antonio-sandu-bibliografie5 by edituralumen

VIEWS: 22 PAGES: 13

									Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

Bibliografie
1. Abhinabagupta, Essenza Dei Tantra, (Tantra Sara) în Gnoli, Raniero (traducere şi comentarii), Editura Biblioteca Universale, Rizzoli, 1990 2. Abhinavagupta Paratrisika Vivarana în Abhinavagupta a Trident of Wisdom în Sing, Jaideva (traducere şi adaptare) State University of New-York Press, Suny Series in Tantric Studies, SUA, 1989 3. Abhinavagupta Tantra Loka în Raniero Gnoli La luce de le Sacre Scriture, classicii Utet, EdituraBoringheri, Torino 1972 4. Achimescu, Nicolae Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002 5. Agop, Marcel GravitaŃia, Editura Graphix, Iaşi, 1992 6. Aitareya, Upanişad în Upanişad, Editura Herald, Bucureşti 2006 7. Andrei, Petre prelegeri de Istoria filosofiei de la Kant la Schopenhauer, Editura Polirom, 1997 8. Antonescu, Mădălina Virginia Identitatea europeană între Turnul Babel şi spiritualitatea creştin ortodoxă în vol. Antonescu, Mădălina Despre Europa, Editura Lumen, Iaşi, 2006 9. Avalon, Arthur Mahanirvanatantra, Bucureşti, Editura Deceneu, 1995 10. Baghiu, Bogdan Scurtă istorie a logosului, Editura Lumen, Iaşi, 2006 11. Bandle, R.Grinder, J. The structure of magic, Frogs Into Princess EdituraScience & Behavior Books Palo Alto, California, 1975 12. Barrow, D. John Mic tratat despre nimic, Editura Tehnică Bucureşti, 2006 130

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

13. Barrow, John D. Originea Universului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 14. Bercea, Radu Studiu introductiv la Cele mai vechi upanişade, în Volumul Cele mai vechi upanişade, Bucureşti, 1993 15. Bhagavad Gita, Editura Societatea InformaŃia, Bucureşti, 1992 16. Bhavan Pradesh The UltimateTeaching of Lord Bhairava, New York state University Press Library of Congress, USA, 1998 17. Biru, Emanuela Carmen Constantin Noica în context european, Editura Muşatinia, Roman, 2004 18. Biru,Emanuela Carmen Constantin NOICA – Problema omului în lumea contemporană, în - Antonescu, Mădălina Despre Europa, EdituraLumen, Iaşi, 2006 19. Blaga, Lucian Opere, vol. 8, Trilogia cunoaşterii, Editura Minerva, 1983 20. Bohm, David Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Bucureşti, Editura Humanitas 1995 21. Botezatu, Petre Cauzalitatea fizică şi panquantismul, Editura Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, 2002 22. Brhadaranyaka, Upanisad în Cele mai vechi Upanişade, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1993 23. Brown, Dan Codul lui Davinci, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 24. Capra, Fritjor Taofizica, Editura Tehnică, Bucureşti,1995 25. Celmare Ştefan, Perspective epistemologice, Editura UniversităŃii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1993 26. Celmare, Ştefan Studii de teoria cunoaşterii Editura UniversităŃii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1996 27. Celmare, Ştefan Studii de filosofie, Editura Junimea, Iaşi, 2006 28. Ciulei, TomiŃă De sensu. Încercarea istorico metodologică asupra empirismului în efortul gnoseologic, Editura Lumen, Iaşi, 2006 131

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

29. Codreanu, Theodor Transmodernismul , Editura Junimea, Iaşi, 2005 30. Cojocaru, Ştefan Metode apreciative în asistenŃa socială, Editura Polirom, Iaşi, 2005 31. Cristea, Alin Etica postmodernă. Paradoxuri. Antinomii. Echivocuri. În Revista Perspective 32. Culianu, Ioan Petru Eros şi magie în Renaştere 1484, Editura Nemira, Bucureşti,1994 33. Culianu, Ioan Petru ExperienŃe ale extazului , Editura Polirom, Iaşi, 2004 34. Dalai-Lama, Comorile budismului tibetan, Editura Herald, Bucureşti, 2002 35. Davies, Paul Ultimele trei minute ale universului, Editura Humanitas, Bucureşti,1992 36. Descartes Discurs asupra metodei, Editura Mondero, Bucureşti, 2003 37. Deshimaru,Taisen Zen adevărat, Editura Axis mundi, Iaşi, 1993 38. Deussen, Paul Filosofia Upanişadelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994 39. Deutsch, David Textura realităŃii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 40. Dorofte, Tatiana Orientări şi tendinŃe în psihoterapia contemporană, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1991. 41. Drăgănescu, Mihai Profunzimea lumii materiale, Editura Politică, Bucureşti, 1979 42. Drăgănescu, Mihai InformaŃia materiei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990 43. Dumitriu, Anton Eseuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986 44. Dumitriu, Anton Retrospective, Editura Tehnică, Bucureşti,1991 132

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

45. Dyczkovski, S. G. Mark (traducător şi comentator) The Stanzas on Vibration, State University Of New York Press, Allrany, SUA, 1992 46. Dyczkovski, S. G. Mark The Doctrine of Vibration, an Analysis of the Doctrines and Practices of Kashmir Shivaism, State University of New York Press, SUA, 1987 47. Einstein, Albert Cum văd eu lumea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 48. Eliade, Mircea Istoria credinŃelor şi ideilor religioase, vol. II, III, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 49. Eliade, Mircea Drumul spre Centru, Editura Univers, Bucureşti, 1991 50. Eliade, Mircea Patanjali şi yoga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992 51. Eliade, Mircea Morfologia religiilor Prolegomene, Editura Jurnalul literar, Bucureşti, 1993 52. Eliade, Mircea Yoga-nemurire şi libertate, Editura Humanitas, Bucureşti,1994 53. Eliade, Mircea Tratatul de istoria religiilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 54. Everett, Hugh Relative date formulation of quantum mechanica Reviev of Modern Physics, vol. 29, 1957 55. Evola, Julius Yoga secretă a puterilor divine, Bucureşti, Editura Deceneu, 1996 56. Feugo, Pierre Cinci feŃe ale zeiŃei, Bucureşti, Editura Sophia, 1996 57. Feynman, Richard Despre caracterul legilor fizicii, Editura Pergament, Bucureşti 2006 58. Flonta, Mircea PrefaŃă în volumul Kuhn, Thomas Structura revoluŃiilor ştiinŃifice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997 59. Fotea, Şerban FulguraŃia iubirii, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004 133

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

60. Fotea, Şerban Semiotica cuantică a limbajului arhetipal, Editura Lumen, 2006 61. GavriluŃă, Nicu Mişcări religioase orientale O perspectivă socio antropologică asupra globalizării practicilor yoga, Editura Prozopress, Cluj Napoca, 2006 62. George, Al. Sergiu Samkhia – karika, EdituraSocietatea InformaŃia, Bucureşti, 1993 63. Ghideanu, Tudor Ekpirosis sau Posesia focului, Editura Institutului NaŃional pentru Societatea şi Cultura Română, Bucureşti, 1999 64. Ghideanu, Tudor Kant şi postmodernismul, în vol. Ghideanu, Tudor (coord.) Integrare europeană prin educaŃie multiculturală, Editura Lumen, Iaşi, 2003 65. Govinda, Lama Angarika MeditaŃia creatoare şi conştiinŃa multidimensională, Editura Herald, Bucureşti 2001 66. Grof, Stanislav Beyond the brain, Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy, State University of New Zork Press, 1985 67. Grof, Stanislav Jocul cosmic. Naştere, sex şi moarte: Legătura cosmică, Editura Antet, Bucureşti, 2006 68. Grof, Stanislav M.D., The adventure of self-discovery, Dimensions of consciousness and New Perspectives in Psychoterapy and Inner Exploration, State University of New York Press, 1988 69. Grof, Stanislav Psihologia viitorului. LecŃii din cercetarea modernă asupra conştiinŃei, Editura Elena Francisc Publishing, 2005 70. Gulian, C.I. Descartes şi dezalienarea spirituală în Descartes şi spiritul ştiinŃific modern, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990 71. Gupta, Sanyukta Laksmi Tantra, Tantra a Pancontro, text Motilal Banarsidas Publishers PVT. LTD, India, 2003 72. Hawking, Stephan W. Scurtă istorie a timpului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 134

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

73. Hawking, Stephen Visul lui Einstein şi alte eseuri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 74. Hawking, Stephen Universul într-o coajă de nucă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 75. Healey, Richard Filosofia mecanicii cuantice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 76. Heidegeer, Martin Repede pe drumul gândirii, Editura Politică, Bucureşti, 1978 77. Heidegger, Martin Scrisoare despre umanism, în vol. Heidegger, Martin Repere pe drumul gândirii, Bucureşti, Editura Politică, 1988 78. Heidegger, Martin FiinŃă şi timp, Editura Humanitas, Bucureşti 79. Heisenberg, Werner Imaginea naturii în fizica contemporană, Editura All, Bucureşti, 2001 80. Hopper, T.H. The Unknown Non-Neutral Mass of Univers, in Wormholes and Quasars Rewue no 394: 2001 81. Huzum, Eugen Postmodernitate- postmodernism distincŃii necesare, în Revista de cultură Ekpiros nr. 1 nov. 2002, Editura Lumen, Iaşi, 2002 82. Ionescu, Nae Curs de metafizică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991 83. Jung, Carl G. Puterea sufletului, vol. I-IV, Editura Anima, Bucureşti, 1994 84. Kaltenmerk, Max Lao-Zi şi Daoismul, Editura Symposion, Bucureşti,1994 85. Kant, Immanuel Critica raŃiunii pure, Editura Iri, Bucureşti, 1994 86. Knight, Sue Tehnicile progranării neurolingvistice, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2004 87. Kuhn, Thomas Structura revoluŃiilor ştiinŃifice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999 135

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

88. Lama, Dalai Libertate în exil. Autobigrafia lui Dalai Lama, Editura Lotus, Bucureşti, 1994 89. Lehel Csongor Marko, Dualismul cartezian şi avortul. Două reflecŃii asupra persoanei, Editura Lumen, Iaşi, 2006 90. Lewis, David Despre pluralitatea lucrurilor, EdituraTehnică, Bucureşti, 2006 91. Losski, Vladimir Introducere în teologia ortodoxă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993 92. Lossky, Vladimir Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Editura Anastasia, Bucureşti, 93. Mahayana Vimshika în vol. Tainele învăŃăturilor tibetane de Alexandra David-Neel, Bucureşti, Editura Nemira, 1996 94. Marin, Constantin Filosofia indiană, Izbăvire sufletească prin cunoaştere şi meditaŃie transcedentală, Editura Moldova, Iaşi, 1994 95. Medin, D. L. & Shaffer, M.M, Context theory of classification learning, Psychological Rewiew, 82, 1978 96. Mittelstaedt, Petter Probleme filosofice ale fizicii moderne, Editura ŞtiinŃifică Bucureşti,1971 97. Muller Orkg, Paul Eduardo TheTriadic Heart of Şiva, Kaula Tantricism of Abhinavagupta in the Non-Dual Shaivism of Kaşmir, State University of New-York Press, 1989 98. Nedu, Ovidiu Crian în Comentarii la Aitareya Upanişad, în vol. Upanişad, Editura Herald, Bucureşti, 2006 99. Noica, Constantin Modelul cultural european, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993 100. Noica, Constantin Douăzeci şi şapte de trepte ale Realului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996 101. Noica, Constantin Echilibru Spiritual – Studii şi eseuri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998 102. Odobleja, Ştefan Psihologia consonantistă, Editura ştiinŃifică şi enciclopedică, Bucureşti,1982 103. Otto, Rudolf Sacrul, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992 136

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

104. Padoux, Andre Vac, The Concept of the Word in Selected Hindu Tantras, State University of New York Press,1990 105. Pais, Abraham Niels Bohr -Omul şi epoca, în fizică, politică şi filosofie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 106. Panda, N. C. The Vibrating Universe Motilal Banarsidass Publichers Private Limited Delhi, 2000 107. Park, Robert ŞtiinŃa voodoo Drumul de la prostie la fraudă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 108. Pârvu, Ilie ExistenŃă şi realitate în ştiinŃă şi filosofie, Editura Politică, Bucureşti, 1977 109. Patanjali, Yoga Sutra, Ed Societatea InformaŃia, Bucureşti,1993 110. Patapievici, Horia Roman în prefaŃă la Bohn, David Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Editura Humanitas, 1995 111. Patapievici, Horia Roman Provocarea mecanicii cuantice în Cuvânt înainte la Bohm, David Plenitudinea lumii şi ordinea ei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 112. Petrovici, Ion Introducere în metafizică, Editura Agora, Iaşi, 1992 113. Popescu, Stelian Natura ipotezelor în fizică în XXX ConcepŃii asupra dezvoltării ştiinŃei, EdituraPolitică, Bucureşti, 1978 114. Pratyabhijnahrdayam în Jaideya Singh (traducere şi comentarii) Pratyabhijnahrdayam, The Secret of Self Recognition, Editura Motilal Banarsidass Private Limited, Varanasi, India, 1998 115. Pseudo Areopagitul Dionisie Despre Numele divine Teologia mistică, Editura Institutul European, Iaşi, 1993 116. Râmbu, Nicolae Romantismul filosofic german, Editura Polirom, Iaşi, 2001 117. Rădulescu, M. Sorin Ipoteză şi euristică în cunoaşterea socială, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1944 118. Reeves, Hubert Răbdare în azur, Editura Humanitas, 1993 137

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

119. Roman, Thomas A. Inflating Lorentzian Wormholes in Physical Revue, 15 febr. 1993, vol.41, nr,4C, The American Physical Society 120. Roşca, Ion Rodica Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinŃelor, Editura Lumen, Iaşi, 2007 121. Ruyer, Raymond Gnoza de la Princeton SavanŃi în căutarea unei noi religii, Editura Nemira, Bucureşti, 1988 122. Sanderson, Alexis Review of Eduardo Muller Ortega the Triadik Heart of Şiva:Kaula Tantricism of Abhinavagupta in the Non Dual Şhaiviston of Kaşmir în Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London vol. 53 No. 2, 1990 123. Sandu, Antonio Tehnici în AsistenŃa Socială, Editura Lumen, Iaşi, 2005 124. Sandu, Antonio InterferenŃe Spirituale post moderne, Editura Lumen, Iaşi, 2006 125. Sandu, Antonio în Orientări transmoderne în abordarea realităŃii socio religioase în Revista de Cercetare şi IntervenŃie Socială, vol 14 /din 2006. 126. Sandu, Antonio Postmodernitate şi libertate, în Revista de cultură, Ekpirosis, Editura Lumen, Iaşi, 2006 127. Satyananda Paramahamsa comentariu la Yoga-Sutra în Patanjali, Yoga-Sutra, Editura Herald, Bucureşti, 2006 128. Shankaranarayan S. The Ten Great Cosmic Power, Editura Samata Books, Chennay, India, 2002 129. Silion, Bogdan George FiinŃă şi limbaj, în Revista Ekpirosis nr. 1 Editura Lumen Iaşi 130. Singh, Jaideva (traducere şi comentarii) Şiva-Sutras Yoga supremei identităŃi, Motilal Banassidass Delhi, 2000 131. Singh, Jaideva (traducere şi comentarii), Spanda Karika, Editura Motilal Banarsidass Delhi: Varanasi: Patna, Delhi, 1980 132. Singh, Simon Marea teoremă a lui Fernat, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 138

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

133. Smolin, Lee SpaŃiu, Timp, Univers, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 134. Sparkman, W. U The Region of Uuniverse, in Wormholwes and Quasars No394:2001 135. Spinei, Angela Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării, Editura Lumen, Iaşi, 2006 136. Stan, Gerard Ordinea naturii şi legile ştiinŃei, Editura UniversităŃii “A.I.Cuza, Iaşi”, 2004 137. Stănciulescu, D. Traian Miturile creaŃiei lecturi semiotice, Editura Performantica, Iaşi, 1995 138. Stănciulescu, D.Traian Introducere în filosofia creaŃiei umane, Editura Junimea, Iaşi, 2002 139. Stănciulescu, D.Traian Manu, Daniela M., Metamorfozele luminii, fundamentele biofotonice ale conştiinŃei, Editura performantica, Iaşi, 2003 140. Stănciulescu, Traian, Manu, Daniela, M Metamorfozele luminii fundamente biofotonice ale conştiinŃei, ediŃia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Performantica, Iaşi, 2003 141. Stănciulescu, D. Traian La început a fost semnul. O altă introducere în semiotică, Editura Performantica, Iaşi, 2004 142. Stănciulescu, D. Traian Semiotica iubirii. IniŃiere în ştiinŃa comunicării, Editura Performantica, Iaşi, 2007 143. Stenger, Victor J. The Unconscious Quantum Metaphysics in Modern Phisics and Cosmology, Editura Prometheus Books, 1995, USA, cap. 7 Restoring Reality 144. Stenger,Victor J. Quantum Metaphysics Paper presented at the Conference on Neo Spiritualities, Westminster College, Oxford, EnglandMarch 1995, publicată în Laurence Brown, Bernard C Farr, Joseph Hoffman, Modern Spiritualities, Ed Amherst, NZ: Prometheus Books 1997 145. Steward, Ian Numerele naturii, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2006 139

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

146. Stoica-Constantin, Ana Clark,C. ŞtiinŃa rezolvării conflictelor. Fiecare poate câştiga, Editura ŞtiinŃă şi Tehnică S.A., Bucureşti, 1996 147. Suppes, Patrick Metafizica probabilistă, Editura Humanitas, Bucureşti 1990, pag.160 148. Swayambhu, Parvan The Meening of Experience in Shivaists Agamas, The Divine Life Press, 2001 149. Şiva Sutra în .Dzczkowki S.G Mark -traducător şi comentator- The Aphorisms of Şiva, The Shiva Sutra with Bhaskara s Commentary, the Varttika State University of New York Press 1992 pag. 173 150. Şurubaru, Anamaria Elemente de programare Neurolingvistică, în volumul coord. Cojocaru, Ştefan Sandu, Antonio, AcŃiune socială şi dezvoltare organizaŃională, Editura Lumen, Iaşi, 2002 151. Tamas, Agocs The Mystery of Meaning Bohm and Buddhism, comunicare în cadrul Science and Religion Global Perspectives, June 4-8 -2005 in Philadelphia, PA. USA 152. Toro, T. Fizica modernă şi filosofie, Editura Facla, Timişoara, 1973 153. Tsongkhapa, Şase Yoga ale lui Naropa, Editura Herald, Bucureşti 1999 154. Tucci, Giuseppe Teoria şi practica mandalei cu referire specială la psihologia modernă a adâncurilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 155. Varga, Alexandra Despre Zombi şi alŃi demoni, Editura Lumen, Iaşi, 2007 156. Visser, Matt Wormholes, Baby Universes and Causality in Physical Revue, 15 febr. 1990, vol.41, nr,4C, The American Physical Society 157. Vitsaxis,Vasilis Platon şi Upanişadele, Editura Moldova, Iaşi 1992, pag. 36 140

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

158. Weber, Max Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993 159. Weinberg Dreams of a Final Theory or Life in the Universe in Scientific American, Octomber, 1994Weiten, Wayne Psychology: Themes and Variation, Pacific Grove, Calif. Brooks Cole Publishing Company, 1992, 160. Wheeler, J Article Contributed to the Proceedings ”Some Strangeness in the Proportion”, Proceedings of the Centenary of Enstein s Birth, Editura Harry Woolf, Ch. 22, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1980 161. Wheeler, John Archibald World as system self synthesized by quantum net working in IBM Journal of Research and development vol. 32, 1988 162. Wheeler, John Assessment of Everett s (Relative State Formulation on Quantum Theory), Reviews of Modern Physics, vol. 29, 1957 163. Wigner Ep Symmetries and Reflections, Indiana University Blomington, Indiana, 1967 164. Wurtz, Bruno New Age, Editura de Vest, Timişoara, 1992 165. Zajonc, Arthur Noua fizică şi cosmologie Dialoguri cu Dalai Lama, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006 166. Zi, Lao Cartea despre Dao şi Putere, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 167. Zimmer, Heinrich Introducere în civilizaŃie şi arta indiană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983 168. Zimmer, Heinrich Mituri şi simboluri în civilizaŃia indiană, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994 169. *.* Bardo Thodol în CăbuŃi, Horia Al. Cartea tibetană a morŃilor, ColecŃia revistei „Arca”, Arad 1992 170. *.* DicŃionar de filosofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978 141

Bibliografie Metafizica cuantică Sandu Antonio www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com

171. Psalmul 81 în *** Psaltirea Prorocului şi Împăratului David, Tipografia Episcopul Vartolomei, 1939, pag. 237 172. *.* Milarepa marele yoghin tibetan, Editura Societatea InformaŃia, Bucureşti, 1991 173. *.* Samkhya Karika, Editura Societatea InformaŃia, Bucureşti, 1994 Surse internet consultate: 1. Clive, Michael Price The Everett Faq sursa: htp/ 2. Germine, Mark The one Mind Model Virtual Brain States and Nonlocality of the ERP http//www.goertzel.org/dynapsyc/2003/onemind.html 3. Goertzel, Ben The All Seeing AI UniversalMind Simulation as a Possible Path to Stably Beevolent Superhuman AI http//www.goertzel.org/dynapsyc/2004/allsseeingAI.html 4. htp/www.metanexus.net/conference2005/papers.asp 5. http//:www 15 brinkster. Com /insistea/ciber-relatia.htm 6. http//www.goertzel.org/dynapsyc/1995/tgermine.html 7. http//www.goertzel.org/dynapsyc/2000/freewil.htm 8. http//www.goertzel.org/dynapsyc/2002/fractalpsyche.ht 9. http://www.colorado.edu//philosophz//vstenger//qua ntum//qmed.html 10. Magee, Mike Time and The Kalachakra, sursa internet www.www.cityscope.co.uk 11. Stenger, Victor Natural Explanations for the Anthropic Coincidences htp/www.takreasin.org/articles/antro-philo.pdf 12. Wikipedia (wwwwikipedia.org/wki /hugh-everet) 13. www.hedweb.com/manworld.htm#believes

142


								
To top