   pencapaian murid dalam mata pelajaran yang diminati akan seterus
   meningkat.       Item         Bilangan    Peratus
                   Murid
       Meminati         28     77.77%
       Tidak meminati      8     22.23 %


Jadual 4.1 : Minat murid terhadap subjek Matematik bagi Kumpulan Eksperimen


      Berdasarkan jadual 4.1, dapatan kajian yang dibuat mengenai minat
   murid dalam bidang Matematik ini mendapati bahawa 28 orang ( 77.77%)
   murid meminati mata pelajaran Matematik dan beranggapan bahawa mata
   pelajaran Matematik adalah satu mata pelajaran yang menarik dan
   mencabar. Manakala 8 orang ( 22.23 %) murid pula tidak meminati mata
   pelajaran ini dengan alasan mata pelajaran ini sukar untuk difahami


       Item         Bilangan    Peratus
                   Murid
       Meminati         30     83.3 %
       Tidak meminati      6      16.7 %


 Jadual 4.2 : Minat Murid terhadap subjek Matematik bagi Kumpulan Kawalan


      Berdasarkan jadual 4.2, dapatan kajian yang dibuat mengenai minat
   murid dalam bidang Matematik ini mendapati bahawa 30 orang ( 83.3%)
   murid meminati mata pelajaran Matematik dan beranggapan bahawa mata
   pelajaran Matematik adalah satu mata pelajaran yang menarik dan
   mencabar. Manakala 6 orang ( 16.7 %) murid pula tidak meminati mata
   pelajaran ini dengan alasan mata pelajaran ini sukar untuk difahami.
   1 – Sangat Tidak Setuju            4 – Setuju

   2 – Tidak Setuju               5 – Sangat Setuju

   3 – Tidak Pasti

BIL     PERNYATAAN          1    2      3    4    5


1.  Matematik      merupakan    1    2      2    27    4
   pelajaran          yang  (2.8%)  (5.6%)  (5.6%)    (75%)  (11.1%)
   menyeronokkan.
2.  Kaedah     penyampaian      2    4      7    20    3
   yang    biasa   digunakan   (5.6%)  (11.1%) (19.4%) (55.6%)    (8.3%)
   dalam     pembelajaran
   senang difahami.
3.  Saya mampu memahami         3    26      4    1    2
   kemahiran      Matematik   (8.3%)  (72.2%) (11.1%)    (2.8%)  (5.6%)
   tanpa bantuan guru.
4.  Saya lebih mudah faham        1    7    10     14    4
   konsep dan fakta dengan      (2.8%)  (19.4%) (27.8%) (38.9%) (11.1%)
   bantuan rakan.
5.  Saya    rasa   terbeban    3    2      3    20    8
   dengan kerja rumah yang      (8.3%)  (5.6%)  (8.3%)  (55.6%) (22.2%)
   diberikan     oleh   guru
   Matematik.
6.  Saya berminat menyertai       3    1      2    25    5
   aktiviti      berkumpulan   (8.3%)  (2.8%)  (5.6%)  (69.4%) (13.9%)
   semasa     pembelajaran
   Matematik.
7.  Saya    yakin     dengan   3    6    20      5    2
   kebolehan          dan  (8.3%)  (16.7%) (55.6%) (13.9%)    (5.6%)
   kemampuan          saya
   menyelesaikan masalah.
8.   Saya sentiasa bersedia        2    22    10    1    1
    untuk menjawab soalan       (5.6%)  (61.1%) (27.8%)  (2.8%)  (2.8%)
    ujian Matematik.
9.   Bertukar     pendangan     3    3    5    15   10
    dengan    rakan    sebaya  (8.3%)  (8.3%)  (13.9%) (41.7%) (27.8%)
    akan      menambahkan
    kefahaman       Matematik
    saya.
10.  Saya selalu bertanyakan       2    3    7    18    6
    guru   jika  menghadapi    (5.6%)  (8.3%)  (19.4%) (50.0%) (16.7%)
    kesukaran atau masalah
    dalam         pelajaran
    Matematik.
11.  Saya sentiasa berazam        4    4    15    10    3
    untuk      memperbaiki (11.1%) (11.1%) (41.7%) (27.8%)      (8.3%)
    prestasi Matematik saya.
12.  Suasana     pembelajaran     3    2    3    18   10
    Matematik    si   sekolah  (8.3%)  (5.6%)  (8.3%)  (50.0%) (27.8%)
    rendah menyeronokkan.
13.  Saya menggunakan buku        2    1    2    23    8
    latihan tambahan selain      (5.6%)  (2.8%)  (5.6%)  (63.9%) (22.2%)
    buku teks.
14.  Saya   berasa    terpaksa   1    1    1    15   18
    mempelajari      Matematik  (2.8%)  (2.8%)  (2.8%)  (41.7%) (50.0%)
    kerana subjek teras.
15.  Matematik         lebih   1    3    2    20   10
    menyeronokkan sekiranya      (2.8%)  (8.3%)  (5.6%)  (55.6%) (27.8%)
    guru    mempelbagaikan
    teknik penyampaian      di
    dalam kelas.


   Jadual 4.3 : Tahap keseronokkan dan minat murid dalam mata pelajaran
               Matematik bagi Kumpulan Eksperimen
   Berdasarkan soal selidik yang terdapat pada jadual 4.3 di atas, seramai 27
orang (75 %) murid bersetuju menyatakan bahawa Matematik merupakan mata
pelajaran yang menyeronokan. Seramai 20 orang ( 55.6 % ) murid daripada 36
menyatakan bahawa kaedah penyampaian yang biasa digunakan dalam
pembelajaran senang difahami. Hanya seorang (2.8%)     murid sahaja yang
bersetuju, mampu memahami kemahiran Matematik tanpa bantuan guru.
Manakala 18 orang (50.0%) murid selalu bertanyakan guru jika menghadapi
kesukaran atau masalah dalam pelajaran Matematik. Seramai 23 orang (69.3%)
menggunakan buku latihan tambahan selain buku teks. Seterusnya seramai 20
orang (55.6%) menyatakan bahawa Matematik menyeronokkan sekiranyan guru
mempelbagaikan teknik penyampaian di dalam kelas.


   Secara keseluruhan murid menyatakan mudah faham dengan pengajaran
yang berbantukan bahan belajar. Ini menunjukkan bahawa majoriti m urid akan
meminati mata pelajaran Matematik jika bahan bantu belajar disediakan dapat
memudahkan mereka mendapat jawapan dengan mudah.


   Soal selidik yang disediakan adalah untuk mengetahui tahap keseronokkan
dan minat Matematik murid-murid. Selain itu, untuk menilai tahap minat mereka
terhadap mata pelajaran Matematik yang sentiasa dikaitkan dengan subjek yang
sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang terutamanya di kalangan murid
tahap sederhana.


   Secara umumnya, semua murid yang terlibat dalam kajian ini, mempunyai
tahap keseronokkan dan minat dalam bidang Matematik adalah sederhana baik.
Majoriti murid mengakui dan mengetahui bahawa Matematik adalah penting dan
sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung ini
mempengaruhi minat pelajar dalam mata pelajaran Matematik.


   Ramai murid, seperti yang dinyatakan dalam perenggan yang sebelum ini,
iaitu sebanyak 75% murid menyukai dan menyatakan bahawa Matematik adalah
menyeronokkan. Dan mata pelajaran ini menjadi lebih menarik dan mudah
difahami dengan adanya bahan-bahan tambahan sebagai bantuan pembelajaran
murid. Jelas di sini menunjukkan bahawa alat bantu belajar, selain membantu
meningkatkan kefahaman murid yang mana ianya akan berkait dengan
peningkatan pencapaian prestasi     murid, ia   juga  secara  tidak  langsung
menimbulkan dan meningkatkan minat murid-murid.


   1 – Sangat Tidak Setuju           4 – Setuju

   2 – Tidak Setuju              5 – Sangat Setuju

   3 – Tidak Pasti


BIL     PERNYATAAN         1    2       3     4     5
 1.  Matematik      merupakan   0    3       2     23    8
   pelajaran         yang  (0%)   (8.3%)    (5.6%)  (63.9%) (22.2%)
   menyeronokkan.
 2.  Kaedah     penyampaian     3    4       8     19    2
   yang    biasa   digunakan  (8.3%)  (11.1%) (22.2%) (52.8%)      (5.6%)
   dalam     pembelajaran
   senang difahami.
 3.  Saya mampu memahami        3    20      10     1     2
   kemahiran      Matematik  (8.3%)  (55.6%) (27.8%)     (2.8%)  (5.6%)
   tanpa bantuan guru.
 4.  Saya lebih mudah faham       3    5      14     10    4
   konsep dan fakta dengan     (8.3%)  (13.9%) (38.9%) (27.8%) (11.1%)
   bantuan rakan.
 5.  Saya    rasa   terbeban   3    7       3     15    8
   dengan kerja rumah yang     (8.3%)  (19.4%)    (8.3%)  (41.7%) (22.2%)
   diberikan     oleh  guru
   Matematik.
 6.  Saya berminat menyertai      6    10      0     9     11
   aktiviti      berkumpulan (16.7%) (27.8%)     (0%)   (25.0%) (30.6%)
   semasa     pembelajaran
   Matematik.
7.  Saya    yakin    dengan   3    5     18    6    4
   kebolehan         dan  (8.3%)  (13.9%) (50.0%) (16.7%) (11.1%)
   kemampuan         saya
   menyelesaikan masalah.
8.  Saya sentiasa bersedia       10    14    6    3    3
   untuk menjawab soalan (27.8%) (38.9%) (16.7%)         (8.3%)  (8.3%)
   ujian Matematik.
9.  Bertukar      pendangan    0    4     6    15   11
   dengan    rakan   sebaya  (0%)   (11.1%) (16.7%) (41.7%) (30.6%)
   akan      menambahkan
   kefahaman       Matematik
   saya.
10.  Saya selalu bertanyakan       1    4     7    14   10
   guru   jika  menghadapi    (2.8%)  (11.1%) (19.4%) (38.9%) (27.8%)
   kesukaran atau masalah
   dalam         pelajaran
   Matematik.
11.  Saya sentiasa berazam        4    0     7    8    7
   untuk      memperbaiki (11.1%)    (0%)   (19.4%) (22.2%) (19.4%)
   prestasi Matematik saya.


12.  Suasana     pembelajaran    3    10    3    10   10
   Matematik    si   sekolah  (8.3%)  (27.8%)  (8.3%)  (27.8%) (27.8%)
   rendah menyeronokkan.


13.  Saya menggunakan buku        2    0     3    20   11
   latihan tambahan selain      (5.6%)  (0%)   (8.3%)  (55.6%) (30.6%)
   buku teks.


14.  Saya   berasa    terpaksa   5    3     4    14   10
   mempelajari      Matematik (13.9%)  (8.3%)  (11.1%) (38.9%) (27.8%)
   kerana subjek teras.
15.   Matematik      lebih   2    2     2     15    15
    menyeronokkan sekiranya   (5.6%)  (5.6%)  (5.6%)   (41.7%) (41.7%)
    guru  mempelbagaikan
    teknik penyampaian   di
    dalam kelas.


   Jadual 4.4 : Tahap keseronokkan dan minat murid dalam mata pelajaran
            Matematik bagi Kumpulan Kawalan


    Berdasarkan soal selidik yang terdapat pada jadual 4.4 di atas, seramai 23
orang (63.9%) murid bersetuju menyatakan bahawa Matematik merupakan
pelajaran yang menyeronokan. Seramai 19 orang ( 52.8 % ) murid daripada 36
menyatakan bahawa kaedah penyampaian yang biasa digunakan dalam
pembelajaran senang difahami. Hanya seorang (2.8%)       murid sahaja yang
bersetuju mampu memahami kemahiran Matematik tanpa bantuan guru.
Manakala 14 orang (38.9%) murid selalu bertanyakan guru jika menghadapi
kesukaran atau masalah dalam pelajaran Matematik. Seramai 20 orang (55.6%)
menggunakan buku latihan tambahan selain buku teks. Seterusnya seramai 15
orang (41.7%) menyatakan bahawa Matematik menyeronokkan sekiranyan guru
mempelbagaikan teknik penyampaian di dalam kelas.


    Secara keseluruhan murid menyatakan mudah faham dengan pengajaran
yang berbantukan bahan belajar. Ini menunjukkan bahawa 30 orang iaitu majoriti
murid  meminati mata pelajaran Matematik sekiranya guru-guru menggunakan
bahan bantu belajar   bagi memudahkan mereka mendapat jawapan dengan
mudah.


    Soal selidik yang disediakan adalah untuk mengetahui tahap keseronokkan
dan minat Matematik murid-murid dan juga untuk menilai tahap minat mereka
terhadap mata pelajaran Matematik yang sentiasa dikaitkan dengan subjek yang
sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang terutamanya di kalangan murid
tahap sederhana.
   Secara umumnya, semua murid yang terlibat dengan kajian ini, mempunyai
tahap keseronokkan dan minat dalam bidang Matematik adalah pada tahap
sederhana baik. Majoriti murid mengakui dan mengetahui bahawa Matematik
adalah penting dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Juga, secara
tidak langsung ini mempengaruhi minat pelajar dalam mata pelajaran Matematik.


   Ramai murid, seperti yang dinyatakan dalam perenggan yang sebelum ini,
sebanyak 83.3% murid menyukai dan menyatakan bahawa Matematik adalah
menyeronokkan sekiranya guru mempelbagaikan teknik dalam pengajaran. Dan
mata pelajaran ini menjadi lebih menarik dan mudah difahami dengan adanya
bahan-bahan tambahan sebagai bantuan untuk pembelajaran murid. Jelas di sini
menunjukkan bahawa alat bantu belajar selain membantu meningkatkan
kefahaman murid yang mana ianya akan berkait dengan peningkatan pencapaian
prestasi murid, ia juga secara tidak langsung menimbulkan dan meningkatkan
minat murid-murid.
   Bilangan dan peratusan mengenai keseronokkan dan minat murid dalam
bidang Matematik boleh dilihat seperti dalam jadual 4.5 bagi Kumpulan
Eksperimen dan jadual 4.6 bagi Kumpulan Kawalan seperti berikut.
        Item - Item   Bilangan    Peratusan
          1       27       75%
          2       20       55.6%
          3       1       2.8%
          4       14       38.9%
          5       20       55.6%
          6       25       69.4%
          7       5       13.9%
          8       1       2.8%
          9       15       41.7%
          10       18       50.0%
          11       10       27.8%
          12       18       50.0%
          13       23       63.9%
          14       15       41.7%
          15       20       55.6%
   Jadual 4.5 : Bilangan dan peratusan keseronokkan dan minat murid
      dalam bidang Matematik bagi Kumpulan Eksperimen
    Item - Item   Bilangan    Peratusan
       1       23       63.9%
       2       19       52.8%
       3       1       2.8%
       4       10       27.8%
       5       15       41.7%
       6       9       25.0%
       7       6       16.7%
       8       3       8.3%
       9       15       41.7%
       10      14       38.9%
       11       8       22.2%
       12      10       27.8%
       13      20       55.6%
       14      14       38.9%
       15      15       41.7%
Jadual 4.6 : Bilangan dan peratusan keseronokkan dan minat murid
   dalam bidang Matematik bagi Kumpulan Kawa lan
4.3.2 Analisis Markah


                    Tahap Pencapaian
                      Kumpulan     Kumpulan
          Gred     Bilangan Eksperimen Bilangan Kawalan
        A ( 80-100 )     11    30.%   0   0.0%
        B ( 60-79 )      19    52.8%   6   16.7%
        C ( 40-59 )      6     16.7%   11  30.6%
        D ( 20-39 )      0     0.0%   18  50.0%
        E ( 0- 19 )      0     0.0%   1   2.8%
        LULUS         36    100.0%   17  47.2%
        GAGAL         0     0.0%   19  52.8%

 Jadual 4.7 : Tahap pencapaian yang diperolehi bagi Ujian-Pos untuk Kumpulan
               Eksperimen dan Kumpulan Kawalan


    Selepas ujian pos dilaksanakan, terdapat perbezaan markah yang
diperolehi oleh murid. Pencapaian ujian pos tersebut boleh dirujuk dalam jadual
4.7 . Dalam ujian bagi Kumpulan Eksperimen semua murid lulus (100%),
berbanding dengan Kumpulan Kawalan yang menunjukkan hanya 17 orang murid
(47.2%) sahaja yang lulus. Terdapat perbezaan sebanyak (52.8%) kelulusan
antara Kumpulan Eksperimen berbanding dengan Kumpulan Kawalan.


    Dapat juga dilihat dalam jadual tersebut bilangan murid yang mendapat
gred A seramai 11 orang ( 30.0%%) bagi Kumpulan Eksperimen. Manakala
Kumpulan Kawalan tiada murid mencapai gred A. Ini menunjukkan peningkatan
yang baik dengan menggunakan pendekatan konstraktivisme.. Manakala bilangan
murid yang gagal iaitu mendapat gred D dan gred E seramai 19 orang (52.8%)
bagi Kumpulan Kawalan. Bilangan ini agak besar iaitu melebih separuh murid
gagal dalam ujian tersebut.


    Hasil daripada analisis ujian-pos yang telah dijalankan menunjukkan
bahawa pencapaian Kumpulan Eksperimen yang menggunakan Blok Sifir lebih
baik berbanding Kumpulan Kawalan yang hanya menggunakan pendekatan
tradisional.
4.3.3  Pengujian Hipotesis


     Soalan Kajian :
     Adakah penggunaan kaedah kontruktivisme atau kaedah tradisional
     dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam tajuk yang telah di ajar ?

                               Eksperimen   Kawalan
      N             Valid             36      36
                    Missing             0      0
      Mean                          72.69    43.33
      Std. Error of Mean                   2.210    2.143
      Median                         72.00    41.50
      Mode                           67      33
      Std. Deviation                    13.262    12.860
      Variance                       175.875   165.371
      Skewness                        -.070     .384
      Std. Error of Skewness                  .393    .393
      Range                           56     50
      Minimum                          44     17
      Ma ximum                         100     67
      Sum                          2617     1560
      Percentiles        25             67.00    33.00
                    50             72.00    41.50
                    75             83.00    50.00


                 Jadual 4.8 : Jadual Statistik data


    Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif
    H0 : Tiada perbezaan dalam min skor ujian yang telah dijalankan.
    H1 : Terdapat perbezaan dalam min skor ujian yang telah dijalankan.
        Jadual 4.8 menunjukkan nilai min bagi pencapaian yang diperolehi
    dengan pengajaran yang menggunakan kaedah konstruktivisme ialah 72.69
    dan bagi pengajaran yang menggunakan kaedah tradisional pula ialah
    43.33. Nilai varians yang diperolehi masing-masing 13.262 bagi kaedah
    konstruktivisme     dan  12.860   bagi  kaedah    tradisional.  Kaedah
    konstruktivisme mempunyai sisihan piawai sebanyak 175.875 dan kaedah
    tradisional mempunyai sisihan piawai sebanyak 165.371.
    Maklumat persampelan boleh dilihat seperti dalam jadual 4.8 yang berikut;


Item            N          Sisihan Piawai        Min     Varians
Kumpulan          36           13.262          72.69    175.875
Eksperimen
Kumpulan          36           12.860          43.33    165.371
Kawalan


              Jadual 4.9 : Maklumat persampelan


    1. Pernyataan hipotesis :
       H0 :  1 =  2      atau     1 -  2 = 0 (Tiada kesan)
       H1 :  1 >  2 atau          1 -  2 > 0 (Kesan positif)


    2. Statistik ujian :
              35(175.875)  35(165.371)
        s  p
            =               = 18.2145
                    36

                        1
        s  d
            = ( 18.2145)
                        36
                          = 3.0358

              72.69  43.33
        T    =         = 9.6713
               3.0358


    3. Nilai genting dan rantau penolakan :
       Dengan aras keertian  =5%, daripada sifir taburan t dengan
        v =36 – 1 = 35,
       Nilai genting   t  35, 0.05
                        = 2.0301


    4. Keputusan ujian :
       Oleh sebab t = 9.6713 >        t  35, 0.05
                                  = 2.0301 , maka tolak H0 pada aras

       keertiaan 5%.


    5. Kesimpulan :
      Daripada dapatan ini dapat disimpulkan bahawa data mempunyai
   maklumat yang cukup untuk menyokong wujud kesan positif, di mana
   pencapaian yang diperolehi daripada penggunaan kaedah kontruktivisme
   adalah lebih baik berbanding pencapaian yang diperolehi dari penggunaan
   kaedah pengajaran secara tradisional. Maka, terbukti bahawa kaedah
   pengajaran konstruktivisme yang digunakan dapat meningkatkan minat dan
   seterusnya pencapaian prestasi murid.


4.3.4 Penerimaan Hipotesis


      Dalam   menentukan    samada    H0   diterima  atau   ditolak
   adalahberpandukan kepada ujian-t satu hujung. Untuk melakukan ujian-t,
   data dari Jadual 4.5 diambil kira. Dari jadual tersebut bilangan n adalah 36,
   s1=12.860, s2=13.262,   1=72.69,  dan  2=43.33.  Ujian-t ini diuji pada tahap
   V=t35,0.05. Nilai ini boleh didapati dengan merujuk buku sifir statistik seperti
   yang telah di lampirkan di lampiran H. Dari sifir ini, mendapati nilai bagi
   V=t35,0.05 adalah 2.0301. Jika dari hasil pengiraan melebihi nilai V, maka H0
   akan diterima. Manakala jika hasil pengiraan lebih kecil dari nilai V maka H 0
   akan ditolak.


      Setelah melakukan bebarapa pengiraan, didapati nilai untuk t adalah
   9.6713. Dari sini jelas menunjukkan bahawa nilai t lebih kecil daripada nilai
   V. Ini menunjukkan bahawa t berada dalam rantau penerimaan. Oleh itu H0
   ditolak dan H1 diterima.


      Daripada dapatan ini dapat disimpulkan bahawa data mempunyai
   maklumat yang cukup untuk menyokong wujud kesan positif. Ini bererti,
   kaedah pengajaran konstruktivisme yang digunakan dapat meningkatkan
   minat dan pencapaian prestasi pelajar dalam pembelajaran.
4.4  Rumusan


       Bab ini telah menjelaskan maklumat responden     kajian dan
   membentangkan dapatan kajian tentang kesan penggunaan kaedah
   konstruktivisme dan kaedah tradisoanal dalam pengajaran bagi tajuk yang
   diajar,iaitu Masalah Penguasaan Operasi Tambah bagi Pecahan Setara di
   kalangan murid Tahun 4 terhadap minat, keseronokkan dan pencapaian
   prestasi.


       Murid adalah daripada kelompok murid yang mempunyai tahap
   pencapaian yang sederhana serta mempunyai minat yang juga sederhana
   dalam bidang Matematik .


       Data yang telah dianalisis jelas menunjukkan bahawa H0 ditolak dan
   H1 diterima, yang mana membawa maksud terdapat peningkatan terhadap
   pencapaian pelajar dengan menggunakan kaedah kontruktivisme semasa
   pengajaran bagi tajuk Masalah Penguasaan Operasi Tambah bagi
   Pecahan Setara. H0 adalah tiada perubahan diantara min markah dalam
   pencapaian yang menggunakan kaedah konstruktivisme dan kaedah
   tradisional yang telah dijalankan. Manakala H1 adalah terdapat perubahan
   di antara min markah ujian Kumpulan Eksperimen dan juga ujian Kumpulan
   Kawalan yang telah dijalankan.
                  BAB 5
         RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN


5.1  Pengenalan


      Hasil analisis data dan dapatan-dapatan kajian telah dibentangkan
   dalam bab keempat.    Bab ini pula, sebagai penutup tirai, akan
   membentangkan ringkasan kajian , membincangkan dapatan-dapatan
   kajian, membuat kesimpulan dapatan kajian, membincangkan implikasi
   dapatan-dapatan kajian dan mencadangkan kajian lanjutan.


5.2  Rumusan Hasil Kajian


      Kajian ini dilakukan bagi melihat kesan kaedah konstruktivisme
   dalam pengajaran tajuk Masalah Penguasaan Operasi Tambah bagi
   Pecahan Setara di kalangan murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di
   Daerah Gombak, Selangor. Responden kajian ini ialah murid Tahun 4 di
   salah sebuah sekolah di Daerah tersebut. Sampel kajian diambil daripada
   dua kelas yang menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza iaitu
   menggunakan kaedah konstruktivisme dan kaedah tradisional.


      Instrumen kajian terdiri daripada ujian bagi Kumpulan Eksperimen
   dan ujian bagi Kumpulan Kawalan. Penyelidik telah bersemuka dan
   berbincang dengan penyelia kajian ini mengenai skrip ujian sebelum
   melaksanakan ujian tersebut kepada responden. Selain itu, penyelidik juga
   telah menggunakan borang soal selidik untuk mengetahui     minat dan
   keseronokkan murid terhadap bidang Matematik.


      Sampel kajian terdiri daripada 36 orang murid daripada Kumpulan
   Eksperimen dan 36 orang daripada Kumpulan Kawalan terdiri daripada
   murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di Daerah Gombak. Data dikutip
   mengikut kumpulan dengan menggunakan ujian yang sama untuk dua
   kelas yang mempunyai pencapaian tahap sederhana iaitu seramai 72
   orang. Data dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS versi 14
   dalam persekitaran windows untuk mendapatkan nilai min, varians dan
   sisihan piawai. Analisis ujian-t juga digunakan untuk mendapatkan
   kesimpulan akhir.


5.3  Perbincangan Dapatan Kajian


      Analisis deskriftif mengenai persepsi dan minat   terhadap bidang
   Matematik  pada keseluruhannya menunjukkan sikap yang sederhana
   ( 69.4%) di kalangan responden yang terlibat dalam kajian ini. Dan terdapat
   juga sebahagian responden turut menyatakan bahawa Matematik adalah
   sukar untuk difahami. Dapatan ini sepadan seperti yang dinyatakan oleh
   Sabri et. al 2006, bahawa pendidikan Matematik di sekolah       tidak
   menyeronokkan dan sukar difahami.


      Daripada analisis tersebut juga terdapat kira-kira (48.6 %) responden
   menyatakan   Matematik   lebih  menyeronokkan    sekiranya  guru
   mempelbagaikan teknik penyampaian     di dalam kelas. Jelas di sini
   menunjukkan bahawa pemilihan kaedah pengajaran yang tepat dan sesuai
   amat memainkan peranan yang penting untuk memberi kefahaman kepada
   murid. Sikap dan minat murid boleh diubah sekiranya sesuatu pelajaran
   yang diajar dapat mengatasi kelemahan yang dihadapi oleh murid.
   Pendekatan pengajaran yang kurang berkesan hanya akan menyukarkan
   kefahaman murid terhadap ilmu yang diberi. Keadaan ini juga seterusnya
   boleh membantutkan minat murid terhadap Matematik (Sabri et al. 2006).
        Dalam kajian ini juga, didapati bahawa sebahagian responden tidak
   mempunyai jawapan tepat mengenai pengetahuan sedia ada yang dimiliki
   dapat digunakan untuk mempelajari ilmu Matematik yang lebih susah.
   Keadaan ini menunjukkan bahawa murid tidak memahami ilmu Matematik
   yang telah diperolehi untuk diaplikasikan dalam topik-topik yang lebih
   mencabar. Dan menjadikan kenyataan bahawa Matematik itu sukar adalah
   benar.


        Ujian-t digunakan bagi mengenalpasti sama ada wujud atau tidak
   perbezaan min markah di antara ujian bagi Kumpulan Eksperimen dan
   ujian bagi Kumpulan Kawalan. Daripada ujian-t yang dilakukan, didapati
   bagi hipotesis kajian, hipotesis nol ditolak kerana tidak terdapat perbezaan
   yang signifikan antara kedua ujian pos bagi dua kumpulan responden.
   Hipotesis alternatif diterima kerana terdapat perbezaan yang signifikan
   antara ujian bagi Kumpulan Eksperimen dan ujian bagi Kumpulan Kawalan.
   Maka kesimpulan akhir dapat dibuat bahawa          kaedah pengajaran
   konstruktivisme yang digunakan dapat meningkatkan pencapaian prestasi
   murid.


5.4  Implikasi Dapatan Kajian


        Bahagian ini menyenaraikan semua dapatan kajian sebagai
   kesimpulan kepada hasil kajian ini. Kajian ini mendapati:


         (i)  Pengetahuan dan kemahiran asas Matematik bagi
             sebahagianbesar murid adalah memuaskan.
         (i)  Minat terhadap mata pelajaran Matematik sebahagian
             daripada murid adalah sederhana.
         (ii)  Kaedah pengajaran yang digunakan dapat meningkatkan
             minat dan pencapaian prestasi pelajar.
       Kajian ini mendapati pengetahuan dan kemahiran asas Matematik
   bagi sebahagian kecil murid adalah sederhana. Implikasi dapatan ini ialah
   para guru perlu menguji pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan
   murid sebelum guru mula mengajar tajuk Matematik yang baru. Guru perl u
   mengenalpasti terlebih dahulu pengetahuan sedia ada murid. Informasi ini
   akan memudahkan guru untuk membuat perancangan pengajaran yang
   bersesuaian dengan tahap pengetahuan sedia ada murid dan kemahiran
   asas yang dimiliki murid. Ini juga akan memudah dan melancarkan lagi sesi
   pengajaran dan pembelajaran.


       Guru perlu membuat ulangkaji pengetahuan dan kemahiran asas
   yang  diperlukan sehingga   murid  menguasainya. Murid-murid  perlu
   menguasai pengetahuan dan kemahiran asas ini untuk memudahkannya
   memahami tajuk yang baru. Mempelajari sesuatu tajuk yang baru tanpa
   menguasai pengetahuan dan kemahiran asas yang terdahulu hanya akan
   menyukarkan proses pembelajaran. Keadaan ini hanya akan melambatkan
   proses penerimaan ilmu yang baru. Oleh itu, guru perlu memastikan m urid-
   murid telah menguasai sekurang-kurangnya kemahiran-kemahiran asas
   yang diperlukan dalam pembelajaran tajuk yang baru.


5.5  Cadangan Kajian Lanjutan


       Kajian ini telah dijalankan dengan beberapa batasan kajian.
   Berasaskan kepada batasan-batasan ini, berikut dicadangkan beberapa
   kajian lanjutan:


       ( i ) Kajian ini hanya melibatkan murid-murid Tahun 4 .
          Kajian lanjutan dicadangkan supaya melibatkan murid-murid
          yang berada di Tahap 2 sekolah rendah.


       (ii)  Kajian ini hanya merangkumi Operasi Tambah Pecahan Setara
          Kajian seterusnya di cadangkan untuk merangkumi semua
          Operasi yang melibatkan Tajuk Pecahan.
       (iii) Untuk mendapatkan kesan yang lebih baik bagi membuktikan
         bahawa  kaedah   yang  dipilih iaitu kaedah pembelajaran
         konstruktivisme adalah berkesan dalam meningkatkan minat
         dan prestasi murid, penyelidik     mencadangkan bagi kajian
         lanjutan diadakan dengan membuat perbandingan antara
         kaedah pembelajaran konstruktivisme dengan kaedah-kaedah
         pembelajaran yang    lain. Dapatan daripada perbandingan
         tersebut dikaji dan seterusnya keputusan dapat dibuat untuk
         membuktikan    sama  ada   keadah   pembelajaran  secara
         konstruktivisme  ini  lebih berkesan dari   lain-lain kaedah
         pembelajaran atau sebaliknya.


5.6  Rumusan


       Bab ini telah memberikan ringkasan kajian, membincangka n
   dapatan-dapatan kajian, memberi kesimpulan secara keseluruhan hasil
   dapatan   kajian,  membincangkan     impilikasi  dapatan  kajian  dan
   mencadangkan beberapa kajian lanjutan. Sebagai kata penutup, kajian ini
   hanya   merupakan kajian awal tentang      kesan kaedah penga jaran
   konstruktivisme terhadap peningkatan minat dan pencapaian prestasi murid
   dalam mata pelajaran Matematik bagi tajuk Masalah Penguasaan Operasi
   Tambah bagi Pecahan Setara. Kajian yang lebih terperinci dan tepat perlu
   dilakukan untuk memantapkan lagi dapatan kajian tentang kaedah
   pengajaran ini.
RUJUKAN


Bahagian Pendidikan Guru (1998). Modul Pengajaran dan Pembelajaran
   Matematik SekolahRendah. DBP, Kuala Lumpur.


Dr Norhayati Haji Alwi, Dr Aida Suraya, Hj Md Yunus (2006). Perancangan
   Kurikulum Pendidikan Matematik, Open University Malaysia, Kuala Lumpur.


Ee Ah Meng (1996). Pemantapan Proses Pendidikan (Asas Pendidikan 4)
   Penerbitan FajarBakti, Shah Alam.


Ee Ah Meng. 1997. Pedagogi II. Pelaksanaan Pengajaran. Shah Alam: Penerbit
   Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Effandi Zakaria.2005. Asas Pembelajaran Koperatif Dalam Matematik.Selangor:
   Penerbit Karisma Production Sdn. Bhd.


Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad. 2007. Trend Pengajaran
   dan Pembelajaran Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Publications
   & Distributors Sdn Bhd.


Ernst Von Glasersfeld.1991. Radical Constructivism in Mathematics Education.
   Netherlands: Kluwer Academic Publishers.


Gauvain, M. 2001. The Social Context of cognitive development. New York: The
   Guilford Press.


Hamzah. 2001. Pembelajaran Matematika Menurut Teori Belajar Kontruktivisme.
   Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 40, Departemen
   Pendidikan    Nasional  Republik  Indonesia.(  atas  talian  )
   www.DEPDIKNAS.GO.ID ( 28 Oktober 2008 )
Loh Kok Khuan, Maharom Mahmood (2001). Pembelajaran secara
   Konstruktivisme. PPK Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.


Mansor Ahmad Saman, Razali Mohamad & Shawaludin Anis, 1984. Pengantar
   Komunikasi. Pulau Pinang: Penerbit USM.


Ng Kim Choy. 1999. Prinsip-prinsip Konstruktivisme. (atas talian)
   http://www.teachersrock.net ( 2 November 2008 )


Nik Aziz Nik Pa (1992). AgendaTindakan Penghayatan Matematik KBSR dan
   KBSM,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur


Nik Aziz Nik Pa (1999). Pendakatan Komstruktivisme Redikal Dalam Pendidikan
   Matematik,Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.


Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001. Pembelajaran Secara Konstruktivisme.
   Kementerian Pendidikan Malaysia.


Rosalind Charlesworth. 1996. Experiences in Math for Young Children. Third
   Edition. United States of America: Delmar Publishers.


Rusdy. 2001. Cara Seseorang Memperoleh Pengetahuan dan Implikasinya pada
   Pembelajaran      Matematika.    (    atas    talian   )
   http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/rusdy-a-siroj.htm ( 3 November 2008 )


Sabri Ahmad, Tengku Zawawi Tengku Zainal dan Aziz Omar. 2006. Isu-Isu Dalam
   Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Publications &
   Distributors Sdn Bhd.


Tengku Zawawi (2005), Matematik KBSR dan KBSM: Harapan dan Realiti, Mac
   2006,http://members,tripod.com
                                LAMPIRAN A


              SOAL SELIDIK MURID
            (LATAR BELAKANG MURID)
Arahan : Jawab semua soalan. Tandakan ( / ) di ruang yang disediakan


Bahagian 1 : SEKOLAH
Nama Sekolah : SK Sungai Buloh
        47000 Sungai Buloh Selangor
Bahagian 2 : BUTIR DIRI PELAJAR


1. Jantina :       Lelaki    (   )
             Perempuan (    )
2. Kaum :        Melayu    (   )
             Cina     (   )
             India    (   )
             Lain-lain  (   ) Sila nyatakan :_______________
3. Agama :        Islam    (   )
             Cina     (   )
             India    (   )
             Lain-lain  (   ) Sila nyatakan:__ _____________
4. Cara datang ke sekolah :    Jalan Kaki   (  )
                 Basikal     (  )
                 Motosikal    (  )
                 Lain-lain    (  )
                 Sila nyatakan :________________


5. Kemudahan computer di rumah :     Ada     (   )
                     Tiada    (   )
6. Kemudahan telefon bimbit :   Ada       (  )
                 Tiada      (  )
7. Jumlah wang saku :       Kurang RM 1.00   (   )
                 Rm1.00-RM 2.00   (   )
8. Tusyen :            Ada       (  )
                 Tiada      (  )
9. Keputusan Ujian (sila nyatakan):    Bahasa Melayu 1  (  )
                     Bahasa Melayu 2  (  )
                     Bahasa Inggeris  (  )
                     Matematik  (   )
                     Sains    (   )
Bahagian 3 : BUTIR DIRI KELUARGA/PENJAGA


1. Kaum :     Melayu     (   )
         Cina      (   )
         India     (   )
         Lain-lain   (   ) sial nyatakan :___________________


2. Umur :     30an      (   )
         40an      (   )
         Lebih 50an   (   )


3. Kediaman :   Rumah sendiri     (    )
         Rumah sewa (     )


4. Kelayakan Akademik :  Bawah SPM       (  )
             SPM/Diploma      (  )
             Ijazah/lebih tinggi  (  )


5. Pendapatan :  Kurang RM 1000        (  )
         RM 1000-RM 2000        (  )
         RM 2000 keatas        (  )


6. Pekerjaan :      Sendiri        (  )
             Swasta        (  )
                TERIMA KASIH
                                     LAMPIRAN B


             SOAL SELIDIK MURID TAHUN 4


TUJUAN KAJIAN : Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa
maklumat tentang    tahap keseronokan dan minat pelajar terhadap pelajaran
Matematik.


ARAHAN :    Jawab semua soalan. Isi di ruangan yang disediakan.


MASA :        15 minit


BAHAGIAN 1 : SEKOLAH
Nama Sekolah : SK Sungai Buloh
         47000 Sungai Buloh, Selangor.


BAHAGIAN 2 : MAKLUMAT MURID
PANDUAN :

   1 – Sangat Tidak Setuju           4 – Setuju

   2 – Tidak Setuju              5 – Sangat Setuju

   3 – Tidak PastiBIL          PERNYATAAN           1    2   3   4  5
 1.   Matematik merupakan pelajaran yang
     menyeronokkan.
 2.   Kaedah   penyampaian  yang  biasa
     digunakan dalam pembelajaran senang
     difahami.
 3.   Saya mempu memahami kemahiran
     Matematik tanpa bantuan guru.
4.  Saya lebih mudah faham konsep dan
   fakta dengan bantuan rakan.
5.  Saya  rasa   terbeban  dengan   kerja
   rumah   yang   diberikan  oleh   guru
   Matematik.
6.  Saya    berminat    menyertai   aktiviti
   berkumpulan    semasa    pembelajaran
   Matematik.
7.  Saya yakin dengan kebolehan dan
   kemampuan     saya    menyelesaikan
   masalah.
8.  Saya    sentiasa    bersedia   untuk
   menjawab soalan ujian Matematik.
9.  Bertukar   pendangan    dengan   rakan
   sebaya akan menambahkan kefahaman
   Matematik saya.
10.  Saya  selalu bertanyakan guru jika
   menghadapi kesukaran atau masalah
   dalam pelajaran Matematik.
11.  Saya    sentiasa    berazam    untuk
   memperbaiki prestasi Matematik saya.
12.  Suasana pembelajaran Matematik si
   sekolah rendah menyeronokkan.
13.  Saya  menggunakan      buku   latihan
   tambahan selain buku teks.
14.  Saya  berasa   terpaksa   mempelajari
   Matematik kerana subjek teras.
15.  Matematik     lebih   menyeronokkan
   sekiranya guru mempelbagaikan teknik
   penyampaian di dalam kelas.
                        LAMPIRAN C


           KUIZ 1 : TOPIK– PECAHAN


Pecahan Setara
1.  1    =
   2     10
2.  1   =
   4     8
3.  2   =
   5      10
4.  1   =
   2      6
5.  1   =
   4     8
6.  2   =

   3     6
                                 LAMPIRAN D
            KUIZ 2 : TOPIK – PECAHAN

Jawab semua soalan di bawah.1.    1  +  1        2.    3    +    1
     3    6             4        8
3.  2    +  2        4.  2    +    1
   3      9           6        3
5.  1    +  1        6.  3    +    1
   2      3           10        5
                                  LAMPIRAN E


              KUIZ 3 : TOPIK – PECAHAN

Jawab semua soalan di bawah.1.    1    +  1        2.    1    +    1
     2      6            2        5
3.  1    +    2        4.    2   +   1
   3        9             3      2
5.  4    +    2        6.  6    +    1
   5        10          8        4
                PENGHARGAAN


              Bismillahirrahmannirrahim


   Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan    kepada penyelia
kajian, iaitu Pn. Haslina Jaafar dan juga penyelia penulisan kertas cadangan
kajian ini, atas bimbingan, tunjuk ajar dan keperihatinan membantu tanpa mengira
masa dan tempat di sepanjang penulisan projek kajian ini.


   Penghargaan yang tidak terhingga juga kepada Hj. Zulkifli bin Hj. Hainin
selaku Guru Besar dan En. Abdul Rahman Idrus selaku Guru Penolong Kanan
Pentadbiran SK Sungai Buloh, Selangor yang telah membenarkan projek kajian ini
dijalankan.


   Saya juga amat menghargai sokongan moral, dorongan dan idea-idea yang
diberikan rakan seperjuangan dalam menjayakan kajian ini. Terima kasih kepada
Saudari Fairus Jannatul Naimah Jaafar, Saudari Asmida Ahmad dan Saudari
Fatehah Noramin.


   Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada rakan-rakan guru yang
dikasihi, Pn. Normala Sanuse, Cik Siti Aishah Jantan, Cik Anisah Mohd Borham
dan Pn. Sulia Suhed kerana bantuan dan sokongan yang diberi sehingga kajian
ini dapat disiapkan. Tidak lupa kepada ayahanda dan bonda tercinta , Majid bin
Jusoh dan Mekalthom Awang yang sentiasa memberi doa dan restu. Jasa dan
budi baik semua akan dikenang selalu.
ISI KANDUNGAN                       HALAMAN


PENGAKUAN                           i
PENGHARGAAN                          ii
ABSTRAK                            ii
ISI KANDUNGAN                         vi
SENARAI RAJAH                         vii
SENARAI GRAF                          vii
SENARAI JADUAL                         vii
SENARAI LAMPIRAN                        viii


BAB 1  PENDAHULUAN

 1.1  Pengenalan                       1
 1.2  Latar Belakang Kajian                 2
 1.3  Persoalan Kajian                    3
 1.4  Objektif Kajian                    4
 1.5  Batasan Kajian                     4
 1.6  Definisi Istilah                    6
 1.7  Hipotesis Kajian                    7
 1.8  Kepentingan Kajian                   8


BAB 2  TINJAUAN LITERATUR

 2.1  Pengenalan                       10
 2.2  Literatur Berkaitan                  11
    2.2.1  Konstruktivisme                13
    2.2.2  Teori dan Prinsip Asas Konstruktivisme    14
    2.2.3  Pendekatan Konstruktivisme dalam Proses
         Pengajaran dan Pembelajaran Matematik     16
    2.2.4  Konstruktivisme melalui pembelajaran
        koperatif dan inkuir          17
    2.2.5  Pendekatan Tradisional dalam Proses
        Pengajaran dan Pembelajaran Matematik  17


 2.3  Kajian Berkaitan                18
 2.4  Rumusan                     21


BAB 3  METODOLOGI KAJIAN

 3.1  Pengenalan                   22
 3.2  Rekabentuk Kajian                22
 3.3  Populasi dan Sampel Kajian           24
 3.4  Instrumen Kajian                24
 3.5  Prosedur Pengumpulan Data            25
 3.6  Cara Penganalisi Data              26
 3.7  Ringkasan                    27


BAB 4  ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN

 4.1  Pengenalan                   28
 4.2  Profil Responden                29
 4.3  Laporan Dapatan Kajian
    4.3.1  Analisis Soal Selidik          29
    4.3.2  Analisis Markah
    4.3.3  Pengujian Hipotesis           42
    4.3.4  Penerimaan Hipotesis


 4.4  Rumusan                     45
BAB 5  PERPINCANGAN DAN IMPLIKASI
 5.1  Pengenalan          46
 5.2  Rumusan Hasil Kajian     46
 5.3  Perbincangan Dapatan Kajian  47
 5.4  Implikasi Dapatan Kajian   48
 5.5  Cadangan Kajian Lanjutan   49
 5.6  Rumusan            50


RUJUKAN
LAMPIRAN
          SENARAI RAJAH


RAJAH  TAJUK                     HALAMAN
  1   Reka Bentuk Kajian               23
           SENARAI GRAF


GRAF   TAJUK                     HALAMAN
  1   Perbandingan Pencapaian Kumpulan        29
     Eksperimen dalam Ujian Selaras 1, Selaras 2
     dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
  2   Perbandingan Pencapaian Kumpulan Kawalan    30
     dalam Ujian Selaras 1, Selaras 2 dan
     Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
          SENARAI JADUAL


JADUAL  TAJUK                     HALAMAN
  1   Jadual Pengumpulan Data             27
  4.1  Minat Murid Terhadap Subjek Matematik bagi   31
     Kumpulan Eksperimen
  4.2  Minat Murid Terhadap Subjek Matematik bagi   31
      Kumpulan Kawalan
  4.3   Tahap Keseronokkan dan Minat Murid dalam    32-33
      Mata Pelajaran Matematik bagi Kumpulan
      Eksperimen
  4.4   Tahap Keseronokkan dan Minat Murid dalam    35-37
      Mata Pelajaran Matematik bagi Kumpulan
      Kawalan


  4.5   Bilangan dan Peratusan Keseronokkan dan     39
      Minat Murid dalam Bidang Matematik bagi
      Kumpulan Eksperimen
  4.6   Bilangan dan Peratusan Keseronokkan dan     40
      Minat Murid dalam Bidang Matematik bagi
      Kumpulan Kawalan
  4.7   Tahap Pencapaian yang Diperolehi bagi Ujian   41
      Pos untuk Kumpulan Eksperimen dan
      Kumpulan Kawalan
  4.8   Jadual Statistik Data              42
  4.9   Maklumat Pensampelan              43
           SENARAI LAMPIRAN


LAMPIRAN  TAJUK                     HALAMAN
  A    Soal Selidik Murid               51-53
  B    Soal Selidik Murid Tahun 4           54-55
  C    Kuiz 1                     56
  D    Kuiz 2                     57
  E    Kuiz 3                     58
  F    Surat Pengesahan Universiti Terbuka       59
  G    Sifir Nilai Genting Taburan t         60-61

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4956
posted:3/30/2011
language:Malay
pages:40
Description: MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4 DI