HS Filipino 2010 by badlaon

VIEWS: 23,022 PAGES: 286

More Info
									                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                        Filipino I
     KAGAWARAN NG EDUKASYON
     Kawanihan ng Edukasyong Sekondari
     Sangay ng Pagpapaunlad ng KurikulumKURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010
  (2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM)

     GABAY PANGKURIKULUM

          FILIPINO I
                                              0
                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                             Filipino I
                         TALAAN NG MGA NILALAMAN
Panimula

 I.   Batayang Konseptwal ng Filipino

 II.  Talahanayan ng mga Konsepto (Filipino I-IV)

 III.  Pamantayan sa Programa at sa Bawat Taon

 IV.  Gabay Pangkurikulum - Filipino I


Mga Dagdag-pahina

 A. Resulta at mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pagmomonitor at Pagtataya (M & E)
   ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC)

 B. Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
  (2010 Secondary Education Curriculum)

 C. Mga Kalakip na Babasahin
                                                                   1
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I
                               PANIMULA


Ang Konteksto/Kaligiran


   Kalimitan, ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas ay isinasagawa tuwing ikasampung taon. Ngunit bunga ng mabilis
na pagbabago sa larangan ng edukasyon at patuloy na paglaganap ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, naniniwala ang
Kawanihan
ng Edukasyong Sekondari na dapat nang isaayos ang kasalukuyang kurikulum upang sa gayo’y makaagapay at matugunan nito
ang mga pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon.


    Naging batayan sa pagsasaayos ng kurikulum ang mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015) - ang
magkaroon
ng Kapakipakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong pamantayan, kakailanganing pag-
unawa
at nilalaman ng bawat asignatura ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin.


     Isinaalang-alang din ang resulta ng ginawang ebalwasyon ng implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002
(2002 Basic Education Curriculum) sa pagsasaayos at pagdisenyo ng bagong kurikulum, gayundin sa ginawang pagsasanay ng mga guro
at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga punong-guro ng 23 pilot schools upang mahusay nilang mapamahalaan ang panimulang
pagsubok
(pilot testing) ng binagong kurikulum.
                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                      Filipino I


Ang Proseso

   Sa pagsasaayos ng kurikulum, inilapat ang Understanding By Design (UBD) na modelo nina Jay McTighe at Grant Wiggins.

Narito ang mga elemento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

                                                          Mahahalagang
                                  Mga Layunin/
                         Mga                     Mga           Tanong
                                   Kaalaman/
                       Pamantayang                 Kakailanganing
                                   Kakayahan
                       Pangnilalaman/                Pag-unawa
                        Pagganap
            Resulta/Inaasahang
               Bunga                                                    Kraytirya/
                                     Mga Produkto/
                                                    Kagamitan
                                     Pagganap

                           Pagtataya
                        Plano sa Pagkatuto     Mga Gawaing       Mga Kagamitan
                                     Instruksyunal
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga

Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito
ng Gabay Pangkurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa
at mahahalagang tanong.

  A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat
asignatura.
    Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang
markahan
    o yunit?”

    2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisasagawa ng mag-
aaral
    pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang
inaasahang
    produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa
pamantayan?”

 B. Ang Mga Kakailanganing Pag-unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura.
  Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay.

 C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang
   markahan
   o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.
                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                  Filipino I


Antas 2: Pagtataya

Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap; inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral; at mga kraytirya o panukat
na gagamitin sa pagtataya ng inaasahang produkto o pagganap.

 A. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang paksa o markahan.
   Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura.

 B. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba’t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang
   matutuhan.Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya’y may kakayahan nang magpaliwanag, magbigay ng sariling
   kahulugan, makabuo ng sariling pananaw, makadama at makaunawa sa damdamin ng iba, makapaglapat, at makilala ang kanyang
 sarili.

 C. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral. Makikita rin sa bahaging ito
  ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap.


Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto

Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo
ang mga pamantayan. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil dito nakasalalay ang
ikapagtatagumpay
ng pagtuturo-pagkatuto.

 A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo
   ang mga pamantayan, matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong.

 B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal.
  (Ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng Antas 1-3 ay makikita sa Annex B.)
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I


Nagkaroon ng mga writeshop at konsultasyon sa mga stakeholder: mga guro, mag-aaral, punong-guro, superbisor, propesor ng iba’t ibang
kolehiyo/pamantasan , kawani ng pamahalaang lokal, kinatawan ng piling sektor ng lipunan, at iba pa upang matiyak na akma at
makatutugon
sa pangangailangan ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon ang mga elemento ng isinaayos na kurikulum.

Sinanay ang mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro ng 23 pilot schools upang maihanda sila kung paano pamamahalaan ang
unang pagsubok na implementasyon ng kurikulum. Ang mga pilot school ay pinili batay sa sumusunod: lokasyon (Luzon, Visayas, at
Mindanao),
at sa uri ng programang pinatutupad ng paaralan (halimbawa:regular na hayskul, espesyal na programa,at iba pa.)


Ang pakikipagpulong sa mga punong-guro tuwing isang kwarter at pagmomonitor ng mga pilot teachers ng 23 pilot schools ay regular
na isinagawa. Ang mga feedback mula sa kanila ang naging batayan sa patuloy na pagsasaayos ng mga elemento ng mga dokumento
ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010.

Isinunod na sinanay ang mga superbisor ng lahat ng asignatura upang mabigyan ng suportang pang-instruksyunal ang mga guro.
May mga kasunod na pagsasasanay na isinagawa batay sa pangangailangan ng mga taong kabilang sa unang pagsubok ng kurikulum
upang matiyak na magiging maayos at matagumpay ang implementasyon nito sa 2010.

Ang Resulta

Ang mga feedback mula sa mga pilot teacher ay nakatulong nang malaki sa patuloy na pagsasaayos ng kurikulum. Mula sa mga ito ay
nabuo
ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Nanatili pa rin ang prinsipyo ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002
(tulad ng Teorya ng Konstruktibismo, Pagtuturong Integratibo, at iba pa). Isinanib at pinagyaman ang iba pang programa ng edukasyong
sekondari tulad ng Special Program for the Arts (SPA), Special Program for Sports (SPS), Engineering and Science Education Program
(ESEP),
Special Program for Journalism (SPJ), Technical-Vocational Program (TECH-VOC), at Special Program for Foreign Language (SPFL).
                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                          Filipino I


Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

 • nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa
 • mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan)- tinitiyak kung ano
  ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral
 • mapanghamon- gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang
  kaalaman                                       SPA
  at kakayahan ng mag-aaral                        SPFL
 • inihahanda ang mag-aaral tungo sa paghahanapbuhay kung di man
  makapagpapatuloy                                          Tech-Voc
  sa kolehiyo                               SPS    Core Curr.
 • tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay                                       S&T
                                                SPED
                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                               Filipino I


     Batayang Konseptwal ng Filipino

    Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat
          Kakayahang   Kahusayan at
           Komu-    Pagpapahala-
           nikatibo     gang
                   Literari
KPW
                               Mga Tekstong
                                Literari
 PBN
    PGRT                   Pagpapahalaga
 Mga Teorya sa    Mga Teorya sa      Mga Teorya sa
 Pagkatuto     Paggamit ng W ika    Pagsusuring Literari
  ng W ika
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I
                                 BATAYANG KONSEPTWAL NG FILIPINO
                                        ( Deskripsyon )


      Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat
(Functional Literacy For All ) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015).


      Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari
ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. Lilinangin ang limang makrong kasanayan - pakikinig, pagbasa, panonood, pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t
ibang
dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba’t ibang tekstong literari(rehiyunal,
pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa Tulong ng Iba’t ibang Teksto (PGRT).


      Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong
literari.


      Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan, masuri at magamit ang iba’t ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika, at pagsusuring literari,
inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.
                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                              Filipino I            Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan
                        FILIPINO I-IV
                       (Conceptual Matrix )


   Unang Taon        Ikalawang Taon         Ikatlong Taon            Ikaapat na Taon

 Mga Tekstong Literaring  Mga Tekstong Literaring  Mga Saling- Tekstong Literaring  Mga Saling- Tekstong Literaring
    Rehyunal         Pambansa             Asyano              Pandaigdig
Unang Markahan

     Pabula           Tula          Maikling Kuwento              Parabula

Ikalawang Markahan
                           Dula ( Pantelebisyon/Pampelikula)         Mitolohiya
     Alamat          Balagtasan

Ikatlong Markahan

     Epiko       Dula ( Pantanghalan )         Nobela                Sanaysay

Ikaapat na Markahan

    ( Korido )         ( Awit )           ( Nobela )              ( Nobela )
   Ibong Adarna       Florante at Laura       Noli Me Tangere           El Filibusterismo
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
 Pamantayan sa Programa (Program Standard) :

  Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring
rehiyunal,
  pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi

       Pamantayan              Pamantayan               Pamantayan                Pamantayan
      para sa Unang Taon         para sa Ikalawang Taon         para sa Ikatlong Taon          para sa Ikaapat na Taon
      (General Standard          (General Standard            (General Standard            (General Standard
       for First Year)          for Second Year)             for Third Year)             for Fourth Year)

  Naipamamalas ng mag-aaral      Naipamamalas ng mag-aaral      Naipamamalas ng mag-aaral        Naipamamalas ng mag-aaral
  sa una (sariling wika sa rehiyon)  ang kakayahang komunikatibo     ang kakayahang komunikatibo       ang kakayahang komunikatibo
  at pangalawang wika (Filipino)   at kahusayan sa pag-unawa      at kahusayan sa pag-unawa        at kahusayan sa pag-unawa
  ang kakayahang komunikatibo     at pagpapahalagang literari gamit  at pagpapahalagang literari gamit    at pagpapahalagang literari gamit
  at kahusayan sa pag-unawa      ang mga piling tekstong literaring  ang mga saling tekstong literaring    ang mga saling tekstong literaring
  at pagpapahalagang literari gamit  pambansa upang maipagmalaki     Asyano, upang mapatibay         pandaigdig tungo sa pagkakaroon
  ang mga tekstong literaring     ang kulturang Pilipino        ang pagkakakilanlang Asyano       ng kamalayang global
  rehiyunal upang maipagmalaki
  ang sariling kultura, gayundin
  ang iba’t ibang kulturang
  panrehiyon
                                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                              Filipino I
Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa
   pag-unawa
at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon

                                           UNANG MARKAHAN (PABULA)
                     Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga                                         Antas 2: Pagtataya
                      ( Stage 1: Results/Outcomes )                                        ( Stage 2: Assessment )
       MGA PAMANTAYAN                                                                       Sa antas ng:
                                                              Produkto/
          STANDARDS                                                                      ( At the level of:)
                                                              Pagganap
    Nilalaman        Pagganap            Mga Kakailanganing        Mahahalagang                        Pag-unawa              Pagganap
                                                              ( Product/
    ( Content )     ( Performance )             Pag-unawa            Tanong                        Understanding            Performance
                                                             Performance )
                              ( Essential Understandings )   ( Essential Questions )
Naipamamalas ng        Ang mag-aaral      Masasalamin sa mga pabula       Bakit kailangang     Pagsulat ng      Pagpapaliwanag:                Pagtataya sa isinulat
mag-aaral ang pag-unawa    ay nakasusulat      ang kultura ng isang rehiyon     alamin ang pabula ng   sariling pabula na  Pangatwiranan na masasalamin          na pabula batay sa
sa pabula gamit ang angkop   ng sariling pabula    na dapat ipagmalaki at pahalagahan.  mga rehiyon sa      naglala-rawan ng   sa pabula ang kultura ng isang rehiyon.    sumusunod na
na gramatika/ retorika     na naglalarawan                        bansa?          kultura ng sariling  Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya;      kraytirya:
                ng kultura ng sariling                                  lugar/rehiyon gamit  naglalahad ng mga patunay; naglalahad     • batay sa
A. Panitikan:         lugar/rehiyon gamit   Higit na mauunawaan at mapaha-    Paano mauunawaan     ang sariling wika   ng sariling kongklusyon             pananaliksik
 1. Kaligirang        ang sariling wika    halagahan ang pabula ng sariling   at mapahahalagahan    sa rehiyon o                              ang paglalarawan
   Pangkasaysayan      sa rehiyon o Filipino  rehiyon kung pag-aaralan ito sa    ang mga pabula      Filipino nang may   Pagbuo ng sariling pananaw            ng kultura ng
   ng Pabula         nang may angkop     orihinal nitong wika.         ng sariling rehiyon?   angkop na       Ilahad ang sariling pananaw kung         sariling rehiyon
 2. Mga Elemento       na gramatika/retorika                                  gramatika/retorika  makatwiran o hindi makatwiran         • kaangkupan
   ng Pabula                     Sa proseso ng komunikasyon,      Bakit mahalaga                 ang paggamit ng hayop bilang           sa sariling lugar/
 a. Tauhan                       pasalita man o pasulat, mahalaga   ang paggamit ng                 mga tauhan sa pabula na kumikilos        rehiyon
   a.1. Mga uri ng Tauhan:              ang paggamit.ng wastong gramatika/  wastong gramatika/               at nagsasalitang parang tao.          • pagtataglay ng mga
     bilog (round)                 retorika upang maiwasan ang hindi   retorika sa proseso               Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng       elemento ng pabula
     o lapad (flat)                 pagkakaunawaan.            ng komunikasyon?                iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong    • wastong paggamit
 b. Tagpuan                                                                 sariling pananaw; napaninindigan ang       ng una o ikalawang
 c. Banghay                                                                 sariling pananaw                 wika
 d. Mahahalagang                                                                                      • wastong paggamit
    Kaisipan                                                                Pagdama at pag-unawa sa damdamin         ng gramatika/
                                                                       ng iba                      retorika
B.Gramatika/Retorika                                                             Ilarawan at unawain ang damdamin
 1. Iba’t ibang Paraan                                                            at saloobin ng mga tao sa sariling rehiyon   (Tingnan ang kalakip)
   ng Pagtatanong                                                              sa isusulat na pabula.
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng
                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                      Filipino I           2010


  Pamantayang     Pamantayan  Kakailanganing Pag-unawa  Kakailanganing  Produkto/     Sa Antas ng Pag-unawa          Sa Antas ng
  Pangnilalaman    sa Pagganap                 Tanong    Pagganap                           Pagganap
 a. Mga                                           Kraytirya: makatototohanan;
 limitadong                                         naglalarawan ng iba’t ibang damdamin;
 tanong na may                                        naglalahad ng pag-unawa sa damdamin
 alternatibong sagot                                     ng mga tao sa sariling rehiyon
 mula sa isa sa mga
 alternatibo                                         Interpretasyon
  b. Mga tanong                                       Bigyang-kahulugan ang mahahalagang
  na masasagot                                        kaisipan sa pabula batay sa mga naging
  ng mayroon, wala,                                     karanasan o karanasan ng iba.
 oo, hindi, ayaw                                       Kratirya: makatotohanan; napapanahon;
 ko/ayoko, ewan/                                       may kaugnayan sa mahalagang kaisipan
 aywan, marahil,                                       ng pabula; malikhain
 at iba pa na may
 tonong naiinis,                                       Paglalapat
 naiinip, natutuwa,                                     Iugnay sa kasalukuyan ang mga
 walang gana at iba                                     pangyayari sa pabula.
 pa                                             Kraytirya: makatotohanan; napapanahon;
 c. Mga tanong                                        may kaugnayan sa pangyayari sa pabula
 na binubuo
 ng pangungusap                                       Pagkilala sa sarili
 na sinusundan                                        Ibahagi ang sariling kahinaan
 ng hindi/di ba                                       at kalakasan batay sa pagkaunawa
 upang matiyak                                        sa pabula.
 ang katotohanan                                       Kraytirya: may katapatan;
 (o kamalian)                                        makatotohanan; naglalahad
 ng sinasabi                                         ng sariling kahinaan at kalakasan,
 ng pangungusap                                       nagmumungkahi kung paano magiging
                                               kalakasan ang kahinaan
3. Mga Paraan
  sa Pagpapahayag
  ng Emosyon
  o Damdamin
  a. Padamdam
   na pangungusap
   na may natata-
   nging gamit
                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                  Filipino I
    Pamantayang    Pamantayan  Kakailanganing Pag-unawa  Kakailanganing  Produkto/  Sa antas ng Pag-unawa         Sa antas ng
   Pangnilalaman    sa Pagganap                 Tanong    Pagganap                      Pagganap
   b.Pangungusap
    na tiyakang
    nagpapadama
    ng damdamin
    at/o saloobin
    ng nagsasalita
   c. Pangungusap
    na nagpapahayag
    ng gusto at ayaw
    sa paraang
    nagpapahiwatig
    o hindi tuwirang
    inihahayag ang
   damdamin o
   gustong mangyari

4. Pang-uri

5. Mga Bahagi
  ng Pangungusap

6.  Mga Ekspresyon
   sa Pagbibigay
   ng Payo o
   Mungkahi tulad ng
   mga katagang
   mabuti pa’y, bakit
   hindi pa, kung ako
   ikaw, maaari rin
   naman, mas,
   at iba pa
                                       Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                       Filipino I
Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan)
Unang Markahan


                        FILIPINO I

 Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
        sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal,
        pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I
Unang Markahan: Pabula           Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula                     Bilang ng araw/sesyon: 5
                             ”Ang Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Jose Rizal
                           B. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                               Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop           Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura
na gramatika/ retorika                                 ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino
A. Panitikan:                                     nang may angkop na gramatika/retorika
 7.Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula
 8.Mga Elemento ng Pabula
   a. Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
       tauhang bilog (round character)
       tauhang lapad (flat character)
   b. Tagpuan
   c. Banghay
   d. Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
   a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga
    alternatibo
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko,
    ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,
    walang gana at iba pa
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/ di ba
    upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap

 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
    a. Padamdam na pangungusap
    b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I       ng nagsasalita
    c.  Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang
       nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin
       o gustong mangyari
3. Pang-uri
4. Mga Bahagi ng Pangungusap
5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
  mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika
Mga Kakailanganing Pag-unawa                           Mahahalagang Tanong:
Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat    Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?
ipagmalaki at pahalagahan.
                                         Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling
Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon       rehiyon at ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.
                                         Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso
Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit     ng komunikasyon?
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                           Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan                                    • nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”
 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula                        mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. Jose Rizal
B. Gramatika/Retorika                                • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong                         kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa masining na pamamaraan
  a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga     • nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang
    alternatibo                                   pag-uulat
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko,     • nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling
   ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,    lugar/pamayanan kaugnay ng paksang tatalakayin gamit ang iba’t
   walang gana at iba pa                              ibang paraan ng pagtatanong
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba      • nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan
   upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap       mula sa isinagawang panayam
                                          • nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay
                                            ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                        Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng panayam     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa isinagawang panayam
(Interview with the Experts)                                           (Interview with the Experts) batay sa
kaugnay ng kaligirang     paghahambing sa kalagayan ng mga pabula noon at sa kasalukuyan.          sumusunod na kraytirya:
pangkasaysayan ng pabula    Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad
o mga kauri nito             ng sariling kongklusyon                        A. Batay sa pananaliksik

                pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga nakalap na impormasyon kaugnay     B. Kaangkupan sa paksa
                ng kaligirang pangkasaysayan
                ng pabula.                                    C. Tama ang paraan ng pagtatanong
                Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan      at pagsagot
                     ng pabula; malikhain
                                                         D. Nagtataglay ng mga elemento
                paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga      ng panayam
                pabula ng sariling lugar/rehiyon sa kasalukuyan.
                Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong
                sariling
                     pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw

                pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng ibang tao sa kalagayan
                ng mga pabula sa kani-kanilang lugar/ rehiyon sa kasalukuyan.
                Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad
                     ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon

                pagbibigay ng mga mungkahi paraan/gawain na dapat gawin upang patuloy
                na lumaganap at tangkilin ng mga tao ang pabula.
                Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa pangyayari sa pabula

                pagninilay-nilay tungkol sa mga kabutihang nagawa ng pabula sa kaniyang sarili.
                Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan
                     ng pabula; malikhain
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                   Antas 3

A. Pagtuklas :
       Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan
   sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”na isinakomiks ni Rizal sa kaniyang kapanahunan.
   Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong),
   ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Panayam o Interview with the Experts), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.
   Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU)
   kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya
   sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Masasalamin ba sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito
   at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto
   ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.


Ang mag-aaral ay :
 nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”       mula sa orihinal na komiks na nilikha   ni Dr. Jose Rizal.        (mula sa
 pilipinokomiks.blogspot.com) (Maaaring gamitin ang dugtungang pagsasalaysay, masining na pagkukuwento,dulang panradyo at iba pa.)

 nakapag-uugnay ng pag-uugali ng mga tao at kalagayang panlipunan ng panahong isinakomiks ni Rizal ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”
 sa tulong ng mga tanong:
  1. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Patunayan.
  2. Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong? Matsing? (Maaaring gumamit ng alinman sa Habi ng
   Tauhan, Monologo, In The Mirror, Character Profile, atbp )

  nakapagbibigay ng sariling opinyon kung masasalamin sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng
  panahong naisulat ang mga ito. (Maaaring gumamit ng alinman sa Komentaryong Paradyo, Dialogic Feedback (Dyornal) , Interview Chain, at iba pa.)
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
B. Paglinang:

    Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang pabulang Ang Matsing at ang Pagong at ang tekstong Ang Kaligirang
  Pangkasaysayan ng Pabula upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas
  ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa.
  Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan
  ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan
  ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.


Ang mag-aaral ay:
 (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.)

 nakapagsasalaysay ng pabulang Ang Matsing at ang Pagong sa pamamagitan ng alinman sa Storyboard, Masining na Pagkukuweto, Dulang Panradyo,
 at iba pa

 nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga tauhan at pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa istratehiyang Habi ng Tauhan, Fan Fact Analyzer,
 at iba pa

 nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula (kolaboratibong gawain) gamit ang
 alinman
 sa In the News, History Data Bank, Video Clip, at iba pa

 nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding
 Strands. (Maaari rin ang Concept Map, Skit , at iba pa.)
 Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
                   (Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan.)
   nakapagbibigay ng sintesis mula sa mga impormasyon sa tulong ng alinman sa ANA (Alam ko, Nais kong malaman, Alam ko na),
   PIN (Positibo-Kawili-wili(Interesting)-Negatibo, at iba pa

C. Pagpapalalim:

     Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
  tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.
  Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib,
  deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa
  ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang
  kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya
  niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.


Ang mag-aaral ay:
 nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS), Paraphase As You Comprehend (PAC), Think Pair Share, at
 iba pa
 - Bakit nag-iiba ang paksa ng pabula sa bawat bansa at panahong pinagdaanan nito?
 - Ihambing ang kalagayan ng mga pabula noon at ngayon.
 - Ano ang iyong naging damdamin matapos mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mga hayop ang ginamit na mga tauhan ni Aesop
   sa mga pabulang kanyang isinulat? Dapat ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 - Sa iyong sariling palagay, dapat bang ituro o tangkilikin ang mga pabula, gayong hindi naman makatotohanan ang mga tauhang ginagamit dito?
   Pangatwiranan ang iyong sagot.
 - Kung babalikan natin ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” ni Dr. Rizal, sino sa iyong mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan
   dito sa kasalukuyan? Bakit sila ang iyong napili?
 - Paano mo pahahalagahan ang mga ganitong uri ng akdang pampanitikan?
 - Paano ka makatutulong upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao ang pabula at mga kauri nito?
 - (Balikan ang Mahalagang Tanong (EQ) para sa araling ito.) Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong
   pinagmulan nito? Patunayan.

 nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan tungkol sa paksang “Dapat bang ituro sa mga bata ang pabula o
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I   mga kauri nito sa kasalukuyan?” gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong
     (Magsaliksik tungkol sa Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong na tatalakayin sa klase
      bago ang gawaing ito.
   nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam sa pamamagitan ng alin man sa simulation, Dialogic
   Journal, at iba pa

E. Paglalapat:

        Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsasagawa ng Panayam/Interview
     with the Experts) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/
     Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman
     ng saliring kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.


  Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
   nakabubuo ng mga angkop na tanong sa isasagawang panayam (Interview with the Experts)

   nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro

   nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula
   (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng paksang kanilang tatalakayin at ng mga taong kabilang sa gawaing ito.)

Mga Kakailanganing Kagamitan
   Orihinal na komiks ng ”Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Rizal
   Mga babasahin tungkol sa: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula, Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng
   Pagtatanong
   Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam
   Internet, www.pilipinokomiks.blogspot.com
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I
Unang Markahan : Pabula      Aralin 2: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula (1.Tauhan)                       Bilang ng araw/sesyon: 3
                        “ Si Amomongo at si Iput-Iput“ (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Pabula ng Visaya
                       B. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                                   Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na              Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan
gramatika/ retorika                                       ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
A. Panitikan                                          o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika
 Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula
 Mga Elemento ng Pabula
   a. Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
        tauhang bilog (round character)
        tauhang lapad (flat character)
    b. Tagpuan
    c. Banghay
    d. Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
   a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga
alternatibo
   b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/
    aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana
    at iba pa
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang
    matiyak
     ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
   a. Padamdam na pangungusap
   b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng
       nagsasalita
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I   c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig
    o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari
  3. Pang-uri
  4. Mga Bahagi ng Pangungusap
  5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
   mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika
Mga Kakailanganing Pag-unawa:                            Mahahalagang Tanong:
Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat      Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?
ipagmalaki
at pahalagahan.
                                           Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula
Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-   ng sariling rehiyon?
aaralan ito sa orihinal nitong wika.
                                           Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika
Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng     sa proseso ng komunikasyon?
wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
                                             nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi
A. Panitikan                                       ng Cartoon Series/pelikula

2. Mahahalagang Elemento ng Pabula:                            nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit
  a. Tauhang:                                       ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula
      Bilog (Round Character)
      Lapad (Flat Character)                             nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin
                                              ng mga tauhan sa pabulang binasa
B.Gramatika/Retorika
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin                   nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag
                                              ng emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento
   a. Padamdam na pangungusap

   b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng
     nagsasalita
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
   c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig
     o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari


                                  Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                      Sa Antas ng Pagganap:
Masining na pagkukuwento    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:           Pagtataya sa itinanghal na masining
tungkol sa isang kakilala sa                                          na pagkukuwento batay sa
kasalukuyan na may       paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mga hayop.        sumusunod na kraytirya:
pagkakatulad sa mga katangian  Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng
ng tauhan            sariling                                       A. Nagpapakita ng pag-unawa
sa pabula                 kongklusyon                                  sa damdamin ng taong
                                                             ikinukuwento
                paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga
                katangian ng tauhan sa pabula.                            B. May pagkakatulad sa
                Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa tauhan ng pabula         katangian ng tauhan sa
                                                             pabula ng napiling
                pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan.         ikuwento
                Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;
                      napaninindigan ang sariling pananaw                    C. Makatotohanan

                pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may     D. Angkop ang ginamit
                pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula.                     na paraan ng
                Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad      pagpapahayag ng
                      ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao                 emosyon
                                                            o damdamin
                pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili
                sa mga tauhan sa pabula                                E. Taglay ang mga elemento
                Kraytirya: makatotohanan;tapat                              ng masining na
                                                             pagkukuwento
                pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan
                niya.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at
                kalakasan,
                      nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan

                                    Antas 3

A.Pagtuklas:
        Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento
     ng pabula sa pamamagitan ng pagpapasuri sa piling tauhang ginamit sa isang palabas/ Cartoon Series. Ipaaalam sa kaniya ang mga
     paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tauhan (bilog at lapad), at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon
     o Damdamin), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad
     sa mga katangian ng tauhan sa pabula.), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral
     na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing
     tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro
     ang Mahalagang Tanong “Bakit mga hayop ang karaniwang tauhan na ginagamit sa pabula?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin
     ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

    Ang mag-aaral ay:
       (Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga hayop ang tauhan (Halimbawa-Lion King).
       Ang mga ito’y mungkahi lamang. Maaaaring pumili ng iba pa ang guro.)

      nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula, maaaring pasalita o pasulat
      nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa Three Step
      Interview, Piccing Together Ideas, Tapusin ang sumusunod na pahayag…,at iba pa

B. Paglinang:
            Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Si Amomongo at si Iput Iput” upang
        masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-
        tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging
        ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng
        mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa
        pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.
                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                      Filipino I
Ang mag-aaral ay:
 nakapaglalarawan sa mga katangian ng gorilya at alitaptap gamit ang alinman sa Habi ng Tauhan, Venn Diagram, Summary Blueprint,
 Dalawahang Usapan, at iba pa

 Habi ng Tauhan
          Gorilya                    Alitaptap
 nakapagbabahagi ng kanilang sariling haka-haka sa tanong na: “Kung maglalaban ang gorilya at ang alitaptap, sino kaya ang mananalo?Bakit?”
 nakapagsasatao ng ilang tauhan sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” (Iminumungkahi na ibigay na itong takdang aralin upang makapaghanda
 ang magsisiganap.)
 nakapaglalarawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” sa tulong ng
   alinman
 sa Emotional Web Chart, Buliding Blocks, at iba pa
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
   (Itala ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula.)


              Larawan                 Larawan
             ng gorilya                ng alitaptap
           Pangyayari 1:__________________________________

           Pangyayari 2:__________________________________

           Pangyayari 3: __________________________________

           Pangyayari 4:__________________________________ (at iba pa)

      nakapagsusuri kung sino ang tauhang bilog (round character ) at lapad (flat character ), matapos magbigay ng input ang guro tungkol dito

C. Pagpapalalim

        Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga
     mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito
     kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto
     (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang
     natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba
     ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din
     ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
Ang mag-aaral ay:
  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya
 ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion, Simposyum, Round table Discussion, at iba pa)

  1.  Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong hamak na malalaki ito sa kaniya? Magsalaysay ng pangyayari sa
iyong
      buhay, o maaaring narinig, nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa pangyayaring ito.
  2.   Ano ang magaganda at di- magagandang pag-uugali ang masasalamin sa mga tauhan sa binasang pabula? Itala ang iyong sagot sa kolum
     sa ibaba/kabilang pahina. Sa Kolum D, magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di- magagandang pag-
  uugali.

             Mga tauhan      Magagandang Pag-uugali    Di-magagandang Pag-uugali     Paano ito Babaguhin?
             Kolum A           Kolum B            Kolum C             Kolum D
       Iput-Iput

       Amomongo

       Iba pang gorilya
  3.  Ano ang mahalagang kaisipan na nais iparating ng pabula? Mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong
maiparating
     sa mga mambabasa? Patunayan.
  4.  Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa, ang lapad o ang bilog? Kung ikaw ang papipiliin, anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o
bilog?
     Bakit?
  5.  Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Bakit siya ang inihalintulad mo?
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I           (Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung kinakailangan.)

      nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa pagkukuwento tungkol sa isang kakilala na may pagkakatulad
      sa katangian ng tauhan sa isa sa mga pabulang nabasa. (Gagawin ito matapos ang pagtalakay sa iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng
    emosyon
      o damdamin. (Kalakip ang babasahin.)D. Paglalapat

          Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.
        Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
        ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang
        rehiyon sa bansa.

    Ang mag-aaral ay :

      masining na nakapagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa pabula

Mga Kakailanganing Kagamitan
Babasahin na Si Amomongo at si Iput-Iput, Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
Mga Elemento ng Masining na Pagkukuwento
Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Masining na Pagkukuwento
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Unang Markahan: Pabula          Aralin 3: A. Mahalagang Elemento ng Pabula – 2) Tagpuan           Bilang ng Araw /Sesyon: 4
                            “Ang Palaka at ang Uwang”
                          B. Ang Pang-uri

                                      ANTAS 1
Pamantayang Pangnilalaman :                            Pamantayan sa Pagganap :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop        Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan
na gramatika/ retorika                              ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
A. Panitikan                                   o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika
 Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula                       .
 Mga Elemento ng Pabula
   a.     Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
       tauhang bilog (round character)
       tauhang lapad (flat character)
   b.    Tagpuan
   c.    Banghay
   d.    Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
  a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa
    sa mga alternatibo
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko,
    ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,
    walang gana at iba pa
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba
    upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
   a. Padamdam na pangungusap
   b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin
    ng nagsasalita


   c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang
    nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong
    mangyari
 3. Pang-uri
 4. Mga Bahagi ng Pangungusap
 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
   mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika

Mga Kakailanganin sa Pag-unawa :                          Mahahalagang Tanong :

Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat     Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?
ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon        Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit      Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       ng komunikasyon?
                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                   Filipino INauunawaan ng mag-aaral ang :  Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan:
 Mga Elemento ng Pabula      •  nakapagbibigay ng puna tungkol sa mga iginuhit na lugar ng mga mag-
  2. Tagpuan             aaral
                  •  nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga
B. Gramatika/Retorika         tagpuan sa pabula
 Pang-uri             •  nakasusulat ng paglalarawan sa isang lilikhaing tagpuan sa pabula.
                  •  nakalilikha ng makatotohanang tagpuan gamit ang pang-uri
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap :        Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa :                       Sa Antas ng Pagganap :
Ang mag-aaral ay nakasusulat     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng :           Pagtataya sa isinulat na talatang
ng talatang naglalarawan ng                                              naglalarawan batay sa sumusunod
kasalukuyang kalagayan ng tagpuang  pagpapaliwanag ng kaangkupan ng tagpuan sa banghay at tauhan           na kraytirya:
ginamit sa pabula          ng pabula.
                   Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad    A. May pagkakatulad/ pagkakaiba
                        ng sariling kongklusyon                         sa tagpuan ng pabula

                   paglalahad ng sariling pananaw kung paano mapananatiling ligtas ang isang    B. Pagtataglay ng mga elemento
                   lugar sa kasalukuyan.                                ng tagpuan
                   Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling
                        pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw             C. Napapanahon

                   pagbabahagi ng naging karanasan sa isa sa mga lugar na hindi malilimutan/    D. Makatotohanan
                   na mahalaga para sa sarili.
                   Kraytirya: tapat; makatotohanan; magkakaugnay                  E. Pagtataglay ng mga elemento
                                                             ng talatang naglalarawan
                   pagpapadama ng sariling damdamin/damdamin ng ibang tao/damdaming
                   namamayani sa isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa tagpuan
                   ng isang pabula.
                   Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad
                        ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa tagpuan

                   paglalarawan ng isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad/
                   pagkakaiba sa tagpuan ng pabula.
                   Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain

                   pagmumungkahi kung paano magiging ligtas at payapa ang sariling lugar/
                   rehiyon
                   Kraytirya: makatotohanan; napapanahon;
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                   ANTAS 3

A. Pagtuklas:

      Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento
   ng pabula sa pamamagitan ng pagpapalarawan sa paborito niyang lugar sa kaniyang sariling lugar/rehiyon. Ipaaalam sa kaniya
   ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tagpuan, at Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat
   ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.
   Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU)
   kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya
   sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan”.
   Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.  Ang mag-aaral ay:
   • nakapaglalarawan ng isang lugar tna paborito niyang puntahan sa sariling lugar/rehiyon (Bigyang-laya ang mag-aaral kung paano niya ilalarawan
    ang nasabing lugar.)

   •  nakapagbibigay ng reaksyon sa mga inilarawang lugar

   •  Itanong ang Mahalagang Tanong (EQ) : Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan .

   •  nakabubuo ng sariling Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IB. aglinang
        Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Palaka at Ang Uwang” upang masuri/
     mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.
     Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito,
     inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.
     Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga
     makahulugan at mapanghamong gawain.


   Ang mag-aaral ay:

   •  nakapagsasagawa ng masining na pagbasa ng pabulang “Ang Palaka at ang Uwang” (kalakip)

   •  nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita sa pangungusap na ginamit sa pabula (mga salitang may salungguhit)

            a.  Habang pinagbabawalan si Uwang ay lao siyang namiminsala.
            b.  Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit.
            c.  Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy.
           (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-kahulugan.)

   •  nakalalahok sa malayang talakayan tungkol sa binasang pabula
     Mga halimbawang tanong :
          a. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula.
          b. Angkop ba ang lugar na tinitirhan/tagpuang gimamit sa katangian ng bawat tauhan sa pabula ? Patunayan.
          c. Sa iyong sariling lugar, sino sa iyong mga kakilala ang maaaring ihambing sa kaninuman kina Uwang, Palaka, Gagamba o Susuhong?
            Bakit siya ang napili mong ihambing ? (Maaari itong ipagawa gamit ang Venn Digaram, Character Profile, at iba pa.)
                        Tauhan         Pinagtularan        Paliwanag
                   Uwang
                   Palaka
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I          d. Kung ikaw ang tatanungin, nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na kasama si Uwang? Bakit oo? Bakit hindi?
          e. Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat unawain? Bakit?
          f. Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula? Ipaliwanag.
           (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit na malinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral.)

   •  nakapagpapaliwanag at napaghahambing ang dalawang paraan ng paglalarawan ng tagpuan sa pabula: (kalakip)
         a. Patiyak
         b. Pahiwatig

C. Pagpapalalim

        Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan
     ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin
     ito
     kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto
     (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang
     natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba
     ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din
     ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

   Ang mag-aaral ay:
   • nasusuri ang isang halimbawa ng tekstong naglalarawan (deskriptib) na ibibigay ng guro at ang mga pang-uring ginamit sa nasabing teksto (kalakip)

   •  nakapagbibigay ng mga pangungusap gamit ang angkop na pang-uri. (Tiyakin ng guro na ang mga pangungusap ay may kaugnayan sa aralin
     (Mahalagang Elemento ng Pabula-Tagpuan)

   •  nakasusulat ng talatang naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng ginamit na tagpuan sa alinmang pabula. (Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral
     na manaliksik ng isa sa mga pabula)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I D. Paglalapat

         Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.
      Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
      ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang
      rehiyon sa bansa.   Ang mag-aaral ay :

    •  nakapipili ng isang pabula sa sariling lugar/rehiyon

    •  nasusuri ang tagpuang ginamit sa napiling pabula

    •  nakasusulat ng talatang naglalarawan (deskriptib) sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula


MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :

    •  Babasahing “Ang Palaka at ang Uwang”, Talatang naglalarawan ng Tagpuan
    •  Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Paglalarawan
    •  Kraytirya sa Pagsulat ng Talatang Naglalarawan
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino IUnang Markahan : Pabula    Aralin 4: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 3) Banghay                     Bilang ng Araw /Sesyon : 4
                        “Lalapindigowa-i : Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti”
                     B. Mga Bahagi ng Pangungusap

                                     ANTAS 1

Pamantayang Pangnilalaman :                            Pamantayan sa Pagganap :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop         Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan
na gramatika/ retorika                               ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
A. Panitikan                                    o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika
 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula                      .
 2. Mga Elemento ng Pabula
   a.    Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
         tauhang bilog (round character)
         tauhang lapad (flat character)
   b.    Tagpuan
   c.    Banghay
   d.    Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
  a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa
    sa mga alternatibo
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko,
    ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,
    walang gana at iba pa
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba
    upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
      a. Padamdam na pangungusap
      b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin
        ng nagsasalita
      c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I       nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin
       o gustong mangyari
 3. Pang-uri
 4. Mga Bahagi ng Pangungusap
 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
   mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika
Mga Kakailanganin sa Pag-unawa :                           Mahahalagang Tanong :
Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito          Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?
na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon        Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                    rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit      Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang :                            Ang mag-aaral ay:

 1. Elemento ng Pabula-Banghay                            •  naisaasaayos ang mga pangayayari ng pabula ayon sa wastong
 2. Mga Bahagi ng pangungusap:                              pagkakasunod-sunod
   a. Paksa o simuno
     • Payak na simuno                              •  nakapagbibigay ng reaksyon sa pagkakabalangkas ng banghay
     • Buong simuno                                 ng pabula’
   b. Panaguri
     • Payak na panaguri                             •  nakabubuo ng wasto at mabisang pangungusap
     • Buong panaguri
                                           •  nakapagkukwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may
                                             pagkakatulad sa pangyayari sa alamat
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I

                                   ANTAS 2

Inaasahang Pagganap :       Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa :                        Sa Antas ng Pagganap :
Masining na pagkukuwento tungkol  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng :
sa mga pangyayari sa kasalukuyan  pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari       Pagtataya sa isinagawang masining
na may pagkakatulad sa mga     sa isang akda, kabilang ang pabula.                        na pagkukuwento batay sa
pangyayari sa pabula        Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad     sumusunod na kraytirya:
                       ng sariling kongklusyon
                  pagbibigay-katwiran sa pagiging makatotohanan/di -makatotohanan          A. Orihinalidad
                  ng mga pangyayari sa pabula.
                  Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;    B. Pagkakaugnay-ugnay ng mga
                       napaninindigan ang sariling pananaw                    pangungusap makatotohanan
                  pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa kasalukuyan
                  na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula.                 C. Napapanahon
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari
                       sa pabula; malikhain                          D. Wastong paggamit ng mga bahagi
                  pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari       ng pangungusap
                  sa pabula.
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari
                       sa pabula
                  pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga
                  pangyayari sa pabula.
                  Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad
                       ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa mga pangyayari
                  paglalahad ng mga natuklasang kahinaaan at kalakasan bilang tao matapos
                  mabasa ang pabula.
                  Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan
                       at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan
                       ang kahinaan
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                   ANTAS 3

A. Pagtuklas

     Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento
  ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang
  tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Banghay , at Panaguri), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento
  tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabula), at ang mga kraytirya
  kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)
  at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral
  upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mahalagang magkakaugnay
  at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento?”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa
   ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.


 Ang mag-aaral ay:

   •  napagsusunod-sunod ang ilang pangyayari ng isang pabula batay sa mga lararwan na ipakikita ng guro (maaaring sa pamamagitan ng storyboard)

     Larawan 1          Larawan 2         Larawan 3        Larawan 4         Larawan 5
     _________        __________        ____________       ____________       __________
   •  nakapagsasalaysay sa masining na paraan ng ilang pangyayari sa pabula (maaaring sa pamamagitan ng puppet show, pagsasatao, dugtungang
     pagkukwento, at iba pa)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I   •  nakapagbibigay ng sariling himuha sa Mahalagang Tanong (EQ): Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula
     o anumang kwento? (Maaaring sa pamamagitan ng ANA, malayang talakayan at iba pa)

B. Paglinang

        Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang
     ng Putakti?”, at ang banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing
     Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro
     sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/
     di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon
     mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.


   Ang mag-aaral ay:

   •  naisasalaysay ang pabulang Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti (Ito’y mungkahi lamang, maaaring palitan ng guro.)
     sa masining na paraan (kolaboratibong gawain)
   •  nabibigyang-kahulugan ang ilang mahihirap na salita sa pabula at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng maikling talata o pangungusap
   •  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain:
       a. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I, Odang at Orak. Gamitin ang tsart sa ibaba

              Lalapindigowa-i     Odang        Orak
       b. Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Bakit?
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I      c. Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang asawa na may katulad nilang katauhan? Patunayan.
      d. Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i.
      e. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang Lalapindigowa-I. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya at dagdagan
        ng guro ang mga tanong/gawain.)

   •  nasusuri ang banghay ng binasang pabula ayon sa dayagram sa ibaba (Inaasahang nagbigay ng input ang guro tungkol sa banghay
     bago ang gawaing ito.)

                         Kasukdulan


                Pataas na            Pababang
                  Aksyon             aksyon

          Panimulang                      Wakas ng
          Pangyayari                       pabulaC. Pagpapalalim:

      Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan
   ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito
   kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto
   (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang
   natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba
   ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din
   ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I    Ang mag-aaral ay:
    • napaghahambing ang tekstong nagsasalaysay (naratib) at talatang naglalarawan (deskriptib), maaaring sa pamamagitan ng Venn Diagram
     (Inaasahang ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng tekstong naratib na may kaugnayan/pagkakatulad sa nilalaman ng binasang pabula, na ang tuon
     ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, Halimbawa, isang balita, sanaysay, at iba pa.)
    • nasusuri ang pagkakabuo ng ilang pangungusap sa binasang teksto (upang maiugnay ang Mga Bahagi ng Pangungusap)
    • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng mahusay na pagkakabuo ng pangungusap sa pagbuo/pagsasalaysay ng mga pangyayari o pagkukwento

 D. Paglalapat

          Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.
      Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
      ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang
      rehiyon sa bansa.


    Ang mag-aaral ay:
    • masining na nakapagkukwento tungkol ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang
     binasa/narinig/napanood na pabula

MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :

    •  Babasahing “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti”
    •  Ang Pangungusap at Ang mga Anyo ng Paksa at Panaguri
    •  Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Talata
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IUnang Markahan: Pabula       Aralin 5: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 4) Mahahalagang Kaisipan     Bilang ng Araw /Sesyon: 4
                         “Ang Mag-anak na Langgam”
                       B. Mga Ekspresyong Gamitin sa Pagbibigay-payo sa liham


                                     ANTAS 1
Pamantayang Pangnilalaman :                            Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop         Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan
na gramatika/ retorika                               ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
A. Panitikan                                    o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika
 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula
 2. Mga Elemento ng Pabula
   a.    Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
         tauhang bilog (round character)
         tauhang lapad (flat character)
   b.    Tagpuan
   c.    Banghay
   e.    Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
  a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga
    alternatibo
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko,
    ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,
    walang gana at iba pa
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba
    upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
      a. Padamdam na pangungusap
      b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin
        ng nagsasalita
      c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I       nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin
       o gustong mangyari
 6. Pang-uri
 7. Mga Bahagi ng Pangungusap
 8. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
   mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika

Mga Kakailanganin sa Pag-unawa :                           Mahahalagang Tanong:
Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat      Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?
ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon        Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                    rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit      Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan
  Elemento ng Pabula – 4. Mahahalagang kaisipan                      •  nakapagbibigay ng sariling reaksyon/paliwanag sa mga
B. Gramatika/Retorika                                     pahayag na may kaugnayan sa mensahe ng pabula
  Mga Ekspresyong angkop gamitin sa pagbibigay ng payo o pagmumungkahi          •  nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa mga aral
  tulad ng mga katagang:                                   o mahahalagang kaisipan mula sa pabula
        a. mabuti pa’y                               •  nakasusulat ng liham nagpapayo o nagmumungkahi
        b. bakit hindi pa                             •  nakagagamit ng iba’t ibang ekspresyon sa pagbibigay-payo
        c. kung ako ikaw                                o pagmumungkahi
        d. maaari rin naman
        e. mas makatutulong at iba pa
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                    ANTAS 2

Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa:                       Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng liham na nagbibigay-  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng :           Pagtataya sa isinulat na liham
payo o mungkahi sa isang                                              na nagbibigay ng payo o mungkahi
kaibighan/kakilala         pagpapaliwanag sa mensahe o mahahalagang kaisipan sa pabula na maaaring     batay sa sumusunod na kraytirya :
                  magsilbing gabay ng tao sa wastong pamumuhay.
                  Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad      A. May kaugnayan sa aral/
                       ng sariling kongklusyon                           mensahe ng pabula

                  pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung mabisa/di- mabisa           B. Napapanahon
                  ang paggamit ng pabula sa pagbibigay-aral sa kabataan.
                  Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling    C. Nagtataglay ng mga katangian
                       pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw                 ng liham pangkaibigan

                  pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob          D. Wastong paggamit ng mga
                  sa pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain.                 ekspresyon sa pagbibigay-payo
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain        o mungkahi

                  pagpapasya kung tama ang naging gawi o asal sa isang sitwasyon/ kalagayan
                  kaugnay ng mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa pabula.
                  Kraytirya: tapat; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa

                  pagpapadama at pag-unawa sa damdamin ng isang kakilala,kaibigan
                  o kapamilya na may kinaharap/kinakaharap na suliranin.
                  Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad
                       ng pag-unawa sa damdamin ng iba

                  pagbibigay ng payo o mungkahi sa isang kakilala, kaibigan o kapamilya
                  na may kinakaharap na suliranin gamit ang mensahe o mahalagang kaisipang
                  nakuha sa alinmang pabula.
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                    ANTAS 3

A. Pagtuklas

     Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Mensahe/Mahalagang Kaisipan
   bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. Ipaaalam
   sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Mensahe/Mahalagang Kaisipan ,
   at Mga Ekspresyon sa Pagbibigay-payo o Mungkahi), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Liham na Nagbibigay-payo
   o Mungkahi), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya
   ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat
   ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong
   “Kapupulutan ba ng magagandang kaisipan/mensahe ang mga pabula? Patunayan.”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto
   ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.   Ang mag-aaral ay”

   •  nakabubuo ng mga pahayag upang mabuo ang mga kaisipang nais ilahad. (Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan.)


            Kung sa tiyaga   kalasag ng buhay     napaglalangan din
            Nama’y sa
            Pagong na ako
                      Dahon lamang ang salita
            Ikaw ay igagalang               kaban ng yaman        1. Tuso man daw ang matsing________________________________________.
        2. Ang liksi at tapang ay ____________________________________________.
        3. Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo, _______________________________.
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I        4. Kung mabuti ang hangarin ________________________________________.
        5. Ang magandang asal ay __________________________________________.
        6. Ang bunga ay ang ginagawa ______________________________________.

   •  nakapagpapaliwanag sa sa mga kaisipang nabuo buhat sa mga pahayag
   •  nakasasagot sa Mahalagang Tanong batay sa kaniyang dating kaalaman ( EQ: “Kapupulutan ba ng magagndang kaisipan/mensahe
     ang mga pabula?Patunayan.

B. Paglinang

      Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang mag-anak na Langgam (kalakaip)”, at ang
  mensahe/mahalagang kasipan bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing
  Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-
  pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-
  tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/
  di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.


 Ang mag-aaral ay:

   •  masining na naisasalaysay ang pabulang “Ang Mag-anak na Langgam” (kolaboratibong gawain)
   •  nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita na ginamit sa pabula
   •  masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain
     1. Ilahad at i larawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula sa tulong ng Habi ng Emosyon
     2. Magbigay ng mga katangian ng ilang tauhan sa oabula na dapat tularan ng tao sa tulong ng Venn Diagram                Langgam
                     Tao
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I     3.  Anong uri ng tauhan ang Amang Langgam? Ipaliwanag.
     4.  Ipaliwanag sa kaisipang, Ang pakikinig sa mga pangaral ng mga magulang ang tanging susi sa ikapapanuto ng ating buhay“.
     5.  Kung ikaw si Bunsong Langgam,maghihinanakit ka ba sa iyong Amang Langgam kung ikaw ay pinaaaalalahanan nito? Bakit?
     6.  Tama ba ang naging reaksyon ng Amang Langgam sa sinapit ng kaniyang Bunsong Langgam? Bakit?
     7.  Anong pangyayari ang nagbunsod upang masuway ni Bunsong Langgam ang mahigpit na bilin ng kaniyang ama?
     8.  Totoo bang walang hinahangad na masama ang isang magulang para sa kaniyang anak? Naniniwala ka ba rito? Bakit ?
        (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain upang matiyak na malilinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral.)

C. Pagpapalalim

     Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan
  ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito
  kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto
  (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang
  natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba
  ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din
  ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.  Ang mag-aaral ay:

   • nasusuri ang isang halimbawa ng liham na nagbibigay payo o mungkahi ( Maaaring ang guro ang magbigay ng halimbawa o kaya nama’y
    ang mag-aaral)
   • natatalakay ang ikinaiiba ng Liham Pangkaibigan sa mga kauri nito at ang mga bahagi nito, tulad ng:
       a. Pamuhatan
       b. Bating Panimula
       c. Katawan
       d. Bating Pangwakas
       e. Lagda
   • nasusuri at nakapagpapaliwanag sa mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi na ginamit sa liham
   • nakapagbibigay ng mga sitwasyon kung kailan ginagamit ang liham na nagbibigay-payo o mungkahi
   • nakapaglalahad/nakapagtatala ng mga mensahe/mahalagang kaisipang nakapaloob sa alinmang pabula
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I D. Paglalapat

       Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.
   Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
   ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang
   rehiyon sa bansa.

   Ang mag-aaral ay:

   •  nakasusulat ng isang liham na nagbibigay-payo o mungkahi gamit ang mensahe/mahalagang kaispan mula sa alinmang pabula

MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN:

   •  Babasahing “Ang Mag-anak na Langgam”
   •  Liham Pangkaibigan at ang mga Bahagi nito
   •  Mga halimbawang Liham na Nagpapayo o nagmumungkahi
   •  Mga kraytirya sa pagsulat ng Liham na Nagpapayo o Nagmumungkahi.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Unang Markahan: Pabula          Aralin 6:  Pagsasaling-wika                      Bilang ng Araw /Sesyon: 10 pataas
                           “Ang Masamang Kalahi”
                                     ANTAS 1
Pamantayang Pangnilalaman :                             Pamantayan sa Pagganap :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop         Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan
na gramatika/ retorika                               ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
A. Panitikan                                    o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika
 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula                       .
 2. Mga Elemento ng Pabula
   a.    Tauhan
     a.1. Mga Uri ng Tauhan:
         tauhang bilog (round character)
         tauhang lapad (flat character)
   b.    Tagpuan
   c.    Banghay
   f.    Mahahalagang Kaisipan
B.Gramatika/Retorika
 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong
  a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga
    alternatibo
  b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko,
    ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa,
    walang gana at iba pa
  c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba
    upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap
 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin
       a. Padamdam na pangungusap
       b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I        ng nagsasalita
      c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang
        nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin
        o gustong mangyari
 3. Pang-uri
 4. Mga Bahagi ng Pangungusap
  5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang
   mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa
C. Pagsasaling-wika
Mga Kakailanganin sa Pag-unawa :                           Mahahalagang Tanong :
Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat
ipagmalaki at pahalagahan.                              Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon        Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                    ng sariling rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit      Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       sa proseso ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang :                            Ang mag-aaral ay:

  1.  Ang Pagsasaling-wika                                •  nakapagsasalin ng mga pangungusap/pahayag na nasa
        o katuturan                                    unang wika (sariling wika sa rehiyon) patungo sa
        o kahalagahan                                   pangalawang wika
        o mga dapat isaalang-alang/                          •  natatalakay ang mga dapat tandaan sa pagsasaling-wika
        o mga pamantayan                               •  nakapagsasalin ng pabula mula sa unang wika patungo
  2.  Mga Dapat tandaan sa pagsulat ng pabula                         sa pangalawang wika na naglalarawan ng kultura ng sariling
                                                 lugar/rehiyon
                                               •  natatalakay at naipaliliwanag ang mga paraan sa pagsulat
                                                 ng pabula
                                               •  nakasusulat ng sariling pabula ng naglalarawan ng kultura
                                                 ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon
                                                 o pangalawang wika
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
                                      ANTAS 2

Inaasahang Pagganap:           Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa :                      Sa Antas ng Pagganap :
Pagsulat ng sariling pabula na      Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng :           Pagtataya sa isinulat na pabula
naglalarawan ng kultura ng sariling                                            batay sa sumusunod na kraytirya:
lugar o rehiyon gamit ang sariling wika  pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan
sa rehiyon o Filipino           sa pagsasaling-wika.                                 A. Batay sa pananaliksik
                     Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad        ang paglalarawan ng kultura
                           ng sariling kongklusyon                           ng sariling rehiyon

                     pagbabahagi sa iba ng sariling kalakasan at kahinaan sa paggamit ng una       B. Kaangkupan sa sariling
                     at ikalawang wika, gayundin sa pagsasaling-wika                     lugar/ rehiyon
                     Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa;
                           naglalahad ng kahinaan at kalakasan bilang isang tagapagsalin       C. Pagtataglay ng mga
                                                                 elemento ng pabula
                     pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung dapat ipagamit
                     sa mga mag-aaral sa Unang Taon ang kanilang unang wika (sariling wika        D. Wastong paggamit ng una
                     sa rehiyon).                                      at ikalawang wika
                     Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong
                           sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw           E. Kaangkupan ng pagsasalin

                     paglalarawan ng mga karanasan, kalagayan, paniniwala at kultura ng sariling
                     lugar/ pamayanan sa isinalin/isinulat na pabula.
                     Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa;
                           malikhain

                     paglalahad ng isang sitwasyong nagpapatunay na mahalaga ang kaalaman
                     at kasanayan sa pagsasaling-wika.
                     Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat

                     pagpapahayag ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling lugar/rehiyon.
                     Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin;
                           naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                    ANTAS 3

A. Pagtuklas

     Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral sa Pagsasaling-wika. Ipaaalam sa kaniya
   ang mga paksang tatalakayin, ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar
   o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon
   ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin.
   Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.
   Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?
   Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.  Ang mag-aaral ay:

  • nakapagsasalin ng ilang pahayag na nakasulat sa Filipino sa wikang Ingles o sariling wika. Mga halimbawa:

    1.  Mahilig akong magbasa ng mga pabula._________________________________________________.
    2.  Mayaman ang panitikang Pilipino. _____________________________________________________.
    3.  Kawili-wiling basahin ang mga pabula.__________________________________________________.
    4.  Nais kong makasulat ng isang pabula. __________________________________________________.
    5.  Maraming pabula ang nasusulat sa iba’t ibang dayalekto sa Pilipinas.__________________________

  • nakapagbibigay ng sariling reaksyon/puna sa panimulang gawain
  • nakapagbibigay ng sariling hinuha sa Mahalagang Tanong (EQ): “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?
  (Maaaring gamitin ang istratehiyang ANA, Alam ko...Nais kong malaman...Alam ko na... o iba pang istratehiya o teknik na angkop sa gawaing ito.)
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IB. Paglinang:


      Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Masamang Kalahi” (Ito’y mungkahi lamang.
   Maaaring gumamit ng ibang pabula ang guro.) upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral
   sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling
   Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing
   Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap)
   na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.


 Ang mag-aaral ay:

 •  nakapagbibigay ng mga salita o konseptong maiuugnay sa salitang nasa loob ng kahon. (Gamitin ito sa pagbuo ng isang talata.)                     MASAMANG KALAHI
 •  masining na nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Masamang Kalahi” o iba pang pabula (Iminumungkahing gumamit ang guro ng angkop na teknik
   o istratehiya para sa gawaing ito. Gawin itong kolaboratibong gawain.)

 •  masigasig na nakikilalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong. (Ang mga ito’y mungkahi lamang. Maaaring magdagdag ang guro
   ng mga tanong/.gawain upang higit na malinang ang pag-unawa ng mag-aaral.)
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I1. Paano uuriin ang sumusunod na tauhan bilang flat o round character? Ipaliwanag.

       Tauhan           Uri ng Tauhan         Paliwanag
    a. Tenoriong Talisain
    b. Toniong Tandang
2. Tukuyin ang pag-uugaling dapat pamarisan kay Toniong Tandang.
3. Makatwiran ba ang ginawa ni Tenoriong Talisain na ikahiya ang kaniyang mga kalahi? Ipaliwanag ang iyong sagot.
4. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Toniong Tandang, tutulungan mo pa rin ba si Tenoriong Talisain? Bakit? Pangatwiranan ang iyong sagot.
5. Masisisi mo ba si Aling Marta sa kaniyang naging damdamin kay Tenoriong Talisain? Bakit?
6. Ano ang mensaheng iyong natutuhan mula sa pabulang binasa?
7. Bigyang-pansin ang naging wakas ng pabula. Nagustuhan mo ba ito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ito, anong wakas ang maaari
  mong ibigay para rito?
8. Ano ang magagandang kaugalian sa inyong lugar o rehiyon ang masasalamin sa pabulang iyong binasa? Ilahad.
9. Ibigay ang hinihingi ng diagram .

                ANG MASAMANG KALAHI
     TAUHAN        TAGPUAN             DALOY NG MGA
                                PANGYAYARI

          SIMULA
                        Saglit na
                       kasiglahan
         KATAWAN                     SULIRANIN
                       Tunggalian


                       Kasukdulan
          WAKAS
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
C. Pagpapalalim:

      Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan
   ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito
   kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto
   (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang
   natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba
   ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din
   ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.


   Ang mag-aaral ay:

 •  naisasalaysay ang pabulang “The Lion and the Mouse”na isinalin mula sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino. (Ito’y mungkahi lamang. Maaaring
   pumili ng ibang pabulang nakasulat sa Ingles o kaya’y sa sariling wika sa rehiyon ang guro o ang mag-aaral.)
 •  naisasalin sa pangalawang wika ang pabulang nakasulat sa unang wika
 •  natatalakay ang mga hakbangin at dapat dandaan sa pagsasalin ng isang akda, tulad ng sumusunod : (Maaari itong dagdagan ng guro.)

       a. Alamin kung ang pangungusap ay isang pormal o malaya, nangangahuluganng hindi nagbabago ang anyo.
       b. Ang malayang pangungusap naman ay maaaaring mabago ang anyo.
       c. Alamin din kung ang pangungusap ay isang idyoma o kawikaan. Ang diwa ang dapat isalin at hindi literal ang mga salita.

 •  Ilahad at talakayin ang paraan sa pagsulat ng pabula
      1. Pumili ng moral o mahalagang kaisipan
      2. Mag-imbento ng mga tauhan
      3. Pumili ng tagpuan
      4. Isaayos ang banghay
      5. Ilahad ang wakas
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
D. Paglalapat

      Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.
   Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
   ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon
   sa bansa.

  Ang mag-aaral ay:
   • nakapagsasalin sa wikang Filipino ng pabulang nakasulat sa Ingles o saariling wika sa rehiyon
   • nakabubuo ng Story Organizer ng pabulang isusulat
   • matapos gumawa ng Story Organizer, nakabubuo ng Story Mapping na nagpapakita ng mga detalyeng ilalagay sa susulating pabula
    ( Narito ang isang halimbawa ng Story Mapping.)

                 Story Mapping ng Pabula
        Pangunahing
         Tauhan
          Simula
         Pangyayari
         Pangyayari
         Pangyayari
        Mahalagang
         Kaisipan

   •  nakasusulat orihinal na pabula na may kaugnayan sa sariling lugar o rehiyon (Tiyaking ginamit ang sumusunod:)
     a. Paksa
      • Kasalukuyang uri ng pamumuhay ng tao
      • Pagharap sa mga isyung napapanahon tulad ng pangangalaga sa kapaligiran at iba pa.
      • Pakikitungo ng tao sa kapwa
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I       b. Tauhan
        • Mga hayop na maiuugnay ang mga katangian ng tao
       c. Tagpuan
        • Nababagay sa kasalukuyang kalagayan ng panahon at atmospera ng inyong lugar, pamayanan at rehiyon
       d. Banghay
        • Magkakaugnay at maaayos ang daloy ng mga pangyayari na may simula, katawan at wakas
       e. Pananalita
        • Magagamit ang una o ikalawang wika ng sariling lugar/rehiyon
       f. Kaisipan
        • May mahalagang kaisipan o mensaheng maiiwan sa isipan ng mga mambabasa

    (Maaaring gawing pangkatan ang pagsulat ng pabula, kung hindi kaya ang isahang pagganap. Kung hindi pa handa ang mag-aaral para sa pagsulat
ng pabula, maaari ang pagapapasalin ng pabula na nakasulat sa sariling wika. Tiyakin lamang na ang mga pabula ay naglalarawan ng kultura ng lugar
na pinagmulan nito. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na ibahagi ang kaniyang naisagawang Inaasahang Pagganap. Magbigay ng feedback ang guro
pagkatapos nito. Muli, itanong Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang nabuong Kakailangang Pag-unawa (EU)
sa isipan ng mag-aaral.: 1) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2) Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling
rehiyon? 3) Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon?

MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN :

     •  Babasahing “Ang Masamang Kalahi”, kopya ng “The Crocodile and the Peahen”
     •  Ang Pagsasaling-wika at mga dapat tandaan sa pagsasalin
     •  Mga Paraan sa Pagsulat ng Pabula
                                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                               Filipino I
 Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa
pag-unawa
 at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon
                                         (IKALAWANG MARKAHAN - ALAMAT)
                     Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga                                         Antas 2: Pagtataya
                       ( Stage 1: Results/Outcomes )                                        ( Stage 2: Assessment )
          MGA PAMANTAYAN                                                                     Sa antas ng:
                                                               Produkto/
             STANDARDS                                                                    ( At the level of:)
                                                               Pagganap
       Nilalaman        Pagganap          Mga Kakailanganing        Mahahalagang                         Pag-unawa             Pagganap
                                                               ( Product/
       ( Content )      ( Performance )           Pag-unawa           Tanong                         (Understanding)          (Performance)
                                                              Performance )
                                ( Essential Understandings )  ( Essential Questions )
 Naipamamalas ng mag-     Ang mag-aaral       Ang alamat, bagamat mahiwaga    Bakit mahalagang pag- Story Collage        Pagpapaliwanag                Pagtataya sa
 aaral ang pag-unawa sa    ay nakabubuo       at di-kapani-paniwala ang nilalaman aralan ang alamat ng   (hawig sa Slice of   Patunayan na bagamat mahiwaga         binuong Story
 alamat gamit ang angkop    ng Story Collage     ay naglalarawan ng kultura     iba’t ibang rehiyon sa  Life ni Larry Alcala)  at hindi kapani-paniwala ang mga alamat    Collage batay
 na gramatika/ retorika     (hawig sa Slice of    ng rehiyong pinagmulan nito.    Pilipinas?        na naghahambing     ay nakatutulong ito sa pagpapakilala     sa mga kraytirya:
                Life ni Larry Alcala)                                  ng kultura ng iba’t   at pagpapalaganap ng kultura ng rehiyong
 A. Panitikan         na naghahambing      Higit na mauunawaan at mapaha-   Paano mauunawaan     ibang rehiyon      pinagmulan nito.               A.Batay sa
   1. Kaligirang Pangkasay- ng kultura ng iba’t     halagahan ang alamat ng sariling  at mapahahalagahan    sa bansa noon      Kraytirya: makatotohanan; naglalahad      pananaliksik
    sayan ng Alamat     ibang rehiyon sa     rehiyon kung pag-aaralan ito sa   ang mga alamat      at ngayon        ng mga patunay; naglalahad ng sariling     ang gagawing
                bansa noon at       orihinal nitong wika.        ng sariling rehiyon?               paglalahat/ kongklusyon             pag-uugnay
   2. Mga Elemento      ngayon                                                                             ng kultura
    ng Alamat                     Sa proseso ng komunikasyon,     Bakit mahalaga                  Interpretasyon                 ng iba’t ibang
     a. Banghay                    pasalita man o pasulat, mahalaga  ang paggamit ng                  Maglahad ng isang pangyayaring         rehiyon noon
     b. Tagpuan                    ang paggamit ng wastong       wastong gramatika/                nasaksihan/ nabasa o narinig tungkol      at ngayon
     c. Tauhan                    gramatika/ retorika upang maiwasan retorika sa proseso                sa pinagmulan ng isang bagay, lugar,
                             ang hindi pagkakaunawaan.      ng komunikasyon?                 katawagan o pangyayari na may batayan     B.Malikhain
 B. Gramatika/ Retorika                                                            at makatotohanan.
   1. Iba’t ibang Uri                                                            Kraytirya: makatotohanan; napapanahon;    C.Orihinal
     ng Pagtatanong                                                             may mga patunay; napangangatwiranan
    a. Mga tanong na                                                            ang mga patunay
    humihingi ng higit sa
    isang impormasyon                                                            Pagbuo ng sariling pananaw
    sa tulong ng dalawang                                                          Ilahad ang sariling pananaw kung bakit
    panghalip                                                                karaniwang may pagpaparusa sa mga
                                                                        pangyayari sa alamat na sinasabing
                                                                        pinagmulan ng isang bagay, pangyayari,
                                                                        lugar o katawagan.
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
   Pamantayang       Pamantayan  Kakailanganing Pag-unawa  Kakailanganing  Produkto/      Sa Antas ng Pag-unawa          Sa Antas ng
   Pangnilalaman      sa Pagganap                 Tanong    Pagganap                           Pagganap
  c. Mga magalang                                         Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang
   na tanong na                                         pananaw; may batayan ang nabuong
   nangangahulugan                                        sariling pananaw; napangangatwiranan
   ng pakiusap                                          ang sariling pananaw

   c. Mga tanong na                                        Pagdama at pag-unawa sa damdamin
    panagot                                           ng iba
     sa pangungusap                                       Ipahayag ang naging bisang pandamdamin
     at nagpapahiwatig                                     sa sarili at sa ibang tao matapos
    ng iba’t ibang                                       maunawaan ang alamat.
    layunin                                           Kraytirya: makatotohanan; may katapatan;
                                                  naglalahad ng sariling damdamin
 2. Kawsatib                                            at ng ibang tao
  na pang-ugnay
                                                  Pagkilala sa sarili
 3. Kaantasan ng Pang-uri                                     Ipahayag ang pagmamalaki sa sariling
   a. payak                                            kultura batay sa pagkaunawa sa alamat.
   b. pahambing                                          Kraytirya: makatotohanan; tapat;
   c. pasukdol                                          may kaugnayan sa alamat

 4. Pang-ugnay sa                                         Paglalapat
   Pagsang-ayon at Di-                                      Magbigay ng mga halimbawa
   pagsang-ayon tulad                                       na nagpapatunay na may mga kulturang
   ng totoo, tinatanggap                                     nakapaloob sa alamat na nananatili,
   ko, tama ka, tunay                                       nagbabago at nawawala na ngayon.
   (nga), siyanga, pero,                                     Kraytirya: naglalahad ng mga patunay;
   ngunit, subalit,atbp.)                                     makatotohanan

C. Pagbuo
  ng Story Collage
                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                        Filipino I
Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan)
Ikalawang Markahan                       FILIPINO I

 Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
        sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal,
        pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural
        na literasi
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikalawang Markahan : Alamat      Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat                 Bilang ng araw/sesyon: 6
                                “Ang Alamat ng Alamat“
                         B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                               Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/    Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry
retorika                                        Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon
                                            at ngayon.
A. Panitikan
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  2. Mga Elemento ng Alamat
   a. Banghay
   b. Tagpuan
   c. Tauhan

B. Gramatika/Retorika
  1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong
   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang
     panghalip
   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap
   c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang
     layunin
  2. Kawsatib ng Pang-ugnay
  3. Kaantasan ng Pang-uri
   a. payak
   b. pahambing
   c. pasukdol
  4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko,
   tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp.

C. Pagbuo ng Story Collage
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan    Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas?
ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon         Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                     rehiyon?

Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan
ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago       Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago
sa kapaligiran o modernisasyon.                            at nawawala na?

Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit
ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.         Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso
                                            ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang:                              Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan                                      • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig, nabasa
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat                        o napanood na pinagmulan ng alamat

B. Gramatika / Retorika                                • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap
  1. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong                           ang mga alamat sa Pilipinas

   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang  • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral
     panghalip                                    ng alamat

   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap             • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon

   c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang     • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang
    layunin                                     ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                               Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng Focus Group     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                    Pagtataya sa isinagawang Focus
Discussion kaugnay ng kaligirang                                                  Group Discussion batay sa mga
pangkasaysayan ng alamat      pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay          kraytirya:
                  ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat                              A. Batay sa pananaliksik
                  Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/
                       kongklusyon                                      B. Kaangkupan sa paksa

                  paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit       C. Wasto at angkop ang paraan
                  ang mga Graphic Organizer                                      ng pagtatanong at pagsagot
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan             sa tanong
                       ang mga patunay
                                                                  D. Napapanahon
                  pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat
                  at mga kauri nito                                        E. Nagtataglay ng mga elemento
                  Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;       ng Focus Group Discussion
                       napangangatwiranan ang sariling pananaw

                  pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa
                  Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao

                  pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan
                  Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay;napangangatwiranan
                       ang mga patunay

                  paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan
                  ng alamat
                  Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan

                  pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa
                  ng Focus Group Discussions
                  Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                       Antas 3
A. Pagtuklas :

         Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan
      sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin
      (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus
      Group Discussion), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya
      ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot
      ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy
      na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang
      sa Paglalapat.


    Ang mag-aaral ay :
    • nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat)
      Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig, nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat

    •   nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan) sa isinagawang pagtatanghal
       sa tulong ng alinman sa Panel Discussion, LOV (Look Others Viewpoint), Show and React, at iba pa

    •   nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map,
       Bubble Map, Fish Bone Map, at iba pa
          a. ideyang nakuha sa itinanghal
          b. sariling kaalaman
          c. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal

    •   nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan
       nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences), Sequence Organizer, Flow Chart, at iba pa
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IB. Paglinang:

       Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang
     Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging
     Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap
     na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa
     (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain.    Ang mag-aaral ay:

   • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”)
     kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart , Semantic Web, Concept Map, at iba pa
    (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat)

                              Iinternet
                Iba pang
                impormasyon
                hinggil sa
                pinagmulan          aklatan
                ng alamat

                              panayam  • nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’
   (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain.)
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I• nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder, Story Grammar
 at Story Frame, at iba pa
        Ang Alamat ng Alamat
                             Wakas
                       Gitna

                   Simula


•  nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart)

                     Makatotohanan                      Di-makatotohanan
•  nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map,
  History Map, at Transition Tree, at iba pa

  Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
                                                   kasalukuyan
                                        Intsik
                                    Bumbay      Espaňol
                       Malay  Arabe/Persyano
                Indones
        Negrito
      1300 AD
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I  •  nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay
    ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React, TOP (Think of Priorities), Two-way Chart, atbp.

  •  nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart,
    Word Association, Word Clustering, at iba pa

                      pananampalataya             nandayuhan            karunungang-bayan
                     mapalawak ang kolonya       Malay           Kristyanismo    santo at santa
                      alamat        Bathala         kwentong-bayan             Lumikha
                        panitikan          nalangkapan saling-dila        may sariling kulturaC. Pagpapalalim:

       Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
     tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.
     Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib,
     deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa
     ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan
     at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya
     ang kaniyang natutuhan at kakayahan.


               (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral)


 Ang mag-aaral ay:
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I•  nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain)

  a. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap, Ladder, Fish Bone Map, at iba pa

          Batay sa babasahin bilang.1,                Batay sa babasahin bilang 2,
          nagkaroon ng alamat dahil ….                nagkaroon ng alamat dahil ….
          ________________________________________________      ________________________________________________
          ________________________________________________      ________________________________________________
          ________________________________________________      ________________________________________________


  b. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin:
    - Sa iyong palagay, makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi?
    - Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot.

  c. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag :
    -. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan, ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali.”
    - “... na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan.“

  d. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart,
     Factstorming Web, Spider Map, at iba pa
    - natutuwa
    - naiinis
    - walang nararamdaman
    - iba pang naging damdamin
  e. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito, buhay ng mga santo at santa, Bathala, at paniniwala sa Lumikha
    ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya)

  f. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon
    sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na;
    - pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin
      at palaganapin
    - pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I      - pagpipinal ng mga nabuong balakin

  g. Paglalahad sa klase ng nabuong plano

•  nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa :
    - mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative)

                    P                   I                     N
    -  pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa

•  nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion, Round Table Discussion,Simposyum)
  mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo

•  nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion, Round Table Discussions, Simposyum, at iba pang kauri nito

•  nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation)
    - Mga taong kabilang sa pagsasagawa
    - Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan
    - Paksang pagtatalunan
    - Tungkulin ng mga kasapi
    - Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon,saloobin at katwiran

•  nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.”
  (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula, paggagad sa bahagi ng isang talk show, panayam at iba pa)


•  nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng :
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I      - mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip
      - magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap
      - mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap
  •  nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat
      - Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop, malinaw, kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon:
        Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro....
        Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong...
        Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit...
  •  nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag, interpretasyon, saloobin, reaksyon, opinyon, pananaw, balakin at pagpapasya
    hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba:
      - Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________?
      - Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________?
      - Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________?
      - Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________?
      - Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________?
      - Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________?
      - Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________?

D. Paglalapat:

      Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya
     ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng
     Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon
     sa bansa.


    Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain)

  •  pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap
  •  pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon
    ayon sa mga hakbang :
      - Alamin paano ito nagsimula
      - Suriin ang mga kaugalian , tradisyon o paniniwalang inilarawan
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I      - Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon
  • pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat
     - batay sa pananaliksik
     - kaangkupan sa paksa
     - malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan
 • pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon
 • pagtalakay sa Pangkatang Pagganap
   a. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat
     o iba pang matatandang anyo ng panitikan
   b. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion
      - Batay sa pananaliksik
      - Kaangkupan sa paksa
      - Napapanahon
      - May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion
 • pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat
 • pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion
Mga Kakailanganing Kagamitan
 • Sipi ng babasahing alamat
 • Sipi ng Graphic Organizer, Stair Steps Ladder, Road Map, Flow Chart
 • Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong
 • Kard ng mga Gawain
 • Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase
    a. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari
    b. Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan
    c. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari
    d. Kasasalaminan ng kultura, tradisyon, kaugalian, karanasan
    e. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari
 • Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat
    a. Batay sa pananaliksik
    b. Kaangkupan sa paksa
    c. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian, tradisyon o paniniwalang inilarawan
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
Ikalawang Markahan : Alamat      Aralin 2: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay                       Bilang ng araw/sesyon: 6
                           “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon)
                         B. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                                Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na           Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life
gramatika/retorika                                    ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
A. Panitikan                                       noon at ngayon
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  2. Mga Elemento ng Alamat
   a. Banghay
   b. Tagpuan
   c. Tauhan
B. Gramatika/Retorika
  1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong
   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang
     panghalip
   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap
   c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin
  2. Kawsatib ng Pang-ugnay
  3. Kaantasan ng Pang-uri
   a. payak
   b. pahambing
   c. pasukdol
  4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap ko,
   tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa

C. Pagbuo ng Story Collage
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino IKakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan  Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon
ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.                      ng Pilipinas?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon       Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                   rehiyon?

Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan  Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago
ay nananatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga ng mga pagbabago     at nawawala na?
sa kapaligiran o modernisasyon.

Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit    Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso
ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       ng komunikasyon?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
                                           • nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan
A.  Panitikan
   1. Mga Elemento ng Alamat                            •  nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/
    a. Banghay                                    napanood na alamat

B. Gramatika/Retorika                                 •  nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari
  2. Mga Kawsatib na Pang-ugnay                             sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao
                                             o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya

                                           •  nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari
                                             ang dapat at hindi dapat paniwalaan

                                           •  nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib
                                             na pang-ugnay sa binasang artikulo

                                           •  nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao, bagay,
                                             lugar o pangyayari sa alamat at siyensya

                                           •  nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/
                                             napanood/napakinggang alamat
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                                Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng talatang naglalahad  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                    Pagtataya sa isinulat na talatang
o ekspositori tungkol sa sanhi                                                   naglalahad o ekspositori batay
at bunga ng ilang pangyayari   paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan           sa mga kraytirya:
sa kasalukuyan          Kraytirya: makatotohanan; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling paglalahat/      A. Batay sa pananaliksik
                       kongklusyon
                                                                  B. Pagtataglay ng sanhi at bunga
                 pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman           ng mga pangyayari
                 ng alamat (alamat at siyensya)                                  C. Pagkakaugnay ng mga
                 Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;       pangyayari
                       napangangatwiranan ang sariling pananaw
                                                                  D. Napapanahon
                 pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat
                 at siyensya.                                           E. Makatotohanan
                 Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao
                                                                  F. Wasto ang pagkakagamit
                 pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan        ng mga kawsatib na pang-
                 Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat                       ugnay

                 pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat.
                 Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan

                 paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat
                 Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan
                       ang mga patunay
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I                                        Antas 3
A. Pagtuklas:


      Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat
    sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Ilalahad ang mga paksa
    ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay), ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/
    ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan
    ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.
    Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro
    ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto
    ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.


 Ang mag-aaral ay :
 • nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan . (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon)
  •  nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto:
      1. Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map, Eye Witness Balita, Cue Cards, at iba pa)
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
                      Sino ? ______________________________________

                      Ano ? _______________________________________

                      Bakit? ___________________________________________
2. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder, Story Map, Episodic Organizer, at iba pa
                                              5
                                         4
                                   3
                              2
                          1

3. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map,
  Story Map, Graphic Organizer, at iba pa

                                  SANHI
                                   BUNGA
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I    4. Paano nagwakas ang alamat?
                            Tinangkang Solusyon           Kinalabasan
                                       Wakas ?


    5. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan.

B. Paglinang:
      Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga
    nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahing maging maingat
    ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/
    di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain


  Ang mag-aaral ay:
  • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors),
   Gathering Detail,atbp.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat)

  •  nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao
    sa tulong ng Listing,Fact Finding Strands, Grap, at iba pa

  •  nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay, Reading/Writing Relay, at iba pa

  •  nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity

  •  nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IC. Pagpapalalim:

       Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
     tanong/ gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa
     ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspisitori,
     arhumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
     sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan
     ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

    (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral)

 Ang mag-aaral ay:
 • nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve, Story Board,Story Map, at iba pa

                                     Gitna

                                                         Wakas

                    Simula


 •  nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik
   ang guro na aangkop sa gawain)
                    Mga pangyayari    Kapani-paniwala    ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag
                        A
                        B
                        C
                        D
                       Iba pa

 •  nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman
   sa Emotional Web Chart, Cartoon and Picture Strip, at iba pa
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I•  nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap, Fish Bone Map, Tree Map, at iba pa

                       Sanhi           Mga pangyayari          Bunga
                                 (Maglalagay ng guro ng mga piling
                                  pangyayari mula sa alamat)
•  nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito

•  nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari
  sa tulong ng Plot of Emotion

•  nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat
  sa tulong ng Discussion Web, Flow Chart, at iba pa
                    Di-mabubuting pag-uugali           Paano iwawasto?
•  nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na, nagbago na
  at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito)
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I
                             Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na
                             masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na…
                          nawala na          nagbago na            nananatili pa
                        Paliwanag sa Sanhi      Paliwanag sa Sanhi       Paliwanag sa Sanhi
                           at Bunga           at Bunga            at Bunga
                        __________________      __________________       __________________
                        __________________      __________________       __________________
                         _______________        _______________         _______________•  nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito

•  nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto

•  nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan
  (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.)

•  nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay
     Halimbawa:
      Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan
      Lohikal na Pangyayari:  __________________________________________________________
      Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino ID. Paglalapat:
      Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay
    na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan
    at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang
    rehiyon

 Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
  • nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro
  • nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo
Mga Kakailanganing Kagamitan
 • Sipi ng babasahing alamat
 • Mga larawan tungkol sa babasahing alamat
 • Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat
 • Kard ng mga Gawain
 • Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve, mga grap, Flow Chart, at iba pa)
 • Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori
    1. Batay sa pananaliksik
    2. Tapat
    3. Makatotohanan
    4. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari
    5. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikalawang Markahan : Alamat   Aralin 3: A. Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan                   Bilang ng araw/sesyon: 6
                       “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya)
                      B. Kaantasan ng Pang-uri
                                    Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                             Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na        Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life
gramatika/ retorika                                 ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon
A. Panitikan                                    sa bansa noon at ngayon
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  2. Mga Elemento ng Alamat
   a. Banghay
   b. Tagpuan
   c. Tauhan
B. Gramatika/Retorika
  1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong
   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng
     dalawang panghalip
   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap
   c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang
     layunin
  2. Kawsatib ng Pang-ugnay
  3. Kaantasan ng Pang-uri
   a. payak
   b. pahambing
   c. pasukdol
  4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo, tinatanggap
   ko,
   tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp.

C. Pagbuo ng Story Collage
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan  Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon
ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.                      ng Pilipinas?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon       Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                   rehiyon?

Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang         Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago
sa kasalukuyan ay nanatili pa, may nagbabago na , at nawawala na bunga       at nawawala na?
ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon.

Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit    Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso
ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       ng komunikasyon?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan                                       nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa
  2. Mga Elemento ng Alamat                               pamamagitan
    b. Tagpuan                                    ng dugtungang pagsasalaysay

B. Gramatika/ Retorika                                  nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat
  3. Kaantasan ng Pang-uri                               noon
    a. payak                                     at sa kasalukuyan
    b. pahambing
    c. pasukdol                                    nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat
                                             sa mga turista

                                             nakasusulat ng talatang naglalarawan

                                             nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may
                                             pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat

                                             nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/
                                             pinanood/ pinakinggang alamat
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
                                           nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang
                                           binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng
                                           anunsyo
                                 Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                       Sa Antas ng Pagganap:
Paggawa ng anunsyo o patalastas  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa isinagawang anunsyo
na naglalarawan sa kasalukuyang                                          o patalastas batay sa mga
kalagayan ng tagpuang binanggit  paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon      kraytirya:
sa alamat             Kraytirya: makatotohanan;naglalahad ng mga patunay;naglalahad ng sariling
                       paglalahat /kongklusyon                        A. May pagkakatulad sa tagpuan
                                                           ng alamat
                 paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga,
                 nalungkot,nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat               B. Batay sa pananaliksik
                 Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin
                       at ng ibang tao                            C. Malikhain

                 pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa        D. Napapanahon
                 kasalukuyan
                 Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling  E. Wastong gamit ng pang-uri
                       pananaw                                 ayon sa kaantasan

                 pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran     F. Taglay ang mga elemento
                 Kraytirya: makatotohanan, tapat, may kaugnayan sa alamat              ng anunsyo/patalastas

                 pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat
                 Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling
                       pananaw; napangangatwiranan ang sariling pananaw

                 paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat
                 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas
                 Kraytirya: malikhain;makatotohanan; wasto ang pagkakagamit ng wika;
                       taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                    Antas 3

A. Pagtuklas:
      Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento
   ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. Ilalahad
   ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat - Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo
   o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.
   Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay
   ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.
   Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.” Inaasahan ding
   lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.


 Ang mag-aaral ay :
   nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa
   sa tulong ng Product Knowledge, Dugtungang pagkukwento, mga Visual(komik istrip, anunsyo, mga tunay na bagay, mapa, talahanayan, talaarawan,
   at iba pa.)
   (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral)
       Halimbawa: Alamat ng Bohol
   nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito
   sa tulong ng Fact-Finding Strands, Gathering Details, at iba pa.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                           Puna           Puna           Puna
   nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol
   sa tulong ng Brain Storming, Open Forum,Think (Pair Share), at iba pa
   nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar
   tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press, Lecture Forum, Interview Chain, at iba pa

   nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram, SAG (Sketch Appropriate Graphics, Sapot Talakayan
   (Discussion Web), at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika)
                                     Bohol


                              Noon      NgayonB. Paglinang:

     Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong
   Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro
   sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/
   di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU).
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ang mag-aaral ay:
  nakapagbibigay ng mga lugar, bagay, tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster, Spider Map,
  Categorize Organizer, at iba pa
                       lugar             bagay


                           tanging sa lalawigan
                            lamang ng Bohol
                             matatagpuan

                                       pangyayari
                        tao
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas


        I. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________
          ________________________________________________________________________________
          A. Mga Pantulong na Pangungusap:
           1. ____________________________________________________________________________
           2. ____________________________________________________________________________
           3. ____________________________________________________________________________
           4. ____________________________________________________________________________

        II. Pamaksang Pangungusap; ___________________________________________________________
          ________________________________________________________________________________
          A. Mga Pantulong na Pangungusap:
            1. ____________________________________________________________________________
            2. ____________________________________________________________________________
            3. ____________________________________________________________________________
            4. ____________________________________________________________________________

        III. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________


nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay, Reading Roulette, Jigsaw Reading, at iba pa
(Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa)
- Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”?

nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster, Mapping Trhough Imagination, at iba pa

nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association, Word Network, at iba pa

nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap,
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I   Data Retrieval Chart, Episodic Organizer, at iba pa
C. Pagpapalalim:

     Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
  tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa
  ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori,
  argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
  sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan
  ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.

          (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa)

  Ang mga mag-aaral ay:
   nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain:
   - Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag, Interview Chain, Emotional Web Chart, at iba pa
               Sa simula ng alamat, dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________
               Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________
               Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________
               Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________
               Sa wakas, nakadama ako ng ____________________________________________________    - Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon, alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit?
    - Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman
     ng kaliskis sa isda ng masamang anak.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes)
    - Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. Klasipikahin kung ang mga naitalang
     kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na, nabago na, at nananatili pa rin sa kasalukuyan. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer )
    - Ipaliwanag ang iyong sagot. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya)
    - May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig , nabasa, nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar?
     Gumamit ng News Clipings.
    - Bilang kabataang Pilipino,paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol?
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I   - Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. (Ipasuri kung makatutulong ito
    upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol)
   - Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.
    May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot.
   - Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe.

   nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri.(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan
   ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito)
   nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan

D. Paglalapat:
   Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na
  naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at
  kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon
  sa bansa.


  Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)

   nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri
   nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro
   nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral
   na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas.)

Mga Kakailanganing Kagamitan
   Larawan ng Bohol
   Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“, Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri, Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas
   Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam
   Kard ng mga gawain
   Internet,
   Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster, Venn Diagram)
   mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino IIkalawang Markahan: Alamat       Aralin 4: A. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan                       Bilang ng araw/sesyon: 6
                            “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao)
                          B. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                               Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop           Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life
na gramatika/retorika                                 ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
A. Panitikan                                      noon at ngayon
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  2. Mga Elemento ng Alamat
   a. Banghay
   b. Tagpuan
   c. Tauhan
     Mga Uri ng Tauhan
      - Pangunahing Tauhan
      - Pantulong na Tauhan
      - Iba Pang Pantulong na Tauhan
B. Gramatika/Retorika
  1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong
   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong
     ng dalawang panghalip
   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap
   c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang
     layunin
  2. Kawsatib ng Pang-ugnay
  3. Kaantasan ng Pang-uri
   a. payak
   b. pahambing
   c. pasukdol
  4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo,tinatanggap ko,
   tama ka, tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, atbp.
C. Pagbuo ng Story Collage
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahahalagang Tanong:
Ang alamat, bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman         Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas?
ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan  Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago
ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama’y nawawala na bunga      at nawawala na?
ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon       Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                   rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit
ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.       Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso
                                          ng komunikasyon?

Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
:
A. Panitikan                                    • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba
 2. Mga Elemento ng Alamat                             hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat
   c. Tauhan                                   • nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan, pantulong na
     Mga Uri ng Tauhan                              tauhan
     - Pangunahing Tauhan                            at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula
     - Pantulong na Tauhan                           • nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa
     - Iba Pang Pantulong na Tauhan                       alamat (pangunahing tauhan, pantulong na tauhan at iba pang tauhan)
                                          • nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may
B. Gramatika/Retorika                                katulad
  4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo, tinatanggap ko, tama ka,    na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat
   tunay (nga), siyanga, pero, ngunit, subalit, at iba pa)           • nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at
  .                                        pagtutol isang anekdota o talambuhay
                                          • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay
                                           ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol
                                          • nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging
                                           maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                   Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                              Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng sariling reaksyon    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                  Pagtataya sa binuong sariling
sa naging wakas ng isang alamat                                                 reaksyon batay sa mga
                 pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong     kraytirya:
                 may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat.
                 Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling     A. Tapat
                       kongklusyon
                                                                B. Makatotohanan
                 pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad
                 na karanasan sa tauhan sa alamat.                               C. Naglalaman ng sariling
                 Kraytirya: makatotohanan; tapat; naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao       opinion

                 pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat      D. Wastong paggamit ng mga
                 Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw;     pang-ugnay sa pagsang-
                       napangangatwiranan ang sariling pananaw.                       ayon
                                                                  at pagtutol
                 pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad
                 sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat.
                 Kraytirya: naglalahad ng mga patunay; makatotohanan

                 pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat.
                 Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan
                       ang mga patunay

                 pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon.
                 Kraytirya: tapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi
                       ng rekomendasyon o solusyon
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I                                      Antas 3

A. Pagtuklas:

    Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat
  sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin
 (Mga Elemento ng Alamat - Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat), ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon
 sa naging wakas ng isang alamat), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay
 niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral
 upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan
 ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang
 sa Paglalapat.

 Ang mag-aaral ay :
 • nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa; Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame,
   Sequence organizer at iba pa


                Pangyayari 1     Pangyayari 2     Pangyayari 3     Nais kong
                                                maging
                                                wakas
    (Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan
    ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat))

  •  nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors), TAC (Think About Consequences) at iba pa
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I  • nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung
     - sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint),
      For(Formulate Rules) at iba pa
     - sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin, kabiguan, at kapaghatian sa pangunahing, katulong at iba pang uri
      ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions), LAF (List All Priorities) at iba pa
B. Paglinang:

       Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong
    Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro
    sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/
    di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU)


  Ang mag-aaral ay:
  • nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan
   nito
   sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press, Newscasting, Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing
  it
   bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat)

  •  nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle, Venn Diagram, Character Web at iba pa
                                        pagkakatulad
  •  masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop
    na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin)
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
• nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile, Character Web at iba pa
    - Pangunahing Tauhan
    - Pantulong na Tauhan
    - Iba Pang Pantulong na Tauhan


•  nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word
  Association, Word Network , SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa
                                     palendag
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino IC. Pagpapalalim :
  Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
  tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa
  ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori,
  argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa
  bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan
  ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.


             (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa)
 Ang mag-aaral ay:
 (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya)
 • nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat.
 • nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure ,SAG (Sketch Appropriate
   Graphics), at iba pa
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I•  nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay, monologo,Character Mirror
  at iba pa
•  nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain, Mock Trial, Panel Discussion,
  at iba pa
    - Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol, walang magagawa ang sinumang tao.
    - Kapalaran ko ma’y di hanapin, dudulog, lalapit kung sadyang akin.

•  nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think, Pair, Share,
  Malayang Talakayan, at iba pa•  nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man
  sa Values Data Bank, Kredo, Values Focus Games at iba pa

                     Kaasalang Binata                   Kaasalang Dalaga
                 ______________________________________         _____________________________________
               ___________________________________________      ___________________________________________
               ___________________________________________      ___________________________________________
               ___________________________________________      ___________________________________________
               ___________________________________________      ___________________________________________
•  nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial, Collage,
  Paranggong Ayos at iba pa
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I         Kung ako ang tatanungin...

  •  nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali
    na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan, tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba
    o alinmang angkop na istratehiya
                 May mga tauhan sa alamat na    Sang-ayon ako sa…     Hindi ako sang-ayon sa …
                 di nagiging maganda ang
  .               kinasasapitan sapagkat layunin
                 nitong …
  • nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng:
  a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika
  b. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin)
  • nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain
  a. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat
  b. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit
  c. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito

D. Paglalapat:

      Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat
    sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain.
    Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o
    pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
 • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito

 • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro

 • nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon

Mga Kakailanganing Kagamitan

 • Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. “Alamat ng Pinya“), Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“), Mga Uri ng Tauhan,
  Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat, Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure, Callout)
 • Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon
 • Kard ng mga Gawain
 • CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
Ikalawang Markahan : Alamat     Aralin 6: A. Pagbuo ng Story Collage                              Bilang ng araw/ sesyon:
                          Bahagi ng mga alamat ng:                             8 pataas
                                  1. Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon)
                                  2. Alamat ng Basey      (Alamat ng Visaya)
                                  3. Alamat ng Bundok Pinto   (Alamat ng Mindanao)
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop           Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry
na gramatika/retorika                                 Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon
A. Panitikan                                     at ngayon
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat
  2. Mga Elemento ng Alamat
   a. Banghay
   b. Tagpuan
   c. Tauhan
B. Gramatika/Retorika
  1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong
   a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong
     ng dalawang panghalip
   b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap
   c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang
     layunin
  2. Kawsatib ng Pang-ugnay
  3. Kaantasan ng Pang-uri
   a. payak
   b. pahambing
   c. pasukdol
  4. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo,tinatanggap
   ko, Tama ka, Tunay (nga), Siyanga, Pero, Ngunit, Subalit, atbp.

C. Pagbuo ng Story Collage
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Ang alamat, bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman          Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas?
ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.

Kung susuriin, may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan  Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili, nababago
ay nananatili pa, may nagbabago na, at ang iba nama’y nawawala na bunga      at nawawala na?
ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon       Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon?
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Sa proseso ng komunikasyon , pasalita man o pasulat , mahalaga ang paggamit    Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng
ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan       komunikasyon?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
                                          • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya
C. Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage          at Mindanao
                                          • nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay
                                           na kulturang inilarawan sa alamat
                                          • nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao
                                           na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural
                                          • nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat
                                           ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar
                                          • nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita
                                           ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
                                          • nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat
                                           na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito
                                          • nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga
                                           kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage
                                          • nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. Alcala.
                                          • nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life
                                          • nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I                                           sa mga bahagi ng alamat
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa;                             Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng Story Collage (hawig     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                  Pagtataya sa binuong Story
sa Spice of Life ni Larry Alcala)                                                  Collage (hawig sa Spice of Life
na naghahambing ng kultura ng iba’t   pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral       ni Larry Alcala) batay sa mga
ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon  sa alinmang reriyon sa bansa                                 kraytirya:
                    Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may mga patunay; napangangatwiranan
                          ang mga patunay                                  A. Batay sa pananaliksik

                    pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang         B. Orihinal
                    inilarawan sa alamat
                    Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling    C. Malikhain
                          kongklusyon
                                                                   D. Nagpapakita ng ugnayan
                    paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa         ng mga kultura sa alinmang
                    alamat                                             mga rehiyon
                    Kraytirya: matapat; makatotohanan; naglalaman ng sariling opinyon; nagmumungkahi
                          ng rekomendasyon o solusyon                            F. Taglay ang mga elemento
                                                                    ng Story Collage
                    pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng
                    alinmang rehiyon
                    Kraytirya: makatotohanan; matapat; nagtataglay ng orihinal na diwa; naglalarawan
                          ng kultura

                    pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig
                    sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
                    Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling
                          kongklusyon

                    pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t
                    ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage
                    Kraytirya: makatotohanan; nagpapakita ng mga patunay
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
                                       Antas 3

A. Pagtuklas:
        Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon,
     Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan,
     kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage), ang Inaasahang Pagganap
     (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon), at ang mga kraytirya kung paano ito
     tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa
     kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling
     ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin
     ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat.


    Ang mag-aaral ay :
  •  nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain, kasuotan, kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa
    (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura
    ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain)

  •  nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian, tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing, Gathering Details, Clustering
    at iba pa

                  kaugalian                   tradisyon                    kultura
          1                      1.                       1.
          2.                      2.                       2.
          3.                      3.                       3
          4..                     4.                       4.


  •  nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan, mula sa mga magasin, pahayagan, brochure, flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig
    na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering, Pictograp, Clustering at iba pa
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
B. Paglinang:
    Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat
  ng Bundok Pinatubo“ (Luzon),“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong
  Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro
  sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/
  di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU).

 Ang mag-aaral ay:
 • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon, Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting),
   Pag-aanunsyo.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang
   pag-uulat)

  •  nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon, Visaya at Mindanao na hindi nabanggit
    sa tulong ng alinman sa Data Gathering, Listing, Survey at iba pa

  •  nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette, Reading
    Relay, Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda
    sa isasagawa)

  •  nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan.

C. Pagpapalalim:

      Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong
    tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa
    ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori,
    argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
    sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan
    ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I             (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa)
Ang mga mag-aaral ay:
• nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong;
  a. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito
   ang napiling pamaraan ng bawat isa.


            Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga          Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap
 b. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon?

 c. Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin
   at ekis (x) kung di na nanatili. Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili.
           - Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga
           - Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap

 d. Batay sa iyong obserbasyon, may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina
   ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito.

            Mga Naobserbahang Dagdag na         Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan
            Pamamaraan ng Pagliligawan
            1. __________________________        _____________________________________________
            2. __________________________        _____________________________________________
            3. __________________________        _____________________________________________
            4. __________________________        _____________________________________________
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
e. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag.
f. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey. Ano ang iyong mabubuong
  interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap.

     - Sa alamat, nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang ...
     - Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat ...

g. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar, maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino.
  Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot.                             Nangingibang lugar/bansa ang
                               mga Pilipino dahil …
 h.  Ano ang iyong masasabi tungkol dito?
 i.  Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan.
 j.  Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin, dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?”
 k.  Sa tulong ng fan fact analyzer, ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto
   ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
                           Supernatural na nilikha ang
                          mga diwata at reyna sa alamat
                               dahil …
l. Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong
  ang iyong sagot.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
 l. Sa iyong palagay, nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala?
  Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

                           __________________________________________
                           __________________________________________
                           __________________________________________
                           __________________________________________
                           __________________________________________
                           __________________________________________
                           __________________________________________ n. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon, kultura ng Visaya
  sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto.
             KULTURA NG LUZON            KULTURA NG VISAYA            KULTURA NG MINDANAOn. Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.
                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                              Filipino I    Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

•  nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto

  a. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Alcala.
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
b. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon.
                  Istilo ng Pagkadibuho     Nilalamang Anggulo ng Buhay     Siste o kakatwang Tagpo                                 Pagsusuri sa mga Elemento ng
                                     Spice of Life
                                     ni Larry Alcala
                 Pang-akit sa Babasa/Titingin                     Palarawang Komentaryo


                                  Ipinahiwatig na Repleksyon
 b. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala.

 c. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala.
                Bahagi/Anggulo ng buhay            Nasalaming Tiyak na Kultura
            1.                     1.
            2.                     2.
            3.                     3.
            4.                     4.
            5.                     5.
            6.                     6.
            7.                     7.


 d. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin.)
                                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                      Filipino I
e. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon, Visaya at Mindanao, pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito
              A       B         C           D                  E
            PAMAGAT NG    Rehiyon  Mga Inilarawng Kultura  SALOOBIN AT MITHIIN  Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay
             ALAMAT                       NG MGA TAUHAN    sa kultura ng bawat isa?
             LUZON

             Alamat ng
           Bundok Pinatubo             VISAYA

           Alamat ng Basey
            MINDANAO

             Alamat ng
            Bundok Pinto
g. Talakayin ang Story Collage
  - Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala.
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
  -  Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito.
  -  Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage.
  -  Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan.
  -  Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage.

h. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage
i. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
D. Paglalapat:
     Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya
  ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan
  ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

.
 Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain)
   .
 • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage
 • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro
 • nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon
  (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) , magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang
 matiyak
   na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.)
Mga Kakailanganing Kagamitan
 • Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito
 • Survey Checklist
 • Kard ng mga Gawain o Worksheets
 • Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer , Display Board, Callouts
 • Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage
 • Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage
 • Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat
                                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                            Filipino I
Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon
                                       IKATLONG MARKAHAN - EPIKO

                  Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga                                         Antas 2: Pagtataya
                    ( Stage 1: Results/Outcomes )                                       ( Stage 2: Assessment )
      MGA PAMANTAYAN                                                                      Sa antas ng:
                                                             Produkto/
        STANDARDS                                                                     ( At the level of:)
                                                             Pagganap
   Nilalaman       Pagganap        Mga Kakailanganing Pag-unawa         Mahahalagang                       Pag-unawa              Pagganap
                                                             ( Product/
   ( Content )    ( Performance )       ( Essential Understandings )         Tanong                       Understanding            Performance
                                                            Performance)
                                              ( Essential Questions )
Naipamamalas ng     Ang mag-aaral ay    Nagtataglay ng supernatural o di-     Bakit may taglay na    Pagtatanghal ng   Pagpapaliwanag                Pagtataya sa
mag-aaral ang pag-    nakapagtatanghal ng   pangkaraniwang kapangyarihan        supernatural o di     informance na ang  Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkaka-    itinanghal na
unawa sa epiko gamit   informance tungkol   ang mga pangunahing tauhan         pangkaraniwang      mga tauhan ay    roon ng supernatural o di-pangkaraniwang   informance batay sa
ang mga angkop      sa naging kontribus-  sa epiko dahil itinuturing silang bayani  kapangyarihan ang     may angkop na    kapangyarihan ng mga pangunahing       sumusunod na
na gramatika/retorika  yon sa pagpapaunlad   na may kakayahang kalabanin        mga pangunahing      kasuotan ngunit   tauhan sa epiko sapul sa pagkabata.      kraytirya:
             ng sariling lugar, na  ang mga hamon sa buhay para sa       tauhan sa epiko?     walang kilos at   Kraytirya: makatwiran; naglalahad       A.makatotohanan
A. Panitikan       ang mga tauhan ay    patuloy na pag-unlad ng komunidad                  tagpuan       ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad    B.may katapatan
 1. Kaligirang     may angkop na      na kanilang kinabibilangan.                               ng sariling kongklusyon            C.ang mga tauhan
   Pangkasaysayan   kasuotan ngunit                                                                          ay may angkop
   ng Epiko      walang kilos at     Ang epiko, bagamat ang mga         Bakit kailangang               Pagbuo ng sariling pananaw            na kasuotan ngunit
             tagpuan         pangyayari ay mahiwaga at di-       alamin ang epiko               Pangatwiranan na bagamat mahiwaga         walang kilos at
 2. Mga Elemento                 kapani-paniwala ay kasasalaminan      ng iba’t ibang rehiyon            at di-makatotohanan ang epiko ay yaman      tagpuan
  ng Epiko Bilang                ng kultura ng rehiyong pinagmulan     sa bansa?                   ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan    D. nagtataglay
 Tulang Pasalaysay               nito na dapat ipagmalaki at                               at palaganapin.                  ng mga elemento
   a. uri ng                  pahalagahan.                                       Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw        ng informance
    taludturan                                                            ng iba’t ibang tao, napatutunayan       E. wastong
  b. sukat                   Higit na mauunawaan at           Paano mauunawaan               ang sariling pananaw, makatwiran         paggamit ng
  c. tugma                   mapahahalagahan ang epiko         at mapahahalagahan              ang nabuong pananaw                gramatika/retorika
  d. aliw-iw                  ng sariling rehiyon kung pag-aaralan    ang mga pabula ng                                      F. malikhain
    o indayog                 ito sa orihinal nitong wika.        sariling rehiyon?               Interpretasyon
  f. matatalinhagang                                                          Bigyan ng sariling kahulugan
    pahayag                                                              ang pagkakaroon ng supernatural
                                                                     o di-pangkaraniwang kapangyarihan
                                                                     ng mga pangunahing tauhan sa epiko
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I   Pamantayang     Pamantayan   Mga Kakailanganing Pag-unawa      Mahahalagang    Produkto/      Sa Antas ng Pag-unawa          Sa Antas ng
  Pangnilalaman     sa Pagganap                        Tanong     Pagganap                           Pagganap
3. Mga Elemento             Sa proseso ng komunikasyon,      Bakit mahalaga ang        pagkasilang pa lamang batay sa mga
  ng Epiko               pasalita man o pasulat, mahalaga   kaalamang             nagaganap sa kasaysayan
  a. Tauhan:              ang paggamit. ng wastong gramatika/  gramatika/retorika?        o sa kasalukuyan.
   Mga Uri ng            retorika upang maiwasan ang hindi                    Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga
   Tunggalian            pagkakaunawaan.                             patunay; naglalarawan ng naging
    1) Tao vs Tao                                              damdamin sa naging kontribusyon
    2) Tao vs
     Kalikasan                                               Pagdama at pag-unawa sa damdamin
    3) Tao vs                                                ng iba
     Sarili                                                Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin
   4) Tao vs                                                 ng mga taong itinuturing na bayani
     Lipunan                                                sa kasalukuyan.
  b. Tagpuan                                                  Kraytirya: naglalarawan ng sariling
  c. Banghay                                                  saloobin; nagpapahayag ng saloobin
                                                        ng iba; tapat
B.Gramatika/Retorika
1. Iba’t ibang Paraan                                              Pagkilala sa sarili
  ng Pagtatanong                                                Ibahagi ang naging kontribusyon
  a. Mga tanong na                                               sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon
    humihingi ng                                               batay sa pagkaunawa sa epiko.
    limitadong sagot                                             Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga
    na oo o hindi                                              patunay; naglalarawan ng naging
  b. Mga tanong na                                              damdamin sa naging kontribusyon
    nagsisimula sa
    mga panghalip                                              Paglalapat
                                                        Magsalaysay ng pangyayari sa
  c. Mga tanong na                                               kasakuluyan na maituturing na
   nagsisimula rin                                              kabayanihan.
   sa mga                                                  Kraytirya: napapanahon; may mga
   panghalip ngunit                                             patunay; may kaugnayan sa paksa
   nagpapahayag
   ng iba’t ibang
   damdamin
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino I
   Pamantayang     Pamantayan  Mga Kakailanganing Pag-unawa  Mahahalagang  Produkto/  Sa Antas ng Pag-unawa          Sa Antas ng
  Pangnilalaman    sa Pagganap                  Tanong    Pagganap                       Pagganap
2. Mga pangatnig
  na nag-uugnay
  ng dalawang salita
  o sugnay na
  pinagsusunod –
  sunod sa
  pangungusap

3. Iba’t ibang anyo ng
  pang-uri
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan

4. Pandiwa
                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                          Filipino I
Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan)
Ikatlong Markahan                          FILIPINO I


Pamantayan sa Programa:       Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
         sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal,
        pambansa, saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Ikatlong Markahan: Epiko     Aralin 1: A. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                      Bilang ng araw/sesyon: 6
                        “Ibalon” (Epiko ng Bicol)
                      B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                             Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa:                     Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging
A. Panitikan:                                    kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may
 3. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                       angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan
 4. Mga Elemento ng Epiko
  a. Tagpuan
  b. Tauhan:
     a.1.Mga Uri ng Tunggalian
      1)Tao vs Tao
      2) Tao vs Kalikasan
      3) Tao vs Sarili
       4) Tao vs Lipunan
  c. Banghay
B. Gramatika/Retorika
1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng:
   a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi;
  b. mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip;
  c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit
    naghahayag ng iba’t ibang damdamin
2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri:
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
4. Pangatnig
C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Mga Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahahalagang Tanong:
Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga      Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan
pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang  ang mga pangunahing tauhan sa epiko?
kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad
na kanilang kinabibilangan.

Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala     Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki
at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon      Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon?
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit    Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                          Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan:                                    nakapag-uulat sa masining na paraan ng mga nakalap na impormasyon
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                       kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko

B. Gramatika/Retorika                                 nakapagsasagawa ng sarbey sa loob ng paaralan tungkol sa kahalagahan
  2. Iba’t ibang uri ng tanong tulad ng:                       ng pag-aaral ng epiko
     o mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sa oo o hindi
     o mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip           nakapagbibigay-kahulugan (transcoding) sa resulta ng isinagawang sarbey
     o mga tanong na nagsimula rin sa interogatibong panghalip
       ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin                nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang
                                           sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                           Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng simposyum    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                Pagtataya sa isinagawang simposyum
tungkol sa kinalabasan                                                  batay sa mga kraytirya:
ng isinagawang sarbey kaugnay  paghahambing ng epiko sa pabula at alamat at iba pang kauri nito
ng kaligirang pangkasaysayan  Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensiya o patunay; naglalahad          A. Batay sa pananaliksik
ng epiko                  ng sariling kongklusyon
                                                               B. May kaugnayan sa paksa
                paglalahad ng sariling pananaw kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko
                Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling     C. Napapanahon
                      pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw
                                                               D. Nagtataglay ng mga elemento
                pagbibigay-kahulugan sa kinalabasan ng isinagawang sarbey                    ng simposyum
                Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin
                      sa naging kontribusyon                              E. Wasto ang paraan
                                                                ng pagtatanong at pagsagot
                pag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyopn
                tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko
                Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

                pagtatanong nang maayos at isinasaalang-alang ang damdamin
                ng mga taong kasangkot sa isinagawang sarbey
                Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat

                pagbabahagi ng kahinaan at kalakasan ng kakayahan sa pagsasagawa ng isang
                gawain/pakikipag-usap sa iba
                Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng naging damdamin
                      sa naging kontribusyon sa pagtatanghal
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                                     Antas 3
A. Pagtuklas:

       Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangngkasaysayan
     ng epiko. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng newscast kaugnay ng paksa. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin
     (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko at Ibat Ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap sa pagtatapos ng Ikatlong
     Markahan (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance at Pagsasagawa ng Simposyum para sa araling ito), at ang mga kraytirya
     kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)
     at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya
     kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong, “Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin
     ang mga kwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari?”

    Ang mag-aaral ay:
     nakapagbabalita (newscasting) tungkol sa kalagayang heograpiya ng Bicol (bilang pag-uugnay sa epikong tatalakayin)

     nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong Ibalon (maaaring gamitin ang mga teknik na “Simulan mo… Itutuloy ko”, Paranggong Ayos,
     Roleta ng mga Tanong)

     nakapagpatutunay na mababakas sa binasang epiko ang kalagayang panlipunan, kultura at paniniwala ng mga tao noong panahong naisulat ito
     (maaaring gamitin ang mga teknik na Reading Relay, Panel Discussion, Cue Card)

     nakapaglalahad kung paano nagsimula at lumaganap ang mga epiko sa Pilipinas (maaaring gamitin ang mga teknik na Pamapang Pagkukwento,
     Sekwensyal na Pagsusunud-sunod, Masining na Pagkukwento)

B. Paglinang:

     Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong Ibalon at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko”
  upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tangap.
  Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala na mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.
  Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga
  makahulugan at mapanghamong gawain.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino IAng mag-aaral ay:
 nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (maaaring gamitin ang mga teknik
 na “Karaban ng Kuwento”, Paraphrase As you Comprehend (PAC), Paggamit ng Cut-up Strips.
 (Iminumungkahing ibigay na takdang-aralin ang gawain upang mapaghandaan ng mag-aaral ang pagtalakay.)

                                  KARABAN NG KUWENTO
   nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat sa tulong ng Story Ladder, History Memory Bubbles, Impresyon
   sa Mahahalagang Pangyayari

                               Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko

                         5.)
                      4.)
                   3.)
                2.)
             1.)


   nakapagbibigay-halaga sa epikong, “Ibalon” sa tulong ng Reader’s Theater. (Maaaring itinakda na sa ilang piling mag-aaral;
   at maaaring magkaroon ng peer evaluation sa ginawang pagtatanghal)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IC.Pagpapalalim:

       Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong
   tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na,
   muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang
   pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib,
   ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
   (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang
   kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan nila.

      (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa)
  Ipanonood ng guro ang isang video clip tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko na magiging input ng guro sa nasabing aralin.

  Ang mag-aaral ay:
     nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain:
         • Paghambingin ang epiko, pabula, at alamat sa tulong ng Venn Diagram, Graphic Overview, Think Pair Share

                    Epiko                 Pabula
                              Alamat
                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                      Filipino I2. Isa-isahin ang mga dapat gawin sa pagtatanong sa sarbey na isasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot dito.
  (Gamitin ang mga teknik na Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS), Tseklist ng Talatanungan, Clustering)

3. Ilahad ang kinalabasan ng resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko
  sa tulong ng mga grapikong pantulong.              Mga Tanong             Angkop             Di-angkop
4. Ibigay ang sariling pananaw sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko
 sa tulong ng mga teknik na, “Mahal kong Editor”, (Ang isusulat na sariling pananaw ay gagawin sa pamamagitan ng isang liham
 na ipadadala sa editor ng isang pahayagan), Round Table Discussion, Repleksyon


5. Paano maipakikita ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey? Gawin sa pamamagitan ng pagdurugtong
  sa sumusunod na pahayag:

  Maipakikita ko ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey sa pamamagitan ng__________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________
  Maaari ring gamitin ang Buddy Response Journal, Rank order

6. Ano ang mga tanong na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko?
  Magkaroon ng listing ng kaangkupan ng bawat tanong.
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I                                 Listing

   Pagkatapos ng listing, muling ayusin at pinuhin ang itinalang mga angkop na tanong.

                                      (Paglalapat)

                    Mga Napili at Inayos na mga Tanong
  7. Ilahad ang uri ng mga tanong na angkop sa mga taong kakausapin sa pagsasagawa ng sarbey

      Itanong at ipasagot: Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kuwentong puno ng kababalaghan
      at di-kapani-paniwalang pangyayari?

   Sumulat ng isang kredo na ang nilalaman ay isang pangako kung paano pahahalagahan ang mga epiko sa kasalukuyan
   bilang bahagi ng sariling panitikan na naglalaman ng maraming larawan ng kulturang Pilipino.

                          KREDO NG PAGPAPAHALAGA

     Ako si ______________________ ng Mataas na Paaralang _________________, I - ______, ay taos-pusong
 nangangako na ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                      Lagda,
                                     ______________________

(Ipanonood ang isang halimbawa ng simposyum na maaaring ginawa sa paaralan o napanood sa telebisyong naka-tape)
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I      nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang isang simposyum (batay sa napanood o input ng guro)
      nakikibahagi sa pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang
      pangkasaysayan ng epiko.
      nakapagsasagawa ng peer evaluation tungkol sa ginawang simposyum kasabay na rin ang pagbibigay ng guro ng feedback
      sa nasabing gawain
      nakapaglalahad kung angkop o hindi ang mga tanong na ginamit sa pagsasarbey
      nakapagmumungkahi ng mga paraan tungkol sa wasto at maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong
      - mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi
      - mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip
      - mga tanong na nagsisimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin

 E. Paglalapat:

       Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap para sa araling ito upang mataya kung natamo ang Kakailanganing
    Pag-unawa at mapahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan,
    paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
    at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura).


   Ang mga mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain)
     nakabubuo ng mga angkop na tanong na gagamitin sa pagsasagawa ng simposyum
     nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa gagawing simposyum sa tulong ng guro
     nakapagsasagawa ng simposyum ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (bbubuo ng iba’t ibang pangkat na magiging komite sa paghahanda ng gagawing
     simposyum)

Mga Kakailanganing Kagamitan

   Sipi ng epikong Ibalon
   Iba’t ibang babasahin/awtentikong kagamitan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko
   Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain
   Mga kraytirya sa ebalwasyon ng isasagawang simposyum
   Wikipedia (internet)
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ikatlong Markahan: Epiko    Aralin 2: A. Mga Elemento ng Epiko – a) Tagpuan                    Bilang ng araw/sesyon: 8
                       “Ullalim” (Epiko ng Kalinga)
                     B. Mga Anyo ng Pang-uri
                                      Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa:                     Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance
A. Panitikan:                                    tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar,
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                       na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos
  2. Mga Elemento ng Epiko                             at tagpuan
      • Tagpuan
      • Tauhan:
        a.1.Mga Uri ng Tunggalian
         1)Tao vs Tao
         2) Tao vs Kalikasan
         3) Tao vs Sarili
          4) Tao vs Lipunan
      •  Banghay
B. Gramatika/Retorika
1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng:
   a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi;

   b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip;
    mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit
    naghahayag ng iba’t ibang damdamin
     2. Iba’t ibang anyo ng pang-uri:
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
4. Pangatnig
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IC. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)
Mga Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing   Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan
tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga  ang mga pangunahing tauhan sa epiko?
hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang
kinabibilangan.
                                           Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay
kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at
pahalagahan.
                                          Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling
Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon   kung pag- rehiyon?
aaralan ito sa orihinal nitong wika.
                                           Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng
wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mga mag-aaral ay:
A. Panitikan:                                   nakapaglalahad ng kahalagahan ng tagpuan sa mga
  Mga Elemento ng Epiko                             pangyayari
    a. Tagpuan                                 at tauhan sa epikong nabasa
      “Ullalim” (Epiko ng Kalinga)
B. Gramatika/Retorika                               nakapaghahambing ng lugar sa kasalukuyan na
  2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri:                        katulad/kahawig ng tagpuan ng alinmang nabasang epiko
   a. payak
   b. maylapi                                 nakapaglalahad ng mga pamantayan at elemento sa pagbuo
   c. tambalan                                 ng photodoc na nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan
                                         na katulad ng sa epikong nabasa/napanood o napakinggan
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                          Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng photodoc       Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:               Pagtataya sa binuong photodoc
na nakapaglalarawan                                                  batay sa mga kraytirya:
sa kasalukuyang kalagayan ng  pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan sa epiko.      A. May kaugnayan sa tagpuan
tagpuang ginamit        Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling     ng napiling epiko
ng alinmang epikong nabasa.        kongklusyon
                                                            B. Taglay ang mga elemento
                paglalahad ng sariling opinyon sa bisa ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng       ng photodoc
                epiko
                Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling       •  Masining
                     pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw                        •  Orihinal
                                                                •  Makahulugan
                pagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa
                mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa
                Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat

                pagbabahagi ng naging kontribusyon sa pangangalaga ng kapaligiran na sinira ng mga
                kalamidad
                Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng sariling
                damdamin/damdamin
                     ng iba; naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi

                pag-uugnay ng tagpuan sa epiko sa kasalukuyan
                Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa

                paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan sa alinmang nabasa napanood o
                napakinggang epiko
                Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
                                  Antas 3

A. Pagtuklas:

       Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan
    sa pamamagitan ng pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epiko.
    Ipaalam sa mag-aaral ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko (Tagpuan) at Mga Anyo ng Pang-uri), ang Inaasahang
    Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance), at ang mga kraytirya kung paano ito itataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-
    aaral na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing
    tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang
    Tanong” Bakit kailangang alamin ang tagpuan ng mga epikong pinag-aaralan?”  Ang mag-aaral ay:
   • nakapag-uugnay ng nilalaman ng awit na SALIDUMAY sa epikong tatalakayin (Ullalim)
   • nakapaghahambing ng iba’t ibang paraan ng pagpapakasal ng mga Pilipino sa iba’t ibang lalawigan/rehiyon sa tulong ng Concept Association
    (Maglagay ng halimbawang sagot.)
                                                     Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                     Filipino I
                                    atbp.

                  Mindanao
                  (Central)


                                                Ilocos
                            KASAL
      nagbibigay ng dowry
      ang lalaki sa babaeng
       mapapangasawa
                      Bicol                   Visaya•  nakapaglalarawan ng tagpuan sa epikong binasa sa tulong ng mga teknik na Pantasya-Imahinasyon, Pagbuo ng Picture Puzzle, Guided Imagery
•  nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tagpuan sa epiko sa tulong ng mga teknik na Mapa ng Konsepto,
  Cataloguing, Literary Poster
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
                                 Mapa ng Konsepto               T           Pangyayari
               A
               G
               P
               U
               A
               N
                           Tauhan
B. Paglinang:

     Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epiko na “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) at ang tekstong “Mga Elemento
  ng Epiko” (Tagpuan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas
  ay wasto/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tangap na Kakailanging
  Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU)
  sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.


 Ang mag-aaral ay:
  • nakapagpapakita ng larawan ng iba’t ibang lugar sa rehiyong CAR (Cordillera Administrative Region) (Maaaring itakda ito ng guro nang pangkatan.)
    Pahahalagahan ang mga larawan sa tulong ng malayang talakayan
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I   •  nakapag-uugnay ng mga larawan sa tagpuan na ginamit sa epiko. (Sa Kalinga, Apayao nangyari ang tagpuan ng epiko)
   •  nakapagpapahalaga sa mga kulturang Pilipino na inilahad sa epiko sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain          Pangkat I – Pagguhit ng larawan
          Pangkat II – Paglalapat ng angkop na awit sa nilalaman ng epiko
          Pangkat III – In The Mirror (hawig sa monologo)
          Pangkat IV – Beyond The Line

          Pamagat ng Epiko         Kultura       Katugunan sa Kasalukuyan    Pagpapaliwanag               (Pagkatapos ng mga gawain, isa-isang magtatalakay ang pangkat)

C. Pagpapalalim:

      Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong
   tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan
   Na muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa tungkol sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik
   at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib,
   ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap.
   Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan
   ng pagtuturong kailangan niya.

            (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa anim na yugto ng pag-unawa)
 Ipabubuo ang picture puzzle na tagpuan sa epikong tatalakayin (larawan ng isang lugar sa Kalinga, Apayao). Pahahalagahan ang nabuong picture puzzle.

 Ang mag-aaral ay:
 • nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain:
    a. Ipaliwanag ang kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko sa tulong ng graphic organizer, Journalistic Approach
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I     Through Pictures, Kanbas (Maaaring pumili ang guro ng teknik na gagamitin sa tulong ng graphic organizer.)
•  nakapag-uulat ng ginawang pag-iinterbyu sa ilang tao na lehitimong nakatira sa ilang lugar sa CAR tungkol sa damdaming namamayani sa
         kanila
  sa maaaring pagkasira na ng dating tagpuan ng epikong binasa sa kasalukuyang sitwasyon
    (Pakikinggan sila kaugnay ng kanilang mga karaingan o nasabing problema (pangkatan)-naka-tape)
•  nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epiko sa pamamagitan ng photodoc
•  nakasusulat ng isang komentaryo na ilalahad sa pamamagitan ng radio broadcast ng tungkol sa bisa ng mga pangyayari at ilang tauhan ng
         epiko

•  nakapagbabahagi ng nabuong photodoc sa pamamagitan ng teknik na TESTIMONYA

•  nakapaglalahad ng kahalagahan ng photodoc

•  napahahalagahan ang mga photodoc na pinanood sa pamamagitan ng mga batayan:

       Mahalagang-Mahalaga               Mahalaga
       Paliwanag:                   Paliwanag:                  Walang Halaga
                  Paliwanag:
           (Lalagyan ng mag-aaral ng (/) tsek ang maliit na kahon nang mapipiling sagot)

•  nakapaglalahad ng mga ginamit na salitang panlarawan sa tagpuan sa epikong binasa

•  nakatatalakay ng iba’t ibang paraan ng pagbuo ng pang-uri sa wikang Filipino (mga anyo ng pang-uri: payak, maylapi, tambalan) na nakapaglalarawan
  ng konkretong bagay o absraktong konsepto.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
  D. Paglalapat:
       Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung ang natamong Kakailanganing Pag-unawa
     at mapahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas
     ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
     at kaugnayan sa sarili, lugar o rehiyon (kultura).

   Ang mag-aaral ay:
    • nakapaglalahad ng mga pang-uri at anyo nito na ginamit sa paglalarawan ng tagpuan sa epikong Ullalim

     •  nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa ginawang photodoc (gagabayan ng guro)

     • nakapag-eebalweyt ang bawat pangkat sa photodoc ng ibang pangkat (lilinangin sa mga mag-aaral ang positibong pagtanggap sa anumang paraan
      sa ginawa nila at sisikapin na ito ay ayusin para sa susunod na paggawa ng photodoc
Mga Kakailanganing Kagamitan

       Sipi ng epikong Ullalim
       Larawan ng iba’t ibang lugar sa CAR (Cordillera Administrative Region)
       Mga kraytirya para sa ebalwasyon ng photodoc
       Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain
       CD Player/Cassette Player
       CD ng awit na Salidumay
       Wikipedia (Internet)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IIkatlong Markahan: Epiko    Aralin 3: A. Mga Elemento ng Epiko - b. ) Tauhan                         Bilang ng araw/sesyon: 6
                       “Maragtas” (Epiko ng Visaya)
                     B. Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                                 Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa:                        Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol
A. Panitikan:                                       sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                         tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan
  2. Mga Elemento ng Epiko
     a.  Tagpuan
     b.  Tauhan:
        a.1.Mga Uri ng Tunggalian
          1)Tao vs Tao
          2) Tao vs Kalikasan
          3) Tao vs Sarili
           4) Tao vs Lipunan
     c.   Banghay
B. Gramatika/Retorika
1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng:
   a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi;
   b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip;
   c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag
     ng iba’t ibang damdamin
2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri:
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
4. Pangatnig
C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Pag-unawa:                               Mahahalagang Tanong:
Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing     Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan
tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon ang mga pangunahing tauhan sa epiko?
sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay         Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ung pag-aaralan ito Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling
sa orihinal nitong wika.                                 rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong    Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?
gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                                Ang mga mag-aaral ay:
A. Panitikan:                                          nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian
  Mga Elemento ng Epiko - b. ) Tauhan                             ng ilang pangunahing tauhan sa epiko
   b. 1. Mga Uri ng Tunggalian
      1)Tao vs Tao                                     nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan
      2) Tao vs Kalikasan                                  ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero
      3) Tao vs Sarili
      4) Tao vs Lipunan                                   nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita
                                                 ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan
B. Gramatika/retorika
  Mga linker o Pang-angkop na na at ng                             nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo
                                                 ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa
                                                 kanilang mga nagawa

                                                 nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani
                                                 sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                            Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng talambuhay ng    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                 Pagtataya sa isinulat na talambuhay
isang tao na itinuturing na                                                 batay sa mga kraytirya:
bayani sa kasalukuyan na may   pagpapaliwanag ng mga katangiang dapat taglayin ng isang tao upang maituring
katulad na katangian ng piling  na isang bayani.                                        A. May pagkakatulad sa tauhan
tauhan sa epiko         Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling       ng epiko
                      kongklusyon
                                                                B. Pagtataglay ng mga katangian
                 paghahambing ng mga katangian ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan sa pangunahing       ng talambuhay
                 tauhan ng epiko.
                 Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa                C. Kawastuan ng pagkakagamit
                                                                  ng mga pang-angkop na na
                 paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kabayanihan.                      at ng
                 Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling
                      pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw

                 pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani
                 sa kasalukuyan
                 Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat

                 pagbabahagi sa iba ng mga kabutihang nagawa para sa sariling lugar/bayan
                 Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin
                      ng iba; naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi

                 pagsasalaysay ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani ng kasalukuyang
                 panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay
                 Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I                                      Antas 3
A. Pagtuklas:


     Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento
   ng epiko. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko-(Tauhan) at Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng)
   ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsulat ng Talambuhay ng Isang Tao na Itinuturing na Bayani sa Kasalukuyan) at ang mga
   kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)
   at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung
   gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang
   kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?”


   Ang mag-aaral ay:
   • nakapagsasalaysay ng buhay ng ilang Datu sa bansa na nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas sa tulong ng picture relay
     (iuugnay sa epikong tatalakayin) – (itinakda ang gawain)
   • naibibigay ang buod ng epikong “Maragtas” na gagamitin ang Komik Istrip (pahahalagahan ang gawain sa pamamagitan ng malayang talakayan
     (Maaaring pumili ng 3 pinakamahusay na Komik Istrip na ididisplay sa loob ng klasrum bilang pagpapahalaga sa ginawa ng mga mag-aaral.)
   • nakapagpapatunay na naging bayani ang ilang pangunahing tauhan sa epiko na nagtataglay ng di-pangkaraniwang katangian (supernatural)
   • nakapagpapaliwanag na ang buhay ng tao ay punung-puno ng pakikipagtunggali sa kapwa, sa lipunan, at maging sa kalikasan
     sa pamamagitan ng P-Solve (Problem Solving), Interview Chain, Collage at iba pa.

B. Paglinang:

      Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Maragtas” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tauhan)
    upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggap-
    tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain.


  Ang mag-aaral ay:
   • nakapaglalahad ang mga patunay mula sa epikong tinalakay ang iba’t ibang uri ng pakikipagtunggali ng tao sa tao, tao sa kalikasan, tao sa sarili, at tao
     sa lipunan, na gagamitin ang Pyramid Diagram, Comprehension, Court Evidence Sheet, Color Coding at iba pa
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
    •  nakapagbibigay-halaga sa inilahad na iba’t ibang tunggalian na nasa epiko sa pamamagitan ng malayang talakayan, Think Pair Share,
      Three Step Interview, Dialogue Feedback at iba pa
    •  nakapipili ng naibigang bahagi ng epiko at ipaliliwanag kung bakit ito naibigan sa tulong ng Interview Chain, T-Graph, Round Robin at iba pa

C. Pagpapalalim:

     Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong
   tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na,
   muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang
   pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib,
   ekspositori, argumentatib at iba pa). Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
   (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang
   kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya.
      (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain nalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa)

  Tatalakayin ang ibat’ ibang tunggalian sa paraang paglalagom na gagamitin ang Cut-up Strips (sekwensyal).
  (Pagsusunud-sunurin ayon sa kaantasan ng dami ng patunay ang mga tunggalian na nakalagay sa Cut-up Strips, Sundan ang Pangyayari, Summary Blue Print
  Ang mag-aaral ay:
    • nakikibahagi sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain:
       1. Paano maipahahayag ang malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuring na bayani sa kasalukuyan
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino I2. Ano ang iba’t ibang pananaw tungkol sa kabayanihan? Gawin sa pamamagitan ng Clustering, Word Association, Networking,
  at iba pa.


                  Kabayanihan
3. Paghambingin ang napiling bayani sa kasalukuyan sa bayaning inilahad sa epikong tinalakay. Gawin sa pamamagitan
  ng Graphic Overview, Character Profile, Spot The Difference, at iba pa.
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I       (Maaaring palawakin ng guro ang gamit ng Graphic Overview)

4. Ibahagi sa iba ang mga kabutihang nagawa para sa bayan o sa sariling lugar. Gamitin ang kambas na isusulat sa likod ng iginuhit ang ibabahagi.
  (Magkakaroon ng malayang talakayan); Habing Pagtatalakay, Alam Ba Ninyo Portion?
5. Magbigay ng pangalan ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay.
  (Magkakaroon ng Malayang Talakayan o paligsahan sa paramihan ng ibibigay na pangalan)
6. Itanong at ipasagot: Paano haharapin ng isang kabataan ang mga pakikipagtunggali sa buhay? Gamitin ang MAP, Building Blocks,
  TAC (Think About Consequences) (Ipagawa ang tsart na may 2 hanay at doon ipasusulat ang mga sagot; pagkatapos, magkakaroon ng talakayan)

     Pakikipagtunggali           Paglutas/Hakbang na Gagawin Laban sa
                              Pakikipagtunggali
7. Naipababasa sa ilang piling mag-aaral ang talambuhay na ipinasulat bilang pagpapahalaga sa isinulat
8. Nakapagkikritik sa isinulat sa sariling talambuhay (self-evaluation) at sa isinulat ng kaklase (peer evaluation),
  positibong tatanggapin ang mga bunga ng pagtataya kasama ang feedback ng guro
9. Nakapaglalahad ng mga naging puna sa isinulat na talambuhay ng kamag-aral na gagamitin ang teknik na PIN
  (Positibo-Interesting (Kawili-wili)-Negatibo), FOR (Formulate Rules), Idea Relay at iba pa
                            PIN
                Positibo           (Interesting)           Negatibo
                                Kawili-wili
10. Naipaliliwanag na ang mga pang-angkop na na at ng ay ginagamit upang maging makabuluhan ang mga pangungusap
  sa pagsasalaysay na ginamit sa pagsulat ng talambuhay
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I D. Paglalapat :

         Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa
       at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan,
       paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap
       at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura).


   Ang mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain)
    • nakababalangkas ng mga detalye na dapat ilagay sa pagsulat ng talambuhay ng isang bayani na katulad ng tauhan na nasa epiko
    • nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa isusulat na talambuhay sa tulong ng guro
    • nakabubuo ng balangkas na ginawa para sa isang talambuhay (Kolaboratibong Gawain: Bawat pangkat ay pipili ng bayani sa kasalukuyan na gagawan
     ng talambuhay
    • napahahalagahan ang talambuhay na ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng malayang talakayan, Mural, Picking Ideas Together

Mga Kakailanganing Kagamitan

   Sipi ng epikong Maragtas
   Larawan ng ilang Datu sa Pilipinas
   Dokumento mula sa NCCA tungkol sa ilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas
   Mga kraytirya sa peer evaluation ng iba’t ibang gawain
   Wikipedia (Internet)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IIkatlong Markahan: Epiko    Aralin 4: A. Elemento ng Epiko - c.) Banghay                          Bilang ng araw/sesyon: 6
                      “Prinsipe Bantugan” (Epiko ng mga Muslim)
                    B. Mga Kataga/Pangatnig
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                               Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa:                      Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa
A. Panitikan:                                     naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                        ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan
  2. Mga Elemento ng Epiko
   a. Tagpuan
   b. Tauhan:
   a.1.Mga Uri ng Tunggalian
     1)Tao vs Tao
     2) Tao vs Kalikasan
     3) Tao vs Sarili
     4) Tao vs Lipunan
  c. Banghay

B. Gramatika/Retorika:
1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng:
   a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi;
   b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip;
   c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit
     naghahayag ng iba’t ibang damdamin
2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri:
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
4. Pangatnig

C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing   Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan
tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga  ang mga pangunahing tauhan sa epiko?
hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala        Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki
at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon          Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang        mga epiko ng sariling
kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.                     rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit       Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?
ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                              Ang mga mag-aaral ay:
A. Panitikan:                                      • nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang
  b. Tauhan                                        pangunahing tauhan sa epiko
   b. 1. Mga Uri ng Tunggalian
      1)Tao vs Tao                                  •  nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan
      2) Tao vs Kalikasan                                ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero
      3) Tao vs Sarili
      4) Tao vs Lipunan                               •  nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita
                                               ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
                                             •  nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo
                                               ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang
                                               mga nagawa

                                             • nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan
                                              gamit ang wika (pang-angkop)
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:    Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                            Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasalaysay ng mga    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                Pagtataya sa isinasagawang
pangyayari sa kasalukuyan                                               pagsasalaysay batay sa mga kraytirya:
sa epiko gamit ang mga   paglalahad nang maayos na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay.
graphic organizer      Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling     A. Naglalahad ng kasalukuyang
                    kongklusyon                                      pangyayari
              pagpapadama ng damdaming umiiral sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko.
              Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat     B. May kaganapan na katulad
              pagbuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/di-makatotohanan ang mga          sa pangyayari sa epiko
              pangyayari sa epiko.
              Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling      C. Pagtataglay ng mga elemento
                    pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw;                       ng banghay

              pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari       D. Kaangkupan ng mga graphic
              sa epiko.                                            organizer na ginamit
              Kraytirya: napapanahon; makatotohanan; may pagkakatulad sa mga pangyayari
                    ng alinmang epiko

              pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan bilang isang tao.
              Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain

              pagbuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko gamit
              ang graphic organizer.
              Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                     Antas 3
A. Pagtuklas:


      Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Banghay bilang isa sa mga element
   ng epiko. Ipaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Elemento ng Epiko (Banghay) at Mga Kataga/Pangatnig, ang Inaasahang
   Pagganap para sa aralin(Pagsasalaysay ng mga Pangyayari sa Kasalukuyan na may Pagkakatulad sa Epiko gamit ang mga Graphic
   Organizer), at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya
   ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot
   ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong, “Ano ang maidudulot
   ng mga kwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-ugnay ng kulturang Pilipino?”

  Ang mag-aaral ay:
  • nakapag-aayos ng isang pahayag at naipaliliwanag ang kahulugan nito; gagamitin ang Cue Card (inuugnay sa epikong tatalakayin (magkakaroon
    ng malayang talakayan)

          Pahayag:                Nabuong Pahayag (Wastong Sagot)
          ng ang                       Sumisira ng
         samahan Inggit                    samahan ang
          Sumisira                       inggit
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I  •  nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong “Prinsipe Bantugan” sa pamamagitan ng “Roleta ng mga Tanong, Story Frame, Story Relay, at iba pa.

              Roleta ng mga Tanong:
                   Mga Pangyayari
                  Pati ang Resolusyon            Tagpuan/Tauhan           Banghay

        Tagpuan?                                   F1               F2

         Saan?                Paglalagay ng
                   Prinsipe
         Kailan?      Bantugan     Sarili sa Lugar
                           ng May-akda
                                        Tunggalian/           Wakas
        Ebalwasyon ng                          Suliranin
                    Paglalagay ng                     F3               F4
        Akda at Paglikha
                    Sarili sa Lugar
                     ng TauhanB. Paglinang:

       Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Prinsipe Bantugan” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko”
    (Banghay) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/
    di-katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tanggap
    na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ring naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing
    Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain.
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I  Ang mag-aaral ay:
  • nakababalangkas ng banghay ng epikong binasa na gagamitin ang patalatang uri ng balangkas, Simulan mo…, Eyewitness Balita, at iba pa
  • napag-uugnay ang mahalagang pangyayari sa epiko na gagamitan ng masining na pagkukwento (tatawag ang guro ng ilang piling mag-aaral
    para sa gawaing ito, magbibigay ng puna ang mga mag-aaral sa bawat kuwentong maririnig nila (peer evaluation).
     (Pipili rin ang guro ng ilang mahusay na pagkukwento)
  • nagiging bahagi ng pagpapahalaga sa epikong “Prinsipe Bantugan” ang pagsasadula nito (pangkatang gawain na gagamiting gabay ang balangkas
   na ginawa;) (itatape ang gawain)

C. Pagpapalalim:

       Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong
    tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na,
    muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang
    pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori, argumentatib at iba pa).
    Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap para sa aralin. Inaasahang tutugunan ng
    guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaring
    magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na malilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa.)


  Ang mag-aaral ay:
   • nakalalahok sa malayang talakayan
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I•  nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay na gagamitin ang History Memory Bubbles,
  Literary Grid, Habi ng mga Pangyayari at iba pa para sa pagbibigay ng halimbawa na magpapatunay sa kasagutan (Malayang Talakayan)

           History Memory Bubbles:

                Tagpuan
                Tauhan  Kawakasan                        Suliranin

                Prinsipe
                Bantugan
       Kakalasan            Kasukdulan
       (Resolusyon)
•  nakatutukoy ng mga di-kapani-paniwalang pangyayari sa epikong binasa na kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito gamit
  ang Panel Discussion, Meet The Press, Listing at iba pa
  (Ipaparinig ng guro ang napiling pagkukwento tungkol sa epikong “Prinsipe Bantugan”; magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.)
•  nakapaglalahad ng nadama sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko gamit ang Story Expression
•  nakapagtatala ng mga pangyayari sa epiko na makatotohanan at di-makatotohanan. Ipaliliwanag.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                                  Ihanay na ang mga sagot.
      Makatotohanan           Paliwanag          Di-makatotohanan          Paliwanag
•  nakabubuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa epiko gamit ang Graphic Organizer na Bituin ng mga pangyayari,
  Pamapang Pagkukwento, Habi ng mga Pangyayari at iba pa
                                 Bituin ng mga Pangyayari:

                           Sino?
                          Tauhan
       Paano nagwakas?                            Saan?
                          Tema ng             Tagpuan
                          Epiko
                  Kailan?           Mga Pangyayari
                Tagpuan/Panahon
                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                 Filipino I
                   Pamapang Pagkukuwento

                  ___________________________
                     Pamagat ng Epiko
                         Kasukdulan
    Pangunahing Tauhan:
________________________________
________________________________
     Iba Pang Tauhan:
                       Mga Pangyayari:
________________________________
                       Pataas na Aksyon
________________________________

                       Pababang Aksyon


Tauhan: ________________________


                     Tema ng Epiko

                  _________________________
                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                      Filipino I                              Habi ng mga Pangyayari
                                 Prinsipe Bantugan
                         Mga Pangyayari
       P1              P2                P3                   P4      (Maaaring dagdagan ng kahon ang paghahabi nang ayon sa dami ng pangyayaring ilalahad)

• Kumuha ng kapareha, magpalitan ng kuwento ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa epikong tinalakay. Humandang talakayin
 ang kuwento sa klase.
• Itanong at ipasagot: Ano ang naidudulot ng mga kuwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-uugnay ng kulturang Pilipino.
• Naipapakita at naisasadula ang sariling kuwento na ginamitan ng graphic organizer (Pipili ang guro ng pinakamahuhusay na kuwento
 sa tulong ng peer evaluation at pahahalagahan ito.
• Naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang salita, dalawang parirala at dalawang pangungusap.
  Magbibigay ng iba pang halimbawa ang mag-aaral.
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino ID. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain)

      Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa
   at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas
   ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito
   sa sarili/lugar o rehiyon.

  Ang mag-aaral ay:
   • nakabubuo ng kuwento sa pamamagitan ng larawan, Literary Poster, Mural at iba pa
   • nakapagsasadula ng naibigang bahagi ng epiko
   • nakapagbibigay ng mga mungkahi sa pagbuo nang maayos na banghay ng isang kuwento/epiko
   • nakapagbibigay ng reaksyon at katwiran sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa epiko
   • nakapagtatanghal ng isang dulang pantanghalan na may maayos na pagkakasunud-sunod ng banghay ng epikong “Prinsipe Bantugan”
   • Iguhit ang sarili sa paraang figure stick. Itala sa gawing kaliwa ng guhit ang iyong mga kalakasan, at sa kanang bahagi ang mga kahinaan.
    Talakayin pagkatapos kung paano pa mapauunlad ang mga kalakasan at paano naman babaguhin ang mga kahinaan. (Ipakilala ang sarili)
    Magkakaroon ng malayang talakayan


   _____________________________________                            _____________________________________
   ___                                             ___
   _____________________________________                            _____________________________________
   ___                                             ___
   _____________________________________                            _____________________________________
   ___                                             ___
   _____________________________________                            _____________________________________
   ___                                             ___
   _____________________________________                            _____________________________________
   ___                                             ___

                                  Ako si
   ______________________________________________________________________________________________________________________________
           ________________________________________________________________________________________________
                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                               Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan
   (Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets…
   Sipi ng epikong Prinsipe Bantugan
   Mga kraytirya sa Peer Evaluation at iba’t ibang gawain
   Wikipedia (Internet)
   Cue Cards
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Ikatlong Markahan: Epiko     Aralin 5: A. Pagsulat ng Iskrip                                Bilang ng araw/sesyon:
                        “Indarapatra nat Sulayman” (Epiko ng Maguindanao)                10 pataas
                      B. Pagtatanghal o Informance
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                                 Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa:                        Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol
A. Panitikan:                                       sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga
  1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko                         tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan
  2. Mga Elemento ng Epiko
    a. Tagpuan
    b. Tauhan:
     a.1.Mga Uri ng Tunggalian
      1)Tao vs Tao
      2) Tao vs Kalikasan
      3) Tao vs Sarili
      4) Tao vs Lipunan
    c. Banghay
B. Gramatika/Retorika
1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng:
   a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi;
   b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip;
   c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag
     ng iba’t ibang damdamin
2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri:
   a. payak
   b. maylapi
   c. tambalan
3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng
4. Pangatnig
C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IMga Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahahalagang Tanong:
Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing   Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan
tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga  ang mga pangunahing tauhan sa epiko?
hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.

Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala        Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?
ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki
at pahalagahan.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyo kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang         mga epiko ng sariling
ito sa orihinal nitong wika.                             rehiyon?

Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong  Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?
gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.


Nauunawaan ng mag-aaral ang:                              Ang mag-aaral ay:
A. Panitikan:                                        nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian
  Mga Elemento ng Epiko                                  ng ilang pangunahing tauhan sa epiko
  b. Tauhan                                        nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan
   b. 1. Mga Uri ng Tunggalian                              ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero
      1)Tao vs Tao                                   nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita
      2) Tao vs Kalikasan                               ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan
      3) Tao vs Sarili                                 nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo
      4) Tao vs Lipunan                                ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa
Mga linker o Pang-angkop na na at ng                            kanilang mga nagawa
                                              nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan
                                              gamit ang wika (pang-angkop)
                                              nakapagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may
                                              angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                            Sa Antas ng Pagganap:
Pagtatanghal ng informance   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                 Pagtataya sa itinanghal na
na nagsasalaysay ng                                                    informance batay sa mga kraytirya:
kabayanihan/naiambag sa     pagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance.
pagpapabuti ng sariling lugar  Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling      A. Paglalahad ng sariling
na ang mga tauhan ay may          kongklusyon                                      kabayanihan/naiambag sa
angkop na kasuotan ngunit    pagmumungkahi sa isinagawang pagtatanghal na isinaalang-alang ang damdamin ng iba.        pagpapabuti ng sariling lugar
walang kilos at tagpuan     Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat
                pagbibigay ng opinyon tungkol sa pagtatanghal ng informance.                  B. Kaangkupan ng kasuotan
                Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling        bagama’t walang kilos
                      pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw;                        at tagpuan

                pagbabahagi ng naging kontribusyon sa tagumpay ng isinagawang pagtatanghal.          C. Pagtataglay ng mga elemento
                Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa                  ng pagtatanghal ng informance
                                                                 batay sa isinulat na iskrip
                paglalapat sa sarili ng mga natutuhan mula sa epiko.
                Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain

                pagsulat ng iskrip ng itatanghal na informance.
                Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I                                    Antas 3

A. Pagtuklas:
       Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa pagsulat ng iskrip ng dulang
   pantanghalan, partikular ang informance. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Pagsulat ng Iskrip), ang Inaasahang Pagganap
   (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance), at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral
   na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing
   tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang
   Tanong, “May bayani pa ba sa kasalukuyan? Patunayan. At “Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika sa pagsulat ng iskrip?”

  Ang mag-aaral ay:
     nakapagbibigay ng interpretasyon sa mapa ng Mindanao (ipahahanap ang Maguindanao at iuugnay sa epikong tatalakayin)
     nakapagsasalaysay ng epikong “Indarapatra at Sulayman” na gagamitin ang Picture Frame, Sekwensyal na Pagsusunod-sunod,
     Story Impression, at iba pa
     nakauunawa sa kahalagahan ng epiko na tulong ng pagkakagawa ng iskrip nito

B. Paglinang:

      Sa bahaging ito, ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Indarapatra at Sulayman” at ang paliwanag kung paano sumulat
   ng iskrip para sa pagtatanghal ng informance upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral
   sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/
   di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na
   Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain.

   Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasaliksik ng iba’t ibang bersyon o istilo ng pagkakasulat ng epikong “Indarapatra at Sulayman” sa pamamagitan ng Madulang Sabayang
     Pagbasa, Pagsulat sa Ibang Anyo, In The News
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino IC. Pagpapalalim:

      Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong
   tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na,
   muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang
   pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Pagsulat ng Iskrip) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib, naratib, ekspositori,
   argumentatib at iba pa). Inaasahan ding inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi
   sa Pagtatanghal ng Informance). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan
   sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa Anim na Aspekto
   ng Pag-unawa. Ipapasalaysay ng guro ang buod ng epiko sa isang mag-aaral; magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.  Ang mag-aaral ay:
    nakalalahok sa malayang talakayan
    nakapagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance gamit ang Interview Chain, Lektyur-Porum, Listing
     at iba pa
    nakapagbibigay ng mga mungkahi na isaalang-alang ang damdamin ng mga nagsigawa ng informance na gagamitin ang peer evaluation
    nakikibahagi sa pagsasagawa ng isang pagtatalo na sasagutin ang tanong na, “Mahalaga ba o hindi ang pagtataghal ng informance
    sa anumang akdang pampanitikan?”
    nakasusulat ng iskrip ng epikong binasa (pangkatang gawain) (pahalagahan ang ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan
     ng pagtalakay dito
    nakapagsasalaysay ng mga naging bahaging nagpakita na nagtagumpay ang ginawang informance
     (Itanong at ipasagot) Nakatutulong ba ang informance sa mga impormasyong nakapaloob sa isang epikong binasa
     o ng iba pang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng Ugnayang-Tanong-Sagot (U-T-S), Think Pair Share, Sarbey at iba pa.
    nakasusulat ng mga tuntunin kung paano epektibong makabubuo ng iskrip
    nakapagpapakita ng halimbawa ng pagtatanghal ng informance na ang batayan ay ang mga epikong tinalakay
    nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang pagtatangha ng informance
    (Magkaroon ng pangkatang pagtatanghal ng informance ang klase)
    (Magkaroon ng peer evaluation (may rubrics sa bahaging ito) tungkol sa ginawang pagtatanghal ng informance; magbibigay rin ng feedback ang guro
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino ID. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain)

       Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa
    at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas
    ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa). Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan
    nito sa sarili/lugar/rehiyon.


   Ang mag-aaral ay:
       nakapagtatanghal ng informance na nasusuri ang kasuotan ng bawat tauhan batay sa larawan; naiuugnay ang iskrip sa bahagi ng dula
       nakabubuo ng mga kraytira sa ebalwasyon sa gagawing pagtatanghal/informance at paggawa ng iskrip
       (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na itanhhal ang Inaasahang Pagganap. Magbigay ng feedback. Muli, itanong ang Mahahalagang Tanong (EQ)
       para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.)
Mga Kakailanganing Kagamitan
(Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets…
   Sipi ng epikong Indarapatra at Sulayman
   Mga kraytirya sa Peer Evaluation at ibang gawain
   Wikipedia
   Mga kaugnay na babasahin mula sa magasin, pamplet
   Mapa ng Mindanao
                                                                      Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                      Filipino I
Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon
                                   IKAAPAT NA MARKAHAN – IBONG ADARNA

                 Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga                                   Antas 2: Pagtataya
                   ( Stage 1: Results/Outcomes )                                   ( Stage 2: Assessment )
      MGA PAMANTAYAN                                                                Sa antas ng:
                                                      Produkto/
        STANDARDS                                                               ( At the level of:)
                                                      Pagganap
   Nilalaman       Pagganap       Mga KakailanganingPag-unawa      Mahahalagang                     Pag-unawa              Pagganap
                                                       ( Product/
   ( Content )    ( Performance )        (Understanding)           Tanong                     Understanding            Performance
                                                      Performance )
                                             ( Question )
Naipamamalas ng     Ang mag-aaral ay   Bagamat mahiwaga at di-kapani-    Bakit mahalagang  Pagtatanghal   ng  Pagpapaliwanag                Pagtataya sa
mag-aaral ang pag-   nakapagtatanghal ng  paniwala ang isinasalaysay ng Ibong  unawain ang Ibong  Reader’s Theatre   Ipaliwanag ang mahahalagang kaisipang     isinagawang
unawa sa tulang     Reader’s Theatre   Adarna, mayaman naman ito sa mga   Adarna?       mula sa mga piling  nakapaloob sa akda.              pagtatanghal na
pasalaysay at mga uri  mula sa mga piling  kanais-nais na pagpapahalagang              bahagi ng Ibong    Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya;      Reader”s Theatre
nito; gayundin kung   bahagi ng Ibong    angkop sa kulturang Pilipino.               Adarna na       naglalahad ng mga patunay; nakabubuo     batay sa sumusunod
ano ang Ibong Adarna  Adarna na naglala-                               naglalarawan ng    ng sariling kongklusyon.           na kraytirya:
bilang isang korido   rawan ng mga                                  mga kanais-nais na                          A. Batay sa
1. Kaligirang      kanais-nais na                                 pagpapahalagang    Pagbuo ng sariling pananaw             pananaliksik
   Pangkasaysayan   pagpapahalagang                                 angkop sa kulturang  Pangatwiranan ang kaangkupan ng        B. May kaugnayan
   ng Ibong Adarna  angkop sa kulturang                               Pilipino       nilalaman ng Ibong Adarna sa kulturang       sa paksa
            Pilipino                                               Pilipino sa panahong naisulat ito at sa    C. Malikhain
2. Mahahalagang                                                        kasalukuyan.                  D. taglay ang mga
  Tauhan ng Ibong                                                      Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t     elemento ng
  Adarna                                                           ibang tao; may batayan ang nabuong         pagtatanghal ng
                                                               sariling pananaw; napaninindigan ang        Reader’s
3. Mga Saknong                                                        sariling pananaw                  Theatre
  Bilang 1-1,717
                                                               Pagdama at pag-unawa sa damdamin
4. Mga Elemento                                                        ng iba
  ng Ibong Adarna                                                      Ibahagi ang naging damdamin at kung
  bilang isang                                                        paano naunawaan ang damdamin ng
  Tulang Pasalaysay                                                     bawat tauhan matapos mabasa ang akda.
  a. Saknong                                                        Kraytirya: makatototohanan; may
  b. Taludtod                                                        katapatan; naglalarawan ng pag-unawa
  c. Tugma                                                         sa damdamin ng mga tauhan sa akda
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I
Pamantayang   Pamantayan  Mga Kakailanganing Pag-unawa  Kakailanganing  Produkto/      Sa Antas ng Pag-unawa          Sa Antas ng
Pangnilalaman  sa Pagganap                   Tanong    Pagganap                           Pagganap
d. Sukat                                          Interpretasyon
e. Aliw-iw                                         Bigyang-kahulugan ang sinasagisag
  o Indayog                                        ng ibong Adarna sa kasalukuyan.
f. Mga tayutay                                       Kratirya: makatotohanan; napapanahon;
                                              malikhain

                                              Paglalapat
                                              Maglahad ng mga pagpapahalagang
                                              nabanggit sa akda na nananatili, nabago
                                              at nawala na sa kasalukuyan.
                                              Kraytirya: makatotohanan; napapanahon;
                                              may mga patunay; napangangatwiranan
                                              ang mga patunay

                                              Pagkilala sa sarili
                                              Ilahad ang mga naging kontribusyon
                                              sa paglutas ng suliraning pampamilya
                                              o pampamayanan batay sa pagkaunawa
                                              sa akda.
                                              Kraytirya: may katapatan; naglalaman
                                              ng suliraninng pampamilya
                                              o pampamayanan; nagmumungkahi
                                              ng solusyon
                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                           Filipino I
Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan)
Ikaapat na Markahan


                         FILIPINO I


Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan
          sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal,
          pambansa, saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na
literasi
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna        Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna       Bilang ng araw/sesyon: 2
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
Ibong Adarna.                                 bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Lumaganap ang mga korido, kabilang ang Ibong Adarna,             Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna?
sa panahon ng pananakop ng mga Español dahil sa mga kanais-nais na
pagpapahalagang nakapaloob dito
na angkop sa Kulturang Pilipino.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna.                      nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan
Mga Hakbangin sa Pagsasagawa ng colloquium                     ng pag-aaral ng Ibong Adarna
                                           nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng
                                           kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan
                                           masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan
                                           nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang
                                           pangkasaysayan ng Ibong Adarna
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                     Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng colloquium kaugnay Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa isinagawang colloquium
ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan       batay sa mga kraytirya:
Adarna                 ng pag-aaral ng Ibong Adarna.                          A. Batay sa pananaliksik
                    paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido.     B. Angkop sa paksa
                    paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan        C. Makatotohanan ang mga
                    ng pagsasadula ng Ibong Adarna.                           impormasyong inilahad
                    paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan na napag-aralan sa          D. Taglay ang mga elemento
                    nasaliksik                                     ng colloquium
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I                  na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin  E. Pagtataglay ng mga ebidensya
                  ng mga tao sa kasalukuyan.                          F. Naglalahad ng nabuong
                  pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga mag-        paglalahat/kongklusyon
                  aaral
                  na unawain ang Ibong adarna.
                  pagbabahagi ng mga nakalap na im[pormasyon kaugnay ng paksa sa
                  masining na paraan.
                                  Antas 3
A. Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
    nakapagpapaliwanag at nakapagpapabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna matapos mabuo ang
    picture puzzle (Iminumungkahi sa gurong ibigay sa bawat pangkat ang picture puzzle ng Ibong Adarna na ipabubuo sa mga mag-aaral.
    Kolaboratibong gawain)

B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
     nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan
     (Iminumungkahing ibigay na ito sa bawat pangkat bilang takdang aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat.)
     nakapaglalahad ng mahahalagang impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng istratehiyang Caravan
    nakasusulat ng talata gamit ang mga salitang nabuo na may kaugnayan sa pariralang “tulang romansa”
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                         Tulang romansa
C. Pagpapalalim:
    Ang mag-aaral ay:
     masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain:
    1. Kapanayamin ang limang (5) kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido,kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan.
     Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Bakit oo? Bakit hindi?
    2. Para sa iyo, may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Bakit?
    3. Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan? Ipaliwanag.
    4. Bilang isang uri ng tula, ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Español ay
     pinayagan ng mga ito ang pagpapalaganap ng mga korido, kabilang ang Ibong Adarna?
    5. Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula,
     alamat, epiko, at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan.
    6. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna?”
     (Maaari pang magdagdag ng mga tanong. Tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.)

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa mga dapat tandaan at hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium)
   Ang mag-aaal ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang colloquium
      nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Picture Puzzle
Internet
Sipi ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna
Mga kraytirya sa pagsasagawa ng colloquium
Mga hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna     Aralin 2 : Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna                Bilang ng araw/sesyon: 2
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa katangian             Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng
ng bawat tauhan sa ibong Adarna.                       Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa
                                       kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
May katangian ang mga tauhan sa Ibong Adarna na taglay rin          Makatotohanan ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna?
ng mga tao sa kasalukuyan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna                          nakapagpapakilala at nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga tauhan
                                           sa Ibong Adarna
                                           nakapagsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna
                                           nakabubuo ng sintesis sa aralin
                                            nakagagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I                                            na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna
                                      Antas 2
Inaasahang Pagganap:           Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                      Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng Character Portrayal ng isang  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:          Pagtataya sa isinagawang Character Portrayal
taong hinahangaan sa kasalukuyan na may  pagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan sa akda.            bataysa mga kraytirya:
pagkakatulad sa katangian ng piniling                                           A. Batay sa pananaliksik ang gagawing
tauhan sa Ibong Adarna          pagbibigay ng sariling interpretasyon sa katangian ng mga tauhan sa Ibong      pagpili.
                     Adarna.                                     B. Makatotohanan
                                                              C. Napapanahon
                     pagpapatunay na makikita pa sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang      D. Malikhain
                     taglay ng mga tauhan sa akda.

                     paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa.

                     pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos matalakay ang
                     aralin.

                     paglalarawan sa pamamagitan Character Portrayal ng isang katauhan na may
                     katulad na katangian sa isa sa mga tauhan
                     sa akda.

                                       Antas 3
                                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                  Filipino IA. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
     nakagagawa ng Character Mirror sa pagpapakilala sa bawat tauhan sa Ibong Adarna ( Ikikilos ng mag-aaral ang katangiang taglay ng napiling tauhan at
     ipahuhula sa klase ang katangiang iyon.)

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasaliksik tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna at ang mga katangian ng mga ito. ( Ipasaliksik ito sa oras ng klase. Gabayan sila sa gawaing ito.)
     nakapag-uulat sa klase ng ginawang pananaliksik sa masining na paraan (Ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiyang kanilang natutuhan
     sa pag-uulat.)
     naibibigay ang kasingkahulugan ng malalalim na salita sa araling tatalakayin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagpupuno sa pahayag na, “Nalaman o natutuhan ko sa araw na ito na ….”
     nakikiisa sa pagsagot/pagtalakay sa sumusunod na mga tanong/gawain:
     1. Batay sa pagkakalarawan, ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. Maaaring dagdagan pa ang mga ito
      kung kinakailangan.
     2. Ayon sa mga saknong na naglalarawan, ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna?
     3. Sa iyong palagay, makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Patunayan.
     4. Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan, kanino maihahambing ang iyong sarili? Bakit? Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa
       sagot.
     5. Pumili ng isang tauhan sa akda. Ilarawan sa sariling mga salita.
     6. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna?

D. Paglalapat :
  (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal.)
  Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng Character Portrayal
      nakabubuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa ilang tinalakay na bahagi
     sa Ibong Adarna
                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                         Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Internet
Mga kraytirya sa paggawa ng Character Portrayal
Sipi ng mga istratehiya
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Blg. 1-27)          Bilang ng araw/sesyon: 2
                                      Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa tamang pagpapalaki ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
anak.                                    bahagi
                                       ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
                                       sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Ang pagiging mabuting anak ay nakasalalay sa tamang pagpapalaki       Paano ang tamang paraan ng pagpapalaki ng anak/mga anak?
ng mga magulang
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
  1. Saknong blg. 1-27 (Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe        nakabubuo ng simbolo na naglalarawan sa sarili bilang anak
  2. Sukat bilang katangian ng tula                        nakapagsasagawa ng panayam hinggil sa paksang “Ang karunungan
  3. Liham pasasalamat o liham kahilingan                     ay kayamanan”
                                          nakapagbabahagi ng opinyon sa salawikaing kaugnay ng aralin
                                          nakasusulat ng isang liham pasasalamat o kahilingan sa mga magulang
                                      Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                      Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng liham pasasalamat o Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:              Pagtataya   sa   isinagawang liham
liham kahilingan sa mga magulang pagbubuo ng simbolo na naglalarawan bilang isang anak.               pasasalamat o kahilingan sa mga
kaugnay   ng   ginawa   nilang paglalarawan sa tauhan ayon sa tungkuling kanyang ginagampanansa aralin magulang batay sa mga kraytirya:
pagpapalaki sa mag-aaral        at ang sinisimbolo niya sa kasalukuyan.
                    paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad       A. Makatotohanan
                    o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang
                    mga anak.                                    B. Angkop sa Paksa
                    pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama
                    o naliligaw ng landas.                              C. Taglay ang mga elemento
                    pagbibigay ng iba’t ibang pananaw hinggil sa paksang may kaugnayan sa         sa pagsulat ng liham
                    aralin.
                    pagsulat ng isang liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang      D. Pagiging matapat
                    kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                   Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo at nakapagpapaliwanag sa ginawang simbolo na naglalarawan sa sarili bilang isang anak
     nakapagbibigay ng feedback sa binuo at ipinaliwanag na simbolo
B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari mula sa Saknong 1-27 sa masining na paraan
     nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na:
       - Karaniwang nagsisimula sa isang panawagan o panalangin ang korido.
       - Ilalarawan ang hari ng Berbanya? Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan?
       - Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong 19. Sang-ayon ka ba rito?
     napatutunayan ang pag-unawa sa katangian ng tula na sukat bilang katangian ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling halimbawa
     naibibigay ang kasingkahulugan ng mga palitang malalim ang kahulugan sa araling babasahin
C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Visual Display of Text


             Tauhan        Tagpuan         Daloy ng
                                     mga
                                    Pangyayari               Simula
                                    Suliranin
              Kasukdulan

               Wakas
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
      nasasagot/naisasagawa ang sumusunod na mga tanong/gawain ( Iminumungkahing ibigay na ang gawain sa mag-aaral bilang takdang aralin.):
      1. Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama.
      2. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa nina Haring Fernando at Doña
        Valeriana
        sa kanilang mga anak.
      3. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan?
        Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig.
      4. Magsagawa ng isang panayam tungkol sa paksang “Ang karunungan ay kayamanan.” Kapanayamin ang isang taong nagtagumpay sa kaniyang
        propesyon tulad ng isang guro, mayamang negosyante o isang mag-aaral na nagtamo ng karangalang pangkarunungan, at iba pa.
      5. Ipagpalagay na isa ka sa mga anak nina Don Fernando at Doña Valeriana. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa
        paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod.
      6. Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin.

 D. Paglalapat :(Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang
      pagpapalaki
      sa mga anak
      nakapagsusulat ng liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginawa nilang pagpapalaki sa kanila (Ipabigay sa magulang
      ang liham na ginawa ng mag-aaral)
      nakapagsasalaysay sa naging reaksyon ng mga magulang sa ginawang liham ng mag-aaral
Mga Kakailanganing Kagamitan

Mga kagamitan para sa pagguhit
Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Blg. 28-45)                  Bilang ng araw/sesyon: 2
                                    Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa suliranin sa akda na dapat Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
mabigyan ng solusyon.                             bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Anumang suliranin sa buhay ay may solusyon.                  Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 28-45 (Ang Panaginip ng Hari)                     nakapagpapalitan ng solusyon tungkol sa isang suliranin
                                          nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip
                                          nakapaglalahad ng aralin gamit ang iba’t ibang istratehiya
                                          nakapagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na
                                          kinaharap ng pamilya o ng sariling pamayanan na nabigyan ng solusyon
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                    Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasalaysay ng isa sa mga     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:         Pagtataya sa isinulat na talatang
suliraning pangkalusugan na                                           nagsasalaysay batay sa mga kraytirya:
hinaharap ng pamilya o ng      pagbibigay ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo.
pamayanan at nabigyan ng solusyon                                          A. May kaugnayan sa paksa
                   pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip.
                                                          B. Naglalahad ng suliranin
                   paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na
                   iuugnay sa kasalukuyan.                            C. Nagmumungkahi ng solusyon

                  pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa      D. Nagtataglay ng mga elemento
                  aralin                                     ng talatang nagsasalaysay
                  at iugnay ito sa kasalukuyan.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                 pagbibigay ng lunas sa sakit ng tauhan sa akda na maiuugnay sa mga
                 likas
                 na pamamaraan sa kasalukuyan.

                 pagpapahayag kung paano ipinadarama ang pagmamahal sa mga
                 magulang kung sila ay nagkakasakit.
                                   Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapagbabahagi ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo (Ang liham ay maaaring mula sa isang kaibigan o mula sa kolum ng isang
    pahayagan. )

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     napahahalagahan ang laman ng saknong bilang 28-45 sa masining na paraan tulad ng dula, sabayang pagbasa/pagbigkas at iba pa. ( Bigyan ng
     panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya. Gawin itong paligsahan.)
     nakapagbabahagi ng mga puna at mungkahi sa itinanghal ng bawat pangkat (peer evaluation)
     nakapagbibigay ng input tungkol sa tugma bilang katangian ng tula at nakapagbibigay ng sariling halimbawa
     nakahahalaw ng mga piling salita mula sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Fan Fact Analyzer o Pagsusuri ng Impormasyon.

                        3
                    2         4


                 1   Pagsusunud-sunod ng  5
                     mga pangyayari
           Tagpuan/Tauhan             Pagpapahalaga
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
      malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na mga tanong/gawain:
      1. Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo? Ipaliwanag ang sagot.
      2. Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa, bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya?
      3. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari.
      4. Kung iuugnay sa kasalukuyan, ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit?
      5. Bilang isang anak, paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit?
      nakapagbibigay ng mga patunay na may solusyon ang anumang suliranin sa buhay, maaaring batay sa nakalap na impormasyon, sa pamamagitan
      ng pakikipanayam, paglalahad sa karanasan ng mga nakapanayam o kaya naman ay karanasan ng mga kilalang taong naging matatag sa
     pagharap
      sa mga pagsubok o iba pang angkop na gawain ukol dito (Ibigay ito bilang pangkatang takdang aralin na iuulat kinabukasan ng bawat pangkat.)

  D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay
      nakapagsusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng pamayanan
      na nabigyan ng solusyon
      nakapaglalahad ng mungkahing solusyon sa mga isinalaysay na suliranin (kolaboratibong gawain). ( Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa
      sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat.)


Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain
Sipi ng istratehiya
Pahayagan
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 5: Si Don Pedro at Ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Blg. 46-80)      Bilang ng araw/sesyon: 2
                                   Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                        Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kapalaran ni Don Pedro    Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
sa paghahanap sa Ibong Adarna.                      bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                     pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Anumang pagsubok ay malalampasan kung ang tao’y hindi palilinlang    Paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay?
sa mga tukso.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                       Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 46-80 (Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas)         nakatatalakay kung paano nalampasan ng mga kilalang personalidad
                                        ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay
                                        nakapagbibigay ng dahilan kung bakit di natatapos ang isang gawain
                                        at ang solusyon kung paano ito masosolusyunan
                                        nakapagbubuod ng aralin
                                        nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan
                                        kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay
                                   Antas 2
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IInaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                       Sa Antas ng Pagganap:
Pagtatanghal ng monologo      Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa itinanghal na monologo
na nagsasalaysay ng sariling    pagbibigay ng mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang   batay sa mga kraytirya:
karanasan kung paano        layunin at iugnay ito sa sariling karanasan o karanasan ng iba.
nalampasan ang isang suliranin o  pagbibigay kahulugan sa dahilan nang pag-iwas ng iba pang mga ibon sa puno     A. Angkop sa paksa
pagsubok              ng Piedras Platas.
sa buhay              pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa isang tauhan batay sa kabiguang     B. Makatotohanan
                  natamo sa pagkamit ng layunin.
                  pagpapahayag ng damdamin sa sinapit ng tauhan sa kanyang kabiguan.         C. Taglay ang mga elemento
                  paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin.     ng masining na
                  pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano     pagmomonologo
                  nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay.                                      Antas 3
 A. Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
      nakapaglalahad ng suliranin ng kilalang personalidad na ipinakita ng guro at pagtalakay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na iyon

 B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
      nakapag-uulat ng mahahalagang pangyayari sa mga saknong blg. 46-80 sa masining na paraan
      nalilinang ang kaalaman at pang-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasagutan/ideya sa mga tanong na:
        - Anu-anong taludtod sa aralin ang nagpapatunay sa pagiging masunuring anak ni Don Pedro?
        - Bakit naisipan ni Don Pedro na tumigil muna sa kinaroroonan ng kakaibang punongkahoy?
        - Dumapo ang Ibong Adarna sa Piedras Platas sa tulog na si Don Pedro. Sa iyong palagay, ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o
          sinasadya?
        - Anong salita sa saknong blg. 77 ang nagpapatunay na ito ay tayutay na simili?
      nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa tayutay na simile
      nakapipili ng kasingkahulugan ng mga salitang nakapaloob sa pangungusap

 C. Pagpapalalim :
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I  Ang mag-aaral ay:
    nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Pyramid
     malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga tanong/gawain:
     1. Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna?
     2. Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas?
     3. Ano ang iyong masasabi sa katauhan ni Don Pedro batay sa kabiguan niyang mahuli ang ibon?
     4. Bakit may mga pagkakataong hindi natatapos ang isang gawain? Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ito natatapos. Magmungkahi ng
      solusyon kung paano malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng two-way chart.
     5. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang gagawing paghuli ni Don Pedro sa Ibong Adarna? Bakit?
     6. Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa sinapit niya sa paghahanap sa ibong Adarna? Ipaliwanag ang sagot.
     7. Anong panuntunan sa buhay ang iyong natutuhan sa sinapit ni Don Pedro? Paano ito gagawing gabay sa pang-araw-araw na buhay?
     malayang natatalakay kung paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay

D. Paglalapat : (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa monologo.)
  Ang mag-aaral ay:
     nakasusulat ng sariling monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay
     nakabubuo ng kraytirya sa pagtatanghal ng monologo
     nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay
                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                            Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Larawan ng mga kilalang personalidad
Mga kraytriya sa pagtatanghal ng monologo
Mga hakbangin sa pagsulat at pagtatanghal ng monologo
                                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                   Filipino IIkaapat na Markahan: Ibong Adarna    Aralin 6: Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. 81-109)            Bilang ng araw/sesyon: 2
                                         Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                               Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinapit ni Don Diego sa paghahanap     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
kay Don Juan at sa Ibong Adarna.                            ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
                                            sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                               Mahalagang Tanong:
Mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan sa paglutas ng mga suliraning        Paano ipinakita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?
pampamilya.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                              Ang mag-aaral ay:
                                                nakapag-aanalisa ng suliraning ipinakita sa isa sa mga pelikulang pinanood
  1. Saknong blg. 81-109 ( Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna              nakaguguhit ng larawang nagpapakita ng mga pangyayari sa aralin bilang
  2. Ang tugma bilang katangian ng tula                            pagbubuod
                                                nakapaghahambing ng sitwasyon na inilahad sa aralin at sa kasalukuyang
                                                sitwasyon
                                                nakabubuo ng simbolong naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit
                                                sa kapamilya
                                         Antas 2
Inaasahang Pagganap:           Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                               Sa Antas ng Pagganap:
Pagbubuo ng simbolong naglalarawan    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                   Pagtataya sa binuong simbolo
ng pagmamahal at pagmamalasakit                                                     na nagpapakita at naglalarawan
sa pamilya                pagtukoy at pagbibigay kahulugan sa suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga        ng pagmamalasakit at pagmamahal
                     pinanood                                            sa pamilya batay sa mga kraytirya:
                     na pelikulang pampamilya.
                                                                       A. May kaugnayan sa paksa
                     pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin.
                                                                       B. Malikhain
                     paghahambing sa ginawang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas
                     sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan.                              C. Orihinalidad

                     pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagpapahanap ng tauhan sa kanyang anak
                     sa Ibong Adarna gayong napahamak na ang una nitong anak.

                     pagpapahayag ng napagtibay na paniniwala tungkol sa pamilya.

                     pagbuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya.
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I                                        Antas 3
A.  Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
      nakatutukoy ng suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pelikulang pampamilyang napanood at kung paano ito nabigyang solusyon ng mga miyembro ng
      pamilya
     sa nasabing pelikula

B.  Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
      nakapagtatanghal ng nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng madulang pagbigkas (Isa sa kapangkat ang babasa at ikikilos naman ng mga kapangkat.
      Gawin itong paligsahan.)
      nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong:
        - Ano-ano ang pagkakatulad ng karanasan nina Don Pedro at Don Diego?
        - Anong mga salita ang nagtutugma sa s aknong blg. 95? Sa Saknong 98? Ipaliwanag ang sagot.
      nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tugma bilang katangian ng tula.

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pangyayari (Ipatalakay sa bawat pangkat ang nabuong mga larawan.)
     malayang natatalakay ang mga tanong na:
   a. Bakit hindi nagtagumpay si Don Diego sa paghahanap kay Don Pedro at sa paghuli sa ibong Adarna?
   b. Paano maihahambing ang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan?
   c. Kung ikaw ang hari, hahayaan mo pa bang hanapin ni Don Diego ang Adarna gayong maaaring napahamak na ang anak na unang naghanap sa ibon?
     Pangatwiranan.
   d. Paano napagtibay ng aralin ang iyong paniniwala tungkol sa pamilya?

      nakapagbabahagi ng ideya tungkol sa mahalagang tanong na “Paano ipinakikita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?”

C.  Paglalapat :
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagbubuo ng simbolo
      nakabubuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya
      natatalakay ang binuong simbolo
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
TV/cd o vcd player/casette player
Mga Kagamitan sa pagguhit
Mga Kraytirya sa pagbuo ng simbolo
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna   Aralin 7: Si Don Juan, Ang Bunsong Anak (Saknong Blg. 110-163)           Bilang ng araw/sesyon: 1
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ginawang paglalakbay ni Don Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
Juan.                                     bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Ang anumang hakbangin ay mapagtatagumpayan                  Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos?
kung hihilingin ang patnubay ng Maykapal.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
         1. Saknong blg. 110-163 (Si Don Juan, ang Bunsong Anak)       nakababasa ng mga saknong ng aralin gamit ang iba’t bang tono
         2. Idyomatikong pahayag
                                           nakalalahok sa malayang talakayan

                                        nakapagbubuod ng mga pangyayari sa aralin

                                        nakabubuo ng photo documentary batay sa mga pangyayarri sa aralin
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:             Sa Antas ng Pagganap:
Pagbubuo ng photo documentary     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan    Pagtataya sa pagbuo ng photo documentary
na naglalarawan sa ginawang      ng:                             batay sa mga kraytirya:
paglalakbay ng tatlong magkakapatid  pagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga salitang ginamit sa
                   aralin                             A. May Kaugnayan sa paksa
                   sa buhay ng tauhan.
                   pagbibigay ng ipinapahiwatig ng piling saknong sa aralin.    B. Orihinal
                   paglalahad kung paano maipakikita ang pagiging maawain
                   at matulungin sa kapwa.                     C. Malikhain

                   pagpapatunay na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit
                   na gantimpala
                   pagpapahayag ng mararamdaman kung ibalik ng taong
                   tinulungan ang naibigay na sa kanya.
                   pagbabahagi ng isang testimonya na nagpapakita
                   ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos.


                                    Antas 3
 A. Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
      nakapaglalahad ng isang bahagi ng teleserye o pelikulang napanood na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos

 B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
      nakapaglalahad ng mga saknong sa aralin sa pamamagitan ng Intonational Reading. Ang tono ay maaaring natutuwa, natatakot, nalulungkot,
      nagagalit
      o iba pang damdaming maaaring namamayani sa isang tao (kolaboratibong gawain)
      nakapagbibigay ng sariling puna sa naging pagtatanghal ng mga natapos na pangkat (peer evaluation)
      nalilinang ang aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na:
            1. Bakit ayaw payagan ng hari na maglakbay si Don Juan?
            2. Anong magandang pag-uugali ng isang anak ang ipinakikita sa saknong blg. 115?
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I          3. Bakit mahalagang nakikipag-usap sa magulang kaugnay ng mga binabalak gawin?
          4. Paano naiiba si Don Juan sa kaniyang mga kapatid sa ginawa niyang paglalakbay?
          5. Ano ang katangian ni Don Juan na hindi taglay ng dalawang nakatatandang kapatid ang inilahad sa saknong blg. 129 hanggang 163?
          6. Makatotohanan ba ang ginawang pagkain ni Don Juan ng tinapay nang minsan lamang sa isang buwan?
          7. Sa kasalukuyang panahon, kanino maihahalintulad ang katauhan ng leprosong tinulungan ni Don Juan?
          8. Ano ang iyong mahihinuha sa ginawang paghingi ng tulong ng matandang leproso kay Don Juan? May iba pa kaya siyang maaaring
            gawin? Ipaliwanag ang iyong sagot.

     nakapagbibigay ng iba pang halimbawa ng mga idyomatikong pahayag (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa idyomatikong pahayag bago
     hingan ng halimbawa ang mag-aaral.)
     nakatukoy ang kasalungat na kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng kwadro o frames


 F1 Tagpuan    F2 Tauhan   F3 Simula    F4 Saglit na    F5        F6      F7 Wakas
                         Kasiglahan   Tunggalian   Kasukdulan     natatalakay ang aralin sa pamamagitan ng malayang talakayan sa mga na tanong/gawain:
     1. Isulat at ipaliwanag sa bawat kahon kung ano ang kaugnayan ng mga piling salita sa aralin sa buhay ni Don Juan.
     2. Basahin ang saknong 127. Ano ang ipinapahiwatig nito? Makatotohanan ba ito? Ipaliwanag.
     3. Paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa? Maglahad ng karanasang may kaugnayan sa sitwasyon.
     4. Naniniwala ka ba na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala? Patunayan.
     5. Bakit nasaktan ang kalooban ni Don Juan nang ibalik ng matanda ang tinapay? Ganito rin ba ang iyong mararamdaman kung ikaw
      si Don Juan?
     6. Humihingi ka ba ng patnubay sa Maykapal sa iyong mga gawain? Ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao?
     malayang nakapagtatalakay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos

D. Paglalapat :
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng photo documentary
      nakabubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Larawan
Mga kagamitan sa pagkuha ng larawan
Mga kraytirya sa Pagbubuo ng photo documentary.
Ikaapat  na  Markahan:   Ibong Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat (Saknong Blg. 164-198)       Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                  Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                       Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa magiging bunga ng paggawa  Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
ng kabutihan sa kapwa.                         bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                    pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa, asahang ito’y may gantimpala.   Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan?
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino INauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
    1. Saknong blg. 164-198 (Ang Gantimpala ng Karapat-dapat          nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay
    2. Aliw-iw ng tula                             kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa

                                          nakapagbibigay ng iba pang kahulugan sa mga piling salita ng aralin


                                          nakapagbibigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan
                                          sa aralin

                                          nakabubuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng
                                          kabutihan sa kaniya/pamilya                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                      Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng kard ng pasasalamat    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:          Pagtataya sa isinagawa o binuong kard
sa isang taong nakagawa ng     pagbibigay at pagpapaliwanag ng mga kabutihan at kasamaang dulot       ng pasasalamat batay sa mga kraytirya:
kabutihan sa kaniya o sa kaniyang  ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa piling saknong ng
pamilya               aralin.                                      A. Tapat
                  pagpapahayag ng sariling kahulugan sa mga piling salita sa aralin at bigyan
                  ito                                        B. Malikhain
                  ng sariling kahulugan na ihahambing sa kasalukuyan.
                  pagbabahagi ng sariling pananaw sa salawikaing may kaugnayan sa aralin.      C. Orihinal
                  pagsasalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing
                  angkop sa aralin.
                  pagbabahagi kung paano ipinakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga
                  sa isang taong nakagawa ng kabutihan.
                  pagpapadama ng naging damdamin ng kapamamilya sa natanggap
                  na pasasalamat.
                                    Antas 3
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino IA.  Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
       • nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa
       • napahahalagahan ang ginawang tableau sa pamamagitan ng malayang talakayan

B.  Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
   • nakapag-uulat ng nilalaman ng saknong blg. 164-198 sa masining na paraan (Maaaring gamitin ang madamdaming pagbasa o iba pang paraan ng pagbasa
    na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa ng tula.)
   • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat
   • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na:
               a. Ano ang literal na kahulugan ng salitang “ermitanyo”? Ano ang katangian ng ermitanyong natagpuan ni Don Juan?
               b. Ano ang tinutukoy ni Don Juan na kahanga-hanga at “isang talinghaga”? Bakit niya ito nabanggit?
               c. Ano ang iyong pagpapakahulugan sa pahayag na “maging hangga man ng palad, tutupdin ko yaring hangad?”
               d. Bakit naging karapat-dapat si Don Juan sa tulong ng matandang ermitanyo?
    • nakapagbibigy ng iba pang kahulugan ng mga piling salita sa aralin.C.  Pagpapalalim :
    Ang mag-aaral ay:
    • nakasusuri ng binasang aralin sa pamamagitan ng pagsulat sa Paradaym ng mga natutuhan sa aralin
    • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot/paggawa ng mga tanong/gawain:
              a. Magbigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa saknong 164-198. Isulat ang mga kabutihan at kasamaang dulot nito
               sa kasalukuyan. Gamitin ang Fish Bone Map.
              b. Pumili ng isa sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan. Ihambing ang kahulugan nito sa kasalukuyan.
              c. Naniniwala ka ba sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin”? Ipaliwanag.
              d. Magsalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin.”
              e. Paano maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan?
              f. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Don Juan, ano ang iyong magiging damdamin sa ginawang pagtulong sa iyo ng matandang ermitanyo?
              g. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? (Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer)
                                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                  Filipino I
                                 Bakit mahalaga ang taos-
                                 pusong pagtulong sa mga
                                   nangangailangan?
 D.  Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa pagbuo ng kard ng pasasalamat.)
     Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa bubuuing kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya
      nakagagawa ng kard ng pasasalamat ang mag-aaral
      nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang kard ng pasasalamat ng kamag-aral bago ipabigay sa pinaglalaanan nito
      (Ibigay sa mag-aaral bilang takdang aralin ang gawaing pagbibigay ng kard ng pasasalamat sa taong pinaglalaanan nito. Ipaulat sa klase ang naging reaksyon
      ng taong pinagbigyan at ang naging damdamin nila sa naging reaksyon ng kanilang pinaghandugan.)
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pagbuo ng kard ng pasasalamat
Mga materyales o kagamitan sa pagbuo ng kard ng pasasalamat
Sipi ng mga istratehiya
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I
                                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                   Filipino I


Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna    Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Blg. 199-232)                Bilang ng araw/sesyon: 1
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                             Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagpapakasakit     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
at pagkakaroon ng mabuting kalooban ni Don Juan.                  ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
                                          sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahalagang Tanong:
Bahagi na ng buhay ang pagpapakasakit upang maging matagumpay.           Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
                                              nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas
     1. Saknong blg. 199-232 (Ang Bunga ng Pagpapakasakit)              sa mga saknong blg. 199-232
     2. Tayutay na personipikasyon                          nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad
                                              sa isa sa mga saknong ng aralin
                                              nakapagpapatunay na ang pagpapakasakit ay nagbubunga nang mabuti
                                              nakabubuo ng isang salawikain tungkol sa maaaring maging bunga
                                             ng pagpapakasakit
                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                             Sa Antas ng Pagganap:
Paggawa ng poster na may      Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                 Pagtataya sa ginawang poster batay
kaugnayan sa saknong blg. 199-   pagpapatunay sa bisa ng ginawang hakbang ng tauhan upang makamit ang kanyang layunin. sa mga kraytirya:
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I232.
                  pagbibigay ng kahulugan sa sinabi ng tauhan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapatid     A. Angkop sa paksa ng aralin
                  na maaaring maiuugnay sa sarili.
                                                                 B. Malikhain
                  pagbabahagi ng pananaw tungkol sa isang saknong sa aralin at iuugnay ito sa pangyayari
                  sa kasalukuyan.                                        C. Orihinal

                  pagsasalaysay ng isang pangyayari sa saknong na may pagkakatulad sa kasalukuyan.

                  pagpapahayag kung paano magpapakasakit alang-alang sa pamilya.

                  pagbuo ng salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagkakasakit.

                                       Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
   •  nakapagbibigay halaga sa kamag-aral na nagpapakasakit o nagsasakripisyo para sa pag-aaral (Ipagawa ito sa pamamagitan ng secret balloting upang malaman
     kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Iminumungkahing huwag munang ipaalam sa mga mag-aaral ang susunod na gagawin upang maging
     sorpresa ito sa mag-aaral na napili. Ipagawa ang secret ballotin isang araw bago ang araling ito upang mapaghandaan ang paghahandog sa napiling mag-aaral.
     Paghandain ang mga mag-aaral ng bulaklak o munting regalo na maaaring ibigay sa napiling mag-aaral.)
   •  nakapaglalahad ng hinuha kung ano ang maaaring maging bunga sa isang taong nagpapakasakit

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
   •  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa mga saknong blg. 199-232 (Maaaring ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiya
     sa pagbigkas.)
   •  nakapaglalahad ng puna at mungkahi sa ipinakitang pagtatanghal ng bawat pangkat (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tayutay na personipikasyon na
      ginamit sa aralin pagkatapos ng bahaging ito.)
   •  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na:
         a.  Aling mga salita ang kumakatawan sa tayutay na personipikasyon sa saknong blg. 206?
         b.  Ano ang naging damdamin nina Don Pedro at Don Diego sa ginawang pagtulong sa kanila ni Don Juan, ang kanilang bunsong kapatid mula sa pagiging
            bato?
         c.  Ano ang mga katangian ni Don Juan ang ipinakita sa saknong blg. 231?
   •  nakapagbibigay ng ibang uri ng tayutay na personipikasyon
   •  nakatutukoy sa magkakapares na salita kung ito ay magkasingkahulugan o magkasalungat
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
C. Pagpapalalim :
 Ang mag-aaral ay:
   • nakapagbubuod ang mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng dayagram
   •  nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na:
         d.  Ano ang ginawa ni Don Juan upang mapaglabanan ang antok habang umaawit ang Ibong Adarna? Naging mabisa ba ang ginawa niyang ito?
            Patunayan.
         e.  Bigyang kahulugan ang sinabi ng ermitanyo sa tatlong magkakapatid:
                   “Ngayon, anang ermitanyo,
                   maghanda nang umuwi kayo,
                   magkasundo kayong tatlo’t
                   wala sanang may maglilo.”
         f.  Nahuhulaan kaya ng ermitanyo ang maaaring maganap sa tatlong magkakapatid? Patunayan.
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I         g.  Pumili ng mga saknong sa bahaging ito at magsalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad dito.
         h.  Magagawa mo bang magpakasakit alang-alang sa iyong pamilya? Bakit?
         i.  Nagbubunga ba ng mabuti ang pagpapakasakit? Patunayan.
         j.  Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad?  D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng poster.)
    Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng poster (Papatnubayan ng guro ang mag-aaral sa pagbuo nito.)
      nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng poster na ginawa kaugnay sa saknong 199-232.

Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pagbuo ng salawikain
Sipi ng mga istratehiyang ginamit
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ikaapat  na  Markahan:  Ibong Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Blg. 232-275)                Bilang ng araw/sesyon: 1
Adarna
                                   Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                        Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagkainggit  Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan.                bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                     pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Iwasan ang inggit, dulot nito ay hindi maganda              Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang inggit?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                       Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 232-275 (Ang Bunga ng Inggit)                   nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa mga saknong sa aralin

                                         nakapaglalahad ng sunod-sunod na mga pangyayari sa aralin

                                         nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang inggit

                                         nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran
                                         ng mga pangyayari sa bahagi ng akda
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                    Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng kuwento na kabaligtaran  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:         Pagtataya sa binuong kuwento batay
ng mga pangyayari sa bahaging ito  pagpapaliwanag ng kaisipan ng aralin at kung paano ito nakaaapekto     sa mga kraytirya:
ng akda               sa tagumpay ng isang tao.                           A. May kaugnayan sa paksa
                  pagpapahayag ng mungkahi kung paano maiiwasan ang inggit.           B. Taglay ang mga elemento
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                   paglalahad sa tauhang nagkaroon ng bisang pandamdamin sa sarili.           ng isang kuwento
                   pagsasalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may       C. Tumutugon sa layunin
                   pagkakatulad sa pangyayaring binasa.                       D. Gumamit ng mga angkop na salita
                   paglalahad ng nais ipaalala ng piling bahagi ng aralin bilang anak        E. Wastong gamit ng bantas
                    at kapatid.
                   pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran
                   ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda.
                                       Antas 3
A. Pagtuklas : (Ipaliiwanag ng guro ang kaisipang “crab mentality”.)
  Ang mag-aaral ay:
     • natatalakay kung paano nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao ang crab mentality. Maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng mga
      taong kakilala ng mag-aaral
B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     • nakapagtatanghal ng saknong blg. 232-275 sa madulang paraan (Ibigay ito sa mga mag-aaral bilang takdang aralin. Ipahanda ang mga
      kakailanganin
      sa pagtatanghal.)
     • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa bawat pangkat na nagtanghal
     • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na:
      1. Ano ang uri ng pagkatao ang ibinabadya ng saknong blg. 233 at 234 tungkol kay Don Pedro?
      2. Ano ang maaaring ipakahulugan nang hindi agad pagsagot ni Don Diego sa panukalang masamang balak ni Don Pedro kay Don Juan?
      3. Ano ang mga salita ang naglalahad ng tayutay na patambis sa saknong 240? (Iminumungkahing talakayin muna sa mga-aaral ang tungkol sa
        tayutay
        na patambis o pagsalungat.)
      4. Ano ang kahinaan ng tao ang tinutukoy sa saknong blg. 243?
      5. Sa iyong palagay, bakit hindi ipinagtanggol ni Don Juan ang sarili sa ginawang pananakit ng dalawang kapatid?
      6. Bakit tumangging umawit ang ibong Adarna nang dalhin ito sa kaharian ng Berbanya?
     • nakalilikha ng iba’t ibang salita mula sa mga piling salitang-ugat.
 C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
     • nakapaglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng Flow Chart o iba pang istratehiyang angkop sa aralin
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
    •  nakapagtatalakay ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong na:
         1. Bakit nagawang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Nagbunga ba ng mabuti ang kanilang ginawa? Patunayan.
         2. Paano maiiwasan ang pagkakainggit?
         3. Magsalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa. Ano ang naging bunga nito
          at paano ito nalutas?
         4. Sino sa mga tauhan ang nagkaroon ng pinakamatinding bisa sa iyong damdamin?
         5. Ano ang nais ipaalala sa iyo ng bahaging ito ng aralin bilang isang anak at kapatid?
         6. Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang pagkainggit?

 D. Paglalapat: (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsasalaysay.)
  Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagsasalaysay
      nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga props para sa madulang pagtatanghal
Sipi ng mga istratehiya
Mga kraytirya sa pagsasalaysay
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap            Bilang ng araw/sesyon: 2
                                (Saknong Blg. 276-318)
                                   Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                        Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahilingan ni Don Juan    Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
para sa kanyang pamilya sa gitna ng kaniyang paghihirap.         bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                     pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Gabay ang positibong pananaw upang magtagumpay sa buhay         Paano magiging magaan ang pagharap sa mga suliranin sa buhay?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                       Ang mag-aaral ay:
                                        nakatatalakay ng mga hakbangin sa paglutas ng sariling suliranin
  1. Saknong blg. 276-318                           natutukoy ng ilang saknong na nagkaroon ng malaking epekto sa sarili
    (Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap)          nakapagpapaliwanag nang pagsang-ayon sa ikinilos ng tauhan
  2. Ang tayutay na Apostrophe                         nakasusulat ng panalangin o dasal para sa pamilya

                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                 Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng isang panalangin o    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:      Pagtataya sa isinulat na panalangin o dasal
dasal na humihiling ng kaligtasan,  pagbubuod at pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa aralin.       batay sa mga kraytirya:
kalusugan at kapayapaan ng mga    pagbibigay kahulugan sa napiling saknong mula sa aralin na nagkaroon  A. Pagiging tapat
mahal                ng bisa sa sarili.                           B. Orihinal
sa buhay               paglalahad kung kailan naramdamang hindi nagpabaya ang Diyos.      C. Taglay ang tayutay na
                   pag-aanalisa sa sarili kung magagawang magpatawad              pagtawag/apostrophe
                   sa mga kapatid na nakagawa ng kasalanan tulad ng ginawa ng tauhan sa
                   aralin.
                   pagkilala sa sarili kung anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa
                   aralin.
                   pagpapahayag kung paano maisasabuhay ang kaisipang natutuhan.


                                    Antas 3
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IA. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
       • nakapagbabahagi ng ginawang hakbang at ng kaniyang pamilya sa panahong nahaharap sila sa mabigat na suliranin sa pamamagitan ng
        pagtatala sa Double Entry Journal. Sa unang pahina, ilalagay ang impormasyon tungkol sa sarili. Sa ikalawang pahina ay ang mga ginawang
        hakbang sa panahon ng pagharap sa mabigat na suliranin.
            Pangalan         Ginawang Hakbang
    (Iparinig ang tugtuging instrumental ng isang malamyos na awitin sa mga mag-aaral habang sila’y nakapikit.)

 B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
       • nakababasa nang wasto at may damdamin sa saknong blg. 276-318
       • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot at pagtalakay sa mga tanong na:
              a. Ano ang hinaing ni Don Juan tungkol sa kaniyang mga kapatid?
              b. Paano bibigyang-kahulugan ang saknong blg. 296? Sang-ayon ka ba sa nilalaman ng saknong blg. 298?
              c. Ano ang panawagan ni Don Juan para sa kaniyang amang si Haring Fernando?
              d. Bakit may tayutay na pagtawag sa saknong blg. 312? (Iminumungkahi sa gurong magbigay muna ng input tungkol sa tayutay
               na pagtawag o apostrophe bago ito talakayin nang may pagsasanay sa klase?.)
     • nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin C. Pagpapalalim :
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I  Ang mag-aaral ay:
    • nakapagbubuod ng aralin gamit ang Caterpillar Technique         Pamagat
                Mga    Tagpuan
               Tauhan                               Wakas    Tema
                                 Mga Pangyayari
    •  malayang nakapagtatalakay ng aralin sa tulong ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga gawain na:
       a. Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa tulong ng Story Mapping. Simulan ang mga pangyayari sa pagkakalugmok ni Don Juan.
       b. Pumili ng isang saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa iyo. Ipaliwanag ito.
       c. Ipinakita sa aralin na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. Isalaysay kung kailan naramdamang hindi ka Niya pinabayaan.
       d. Sang-ayon ka ba sa ipinakitang ugali ni Don Juan? Bakit oo? Bakit hindi?
       e. Katulad ni Don Juan, magagawa mo rin kayang patawarin ang iyong mga kapatid kung makagawa sila ng kasalanan sa iyo? Ipaliwanag.
       f. Anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin? Paano ito isasabuhay?
       g. Paano magiging magaan ang mga kinakaharap na suliranin sa buhay? Talakayin ito sa pamamagitan ng List All Factors Strategy (LAFS).

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tamang pagdarasal at ang dapat na nilalaman nito.)
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa binuong panalangin
     nakabubuo ng panalangin na humihiling ng kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay
     naiparirinig sa kamag-aral ang panalangin na ginawa para sa pamilya
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pagtataya sa isinulat na panalangin
Cd/vcd player/cassette player
Ikaapat  na  Markahan:    Ibong Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. 319-384)             Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna

                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-awit      Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
ng Ibong Adarna.                               bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Kailanma’y hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan.             Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
   1. Saknong Blg. 319-384                            nakapagsasadula ng madulang tagpo sa teleserye o pelikulang
     (Ang Awit ng Ibong Adarna)                         napanood
   2. Tayutay na Simile o Pagtutulad
                                          masining na nakapagtatanghal ng mga pangyayari sa aralin

                                          nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng iba’t ibang istratehiya

                                          naiaawit sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan ang ilang saknong
                                          ng Ibong Adarna
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                       Sa Antas ng Pagganap:
Pag-awit sa ilang saknong ng Ibong  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa pag-awit sa saknong ng
Adarna ayon sa wika ng mga      pagkilala at pagpapaliwanag sa taong magkatulad ng pag-uugali ni Don Juan    Ibong Adarna batay sa mga kraytirya:
kabataan sa kasalukuyan       sa kasalukuyang panahon.
                                                             A. Kaangkupan ng interpretasyon
                   paglalahad ng mga dahilan kung bakit nakadarama ng inggit o panibugho sa
                   kapwa.                                       B. Ganda ng tonong nagawa

                   pagpapahayag ng pananaw tungkol sa salawikaing maiuugnay sa aralin.

                   pagsusuri sa sarili kung kanino higit na dapat manaig ang damdamin nang
                   pagkaawa sa mga taong inihambing sa mga tauhan sa aralin.

                   pagpapahayag ng natutuhan at nalaman sa aralin sa masining na paraan.

                   pag-awit sa sariling wika/interpretasyon sa ilang saknong ng Ibong Adarna.
                                     Antas 3
 A.  Pagtuklas :
    Ang mag-aaral ay:
        • nakapagpapakita ng isang tagpo na tulad sa isang pelikula o teleseryeng napanood na nagpapakita ng pagtutunggali ng bida at kontrabida
        • natatalakay ang kinahinatnan ng mga tauhan sa pelikula o teleseryeng ipinakita

 B.  Paglinang:
    Ang mag-aaral ay :
    • nakapagtatanghal ng saknong blg. 319-384 sa pamamagitan ng masining na paraan. Maaaring intonational reading, madulang pagbigkas
     at iba pang masining na pamamaraan sa pagbigkas ng tula. ( Gawin itong paligsahan.)
    • nakapagpapahahayag ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal na pangkat
    • nalilinang ang aralin sa pagsagot sa mga tanong:
          a. Paano sinagot ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ni Don Juan?
          b. Paano ibubuod ang saknong blg. 330-332?
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I         c. Bakit hindi na ipinagtaka ni Don Juan na alam ng matanda ang mga kaganapan sa Berbanya?
         d. Ilarawan sa iyong sariling pananalita ang pagbabago sa ibong Adarna nang makita si Don Juan?
         e. Tungkol saan ang pangyayari na inawit ng Adarna?
   • nakapagbibigay ng halimbawa ng tayutay na simile o pagtutulad
   (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa simile o pagtutulad na tayutay bago ipagawa ang bahaging ito.)
   • nasusuri ang ginamit na tayutay na pagtutulad sa mga saknong na pinag-aralan
   • nakapagbibigay ng ilang pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na pagtutulad (simile)

C.  Pagpapalalim :
   Ang mag-aaral ay:
    • nakabubuod ng aralin sa pamamagitan ng Staircase Strategy o iba pang istratehiyang angkop sa aralin
    •  nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng pagpapasagot sa mga tanong/pagpapagawa sa mga gawain na :
        a. Paano ipinakita ng matandang ermitanyo ang kabutihan sa tatlong magkakapatid?
        b. May kilala ka bang katulad na pag-uugali ni Don Juan? Kung mayroon, sino siya at ipaliwanag kung bakit siya ang napili mong ihambing kay
          Don Juan.
        c. Anong pagkakataon nakadarama ng inggit ang isang tao sa isang kapwa? Dapat ba ito? Ipaliwanag ang sagot.
        d. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan”? Anong parusa ang dapat igawad kina Don Pedro
         at Don Diego? Bakit?
        e. Suriin ang iyong sarili. Sagutin ang tanong na: Kanino ako higit na dapat maawa: kay Don Juan na ginawan ng kasalanan o kina Don Pedro
         at Don Diiego na parurusahan?
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I        f. Isulat kung ano ang mga natutuhan sa aralin.
        g. Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? (Ipatala ang mga sagot sa pisara na pagkatapos ay ipabubuo ang isang talata
         batay sa mga isinulat na salita.)

 D. Paglalapat :
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pag-awit
      naaawit ang ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa kanilang wika ( Palapatan ito ng musika na may angkop na instrumento sa mga mag-aaral.)
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pag-awit
Musika at instrumentong maaaring gamitin sa pagsasapopular ng ilang saknong
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna    Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Blg. 385-441)          Bilang ng araw/sesyon: 2
                                      Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                            Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihan               Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
at kasamaang dulot ng labis na pagtitiwala sa kapwa.               bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                         pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahalagang Tanong:
May limitasyon din ang pagtitiwala sa kapwa.                   Bakit dapat na may limitasyon ang pagtitiwala sa isang tao?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                           Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 385-441 (Ang Muling Kapahamakan ni Don Juan)                nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality
                                             nagagamit sa pangungusap ang angkop na mga pang-uri sa
                                             paglalarawan
                                             nakapagpapaliwanag kung bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa
                                             nakapagsasagawa ng panayam tungkol sa maaaring idulot ng
                                             pagkainggit sa kapwa.
                                      Antas 2
Inaasahang Pagganap:           Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                   Sa Antas ng Pagganap:
Pag-uulat sa kinalabasan ng       Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:        Pagtataya sa isinagawang pag-uulat
isinagawang panayam tungkol sa      pagpapaliwanag sa kabutihan at kasamaang dulot ng pagkainggit sa sa isinagawang panayam batay sa mga
sanhi at bunga ng pagkainggit ng tao   kapwa.                                  kraytirya:
sa kapwa                 paglalahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita      A. Pagiging matapat
                     ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa.
                     pagbabahagi ng sariling paniniwala tungkol sa sanhi at bunga        B. Gumamit      ng     makabagong
                     ng pagkainggit sa kapwa.                             pamamaraan sa pakikipanayam
                     pagbibigay ng isang pangyayaring nagbubunga ng positibo ang inggit.
                     pagbabahagi sa naging damdamin sa mga tauhang nakaramdam ng         C. Mahusay ang pagkakaulat batay
                     inggit.                                     sa boses at visual aids na ginamit
                     paglalahad kung paano pinaglalabanan ang nadaramang pagkainggit
                     sa kapatid o kapwa.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I                                   Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
   nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality (Gawin itong pangkatan. Ipaulat sa napiling lider ng pangkat ang napag-usapan.)

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
   nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa saknong blg. 385-441
   nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na:
       1. Sang-ayon ka ba sa payo ng ibong Adarna na kay Don Juan, na inapi ng mga kapatid na ipamana ang kaharian? Bakit?
       2. Ano ang naging hatol ng hari bilang parusa sa dalawang nagkasalang anak?
       3. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Don Juan para sa kaniyang mga kapatid?
       4. Bakit itinuturing na tayutay na paglilipat-wika ang saknong blg. 404? (Talakayin muna ng guro ang tayutay na paglilipat-wika sa mga mag-
        aaral
        bago ito ipasagot sa mga mag-aaral.)
        Pagsusuri sa iba pang taludturan na may tayutay na paglilipat-wika
        Pagbibigay ng pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na paglilipat-wika
       5. Sa anong hayop inihalintulad ng may-akda si Don Pedro? Sang-ayon ka ba sa paghahalintulad? Bakit?
       6. Bakit nangamba si Don Juan nang makitang wala ang Adarna sa hawla?
     nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga pang-uri

C. Pagpapalalim:
   Ang mag-aaral ay:
    naibubuod ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa aralin gamit ang Flow Chart
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
     natatalakay ang mga tanong/gawain na:
        a. Bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa? Ipaliwanag.
        b. Maglahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa.
        c. May kabutihan bang naidudulot ang inggit? Ano naming kasamaan ang naidudulot nito?
        d. Magbigay ng isang pangyayari kung saan ang pagkainggit ay nagiging positibo o nagbubunga ng mabuti.
        e. Kung ikaw si Haring Fernando,pagkakatiwalaan mo pa ba ang iyong dalawang anak na nagkasala? Bakit?
        f. May pagkakataon bang nakadarama ka ng inggit sa iyong kapatid o sa ibang tao? Paano mo ito pinaglalabanan?
        g. Bakit hindi dapat magtiwala nang lubos sa tao?

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa mga dapat tandaan sa pakikipanayam at mga gabay na tanong tungkol dito.)
   Ang mag-aaral ay:
    nakabubuo ng kraytirya sa pag-uulat sa ginawang pakikipanayam
    nakapag-uulat sa ginawang pakikipanayam sa limang (5) kamag-aral tungkol sa mga kasamaan at kabutihang maaaring idulot ng inggit sa kapwa
    nakapag-uulat sa klase ng kinalabasan ng panayam
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Sipi ng mga tanong na kakailanganin sa panayam
Sipi ng mga istratehiya
Mga kraytirya sa pagbuo ng kraytirya sa pakikipanayamIkaapat  na  Markahan:   Ibong Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Blg. 442-476)               Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                    Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                         Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging kalagayan ng tatlong   Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
prinsipe sa Bundok ng Armenya                       bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                      pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                         Mahalagang Tanong:
Nakatutulong ang kagandahan ng kapaligiran upang mag-isip at kumilos nang Bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng ating
maayos ang isang tao.                           kapaligiran?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                        Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 442-476 (Sa Bundok ng Armenya)
                                         nakapaglalarawan ng magagandang lugar sa Pilipinas

                                         nakapagpapahayag kung paano makatutulong sa pangangalaga ng
                                         kalikasan

                                         nakapagtataya ng sarili tungkol sa mga katulad na sitwasyon sa aralin

                                         nakagagawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa
                                         wastong pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
                                  Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                   Sa Antas ng Pagganap:
Paggawa ng anunsyo o patalastas Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:        Pagtataya sa ginawang anunsiyo
(advertisement) tungkol sa                                        o patalastas batay sa mga kraytirya:
wastong pangangalaga sa     pagtalakay sa kagandahan ng magagandang lugar sa Pilipinas.
kapaligiran/ kalikasan                                           A. Malikhain
                pagbibigay kahulugan sa pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kaniyang mga
                kapatid.                                  B. Orihinal

                pagpapahayag ng saloobin tungkol sa kapintasan o kahinaan ng tauhan.      C. Angkop sa paksa

                pagpapahayag kung paano makatutulong ang kalikasan sa sangkatauhan.

                pagbabahagi kung paano makatutulong sa wastong pangangalaga sa
                kagandahan
                ng kalikasan ang isang mag-aaral.

                paggawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa
                kapaligiran/ kalikasan.
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
                                     Antas 3
A.   Pagtuklas :
    Ang mag-aaral ay:
     •  nakapagbibigay ng magagandang lugar sa Pilipinas at natatalakay ang kagandahan ng mga ito (Maaari nang maghanda ang guro ng larawan
       ng magagandang lugar sa Pilipinas gamit ang slides at projector.)

   A. Paglinang:
    Ang mag-aaral ay:
     •  nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pangkatang pag-uugnay nito sa karanasan ng mag-aaral (kolaboratibong gawain)
           Pangkat 1: Ilalahad ang kahalagahan ng kalikasan gamit ang band wagon.
           Pangkat 2: Isasalaysay ang mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan. Maaaring positibo o negatibo.
                Gawin ito sa paraang pagbabalita.

           Pangkat 3: Ilalahad ang mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang kalikasan gamit ang Tree Map.
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
    Pangkat 4: Ibibigay ng pangkat ang mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at ang epekto nito sa mga tao gamit ang Herringbone Technique
    Pangkat 5: Tatalakayin ang mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng Pangkat 4

•  nakapaglalahad ng puna o feedback para sa kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral

•  nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng mga tanong na:
         1. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 448?
         2. Bakit minabuti ni Don Juan na mamalagi na lamang sa Armenya?
         3. Ano ang iyong maibibigay na kahulugan sa pagbabago sa himig ng pananalita ni Don Pedro sa saknong blg. 464?

•  nakabubuo ng mga salita mula sa titulong Bundok ng Armenya
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino IC. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
   •  naibubuod ang aralin gamit ang Fan Fact Analyzer (Gawin itong pangkatan)
                             Pagkakasunud-sunod ng mga
                                 Pangyayari
               Tagpuan/Tauhan                       Pagpapahalagang Pilipino


    •  malayang natatalakay ang mga tanong/gawain na:

        1. Ano ang dahilan at tumakas si Don Juan patungong Armenya?
        2. Kapintasan ba o kahinaan ni Don Juan ang tapat na pagmamahal sa kaniyang mga kapatid? Ipaliwanag.
        3. Ipahayag ang kagandahan ng Armenya sa pamamagitan ng paglalarawan dito gamit ang iba’t ibang uri ng pang-uri.
        4. Marami sa mga lugar sa kasalukuyan ang tuluyan nang nasira dulot ng industriyalisasyon. Paano ka makatutulong sa pagpapanatili
         ng kagandahan ng ating kalikasan/kapaligiran?
        5. Nabibigyan ng ebalwasyon ang sarili batay sa araling tinalakay.
        6. Talakayin kung bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng kapaligiran. (Ipakitang muli ang magagandang lugar sa
         Pilipinas
          o ang kapaligiran habang tinatalakay ito ng mag-aaral.)
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
 D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa anunsyo o patalastas kung paano ito isasagawa at ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa nito.)
  Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ang kraytirya sa paggawa ng anunsiyo.
      nakagagawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran at sa kalikasan.
      (Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag/magtatanghal sa kanyang/kanilang ginawa. Maaaring ipagawang indibidwal o pangkatang gawain.
       Indibidwal kung patalastas na pa-poster, pangkatan kung pagsasakilos ang patalastas.)
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Mga larawan sa slides ng power point
Mga kraytirya sa paggawa ng patalastas
Mga kakailanganing kagamitan sa paggawa ng poster
Projector
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Blg. 477-506)               Bilang ng araw/sesyon: 1
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaiba ng ugali ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng balon bilang bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
simbolismo.                                 pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Ang sinimulang gawain ay dapat na tapusin, ugaling ningas-kugon       Baki thindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kuson?
ay di-dapat pairalin.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 477-506 ( Ang Mahiwagang Balon)                    nakapag-uugnay sa buhay o gawain ng isang tao ang paksa ng aralin
                                          nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain
                                          nagagamit sa pangungusap ng mga malalalim na piling salita sa aralin
                                          nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paksa ng aralin
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                     Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng isang interpretasyon    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:         Pagtataya sa ibinigay na pagpapakahulugan
sa maaaring isinasagisag       pagpapaliwanag sa kaisipang ningas-kugon.                  batay sa mga kraytirya:
ng mahiwagang balon sa        pagbibigay ng kahulugan o pahiwatig ng isang saknong ng aralin na        A. Angkop sa aralin
kasalukuyan             iuugnay sa sariling karanasan.
                   pagpapahayag ng pananaw tungkol sa katotohanan na walang kasiyahan       B. Tiwala sa sarili habang iniuulat
                   sa buhay ang tao.                                 ang nabuong interpretasyon
                   pagpapahayag ng naging damdamin ukol sa nasimulang gawaing ‘di
                   natapos.
                   pag-uugnay ng naging damdamin sa isang tauhan sa aralin nang
                   makamit na niya ang kaniyang layunin.
                   pagbibigay ng sariling kahulugan o interpretasyon tungkol sa paksa
                   ng aralin.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                   Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
  •  nakapaglalahad kung ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kaisipang “ningas kugon” at ang kaugnayan nito sa buhay o gawain ng isang tao

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
  •   nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain gamit ang Thinking Map
                       KAHALAGAHAN
  •   maayos na nabibigkas ang saknong blg. 477-506 sa masining na paraan. ( Ibigay ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) upang
        mapaghandaan
     ang gagawing pagtatanghal na maaaring sabayang bigkas o sabayang pagbasa.)
  •   nakapagpapaliwanag sa mga pahayag na may pagmamalabis o eksaherasyon sa saknong blg. 479
  •   nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
 C. Pagpapalalim :
   Ang mag-aaral ay:
   •  naibubuod ang aralin sa pamamagitan nang pagguhit ng larawan sa mga pangyayari. (Maaari itong gawing pangkatan.)
   •  natatalakay ang mga tanong/gawain:
      a.  Ano ang kaibahan ni Don Juan sa dalawa niyang kapatid?
      b. Ano ang nais iparating ng huling saknong ng aralin?
      c.  Totoo bang walang kasiyahan sa buhay ang tao? Nakaranas ka na ba na hindi ka nasiyahan sa buhay, anong sitwasyon ito?
      d. May nasimulan ka na bang gawain na hindi natapos? Ano ang naging damdamin mo ukol dito? Iugnay ang kasagutan sa naging damdamin
         ni Don Juan nang lumusong siya sa balon.
      e.  Ang tao ay sadyang mapanaliksik. Nakatutulong ba sa buhay ng tao ang katangiang ito? Sa paanong paraan?
   •  nakapagbibigay ng mungkahi kung bakit hindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kugon

 D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng mga dapat tandaan sa pagbibigay ng interpretasyon at pagsasalaysay.)
   Ang mag-aaral ay:
   •   nakakabubuo ng mga kraytirya sa pagbibigay ng sariling interpretasyon at pagsasalaysay
   •   nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mahiwagang balon na binanggit sa aralin
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Kagamitan sa pagbubuo ng larawan
Larawan ng mga pangyayari sa aralin
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino IIkaapat  na  Markahan:     Ibong Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan, Si Donya       Bilang ng araw/sesyon: 1
Adarna                  Juana
                                  (Saknong Blg. 507-566)
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                             Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
nagmamahal.                                    bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                          pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                             Mahalagang Tanong:
Lahat ay gagawin ng taong nagmamahal para sa kaniyang minamahal kahit Paano nasusukat ang tunay at tapat na pagmamahal?
ang maging kapalit pa nito ay ang sariling buhay.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                            Ang mag-aaral ay:
 Saknong blg. 507-566                                   nakapagbibigay ng pahiwatig sa mga bagay na sumisimbolo sa
( Si Don Juan at Donya Juana - AngPagtatagpo)                       pagmamahal
                                             nakapagpapaliwanag sa kahulugan ng “pagmamahal sa unang
                                             pagtatagpo”
                                             nakapag-uugnay ng salawikain sa tunay na buhay na may kaugnayan
                                             sa araling tinalakay
                                             nakapagsasaliksik ng isang awiting hango sa kasalukuyan
                                             na may kaugnayan sa tema ng aralin
                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                          Sa Antas ng Pagganap:
Pagbibigay    ng    sariling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                Pagtataya sa pagbibigay ng kahulugan
interpretasyon sa awiting may    pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang bagay na sumisimbolo sa pagmamahal.       sa awiting sinaliksik batay sa mga
kaugnayan sa tema          pagibigay kahulugan sa “pagmamahal sa unang pagtatagpo” sa naging kasaysayan kraytirya:
ng saknong blg. 507         ng mga tauhan sa aralin at ang naging damdamin sa mga ito.
                   paglalahad sa pangunahing pangyayari na nagbigay ng lakas ng loob sa tauhan        A. Angkop sa tema ng aralin
                   upang sagupain at talunin ang katunggali na inilahad sa aralin.
                   paghahambing sa makabagong literatura ng katauhan ng pangunahing tauhan          B. Modernong awitin
                   at ng pantulong na tauhan.
                   pag-uugnay ng kasabihan sa isang pangyayari na inilahad sa aralin sa buhay ng       C. Angkop ang pagpapakahulugan
                   tauhan at ng sarili.
                   pagbibigay ng kahulugan ng nilalaman ng awiting sinaliksik.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I                                   Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
  •  naiuugnay ang isang bagay bilang isan simbolo pagmamahal

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
  •   nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa natuklasan sa larangan ng pag-ibig
  •   nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas sa saknong blg. 507-566
  •   nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na:
                 a. Ano ang katangian na ipinakita ni Don Juan nang nagpumilit siyang lumusong sa mahiwagang balon?
                 b. Ano ang katangian ng isang babae ang ipinahihiwatig sa saknong blg. 522?
                 c. Ano ang damdamin na mararamdaman mula sa saknong blg. 523 hanggang 527?
                 d. Ano ang ibig ipakahulugan ng saknong blg. 565?
  •   nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
  •  nakapaglalagom ng aralin sa pamamagitan ng Story Grammar

         Tauhan     Tagpuan                         Panimula
         Panahon
                                            Suliranin
                                            Reaksyon
                 Wakas                         Layunin
                                            Ginawa/Binabalak
                                            Resulta/Kinahinatnan
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I•  malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain na:
            a. Bakit masasabing “pag-ibig sa unang pagtatagpo” ang kasaysayan nina Don Juan at Donya Juana?
            b. Bakit natutuwa pa ang higante nang malamang may ibang taong kasama si Donya Juana?
            c. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Don Juan upang sagupain at talunin ang higante?
            d. Sa makabagong literatura o pelikula, saan maihahambing ang mga katauhan ni Don Juan at ng higante gayundin ang ginawa
              nilang paglalaban? Ilahad.
            e. Iugnay ang pagkapanalo ni Don Juan sa sagupaan sa kasabihang “Walang malaking nakapupuwing.”
            f. Paano nasusukat ang tunay na pag-ibig? Isulat ito sa tulong ng TARGET. Ilahad ang pagkakasunud-sunod ayon sa sariling
              pananaw.
                          1

                          2

                          3

                          4
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
 D. Paglalapat : (Bigyan ng impormasyon ang mag-aaral tungkol sa awit na gagawan ng pananaliksik.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa pagpapakahulugan sa awit na sinaliksik
      nakapagsasaliksik ng tungkol sa isang awit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang
      nilalaman
      ng napiling awit
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Sipi ng awiting may kaugnayan sa tema ng aralin
Mga kraytirya sa pagtataya sa gawain
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna    Aralin 17 : Si Donya Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650)        Bilang ng araw/sesyon: 2
                                        Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan                Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
ng katatagan ng pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok.                 ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
                                           sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                              Mahalagang Tanong:
Lahat ng pagsubok ay kakayanin ng isang tao nang dahil sa pagmamahal.        Paano masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 567-650 (Si Donya Leonora at ang Serpyente)                   nakapagsasatao sa dumating na pagsubok sa isang tao nang dahil sa
                                               pagmamahal
                                               nakauunawa sa mga piling saknong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag
                                               nakapaglalahad ng damdamin habang binabasa ang mga saknong
                                               nakagagawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig
                                        Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                         Sa Antas ng Pagganap:
Pagbuo ng akrostik mula sa salitang   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:              Pagtataya sa ginawang akrostik
pag-ibig.                                                          sa pamamagitan ng mga kraytirya:
                    pagpapaliwanag sa ipinahihiwatig ng mga pangyayari sa ipinakitang pagsasatao
                    tungkol sa mga pagsubok na naranasan ng tao dahil sa pagmamahal.             A. Akma ang kahulugan

                    paghahahambing sa nangyaring labanan na ipinakita sa aralin sa isa sa mga       B. Pagkamalikhain
                    napanood
                    na palabas sa telebisyon o pelikula o kay naman ay sa nabasang aralin.        C. May kaugnayan sa tema ng aralin

                    pagbibigay ng interpretasyon sa ginawang paghahambing sa mga pangyayari sa      D. Orihinal
                    aralin
                    sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o sa nabasang akda.

                    paglalahad ng sariling pasya kung itataya ang buhay alang-alang sa taong minamahal.

                    pagpapahayag ng naging damdamin habang binabasa ang mga saknong.

                    paggawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig at bibigyan ito ng sariling kahulugan
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I                                       Antas 3
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:

  •   nakapagtatanghal ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga pagsubok na naranasan ng isang tao dahil sa pagmamahal
  •   nakapagbibigay ng reaksyon sa naganap na pagtatanghal
  •   natatalakay ang isinagawang pagtatanghal

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:

  •  nabibigkas ang saknong blg. 567-650 sa pamamagitan ng Intonational Reading
        Pangkat 1: tonong natatakot
        Pangkat 2: tonong natutuwa
        Pangkat 3: tonong nalulungkot
        Pangkat 4: normal na tono
  •  natatalakay ang mga tanong upang malinang ang kaalaman sa aralin:
       a.  Anong kahinaan ni Don Juan ang magpapatunay mula sa saknong blg. 583?
        b. Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana?
        c. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong blg. 611-612?
        d. Ano ang dalawang bagay na nakatulong sa pakikipaglaban ni Don Juan?
  •  nakapagbibigay-kahulugan sa mga tayutay sa loob ng mga piling saknong sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:

  •  natatalakay ang mga tanong/gawain:
        a. Nang magkita at mapaibig si Don Juan kay Prinsesa Leonora, maituturing bang pag-ibig sa unang pagkikita ang naramdaman nila sa isa’t isa? Patunayan.
        b. Ano ang maaaring naging dahilan at agad na naniwala si Donya Leonora sa pakiusap ni Don Juan gayong noon lamang sila nagkita?
        c. Ihambing ang paglalaban nina Don Juan at ng serpyente sa isa sa mga napanood na teleserye o pelikula o kaya naman ay sa nabasang akda.
        d. Itataya mo rin ba ang iyong buhay alang-alang sa taong iyong minamahal? Bakit?
        e. Isulat kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ang mga saknong kaugnay ng aralin. Magsimula sa pinakapayak na emosyon patungo sa
          pinakamasidhi.
        f. Paano masusubok ang katapatan ng pagmamahal ng isang tao? (Ipatalakay ito sa mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulat sa ginawang panayam
          na may kaugnayan sa tanong na ito. Paghandain ang mag-aaral ng mga tanong para sa gagawing panayam. )
                                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                  Filipino I
    D.   Paglalapat : (Iminumungkahi sa gurong ibigay ang mga paraan sa paggawa ng akrostik at ang mga kakailanganin sa paggawa nito.)
        Ang mag-aaral ay:
         nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng akrostik
         nakagagawa ng akrostik mula sa salitang PAG-IBIG at naiuulat ito sa klase pagkatapos

   Mga Kakailanganing Kagamitan

   Aklat ng Ibong Adarna
   Worksheets
   Kartolina, Pandikit, Gunting
   Mga kraytirya sa paggawa ng akrostik
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna   Aralin 18: Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan (Saknong Blg. 651-680)         Bilang ng araw/sesyon: 2
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mabuting naidudulot ng labis        Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
na pagmamahal                                     bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                           pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                               Mahalagang Tanong:
Hindi masamang magmahal, dapat lamang, alam ang hangganan o limitasyon nito.     Bakit hindi nakabubuti ang labis na pagmamahal?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 651-680                                     nakapagpapahayag ng pananaw sa nagiging magkaribal sa pag-ibig ng
(Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan)                            magkapatid
                                               nakapagbibigay ng pananaw ukol sa isang napiling sitwasyon sa aralin
                                               napangangatwiranan ang uri ng pagmamahal na dapat manaig sa sarili
                                               kung sakaling iibig
                                               nakapagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming
                                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                    Filipino I                                                  nakikiusap
                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:            Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                             Sa Antas ng Pagganap:
Pagtatanghal ng monologo na         Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                  Pagtataya sa itinanghal na monologo
nagpapakita ng damdaming may        pagpapaliwanag ng awiting naglalahad nang labis na pagmamahal ng isang tao.         batay sa mga kraytirya:
pagkakatulad sa damdamin ng piling                                                     A. May kaugnyan sa paksa
tauhan sa akda.               paglalarawan sa uri ng pagmamahal na namamayani sa mga tauhan sa aralin
                      at pag-uugnay sa kasalukuyang pangyayaring kanilang nasaksihan.                 B. Orihinal

                      pagpapahayag ng pananaw tungkol sa magkapatid na nagiging magkaribal               C. May angkop na tinig, wastong
                      sa larangan ng pag-ibig.                                      tindig at kumpas

                      pagpapahayag ng sariling saloobin kung paano umibig o ibigin.

                      paglalahad at pagpapaliwanag sa magiging damdamin sa isang tauhan
                      nagtaksil na inilahad sa aralin.

                      pagtatanghal ng monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan
                      si Don Juan.
                                       Antas 3
 A. Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
   •  nakapag-uugnay ng sariling karanasan o sa taong kilala nila sa awiting “Bakit Labis kitang Mahal” (Iminumungkahing iparinig ito ng guro sa mag-aaral gamit ang cd/dvd
      player o cassette player.)
   •  napahahalagahan ang awit sa pamamagitan ng malayang talakayan

 B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
   •   nakapag-uulat ng aralin sa masining na paraan
   •   natatalakay ang mga tanong na lilinang sa kaalaman sa aralin:
             a. Ano ang masasabi sa kawalan ng reaksyon ni Donya Juana sa pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora?
             b. Bakit tiyak na magiging malubha ang kalagayan ni Don Juan sa pagkahulog niya sa balon?
   •   nakabubuo ng talata gamit ang mga piling salita sa aralin.
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I
C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
  •   naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paghahambing sa katangian ni Don Juan at ni Don Pedro bilang mangingibig (Gumamit ng graphic organizer sa gawaing ito.
     Maaaring iba’t ibang istratehiya sa bawat aralin.)

            Don Juan                 Paghahambing


                       Don
                       Pedro


    •  nakapag-uulat ng ginawang pagbubuod (pangkatan)


    •  malayang nakikiisa sa talakayan sa pagsagot sa mga tanong:
              a. Paano ilalarawan ang pagmamahal ng mga tauhan sa isa’t isa?
              b. Ano ang iyong pananaw sa pangyayaring ang magkapatid ay nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig?
              c. Sa pag-ibig lamang ba nais pagtagumpayan ni Don Pedro si Don Juan? Ipaliwanag ang sagot.
              d. Kung ikaw si Prinsesa Leonora, maniniwala ka ba sa mga pangako ni Don Pedro matapos mong masaksihan ang kaniyang kataksilan sa kaniyang
                kapatid? Ipaliwanag ang sagot.
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
     •  nakapagbibigay ng reaksyon sa tanong na: “Nakabubuti ba ang labis na pagmamahal”
       Gamitin ang Visual Display of Text.


                    Nakabubuti ba ang labis na Pagmamahal?                                         Di Sang-Ayon
              Sang-Ayon
                           Konklusyon


D. Paglalapat : (Muling pahalagahan at talakayin ang ginawang monologo.)
  Ang mag-aaral ay:
     nakasusulat ng gagawing monologo
     nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na monologo
     nakapagtatanghal ng ginawang monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan
     nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagtatanghal
                                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                    Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
cd/vcd player/casette player
Mga kraytirya sa pagtatanghal ng monologo   Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna     Aralin 19: Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Blg. 681-   Bilang ng araw/sesyon: 1
                        725)
                                            Antas 1
   Pamantayang Pangnilalaman:                                Pamantayan sa Pagganap:
   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa bahaging Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
   ito                                           ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
   ng aralin.                                        sa kulturang Pilipino.
   Kakailanganing Pag-unawa:                                Mahalagang Tanong:
   Isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa tao ng Diyos ay ang pagkakaroon ng damdamin,     Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao?
   kaya’t dapat natin itong pahalagahan at igalang.
   Nauunawaan ng mag-aaral ang:                               Ang mag-aaral ay:
   Saknong blg. 681-725 (Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya)            nakapagpapakita ng iba’t ibang uri ng emosyon at ang kahalagahan nito sa
                                                   tao
                                                   nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salita sa aralin
                                                   nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa panaginip
                                                   nakapagpapakita ng masining na pagkukuwento
                                            Antas 2
   Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                           Sa Antas ng Pagganap:
   Pagtatanghal ng masining       Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:               Pagtataya sa ginawang pagtatanghal sa
   na pagkukuwento tungkol       pagpapakita at paglalahad ng kahalagahan ng iba’t ibang uri ng emosyon.         masining
   sa isang pangyayari o karanasan   paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip.                   na pagkukuwento batay sa mga kraytirya:
   na nagpapakita ng malalim      paglaIahad ng dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng masamang         A. Kaangkupan sa paksa
   na pagkaunawa sa damdamin      panaginip.
   ng kapwa.              pagbibigay ng sariling interpretasyon sa kahulugan ng salitang               B. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa
                     premonisyon/pangitain.
                     pagpapahayag ng saloobin tungkol sa isang sitwasyong may kaugnayan sa aralin.        C. Malikhain
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I                 pagtatanghal ng isang masining na pagkukuwento.
                                                              D. Taglay ang mga elemento ng masining
                                                                na pagkukuwento
                                       Antas 3

A. Pagtuklas:
  Ang mag-aaral ay:
       • nakapagpapakita ng iba’t ibang emosyon sa pamamagitan ng facial expression
       • natatalakay ang kahalagahan ng mga emosyong ipinakita

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
      • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas. (Angkupan ito ng wastong pagkumpas.)
      • nalilinang ang payak na kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na “Sa iyong palagay, anong uri ng kapatid
       si Donya Juan batay sa mga pangyayari matapos silang makarating sa Berbanya?
      • nakapagbibigay-kahulugan ang mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
      • nakapaglalahad ng kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng Eye Witness Balita.
      • nakasasagot sa mga tanong:
      1. Naniniwala ka ba na maaaring magkatotoo ang isang panaginip? Bakit?
      2. Ano ang dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng isang masamang panaginip? Bakit?
      3. Hanapin sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang premonisyon. Ito kaya ang naranasan ng hari sa kaniyang panaginip?
      4. Pumili ng sitwasyon na may hindi magangdang bunga na tinalakay sa aralin at isulat ang iyong reaksyon ukol dito. Isulat din kung paano ito haharapin
        kung ikaw ay isa sa mga tauhan.
      5. Bakit hindi ganap ang kaligayahan ng hari sa pagbabalik ng dalawang anak? Bilang isang magulang, masisisi ba siya kung magkaroon man siya
        ng ganitong damdamin? Ipaliwanag ang sagot.
      6. Sa iyong palagay, bakit hinayaan na nina Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana ang pagsisinungaling ng magkakapatid?
      7. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao sa pagkilos at paggawa ng desisyon?
        (Maaaring dagdagan ang mga tanong na lilinang sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.)

D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento.)
   Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na masining na pagkukuwento
     nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento tungkol sa isang pangyayari o karanasan kung saan naipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapwa
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I      nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento
      nakapagbibigay ng feedback o puna sa ipinakitang pagkukwento ng bawat pangkat
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Mga kraytirya sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento
Sipi tungkol sa masining na paraan ng pagkukuwento
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna   Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Blg. 726-748)            Bilang ng araw/sesyon: 2
                                       Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa                       Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
sa pag-aarugang ginawa ng lobo kay Don Juan nang ayon                ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
sa bilin ni Donya Leonora.                              sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                              Mahalagang Tanong:
Naliligtas sa kapahamakan ang mga taong may busilak                 Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa?
o mabuting kalooban.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 726-748 (Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo)                    nakapaglalahad ng mga impormasyon at karanasang nakuha sa
                                               pakikipanayam
                                               nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salitang ginamit sa aralin
                                               nakapagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa
                                               isang tao
                                       Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                           Sa Antas ng Pagganap:
Pagtatanghal sa madulang pagbasa    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:               Pagtataya sa itinanghal na madulang
ng mga piling saknong sa aralin    pagpapahalaga sa isang tao sa pamayanan na kilala sa kaniyang kabutihan.        pagbasa batay sa mga kraytirya:
                    paglalahad ng mga nakuhang impormasyon sa taong kinapanayam na kilala
                    sa kaniyang kabutihan.                                   A. Angkop sa tema ng aralin
                    pagsusuri sa naging kilos ng pangunahing tauhan sa aralin.
                    pagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa taong         B. Mahusay ang pagkakabigkas
                    nakagawa ng kabutihan.
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I                   pagbabahagi ng naging damdamin sa ginawa ng lobo sa pangunahing tauhan
                   kahit ito’y ‘di niya kalahi.
                   pagtatanghal ng madulang pagbasa ng mga saknong sa bahaging ito ng akda.
                                     Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasagawa ng panayam sa isang tao sa sariling lugar na kilala dahil sa taglay nitong kabutihang loob. Isulat ang mga impormasyon tungkol
     sa kaniya sa pamamagitan ng Character Profile. (Magkaroon ang mag-aaral ng souvenir photo habang isinasagawa ang pakikipanayam.)
     nakapaglalahad sa klase ng nagawang panayam

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
   nakapag-uulat ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang RAC (Read As you Comprehend) Pagkatapos, talakayin ang nilalaman ng saknong na binasa. (Hatiin ang
   saknong para sa limang (5) pangkat ng mga mag-aaral.)
   • nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salita sa aralin

C. Pagpapalalim:
  Ang mag-aaral ay:
• naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng sequence organizer

                        P1         P2         P3         P4        P5•  malayang natatalakay ang mga tanong/gawain:

       1.  Makatarungan ba ang ginawang pangunguha nang walang paalam ng lobo alang-alang kay Don Juan? Pangatwiranan ang sagot.
       2. Paano ipinakita ni Don Juan ang pagpapasalamat sa engkantadong lobo na tumulong sa kaniya?
       3. Paano mo ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan?
       4. Ano ang pinatutunayan sa pagkatao ni Don Juan na likas ang pagkagiliw sa kaniya ng lobo?
       5. Ipagpalagay na ikaw ang lobo, ano ang nais mong sabihin sa tagapagbantay ng balon upang makakuha ka ng tubig
         at hindi mo na kailangan pang mang-umit.
       6.  Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa?
D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa madulang pagbasa.)
   Ang mag-aaral ay:
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I       nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing madulang pagbasa
       nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa ilang piling saknong sa araling tatalakayin na sasalamin sa mahahalagang kaisipan tungkol sa pagtulong sa kapwa
       nakapaglalahad ng puna sa pagtatanghal na mga kamag-aral


Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Worksheets
Camera, Larawan
Mga kraytirya sa pagtataya ng gawainIkaapat na Markahan: Ibong Adarna   Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna kay Don Juan (Saknong Blg. 744-778)      Bilang ng araw/sesyon:
                                      Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                           Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang dulot ng may       Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
nagbibigay                                   bahagi
ng payo.                                    ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang
                                        angkop
                                        sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Makinig sa payo at pangaral ng mga nakatatanda sa atin upang matagumpay na   Bakit kailangan nating makinig sa payo ng mga nakatatanda sa atin?
makamit ang ating mga layunin.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                          Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 744-778                                 nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan at
(Ang payo ng Ibong Adarna kay Don Juan)                        naibabahagi ito sa klase
                                           nakapagbibigay ng sariling ideya at opinyon ukol sa aralin
                                           nakasusulat ng liham na nagbibigay payo
                                      Antas 2
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino IInaasahang Pagganap:   Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                            Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng liham     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:                 Pagtataya sa pagsulat ng liham na
na nagbibigay payo    pagpapaliwanag sa salawikaing, “Sa Kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. »     nagbibigay ng payo batay sa mga
o mungkahi        pagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa ginawang pagsunod ni Don Juan sa payo      kraytirya:
             ng Ibong Adarna.
             pagpapahayag ng saloobin tungkol sa sitwasyon ni Don Juan na nagtiwala sa Ibong Adarna.    A. Angkop sa aralin o paksa
             pagpapahayag ng mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo
             ng Ibong Adarna.                                        B. Gumamit ng tamang bantas
             pagpapahayag kung paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad
             ng pagkatao.                                          C. Kaayusan at kaangkupan ng mga
             pagsulat ng liham na nagbibigay payo.                               salita at pangungusap na ginamit
                                     Antas 3

 A. Pagtuklas :
   Ang mag-aaral ay:
      nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa isinulat na liham na nagbibigay payo sa kanilang kaibigan
      (Magbigay ng sapat na panahon sa gawaing ito. Gawing kolaboratibo ang gawaing ito at sa bawat pangkat ay may tatayong dalawang interbyuwer
      gaya ng ilang talk shows sa telebisyon)

 B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
      nababasa ng mga saknong blg. 749-778 sa pamamagitan nang maayos at wastong sabayang pagbasa. (Gawin itong kolaboratibong gawain)
      nasasagot ang sumusunod na tanong:
      a. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 755?
      b. Ano ang layunin ng ibong Adarna sa pagpapayo nito kay Don Juan na limutin na si Donya Leonora?
      c. Bakit maiututuring na tayutay na pagmamalabis ang saknong blg. 771?
      d. Ipaliwanag ang magandang kaisipang nakapaloob sa saknong blg. 777.
      nakapagbibigay ng kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin.

 C. Pagpapalalim:
   Ang mag-aaral ay:
     naibubuod ang binasang mga saknong sa aralin. (Gawin itong pangkatan, pagdugtung-dugtungin ang sagot at ipabasa sa klase.)
     napalalalim ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga na tanong/gawain:
     a. Ipaliwanag ang kasabihang,”Sa kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag.”
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I       b. Matatawag bang pagtataksil kay Prinsesa Leonora ang pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna? Patunayan.
       c. Kung ikaw si Don Juan, magtitiwala ka ba sa ibong Adarna at susundin ang payo nito? Bakit?
       d. Ipahayag ang mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna.
       e. Katulad ka ba ni Don Juan na madaling tumanggap ng payo? Paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao?
       f. Bakit kailangang makinig sa payo ng mga nakatatanda?

 D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na liham na nagbibigay ng payo
      nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Crossword Puzzle
Props,cassette/ microphone,vcd/dvd player
Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo
Mga hakbangin sa pagsasagawa ng dulang panradyo


Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aaralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Blg. 779-794)       Bilang ng araw/sesyon: 1
                                   Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                        Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
isang pangako.                              bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                     pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Iwasang mangako kung hindi ito kayang tuparin              Bakit marami ang nakalilimot sa pangako?
nang maiwasan ang makasakit ng damdamin.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                       Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 779-794 (Ang Panaghoy ni Donya Leonora)              nakapagbibigay kahulugan sa siniping awiting Pilipino na may tema
                                        tungkol sa pag ibig

                                            masining na nakapag-uulat ng aralin
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
                                         nakapagpapaliwanag ng matatalinhagang pahayag

                                         nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paraang pasulat tungkol sa
                                         isang awiting banyaga
                                   Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                      Sa Antas ng Pagganap:
Pagbibigay ng sariling      Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:          Pagtataya sa isinagawang pagsulat ng
interpretasyon sa isang awiting                                         pagpapakahulugan sa awiting banyaga
banyaga              pagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagdadalamhati ng tauhansa aralin.      batay sa mga kraytirya:

                 pagbibigay ng pananaw tungkol sa payo ng ibong Adarna sa tauhan.         A. Angkop sa paksa o aralin

                 pagbabahagi ng saloobin sa ginawa ng mga ibang tauhan hinggil sa         B. Mahusay na pagpapakahulugan
                 kinahinatnan
                 ng pangunahing tauhan..                              C. Napapanahon

                 paglalahad ng opinyon kung nangyayai pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay     D. Paggamit ng mga angkop na salita
                 nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal.
                                                          E. Kalinawan
                 pagbabahagi ng pangako sa mahal sa buhay na hindi natupad
                 at ang ginawang solusyon ukol dito.

                 pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga.

                                    Antas 3
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
  • nakapagbibigay kahulugan sa isang awiting Pilipino

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
  • nakababasa ng saknong blg. 779-794 sa paraang marahan at madamdamin
  • nakapagpaliliwanag nang maikli ngunit malinaw sa matatalinghagang pahayag sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mga mag-aaral ay:
  • naibubuod ang saknong blg. 779-794 sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang istratehiya. (Gawin itong paligsahan at pangkatang gawain. Ibigay na ito
   bilang takdang aralin upang mapaghandaan ng bawat pangkat.)
  • nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan nang pagpupuno sa pahayag na “Isang karanasang nadagdag sa aking buhay …”
  • malayang natatalakay ang mga tanong:
   1. Bakit labis na nagdadalamhati si Donya Leonora?
   2. Makatwiran bang sundin ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna gayong ipinangako na niya ang kaniyang pag-ibig sa ibang babae? Ipaliwanag ang sagot.
   3. Kung sakaling matutong magmahal si Don Juan sa iba, sa iyong palagay, dapat sisihin:si Don Pedro, ang ibong Adarna, o ang kaniyang sarili? Bakit?
   4. Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal? Magbigay ng halimbawa.
   5. May pangako ka ba sa iyong mahal sa buhay na hindi mo natupad? Isulat ang sanhi, bunga at solusyon na ginawa mo upang mawala ang pagdaramdam
     sa iyo ng taong pinangakuan mo. Gumamit ng tsart sa paghahanay ng sanhi, bunga at solusyon.
   6. Bakit marami ang nakalilimot sa pangako?

D. Paglalapat :
  Ang mag-aaral ay:
   • nakabubuo ng mga kraytirya ukol sa gagawing pagpapakahulugan
   • nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa awiting banyaga
                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                               Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Sipi ng awiting Pilipino at banyaga tungkol sa pag-ibig
Cassette/vcd/dvd player
Mga Kraytirya sa pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga
Sipi ng mga istratehiya
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Ikaapat  na  Markahan:   Ibong Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Blg. 795- 856)          Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                           Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga bahaging kakikitaan ng      Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan, na bagama’t mahiwaga ay akma pa     bahagi ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na
rin                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
sa katotohanan.
Kakailanganing Pag-unawa:                            Mahalagang Tanong:
Mahiwaga ang buhay ng tao.                           Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                          Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 795- 856 (Ang Paglalakbay ni Don Juan)                  nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas- palad na pagtulong sa kapwa
                                           nakapagpapahayag ng sariling paniniwala o opinyon mula sa mga piling
                                           saknong sa aralin
                                           nakapaglalapat ng kasingkahulugan at kasalungat na mga salita mula
                                           sa mga salitang inilahad
                                           nakapagbabahagi ng mga karanasan batay sa mga hinihinging
                                           sitwasyon
                                           nakabubuo ng mga hakbangin o pamamaraan ng tamang pagtulong
                                           sa kapwa
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:            Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                  Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng pangkatang talakayan     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:      Pagtataya sa isinagawang pangkatang
tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa    pagpapaliwanag sa ginawang islogan tungkol sa bukas-palad na     talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa
lalo na sa panahon ng kagipitan       pagtulong sa kapwa.                          kapwa batay sa mga kraytirya:
                      pagsasalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling         A. Makatotohanan
                      karanasan ukol sa mga kasabihang angkop sa aralin.            B. May kaugnayan sa paksa
                      pagbabahagi ng damdamin sa karanasan ng pangunahing tauhan        C. Masining at malikhain sa pagtalakay
                      at ang tulong na maibibigay sa kaniya.                  D. Angkop na kilos at props
                      paglalahad ng magagndang kaisipan mula sa aralin.             E. Angkop at malinaw na tinig
                      pagsasagawa ng pangkatang talakayann tungkol sa tamang            sa paglalahad
                      pagtulong sa kapwa.
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino I
                                     Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
   • nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas-palad na pagtulong sa kapwa
   • nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagpapaliwanag sa islogan

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
  • nakababasa ng saknong blg. 795-856 nang masigla at may katamtamang lakas ng tinig. (Bigyan ang bawat pangkat ng mga tiyak na saknong na babasahin,
   pangkatan man
   o ang lahat ay sabay-sabay.)
  • nakatutukoy sa kasalungat at kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin

C. Pagpapalalim:
  Ang mag-aaral ay:
      • nakapagtatanghal ng saknong blg. 795-856 sa pamamagitan ng madulang pagbasa at pagkatapos ay ibubuod ayon sa sariling pag-unawa
      • nakalalahok sa malayang talakayan:
        1. Muling basahin ang saknong blg. 801-805 at ipaliwanag ang kahulugan ng binasa.
        2. Magsalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan ukol sa kasabihang angkop sa aralin.
        3. Bakit masasabing may ginintuang puso ang matanda? Sa iyong palagay, mayroon pa bang katulad niya sa kasalukuyan? Patunayan.
        4. Kung ikaw ang masasalubong ni Don Juan at hingan ng tulong, ano ang tulong na ibibigay mo sa kaniya bukod sa pagbibigay ng pagkain?
        5. Ano ang iyong natutuhan sa aralin?
        6. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo?

D. Paglalapat :
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing pangkatang talakayan tungkol sa pagtulong sa kapwa
     nakapagsasagawa ng pangkatang talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan
     (Iminumungkahing magpanood ng isang dokumentaryo tungkol sa pagtulong sa mga naging biktima ng Bagyong Ondoy 2009 na guro ang maghahanda
     ng nasabing dokumentaryo.)
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Islogan at mga kagamitan sa paglikha nito/Poster
Kraytirya sa pagtataya ng pangkatang talakayan
Props, kagamitang biswal
Vcd/dvd player/Casette player

Ikaapat  na  Markahan:    Ibong Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Blg. 857-935)           Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                   Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                        Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang maaaring idulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
mga pagsubok sa buhay.                          bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                     pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                         Mahalagang Tanong:
Magtiis sa hirap ng buhay at manalig sa Maykapal sa kabila        Mas matamis ba ang tagumpay kung ito’y pinaghirapan at pinagsumikapan?
ng mga pagsubok.                             Patunayan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                       Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 857-935 (Sa Dulo ng Paghihirap)                  nakapagbibigay ng halaga sa mga inilahad na karanasan ng isang mag-
                                        aaral/kakilala na sa kabila ng kapansanan ay nagkamit ng tagumpay
                                        nakapagbibigay ng palagay o ideya ukol sa mga piling salita sa aralin
                                        nakapag-aanalisa ng mga pahayag at sitwasyon mula sa araling tinalakay
                                        nakaguguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap
                                        ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito lulutasin

                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:           Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                    Sa Antas ng Pagganap:
Pagguhit ng poster tungkol sa isa sa   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:        Pagtataya sa pagguhit ng poster batay
mga suliraning kinakaharap ng                                           sa mga kraytirya:
sariling lugar at kung paano ito     paglalahad sa karanasan ng isang kamag-aral na sa kabilang kapansanan
mabibigyan                ay nagkamit ng tagumpay at ang naging damdamin sa kaniyang dedeikasyon.   A. May kaugnayan sa paksa
ng solusyon
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                  pagpapaanalisa sa mga pahayag at pagpapabahagi ng naging damdamin ng       B. Naglalahad ng suliranin
                  mga tauhan sa sitwasyon sa aralin.
                                                           C. Kaangkupan ng solusyon
                  pagpapaliwanag kung paano tinanggap ng pangunahing tauhan ang kasagutan
                  ng dalawang ermitanyo tungkol sa hinahanap niyang kaharian.            D. Pagkamasining

                  pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa pahayag ng pangunahing tauhan
                  na “pitong dusa’t pitong hirap, bago sinapit ang hangad”.

                  pagbabahagi ng mga pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan
                  dahil sa pananalig sa Maykapal.

                  pagbibigay at pagsulat ng ideya tungkol sa matinding suliraning kinakaharap
                  ng bansa at ang solusyon dito.

                  pagguhit ng poster na naglalarawan sa mga suliraning kinakaharap ng sariling
                  pamilya o pamayanan at kung paano ito nilutas o lulutasin.
                                      Antas 3

A. Pagtuklas:
  Ang mag-aaral ay:
  • nakapaglalahad ng karanasan ng kamag-aral/ibang tao/sarili na sa kabila sa kapansanan ay nagkamit ng tagumpay

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
  • nababasa ang saknong bilang 857- 935 sa mahinahong paraan.Gawing madamdamin ang pagbasa sa saknong blg. 892-894
  • nakabubuo ng mga salita mula sa mga piling salita sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
  • naibubuod ang binasang saknong gamit ang iba’t ibang istratehiyang angkop sa aralin
                                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                  Filipino I
  D. Paglalapat:
   Ang mag-aaral ay:
       nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagguhit ng poster
       nakaguguhit ng poster na naglalarawan sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang sariling pamilya o pamayanan at kung paano nilutas o lulutasin
Mga Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Tsart ng Talasalitaan
Kopya ng kraytirya sa pagtataya sa gawain
Lapis, kartolina, pentel pen at pangkulay
Sipi ng istratehiya
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna  Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Blg. 936-987)    Bilang ng araw/sesyon: 1
                                    Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng ginawang     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
pagkakamali at paghinghi ng kapatawaran ni Don Juan kay Donya Maria.     bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Matutong magpakumbaba at magsisi sa mga maling nagawa upang         Bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa?
kapatawaran ay makamit mula sa kapwa.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 936-987 (Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales)             nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral
                                           o kaibigan na nagawan ng kasalanan

                                          masining na naisasalaysay ang nilalaman ng mga saknong sa aralin

                                          nakapaglalahad ng kahalagahan ng paghingi ng paumanhin

                                          nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:          Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                      Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat ng talambuhay ng isang    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:           Pagtataya sa isinulat na talambuhay
taong hinahangaan dahil sa pagiging                                          batay sa mga kraytirya:
mapagpakumbaba at mapagpatawad pagsulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala
                  na nagawan ng kasalanan.                               A. Makatotohanan
                                                             B. Angkop ang mga salitang
                    pagpapaliwanag sa isang sitwasyon sa aralin na naganap sa mga tauhan.        ginamit
                                                             C. Tumutugon sa mga layunin
                    pagpapahayag sa ipinahihiwatig ng piling saknong sa aralin.            D. Sapat ang detalyeng ginamit
                                                              sa pagbuo sa akda
                    pagbabahagi ng pananaw tungkol sa naging gawi o kilos ng tauhan sa aralin.    E. May kaisahan ng talata at
                                                              kaayusan ng pangungusap
                    pagsusuri sa maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan;      F. Kawastuhan ng paggamit ng
                    gayundin ang bunga ng pagpapatawad.                         bantas
                                                             G. Kawastuhan ng pagtatalata
                    pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan.

                                       Antas 3

  A. Pagtuklas:
   Ang mag-aaral ay:
      nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng pagkakamali
      nakapaglalahad ng naging reaksyon ng kamag-aral o kakilala na binigyan ng liham

  B. Paglinang:
   Ang mag-aaral ay:
      nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 936-987 sa masining na paraan (isahang pagtatanghal)
      nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinasagawang pagtatanghal ng bawat pangkat
      nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga piling salitang ginamit sa aralin
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I  C. Pagpapalalim:
   Ang mag-aaral ay:
      naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Clothesline Story.

       Tagpuan     Mga Tauhan      Pamagat       Mga      Kinalabasan      Wakas
                                   Pangyayari
       nakapagbibigay ng mga dahilan kung bakit nagalit si Donya Maria matapos umahon mula sa paliligo
       nakapagpapahayag ng sariling pananaw sa ginawang paghingi ng tawad ni Don Juan kay Donya Maria upang siya’y unawain ng dalaga
       naipahahayag ang ibig ipahiwatig kay Don Juan nang winika ni Donya Maria sa saknong 972
       nakapagbabahagi ng pananaw sa mabilis na pagpapatawad ni Donya Maria sa kasalanan ni Don Juan sa kaniya
       natatalakay kung ano ang maaaring maging pagkakilala sa isang tao kung madali siyang magpatawad
       nasusuri ang maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan ; gayundin ang bunga ng pagpapatawad
       nakapagtatalakay kung bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa

 D. Paglalapat :
   (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talambuhay.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng mga kraytirya sa isusulat na talambuhay
      nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa kaniyang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Sipi ng mga kraytirya sa gagawing pagtataya
sipi ng mga istratehiya ng gawain
                                                             Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                             Filipino I
Ikaapat  na  Markahan:   Ibong Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Blg. 988-1060)        Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                           Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
ng karamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay.                bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                        pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
Huwag mangiming ibahagi ang suliranin sa kaibigan o kamag-anak;        Bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin?
makatutulong sila upang ang bigat ay mawala, at maaaring ang solusyon sa
suliranin ay sa kanila magmula.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                          Ang mag-aaral ay:
Saknong Blg. 988-1060 (Mga Pagsubok ni Haring Salermo)                nakapag-uugnay sa sarili ng tema ng aralin
                                           nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan, salita o parirala sa mga
                                           salitang ginamit sa aralin
                                           nakapagbubuod ng araling tinalakay gamit ang iba’t ibang istratehiya
                                           nakapaglalarawan ng mga katangian ng tunay na kaibigan
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                        Sa Antas ng Pagganap:
Paglalarawan ng mga katangian   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:             Pagtataya sa paglalarawan batay sa mga
ng isang tunay na kaibigan     paggawa ng akronim tungkol sa salitang kaibigan.                  kraytirya:
                  pagsasalaysay ng mga pangyayari sa sariling karanasan kaugnay ng kaisipang
                  nakapaloob sa isa sa mga saknong ng aralin.                      A. Makatotohanan
                  pagpapahayag ng damdamin tungkol sa naging kahinaan ng isang tauhan sa
                  aralin.                                        B. Gumamit ng mga angkop na pang-
                  pagbabahagi ng mga paraang ginagawa sa pagharap sa mga pagsubokna             uri
                  ibinibigay ng kapwa.
                  pagbibigay ng interpretasyon sa paghahambing ng katauhanni Donya Maria        C. Angkop ang simbolong ginamit
                  sa ilang tao sa kasalukuyan.                                sa paglalarawan
                  paglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan sa pamamagitan
                  ng paglikha ng simbolong makapaglalarawan sa kaniya.
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I
                                  Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakagagawa ng akronim tungkol l sa salitang kaibigan
    nakapagpapaliwanag ng ginawang akronim

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 988-1060 sa pamamagitan ng pagsasadula (Gawin itong Pangkatan. Paghandain ang mga mag-
     aaral
     sa kakailanganing kasuotan at kagamitan. Ibigay itong takdang aralin ng bawat pangkat.)
     nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa isinagawang pagsasadula ng bawat pangkat
     nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan, salita o parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istratehiya sa aralin (Bigyang-laya ang mga mag-aaral na mag-isip
    ng istratehiyang gagamitin sa pagbubuod.)
    nakapagbibigay ng isang mahalagang kaisipang nakapaloob sa ilang saknong ng aralin at naiuugnay ito sa sariling buhay
    nakapaglalahad ng unang pagsubok na ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan at kung paano niya ito nalampasan
    nakapaglalahad ng gagawin sa isang sitwasyon sa akda
    nakapagbabahagi kung paano haharapin ang mga pagsubok na nararanasan
    nakapaghahambing ng katauhan ni Donya Maria sa ilang tao sa kasalukuyang lipunan
    nakapagpapahayag kung bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin

D. Paglalapat :
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang paglalarawan
     nakapaglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I      nakapagbabahagi sa klase ng ginawang paglalarawan
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Mga gagamitin sa pagbuo ng simbolo
Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 27: Pagpapatuloy ng mga Pagsubok (Saknong Blg. 1001-1285)       Bilang ng araw/sesyon: 1
                                  Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                       Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahinaan ng tao.     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
                                    bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                    pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                        Mahalagang Tanong:
Bawat isa sa atin ay may kahinaan.                   Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                      Ang mag-aaral ay:
 Saknong 1061-1285 1001-1285 (Pagpapatuloy ng mga Pagsubok)          nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at paglalahad ng mga
                                       dahilan kung bakit ito ang napili

                                        nakapagbibigay ng kasingkahulugan, kasalungat at kaugnay na kaisipan
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I                                         sa ilang salitang ginamit sa aralin

                                         nakapaglalahd ng mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng tauhan
                                         sa aralin

                                         nakasusulat ng sariling talaarawan
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:      Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                       Sa Antas ng Pagganap:
Pagsulat sa talaarawan ng   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:           Pagtataya sa isinulat na sariling talaarawan
sariling kahinaan bilang tao                                          batay sa mga kraytirya:
                pagguhit ng isang bagay na nais na makuha.                     A. Makatotohanan
                                                         B. Kaangkupan ng mga salitang ginamit
                pagbuo ng sariling pananaw tungkol sa pagsubok na kinaharap ng           C. Tumutugon sa layunin
                pangunahing tauhan.                                D. Malinis at maayos ang pagsulat
                                                         E. Wasto ang gamit ng mga bantas
                pagpapaliwanag sa naranasang pagsubok ng mga tauhan sa aralin.           F. Maayos ang paggamit ng mga
                                                           pangungusap
                pagtukoy at pagbigkas sa mga saknong na nagpapakita ng kahinaan          G. Sapat ang mga detalyeng ginamit
                ng pangunahing tauhan bilang tao.                           sa pagbuo ng pahayag

                pagbabahagi ng ideya kung bakit kailangang tanggapin na may kahinaan
                din ang bawat isa sa atin.

                pagsulat ng sariling talaarawan na nagpapakita ng kahinaan bilang tao.
                                    Antas 3
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I
A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
     nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at nailalahad sa klase kung bakit ito ang napili
B. Paglinang:
  Ang mga mag-aaral ay:
     naitatanghal nang pangkatan ang saknong blg. 1061-1285 sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan ng masining na pagbasa. (Bigyang-laya ang
     mag-aaral
     na mag-isip ng paraang gagamitin sa pagtatanghal).
     nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat
     nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain:
       1. Ano ang bagong utos ng hari? Ano ang iyong masasabi sa utos na ito?
       2. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. 1114.
       3. Bakit nakadama nang labis na pagkabigo at kalungkutan ang hari?
       4. Bakit kinakailangang si Don Juan ang mag-utos sa mga kawal upang sila ay sumunod?
       5. Ayon kay Donya Maria, ano ang pagkakaiba ng bagong pagsubok na susuungin ni Don Juan sa mga nakaraang pagsubok?
       6. Paano ipinakita ni Donya Maria ang labis na pag-ibig sa prinsipe?
       7. Bakit nagalit si Donya Maria kay Don Juan?
       8. Ayon kay Donya Maria, sino ang nagbabalatkayong mabangis na kabayo?
       9. Ano ang palatandaan na mahina at pagod na ang kabayo?
     nakapagbibigay ng kasingkahulugan, kasalungat at kaugnay na kaisipan ng ilang salitang ginamit sa aralin

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Story Map
    nakikiisa sa talakayan sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong:
      1. Napakaraming pagsubok ang ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan. Alin sa mga ito ang para sa iyo ay pinakamahirap? Bakit?
      2. Ayon sa iyong nabasa, bakit pinadadaan ng hari sa matitinding pagsubok ang mga manliligaw ng kaniyang mga anak?
      3. Tukuyin at bigkasin ang mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ni Don Juan bilang tao. Dapat ba siyang unawain
       dahil sa kaniyang naging kahinaan? Ipaliwanag.
      4. Aling pangyayari ang nagpakita na handang magsakripisyo si Donya Maria para sa prinsipe? Isalaysay.
      5. Bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin?
      6. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan?
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I
 D. Paglalapat :
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na talaarawan
      nakasusulat ng sariling talaarawan o diary na nagpapakita ng sariling kahinaan bilang tao
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Kwaderno na gagamiting talaarawan
Mga kraytirya sa gagawing pagtataya
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria (Saknong Blg. 1286-     Bilang ng araw/sesyon: 2
                   1381)
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                           Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa maaaring maging bunga nang     Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
hindi pagsunod ng anak sa magulang.                      bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                        pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                           Mahalagang Tanong:
    Mga pusong sa pag-ibig                         Tama bang suwayin ang magulang sa ngalan ng pag-ibig?
    pinag-isa na ng dibdib,
    harangan ng kahit lintik
    liliparin din ang langit.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                          Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 1286-1381 (Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria           nakapagpapaliwanag sa utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga
                                           magulang”
                                           nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa piling pahayag
                                           nakapaglalahad ng isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin
                                           nakapagsasagawa ng debate o pagtatalo hinggil sa isang paksa
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                        Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasagawa ng pagtatalo     Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa isinagawang debate
o debate kaugnay ng       paglalahad ng pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “igalang mo    o pagtatalo batay sa mga kraytirya:
mahalagang kaisipang       ang iyong mga magulang”.
nakapaloob sa akda        pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin .    A. Makatwiran ang paglalahad
                 pagbibigay katwiran sa naging kilos/balak ng isang tauhan sa pangunahing tauhan      ng paksa/katwiran
                 na may kinalaman sa pagpapakasal.                          B. Taglay ang mga elemento
                 pagpapahayag ng saloobin sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok        ng isang debate o pagtatalo
                 at hindi kayang pigilan ang damdamin.                        C. Pagbigkas
                 pagpapaliwanag at pag-uugnay sa sarili ng mga pangyayari sa aralin na may       D. Pagkilos
                 kinalaman sa pag-ibig.                                E. Husay sa pagtuligsa
                 pagsasagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa pagsuway ng anak sa magulang
                 o pagtakwil ng magulang sa anak nang dahil sa pag-ibig.
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
                                   Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapaglalahad ng isinulat na pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang”

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagtatanghal ng isang masining na gawain sa saknong blg. 1286-1381
     nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal
     nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong:
       1. Ano ang iyong pagpapakahulugan mo sa saknong 1293? Sang-ayon ka ba dito? Ipaliwanag.
       2. Bakit pinagbilinan ng hari si Don Juan na magmadaling pumunta sa palasyo? Ano ang naging reaksyon ni Don Juan sa tagubiling ito?
       3. Ano ang iyong masasabi sa panibagong patibong ng hari kay Don Juan?
       4. Paano kaagad natukoy ni Don Juan na nasa ikatlong silid si Donya Maria?
       5. Ano ang huling balak ni Haring Salermo upang mahadlangan ang pag-iibigan nina Don Juan at Donya Maria?
       6. Paano muling nagkamali si Don Juan sa mga tagubilin ni Donya Maria?
       7. Ano ang naging bunga ng kabiguan ni Don Juan na kunin ang matuling kabayo?
       8. Dapat bang sisihin si Donya Maria sa ginawang paghadlang sa ama niyang hari upang hindi sila abutan nito? Bakit?
       9. Ano ang huling hakbang na ginawa ni Donya Maria upang hindi sila abutan ni Haring Salermo?
       10. Dapat bang isumpa ni Haring Salermo ang anak dahil sa pagkakasala nito sa kaniya? Bakit?
       11. Ano ang naging bunga sa hari nang pagtatanan nina Don Juan at Donya Maria?
       12. Sang-ayon ka ba sa inilalahad ng saknong blg. 1375-1378?
       13. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. 1379.
     nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa mga pahayag/pangungusap

C. Pagpapalalim:
  Ang mag-aaral ay:
    naibubuod ang araling tinalakay
    malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga gawain/tanong:
      1. Magbigay ng isang mahalagang kaisipang inilahad kaugnay ng aralin.
      2. Ano ang masamang balak ng hari kay Don Juan nang nakatakda nang ikasal ang anak at si Don Juan? Makatwiran ba ito? Bakit?
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I        3. Batay sa mga huling saknong, naging suwail at lapastangan ba ang magkasintahan sa ginawa nilang pagtatanan at paghadlang sa hari
         na maabutan sila? Pangatwiranan ang iyong sagot.
        4. Sang-ayon ka ba sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok at hindi kayang pigilan ang damdamin? Bakit?

        5. Ipaliwanag at iugnay sa mga pangyayari sa araling ito ang pahayag na:
               Mga pusong sa pag-ibig
               pinag-isa na ng dibdib,
               harangan ng kahit lintik
               liliparin din ang langit.
        6. Pagtalunan: “Dapat ba o Hindi Dapat Suwayin ang Magulang sa Ngalan ng Pag-ibig?”

  D. Paglalapat :
   (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa debate o pagtatalo.)

   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing debate
      nakagagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa araling tinalakay
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Mga kraytirya sa gagawing pagtataya sa gawain
Worksheets
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
Ikaapat  na  Markahan:   Ibong Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Blg. 1382-1437)     Bilang ng araw/sesyon: 2
Adarna
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa masamang dulot ng         Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
pagsisinungaling o hindi pagsasabi                      bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na
ng katotohanan.                               pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Walang lihim na hindi nabubunyag.                      Naniniwala ka bang walang lihim na hindi nabubunyag?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Saknong 1382-1437                                 nakapagtatanghal ng dula-dulaan tungkol sa isang partikular na
(Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya)                        paksa/isyu
                                          natutukoy ang ilang salita o konseptong may kaugnayan sa salitang
                                          pangako
                                          nakapagpapatunay sa katotohanan ng salawikaing “Walang lihim na hindi
                                          nabubunyag”
                                          nakapag-uulat ng naging bisa sa sarili ng ginawang panayam sa kamag-
                                          aral o kaibigan
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                         Sa Antas ng Pagganap:
Paghahanay ng mga naging bunga    Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:             Pagtataya sa iniulat na na mga
nang pagsisinungaling na nagawa   pagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkolsa paksang “Ang Ugali ng mga        bunga ng pagsisinungaling batay
ng mga kamag-aaral at ang      Kabataan                                      sa mga kraytirya:
natutuhan nila sa mga pangyayaring  sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang.”
ito.                 pagpapaliwanag sa mga salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako.      A. Makatotohanan
                   paglalahad ng sariling pananaw sa ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay      B. Gumamit ng makabagong
                   Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro.                  kagamitan sa pag-uulat
                   pagpapahayag sa magiging damdamin sa ginawang paglimot ng pangunahing         C. May sapat na lakas ng tinig
                   tauhan                                         D. May kaugnayan sa paksa
                   sa kanyang minamahal.                                 E. Kaalaman/kasapatan
                   pagpapaliwanag kung paano pinatunayan sa aralin ang salawikaing “Walang lihim       ng mga impormasyon
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I                 na hindi nabubunyag.”                               F.  Kahusayan
                 paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga
                 kamag-aral at ang natutuhan nila sa pangyayaring ito.


                                  Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang”
    nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa itinanghal na dula-dulaan

B. Paglinang
  Ang mag-aaral ay:
     masining na naitatanghal ang nilalaman ng saknong blg. 1382-1437. (Kolaboratibong gawain)
     nakapagbibigay ng mga puna sa ipinakitang pagtatanghal
     nalilinang ang kaalaman sa pagtalakay sa mga tanong na:
       1. Bakit ayaw magpaiwan ni Donya Maria kay Don Juan nang papasok na sila sa kaharian ng Berbanya?
       2. Tapat kaya ang layunin ni Don Juan sa pag-iwan kay Donya Maria?
       3. Isa-isahin ang naging reaksyon ng mga magulang, mga kapatid at ni Donya Leonora sa pagbabalik ni Don Juan.
       4. Ano ang katwiran ni Donya Leonora sa pagpapakita sa madla ng kaniyang kasabikan sa pagsalubong kay Don Juan?
       5. Ano ang ibinabadyang “ligalig” at “apoy na sasapit” sa kaharian na binabanggit sa saknong blg. 1433?
     nakapagbibigay ng mga salita o konseptong kaugnay ng salitang pangako
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                        Filipino I
C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng Balangkas ng Pangyayari
                                     Pangyayari 1

                                     Pangyayari 2

            Ang Muling                    Pangyayari 3
            Pagbabalik sa
             Berbanya                    Pangyayari 4

                                     Pangyayari 5

                                     Pangyayari 6


    nakapagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagbibilin ni Donya Maria kay Don Juan na umiwas na mapalapit sa kaninumang babae pag dating niya
    sa kaharian ng Berbanya
    nakapagpapahayag ng sariling pananaw kung dapat bang ituring na kahihiyan ang ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don Juan
    gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro
    nakapagpapahayag ng damdamin sa ginawa ng tauhan sa aralin
    nakapagpapatunay sa kasabihang “Walang lihim na hindi nabubunyag”
    nakapaghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling ng kamag-aral at ang natutuhan sa pangyayaring ito
    nakapagpapahayag ng naging epekto sa sarili ng ginawang panayam
    nakapagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag

D. Paglalapat :
  Ang mag-aaral ay:
                                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Filipino I       nakabubuo ng mga kraytirya sa ginawang pag-uulat sa paghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral o
       kaibigan
       at ang natutuhan mula rito
       nakapag-uulat ng mga naging bunga ng pagsisinungaling at ang natutuhan sa pangyayariMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Mga kagamitan sa pakikipanayam
Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya sa isasagawang pag-uulatIkaapat na Markahan: Ibong Adarna     Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Blg. 1438-1574)           Bilang ng araw/sesyon: 2
                                         Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                              Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaugaliang Pilipino na         Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi
masasalamin sa akdang binasa.                             ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop
                                           sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                               Mahalagang Tanong:
May mga kaugaliang Pilipino na nananatili, nababago, nawawala na dulot ng mga     Bakit may mga kaugaliang Pilipinong nananatili, nagbabago at nawawala?
pagbabagong dala
ng modernong panahon.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                             Ang mag-aaral ay:
Saknong 1438-1574 (Poot ng Naunsyaming Pag-ibig)                       nakapaglalahad ng ilan sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang
                                               pagtitipon

                                              nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng ilang salitang ginamit sa
                                              aralin

                                              nakapagtatala ng mga kaugaliang Pilipinong masasalamin sa akda

                                              nakapagsasadula ng piling tagpo sa aralin na nagpapakita ng kaugaliang
                                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                               Filipino I                                              Pilipino
                                      Antas 2
Inaasahang Pagganap:         Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                   Sa Antas ng Pagganap:
Pagsasadula ng ilang tagpo sa akda  Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:       Pagtataya sa isinadulang tagpo sa akda batay
na nagpapakita ng mga kaugaliang                                       sa mga kraytirya:
Pilipino               paglalahad sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon.   A. Angkop sa Aralin

                   pagpapaliwanag sa maaaring mangyari sa Berbanya na ikinabahala ng     B. Angkop ang mga props o kagamitan sa
                   tauhan                                    pagsasadula
                   sa akda.
                                                        C. Angkop ang emosyong ipinakita sa bawat eksena
                   pagbibigay ng pananaw o pagpapakahulugan sa pagtatanghal na ginamit
                   ng tauhan upang ipaalala ang kanilang kasaysayan.             D. Angkop sa paksa

                   pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa mga taong nagiging         E. Kawili-wili at nakahihikayat sa tagapanood
                   instrumento
                   sa pagpapanatili, pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino.

                   paglalahad ng mga dahilan sa pananatili, pagbabago at pagkawala
                   ng ilang kaugaliang Pilipino.

                   pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang
                   Pilipino.

                                        Antas 3

  A. Pagtuklas :
                                                                Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Filipino I  Ang mga mag-aaral ay:
    nakapaglalahad ang ilan sa mga kaugaliang Pilipino na makikita sa pagtitipon

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 1438-1574 sa masining na paraan ng pagpapahalaga (Gawin itong kolaboratibong gawain).
     nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagpapahalaga sa mga piling saknong ng bawat pangkat
     nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong:

       1. Paano nagkaroon ng kahanga-hangang kasuotan at sasakyan si Donya Maria?
       2. Anong sikat na fairy tale ang iyong naaalala sa tagpong inilalahad sa saknong blg. 1446-1449?
       3. Ano ang hiniling ni Donya Maria sa hari upang pahintulutan siya ng gagawin para sa mga ikakasal?
       4. Bakit gumamit pa ng banda at mga tauhang maliliit na ita si Donya Maria sa kaniyang palabas?
       5. Sino ang kinakatawan ng lalaking Ita sa palabas ni Donya Maria? Makatwiran ba ang kanyang ginawa? Bakit?
       6. Bakit ipinalalabas sa dayalogo na nalimutan na ng lalaking Ita ang tungkol sa isang Donya Maria?
     nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang ginamit sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap.

C. Pagpapalalim:
  Ang mag-aaral ay:
    naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng caravan
    nakikiisa sa malayang talakayan sa mga na tanong/gawain:

       1. Ano ang magaganap sa Berbanya na ikinabahala ni Donya Maria na mangyayari sa simula pa lamang?
       2. Bakit isang pagtatanghal ang ginamit ni Donya Maria upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang kasaysayan?
       3. Ano sa iyong palagay ang dahilan upang sa kabila ng pagtatanghal na ginawa ni Donya Maria ay patuloy pa ring nabibighani si Don Juan kay Donya
        Leonora?
       4. Ano ang mga kaugaliang Pilipino ang masasalamin sa bahagi ng akda?
       5. Ano ang mga dahilan sa pananatili, pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino?
     nakapagsasagawa ng panayam sa tatlong (3) magkakaibang uri ng tao sa sariling lugar tungkol sa mga dahilan nang pananatili, pagbabago at pagkawala
     ng mga kaugaliang Pilipino

D. Paglalapat :
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagsasadula
     nakapagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino
                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                   Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Sipi ng mga istratehiya
Mga kraytirya sa gagawing pagtataya
Mga kagamitan sa pagsasadula
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                           Filipino I
Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Blg. 1575-1717)               Bilang ng araw/sesyon: 2
                                    Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa                   Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling
sa naging wakas ng akda.                           bahagi ng Ibong Adarnana naglalarawan ng mga kanais-nais na
                                       pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Anumang bagay ay maaaring maging maayos                   Makatarungan ba ang naging wakas ng Ibong Adarna?
sa pamamagitan ng makatarungan at mabuting usapan.
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Saknong blg. 1575-1717 (Ang Pagwawakas)                       nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning
                                          pampulitika
                                          at panlipunan sa bansa
                                          nakapagbibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng mga
                                          salitang ginamit sa aralin
                                          nakapagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa naging kilos o pasya
                                          ng mga tauhan sa aralin
                                          nakasusulat ng suring-basa ng akda.
                                    Antas 2
Inaasahang Pagganap:        Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                     Sa Antas ng Pagganap:
Paggawa ng suring-basa ng akda   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:          Pagtataya sa ginawang suring-basa sa
                  paglalahad ng posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at      akda batay sa mga kraytirya:
                  panlipunan                                   A. Batay sa paksa
                  sa bansa.
                  paghahanay ng mga detalye sa mga katangian ng mga tauhan sa araling       B. Sumunod sa gabay na balangkas
                  tinalakay.
                  pagpapahayag sa naging damdamin ng kamag-aral sa naging wakas          C. Maayos na pagpapaliwanag
                  ng akdang Ibong Adarna.                              sa mga katanungan
                  paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mahalagang papel na
                  ginampanan ng ibon sa Korido.                          D. Tumutugon sa layunin
                  paghahambing sa pinag-aralang korido sa kasalukuyang panahon.
                  pagbabahagi sa naging bisa sa sarili ng koridong pinag-aralani matapos     E. Sapat ang detalyeng ginamit
                                                         Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                         Filipino I                 itong maunawaan.
                                  Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa (Ibigay itong takdang aralin ng guro sa bawat
    pangkat. Ipakita ang gawaing ito sa paraang pagbabalita.   Pumili sa bawat kapangkat na gaganap na tagapagbalita, tagapanayam, at
    kinakapanayam.)

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     masining na nakapagtatanghal ng nilalaman ng saknong blg. 1575-1717 (Gawin itong pangkatan)
     nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal
     nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: (Maaaring gumamit ng teknik o istratehiya ang guro.)
       1. Ano ang naging reaksyon ni Donya Leonora sa pagbabalik ng alaala ni Don Juan?
       2. Ano ang panibagong suliranin ang maaaring ibunga nang muling pagbabalik ng alaala ni Don Juan?
       3. Paano nanumbalik ang alala ni Don Juan tungkol sa nakaraan nila ni Donya Maria?
       4. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Donya Leonora na “Ano po ang magagawa ng babae, siya ay mahina?”
       5. Sang-ayon ka ba sa pasya ng arsobispo na kay Donya Leonora ipakasal si Don Juan? Bakit?
       6. Makatwiran ba ang ginawa ni Donya Maria na pagpapabaha sa kaharian ng Berbanya?
       7. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng arsobispo sa paggagawad ng tamang hatol kung kanino ipakakasal si Don Juan?
       8. Ano ang ipinapahiwatig nang tahimik na pagtanggap ni Donya Leonora sa pasyang kay Donya Maria pakakasal si Don Juan?
       9. Marapat bang kay Don Juan ipasa ang trono bilang bagong hari, gayong si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando?
       10. Ano ang inihanda ni Donya Maria para sa mga mamamayan ng Reino de los Cristales?
       11. Bakit malugod at mabilis na tinanggap ng mga taga-Reino de los Cristales si Don Juan bilang kanilang bagong hari?
       12. Paano pinatunayan nina Don Juan at Donya Maria na karapat-dapat silang mamuno sa Reino de los Cristales?
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                          Filipino I      nakapagbibigay ng konotasyon at denotasyong kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin

  C. Pagpapalalim :
   Ang mag-aaral ay:
      nakapagbubuod ng araling tinalakay (Bigyang-lay ang mag-aaral sa paggamit ng istratehiya o teknik sa pagbubuod.)
      nakapaghahanay ng mga detalye ng araling tinalakay at nabibigyang pananaw ang naging kilos o pasya ng mga tauhan
      nakapagpapaliwanag at nabibigyang katwiran ang naging wakas ng koridong Ibong adarna
      nakapagbibigay ng ideya o palagay tungkol sa mga dahilan kung bakit Ibong Adarna ang pamagat ng akda
      nakapaglalahad ng akdang paghahambingan ng pinag-aralang korido na iaangkop sa kasalukuyang panahon
      naihahambing ang ibong Adarna sa iba pang tauhan sa akda
      nakapagbabahagi ng naging bisa ng akda sa sarili pagkatapos na ito ay maunawaan
      nakapagpapahayag kung naging makatarungan ang naging wakas ng Ibong Adarna

 D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa suring-basa.)
   Ang mag-aaral ay:
      nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng suring-basa
      nakagagawa ng suring-basa ng koridong Ibong Adarna
Mga Kakailanganing Kagamitan

Aklat ng Ibong Adarna
Kopya ng istratehiyang gagamitin
Mga Kraytirya sa pagtataya sa suring-basa
                                                              Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                              Filipino IIkaapat na Markahan: Ibong Adarna   Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino (Pagtatanghal ng Reader’s Theater)       Bilang ng araw/sesyon: 2
                                     Antas 1
Pamantayang Pangnilalaman:                          Pamantayan sa Pagganap:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang        Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga
inilarawan sa Ibong Adarna na angkop sa kulturang Pilipino.         piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa Kulturang
                                       Pilipino.
Kakailanganing Pag-unawa:                          Mahalagang Tanong:
Ang Ibong Adarana, bagama’t dayuhang akda ay kasasalaminan ng mga      Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglinang ng mabubuting
pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.                ugaling Pilipino?
Nauunawaan ng mag-aaral ang:                         Ang mag-aaral ay:
Ang Reader’s Theater.                                 nakapag-uulat sa ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang
                                         Pilipino
                                           mula sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas
                                           nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang kulturang
                                           Pilipino
                                           naipakikita kung paano pinahahalagahan ang sariling kultura
                                           nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong
                                         Adarna
                                     Antas 2
Inaasahang Pagganap:       Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa:                       Sa Antas ng Pagganap:
Pakikibahagi sa pagtatanghal   Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng:            Pagtataya sa itinanghla na Reader’s Theater
ng Reader’s Theater ng mga    paggawa at pag-uulat sa talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino     batay sa mga kraytirya:
piling saknong na naglalarawan  sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas.
ng mga pagpapahalagang      pagpapahayag kung paano mapahahalagahan ang sariling kultura.            A. Angkop ang lakas ng boses para sa
angkop              pagpapaliwanag sa mga saknong na napili na naglalarawan ng                mga nakikinig
sa kulturang Pilipino       magagandang katangiang Pilipino.
                 pagpapakilala sa aspeto ng kulturang Pilipino na ipinagmamalaki sa         B. Taglay ang mga elemento ng isang
                 pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas.                        Reader’s Theater
                 paglalahad ng pangangaral sa isang kakilala o kaibigan na walang
                 pagpapahalaga sa sariling kultura.                         C. Kaangkupan ng emosyon batay sa
                 pagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna           binabasang saknong
                 na nagpapakita ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.
                                                           D. Pagtitiwala sa sarili
                                                            Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                            Filipino I
                                    Antas 3

A. Pagtuklas :
  Ang mag-aaral ay:
    nakagagawa at naiuulat sa klase ang ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas

B. Paglinang:
  Ang mag-aaral ay:
     nababasang muli ang mga saknong na kasasalaminan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
     natatalakay ang nasabing saknong sa pamamagitan ng malayang talakayan

C. Pagpapalalim :
  Ang mag-aaral ay:
    malayang natatalakay ang mga na tanong/gawain:
      1. Bilang isang Pilipino, paano mo pinahahalagahan ang sariling kultura?
      2. Pumili ng ilan pang saknong na naglalarawan ng magagandang kaugaliang Pilipino at isalin ito sa wika ng rehiyong alam mo.
      3. Ano’ng aspeto ng kulturang Pilipino ang iyong ipinagmamalaki? Ipaalam ang nasabing kulturang sa pamamagitan ng isang anunsyo o
       patalastas.
      4. Kung ang isang kakilala o kaibigan ang iyong naobserbahan na walang pagpapahalaga sa sarili nating kultura, paano mo siya
       pangangaralang baguhin ang ugaling ito?
      5. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglilinang ng mabuting ugaling Pilipino?

D. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa Reader’s Theater.)
  Ang mag-aaral ay:
     nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na Reader’s Theater
     nakapagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino IMga Kakailanganing Kagamitan

Sipi ng mga Saknong
Sipi ng mga kraytirya sa pagtataya sa gawain
Mga kagamitan (kung kakailanganin) sa pagtatanghal ng Reader’s Theater                                ANNEX A

Resulta at Mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pag-monitor at Pagtataya (M&E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon
ng 2002 (2002 BEC)

Ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari ay inatasan ng Kagawaran ng Edukasyon na mag-monitor at tayain ang implementasyon
ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 sa mga piling paaralan sa buong Pilipinas batay sa sumusunod na mga batayan:

  •  Mga paaralang pinopondohan ng gobyerno
  •  Mga bagong paaralan na magkatulong na pinopondohan ng gobyerno, lalawigan at munisipyo
  •  Science High Schools
  •  Mga pribadong paaralan
  •  Mga paaralang Technical-Vocational

Ang layunin ng isinagawang pag-aaral ay makita ang mga naging suliranin, gayundin ang magagandang gawi at pamamaraang
(best practices) isinasagawa/ipinatupad ng mga paaralan na nakatulong sa mga puno ng mga kagawaran punong-guro at superbisor
upang maging matagumpay ang implementasyon ng 2002 BEC.

Sa isinagawang pag-aaral, kinilala ang paaralan bilang isang lugar na mapagkukunan ng kaalaman kung saan ang mga taong kasangkot
ang nagpaplano, nagmamasid, nagsusuri at umiisip ng mga paraan kung paano matatamo ang kanilang mga mithiin at pangarap.
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino IAng unang pagmomonitor at pagtataya ng implementasyon ng 2002 BEC ay isinagawa noong Setyembre, 2002 na sinundan
noong Oktubre, 2003, at ang pinakahuli ay noong Setyembre, 2004.

Nakabatay sa qualitative data ang kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. Upang matiyak na ito’y mapanghahawakan (reliability),
inihambing ito sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral batay sa quantitative data. Walang pagkakaiba sa kinalabasan ng isinagawang
pag-aaral.Narito ang mga pananaw, gawi ng mga taong kasangkot kaugnay ng implementasyon ng 2002 BEC:

Sumasang-ayon ang mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro sa mithiin ng kurikulum na dapat ay makatapos ang mag-aaral sa
hayskul
na may kapaki-pakinabang na literasi, may mapanuring pag-iisip, malikhain at may kakayahang lumutas ng mga suliranin at
maghanapbuhay
na MaKA-DIYOS, MAKABAYAN, MAKATAO at MAKAKALIKASAN.

1. Hindi nagtutugma ang inaasahang bunga/resulta sa pamamaraan

 Sa ibang Science High Schools, hindi tumutugon sa uri ng gradweyt na mithiin ng kurikulum ang mga istratehiyang ginagamit ng mga
 guro.
 Halimbawa, ang pagtuturo ay nakabatay pa rin sa mga batayang aklat; ang mga mag-aaral ay tumatanggap lamang ng mga
 impormasyon
 mula sa guro; limitado ang ibinibigay na pagkakataon sa mga mag-aaral upang makapagbahagi ng kanilang nalalaman; at ang layunin
 ng isinasagawang pagtataya ay hindi upang mapaunlad pa ang mga kakayahan ng mga mag-aaral kundi para lamang tumaas
 ang kanilang marka.

 Bagamat naniniwala ang mga guro na dapat ibatay ang kurikulum sa kaligirang lokal, marami pa rin sa kanila ang nagtuturo batay
                                                    Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                    Filipino I sa silabus,batayang aklat at kasanayang pampagkatuto na hindi isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral.
 Bagamat naniniwala ang mga guro na kailangang mapaunlad ang kakayahan ng mag-aaral, ang mga gawaing pangklasrum
 naman ay hindi tumutugon sa ganitong kahingian.

 Mga Rekomendasyon:

 Sa mga paaralang hindi magkatugma ang resulta/inaasahang bunga at pamamaraan, maaaring isagawa ang sumusunod:

 Bumuo ng isang komite sa paaralan na tutukoy at magsasaayos ng kurikulum, instruksyunal, pagmamasid, pagtataya, at pamamahala
 na makatutulong sa pagtatamo ng mga mithiin.


Magsagawa ng mga focus group discussion kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap sa implementasyon
ng kurikulum at magtulung-tulong ang mga taong bumubuo sa paaralan upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon
ng kurikulum.

2. Pagnanais ng mga guro na maragdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa integratibong pagtuturo

Sa lahat ng paaralan, positibo ang pagtanggap ng mga guro sa iba’t ibang pamamaraan na makatutulong upang maging epektibo
ang pagtuturo-pagkatuto tulad ng integratibo, interaktibo, at iba pa na bahagi ng 2002 BEC. Subalit kulang ang kaalaman nila
sa paggamit ng mga nasabing pamamaraan.

Ang ilan sa mga guro, puno ng kagawaran at punong-guro na dumalo sa pagsasanay sa 2002 BEC ay nagsagawa ng In-service-Training
(INSET) sa kani-kanilang paaralan. Pinarami at ipinamahagi nila ang mga babasahin at kagamitan kaugnay ng 2002 BEC
at sinanay nila ang kanilang mga kapwa guro upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon nito.

May ilan naman na ibinahagi lamang kung ano ang kanilang natutuhan, kung kaya mayroon pa ring mga guro na hindi sapat ang kaalaman
sa mahahalagang konsepto at pamamaraan sa 2002 BEC.
                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                  Filipino I
Hindi lamang ang mga ipinamahaging banghay-aralin ang kailangan ng mga guro. Ang kailangan nila ay matutuhan ang mahahalagang
konsepto, mga pamamaraan, at iba pa tungkol sa 2002 BEC.

Mga Rekomendasyon:

Dapat tulungan o gabayan ng mga punong-guro ang mga guro na magkaroon ng positibong pananaw tungkol sa 2002 BEC. Gabayan sila
sa pagpili at paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa loob ng klasrum batay sa kasanayang pampagkatuto, na dapat ding ipaliwanag
sa kanila. Alamin ang kanilang mga pangangailangan upang maiwasan ang hindi pagkakatugma ng rmga resulta/ inaasahang bunga
at mga pamamaraan.Kunin ang magagandang gawi o pamamaraan sa paaralan at ibahagi ito sa ibang paaralan.Patuloy na makipagtulungan upang mabigyan
ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap kaugnay ng 2002 BEC.

Ang mga handbook tungkol sa 2002 BEC ay makatutulong sa higit na ikauunawa ng kurikulum. Iminumungkahi na gumawa
at magbahagi ng mga flyer o babasahin tungkol sa pamamaraang integratibo, at iba pa.


3.  Limitado ang kaalaman ng mga guro sa Teoryang Konstruktibismo at iba pang teorya sa pagtuturo-pagkatuto

Ang kasabihang “Ang pag-aaral ay tuluy-tuloy na proseso, at ang mag-aaral ay tagabuo ng mga kahulugan”. ay isa sa pinagbatayan
sa paggamit ng pamaraang integratibo sa 2002 BEC. Bagamat bago sa pandinig ng mga guro ang nasabing konsepto , mamamasid pa rin
ito
sa mga asignaturang Mahematics, Science at Araling Panlipunan na gumagamit ng mga pamamaraang problem-solving, inquiry
o discovery. Limitado lamang ang paggamit ng nasabing konsepto.
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino IMga Rekomendasyon:

Ipaunawa ng mga punong-guro sa mga guro ang konsepto ng pagkatutong konstruktibismo (constructivist learning). Ito’y maaaring
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga focus group discussion sa iba’t ibang antas o kagawaran. Maaaring imbitahan ang mga
superbisor
o mga eksperto bilang tagapagsalita na may malawak na kaalaman tungkol dito. Tiyaking magkakaroon ng paglalapat ang kalalabasan ng
FGD,
tulad ng pagkakaroon ng pakitang-turo, pagbuo ng mga pagsusulit, pagpapasubok ng mga pamamaraan at iba pa.

Ang awtput ng FGD ay maaaring idagdag upang higit na mapagyaman ang 2002 BEC Handbook. Laging gawing batayan ang handbook,
iwasto kung kinakailangan.
4.  Nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng English bilang midyum ng pagtuturo

Napansin ng mga punong-guro na hirap ang mga mag-aaral sa paggamit at pag-unawa sa English bilang midyum ng pagtuturo.
Upang mabigyan ito ng solusyon, nagsasagawa sila ng mga gawain o kompetisyon tulad ng pagsulat ng sanaysay, kampanya sa
paggamit
ng English, pagtatalumpati, at iba pa na makatutulong upang matutuhan at pahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng nasabing
wika.


Sa mga klaseng ang midyum ng pagtuturo ay English, mapapansin na may pagkakataong gumagamit ang mga mag-aaral at guro
ng kanilang sariling diyalekto (native language) upang magkaunawaan.
                                                  Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                  Filipino IMithiin ng 2002 BEC na makapagpatapos ng mag-aaral na malikhain, may mapanuring pag-iisip, at may kakayahang lumutas ng mga
suliranin.
Ang mga guro ay nahihirapang matamo ito dahil ang mga mag-aaral sa klase sa English ay mahina sa mga makrong kasanayan –
pakikinig, pagbasa, pagsasalita at pagsulat. Dahil dito ang pagtatanong ng guro ay mababaw lamang, na karaniwa’y sa antas
lamang ng kaalaman. Hindi na nakapagtatanong na susukat sa kakayahang magpaliwanag, magsintesis, maglapat o bumuo
ng pinakamahalagang antas ng pag-unawa ng pagkatuto.


Mga Rekomendasyon:

Iminumungkahi ang sumusunod na gawain o pamamaraan upang maitaas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pag-unawa
sa wikang English:
  • Magsagawa ng remedial sessions at himukin ang mga mag-aaral na magaling sa English na tulungan ang mga mag-aaral
   na may kahinaan sa paggamit nito. Piliin ang mga gurong magsasagawa nito at bigyan sila ng kaukulang pagsasanay kung paano
   ito pamamahalaan. Maaaring magbigay ng mga insentibo sa mga mag-aaral na magboboluntaryong magturo.
  • Pagsasagawa ng mga kompetisyon sa English tulad ng dagliang pagtatalumpati, at iba pa upang maganyak ang mga mag-aaral    na sumali sa mga paligsahan, huwag limitahan ang mga mananalo, at bigyan ng gantimpala ang klaseng may pinakamaraming
    napanalunan.
   • Gamit ang mga nakaraang pagsusulit sa English, suriin ang mga kasanayang pampagkatuto na may kahinaan ang mag-aaral –
    alamin ang mga kasanayang pampagkatuto na mahina ang mag-aaral at magbigay ng mga remedial session kung kinakailangan.

5.   Maraming salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto

 Bukas ang isipan ng mga guro sa 2002 BEC. Alam nila ang kanilang mga kahinaan ngunit may pagnanais naman silang matutuhan
 kung paano magiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto.
                                                     Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                     Filipino I
 Batay sa mga nakalap na impormasyon, may mga salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging pasiliteytor
 ng pagkatuto: tulad ng kahinaan ng mag-aaral sa English na nakahahadlang sa malayang talakayan; malaking bilang ng mga mag-aaral;
 kakulangan ng mga libro; hindi demokratikong pagmamasid ng mga kinauukulan na nakasasagabal sa pagiging malikhain ng guro;
 at ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng rehiyon at sangay sa mga mag-aaral. Bunga nito, nananatili ang mga guro sa paggamit
 ng mga tradisyunal na pamamaraan tulad ng lektyur, tanong at sagot, pagdidikta, at iba pa.


Mga Rekomendasyon:

Gamitin ang mabibisang teknik at pamamaraan upang hindi maging hadlang ang malaking bilang ng mga mag-aaral, ang kahinaan
sa paggamit ng English,kakulangan ng mga libro, at iba pa.
6. Maraming mabisang pamamaraan na magagamit sa pagmamasid sa klase/superbisyon

Isa sa mga ito ang pamamaraang kolaboratibong superbisyon. Ito’y pangkat ng mga gurong nagtutulungan upang higit pang mapabuti
ang kanilang pagtuturo at mabigyan ng solusyon ang mga suliraning instruksyunal na kinakaharap ng bawat isa. Ibinabahagi nila ang
kanilang
mga naging karanasan sa pagtuturo, mga kagamitan, at tinataya nila ang kani-kanilang pag-unlad.

Isa pa rito ang self-directed supervision, na karaniwang ginagawa ng mga gurong kayang mapaunlad ang sarili niya bilang guro,
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino Inang hindi masyadong umaasa sa iba. Siya mismo ang nagbibigay ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap niya.

Ang mentoring ay isa ring mabisang pamamaraan. Ang bawat guro ay bukas ang isipan na turuan at magpaturo sa iba kung kinakailangan.

Ang pinakagamiting paraan ng superbisyon ay ang pagmamasid sa klase ng mga puno ng kagawaran at superbisor, na kaagad
sinusundan
ng post conference upang matulungan ang gurong namasid na higit pang mapabuti ang mga bahaging kinakailangan pang paunlarin.

At ang hindi gaanong gamitin ay ang pamamaraang laissez faire. Sa pamamaraang ito, binibigyang - laya ang mga gurong pumili
na sa palagay nila ay angkop na pamaraan sa pagtuturo-pagkatuto. Hindi gaanong nagmamasid ng klase ang mga puno ng kagawaran
o punong-guro.

Mga Rekomendasyon:

Sa dami ng magagamit na pamamaraan sa superbisyon, iminumungkahi na pillin ang pinakaangkop at makatutulong upang higit na
mapabuti
ang pagtuturo ng mga guro.Maaaring isagawa ng mga puno ng kagawaran, punong-guro o superbisor ang alinman sa sumusunod:

 • Ang self-directed na superbisyon para sa mga bihasa na at maaasahang mga guro;
 • Ang peer o kolaboratibong superbisyon para sa mga gurong may kakayahang makisama at makapagbahagi sa iba
  para sa kanilang pag-unlad;
 • Ang mentoring ng mga bagong guro at di-gaanong mahusay magturo. Hikayating magboluntaryo ang mga bihasang guro na tulungan
  ang kanilang kapwa gurong nangangailangan ng suporta.
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino IIwasan ang paggamit ng mga pamamaraang hindi makatutugon sa pangangailangan ng paaralan, guro at mga mag-aaral. Umisip ng
angkop
na pamamaraan upang sa gayo’y matamo ang mithiin ng paaralan.

Ang mga superbisor bilang tagapagbigay ng suportang instruksyunal ay hinihikayat na ganyakin ang mga guro na magtulungan,
at huwag maging palaasa sa anumang ibibigay ng kanilang mga puno ng kagawaran, punong-guro o superbisor. Hikayatin silang maging
malikhain
at magkaroon ng positibong pananaw sa kurikulum. Upang ang mga guro ng kagawaran ay hindi masyadong umasa sa mga pag-aaral
na isinasagawa ng mga dayuhan o ibang bansa, hikayatin silang magbasa, magsuri, kundi man magsagawa ng mga pananaliksik sa mga
kaganapan
sa loob ng silid-aralan (classroom-based action research) upang sa gayo’y matiyak na ang mga kagamitang instruksyunal
at pamamaraan ay angkop at makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral.

7. Ang mga guro ay nangangailangan ng karagdagang kaalaman sa pagtuturo ng MaKABAYAN bilang asignaturang
  “Laboratoryo ng Buhay”

Ang mga guro at punong-guro ay sang-ayon sa konseptong “Laboratoryo ng Buhay” ang asignaturang Makabayan, at nag-iisip
ng mga pamamaraan kung paano ito maisasakatuparan. Kabilang dito ang planong 8-2 (8 linggo sa bawat markahan para sa pagtuturo
ng apat na asignatura nang magkakahiwalay, at 2 linggo para sa pinagsamang pagganap ng 4 na asignatura), ang integrasyong pagtuturo
ng 4 na asignatura (lingguhang banghay-aralin na ang ituturo ay magkakaugnay na kasanayang pampagkatuto mula sa 4 na asignatura)
at ang di–inaasahang integrasyon (ang magkakaugnay na kaalaman at kakayahan mula sa 4 na asignatura ay nalilinang
sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aralin).
                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                 Filipino INgunit napansin ng mga guro na ang integrasyon ng 4 na signatura sa Makabayan ay may kahirapan maging sa pagpaplano,
pagpapatupad
at pagtataya dahil sa sumusunod na salik: 1) hindi magkakatulad ang bakanteng oras ng mga guro upang maisagawa ang integrasyon;
2) kakulangan ng kaalaman sa magkakasamang asignatura at sa interaktibong pamamaraan; at 3)kakulangan ng mga gurong bihasa
sa pamamaraang ito. Dagdag pa rito ang kakulangan ng panahon sa bawat markahan upang maituro ang mga kasanayang pampagkatuto,
gayundin ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng mga dibisyon na karamihan ay mula sa batayang aklat.

May mga guro ring negatibo ang pananaw sa integrasyon ng pagtuturo ng 4 na aralin sa paniniwalang kukulangin sila ng panahong
maituro
ang kasanayang pampagkatuto ng kanilang sariling asignatura.

Mga Rekomendasyon:

Dapat na magsagawa ng mga talakayan sa paaralan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliranin kaugnay ng asignaturang
Makabayan.

Ayusin ang iskedyul ng mga gurong magtuturo ng Makabayan upang mabigyan sila ng pagkakataong maisagawa ang integrasyon.

Imumungkahi sa mga Pansangay na Tagapamanihala na magtalaga ng mga paaralang susubok sa implementasyon ng Makabayan
upang makita ang anumang suliraning kahaharapin ng mga guro kaugnay nito.

8. Ang magkakaibang paniniwala ng guro sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga

Mayroong mga gurong sang-ayon sa pagsasanib ng Edukasyong Pagpapahalaga sa lahat ng asignatura, at mayroon namang naniniwala
na dapat itong ituro bilang hiwalay na asignatura. May nagmumungkahi na ang oras na inilaan sa pagtuturo ng Edukasyong
Pagpapahalaga
ay ilaan na lamang sa pagtuturo ng TLE at Araling Panlipunan.
                                                     Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                     Filipino I
Mga Rekomendasyon:

   • Magsagawa ng mga action research ang mga guro ng Edukasyong Pagpapahalaga nang pangkatan.
   • Pag-aralan at suriin ang pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga sa 2002 BEC bilang hiwalay na asignatura upang malaman
    kung mabisa ang ganitong pamamaraan.

9. Nagtuturo ang guro dahil sa pagsusulit at ang mga mag-aaral ay nag-aaral dahil may pagsusulit

Palasak pa rin ang paggamit ng mga tradisyunal na pagsusulit tulad ng may pagpipiliang sagot, balik-aral, at pag-unawa o komprehensyon.
Hindi pa rin ginagamit ang rubrics, portfolio at iba pang awtentikong pagtataya. Mas ginagamit ng mga guro ang tradisyunal na pagsusulit
dahil sa sumusunod na dahilan:
  • Ito ang mga uri na ibinibigay sa mga pagsusulit
  • Madaling iwasto.
  • Madaling ihanda.
  • Kakulangan ng kaalaman ng mga guro sa paghahanda ng mga awtentikong pagganap at pagtataya.

Napag-alaman din na kulang ang kaalaman ng mga guro sa pagsusuri ng kinalabasan ng mga pagsusulit upang gawing batayan
sa muling pagtuturo kung kinakailangan.

Mga Rekomendasyon:

Suriin ang mga ibinibigay na pagsusulit, gayundin ang sistema ng pagbibigay ng marka o pagtataya ng mga guro.
Suriin kung ang mga ito ay nakaangkla sa mga mithiin ng 2002 BEC.
                                                   Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                   Filipino I
Iminumungkahi ang paggamit ng rubrics o awtentikong pagtataya upang higit na mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na maipakita
ang kanyang kakayahan, at hindi ang tuon lamang ay maipasa ang pagsusulit.


10. Ang mga paaralan ay patungo na sa pagpapatupad ng Shared Governance

Marami na sa mga paaralan ang ipinatutupad ang R.A. 9155 o Shared Governance. Isinasama na ng ilang punong-guro
ang mga stakeholder sa pagpaplano na may kaugnayan sa paaralan.

Mga Rekomendasyon:

Ipagpatuloy ng mga paaralan ang pagpapatupad ng R.A. 9155. Tiyaking ito’y makatutulong upang higit pang mapaunlad
ang paaralan, kabilang ang kurikulum.
                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                 Filipino I
                             ANNEX B

Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

Antas 1

Pamantayang Pangnilalaman
 • Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahahalagang ideya, isyu, prinsipyo
  o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan?
 • Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan?

Pamantayan sa Pagganap
 • Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral?
 • Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral?

Kakailanganing Pag-unawa
 • Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral?
 • Masasalamin ba dito ang mga pangunahing suliranin, isyu na dapat malaman ng mag-aaral?

Mahahalagang tanong
 • Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin?
 • Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa?
 • Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan?
 • Mapanghamon ba ang mga tanong?
 • Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral?
                                                 Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                 Filipino I • Akma ba ang mga tanong sa kawilihan, Edad at kakayahan ng mag-aaral?

Antas 2

Pagtataya
 • Magkaugnay ba ang mga kraytirya sa gagawing pagtataya ng produkto/pagganap sa mga pamantayan?
 • Malinaw ba at tiyak ang mga binuong kraytirya upang mapatunayan/mataya ang pag-unlad ng kakayahan       ng mag-aaral sa
   pagtatamo
   ng mga pamantayan?

Produkto at Pagganap
  • Mayroon bang mga ebidensya o patunay upang mataya ang mga pamantayan?
  • Makikita ba ang iba’t ibang kakayahan at ang istilo ng pagkatuto ng mag-aaral?
  • May pagpipilian ba ang mag-aaral?
  • Mayroon bang isahan at pangkatang gawain?

Antas 3

Mga Gawaing Instruksyunal
 • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal sa pagtatamo ng mga pamantayan?
 • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal upang matutuhan ng mag-aaral ang mahahalagang konsepto at proseso
   upang matamo ang mga pamantayan?
 • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyUnal upang maisagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap
   upang mapatunayang natutuhan ng mag-aaral ang mahalagang konsepto?
 • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyonal upang maging aktibo ang mag-aaral?
 • Ang pagganyak at panimulang gawain ba ay nakapupukaw ng kawilihan ng mag-aaral?
 • Ang mga gawain ba ay nakatutulong upang matamo ng mag-aaral ang mga pamantayan? Sapat na ba ang mga gawain?
                                               Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                               Filipino I• Ang pangwakas na gawain ba ay nakaayon sa mga pamantayan? Nangangailangan ba ito na ipakita ng mag-aaral
 ang kanyang natutuhan/kakayahan kaugnay ng pamantayan?

								
To top