HS Araling Panlipunan 2010 by badlaon

VIEWS: 12,382 PAGES: 16

More Info
									                                                     Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                       Araling Panlipunan I
ProgramangPamantayan:      Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan,
                ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring
                pag-iisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman,
                pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa pagiging isang mapanagutang
                mamamayan ng bansa at daigdig.
      Pamantayan               Pamantayan              Pamantayan              Pamantayan
     sa Unang Taon            sa Ikalawang Taon           sa Ikatlong Taon          sa Ikaapat na Taon


Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-   Naipamamalas ng mag-aaral ang     Naipamamalas ng mag-aaral ang    Naipamamalas ng mag-aaral ang
unawa sa mga pangunahing kaisipan   pag-unawa sa mga pangunahing     pag-unawa sa mga pangunahing    pag-unawa sa mga pangunahing
at napapanahong isyung         kaisipan at napapanahong isyu sa   kaisipan sa kasaysayan ng daigdig  kaisipan at napapanahong isyu sa
pangkasaysayan at pampamahalaan    pag-aaral ng lipunan at kultura ng  at napapanahong isyu gamit ang   ekonomiks gamit ang mga
ng Pilipinas              mga bansang Asyano gamit ang     mga kasanayan at pagpapahalaga   kasanayan at pagpapahalaga tungo
 gamit ang mga kasanayan at      mga kasanayan at pagpapahalaga    tungo sa pagkakaroon ng       sa pagiging “globally competitive” at
pagpapahalaga tungo sa         tungo sa pagkakaroon ng kultural na  pandaigdigang kamalayan,      produktibong mamamayan ng
pagpapatatag ng pagkabansa,      literasi (cultural literacy),     kapayapaan at kaunlaran       bansa at daigdig
sistemang demokratiko, pagkakaisa at  pagkakaunawaan, pag-aasahan at
mabuting pagkamamamayan        pagkakaisa ng mga mamamayan sa
                    rehiyong Asya
                                   1
              Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan
                         Araling Panlipunan

                           CONCEPTUAL MATRIX

         Markahan     Unang Taon        Ikalawang Taon    Ikatlong Taon    Ikaapat na Taon
                KASAYSAYAN AT        PAG-AARAL NG     KASAYSAYAN       EKONOMIKS
Nagbubuklod            PAMAHALAAN        MGA BANSANG      NG DAIGDIG
na Tema              NG PILIPINAS         ASYANO
   Unang Markahan     Kasaysayan, Heograpiya at     Heograpiya     Heograpiya    Pinagkukunang-yaman
    (Tao, Lugar       Kabihasnang Pilipino     at Kabihasnang   at Kabihasnang     at Kaunlarang
   at Kapaligiran)                      Asyano       Daigdig      Pangkabuhayan

  Ikalawang Markahan     Paglinang sa Kamalayang    Pagkakakilanlang   Pag-usbong ng    Tao at Suliranin
     (Panahon,           Pilipino         Asyano      Pandaigdigang    ng Kakapusan
    Pagpapatuloy                                Kamalayan
   at Pagbabago)

   Ikatlong Markahan                   Transpormasyon   Pag-unlad ng mga   Pang-ekonomiyang
   (Kapangyarihan,      Kasarinlan/Kalayaan       ng Asya     Kaisipan Tungo sa   Pamamahala
     Awtoridad                               Transpormasyon
   at Pamamahala)
  Ikaapat na Markahan     Pamahalaan,Saligang       Pamahalaan,    Pandaigdigang     Globalisasyon
  (Indibidwal, Pangkat     Batas at ang          Kultura,     Pagkakaisa      at mga Isyung
    at Institusyon)     Pagkamamamayan       at Lipunang Asyano             Pangkabuhayan
                                2
      Pamantayan para sa Unang Taon

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga
pangunahing kaisipan at napapanahong isyung pangkasaysayan at
pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at
pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang
demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan.
              3
                                                     Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                 ARALING PANLIPUNAN I                Araling Panlipunan I

Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at
                pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatatag ng pagkabansa, sistemang
                demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan.
                                 UNANG MARKAHAN

            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                               Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                               Sa Antas ng
                                               Produkto/
  Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa    Mahahalagang                        Pag-unawa           Pagganap
                                               Pagganap
                                  Tanong
Naipamamalas ng mag-   Ang mag-aaral ay    Ang ugnayan ng    Paano nabuo at  Malalim na Pag-   Pagpapaliwanag             Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa  nakapaguugnay-     tao sa kanyang    umunlad ang   uugnay-ugnay ng   Ipaliwanag ang ugnayan ng       lalim ng pag-
bahaging ginampanan    ugnay ng bahaging    kapwa tao sa     sinaunang    bahaging       heograpiya at tao sa pagbuo at pag-  uugnay-ugnay
ng heograpiya at ng tao  ginampanan ng      heograpiya ay     kabihasnang   ginampanan ng    unlad ng sinaunang kabihasnang     ng bahaging
sa pagbuo at pag-unlad  heograpiya at tao sa  nagbigay -daan sa   Pilipino?    kasaysayan,     Pilipino.               ginampanan
ng sinaunang       pagbuo at pag-unlad   pagbuo ng               heograpiya at tao  Kraytirya:               ng
kabihasnang Pilipino   ng sinaunang      sinaunang               sa pagbuo at pag-    Katanggap-tanggap, kalidad ng   kasaysayan,
             kabihasnang Pilipino.  kabihasnang              unlad ng       impormasyon, malalim          heograpiya at
                         Pilipino na              sinaunang                          tao sa pagbuo
                         pinaunlad ng mga            kabihasnang     Interpretasyon             at pag-unlad
                         karanasan ng              Pilipino       Bigyang-kahulugan ang naging      ng sinaunang
                         nakaraan na                         tugon ng sinaunang tao sa kanilang   kabihasnang
                         nagpasalin-salin at                     kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad   Pilipino batay
                         naging bahagi ng                      ng sinaunang kabihasnang Pilipino   sa mga
                         kasaysayan.                         Kraytirya:               sumusunod na
                                                         Kaangkupan, makatotohanan      Kraytirya:

                                                       Paglalapat               A. Batay sa
                                                       Magmungkahi ng mga gawaing       pananaliksik
                                                       pangkapaligiran na tutugon sa     tulad ng
                                                       pagpapanatili at patuloy na      citation at
                                                       pagpapaunlad ng kabihasnang      bibliograpiya
                                                       Pilipino.               B. Kaalaman
                                                       Kraytirya:               sa konteks-
                                                         Makatotohanan, napapanahon     tong
                                                                           pangkasay-
                                                                           sayan
                                                                           4
             Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                        Antas 2: Pagtataya
        MGA PAMANTAYAN              MGA KAKAILANGANIN                       Sa Antas ng
                                            Produkto/
   Pangnilalaman     Pagganap        Pag-unawa    Mahahalagang               Pag-unawa          Pagganap
                                            Pagganap
                                    Tanong
Bahaging ginampanan ng             Ang interaksyon ng 1. Paano             Perspektibo
tao at heograpiya sa              tao sa kanyang   maiuugnay ang          Bigyang-katwiran ang pananaw na
pagbuo at pag-unlad ng             kapwa tao at sa  bahaging             ang sinaunang kabihasnang Pilipino C. Kalidad ng
sinaunang kabihasnang             heograpiya ay   ginampanan ng tao        ay nabuo at umunlad sa       impormasyon
Pilipino                    nagbigay -daan sa at heograpiya sa         pamamagitan ng pakikipag-ugnayan
                       pagbuo at pag-    pagbuo at pag-          ng tao sa kanyang kapwa at sa
-  Pinagmulan ng              unlad ng sinaunang  unlad ng sinaunang        heograpiya.
  kapuluan Lokasyon,            kabihasnang     pamayanang            Kraytirya:
  Laki, Hugis, Klima ng          Pilipino       Pilipino?              Katanggap-tanggap, naglalahad
  Pilipinas                                            ng sariling pananaw, kaangkupan ng
-  Likas na Yaman ng                       2. Paano namuhay         mensahe
  Pilipinas,                          ang sinaunang
  Rehiyonalisasyon at                      Pilipino?            Empatiya
  Mga Pangkat-                                          Ilagay ang sarili sa katayuan ng
  Etnolinggwistiko ng                      3. Paano nakipag-        sinaunang Pilipino. Ipahayag ang
  Pilipinas
                                 ugnayan ang mga         naging damdamin nila sa kanilang
-  Sinaunang
  kabihasnang Pilipino
                                 sinaunang Pilipino        nabuong kabihasnan
  (aspektong                          sa mga tao ng          Kraytirya:
  pampulitika, pang-                      karatig-lugar?            Makatotohanan, may katapatan
  ekonomiya,
  panlipunan, at pang                                      Pagkilala sa Sarili
  kultural kabilang ang                                     Magnilay sa kahalagahang
  Pagdating at                                          pangkasaysayan ng pagkabuo at
  Paglaganap ng Islam                                      pag-unlad ng sinaunang
-  Kahalagahang                                          kabihasnang Pilipino
  pangkasaysayan ng
  pagbuo at pag-unlad ng                                     Kraytirya:
  sinaunang kabihasnang                                       May katapatan, naglalahad ng
  Pilipino                                            kahinaan at kalakasan


                                                                    5
                                                        Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                             IKALAWANG MARKAHAN                         Araling Panlipunan I


           Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                             Antas 2: Pagtataya
      MGA PAMANTAYAN                                                  Sa Antas ng
  Pangnilalaman    Pagganap     Mga Kakailanganing    Mahahalagang     Produkto/          Pag-unawa             Pagganap
                        Pag-unawa       Tanong       Pagganap

Naipamamalas ng mag-   Ang mga mag-aaral  Nakabuo ng isang  Paano nabuo ng    Nakapagpapahay   Pagpapaliwanag           Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa  ay         bansa ang mga    mga Pilipino ang   ag ng malikhaing  Patunayan na ang pagkabuo ng    malikhaing
pagpupunyagi ng mga   nakapagpapahayag  Pilipino bunga ng  pagiging isang    panghihikayat sa  Pilipino bilang isang bansa ay dahilpaghahayag
Pilipino na mawakasan  ng malikhaing    kanilang      bansa na nagbigay-  pagpapayabong   pagpupunyagi ng mga Pilipino na   at
ang kolonyalismong    panghihikayat sa  pagpupunyagi at   wakas sa       ng         wakasan ang kolonyalismong     paghihikayat
Español at mabuo     pagpapayabong ng  pagbubuklod na   kolonyalismong    nasyonalismong   Español.              sa
bilang isang bansa.   nasyonalismong   mawakasan ang    Español?       Pilipino.     Kraytirya:             pagpapayabo
             Pilipino      kolonyalismong                         Nagpapakita ng katibayan,    ng ng
                       Español.                          kalidad ng impormasyon, malalim   nasyonalismo
                                                                       ng Pilipino
                                                     Interpretasyon           batay sa mga
                                                     Bigyang-puna ang iba’t ibang paraan sumusunod na
                                                     ng pagpupunyagi ng mga Pilipino na kraytirya:
                                                     wakasan ang kolonyalismong
                                                     Español at mabuo bilang isang
                                                     bansa.
                                                     Kraytirya:
                                                      Kaangkupan, makatotohanan,
                                                     imparsyal (fair)

                                                     Paglalapat
                                                     Kilalanin ang mga banta at
                                                     oportunidad sa pagkabansa ng mga
                                                     Pilipino sa gitna ng mga hamon ng
                                                     globalisasyon.
                                                     Kraytirya:
                                                       Kaangkupan, naglalahad ng mga
                                                     ebidensya


                                                                          6
           Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya
      MGA PAMANTAYAN                                           Sa Antas ng
                                        Produkto/
   Pangnilalaman    Pagganap     Mga Kakailanganing  Mahahalagang              Pag-unawa            Pagganap
                                        Pagganap
                        Pag-unawa     Tanong
Paglinang sa                                        Perspektibo
Kamalayang Pilipino                                    Timbang-timbangin ang mga layunin   A. Mensa-he
                                              ng mga pagpupunyagi ng mga       B. Kaang-
 A. Kolonisasyon at                                    Pilipino na wakasan ang          kupan sa
 Kristiyanisasyon                                     kolonyalismong Español at mabuo      paksa
                                              bilang isang bansa.          C. Kaang-
-Mga layunin at                                      Kraytirya:                kupan ng
istratehiya sa                                         Imparsyal (fair), makatotohanan,   mga
pananakop ng mga                                      kalidad ng impormasyon          mungkahin
Español                                                               g gawain
                                              Empatiya
-Mga patakaran ng mga                                   Ilagay ang sarili sa katauhan ng mga
Español (bigyang-diin                                   Pilipinong nagpunyagi at
ang reaksyon ng mga                                    pahalagahan ang kanilang ginawa
pamayanan sa hilaga at                                   na wakasan ang kolonyalismong
timog na bahagi ng                                     Español at mabuo bilang isang
pilipinas) na nakaapekto                                  bansa.
at nagdulot ng                                       Kraytirya:
transpormasyon sa mga                                     Makatotohanan, may katapatan
sinaunang pamayanang
Pilipino.                                         Pagkilala sa Sarili
                                              Magnilay sa kahalagahang
-Mga Reaksyon at                                      pangkasaysayan sa pagpupunyagi
Pagtutol ng mga Pilipino                                  ng mga Pilipino na wakasan ang
(lalo ang mga reakyon                                   kolonyalismong Español at mabuo
ng mga pamayanan sa                                    bilang isang bansa.
hilaga at timog na                                     Kraytirya:
bahagi ng Pilipinas) sa                                    May katapatan, naglalahad ng
pananakop ng mga                                      kahinaan at kalakasan
Español.

                                                                  7
                 Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya
        MGA PAMANTAYAN                                               Sa Antas ng
                                                 Produkto/
     Pangnilalaman        Pagganap     Mga Kakailanganing  Mahahalagang Tanong           Pag-unawa         Pagganap
                                                 Pagganap
                              Pag-unawa
-Reaksyon ng mga Pilipino at
epekto sa Pilipinas ng iba pang
mga dayuhan na nagtangkang
manakop tulad ng British, Dutch.

B. Pagsibol at Pag-unlad ng
Nasyonalismong Pilipino

-Pagbabago sa ekonomiya at
lipunan noong ika-19 na siglo
bunga ng pagbubukas ng
Pilipinas sa pandaigdigang
kalakalan

- Mga pangyayari at salik na
nagbigay-daan sa pag-usbong
ng nasyonalismo ng mga
Pilipino

- Ang nasyonalismo ng Kilusang
Propaganda at Katipunan
- Ang Rebolusyong Pilipino,
kaganapan sa Tejeros,
Kasunduan sa Biak-na-Bato,
Pagpapahayag sa Kasarinlan ng
Pilipinas, Convention, at ang
mga pangyayari kaugnay ng
pagtatatag ng Unang Republika
sa Malolos
-Ang Digmaang Pilipino-
Amerikano
                                                                     8
                                                           Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                 Araling Panlipunan I
                              IKATLONG MARKAHAN
             Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                               Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN              MGA KAKAILANGANIN                              Sa Antas ng
                                                 Produkto/
   Pangnilalaman     Pagganap        Pag-unawa    Mahahalagang                      Pag-unawa           Pagganap
                                                 Pagganap
                                    Tanong
Naipamamalas ng mag-     Ang mag-aaral ay  Ang pagpupunyagi ng    Paano naging   Pagsusuring kritikal Pagpapaliwanag           Pagtaya sa
aaral ang pag-unawa sa    kritikal na     mga Pilipino na makamit  makabuluhan    sa mga tugon ng    Patunayan na nagpunyagi ang    pagsusuring
pagpupunyagi ng mga      nakapagsusuri sa  ang kalayaan ay      ang mga      mga Pilipino na    mga Pilipinong makamtan ang    kritikal sa mga
Pilipinong makamtan ang    mga tugon ng mga  nagbigay-daan sa     pagpupunyagi   sumasang-ayon o    kalayaan at matugunan ang     tugon ng mga
kalayaan at ang kanilang   Pilipino na     pagtatamasa ng      ng mga Pilipino  sumasalungat sa    mga hamon ng pagsasarili.     Pilipino na
mga naging tugon sa mga    sumasang-ayon o   karapatang pamunuan    na makamit ang  pagsupil ng      Kraytirya:             sumasang-
hamon ng pagsasarili.     sumasalungat sa   ang bansa at tugunan   ang kalayaan?   kanilang kalayaan     Nagpapakita ng katibayan,   ayon o
               pagsupil ng     ang mga hamong                          kalidad ng impormasyon,      sumasalungat
               kanilang kalayaan  kinakaharap sa                          malalim              sa pagsupil ng
                         pagsasarili.                                             kanilang
                                                         Interpretasyon            kalayaan
                                                          Bigyang-puna ang mga        batay sa mga
A. Pagpupunyagi ng mga              Sinikap ng mga Pilipino  Paano tinugon             pagpupunyagi ng mga Pilipino    sumusunod na
Pilipinong makamtan ang              na maipagpatuloy ang   ng mga Pilipino            na makamtan ang kalayaan at     Kraytirya:
kalayaan                     pakikibaka para sa    ang                  ang kanilang mga naging tugon
   Pagsupil sa                 ninanasang kalayaan sa  pagkabalam ng             sa mga hamon sa pagsasarili.
  Nasyonalismong Pilipino            kabila ng mga di     inaasam na               Kraytirya:          A. Kalidad ng
                         inaasahang hadlang o   kalayaan?                Kaangkupan,          Impormasy
- Mga Layunin sa                 balakid.                            makatotohanan, imparsyal (fair) on
  Pananakop ng mga                                                               B. Suporta ng
  Amerikano                                                   Aplikasyon          Datos sa Pag-
- Mga                                                       Isulong ang mga naaangkop na aanalisa
 Patakaran                                                    gawaing nagpapamalas ng
 at Batas na                                                   pangangalaga sa tinatamasang
 Sumupil sa                                                    kalayaan sa kasalukuyan.
 Nasyonalismong Pilipino                                              Kraytirya:
- Mga patakarang                                                   Kaangkupan, tumutugon sa
pampulitika, pang-                                                 katotohanan, napapanahon
                                                                            9
                 Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                     Antas 2: Pagtataya
         MGA PAMANTAYAN                MGA KAKAILANGANIN                    Sa Antas ng
                                             Produkto/
    Pangnilalaman          Pagganap      Pag-unawa   Mahahalagang              Pag-unawa           Pagganap
                                             Pagganap
                                      Tanong
ekonomiya at Pangkultura na                                     Perspektibo
ipinatupad ng mga Amerikano                                     Bigyang-katwiran ang ginawang     B. Organisasy
sa bansa (Pilipinisasyon,                                      pagpupunyagi ng mga Pilipinong      on sa
Malayang kalakalan)                                         makamtan ang kalayaan at ang       Konteks
- Mga pagbabago sa                                          kanilang mga naging tugon sa mga     tong
edukasyon, kalusugan, lipunan,                                    hamon ng pagsasarili           Pangkasay
imprasraktura
                                                   Kraytirya:                sayan
- Mga patakaran at batas na
may kinalaman sa pagsasarili                                      Kaangkupan, makatotohanan,     C. Konklu-
ng mga Pilipino (Philippine Bill                                   imparsyal (fair)             syon
of 1902, Jones Law, Tydings-
McDuffie Law)                                            Empatiya
- Ang Pagkakatag ng Philippine                                    Ilagay ang sarili bilang isa sa mga
Commonwealth                                             Pilipinong nagpunyaging makamtan
bilang paghahanda sa                                         ang kalayaan at isaalang-alang ang
pamamahala sa sarili (self-rule)                                   mga naging tugon sa mga hamon sa
   Pagkabalam                                           pagasasarili
   ng Kalayaan                                           Kraytirya:
- Mga Layunin ng Hapon sa
                                                     Makatotohanan, may katapatan
   Ikalawang Digmaang
   Pandaigdig, partikular sa
   pananakop sa Pilipinas                                     Pagkilala sa sarili
- Mga patakaran na                                          Magnilay sa kahalagahang
   ipinatupad sa panahon ng                                     pangkasaysayan sa pagpupunyagi
   mga Hapones                                           ng mga Pilipinong makamtan ang
-   Mga pangyayaring                                        kalayaan at ang kanilang mga
   nagpamalas ng kagitingan                                     naging tugon sa mga hamon ng
   ng mga Pilipino upang                                      pagsasarili.
   mapalaya ang Pilipinas                                      Kraytirya:
                                                     May katapatan, naglalahad ng
                                                   kahinaan at kalakasan                                                                      10
            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                      Sa Antas ng
                                            Produkto/
     Pangnilalaman     Pagganap     Pag-unawa    Mahahalagang               Pag-unawa         Pagganap
                                            Pagganap
                                  Tanong

  B. Mga naging tugon sa mga       Sinikap ng mga     Paano hinarap ng
    hamon sa pagsasarili.        Pilipino na maging   mga Pilipino ang
                      matatag at mapanatili  hamon ng kalayaan?
    Mga Hamon sa Kalayaan        ang kalayaan sa
    mula 1946              gitna ng mga
-  Mga Pangyayari, Suliranin,       hamong kinaharap
  Isyu at Pamamahala mula kay      ng bansa.
  Pangulong Roxas hanggang sa
  Deklarasyon ng Batas-Militar
-  Ang Pilipinas sa ilalim ng
  Batas-Militar
-  People Power at ang
  panunumbalik ng Demokrasya
-  Mga Pangyayari, Suliranin,
  Isyu at Pamamahala mula kay
  Pangulong Aquino hanggang
  kay Pangulong Arroyo
                                                                11
                                                          Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
                                                                Araling Panlipunan I
                             IKAAPAT NA MARKAHAN
            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                               Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                                Sa Antas ng
                                                Produkto/
  Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa    Mahahalagang                        Pag-unawa          Pagganap
                                                Pagganap
                                  Tanong
Naipamamalas ng mag    Ang mag-aaral ay   Ang pangangalaga   Paano        Aktibong pagsusulong  Pagpapaliwanag           Pagtataya sa
aaral ang pag-unawa sa  aktibong       sa kapakanan ng    mapangangalagaan  ng mga demokratikong  Patunayan na ang mabuting     aktibong
kahalagahan ng      nakapagsusulong ng  mamamayan at     ang kapakanan ng  simulain at       pamamahala at           pagsusulong
pagtataguyod ng      mga demokratikong   pagsulong ng     mamamayan at    pagpapahalaga (ideals  mapanagutang mamamayan       ng mga
mabuting pamamahala    simulain at      pambansang      pagsulong ng    & values) ng      ay daan tungo sa          demokratikong
at mapanagutang      pagpapahalaga     interes ay bunga ng  pambansang     pagtataguyod ng     pangangalaga sa kapakanan     simulain at
pagkamamamayan      tungo sa       maayos na       interes?      mabuting pamamahala   ng mamamayan at pagsulong     pagpapahalaga
tungo sa pangangalaga   pangangalaga ng    ugnayan at                at mapanagutang     ng pambansang interes.       (ideals and
ng kapakanan ng      kapakanan ng     pagtutulungan ng             pagkamamamayan      Kraytirya:            values) sa
mamamayan at       mamamayan at ng    mabuting                 tungo sa          May katapatan, naglalahad    pagtataguyod
pagsulong ng       pambansang interes.  pamamahala at               pangangalaga ng     ng kahinaan at kalakasan      ng mabuting
pambansang interes.               mapanagutang               kapakanan ng                        pamamahala at
                        pagkamamamayan.              mamamayan at ng     Interpretasyon           mapanagutang
                                             pambansang interes.   Bigyang- kahulugan ang       pagkamamama
A.Ang pamahalaan ng                                                hangganan ng kapangyarihan at   yan tungo sa
Pilipinas bilang isang                                              otoridad tungo sa         pangangalaga
institusyong hinubog sa                                              pangangalaga ng kapakanan     ng kapakanan
body politic ng bansa                                               ng mamamayan at pagsulong     ng mamamayan
                                                         ng pambansang interes.       at ng
                                                         Kraytirya:             pambansang
                        Ang pamahalaan    1. Bakit mayroong               Kaangkupan,
                        ay instrumento ng                                          interes ayon sa
                                   pamahalaan?                 makatotohanan           mga
                        pagsasakatuparan
                        ng mga layunin,                                           sumusunod na
                        simulain at                                             Kraytirya:
                        pagpapahala ga ng
                        demokrasya                                              A. Mensahe
                                                                           B.
                                                                           Napapanahon                                                                            12
              Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya
         MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                      Sa Antas ng
                                           Produkto/
    Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa    Mahahalagang               Pag-unawa          Pagganap
                                           Pagganap
                                    Tanong
•  Ang Pilipinas bilang                                     Aplikasyon
  estado                                            Magplano ng mga gawain na
•  Ang pamahalaang                                        nagpapakita ng pangangalaga sa
  Republika                                           pamahalaan at sa dignidad ng tao
•  Ugnayan ng                                          na nagsusulong sa kapakanan ng
  pamahalaan,                                          mamamayan at ng pambansang
  body politic at                                        interes.
  buhay-sibiko
                                                 Kraytirya:
  sa lipunan
•  Pananaig ng batas (rule                                      Kaangkupan, makatotohanan,
  of law)                                            napapanahon

B.Mga pangunahing                                         Perspektibo
simulain at pundasyong                      2. Paano             Panindigan na ang mabuting
demokratiko sa umiiral na                    pinapangalagaan at        pamamahala ay bunga ng isang
kalagayan ng bansa                        itinataguyod ng         makatuwiran at makabuluhang
• Mga simulain ng pama-                     pamahalaan ang          pagpili ng mamamayan sa
 halaang Konstitusyonal                     mga simulain ng
                                 demokrasya?
                                                 pamunuan tungo sa pangangalaga
• Mga simulain at                                         ng kapakanan ng mamamayan at
 pagpapa-                                            pagsulong ng pambansang interes.
 halaga ng
                                                 Kraytirya:
 demokrasya
                                                   Nagpapakita ng katibayan,
                                                 makatotohanan, imparsyal (fair)
                                                                   13
              Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                        Antas 2: Pagtataya
         MGA PAMANTAYAN              MGA KAKAILANGANIN                        Sa Antas ng
                                             Produkto/
   Pangnilalaman      Pagganap       Pag-unawa     Mahahalagang                Pag-unawa            Pagganap
                                             Pagganap
                                     Tanong
C.Istruktura at pamamala-                     3. Paano maiuugnay         Empatiya
kad ng pamahalaan at                        ang simulain ng          Ilagay ang sarili sa katauhan ng mga
kung paanong ang                          pamahalaang            may tiwala sa pamahalaan at
pakikibahagi ng mga                        konstitusyonal sa         gumagalang sa kahalagahan at
mamamayan ay                            mga simulain ng          dignidad ng tao na nangangalaga sa
nakatulong sa pagbuo ng                      demokrasya sa
                                                   kapakanan ng mamamayan at
mga polisiyang ipatutupad                     pambansa at lokal na
                                  pamahalaan?            nagsusulong ng pambansang
• Pangangalaga sa mga                                         interes.
 simulain ng demokrasya                      4. Paano              Kraytirya:
• Konstitusyon:                          mapangangalagaan            Makatotohanan, may katapatan
Instrumento at simbolo ng                     ang mga karapatan
pamahalaan                             ng mga mamamayan
• Istruktura ng                          lalung-lalo na ang
 Pamahalaang Nasyonal                       mga bata, kabataan,        Pagkilala sa Sarili
 at Lokal                             kababaihan,            Magnilay kung ano ang maaaring
 - Pagbabatas                           nakatatanda,            magawa bilang isang mamamayan
 - Pagpapairal                          manggagawa, may          upang magkaroon ng mabuting
 ng batas at polisiya                       kapansanan             pamamahala, matatag na
 - Pagpataw ng                          migrante, Katutubo,        pamahalaan at maging
 katarungan para sa                        Muslim at iba pang
                                                   mapanagutang mamamayan upang
 proteksyon ng                          sektor?
                                                   sa gayon ay maging kabahagi ng
 mamamayan
 - Haligi ng hustiya /                      5. Paano bumuo ng         pagbabahagi
 katarungan                            batas at polisiya?         Kraytirya:
 (5 Pillars of the Criminal                                       May katapatan, naglalahad ng
Justices                                               kahinaan at kalakasan
Systems)
                                                                       14
            Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                         Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN             MGA KAKAILANGANIN                        Sa Antas ng
                                               Produkto/
  Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa     Mahahalagang                Pag-unawa         Pagganap
                                               Pagganap
                                   Tanong
                               6. Ano ang bahaging
                               ginagampanan ng
                               mga partido pulitikal,
                               interest group,
                               opinyon publiko
                               media’ NGOs at civil
                               society sa pagbuo
                               ng mga batas at
                               polisiya?
D. Kahalagahan ng              Walang bansang     7. Bakit mahalaga
pakikipag-ugnayang              makapapamuhay      ang pakikipag-
panlabas                   nang nag-iisa      ugnayang panlabas?
• Ugnayang Panlabas:
 Ano, Bakit, at Paano?           Mahalaga ang      8. Paano hinaharap
• Kalagayan ng Ugnayang           pakikipag-ugnayang   ng bansa ang
 Panlabas ng bansa             panlabas ng Pilipinas  pandaigdigang isyu
• Samahang panrehiyon            sa pagsulong ng     tulad ng pagbabago
• at pandaigdi-               kanyang         ng klima, usaping
 gan: UN,ASEAN, APEC,            pambansang interes   pangkayapaan,
 at iba pang                at kaunlaran nito.   paglabag sa
 samahang panrehiyon                        karapatang pantao,
 at pandaigdigan at                         terorismo
 pagtugon sa                            “transnational crimes
 mganapapanahong                          “ at iba pang usapin?
 suliranin at isyu
                                                                  15
             Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga                      Antas 2: Pagtataya
       MGA PAMANTAYAN              MGA KAKAILANGANIN                      Sa Antas ng
                                             Produkto/
   Pangnilalaman     Pagganap       Pag-unawa    Mahahalagang               Pag-unawa         Pagganap
                                             Pagganap
                                   Tanong
            .

E.Karapatan, tungkulin at          May kaakibat      9. Paano
pananagutan                 (katumbas) na      pinangangalagaan ng
(responsibilities) ng            tungkulin at      pamahalaan ang
pakikilahok sa buhay-            pananagutan ang     mamamayan ng
sibiko                   mga karapatan ng    bansa?
o Pagkamamamayan              mamamayan na
o Kalipunan ng mga             pinangangalagaan ng   10. Paano
 Karapatan ng tao             pamahalaan na para   naipapakita ang
                      sa kabutihan ng higit  pagkamamayan sa
o Pananagutan                na nakararami      loob ng klase,
 (responsibili ties) ng                      paaralan at
 mamamayan                             pamayanan?

o Tuwiran at iba pang
 pamamaraan ng
 pakikilahok sa
 pamahalaan

o Pamantayan sa pagpili
 ng lider

o Pambansang Badyet
                                                                 16

								
To top