INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE by gyvwpsjkko

VIEWS: 7 PAGES: 1

									Telephone (013) 2497220                   P O Box 14
Fax (013) 2432550               MIDDELBURG, MPUMALANGA
                                 1050 
E-Mail :  council@stevetshwetelm.gov.za 
                       www.stevetshwetelm.gov.za 


         INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY 

  NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SUPPLY OF ELECTRICITY TO 
  YOUR AREA WILL BE INTERRUPTED ON SUNDAY, 09 SEPTEMBER 
         2007, FROM 08:00 UNTIL 16:00. 

THE INTERRUPTION WILL BE DUE TO MAINTENANCE WORK BY ESKOM 
   ON THE ELECTRICAL SUPPLY IN THE FOLLOWING AREAS: 
        HENDRINA AND KWAZAMOKUHLE 

 NO GUARANTEE CAN BE GIVEN THAT THE SUPPLY WILL REMAIN OFF 
  DURING THE FULL PERIOD MENTIONED, AND CONSUMERS ARE 
  THEREFORE WARNED TO CONSIDER THE SUPPLY ALIVE AT ALL 
              TIMES.         ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER 

  GELIEWE KENNIS TE NEEM DAT DIE ELEKTRIESE TOEVOER IN U 
 GEBIED ONDERBREEK SAL WORD OP SONDAG, 09 SEPTEMBER 2007, 
          VANAF 08:00 TOT 16:00. 

 DIE ONDERBREKING IS AS GEVOLG VAN ONDERHOUDSWERK DEUR 
   ESKOM AAN DIE ELEKTRISITEITSTOEVOER IN DIE VOLGENDE 
              GEBIEDE: 
        HENDRINA EN KWAZAMOKUHLE 

   GEEN VERSEKERING KAN GEGEE WORD DAT DIE TOEVOER 
 GEDURENDE DIE ALGEHELE TYDPERK ONDERBREEK SAL WEES NIE, 
 EN VERBRUIKERS WORD DERHALWE GEWAARSKU OM DIE TOEVOER 
   VIR DIE VOLLE TYDPERK AS STROOMDRAEND TE BESKOU. R. GRUNIG 
TOWN ELECTRICAL ENGINEER/ELEKTROTEGNIESE STADSINGENIEUR

								
To top