BAB 5 : MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4

Document Sample
BAB 5 : MASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4 Powered By Docstoc
					                  BAB 5
         RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN


5.1  Pengenalan


      Hasil analisis data dan dapatan-dapatan kajian telah dibentangkan
   dalam bab keempat.    Bab ini pula, sebagai penutup tirai, akan
   membentangkan ringkasan kajian , membincangkan dapatan-dapatan
   kajian, membuat kesimpulan dapatan kajian, membincangkan implikasi
   dapatan-dapatan kajian dan mencadangkan kajian lanjutan.


5.2  Rumusan Hasil Kajian


      Kajian ini dilakukan bagi melihat kesan kaedah konstruktivisme
   dalam pengajaran tajuk Masalah Penguasaan Operasi Tambah bagi
   Pecahan Setara di kalangan murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di
   Daerah Gombak, Selangor. Responden kajian ini ialah murid Tahun 4 di
   salah sebuah sekolah di Daerah tersebut. Sampel kajian diambil daripada
   dua kelas yang menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza iaitu
   menggunakan kaedah konstruktivisme dan kaedah tradisional.


      Instrumen kajian terdiri daripada ujian bagi Kumpulan Eksperimen
   dan ujian bagi Kumpulan Kawalan. Penyelidik telah bersemuka dan
   berbincang dengan penyelia kajian ini mengenai skrip ujian sebelum
   melaksanakan ujian tersebut kepada responden. Selain itu, penyelidik juga
   telah menggunakan borang soal selidik untuk mengetahui     minat dan
   keseronokkan murid terhadap bidang Matematik.


      Sampel kajian terdiri daripada 36 orang murid daripada Kumpulan
   Eksperimen dan 36 orang daripada Kumpulan Kawalan terdiri daripada
   murid Tahun 4 di salah sebuah sekolah di Daerah Gombak. Data dikutip
   mengikut kumpulan dengan menggunakan ujian yang sama untuk dua
   kelas yang mempunyai pencapaian tahap sederhana iaitu seramai 72
   orang. Data dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS versi 14
   dalam persekitaran windows untuk mendapatkan nilai min, varians dan
   sisihan piawai. Analisis ujian-t juga digunakan untuk mendapatkan
   kesimpulan akhir.


5.3  Perbincangan Dapatan Kajian


      Analisis deskriftif mengenai persepsi dan minat   terhadap bidang
   Matematik  pada keseluruhannya menunjukkan sikap yang sederhana
   ( 69.4%) di kalangan responden yang terlibat dalam kajian ini. Dan terdapat
   juga sebahagian responden turut menyatakan bahawa Matematik adalah
   sukar untuk difahami. Dapatan ini sepadan seperti yang dinyatakan oleh
   Sabri et. al 2006, bahawa pendidikan Matematik di sekolah       tidak
   menyeronokkan dan sukar difahami.


      Daripada analisis tersebut juga terdapat kira-kira (48.6 %) responden
   menyatakan   Matematik   lebih  menyeronokkan    sekiranya  guru
   mempelbagaikan teknik penyampaian     di dalam kelas. Jelas di sini
   menunjukkan bahawa pemilihan kaedah pengajaran yang tepat dan sesuai
   amat memainkan peranan yang penting untuk memberi kefahaman kepada
   murid. Sikap dan minat murid boleh diubah sekiranya sesuatu pelajaran
   yang diajar dapat mengatasi kelemahan yang dihadapi oleh murid.
   Pendekatan pengajaran yang kurang berkesan hanya akan menyukarkan
   kefahaman murid terhadap ilmu yang diberi. Keadaan ini juga seterusnya
   boleh membantutkan minat murid terhadap Matematik (Sabri et al. 2006).
        Dalam kajian ini juga, didapati bahawa sebahagian responden tidak
   mempunyai jawapan tepat mengenai pengetahuan sedia ada yang dimiliki
   dapat digunakan untuk mempelajari ilmu Matematik yang lebih susah.
   Keadaan ini menunjukkan bahawa murid tidak memahami ilmu Matematik
   yang telah diperolehi untuk diaplikasikan dalam topik-topik yang lebih
   mencabar. Dan menjadikan kenyataan bahawa Matematik itu sukar adalah
   benar.


        Ujian-t digunakan bagi mengenalpasti sama ada wujud atau tidak
   perbezaan min markah di antara ujian bagi Kumpulan Eksperimen dan
   ujian bagi Kumpulan Kawalan. Daripada ujian-t yang dilakukan, didapati
   bagi hipotesis kajian, hipotesis nol ditolak kerana tidak terdapat perbezaan
   yang signifikan antara kedua ujian pos bagi dua kumpulan responden.
   Hipotesis alternatif diterima kerana terdapat perbezaan yang signifikan
   antara ujian bagi Kumpulan Eksperimen dan ujian bagi Kumpulan Kawalan.
   Maka kesimpulan akhir dapat dibuat bahawa          kaedah pengajaran
   konstruktivisme yang digunakan dapat meningkatkan pencapaian prestasi
   murid.


5.4  Implikasi Dapatan Kajian


        Bahagian ini menyenaraikan semua dapatan kajian sebagai
   kesimpulan kepada hasil kajian ini. Kajian ini mendapati:


         (i)  Pengetahuan dan kemahiran asas Matematik bagi
             sebahagianbesar murid adalah memuaskan.
         (i)  Minat terhadap mata pelajaran Matematik sebahagian
             daripada murid adalah sederhana.
         (ii)  Kaedah pengajaran yang digunakan dapat meningkatkan
             minat dan pencapaian prestasi pelajar.
       Kajian ini mendapati pengetahuan dan kemahiran asas Matematik
   bagi sebahagian kecil murid adalah sederhana. Implikasi dapatan ini ialah
   para guru perlu menguji pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan
   murid sebelum guru mula mengajar tajuk Matematik yang baru. Guru perlu
   mengenalpasti terlebih dahulu pengetahuan sedia ada murid. Informasi ini
   akan memudahkan guru untuk membuat perancangan pengajaran yang
   bersesuaian dengan tahap pengetahuan sedia ada murid dan kemahiran
   asas yang dimiliki murid. Ini juga akan memudah dan melancarkan lagi sesi
   pengajaran dan pembelajaran.


       Guru perlu membuat ulangkaji pengetahuan dan kemahiran asas
   yang diperlukan sehingga murid menguasainya. Murid-murid perlu
   menguasai pengetahuan dan kemahiran asas ini untuk memudahkannya
   memahami tajuk yang baru. Mempelajari sesuatu tajuk yang baru tanpa
   menguasai pengetahuan dan kemahiran asas yang terdahulu hanya akan
   menyukarkan proses pembelajaran. Keadaan ini hanya akan melambatkan
   proses penerimaan ilmu yang baru. Oleh itu, guru perlu memastikan murid-
   murid telah menguasai sekurang-kurangnya kemahiran-kemahiran asas
   yang diperlukan dalam pembelajaran tajuk yang baru.


5.5  Cadangan Kajian Lanjutan


       Kajian ini telah dijalankan dengan beberapa batasan kajian.
   Berasaskan kepada batasan-batasan ini, berikut dicadangkan beberapa
   kajian lanjutan:


       ( i ) Kajian ini hanya melibatkan murid-murid Tahun 4 .
          Kajian lanjutan dicadangkan supaya melibatkan murid-murid
          yang berada di Tahap 2 sekolah rendah.


       (ii)  Kajian ini hanya merangkumi Operasi Tambah Pecahan Setara
          Kajian seterusnya di cadangkan untuk merangkumi semua
          Operasi yang melibatkan Tajuk Pecahan.
      (iii) Untuk mendapatkan kesan yang lebih baik bagi membuktikan
         bahawa kaedah yang dipilih iaitu kaedah pembelajaran
         konstruktivisme adalah berkesan dalam meningkatkan minat
         dan prestasi murid, penyelidik     mencadangkan bagi kajian
         lanjutan diadakan dengan membuat perbandingan antara
         kaedah pembelajaran konstruktivisme dengan kaedah-kaedah
         pembelajaran yang lain. Dapatan daripada perbandingan
         tersebut dikaji dan seterusnya keputusan dapat dibuat untuk
         membuktikan    sama   ada   keadah   pembelajaran   secara
         konstruktivisme  ini  lebih  berkesan   dari lain-lain  kaedah
         pembelajaran atau sebaliknya.


5.6  Rumusan


      Bab ini telah memberikan ringkasan kajian, membincangkan
   dapatan-dapatan kajian, memberi kesimpulan secara keseluruhan hasil
   dapatan  kajian,  membincangkan     impilikasi  dapatan  kajian  dan
   mencadangkan beberapa kajian lanjutan. Sebagai kata penutup, kajian ini
   hanya merupakan kajian awal tentang kesan kaedah pengajaran
   konstruktivisme terhadap peningkatan minat dan pencapaian prestasi murid
   dalam mata pelajaran Matematik bagi tajuk Masalah Penguasaan Operasi
   Tambah bagi Pecahan Setara. Kajian yang lebih terperinci dan tepat perlu
   dilakukan untuk memantapkan lagi dapatan kajian tentang kaedah
   pengajaran ini.
RUJUKAN


Bahagian Pendidikan Guru (1998). Modul Pengajaran dan Pembelajaran
   Matematik SekolahRendah. DBP, Kuala Lumpur.


Dr Norhayati Haji Alwi, Dr Aida Suraya, Hj Md Yunus (2006). Perancangan
   Kurikulum Pendidikan Matematik, Open University Malaysia, Kuala Lumpur.


Ee Ah Meng (1996). Pemantapan Proses Pendidikan (Asas Pendidikan 4)
   Penerbitan FajarBakti, Shah Alam.


Ee Ah Meng. 1997. Pedagogi II. Pelaksanaan Pengajaran. Shah Alam: Penerbit
   Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Effandi Zakaria.2005. Asas Pembelajaran Koperatif Dalam Matematik.Selangor:
   Penerbit Karisma Production Sdn. Bhd.


Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad. 2007. Trend Pengajaran
   dan Pembelajaran Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Publications
   & Distributors Sdn Bhd.


Ernst Von Glasersfeld.1991. Radical Constructivism in Mathematics Education.
   Netherlands: Kluwer Academic Publishers.


Gauvain, M. 2001. The Social Context of cognitive development. New York: The
   Guilford Press.


Hamzah. 2001. Pembelajaran Matematika Menurut Teori Belajar Kontruktivisme.
   Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 40, Departemen
   Pendidikan    Nasional  Republik  Indonesia.(  atas  talian  )
   www.DEPDIKNAS.GO.ID ( 28 Oktober 2008 )
Loh Kok Khuan, Maharom Mahmood (2001). Pembelajaran secara
   Konstruktivisme. PPK Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.


Mansor Ahmad Saman, Razali Mohamad & Shawaludin Anis, 1984. Pengantar
   Komunikasi. Pulau Pinang: Penerbit USM.


Ng Kim Choy. 1999. Prinsip-prinsip Konstruktivisme. (atas talian)
   http://www.teachersrock.net ( 2 November 2008 )


Nik Aziz Nik Pa (1992). AgendaTindakan Penghayatan Matematik KBSR dan
   KBSM,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur


Nik Aziz Nik Pa (1999). Pendakatan Komstruktivisme Redikal Dalam Pendidikan
   Matematik,Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.


Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001. Pembelajaran Secara Konstruktivisme.
   Kementerian Pendidikan Malaysia.


Rosalind Charlesworth. 1996. Experiences in Math for Young Children. Third
   Edition. United States of America: Delmar Publishers.


Rusdy. 2001. Cara Seseorang Memperoleh Pengetahuan dan Implikasinya pada
   Pembelajaran      Matematika.    (    atas    talian   )
   http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/rusdy-a-siroj.htm ( 3 November 2008 )


Sabri Ahmad, Tengku Zawawi Tengku Zainal dan Aziz Omar. 2006. Isu-Isu Dalam
   Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Publications &
   Distributors Sdn Bhd.


Tengku Zawawi (2005), Matematik KBSR dan KBSM: Harapan dan Realiti, Mac
   2006,http://members,tripod.com
                                LAMPIRAN A


              SOAL SELIDIK MURID
            (LATAR BELAKANG MURID)
Arahan : Jawab semua soalan. Tandakan ( / ) di ruang yang disediakan


Bahagian 1 : SEKOLAH
Nama Sekolah : SK Sungai Buloh
        47000 Sungai Buloh Selangor
Bahagian 2 : BUTIR DIRI PELAJAR


1. Jantina :       Lelaki    (   )
             Perempuan (    )
2. Kaum :        Melayu    (   )
             Cina     (   )
             India    (   )
             Lain-lain  (   ) Sila nyatakan :_______________
3. Agama :        Islam    (   )
             Cina     (   )
             India    (   )
             Lain-lain  (   ) Sila nyatakan:__ _____________
4. Cara datang ke sekolah :   Jalan Kaki   (  )
                 Basikal     (  )
                 Motosikal    (  )
                 Lain-lain    (  )
                 Sila nyatakan :________________


5. Kemudahan computer di rumah :     Ada     (   )
                     Tiada    (   )
6. Kemudahan telefon bimbit :  Ada       (  )
                 Tiada      (  )
7. Jumlah wang saku :      Kurang RM 1.00   (   )
                 Rm1.00-RM 2.00   (   )
8. Tusyen :           Ada       (  )
                 Tiada      (  )
9. Keputusan Ujian (sila nyatakan):   Bahasa Melayu 1  (  )
                     Bahasa Melayu 2  (  )
                     Bahasa Inggeris  (  )
                     Matematik  (   )
                     Sains    (   )
Bahagian 3 : BUTIR DIRI KELUARGA/PENJAGA


1. Kaum :     Melayu     (   )
         Cina      (   )
         India     (   )
         Lain-lain   (   ) sial nyatakan :___________________


2. Umur :     30an      (   )
         40an      (   )
         Lebih 50an   (   )


3. Kediaman :   Rumah sendiri     (    )
         Rumah sewa (     )


4. Kelayakan Akademik :  Bawah SPM       (  )
             SPM/Diploma      (  )
             Ijazah/lebih tinggi  (  )


5. Pendapatan :  Kurang RM 1000        (  )
         RM 1000-RM 2000        (  )
         RM 2000 keatas        (  )


6. Pekerjaan :      Sendiri        (  )
             Swasta        (  )
                TERIMA KASIH
                                     LAMPIRAN B


             SOAL SELIDIK MURID TAHUN 4


TUJUAN KAJIAN : Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa
maklumat tentang    tahap keseronokan dan minat pelajar terhadap pelajaran
Matematik.


ARAHAN :    Jawab semua soalan. Isi di ruangan yang disediakan.


MASA :        15 minit


BAHAGIAN 1 : SEKOLAH
Nama Sekolah : SK Sungai Buloh
         47000 Sungai Buloh, Selangor.


BAHAGIAN 2 : MAKLUMAT MURID
PANDUAN :

   1 – Sangat Tidak Setuju           4 – Setuju

   2 – Tidak Setuju              5 – Sangat Setuju

   3 – Tidak PastiBIL          PERNYATAAN           1    2   3   4  5
 1.   Matematik merupakan pelajaran yang
     menyeronokkan.
 2.   Kaedah   penyampaian  yang  biasa
     digunakan dalam pembelajaran senang
     difahami.
 3.   Saya mempu memahami kemahiran
     Matematik tanpa bantuan guru.
4.  Saya lebih mudah faham konsep dan
   fakta dengan bantuan rakan.
5.  Saya  rasa   terbeban  dengan   kerja
   rumah   yang   diberikan  oleh   guru
   Matematik.
6.  Saya  berminat     menyertai   aktiviti
   berkumpulan    semasa    pembelajaran
   Matematik.
7.  Saya yakin dengan kebolehan dan
   kemampuan      saya   menyelesaikan
   masalah.
8.  Saya    sentiasa    bersedia   untuk
   menjawab soalan ujian Matematik.
9.  Bertukar  pendangan    dengan   rakan
   sebaya akan menambahkan kefahaman
   Matematik saya.
10.  Saya selalu bertanyakan guru jika
   menghadapi kesukaran atau masalah
   dalam pelajaran Matematik.
11.  Saya    sentiasa    berazam    untuk
   memperbaiki prestasi Matematik saya.
12.  Suasana pembelajaran Matematik si
   sekolah rendah menyeronokkan.
13.  Saya  menggunakan      buku   latihan
   tambahan selain buku teks.
14.  Saya  berasa   terpaksa   mempelajari
   Matematik kerana subjek teras.
15.  Matematik     lebih   menyeronokkan
   sekiranya guru mempelbagaikan teknik
   penyampaian di dalam kelas.
                        LAMPIRAN C


           KUIZ 1 : TOPIK– PECAHAN


Pecahan Setara
1.  1    =
   2     10
2.  1   =
   4     8
3.  2   =
   5      10
4.  1   =
   2      6
5.  1   =
   4     8
6.  2   =

   3     6
                                 LAMPIRAN D
            KUIZ 2 : TOPIK – PECAHAN

Jawab semua soalan di bawah.1.    1  +  1        2.    3    +    1
     3    6             4        8
3.  2    +  2        4.  2    +    1
   3      9           6        3
5.  1    +  1        6.  3    +    1
   2      3           10        5
                                  LAMPIRAN E


              KUIZ 3 : TOPIK – PECAHAN

Jawab semua soalan di bawah.1.    1    +  1        2.    1    +    1
     2      6            2        5
3.  1    +    2        4.    2   +   1
   3        9             3      2
5.  4    +    2        6.  6    +    1
   5        10          8        4
                PENGHARGAAN


              Bismillahirrahmannirrahim


   Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan    kepada penyelia
kajian, iaitu Pn. Haslina Jaafar dan juga penyelia penulisan kertas cadangan
kajian ini, atas bimbingan, tunjuk ajar dan keperihatinan membantu tanpa mengira
masa dan tempat di sepanjang penulisan projek kajian ini.


   Penghargaan yang tidak terhingga juga kepada Hj. Zulkifli bin Hj. Hainin
selaku Guru Besar dan En. Abdul Rahman Idrus selaku Guru Penolong Kanan
Pentadbiran SK Sungai Buloh, Selangor yang telah membenarkan projek kajian ini
dijalankan.


   Saya juga amat menghargai sokongan moral, dorongan dan idea-idea yang
diberikan rakan seperjuangan dalam menjayakan kajian ini. Terima kasih kepada
Saudari Fairus Jannatul Naimah Jaafar, Saudari Asmida Ahmad dan Saudari
Fatehah Noramin.


   Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada rakan-rakan guru yang
dikasihi, Pn. Normala Sanuse, Cik Siti Aishah Jantan, Cik Anisah Mohd Borham
dan Pn. Sulia Suhed kerana bantuan dan sokongan yang diberi sehingga kajian
ini dapat disiapkan. Tidak lupa kepada ayahanda dan bonda tercinta , Majid bin
Jusoh dan Mekalthom Awang yang sentiasa memberi doa dan restu. Jasa dan
budi baik semua akan dikenang selalu.
ISI KANDUNGAN                       HALAMAN


PENGAKUAN                           i
PENGHARGAAN                          ii
ABSTRAK                            ii
ISI KANDUNGAN                         vi
SENARAI RAJAH                         vii
SENARAI GRAF                          vii
SENARAI JADUAL                         vii
SENARAI LAMPIRAN                        viii


BAB 1  PENDAHULUAN

 1.1  Pengenalan                       1
 1.2  Latar Belakang Kajian                 2
 1.3  Persoalan Kajian                    3
 1.4  Objektif Kajian                    4
 1.5  Batasan Kajian                     4
 1.6  Definisi Istilah                    6
 1.7  Hipotesis Kajian                    7
 1.8  Kepentingan Kajian                   8


BAB 2  TINJAUAN LITERATUR

 2.1  Pengenalan                       10
 2.2  Literatur Berkaitan                  11
    2.2.1  Konstruktivisme                13
    2.2.2  Teori dan Prinsip Asas Konstruktivisme    14
    2.2.3  Pendekatan Konstruktivisme dalam Proses
         Pengajaran dan Pembelajaran Matematik     16
    2.2.4  Konstruktivisme melalui pembelajaran
        koperatif dan inkuir          17
    2.2.5  Pendekatan Tradisional dalam Proses
        Pengajaran dan Pembelajaran Matematik  17


 2.3  Kajian Berkaitan                18
 2.4  Rumusan                     21


BAB 3  METODOLOGI KAJIAN

 3.1  Pengenalan                   22
 3.2  Rekabentuk Kajian                22
 3.3  Populasi dan Sampel Kajian           24
 3.4  Instrumen Kajian                24
 3.5  Prosedur Pengumpulan Data            25
 3.6  Cara Penganalisi Data              26
 3.7  Ringkasan                    27


BAB 4  ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN

 4.1  Pengenalan                   28
 4.2  Profil Responden                29
 4.3  Laporan Dapatan Kajian
    4.3.1  Analisis Soal Selidik          29
    4.3.2  Analisis Markah
    4.3.3  Pengujian Hipotesis           42
    4.3.4  Penerimaan Hipotesis


 4.4  Rumusan                     45
BAB 5  PERPINCANGAN DAN IMPLIKASI
 5.1  Pengenalan          46
 5.2  Rumusan Hasil Kajian     46
 5.3  Perbincangan Dapatan Kajian  47
 5.4  Implikasi Dapatan Kajian   48
 5.5  Cadangan Kajian Lanjutan   49
 5.6  Rumusan            50


RUJUKAN
LAMPIRAN
          SENARAI RAJAH


RAJAH  TAJUK                     HALAMAN
  1   Reka Bentuk Kajian               23
           SENARAI GRAF


GRAF   TAJUK                     HALAMAN
  1   Perbandingan Pencapaian Kumpulan        29
     Eksperimen dalam Ujian Selaras 1, Selaras 2
     dan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
  2   Perbandingan Pencapaian Kumpulan Kawalan    30
     dalam Ujian Selaras 1, Selaras 2 dan
     Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
          SENARAI JADUAL


JADUAL  TAJUK                     HALAMAN
  1   Jadual Pengumpulan Data             27
  4.1  Minat Murid Terhadap Subjek Matematik bagi   31
     Kumpulan Eksperimen
  4.2  Minat Murid Terhadap Subjek Matematik bagi   31
      Kumpulan Kawalan
  4.3   Tahap Keseronokkan dan Minat Murid dalam    32-33
      Mata Pelajaran Matematik bagi Kumpulan
      Eksperimen
  4.4   Tahap Keseronokkan dan Minat Murid dalam    35-37
      Mata Pelajaran Matematik bagi Kumpulan
      Kawalan


  4.5   Bilangan dan Peratusan Keseronokkan dan     39
      Minat Murid dalam Bidang Matematik bagi
      Kumpulan Eksperimen
  4.6   Bilangan dan Peratusan Keseronokkan dan     40
      Minat Murid dalam Bidang Matematik bagi
      Kumpulan Kawalan
  4.7   Tahap Pencapaian yang Diperolehi bagi Ujian   41
      Pos untuk Kumpulan Eksperimen dan
      Kumpulan Kawalan
  4.8   Jadual Statistik Data              42
  4.9   Maklumat Pensampelan              43
           SENARAI LAMPIRAN


LAMPIRAN  TAJUK                     HALAMAN
  A    Soal Selidik Murid               51-53
  B    Soal Selidik Murid Tahun 4           54-55
  C    Kuiz 1                     56
  D    Kuiz 2                     57
  E    Kuiz 3                     58
  F    Surat Pengesahan Universiti Terbuka       59
  G    Sifir Nilai Genting Taburan t         60-61

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1016
posted:3/30/2011
language:Malay
pages:22
Description: TESIS BAB 5 : TMASALAH PENGUASAAN OPERASI TAMBAH BAGI PECAHAN SETARA DI KALANGAN MURID TAHUN 4