Docstoc

Solid Edge 3D tekenen en ontwerp

Document Sample
Solid Edge 3D tekenen en ontwerp Powered By Docstoc
					Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        1           Solid Edge 3D tekenen en ontwerpen

1. Terminologie.

  Bij het tekenen met 3D-programma’s (Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro-Ingeneer, Solid
  Works, …) is het de bedoeling dat de grondfiguur zal geschetst worden en dat nadat de
  maten zijn aangegeven daar dan een extrusie (= uitrekken, in Solid Edge noemen ze het een
  Protrusion) zal aangegeven worden of dat bij asvormige stukken een revolve (= rotatie, in
  Solid Edge noemen ze het een Revolved Protrusion).

          Protrusion (Extruse)         Revolved Protrusion (Revolve)
  Het voordeel van deze programma’s t.o.v. b.v. AutoCad is dat de maten ongestoord kunnen
  gewijzigd worden en dat de tekeningen zich dan zal laten aanpassen. Dit tot in de
  samenstelling, de werktekening, enz…. toe. Dit wordt ook parametrisch tekenen/ontwerpen
  genoemd. Soms kunnen we gemakkelijke een tekening koppelen aan een ‘Excel tabel’.


2. Opstarten van het programma.

  Opstarten via menu ‘Start’, via icoontje:
  Bij het opstarten zal een openingsscherm verschijnen waarin we kunnen kiezen tussen
  diverse mogelijkheden, hierbij is vooral ‘Create’ en ‘Open’ belangrijk:
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                       2
  In de optie ‘Create’, vinden we de volgende onderdelen:

      Solid Part: teken van gewone 3D onderdelen;
      Sheet Metal Part: tekenen van plaatvormen met mogelijkheid tot ontvouwen;
      Weldment: lassen;
      Assembly: samenstellingen maken van bovenstaande parts;
      Drawing: werktekeningen maken van zowel parts als assembly’s.

  We klikken hier op de optie ‘Solid Part’, het tekenscherm zal er als volgt gaan uitzien:


  Smart Step Ribbon Bar

  Feature Tree
  Edge Bar
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                          3

3. Opslaan van bestanden.

  Het is aangeraden om op geregelde tijdstippen de bestanden op te slaan. Dit kan door het
  ‘Save Commando’ te gebruiken. Wanneer de tekening voor de eerste maal bewaard wordt,
  dan zal het ‘Save As…’ commando geactiveerd worden.
  Wanneer een tekening voor de eerste keer bewaard wordt, zal de dialoogbox van de
  eigenschappen (‘File Properties’) geopend worden, dit zal later van belang zijn voor de
  stukkenlijst. We zullen hier vooral de nodige velden bij ‘Custom’ gaan invullen.
  Verder zullen we ook zien dat elke toepassing binnen het programma een andere extensie
  krijgt (par van part voor onderdelen, asm voor assembly = samenstelling, dft voor draft =
  werktekening, …).


4. Tekenen van een onderdeel (Solid Edge Part) via Protusion.

  We gaan onderdeel nr. 5 van het drijfstangmechanisme tekenen (zie dimetrische opgave).

       Opdracht                     Uitvoering
   Opstarten van Solid Part.        o Klik hiervoor op het pijltje bij ‘New’, waardoor
                        een venster opent. We kiezen voor Solid Part.
   Hierbij zijn verschillende
   mogelijkheden :
                       o Klik ofwel direct op het blaadje, waardoor een
                        venster opent, hier kiezen we voor Normal.par.
                       o Uiteraard kan ook vanuit het venster van op blz. 2
                        geselecteerd worden.
   Schetsen van de basisfiguur.

   Activeer de opdracht
   ‘Protusion’.
   Voer de opdracht uit die aangegeven staat onder de ‘Smart Step Ribbon Bar’, hier vinden
   we de opdrachtregel. We kiezen voor een ‘Coincident Plane’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  4

   Klik hiervoor het XY-vlak
   aan of selecteer in de ‘Edge
   Bar’.
   Het zicht op de vlakken zal
   zich instellen alsof we er
   loodrecht op kijken (vanuit
   de + Z-as.
   Hierna kan het schetsen
   van de vorm beginnen, we
   zien dat er andere
   commando’s beschikbaar
   gekomen zijn en dat de
   ‘Ribbon Bar’ er anders
   uitziet.
   Tekenen van een lijn, te
   beginnen vanuit een
   willekeurig punt in bv. het
   eerste kwadrant naar een
   willekeurig punt in het
   tweede kwadrant.
   Klik telkens met de LM-
   knop om het punt te
   positioneren.
   Let er voor op dat een
   horizontale lijn getekend
   wordt, zie bijhorend teken.


   Tekenen van een ‘Tangent
   Arc’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  5

   Let er vooral op dat het
   eindpunt van de eerder
   getekende lijn geselecteerd
   wordt en niet een punt op
   de lijn.
   Trek de boog naar links
   onder zodanig dat het
   eindpunt onder het
   startpunt komt te liggen,
   een streeplijn legt de
   positie vast tussen de beide
   punten. In de ‘Ribbon Bar’
   kunnen we evt. de straal
   opgeven en de hoek
   waarover moet getekend
   worden, zijnde 10 mm en
   180°. Noodzakelijk is dit
   echter niet, soms is het
   gemakkelijker om eerst te
   schetsen en nadien te
   bematen.
   Start opnieuw het lijn
   commando en wijs het
   eindpunt van de boog aan
   als startpunt.
   Ga nu naar het beginpunt
   van de eerste lijn en sleep
   nadien de muis naar
   beneden zonder het punt
   aan te klikken, hierdoor
   zullen de beide lijnen even
   lang zijn.
   Sluit nadien de figuur.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  6

   Eventueel kan de figuur
   meer willekeurig
   opgebouwd worden en via
   hulpfuncties zoals verticaal
   recht getrokken worden.
   Eventueel kunnen we net
   zoals in AutoCad te lange
   lijn met ‘Trim’ afknippen.
   Tekenen van de gleuf :
   schets hiervoor 3 lijntjes
   waarvan het eerste begint
   op de verticale lijn en het
   laatste erop eindigt.

   Let hier vooral op de
   icoonjtes die geprojecteerd
   worden.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  7

   Wissen van de overtollige
   lijn.
   Gebruik hiervoor het
   ‘Trim’ commando.
   Op de commando regel
   wordt naar een punt op het
   overtollige gedeelte
   gevraagd.
   Symmetrisch plaatsen van
   de figuur op het XZ-vlak.
   Gebruik hiervoor
   ‘Connect’ en duid eerst het
   midden van het zopas
   getekende verticale lijntje
   aan en vervolgens de X-as.

   De figuur zal zich
   verplaatsen en/of
   aanpassen.

   Doe hetzelfde met het
   center van de boog,
   hierdoor kunnen we later
   voorkomen dat de figuur
   onnodig vervormt bij het
   vastleggen van de juiste
   maten.
   Bematen van de schets.

   We beginnen met het
   bematen van de gleuf, de
   diepte en de breedte
   bedraagt beiden 8 mm.
   Hiervoor kan ‘Smart
   Dimension’ of ‘Distance
   Between’ gebruikt worden.
   We kiezen voor het eerste
   en klikken de lijntjes aan,
   in de ‘Ribbon Bar’ kunnen
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  8

   we de waarde ingeven.
   Bemaat de straal.
   Bemaat de lengte van het
   stuk door de boog en het
   uiteinde van één van de
   horizontale lijnen aan te
   klikken.
   De waarde die we moeten
   ingeven is de totale lengte
   van 89 min de straal van 10
   mm. Deze wiskundige
   expressie kan ingegeven
   worden.

   Doe hetzelfde met de
   andere lijn indien deze niet
   automatisch meegegaan is
   met de eerste.

   Afsluiten van het
   schetsen.

   Druk hiervoor op de
   ‘Finish’ knop.

   Het tekenscherm en de
   ‘Ribbon Bar’ wijzigen.
   We zien dat we het stuk
   kunnen uitrekken,
   standaard is dat naar één
   richting (andere opties zijn
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  9

   beschikbaar zoals het naar
   beide kanten uitrekken, al
   dan niet symmetrisch).

   We geven in de ‘Ribbon
   Bar’ de afstand van 8 mm
   in en geven dan de richting
   aan met de muis (naar
   onder of naar boven, dit
   maakt normaal niet veel
   uit).

   We bekomen ons resultaat.
   De naam van deze
   bewerking wordt
   gepresenteerd, het is
   mogelijk om hem te
   wijzigen in de ‘Ribbon
   Bar’.

   Klik op ‘Finish’ om te
   bevestigen.

   Nu zal enkel nog de
   extrusie zichtbaar zijn.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  10

   Uitsnijden van diverse
   delen.

   Activeer hiervoor het ‘Cut
   Out’ commando.
   Op de commando regel
   wordt gevraagd om een
   schetsvlak aan te duiden,
   we kiezen voor het
   bovenvlak van het stuk.

   We zien het bovenvlak
   zich naar ons keren.
   Hierop zullen we nu de
   gleuf en de boring tekenen
   en bematen. Maten die 0
   moeten zijn geven we ook
   op! Eventueel kunnen deze
   laatste vervangen worden
   door ‘Connect’ of door het
   center van cirkels op b.v.
   op de assen te leggen.

   Nadat we klaar zijn
   drukken we wederom op
   de ‘Finish’ toets.
   In de ‘Ribbon Bar’ kiezen
   we voor de optie ‘Trough
   All’ en geven de goede
   richting aan met de muis,
   deze wordt met een pijl
   aangeduid.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  11

   We kunnen de naam van
   deze bewerking
   aanvaarden of wijzigen.
   Afsluiten en bewaren van
   de tekening.

   Wanneer de tekening voor
   de eerste maal bewaard
   wordt, zal de dialoogbox
   ‘Save As’ openen nadat we
   de mogelijkheid hebben
   om eigenschappen op te
   slaan. Deze eigenschappen
   zijn belangrijk voor het
   later invullen van
   stukkenlijsten in de werk-
   en samenstellings-
   tekeningen.
   Ook terug te vinden via de
   uitrolmenu ‘File’ > ‘File
   Properties’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  12

   Ga naar het tabblad
   ‘Custom’ en maak evt. de
   volgende velden aan indien
   deze nog niet aanwezig
   zijn:

     Stuknr
     Aantal
     Benaming
     Materiaal
     Ruwe Maat
     Opmerking/Norm

   Vul deze velden dan ook in
   waar nodig (zie opgave),
   indien je nog geen concrete
   waarde hebt, kan deze
   vervangen worden door
   een spatie.

   Na op ‘OK’ gedrukt te
   hebben zal gevraagd
   worden op deze ‘Part’ een
   naam te geven en evt. de
   plaats op te geven.
   Instellen op de PTI-
   templates.

   Hiermee wordt vermeden
   dat de velden bij ‘Custom’
   uit het vorige punt
   voortdurend moeten
   ingegeven worden.

   Uitrolmenu ‘Tools’ >
   ‘Options…’ > Tabblad
   ‘File Locations’ > ‘User
   templates’

   Stel dit in volgens het
   voorbeeld.
   Merk op : dit geldt enkel
   voor computers
   aangesloten aan het
   leerlingennetwerk hier op
   school. Voor een
   thuiscomputer kun je dat
   b.v. op je dataschijf
   plaatsen zodat deze niet
   verdwijnen bij het updaten.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge        13

5. Tekenen van een onderdeel (Solid Edge Part) via Revolved
  Protusion.

  We tekenen nu onderdeel 1

        Opdracht               Uitvoering
   Starten van een nieuwe
   tekening.

   Klik op ‘New’, de keuze kan
   gemaakt worden welke soort
   tekening we wensen, we
   kiezen opnieuw voor een
   onderdeel (Part).
   Schetsen van de basisfiguur.

   We starten ‘Revolved
   Protusion’ en schetsen de
   tekening (de boring mag mee
   geschetst worden anders
   moeten we ze er nadien nog
   gaan uithalen).

   Let op dat het overtollige
   weggeknipt wordt!


   Bematen van de schets.

   Gebruik ook hier de ‘Smart
   Dimension’. Let op dat voor de
   diameter maten via deze
   werkwijze de stralen moeten
   opgegeven worden.
   Evt. kan gebruik gemaakt
   worden van diameter
   bemating, neem de aslijn als
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  14

   eerste basis en klik
   achtereenvolgens de lijnen aan
   waarop een diameter moet
   komen te staan.   Vastleggen van een kopvlak
   op het YZ-vlak.

   Soms kan dit nodig zijn om
   nadien nog de boring van M5
   gepast te kunnen plaatsen.
   Vastleggen van de rotatie-as.

   Klik hiervoor het X-as aan,
   hier zal nu een aslijn zichtbaar
   worden.

   We sluiten af met ‘Finish’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  15
   We zien dat we de schets nu
   kunnen roteren, we kiezen
   voor de volle 360°.

   De naam kan ook hier
   aanvaard of gewijzigd worden.
   Het resultaat.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  16

   Roteren van het stuk.

   Kies de optie en maak een
   keuze rond welke as er moet
   geroteerd worden.

   Een vlugger resultaat wordt
   bekomen door de scroll-toets
   van de muis in te drukken
   terwijl de muis bewogen
   wordt.
   Aanbrengen van de
   afronding.

   Wentel het stuk zodat het
   verval zichtbaar wordt.

   Start het commando op en klik
   de af te ronden ribbe aan.

   Geef in de ‘Ribbon Bar’ de
   straal op en bevestig door de
   groene knop in te drukken of te
   enteren.

   Via ‘Preview’ kunnen we het
   resultaat laten tonen.
   Nadien wordt terug naar de
   naam gevraagd.
   Bemerking :

   Het aanbrengen van een
   afronding resp. een
   afschuining kan ook binnen de
   schets omgeving, activeer
   hiervoor het commando
   ‘Fillet’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  17

   Aanbrengen van de boring
   M5.

   Activeer het commando
   ‘Hole’.
   In de ‘Ribbon Bar’ kiezen we
   voor ‘Parallel Plane’, we
   klikken het XZ of het XY-vlak
   aan en klikken dan boven of
   onder dit vlak, we zien een
   nieuw // vlak verschijnen. In
   de ‘Ribbon Bar’ kunnen we nu
   de afstand ingeven, dit moet
   minstens de helft zijn van de
   diameter van de cilinder,
   zijnde 11 mm.
   We klikken dit vlak aan en het
   ganse coördinatensysteem
   keert zich naar ons toe.
   In de ‘Ribbon Bar’ kunnen we
   via ‘Hole Options’ de
   eigenschappen van de boring
   instellen. We kiezen voor een
   schroefdraadgat van M5 dat tot
   in het volgende item loopt, nl.
   de boring (optie ‘Through
   Next’).

   Nadien leggen we de boring
   vast op de as en geven we de
   afstand op van 6 mm t.o.v. het
   kopvlak.

   Klik nadien op ‘Finish’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  18

   Het scherm zal weer
   wegdraaien en we kunnen
   alsnog de ‘Extents’ wijzigen
   (hier de optie ‘Through Next’).
   Met de muis geven we de
   richting aan van de boring.

   De naam van de boring kan
   ingegeven worden, nadien op
   ‘Finish’ klikken.
   Na wegdraaien van het stuk
   zien we de boring met
   schroefdraad, deze laatste zal
   ingekleurd weergegeven
   worden omwille van snelheid
   om het beeld te genereren.
   Wil je toch de schroefdraad
   zien :

   Uitrolmenu ‘Format’ >
   ‘View…’

   Vink ‘Textures’ aan.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge              19
   Vul ook hier wederom de eigenschappen in nodig voor de stukkenlijst.
   Maak nu alle onderdelen aan m.u.v. het onderdeel 6.


6. Opbouwen van een werktekening.

        Opdracht                  Uitvoering
   Instellen van de PTI-
   templates t.b.v. de
   tekenbladen.

   Uitrolmenu ‘Tools’ >
   ‘Options…’ > Tabblad ‘File
   Locations’ > ‘User templates’

   Stel dit in volgens het
   voorbeeld.
   Merk op : dit geldt enkel voor
   computers aangesloten aan het
   leerlingennetwerk hier op
   school. Voor een
   thuiscomputer kun je dat b.v.
   op je dataschijf plaatsen zodat
   deze niet verdwijnen bij het
   updaten.

   Voor thuisgebruik zijn deze
   ook terug te vinden op het
   elektronisch leerplatform, dit is
   bereikbaar via www.pm-pti.be
   en de optie ‘Links’
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                    20

   Start een nieuwe tekening op.

   Kies nu voor ‘Pti.dft’ uit het
   tabblad ‘User’.
   Dubbelklik op ‘Sheet 1’.

   In het tabblad ‘Background’
   kan het soort tekenblad
   geselecteerd worden.

   Breng dit evt. volledig in beeld
   via   .
   Bewaar de tekening.

   Geef ze dezelfde naam als het getekende onderdeel (part), zet ze in dezelfde map.
   Selecteren van de tekening.

   Bij ‘Files of type’ kan het soort
   bestand gekozen worden, wij
   hebben hier voorlopig alleen
   maar onderdelen getekend,
   kies dus voor ‘Parts’.

   Selecteer de drijfstang, we
   kunnen via een wizard de
   nodige instellingen maken.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  21

   In deze kan o.m. ingesteld
   worden welke lijnen we waar
   willen, de standaard waarde is
   goed.

   Druk op ‘Next>’.
   Hier kunnen we het basis zicht
   instellen, kies voor
   ‘Custom…’
   Het oriëntatie scherm wordt
   geopend, draai de tekening
   zodanig dat het bovenvlak
   zichtbaar wordt.

   Indien het nodig is kan via
   ‘Align Edges’ de figuur
   evenwijdig gebracht worden.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  22

   Klik op ‘Look at Face’ en klik
   het bovenvlak aan. Het beeld
   zal zich naar ons toe draaien.

   Klik nadien op ‘Close’.
   In het allerlaatste wizard deel
   kan naast het basiszicht nog
   een aantal andere gekozen
   worden. We selecteren hier
   enkel een isometrisch zicht.
   We kunnen de beide zichten
   voorlopig positioneren op het
   tekenblad.

   Nadat we in dit tekenscherm
   geklikt hebben, verschijnen de
   gewenste zichten.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  23
   Verplaats het isometrisch zicht
   naar rechts onder.
   Het bovenaanzicht wordt best
   nog iets naar onder verplaatst
   om ruimte te creëren om een
   doorsnede te kunnen plaatsen
   i.p.v. het vooraanzicht.
   Aanpassen van de schaal en
   andere eigenschappen van de
   zichten.
   Ga op het basiszicht staan en
   druk de rechter muistoets in en
   kiers voor ‘Properties’. De
   volgende dialoogbox
   verschijnt.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  24

   Stel de schaal in op 1:1.
   Doe hetzelfde met het
   isometrisch zicht, maar maak
   de schaal hier zichtbaar, laat ze
   wel op 1:2 staan.

   Je kan ook gebruik maken van
   de volgende icoontjes in de
   Ribbon Bar:
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  25

   Afleiden van een doorsnede.

   We activeren het commando
   ‘Section View Cutting Plane’
   en klikken op vraag van het
   programma het basiszicht aan.
   We komen in een schets-
   omgeving, zoom in op het
   aanzicht.

   Het is de bedoeling om hier het
   snijvlak te tekenen waardoor
   dat de doorsnede gaat.

   Ga naar het center van de
   beide bogen (LM toets niet
   indrukken) en sleep de muis
   naar links, klik dan een punt
   vast buiten het aanzicht. Voor
   de versies ≤ 15 is deze manier
   niet mogelijk, teken een
   willekeurige lijn en leg ze vast
   op het center via ‘Connect’.
   Sluit nadat deze enkelvoudige
   lijn getekend is af door
   ‘Finish’ in te drukken, hierdoor
   keren we terug naar ons
   tekenblad.
   Geef nu de richting aan van de
   pijlen door de muis te bewegen
   (hier naar boven), het is
   namelijk de rode pijl die zal
   aangegeven worden.

   Nadien is het nog altijd
   mogelijk om de richting van de
   pijlen om te keren door ze te
   verslepen, door dubbel te
   klikken op de lijn of door op
   de knop ‘Edit’ te drukken in de
   ‘Ribbon Bar’ nadat één van de
   pijlen geselecteerd werd en de
   handeling van daarstraks via
   ‘Finish’ te herhalen.
   Nu pas kunnen we de
   doorsnede laten genereren, klik
   hiervoor op ‘Section View’.

   In de ‘Ribbon Bar’ verschijnt
   de melding om het snijvlak aan
   te klikken.
   Klik op de doorsnede lijn en
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  26

   sleep met de muis naar boven.
   Tijdens het invoegen van de
   doorsnede kunnen we een
   aantal eigenschappen naar
                       o
   behoeven instellen:
                       o
    o Norm;                o
    o Soort arcering;
    o Keuze tussen            o
      doorsnede of sectie;       o …
    o Eigenschappen van het
      doorsnede zicht;
    o …
   Het resultaat :

   Verschuiven van de aanzichten
   en/of doorsnede (aanduiding)
   kan door gewoon met de muis
   te verslepen.
   De naam van de doorsnede kan
   eveneens gewijzigd worden.
   Ga in de selectiemodus staan
   en selecteer de tekst, in de
   ‘Ribbon Bar’ kan hij gewoon
   gewijzigd worden.

   Eventueel kunnen ook andere
   eigenschappen gewijzigd
   worden in een dialoogbox.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  27

   Bematen van de tekening.

   Het bematen gebeurt op
   dezelfde manier als bij het
   schetsen, doch hier zullen we
   rekening houden met wat de
   normen van technisch tekenen
   voorschrijven.

   Indien de doorsnede
   aanduiding in de weg staat,
   volstaat het om er dubbel op te
   klikken en deze snijvlaklijn
   aan te passen, b.v. te verlengen
   (zie plaatsen van een
   doorsnedevlak).
   Aanbrengen van de nodige
   aslijntjes.

   Klik op de icoontjes voor de
   aslijntjes, hier zijn
   verschillende mogelijkheden.

   Klik op de centerlijn.

   Ga in de ‘Ribbon Bar’ na wat
   de instelling is:
   Plaats het op ‘By 2 points’

   Ga naar de lijn waar de
   centerlijn moet beginnen, ga
   nadien naar de andere kant van
   de boring waar de centerlijn
   moet eindigen.

   Doe hetzelfde met de aslijn
   van de gleuf.
   Indien er gekozen wordt voor
   ‘By 2 lines’ volstaat het om de
   beide wanden van de boring
   vast te klikken.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  28

   Klik op het icoontje van de
   ‘Center Mark’.

   Plaats er eentje op de cirkel
   door het aan te klikken.

   Soms kan het handig zijn om
   de functie te nemen die
   automatisch centerlijnen
   aanbrengt:


   In andere gevallen kan het
   nuttig zijn om door het feit dat
   er al één lijn van de
   centerlijnen getekend is
   (doorsnedelijn) de optie ‘By 2
   points’ van ‘Center line’ te
   nemen en een lijntje te tekenen
   tussen de 2 kwadranten van de
   cirkel.
   Renderen van het
   isometrisch zicht.

   Klik dit zicht aan en ga naar de
   eigenschappen ‘Properties’.

   Stel de ‘Show Shading’ in door
   deze optie aan te vinken.

   Een andere mogelijkheid
   vinden we op de ‘Ribbon Bar’.

   Klik op ‘Update Views’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  29

   Invullen van de Titelhoek.

   Ga hiervoor eveneens naar de
   uitrolmenu ‘File’ > ‘File
   Properties’ > Tabblad
   ‘Custom’.

   In het invoerveld ‘Value’ geef
   je op elk van de 4 items de
   gepaste gegevens in.
   Telkenmale bevestigen met
   ‘Enter’ !

   Update de tekening via :
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  30

   Nummeren van het stuk.

   Activeer het commando
   ‘Balloon’ en zoom in op de
   linkerbovenkant van het
   tekenblad.

   We kunnen het stuknummer
   weergeven door een
   cijferwaarde in te geven in het
   veld ‘Text’, de grootte van de
   cirkel dan weer met ‘Size’.

   Gemakkelijker is echter om het
   opgegeven nummer bij de part
   te gaan oproepen. Hiervoor
   gebruiken we de knop
   ‘Property text’. Hierdoor zal
   de dialoogbox ‘Select Property
   Text’ openen. Hierin kiezen
   we voor een connectie met de
   part en gaan we op zoek naar
   het aangemaakte veld ‘Stuknr’.
   Klik vervolgens op de knoppen
   ‘Select’ en ‘OK’.
   De gegevens van ‘Property
   Text’ zullen in het veld ‘Text’
   ingevuld worden.

   Nu zal gevraagd worden om
   het betreffende stuk aan te
   klikken, plaats vervolgens het
   nummer linksboven het stuk.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  31

   Andere opties binnen het
   nummeren van stukken :

       Link naar Part list;
       Zelf nummeren;
       Teller van de
       onderdelen;
       Soort Balloon.

   Plaatsen van ruwheidstekens.

   We plaatsen een alg. ruwheid
   bij het stuknummer, hiervoor
   tekenen we eerst een
   horizontale lijn vertrekkend uit
   het rechterkwadrant van de
   cirkel van de stuknummering.

   Activeer het commando om
   ruwheidstekens te plaatsen
   ‘Surface Texture Symbol’.


   Kies de gepaste norm.

   Desnoods kan een leader
   ingesteld worden (niet hier).

   Activeer het instellen van de
   ruwheidstekens.
   Maak een groep aan voor
   algemene verspaning met
   Ra=3,2 (zie figuur).
   Bewaren doe je via ‘Save’,
   nadien op ‘OK’ drukken.
   Plaats het ruwheidsteken door
   met de cursor naar de lijn te
   gaan waarop het moet
   geplaatst worden.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  32
   Indien er nog ruwheidstekens
   bijgeplaatst moeten worden
   tussen haakjes, dan zullen deze
   laatste er via het
   boogcommando ‘3points’
   moeten bijgetekend worden.
   Invoegen van de stukkenlijst.

   Bij activering wordt gevraagd
   om het voorwerp aan te
   klikken.

   Eventueel kan gevraagd
   worden om ‘Balloons’ in te
   voegen (enkel bij meerdere
   stukken op een tekening).

   Klik de optie ‘Place List’ aan.

   Klik op de knop ‘Properties’
   om de nodige instellingen te
   maken.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  33
   Voeg in ‘Columns’ de velden
   uit ‘Custom’ bij de part in, stel
   de kolombreedte in:

       Stuknr. en Aantal : 12;
       Benaming : 30;
       Materiaal : 25;
       Ruwe Maat : 25;
       Opmerking : 50.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  34
   Het uiteindelijke resultaat door
   op ‘Finish’ te klikken:
   Afleiden van een aanzicht.

   Klik het betreffende icoontje
   aan, er wordt gevraagd om het
   basiszicht aan te klikken.

   Vervolgens wordt er gevraagd
   om het nieuwe aanzicht te
   plaatsen. Sleep dit naar de
   gewenste plaats, volgens de
   ingestelde norm (ISO of
   AINSI) wordt het aanzicht
   aangemaakt.
   Nadien kunnen de
   eigenschappen aangepast
   worden (b.v. weergave
   streeplijnen) via de optie
   ‘Properties’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        35


7. Opbouwen van een samenstelling.
  Terminologie :

  Een samenstelling wordt een ‘Assembly’ genoemd. In deze omgeving kunnen diverse
  opdrachten uitgevoerd worden:

      Het aanmaken van assemblies en sub-assemblies gebruikmakend van relaties
      (relationships) tussen de verschillende onderdelen. Met deze relaties wordt de positie
      van elk onderdeel t.o.v. een ander vastgelegd zodat de nodige vrijheidsgraden worden
      opgegeven (denk hier aan het opspannen van een werkstuk in de spanschroef van een
      freesmachine).
      Het aanmaken van nieuwe onderdelen in deze samenstellingsomgeving (top-down-
      methode).
      Het wijzigen van eerder gemaakte onderdelen (er gewoon op dubbelklikken).
      Het maken van plof-tekeningen (exploded view).
      …

  Wanneer je de grootte van een assembly bestand bekijkt, dan merk je dat dit een klein
  bestandje is, het enige dat hier bewaard wordt zijn de relaties tussen de verschillende
  ingevoerde onderdelen. Hierbij moet uiteraard opgelet worden dat de relatie niet verloren
  gaat door het verplaatsen en/of hernoemen van onderdelen.

        Opdracht                    Uitvoering
   Start een nieuwe tekening op.

   Kies nu voor ‘Normal.asm’ uit
   het tabblad ‘User’.
   De Solid Edge Assembly omgeving lijkt weer erg veel op de vorige omgevingen waarin er
   al gewerkt werd.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        36
   De relaties : bepalen de plaats van de diverse onderdelen t.o.v. elkaar.         Ground : Een relatie die wordt gebruikt om een onderdeel vast te zetten op een
         bepaalde plaats. Het onderdeel blijft ten allen tijde op deze plaats. Alleen het
         eerste onderdeel dat men plaatst krijgt deze relatie, dit gebeurt automatisch.
         Mate : vlakken worden op elkaar geplaatst waarbij de normaalvectoren
         tegengesteld van richting worden geplaatst.
         Planar Align : vlakken worden in elkaars verlengde geplaatst waarbij de
         normaalvectoren dezelfde richting krijgen.
         Axial Align : middellijnen van assen worden in elkaars verlengde geplaatst, de
         normaalvectoren hebben ook hier dezelfde richting.
         Insert : hier wordt tegelijkertijd een mate en een align relatie gelegd tussen 2
         onderdelen. Vooral te gebruiken voor het plaatsen van bouten, schroeven e.d.m.
         (onderdelen die vast komen te zitten).
         Connect : als mate en align relaties niet gebruikt kunnen worden gebruikt men
         de connect (b.v. bij schuine vlakken), hoekpunten van vlakken kunnen met
         elkaar verbonden worden.
         Angle : plaatst een hoekrelatie tussen 2 vlakken of hoeken van twee onderdelen
         (bijvoorbeeld het samenstellen van een scharnier).
         Tangent : plaatst een tangentiële (rakende) relatie tussen een gebogen vlak van
         een onderdeel en een plat vlak van een ander onderdeel.
         Cam : relatie om b.v. nok en nokkenas te kunnen vastleggen.
         Parallel : evenwijdig brengen van 2 lijnen van 2 onderdelen.
         Flash fit : snel plaatsen van onderdelen met 2 muisklikken (drag and solve).
         Match coordinate systems : laten samenvallen van de coördinatensystemen van
         de beide samen te stellen onderdelen.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge        37

  Toepassing :

        Opdracht               Uitvoering
   Oproepen van het
   basisonderdeel.

   Hierop zal de ‘ground’ relatie
   automatisch vastgelegd
   worden.
   Zoek dit onderdeel op in de
   ‘Edge Bar’ waarin we op zoek
   gaan naar de map waarin onze
   reeds getekende onderdelen
   zich bevinden.

   Een voorbeeld wordt onder de
   verkenner weergegeven.

   Sleep dit onderdeel naar het
   tekenscherm.
   Invoegen van de krukas.

   Selecteer het voorwerp in de
   verkenner, dubbelklik erop of
   sleep het naar het tekenscherm.

   Klik vervolgens op de knop
   ‘Options’, de hieronderstaande
   uitgelegde stappen zijn
   gemaakt zonder de optie
   ‘Reduce …’
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  38

   Nu zullen we de relatie
   vastleggen tussen dit stuk en
   het reeds ingevoegde stuk,
   zijnde de steun.
   We kiezen hier voor de optie
   ‘Insert’.

   Verdraai desnoods het stuk
   zodat het cilindrisch deel dat
   moet samenvallen kan
   aangeklikt worden.
   Vervolgens wordt de steun
   terug weergegeven en wordt de
   vraag gesteld om het doel
   onderdeel aan te duiden, klik
   hier de steun aan.   Vervolgens wordt gevraagd
   om een onderdeel van het doel
   onderdeel te selecteren (of een
   andere relatie te kiezen).

   Kies hier voor de boring.
   Tip : indien de boring niet
   goed kan gekozen worden, klik
   dan op de rechter muistoets !

   Nu wordt gevraagd om de
   samenvallende pasvlakken aan
   te duiden op de beide
   onderdelen.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  39

   Eventueel kan de onderlinge
   afstand tussen de zopas
   geselecteerde vlakken
   opgegeven worden. Klik in
   elk geval op ‘OK’ om af te
   sluiten.
   Eventueel kan gekozen worden
   om een van de eerder
   gemaakte stappen over te doen.

   Merk op: indien de optie
   ‘Reduce Steps when placing
   parts’ aangevinkt staat wordt
   het selecteren veréénvoudigd,
   je kan direct de samen
   passende vlakken aanduiden,
   hiermee wordt ook het stuk
   geselecteerd.


   Monteren van de krukpen.

   Zoals hierboven gezien.
   Monteren van de knop.

   Idem, doch hier zie je dat het
   plaatsen van het
   schroefdraadgat bij het
   aanmaken van de krukpen
   (voor de stelschroef) belangrijk
   is dat deze niet zomaar
   willekeurig geplaatst wordt.
   Eventueel kan het
   schroefdraadgat geplaatst
   worden in de montage door
   dubbel te klikken op de knop
   en hierop de part bewerking
   ‘Hole’ toe te passen.
   Plaatsen van de stelschroef.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  40

   Deze kan vooreerst
   aangemaakt worden,
   gedownload van
   www.web2cad.com (of
   www.web2cad.de) of via
   ‘Standard Parts’ of
   ‘Knowledge Center
   binnengebracht.

   Gebruik hiervoor de relatie
   ‘Axial Align’
   Invoegen van de grendel.

   Leg een relatie ‘Mate’ tussen
   het ondervlak van deze grendel
   en het grondvlak van de gleuf
   waarin ze moet komen.

   Het uiteindelijke resultaat ziet
   er vrij irreëel uit, dit komt in
   de volgende stappen goed.
   Uitlijnen van het 2 ° vlak.

   Gebruik ook hier de relatie
   ‘Mate’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  41

   Uitlijnen van het 3° vlak.

   Gebruik hiervoor de relatie
   ‘Planar Align’.

   Klik het voorvlak aan van de
   grendel.
   Vervolgens kunnen we een
   afstand opgeven waarover de
   vlakken t.o.v. van elkaar
   moeten staan, b.v. 10 mm.
   Klik vervolgens het zijvlak van
   de steun aan.

   In werkelijkheid zullen we
   nadien deze waarde kunnen
   wijzigen teneinde de
   onderdelen met elkaar uit te
   lijnen.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  42

   Plaatsen van de cilindrische
   pen.

   Gebruik ook hier de relatie
   ‘Insert’. Als pasvlakken
   worden de bovenkant van de
   grendel en een kopvlak van de
   pen gekozen. Geef wel een
   verschuiving in zodat de pen in
   het stuk komt te zitten.
   Plaatsen van de as.

   Ook hier de relatie ‘Insert’
   gebruiken, echter zonder
   verplaatsing.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  43

   Plaatsen van de drijfstang.

   Gebruik hiervoor
   achtereenvolgens de volgende
   relaties :
       Axial Align tussen de
       boring en de as;
       Mate tussen de
       betreffende vlakken;
       Tangent tussen een
       zijvlak van de gleuf en
       de pen.

   We zien dat het hier moeilijk is
   om de krukpen passend te
   krijgen, vandaar is het beter
   om de boring van M8 in de
   samenstelling aan te maken.
   Wis deze boring en de daarop
   ingebrachte krukpen. Maak
   deze in de samenstelling
   opnieuw aan en plaats deze
   krukpen opnieuw.

   Regel de afstand van de
   grendel t.o.v. het zijvlak van
   de steun zodat alles mooi
   samenvalt zoals het zou
   moeten.
   Plaatsen van één plaat.

   Gebruik hiervoor 2 maal de
   relatie ‘Axial Align’.
   Plaatsen van de tweede plaat.

   Hiervoor kan hetzelfde van
   daarstraks gedaan worden. Je
   kunt de vorige echter ook
   spiegelen.
   Dit dient te gebeuren over een
   schetsvlak, eventueel moet je
   een symmetrievlak aanmaken
   met de optie ‘Parallel Plane’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  44

   Selecteer hiervoor een vlak en
   geef de afstand op, b.v. de helft
   van de breedte van de steun
   (75/2).
   Aanmaken van een
   onderdeel in de
   samenstelling.

   Gebruik hiervoor de optie
   ‘Create in Place’, dit is een
   onderdeel van de ‘Parts
   Library’.

   Een dialoogbox wordt geopend
   teneinde het aan te maken
   bestand te kunnen opslaan en
   het nulpunt van de assen te
   kunnen vastleggen.

   Hierna komen we in een
   schetsomgeving waarbij we de
   samenstelling blijven zien.
   Klik op het onderdeel waarop
   het rondsel moet opgebouwd
   worden, zijnde de drijfstang.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  45

   Klik vervolgens op het
   basisvlak, hier het bovenvlak
   van de drijfstang.
   Geef het vlak aan om de X-as
   vast te leggen.
   Klik één van de eindpunten
   aan teneinde om de + zijde aan
   te duiden.   Vervolgens wordt het nulpunt
   van het assenstelsel gevraagd,
   raak de bovenste cirkel aan van
   de boring in de drijfstang.

   Door dit nulpunt wordt een
   vlak voorgesteld, klik het goeie
   aan (horizontaal).
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  46

   Via ‘Include’ kunnen we
   geometrieën van reeds
   geplaatste onderdelen kopiëren
   naar ons schetsvlak.

   Doe dit met de cirkel van
   diameter 10 (boring).

   Teken vervolgens de buitenste
   cirkel van diameter 18 en
   bemaat.
   Sluit af zoals eerder gezien in
   de part omgeving en geef de
   dikte van het rondsel op.
   Plaatsen van het lager.
   Plaatsen van de bouten via
   Standard Parts.

   Na keuze in de ‘Edge Bar’
   voor de ‘Parts Libary’ kiezen
   we voor ‘Standard Parts’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  47

   De volgende dialoogbox wordt
   geopend, waarin we een keuze
   kunnen maken.
   Let vooral op de ingestelde
   norm!
   Maak een keuze van de
   gewenste bout en druk
   vervolgens op de knop ‘Open’.

   De schuifbalk ‘Generating…’
   verschijnt, nadien zien we de
   bout verschijnen in het
   programma.

   Merk op: de bout zal ‘Alleen
   lezen’ zijn, doe een ‘Save
   As…’ naar je eigen map.

   Via de knop ‘Place’ wordt de
   bout direct in het programma
   ingevoerd. Je past dit beter
   niet toe daar er op
   verschillende pc’s (school en
   thuis) gewerkt wordt.
   Plaatsen van de bouten via
   downloaden.

   Deze bouten kunnen ofwel
   aangemaakt worden via de
   ‘Part’ module ofwel ingeladen
   via www.web2cad.com of
   www.web2cad.de.

   Klik op ‘Cad-Drawings’, een
   nieuw venster wordt geopend
   en we kunnen op zoek gaan
   naar het in te voegen
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge  48

   onderdeel. Er zal nu een
   nieuw venster geopend worden
   met de gevonden leveranciers.

   Klik op het gewenste, er zal
   een nieuw venster geopend
   worden, klik hier 3D aan.

   Klik vervolgens op ‘Solid
   Edge direct2cad’.

   Let op enkel voor versies >=
   15 !

   Het onderdeel zal in Solid
   Edge verschijnen als die
   opgestart is. Vergeet wel niet
   jezelf eerst gratis te registreren.
   Deze bouten kunnen eveneens
   via http://www.traceparts.com/
   binnengehaald worden. Hier is
   er wel een beperking van wat
   je kan binnenkrijgen.

   Klik hier op ‘Download Free
   2D/3D …’

   Hierna moet je geregistreerd
   zijn. Voor ’t gemak neem je
   een wegwerp mail adres zodat
   je ombeperkt kunt
   downloaden.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                       49

   Na registreren :
   Merk wel op dat de afdruk van de hierboven weergegeven websites kan wijzigen in de tijd,
   doch het principe blijft geldig: registreren en dan downloaden. Tevens kan er op de websites
   van de diverse fabrikanten (Festo, SKF, FAG, …) ook wat te rapen vallen.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        50


8. Ploftekeningen.
  Terminologie :

  Bij de meeste zelfbouwpakketten krijg je een tekening met daarop de onderdelen en hun
  onderlinge samenhang. Met deze tekening ben je meestal wel in staat om het object in elkaar
  te zetten. Zo een tekening noemen we een ploftekening (exploded view). Als je met de
  samenstelling van een object klaar bent is het zeer eenvoudig om deze af te leiden.

  Zorg ervoor dat de samenstelling geopend is en activeer in de uitrolmenu ‘Applications’ de
  optie ‘Explode – Render – Animate’.
    Automatisch een ploftekening genereren.

    Klik op de knop ‘Automatic Explode’    Hierbij wordt gevraagd op welk niveau het exploderen
    moet plaatsvinden.
    Beantwoord de gestelde vraag door te kiezen tussen ‘Top
    level assembly’ of ‘Subassembly’. Zonder sub-assembly zal deze optie niet bereikbaar
    zijn. Kies evt. voor een aangepaste afstand tussen de onderdelen.

    Druk hierna op ‘Explode’
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        51

    Hierna is het mogelijk om deze exploded view te bewerken, gebruik hiervoor de
    beschikbare knoppen, ze spreken voor zich.

    Om de ploftekening later nog te kunnen gebruiken in de Draft omgeving moeten we de
    configuratie ervan opslaan.
    Kies hiervoor in de uitrolmenu ‘Tools’ de optie Configuration → Display Configurations.
    Het dialoogvenster ‘Display Configurations’ verschijnt. Vul in het vak ‘Configurations
    name’ een naam in, b.v. Plofstand of iets dergelijks en klik op de knop ‘Save’ en ‘Apply’
    sluit ten slotte af met ‘Close’.

    Manueel een ploftekening maken.

    Deze optie kan je gebruiken als je slechts een gedeelte van de samenvoeging uit elkaar
    wilt halen.

    Kies opnieuw in de uitrolmenu ‘Applications’ de optie ‘Explode – Render – Animate’.
    Indien de opgeslagen ploftekening opnieuw zichtbaar is, kiezen we voor een configuratie
    waarin de tekening niet geëxplodeerd is of we kiezen om de eerdere geëxplodeerde
    tekening terug in de normale positie te brengen met ‘Unexplode’.

    Klik op de knop ‘Explode’.

    Hierbij gaan we slechts enkele delen naar keuze uit elkaar lichten, voer hiervoor de
    volgende stappen uit:

     Selecteer de diverse onderdelen (parts to be
     exploded) en bevestig met het groene knopje (b.v.
     drijfstang, de beide platen en lager);
     Selecteer de steun (stationary part);
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                       52

     Selecteer een bovenvlak van de steun;
     Geef hierna de richting aan (boven of                   onder) met
     ‘Explode direction’;
     In een volgende stap kun je evt. opgeven of de
     geselecteerde onderdelen als één geheel moet gezien
     worden of elk als afzonderlijke onderdelen, hierbij is
     het mogelijk om de volgorde van de onderdelen op te
     geven. Je kan evt. kiezen om deze dialoogbox niet meer
     weer te geven.
     Geef in de allerlaatste stap de onderlinge afstand op
     tussen de diverse onderdelen.

    Sla vervolgens deze configuratie terug op onder b.v. de
    naam ‘PlofMan’.
    Klik vervolgens op ‘Return’ om terug te keren naar de
    ‘Assembly’.

    Ploftekeningen oproepen.

    Opgeslagen ploftekeningen kunnen later opnieuw opgeroepen worden:

     Kies hiervoor in de uitrolmenu ‘Tools’ de optie Configuration → Display
     Configurations
     Kies in de lijst de gewenste ploftekening
     Klik op de knop ‘Apply’ en sluit het configuratie venster.

     Je kan ook gewoon kiezen in het uitrolvenster in de ‘Ribbon
     Bar’.

    Render.

    Hiermee is het mogelijk om het voorwerp een realistisch uiterlijk te geven met schaduw,
    perspectief zicht enz…
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                     53


9. Eénvoudige bewegingen.

  Modeleer de volgende onderdelen (je kan ze ook afhalen van op de leerlingenserver).
  Basis.par
  Verbinding 1.par
  Verbinding 2.par
  Verbinding 3.par
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                       54
  Zorg ervoor dat de samenstelling geopend is en activeer in
  de uitrolmenu ‘Applications’ de optie ‘Motion’.

  Hierbij wordt een eerste dialoogbox’Simply Motion’ geopend:
  In dit venster heb je de mogelijkheid om onderdelen toe te voegen, de onderdelen die we
  nodig hebben zijn echter allemaal aanwezig. Klik daarom op ‘No’.

    Intellimotion builder (opstarten bewegingsdefinitie).

    Door op deze knop te drukken verschijnt het bijhorende dialoogvenster, klik op het
    tabblad ‘Units’. Zorg er voor dat de kracht op newton en de tijd op seconde staat.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                      55

    Vergewis of het tabblad ‘Gravity’ goed ingevuld is:
    Klik op het tabblad ‘Parts’, hier kunnen we aangeven welke stukken er kunnen bewegen
    en welke niet.
    Sleep de stukken met de naam ‘Basis’ naar de ‘Ground Parts’ en deze met de naam
    ‘Verbinding’ naar ‘Moving Parts’ (je kan ook met de rechter muisknop werken en het is
    ook mogelijk om meerdere te selecteren).
    Controleer of op het tabblad ‘Joints’ de
    optie ‘Revolute’ (draaien) bij ‘Joint Type to
    Add’ aangevinkt staat.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                         56

    Klik daarna op het tabblad ‘Motion’, open de ‘Joints’ en selecteer om de beweging te
    definiëren tussen basisstuk en verbinding 3.
    Klik tenslotte op het tabblad ‘Simulation’ . Stel de ‘Duration’ in op 2 s en laat 25
    frames/s berekenen. Zorg ervoor dat de optie ‘Animate during simulation’ aangevinkt
    staat.
    Als alles goed ingesteld is, zullen we de bewegende delen tweemaal ronddraaien. Test de
    beweging door op de knop ‘Simulate’ te drukken.

    Na het uitvoeren van de beweging verschijnt het dialoogvenster opnieuw waarbij de knop
    ‘Simulate’ niet opnieuw kan gebruikt worden. Klik op de knop ‘Delete Results’ om de
    knop ‘Simulate’ opnieuw te kunnen activeren. Indien nodig kan je wijzigingen
    aanbrengen in de animatie.

    Aanmaken van een avi-bestand.

    Als de animatie volledig aan je wensen voldoet, kan je overgaan tot het aanmaken van
    een avi-bestand. Dit gebeurt ook in het dialoogvenster ‘Intellimotion Builder’, meer
    bepaald op het tabblad ‘Animation’. Vergeet echter niet om de simulatie daarvoor uit te
    voeren.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                        57
    Kies als startframe 1, als eindframe 26 en als stap 1. Controleer met de knop ‘Browse’ of
    het filmpje in de juiste map zal opgeslagen worden (c:\data\autocad tekeningen\naam van
    uw klas – ofwel op je eigen usb-stick).
    Klik op de knop ‘Create Animation…’ om het filmpje te maken, hierbij worden de
    verschillende frames berekend. Sluit uiteindelijk het dialoogvenster ‘Intellimotion
    Builder’ als het opnieuw verschijnt.

    Nu kan het filmpje gestart worden met b.v. ‘Windows Mediaplayer’.

    Beweging controleren.

    We kunnen nu nog controleren of de beweging overal vrij kan draaien. Start zonodig de
    samenstelling opnieuw op, activeer de ‘Motion’ omgeving en start de ‘Intellimotion
    Builder’.

    Klik indien nodig op de knop ‘Simulate’ in het tabblad ‘Simulation’.

    Klik op het tabblad ‘Interferences’, deze bevat wat uitleg. Klik op de knop ‘Check
    Interferences…’. Hierbij zal het venster ‘Find Interferences Over Time’ verschijnen.
    Selecteer in het werkgebied het basisstuk en de aangelegen verbinding 3. Deze
    verschijnen in het vak ‘Select Parts to test’.
Drijfstangmechanisme in 3D tekenen met Solid Edge                       58

    Kik op de knop ‘Find Now’ om te testen, het venster ‘Find Interferences Over Time’
    wordt aangepast.
    Als er geen problemen zijn, zal er hier geen opmerking komen, de beide stukken kunnen
    inderdaad vrij t.o.v. elkaar bewegen. Met een klik op de knop ‘New Search’ kan je de
    andere stukken gaan controleren. We voeren hier de verbinding 2 toe en starten de
    controle opnieuw.
    Nu krijgen we wel interferenties, de problemen zullen zich voordoen tussen een basisstuk
    en verbinding 2. We kunnen nu de samenvoeging zodanig aanpassen zodat alle
    bewegingen vrij kunnen bewegen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: SOLID.EDGE
Stats:
views:214
posted:3/30/2011
language:Dutch
pages:58