Docstoc

Gaim doc nhan hieu

Document Sample
Gaim doc nhan hieu Powered By Docstoc
					ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH


   HOSTING MIỄN PHÍ
     TP. HCM, tháng 06 năm 2009
               Spacegate Joint Stock Company                Code  :  RF/HOST
               Addr: 145/24-26 Nguyen Thien Thuat W.1 D.3 HCMC       Version :  1.0
               Tel: (08) 62993111 – Fax: (08) 62993131           Dated  :  22/06/2009
               Email: info@spacegate.vn – http://spacegate.vn       Pages  :  4
      Document name:  Free Hosting Register Form
      ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH


               HOSTING MIỄN PHÍ


Lưu ý:

Gới email đính kèm đơn đăng ký sử dụng về địa chỉ info@spacegate.vn.
Đơn đăng ký sử dụng có thông tin đầy đủ và chính xác sẽ đƣợc ƣu tiên xét duyệt. Nếu quý khách là cá nhân có thể
để trống phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP hoặc ngƣợc lại, nếu quý khách là doanh nghiệp có thể để trống phần
THÔNG TIN CÁ NHÂN.
Với việc gởi email đính kèm đơn đăng ký sử dụng điền đầy đủ thông tin, quý khách đã đồng ý với những quy định sử
dụng dịch vụ đƣợc đăng tải tại http://hosting.spacegate.vn/index.php/space/gate/tos.
                        Đăng ký tham gia chương trình Hosting Miễn Phí       1
               Spacegate Joint Stock Company            Code  :  RF/HOST
               Addr: 145/24-26 Nguyen Thien Thuat W.1 D.3 HCMC   Version :  1.0
               Tel: (08) 62993111 – Fax: (08) 62993131       Dated  :  22/06/2009
               Email: info@spacegate.vn – http://spacegate.vn    Pages  :  4
      Document name:  Free Hosting Register Form


  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:Họ và tên                              Ngày sinh

Giới tính                              CMND

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ tạm trú

Điện thoại cố định                         ĐTDD

Địa chỉ email 01

Địa chỉ email 02
  2. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp

Điện thoại                             Fax

Website

Địa chỉ email

Người đại diện                           Chức vụ

Điện thoại cố định                         ĐTDĐ

Địa chỉ email
                       Đăng ký tham gia chương trình Hosting Miễn Phí    2
           Spacegate Joint Stock Company              Code  :  RF/HOST
           Addr: 145/24-26 Nguyen Thien Thuat W.1 D.3 HCMC     Version :  1.0
           Tel: (08) 62993111 – Fax: (08) 62993131         Dated  :  22/06/2009
           Email: info@spacegate.vn – http://spacegate.vn     Pages  :  4
   Document name:  Free Hosting Register Form


3. THÔNG TIN THAM KHẢO:

3.1. QUÝ KHÁCH BIẾT ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH HOSTING MIỄN PHÍ CỦA SPACEGATE TỪ
   KÊNH TRUYỀN THÔNG NÀO? (có thể chọn nhiều)

  …………………………….
  Trả lời: (nếu bạn biết đến từ website, vui lòng ghi rõ địa chỉ website)

3.2. ……………

3.3. QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ WEBSITE CHƯA? (nếu đã có website, quý khách vui lòng cung cấp địa
   chỉ website cùng với tên nhà cung cấp hosting mà quý khách đang sử dụng )

  …………………………
  Trả lời : ………………….


  TÊN MIỀN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG: ……………………….

3.4. Chúng tôi tạm thời không cấp host cho các tên miền:

   - Các tên miền do ngƣời nƣớc ngoài cho, tặng
   - Các tên miền có đƣợc do làm Affiliated
   - Các tên miền mua ở nƣớc ngoài, có thông tin chính xác của ngƣời xin cấp host, nhƣng tên
   miền đƣợc mua qua các tài khoản reseller ở nƣớc ngoài nhƣ :
   (melbourneit,planetdomain,afilias,realtimeregister v.v. .)
   - Các tên miền mua ở nƣớc ngoài, có thông tin chính xác của ngƣời xin cấp host, nhƣng tên
   miền đƣợc mua qua các tài khoản reseller ở ViệtNam nhƣng khi chúng tôi liên hệ với những
   đơn vị reseller này để xác minh thì không nhận đƣợc phản hồi hoặc các reseller này không
   còn hoạt động.3.5. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG WEBSITE CỦA QUÝ KHÁCH? (nếu đã có website, quý khách vui
   lòng cung cấp thông tin mục đích xây dựng website)

  Trả lời : …………………………………………..

3.6. QUÝ KHÁCH ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG QUA DỊCH VỤ CUNG CẤP HOSTING CỦA NHỮNG
   NHÀ CUNG CẤP NÀO VÀ VUI LÕNG ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA HỌ?

  1. …………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………..
  3. ……………………………………………………………………………………………………..
  4. ……………………………………………………………………………………………………..                    Đăng ký tham gia chương trình Hosting Miễn Phí      3
            Spacegate Joint Stock Company                Code  :  RF/HOST
            Addr: 145/24-26 Nguyen Thien Thuat W.1 D.3 HCMC       Version :  1.0
            Tel: (08) 62993111 – Fax: (08) 62993131           Dated  :  22/06/2009
            Email: info@spacegate.vn – http://spacegate.vn        Pages  :  4
    Document name:  Free Hosting Register Form


3.7. QUÝ KHÁCH MONG MUỐN ĐIỀU GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOSTING MIỄN PHÍ
   CỦA SPACEGATE?

   Trả lời:
   ………………………………………………………………………………………………..

Tôi cũng đã đọc và hoàn toàn đồng ý với Quy định sử dụng dịch vụ đƣợc đăng tải tại
http://hosting.spacegate.vn/index.php/space/gate/tos của công ty Spacegate.

Tôi xin cam đoan tất cả các thông tin tôi đƣa ra trên đây đều là sự thật và hoàn toàn chính xác. Nếu
có bất kỳ thông tin sai lệch nào tôi sẽ bị loại khỏi chƣơng trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm do
thông tin sai lệch gây ra.

                           Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2010

                                     Người đăng ký

                                       (Đã ký)                                  Họ và tên: Trần Hữu Quang
                     Đăng ký tham gia chương trình Hosting Miễn Phí        4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:20
posted:3/30/2011
language:Vietnamese
pages:5