Max CAD10

Document Sample
Max CAD10 Powered By Docstoc
					 O revistã pentru toþi profesioniºtii în CAD/CAM/CAE, GIS ºi multimedia
                           Max
                                           Autodesk pune umãrul la
An 4, numãrul 10, aprilie 2002                                           informatizarea României,
                                           interviu cu Waldemar Las-
                           CAD
                                           towski - Autodesk Area Man-
                                           ager Central & Eastern
                 ISSN - 1454 - 3559
                                           Europe
                                           pag. 13

                                           Calitate, nu cantitate!,
                                           interviu cu Marja Laitinen -
                           Autodesk la MAXimum
                                           vicepreºedinte BSA pentru
                                           Europa Centralã ºi de Est
                                           pag. 14

                                           Primele hãrþi digitale
                                           pentru cadastrul feroviar
                                           pag. 25


                                           Land Desktop R3 cel mai
                                           bun program pentru
                                           amenajarea teritoriului
                                           pag. 30                                           În Irlanda, nu se CADe
                                           sã lucrezi fãrã
                                           Autodesk
                                           pag. 44


                                           Fã-þi casa în opt ore!
                                           pag. 46


                                           Armistiþiu între BSA
                                           ºi piraþii software
                                           pag. 75


                                           CAD Market
                                           pag. 79

                      Your success is the measure of ours!
                              Editatã de A&C INTERNATIONAL S.A.
                     La Autodesk gãseºti
                        ºi programe
                       "studenþeºti".
                                                   numai
                                                    80
                                                   USD

                                                   80 USD **
                                                   pânã pe 31.05.2002
                                                   100 USD **
                                                    dupã 1.06.2002
        Eºti elev, student, cadru didactic sau doctorand?
    Vrei un program legal de ultimã generaþie, la un preþ simbolic?

  Cumpãrã software “studenþesc” cu numai 80                                 USD!
Autodesk Inventor Series R5.3 include programele AutoCAD Autodesk MAP R5* program care pune la dispoziþia inginerilor ºi
2002, AutoCAD Mechanical 6, Autodesk Mechanical Desktop 6 ºi managerilor din utilitãþile publice (regiile de alimentare cu apã,
Autodesk Inventor 5.3 - noua tehnologie adaptivã pentru gaze, energie etc) hãrþi precise ºi instrumente pentru analiza GIS.
proiectarea mecanicã 3D.
                                   Programele menþionate includ toate capabilitãþile versiunilor
Autodesk Architectural Desktop R3.3     * prima soluþie de comerciale, au o valabilitate de 2 ani din momentul instalãrii ºi
                                   sunt însoþite de manuale de instruire în format digital.
proiectare arhitecturalã destinatã modelelor 2D ºi 3D care pune În schimb, nu sunt upgradabile, nu pot fi folosite în scopuri
la dispoziþia utilizatorilor unelte pentru proiectare ºi elaborare a comerciale, profesionale sau în alte activitãþi generatoare de
documentaþiei.                            profit, ci doar pentru studiu si instruire.

Autodesk VIZ 4 program bazat pe arhitectura deschisã
                            (*)
                              Programele înglobeazã toate funcþionalitãþile software-ului
a lui 3D Studio MAX care se adreseazã arhitecþilor, AutoCAD 2002.
designe-rilor ºi în general tuturor celor interesaþi de
vizualizarea 3D.
                            (**)
                               Preþurile nu includ TVA.


   Vizitaþi www.acintl.ro pentru informaþii detaliate despre
   procedura de achiziþionare a programelor studenþeºti!
A&C INTERNATIONAL SA, distribuitor autorizat al produselor Autodesk,
       tel: 01- 250 5315, fax: 01- 250 7774,
       e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
   editorial
Un CADou de nota10
L
     a ora când citiþi aceste rânduri, probabil zeci de          însuºit ºi susþinut de mii
     mii de studenþi români culeg roadele unui demers           de utilizatori, convinºi de
                                        popularitatea ºi perfor-
     educaþional unic pe plan european. Dupã o analizã
                                        manþele programelor cu va-
efectuatã în majoritatea facultãþilor tehnice de stat, a ieºit la       loare de standard. Fãrã
ivealã faptul cã învãþãmântul românesc, asemeni multor             îndoialã, soft-ul a indus un
domenii de activitate, are nevoie urgentã de o infuzie de           fel de dependenþã, pe care o
                                        creeazã numai produsele ºi
software de ultimã generaþie. Deºi valori imateriale, pro-
                                        mãrcile de succes, începând
gramele au darul de a pune lucrurile în miºcare, automa-            cu Coca-Cola – bãutura
tizând procesele tehnologice, dând viaþã calculatoarelor –           rãcoritoare cu gust dulceag –
instrumente puse în slujba omenirii, aflate definitiv în lupta         ºi încheiînd cu indispensa-
de cucerire a viitorului.                           bilul AutoCAD – celebrul
                                        limbaj de comunicare om-calculator “vorbit” de peste 70% din
                                        împãtimiþii ciberneticii ºi de tot atâþia “interlocutori” cu tastaturã ºi
ªi ce software este mai „responsabil” faþã de anii ce vor veni, faþã de    monitor.
priveliºtea oferitã privirilor noastre decât soft-ul de proiectare asistatã
                                        Numãr de numãr, cei mai buni specialiºti din sfera programelor de
de calculator care recompune, cãrãmidã cu cãrãmidã, fiecare obiect,
                                        proiectare, reuniþi într-un adevãrat for de dezbatere, au scris epopeea
clãdire sau entitate care ne populeazã existenþa de zi cu zi?         unui domeniu care se identificã pânã la contopire cu evoluþia
Se vede treaba cã înfiinþarea celor 40 de centre de instruire Autodesk     economiei, cu tribulaþiile dureroase ale industriei, cu lupta pentru
ºi donaþiile de software în valoare de 3,5 milioane de euro n-au fost     supravieþuire a întreprinderilor mici ºi mijlocii, cu perioada de
îndeajuns, iar viitorii specialiºti în Computer Aided Design (CAD)       pionierat a birourilor de proiectare. Încã de la primul numãr, revista a
s-au înmulþit rapid revendicându-ºi cu insistenþã dreptul de a lucra în    oglindit evoluþia unei pieþe de niºã, adresatã celor mai diverse ramuri
permanenþã cu programe noi. CADoul fãcut de Autodesk întrece          ale unei economii care, din nefericire, încã nu-ºi gãseºte ritmul firesc.
orice aºteptare: 42 milioane de euro reprezentând programe de         Fie cã e vorba de arhitecturã sau mecanicã, sisteme geografice
calculator, donaþie ce va rezolva cvasitotal cererea manifestatã în      informaþionale sau multimedia, proiectarea se aseamãnã cu “baletul”
mediul aCADemic. Acest ajutor fãrã precedent, consemnat în           fãcut între procesul creativ ºi cel repetitiv – caracteristic activitãþilor
Parteneriatului încheiat pe 9 aprilie între Ministerul Educaþiei ºi      industriale. Dezamorsând aceastã aparentã contradicþie, soluþiile de
Cercetãrii ºi Autodesk, constituie cea mai mare donaþie fãcutã         proiectare descrise cu lux de amãnunte în MaxCAD ne uºureazã
vreodatã de compania americanã.                        munca, asociindu-i atributul indispensabil al productivitãþii.
Având implicaþii cruciale asupra generaþiei de mâine, evenimentul       Semnalele sosite din partea cititorilor au validat efortul fãcut de
coincide cu apariþia numãrului 10 al revistei MaxCAD, publicaþie        echipa redacþionalã, încurajând-o în abordarea unor teme din ce în ce
tehnicã aflatã în slujba educaþiei ºi perfecþionãrii viitorilor specialiºti,  mai complexe, fie cã era vorba de studii de caz dezvoltate pe
„organ de presã” al proiectãrii asistate, material de studiu pentru mii    marginea implementãrii unor soluþii CAD, ori interviuri, cursuri de
de studenþi ºi profesori, în fapt un altfel de CADou oferit oricui       instruire, ºtiri ºi informaþii.
manifestã un interes pentru aceastã zonã de activitate.            ªi tot în sfera activitãþilor cu impact educaþional se înscrie ºi
Parcã mai ieri prindea contur ideea unei reviste care sã adune în       oferta “studenþeascã”, de programe destinate elevilor, studenþilor,
paginile ei rezultatele cercetãrii întreprinse, timp de douã decenii, de    cadrelor didactice din instituþiile acreditate de Ministerul Educaþiei ºi
Autodesk – cea mai prestigioasã companie dedicatã proiectãrii pe        Cercetãrii. Cu doar 80 de dolari, oricare dintre categoriile menþiona-
PC. ªi astfel, o mânã de ingineri, cu vârste ce nu depãºesc cu mult 30     te poate intra în posesia unor soluþii de proiectare, cu nimic mai
de ani – crescuþi încã din facultate sub zodia produselor Autodesk –      prejos decât “suratele” lor comerciale – toate funcþiile designului
au pus în operã o idee reclamatã insistent de piaþã ºi susþinutã cu      modern, 2 ani valabilitate, manuale de instruire în format digital.
ardoare de Cristian Dumitrescu – preºedinte ºi director executiv al      ªi enumerarea ar putea continua cu zeci de exemple care ilustreazã
A&C INTERNATIONAL.                               un deziderat afirmat la scurt timp dupã Decembrie 1989, în vremea
Cu timpul, de-a lungul celor 10 numere, “Autodesk la MAXimum”,         când se puneau bazele singurei companii al cãrei succes se mãsura
motoul înscris pe frontispiciu a cãpãtat o rezonanþã aparte, fiind       nemijlocit prin prisma succesului clienþilor sãi:


       Your Success Is The Measure Of Ours!
     Max  www.acintl.ro                                                      1
     CAD
MaxCAD aprilie
1   Editoral                    40
                                   2002
                              AutoCAD Map,
                              soluþia idealã pentru
    Un CADou de nota 10                 analize hidrologice
4   Cover story                  43 Cadastrul digital
    A&C simplificã legalizarea software        al României
8   News desk
                           44  AEC
13   Interviuri                     În Irlanda, nu se CADe sã lucrezi fãrã
    Autodesk pune umãrul la informatizarea       Autodesk
    societãþii româneºti, interviu cu
    Waldemar Lastowski, Autodesk Area       46 Fã-þi casã în opt zile!
    Manager Central & Eastern Europe
  14 "Calitate, nu cantitate!", interviu cu Marja  48  Multimedia
    Laitinen - vicepreºedinte BSA pentru        Imperiul Roman "reînviat" cu software
    Europa Centralã ºi de Est.             Autodesk

16   Mecanicã                    54  Aplicaþii & Soluþii
    Autodesk deschide seria programelor         SmartElectric Suite, aplicaþie româneascã
    multifuncþionale: Autodesk Inventor         pentru ingineria electricã
    Series 5.3
                           57 XML, numele de cod
                             al performanþei
19 DesignSpace6.0
                           59 Protejaþi-vã datele pânã
22 Garanþia productivitãþii, hyperMill V6.0       nu e prea târziu!

                           60  Hardware
                              MUTOH reinventeazã
                              reclamele stradale
25   GIS
    Primele hãrþi digitale pentru cadastrul
                           63  Colþul managerului
    feroviar                      De la broºurile electronice la organizaþia
                              electronicã (II)
29 Symbol Manager
                           66  Training
30   Autodesk® Land Desktop R3,
                             Crearea unui ansamblu cu Autodesk
    cel mai bun program pentru
                             Inventor
    amenjarea teritoriului
                           71 Modelare parametrizatã cu Mechanical
35 Rapid, uºor ºi flexibil -               Desktop
  Autodesk MapGuide R6
                           75  BSA
38   Autodesk ecologizeazã
    pãdurile României               79  CAD Market
       Index inserenþi
A&C INTERNATIONAL S.A              Global Helicopter
 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13,          Technology . . . . . . . . . . .11
 15, 25, 27, 28, 31,37,39,           GTCO Calcomp . . . . 46, 58
 42, 44, 43, 45, 46, 51,
 77                       GTX . . . . . . . . . . . . . . . .14

Adobe . . . . . . . . . . . . . .77       Hewlett Packard . . . . . . .31

Alstom Power România . . .            IBM . . . . . . . . . . . . . . . .52                           EDITOR:
  8, 24, 64, 71                                                          A&C INTERNATIONAL S.A.
                         Michelin . . . . . . . . . .. . . . 8
ARCHPLAN "ATLAS" SRL .                                           Str. Constantin Tãnase nr. 15, Sector 2, Bucureºti, cod 73299,
 46                       Metro Cash & Carry . .. . . 8                  tel.: 01 250 7773; 01 250 5315, fax: 01 250 7774,
                                                         e-mail: maxcad@acintl.ro, web site: www.acintl.ro
Autodesk . . . . . . . . . . . . .        Microsoft. . . . . . . . . . .7, 73
 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,                                      Director:                    Colectivul redacþional:
                         Mutoh . . . . . . . . 55, 60, 61
 12, 13, 15, 16, 17, 18,                                        Pãuna Dumitrescu                 Luminiþa Popescu,
 29, 30, 31, 34, 35, 36,            Nikon . . . . . . . 8, 27, 28, 31                                    Oana Lãpãdat,
                                                     Redactor ºef:                  Cristina Bunescu, Liviu Ilinca,
 38, 39, 40, 43, 44, 56,
                         Open Mind . . . .. 22, 23, 24              Sorin Sîrbov                   Narcis Bãrbãrii, Anca Stoian,
 66, 67, 68, 71, 72, 76,
                                                                             Dana Truþã, Alexandru Craiu,
 77, 78                     Oracle . . . . . . . . . . . . . .35          Secretar
                                                     de redacþie:                   Florin Florea
ANSYS . . . . . . . . . . . . .20        Promax . . . . . . .. . . .29, 70            Andreea Boji
                                                                             Colaboratori:
BSA . . . . 74, 75, 76, 77, 78          Rebis . . . . . . . . . . . . . . .45          Director marketing:               Iustin Vlãdescu, Ionel Udeanu,
                                                     Cristian Dumitrescu               Florin Rotaru, Albert Kalman,
Contex . . . . . . . . . . . . . .52       SPI Software . . . . . . . . . 42
                                                     Art director:                  Constantin Bofu, Valeriu
Consistent Software . . . .57          Symantec . . . . . . . . . . 77                                     Manolache, Florin Balcu,
                                                     Pãuna Dumitrescu
                                                                             Valentin Dumitrescu,
Creative Technologies . . 12           Thales Navigation . . . . . .27             Tehnoredactare:                 George Ungureanu,
                                                     Gabriela Stan                  Cristian Matei
Cyco . . . . . . . . . . . . . . . 70      UPC . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Daciafilm . . . . . . . . . . . .48       United Utilities . . . . . . . . 10                ISSN 1454 - 3559                       PRE-PRESS
                                                   Tipar: S.C. IMPRIMERIILE MEDIA PRO S.A.                 ARVIN GRAPHICS
DesKan Express . . . . . .53           WDV . . . . . . . . . . . . . . .55
                                                    Reproducerea în orice limbã, total sau parþial, a conþinutului
Edith Advertising . . . . . .45         XEROX . . . . . . . . . . . . . 53            revistei, fãrã permisiunea editorului, este interzisã.              Ta l o n d e a b o n a m e n t
     Revista MaxCAD se distribuie numai pe bazã de abonament, fiind editatã în ºase numere anual.

         6 Numere ..... 185.000 lei, începând cu numãrul ......................

         12 Numere ..... 300.000 lei, începând cu numãrul .....................

     Nume .................................................. Prenume .....................................................Funcþie....................................................
     Firma....................................................................................................................... Cod Fiscal................................................
     Adresã........................................................................................................................................................................................
     Tel............................................... Fax.......................................................... E-mail...................................................................
     Am expediat cãtre A&C International suma de....................................... lei, cu mandatul poºtal / OP nr. ........................
     din data de ........................ în contul 010217891-1, deschis la ING Bank, Bucureºti, beneficiar A&C INTERNATIONAL
                                                Mecanicã                         Hardware
     Sunt interesat de urmãtoarele domenii:                        GIS                           Dealeri
                                                Arhitecturã / Construcþii                ATC
         Doresc sã îmi trimiteþi facturã                        Personal Solutions Group                 BSA
                                                Document Management                   CAD Market
                                                Multimedia                        Altele
     D e c u p a þ i t a l o n u l º i t r i m i t e þ i - l î m p r e u n ã c u c o p i a O P p e a d r e s a C - t i n T ã n a s e n r. 1 5 , s e c t o r 2 , B u c u r e º t i , c o d 7 3 2 9 9
                                             s a u p r i n f a x l a n r. 2 5 0 7 7 7 4
  Cover story
A&C simplificã
                                              îºi asumã un risc foarte mare, pedepsele
                                              fiind, cel puþin pânã în prezent, mai mult
                                              simbolice.
                                              Poliþia estimeazã cã, dacã în cazul
                                              drogurilor rata profitului este de 100%, în


legalizarea software
                                              cazul software-ului piratat profitul
                                              ajunge la 900%.
                                                    O linie de contrafacere a
                                              CD-urilor software ºi audio costã 2 mi-
                                              lioane de dolari. În plus, punerea ei în
                                              funcþiune ºi comercializarea propriu-zisã
                                              a “clonelor” presupun operaþiuni interna-
                                              þionale, outsourcing, know-how, personal
                                              de specialitate, mijloace fixe adecvate,
                                              reþele de distribuþie ºi multe alte lucruri.
                                              Pentru a induce în eroare organele de
                                              control, falsificatorii produc cel mult 30%
                                              din CD-uri în condiþii legale, pentru
                                              diferiþi contractanþi, restul pânã la 100%
                                              din producþie fiind realizat în condiþii
                                              ilegale.
                                                    Astfel de CD-uri contrafãcute
                                              sunt foarte greu de deosebit de cele
                                              originale. Datoritã ambalajelor identice, a
                                              manualelor de instruire ºi a elementelor
                                              de secretizare foarte bine falsificate,
                                              poliþia are mari probleme în a depista
                                              astfel de “clone”. Diferenþele sunt inse-
      Alianþa Internaþionalã pentru   asupra respectãrii dreptului de proprietate  sizabile, iar producerea diferitelor pãrþi
Proprietatea Intelectualã (IIPA) a      intelectualã ca fiind una dintre condiþiile  componente se realizeazã cel mai adesea,
publicat recent un raport adresat Depar-   admiterii României în rândurile organi-    în þãri aflate pe continente diferite, de
tamentului de Stat în care reproºeazã     zaþiei.                    unde ºi dificultatea monitorizãrii întregu-
autoritãþilor române cã sunt inactive ºi cã                         lui proces. Programele se vând în maga-
nu acþioneazã eficient în vederea             Pirateria de lux         zine în toatã regula, iar preþul nu diferã cu
diminuãrii pirateriei software. Potrivit                          mult de cel al produselor autentice.
raportului, României îi va fi retrasã          Informaþii recente aratã faptul        Prin urmare, nu peste multã
clauza naþiunii celei mai favorizate dacã   cã un alt tip de piraterie software, mai   vreme sunt ºanse ca România sã “benefi-
reprezentanþii statului nu vor lua urgent   sofisticatã, este pe cale sã pãtrundã în   cieze” de toate tipurile de piraterie:
mãsuri corespunzãtoare. IIPA 2002       România. Un fost angajat al Interpolului   hard-disk loading (HDL), piraterie
SPECIAL REPORT face câteva sugestii      acredita ideea cã una din fabricile de    stradalã ºi piraterie de “calitate supe-
privind ameliorarea acestei situaþii     CD-uri contrafãcute, care a fost dezafec-   rioarã”. Deoarece la noi în þarã aproape 8
recomandând autoritãþilor sã acorde      tatã ºi mutatã în Bulgaria ºi ulterior    programe din 10 sunt folosite ilegal,
pedepse aspre, inclusiv privarea de      în Ucraina, ar putea fi amplasatã, la     bugetul de stat a pierdut peste 450
libertate pentru cei care vând calculatoare  o “aruncãturã de bãþ” în Republica      milioane de dolari, reprezentând taxe ºi
cu software preinstalat fãrã licenþã     Moldova, þarã în care legislaþia în      impozite neîncasate, iar nenumãrate
(hard-disk loading).             materie de proprietate intelectualã este   locuri de muncã n-au mai putut fi create
      Totodatã raportul scoate în    cvasiinexistentã.               în industria de software.
evidenþã faptul cã cei 10 inspectori ai         Pirateria de lux, sau de înaltã
Oficiului Român pentu Drepturile de      calitate, este o afacere extrem de profi-          Simplu ºi legal
Autor nu sunt suficienþi pentru a       tabilã, care aduce beneficii de 9 ori mai
desfãºura o activitate eficientã de      mari decât traficul de stupefiante. De         Ca membru comitetului local al
combatere a criminalitãþii software.     aici ºi interesul manifestat de lumea in-   Business Software Alliance România,
      Pe de altã parte, Comunitatea   terlopã, care pe lângã sumele fabuloase    A&C INTERNATIONAL a luat atitudine
Europeanã ne atrage atenþia frecvent     pe care le obþine pe aceastã cale nici nu   împotriva acestui fenomen, folosind toate


                                                         Max
        4                                                 CAD
                                                            www.acintl.ro
   Cover story
mijloacele, resursele ºi expertiza pentru a     Autodesk - National Major Agreement -,     programe nelicenþiate. De acum pânã în
contribui la diminuarea ratei pirateriei      de care au beneficiat în ultimul deceniu    februarie 2003 avem posibilitatea sã
software. Având în vedere dimensiunile       Uniunea Arhitecþilor, Asociaþia Românã     intrãm în legalitate, beneficiind de un
îngrijorãtoare ale fenomenului, compania      a Antreprenorilor din Construcþii,       discount de pânã la 25%, precum ºi de
a organizat o conferinþã de presã cu titlul     Asociaþia Inginerilor Constructori       toate avantajele ce decurg din achizi-
“A&C simplificã legalizarea software”.       Proiectanþi de Structuri, Asociaþia      þionarea softului prin reþeaua de dealeri
Cristian Dumitrescu, preºedinte ºi direc-      Românã de Cartografie, Seracom Engi-      autorizaþi”, a declarat Constantin
tor executiv A&C INTERNATIONAL           neering SRL ºi Asociaþia Patronalã de     Sãvulescu,    preºedintele    Uniunii
SA, a propus mai multe mãsuri de ame-        Cadastru ºi Geodezie.             Geodezilor din România.
liorare a acestei situaþii ce afecteazã grav                                 Parteneriatul este benefic
imaginea þãrii.                      Reduceri pentru asociaþiile       pentru membrii UGR deoarece numai
      „Prin încheierea unor contracte           profesionale            companiile care deþin software licenþiat
de legalizare, ai cãror termeni vor rãmâne                             au dreptul sã contracteze lucrãri de
confidenþiali, ne manifestãm disponibili-           În cadrul aceleiaºi întâlniri cu   cartografie ºi geodezie.
tatea de a acorda consultanþã ºi condiþii      presa, Cristian Dumitrescu a relatat           Strategia Autodesk de sprijinire
de achiziþie particularizate în funcþie de     despre acordul semnat cu Uniunea        a informatizãrii societãþii româneºti ºi de
solicitãrile fiecãrui beneficiar. Sprijinim     Geodezilor din România. “Toþi membrii     creºtere a productivitãþii instituþiilor,
toate societãþile comerciale ce doresc       uniunii beneficiazã de reduceri de pânã la   asociaþiilor ºi societãþilor care îºi
sã-ºi reconceapã activitatea pe baze        25% la achiziþionarea programelor       desfãºoarã activitatea în domeniul
legale, facilitând folosirea exclusivã a      Autodesk. Ei vor avea acces la soluþii de   proiectãrii are în vedere încheierea ºi a
produselor software cu licenþã Autodesk,      proiectare performante, suport tehnic ºi    altor parteneriate de acest tip.
Microsoft, Adobe, Symantec ºi            consultanþã”.                      Cristian Dumitrescu a abordat
Macromedia”, a declarat Cristian               Uniunea Geodezilor din Româ-     în cadrul conferinþei de presã subiectul
Dumitrescu.                     nia are 3000 de membri – persoane fiz-     pirateriei software din universitãþile
      În cadrul campaniei “A&C         ice, specialiºti în geodezie, cartografie ºi  româneºti. Potrivit unor estimãri recente,
simplificã legalizarea”, compania oferã tu-     cadastru.                   gradul de piraterie software în rândul
turor societãþilor, instituþiilor ºi asociaþiilor       “Folosind în special AutoCAD,    studenþilor este de 100%, motiv pentru
interesate posibilitatea de a folosi numai     membrii Uniunii Geodezilor din Româ-      care, odatã ajunºi în companii de stat sau
software licenþiat, fãrã a suporta consecin-    nia elaboreazã planuri ale unor terenuri ºi  particulare tinerii angajaþi nu trateazã
þele nerespectãrii legii dreptului de autor.    imobile apelând uneori, din nefericire, la   achiziþia de software licenþiat ca pe o
      Cristian Dumitrescu a arãtat                              îndatorire prevazutã de lege.
cã astfel de contracte de legalizare au                                   Pentru a oferi totuºi, tinerilor
permis mai multor zeci de firme sã-ºi                               posibilitatea de a se instrui la standardele
desfãºoare activitatea în mod legal, sã                              occidentale farã a fi nevoiþi sã încalce
menþinã raporturi comerciale sãnãtoase                               legea, A&C ºi Autodesk vor demara un
cu clienþii ºi partenerii de afaceri. “Prop-                            proiect de sprijinire a sistemului de
unem autoritãþilor sã adopte o regle-                               învãþãmânt tehnic.
mentare cu privire la obligativitatea                                    “Vom dona unui numãr de 22 de
tuturor societãþilor cu capital de                                 centre universitare programe CAD în
stat ºi privat de a menþiona în bilanþul                              valoare comercialã de peste 42 milioane
contabil seriile programelor utilizate                               de euro. Vom desfãºura cu sprijinul firmei
în activitatea curentã.”, a spus                                  americane Autodesk cea mai mare cam-
Cristian   Dumitrescu-President/CEO                               panie de donaþii din Europa. E o investiþie
A&C INTERNATIONAL SA.                                       pe termen lung, care le va oferi tinerilor
      Cristian Dumitrescu a relatat,                             români posibilitatea de a fi competitivi ºi
de asemenea, zecilor de jurnaliºti                                 de a ocupa mai târziu poziþii de top în
prezenþi la conferinþa de presã despre                               ierarhia unor companii de prestigiu.”
rezultatele remarcabile obþinute în acest                                  Autodesk a început sã ajute
domeniu de Garda de Finanþe din Italia,                              România încã din 1992, oferind gratuit,
rezultate concretizate în scãderea                                 pânã acum, universitãþilor tehnice
spectaculoasã a gradului de încãlcare a                              software de proiectare, în valoare
proprietãþii intelectuale.                                     comercialã de peste 3.500.000 de euro.
      Pe de altã parte, A&C a înlesnit
semnarea unor acorduri de colaborare cu                                             Sorin Sîrbov


     Max  www.acintl.ro                                                 5
     CAD
Cover story
     Max
6    CAD
        www.acintl.ro
ne ws
desk
                         Metro Cash&Carry îºi face cumpãrãturile la Autodesk
   Autodesk modeleazã
    noul sediu al BRD            Departamentul de arhitecturã al companiei Metro Cash&Carry România proiecteazã
                        birouri ºi spaþii de depozitare cu software Autodesk. Deoarece încã de la apariþia
 Banca Românã pentru Dezvoltare ºi-a      versiunii Architectural Desktop R2 arhitecþii de la Metro folosesc software
 înzestrat departamentul de proiectare     Autodesk, dorind sã-ºi îmbunãtãþeascã randamentul de proiectare, au instalat
 cu software Autodesk de ultimã         software din ultima generaþie, ADT R3.3.
 generaþie. Programele de notorietate      Metro AG este un concern german care opereazã în domeniul comerþului, al doilea
 mondialã Autodesk Architectural Desk-     ca importanþã pe plan european. Mai mult de 42% din volumul total al vânzãrilor
 top R3.3, Autodesk Symbols 2000 Archi-     sunt înregistrate în magazinele din afara Germaniei. Concernul a fost creat în 1996
 tectural Library ºi 3D Studio Viz R3i     ºi deþine peste 2.100 de magazine în 22 de state din Europa, precum ºi în Maroc ºi
 vor fi “puse la treabã” pentru a imagina    China.
 elegantele birouri ale
 prestigioasei instituþii bancare.            Michelin & Autodesk merg "ca pe roate"
 Software-ul, cu o valoare de peste 30.000
 de euro, este destinat proiectãrii în     Fabricile Victoria Floreºti ºi Silvania Zalãu ale concernului multinaþional
 domeniul construcþiilor ºi în cel al                     Michelin au investit aproape 130.000 de euro în
 arhitecturii, urmând a sluji la proiectarea                        programe de proiectare Autodesk,
 noului sediu al BRD din Bucureºti.                            AutoCAD, Mechanical Desktop ºi
 Revista Emerging Markets Investor a                           Inventor. Grupul Michelin produce
 atribuit BRD - Groupe Société Générale                         anvelope pentru toate tipurile de
 premiul de “Cea mai bunã bancã din                          vehicule: biciclete, automobile, camioane,
 România în anul 2001”. BRD - Groupe                        motociclete, avioane ºi trenuri.
 Société Générale are peste 900.000 de                       În fiecare zi compania produce la nivel
 clienþi ºi 186 de sucursale, agenþii ºi                      mondial aproape 850.000 de anvelope
 reprezentanþe în 80 de þãri ale lumii.                      diferite, cu greutãþi care variazã între 200
                                          de grame ºi 5 tone.

ABB Canada proiecteazã cu Inventor               Cross-upgrade sau cum se pot
Datoritã performanþelor deosebite în realizarea
ansamblelor, ABB Canada a ales Autodesk
                                  economisi 1000 de euro
Inventor, ca soluþie pentru proiectarea          Autodesk oferã utilizatorilor programelor AutoCAD
echipamentelor de uscare a hârtiei. Programul                                 þ
                              LT 2000/2000i/2002 posibilitatea de a face, la un pre
este uºor de învãþat ºi de utilizat, oferind
compatibilitate totalã cu platforma AutoCAD.        foarte avantajos, cross-upgrade la AutoCAD 2002,
Graþie rezultatelor obþinute, departamentul de       AutoCAD Mechanical R6, Autodesk Inventor Series
proiectare al ABB Canada ºi-a propus sã          5.3 sau Autodesk Architectural Desktop 3.3.
foloseascã numai software Autodesk cu
capabilitãþi 3D.                      Detalii la telefoanele 01-250 5315, 01-250 7774.


                    Staþiile japoneze Nikon au “învãþat” limba românã
              A&C INTERNATIONAL SA a realizat prima versiune în limba românã a programului ºi a manualelor
              de utilizare care însoþesc staþiile totale japoneze Nikon DTM - 501. Echipamentele din acestã gamã
              servesc la efectuarea mãsurãtorilor topografice, în domeniul cadastrului ºi în cel al construcþiilor.
              Seria Nikon DTM - 501 reprezintã cea mai performantã familie de echipamente din aceastã categorie
              de instrumente de mãsurã.
              Echipamentele dispun de un sistem de mãsurare optimizat care conferã acurateþe ºi fiabilitate
              superioare, putând mãsura unghiuri ºi distanþe, timp de aproape 15 ore fãrã întrerupere. Cele trei staþii
              din aceastã gamã au o masã redusã, sunt simplu de folosit ºi funcþioneazã impecabil în orice condiþii
              meteorologice – ploaie, vânt, ninsoare etc.


                                                        Max
       8                                                 CAD
                                                           www.acintl.ro
                                 ne ws
                                 desk
   Programe Autodesk            Autodesk "emite" prin CATV
  la preþuri "studenþeºti"         Din ce în ce mai des în ultima vreme firmele de
A&C INTERNATIONAL SA a lansat         televiziune prin cablu îºi modernizeazã activitatea
versiunile studenþeºti ale programelor de   apelând la programe bazate pe sisteme geografice
proiectare dezvoltate de compania       informaþionale.
americanã Autodesk: Autodesk Inventor     Cu puþin timp în urmã, filiala din Timiºoara a companiei
Series R5.3, Autodesk Architectural      de televiziune prin cablu UPC România SA a achiziþionat
Desktop R3.3, Autodesk VIZ 4, Autodesk    binecunoscutul program Autodesk Map 5. Destinat ingineri-
MAP R5. Preþul unui program este de 80    lor ºi managerilor din regiile de utilitãþi, programul pune la dispoziþia
de dolari (fãrã TVA) pânã pe 31.05.2002    utilizatorilor hãrþi precise ºi instrumente pentru analizã GIS.
ºi de 100 de dolari (fãrã TVA) dupã      Angajaþii companiei de televiziune prin cablu UPC realizeazã cu Autodesk
acestã datã, adicã de circa 40 de ori mai   Map 5 proiectul reþelei CATV ºi conectarea abonaþilor la o bazã de date
mic decât cel al versiunilor comerciale.
                       centralizatã.
Oferta se adreseazã exclusiv elevilor,
studenþilor, cadrelor didactice din      "Ne ajutã foarte mult la aflarea unor date despre numãrul abonaþilor, al
învãþãmântul de stat sau din facultãþile   gospodãriilor conectate, a plãþilor care se efectueazã", a precizat Dan Cazacu,
ºi instituþiile acreditate de Ministerul   director de dezvoltare UPC România.
Educaþiei ºi Cercetãrii, precum ºi      Unul dintre liderii comunicaþiilor în bandã largã, compania United
doctoranzilor. Comenzile pot fi efectuate   Pan-Europe Communications (UPC), cu sediul în Amsterdam, activeazã în
pe site-ul www.acintl.ro sau prin       18 þãri. UPC furnizeazã servicii de televiziune prin cablu în aproape 11 milioane
reþeaua de dealeri autorizaþi de       de locuinþe, este provider de Internet pentru 500.000 de abonaþi ºi de servicii de
A&C INTERNATIONAL.              telefonie fixã pentru 446.000 de gospodãrii.
Cererile vor fi onorate pe baza unei
adeverinþe eliberate de instituþia de     www.upccorp.com
învãþãmânt ale cãror cursuri sunt
frecventate de solicitant ºi a unei copii
dupã documentul care atesta statutul
acestuia.                    Oscar pentru Autodesk
Programele menþionate înglobeazã toate
funcþionalitãþile versiunilor comerciale,   Filmului “Stãpânul inelelor: Frãþia inelului”
au o valabilitate de 2 ani din momentul    i-a fost decernat premiul Oscar pentru efectele video
instalãrii ºi sunt însoþite de manuale de   realizate cu programele Discreet de la Autodesk .
instruire în format digital. În schimb, nu  În ultimii 7 ani, programele dezvoltate de
sunt upgradabile, nu pot fi folosite în    Autodesk au fost folosite în aproape toate filmele
scopuri comerciale, profesionale sau în    nominalizate la Oscar, la secþiunea Efecte
alte activitãþi generatoare de profit, ci   Vizuale. Toate cele 3 filme incluse anul acesta -
doar pentru studiu ºi instruire.       Inteligenþa Artificialã, Pearl Harbour ºi Stãpânul
"România va trebui sã urmeze exemplul     inelelor: Frãþia inelului - au fermecat audienþa
þãrilor avansate în materie de respectare   cu videoefecte create cu programele inferno®
a copyright-ului dacã doreºte sã dezvolte   ºi flame® de la Discreet.
o industrie puternicã de software. Prin    Multiplu laureat al premiului Oscar, filmul “Stãpânul inelelor: Frãþia inelului”
lansarea acestor programe la costuri     recreazã un întreg univers fantastic, în care zeci de personaje de basm – care
modice, elevi, studenþi, cadre didactice ºi  mai de care mai uimitor - istorisesc întâmplãrile imaginate J.R.R. Tolkien.
doctoranzi vor putea utiliza software de   Secvenþele fantastice ºi imaginile reale au fost combinate pentru a da viaþã unei
proiectare de ultimã orã, iar         povestiri feerice, înþesatã de întâmplãri neprevãzute ºi priveliºti memorabile.
achiziþionarea produselor cu licenþã nu
                       Aceastã primã ecranizare a trilogiei a fost posibilã graþie efectelor video
va mai fi obstrucþionatã de lipsa de
                       realizate de o echipã de regizori, editori de imagine ºi graficieni instruiþi sã
fonduri, a declarat Cristian Dumitrescu
– preºedinte ºi director executiv al A&C   foloseascã programele inferno ºi flame de la Autodesk.
INTERNATIONAL SA.               Discreet aniverseazã anul acesta 10 ani de activitate, programele sale fiind
Informaþii suplimentare despre        preferate, în mod constant, de cele mai mari case de producþie cinematograficã.
procedura de achiziþionare a programelor   Dintre filmele cãrora le-a fost decernatã statueta de aur pentru efecte video
studenþeºti, pe site-ul www.acintl.ro.    amintim Forrest Gump, Ziua Independenþei, Titanic, Matrix ºi Gladiatorul.   Max  www.acintl.ro                                             9
   CAD
ne ws
desk
   Contract de 3,8 milioane USD între Autodesk ºi United Utilities
 Autodesk, cel mai mare producãtor de       Afacerile desfãºurate de United Utilities   De asemenea, a oferit servicii de
 soluþii de proiectare pe PC, va furniza     se axeazã pe oferirea de servicii în      alimentare cu apã ºi de canalizare pentru
 departamentului de distribuþie a energiei    domeniul utilitãþilor publice, în teleco-   3 milioane de clienþi.
 electrice al companiei britanice United     municaþii, managementul mijoacelor       Eficientizarea activitãþii utilitãþilor
 Utilities programe GIS în valoare de 3,8     fixe, customer management outsourcing.     publice – în speþã a societãþilor de
 milioane de dolari. În plus, Autodesk va     Compania a construit aproape 60.000 de     distribuþie a energiei electrice ºi a apei –
 acorda ºi suport tehnic timp de 3 ani, ceea   km de reþele electrice, care deservesc     pe baza platformei GIS concepute de
 ce marcheazã cel mai substanþial contract    peste 2 milioane de utilizatori din      Autodesk va genera o economie de 650
 încheiat în 2001 de divizia GIS a Autodesk.   nord-vestul Angliei.              milioane de dolari în urmãtorii 5 ani.
          Aniversare Autodesk                             programe pentru proiectare pe PC,
                                                 acoperind peste 70 % din piaþã.
Compania americanã Autodesk sãrbã-        La eveniment va fi prezentã ºi Carol      Furnizând o gamã variatã de soluþii pentru
toreºte 20 de ani de la înfiinþare. Cu acest   Bartz- President/CEO Autodesk care se     mecanicã, inginerie, arhitecturã, GIS,
prilej, pe 25 aprilie, conducerea companiei    va adresa jurnaliºtilor, împãrtãºindu-le    construcþii civile, multimedia ºi efecte
ºi principalii clienþi participã în Elveþia, la  viziunea companiei despre viitoarele      speciale, Autodesk este prezentã în peste
Neuchatel, la inaugurarea Autodesk        strategii din domeniul proiectãrii asistate.  160 de þãri ale lumii, care însumeazã mai
EMEA Executive Briefing Centre.          Autodesk este cel mai mare producãtor de    bine de 4 milioane de utilizatori.


                                 A&C pe locul 43 în www.top100.ro
                         Site-ul al companiei A&C INTERNATIONAL SA a realizat un salt spectaculos
                         în Romanian Top 100 - ajungând pe poziþia 43, la secþiunea “Calculatoare &
                         Internet”. Evenimentul coincide cu remodelarea structuralã ºi graficã a acestei
                         pagini de Web prin prisma noilor cerinþe în materie de informare, comunicare ºi
                         comerþ electronic.
                         În noua formulã, site-ul prezintã toate soluþiilor de proiectare bazate pe software
                         Autodesk, echipamente hardware de ultimã generaþie ºi colecþia revistei
                         MaxCAD, singura publicaþie din România consacratã profesioniºtilor în CAD,
                         CAM, CAE ºi multimedia. Totodatã, conþine secþiunea “forum” dedicatã
                         dezbaterii problematicii CAD, o zonã de “download”, ºtiri, promoþii, informaþii
                         despre cursurile de instruire susþinute de A&C prin ROCADA - ROmanian CAD
                         Academy, precum ºi oferta de servicii furnizate de companie: consultanþã,
                         scanare, vectorizare ºi desenare.
                         Nu în ultimul rând, site-ul permite utilizatorilor sã comande online, cu o reducere
                         de 5%, gama de produse software retail distribuite de A&C.
                                                             www.acintl.ro

                                                            Max
        10                                                    CAD
                                                               www.acintl.ro
                                  ne ws
                                  desk
 Hummer H2 proiectat cu             Metodica de proiectare
  Autodesk Inventor             cu programul AutoCAD 2000
                          A apãrut lucrarea didacticã “Metodicã de
Cu Autodesk Inventor, cea mai      proiectare cu programul AutoCAD 2000” scrisã de
importantã inovaþie din ultimii     inginer Gheorghe Olaru. Lucrarea reprezintã un
17 ani în materie de software      ghid sistematizat ce utilizeazã o sintaxã concisã ºi
pentru mecanicã, vehiculul militar    numeroase exemple grafice, permiþând însuºirea
de teren Hummer H2 va fi proiectat    rapidã a programului AutoCAD 2000 pentru
ºi construit într-un timp record.    editarea desenelor, proiectarea ºi reprezentarea pe
Fiind într-o cursã contra        calculator a obiectelor 2D ºi 3D.
cronometru, constructorul american         Lucrarea respectã regulile desenului tehnic, conþine noþiunile teoretice necesare
                     înþelegerii ºi efectuãrii comenzilor ºi este editatã într-un format redus, pentru a fi
al vehiculului off-road Hummer H2
                     utilizatã uºor. În plus, cursul conþine o anexã care descrie cele mai recente apariþii din
a apelat la un birou de proiectare
                     domeniul proiectãrii asistate, termenii de specialitate folosiþi fiind traduºi pe înþelesul
specializat în industria         tuturor. Materialul didactic are o structurã gradatã, fiind uºor de întrebuinþat datoritã
constructoare de maºini care       cuprinsului ce înlesneºte gãsirea oricãrei noþiuni.
foloseºte cel mai performant            Cartea este recomandatã elevilor, studenþilor, desenatorilor, proiectanþilor care
program de proiectare mecanicã -     vor sã-ºi însuºeascã rapid metodele de proiectare pe calculator, fiind totodatã un îndrumar
Autodesk Inventor.            de folosire a programului AutoCAD 2000. ”Metodica de proiectare cu programul
“ Majoriatea proiectelor de acest    AutoCAD 2000” costã 90.000 de lei ºi poate fi comandatã la adresa CP 74 – 29, Bucureºti.
gen din industria automobilului
dureazã între 2 ºi 3 ani. Noi însã      China cumpãrã 10.000 de Autodesk Inventor
ne-am propus sã scoatem maºina
pe piaþã în numai 16 luni.         Compania Navalã de Stat a Chinei,       Capabilitãþile de colaborare oferite de
Modelele tridimensionale create cu    aflatã în topul primelor 100 de firme ale   Autodesk Inventor îi ajutã pe proiectanþii
Autodesk Inventor permit         þãrii, va cumpãra în urmãtorii trei ani    întreprinderii navale sã efectueze
proiectanþilor sã simuleze        10.000 de licenþe de Autodesk Inventor     schimbul de informaþii între birourile de
funcþionarea celor mai complicate    Series. Programele au fost alese ca urmare   proiectare ºi proprietarii de nave, avantaj
ansambluri mecanice, avantaj care    a funcþiilor de modelare mecanicã tridi-    care va conduce la creºterea calitãþii
se materializeazã în economisirea    mensionalã. Aderarea Chinei, al treilea    produselor ºi a profitabilitãþii. “Autodesk
de timp ºi bani prin eliminarea     producãtor de nave din lume, la Organiza-   joacã un rol strategic în sprijinirea politicii
fazei de concepere a prototipurilor.   þia Mondialã a Comerþului a impus mo-     chineze de implementare a noilor
                     dernizarea urgentã a infrastructurii      tehnologii. Colaborãm îndeaproape cu
                     tehnologice, inclusiv a echipamentelor ºi   specialiºtii chinezi pentru a le permite
                     programelor folosite în sfera construcþiilor  acestora sã fructifice la maxim avantajele
    50 % reducere           navale. “Dorind sã-ºi menþinã competitivi-   oferite de Autodesk Inventor, software de
  pentru VIZ 4 comandat         tatea în industria navalã, China este decisã  proiectare 3D”, a precizat Robert Kross -
  împreunã cu ADT 3.3         sã-ºi modernizeze capacitatea de proiec-    vicepreºedinte Manufacturing Division
                     tare, factor esenþial în procesul de      Autodesk.
Cea mai performantã suitã de       retehnologizare. Autodesk Inventor are      Compania navalã chinezã are o capaci-
programe pentru proiectare        avantajul de a facilita tranziþia cãtre    tate anualã de producþie de peste 3 milioane
arhitecturalã ºi vizualizare – VIZ 4   designing-ul secolului XXI”, a menþionat    de tone, înregistrând în 2001 un venit de 1
ºi Architectural Desktop 3.3 - costã   Cristian Dumitrescu - President / CEO     miliard de dolari, douã treimi din aceastã
cu peste 1000 de euro mai puþin,     A&C INTERNATIONAL SA.             sumã provenind din export.
numai pânã la 31.05.2002.
Autodesk® Architectural Desktop
3.3 este prima soluþie de proiectare    Elicoptere propulsate cu Autodesk Inventor
arhitecturalã dedicatã modelelor 2D   Autodesk, cea mai mare companie de software de proiectare, a anununþat cã Glob-
ºi 3D care asigurã libertate totalã de  al Helicopter Technology, firma specializatã în proiectarea de elicoptere
creaþie, iar Autodesk® VIZ 4 se     comerciale ºi militare a renunþat la programele SolidWorks în favoarea soluþiei de
adreseazã arhitecþilor, designerilor   proiectaremecanicã Autodesk Inventor. Compania a preferat Autodesk Inventor
ºi celorlalþi profesioniºti care
vizualizeazã proiecte 3D.        pentru acurateþea acestuia, uºurinþa de folosire ºi multiplele funcþionalitãþi care
                     mãresc productivitatea, reduc costurile ºi contribuie la creºterea profitabilitãþii.

    Max  www.acintl.ro                                              11
    CAD
ne ws
desk
                 Seminar BSA “Criminalitatea software ºi combaterea sa”
                                 BSA România a organizat la Sinaia, în perioada 28.02 - 1.03,
                                 seminarul ”Criminalitatea software ºi combaterea sa”.
                                 La eveniment au participat Marja Laitinen, vicepreºedinte BSA
                                 pentru Europa Centralã ºi de Est, Nicolae Burchel, reprezentant
                                 BSA pentru România, manageri ai companiilor care alcãtuiesc
                                 comitetul local al BSA- Autodesk, Adobe, Macromedia ºi
                                 Microsoft - precum ºi cadre de poliþie angrenate în lupta
                                 împotriva pirateriei software. Cu aceastã ocazie reprezentanþii
                                 instituþiilor care au ca obiect de activitate vegherea respectãrii
                                 dreptului de proprietate intelectualã au fãcut un schimb de
                                 exeperienþã ºi au fost înºtiinþaþi privitor la modalitãþile cele mai
                                 eficace de depistare a “piraþilor”. De asemenea, au fost discutate
                                 acþiunile incluse în campania”Armistiþiu” conform cãreia
                                 companiile care se decid sã intre în legalitate, într-un interval
                                 de 60 de zile, sunt exonerate de sancþiunile prevãzute în Legea
                                 Copyright-ului. În finalul dezbaterilor au fost analizate cele mai
Marja Laitinen-vicepreºedinte BSA pentru Europa Centralã     interesante cazuri instrumentate de organele de poliþie, BSA
ºi de EST ºi reprezentanþii autoritãþilor române         decernându-le acestora diplome de merit.


  Software Autodesk           Hãrþi digitale pentru Regatul Marocului
  cu 25 % reducere                 Creative Technologies, partenerul        Autodesk este prima companie din
                     francez al companiei Autodesk, a început     lume care a furnizat o soluþie GIS integratã,
Compania americanã Autodesk ºi      implementarea sistemului de cadastru       la nivel de întreprindere, bazatã pe un server
Uniunea Geodezilor din România      digital din Maroc. Soluþia aleasã se bazeazã   web. În prezent, peste un milion de persoane
au încheiat un acord de colaborare    pe Autodesk MapGuide ºi Oracle Spatial,     de pe toate continentele folosesc programele
- MAJOR ACCOUNT AGREEMENT         fiind conceputã cu scopul de a armoniza     dezvoltate de divizia GIS de la Autodesk.
– potrivit cãruia toþi membrii      bazele de date specifice cadastrului ºi           ªi în România sunt operaþionale
uniunii vor beneficia de reduceri     documentele tehnice asociate, într-o singurã   mai multe soluþii GIS dezvoltate pe platforma
de pânã la 25% la achiziþionarea     bazã de date unificatã: Oracle/ Oracle Spa-   Autodesk. Una dintre acestea, realizatã
programelor Autodesk.           tial Database. Totodatã, beneficiarii acestui  cu sprijinul companiei A&C a fost datã
Acordul face parte din strategia     sistem modern vor avea acces online la o     în folosinþã la Sucursala de Transport a
Autodesk de sprijinire a         gamã variatã de informaþii, cât ºi la schiþele  Energiei Electice Sibiu ºi are ca scop
informatizãrii societãþii româneºti    diferitelor parcele de teren incluse într-un   conectarea judeþelor Sibiu, Alba, Braºov
ºi de creºtere a productivitãþii     registru cadastral.               ºi Mureº. Soluþia permite accesarea,
instituþiilor, asociaþiilor ºi            Fãrã a se deplasa la faþa locului,  interogarea ºi distribuirea prin Internet a
societãþilor care îºi desfãºoarã     utilizatorii pot vizualiza harta unei propri-  datelor de tip hãrþi scanate sau vectoriale,
activitatea în domeniul proiectãrii.   etãþi ºi a zonelor învecinate ºi au posibili-  vederi în plan, desene tehnice, date de
UGR are filiale în toate judeþele     tatea sã onsulte starea juridicã a lor.     inventar.
þãrii ºi în Municipiul Bucureºti ºi
numãrã peste 3000 de membri -
persoane fizice - majoritatea        Staþiile japoneze Nikon “au pus ochii”
specialiºtilor români din domeniile
geodeziei, cartografiei ºi cadastrului.
                          pe mãnãstirile portugheze
De prevederile acestui acord,
                     Dupã evaluarea tuturor echipamentelor de pe piaþã, Institutul pentru Patrimoniul
valabil pânã în februarie 2003,      Arhitectural din Portugalia a ales echipamentele Nikon în scopul de a realiza
beneficiazã orice companie care      proiectul privind pãstrarea ºi protejarea mãnãstirilor din secolul al XII-lea.
dovedeºte cã are cel puþin un       Echipamente de mãsurare fãrã reflector (Laser Class I), staþiile totale NIKON
angajat membru al UGR. Totodatã,     NPL-350 au caracateristici tehnice remarcabile, motiv pentru care au fost
pe perioada menþionatã, companiile    preferate de specialiºtii portughezi care se ocupã de restaurarea monumentelor
beneficiare vor fi protejate       istorice de patrimoniu. În alegerea echipamentelor companiei japoneze Nikon,
împotriva sancþiunilor prevãzute     a cântãrit foarte mult maniera simplã ºi rapidã de utilizare a acestora, avantaj
în Legea dreptului de autor.       apreciat de arheologii ºi arhitecþii din echipa de restaurare.


                                                         Max
      12                                                  CAD
                                                            www.acintl.ro
                   interviuri
                          Autodesk pune umãrul
                          la informatizarea României
                          Interviu cu Waldemar Lastowski, Autodesk Area Manager Central & Eastern Europe

                                                   greutãþi. Nu în ultimul rând, noi abordãm
                          “Autodesk doreºte sã extindã            cu toatã atenþia problemele de software
                          reþeaua de dealeri, a centrelor          management, pentru a fluidiza activitatea
                          de dezvoltare ºi de training            companiilor care utilizeaza marca Autodesk.
                          pentru a oferi celor peste 4            S.S.: Va influenþa Internetul maniera de
                          milioane de utilizatori, servicii         achiziþionare a produselor Autodesk?
                          profesionale ºi soluþii de ultimã         W.L.: Nu comerþul electronic este cel care
                          orã”, Waldemar Lastowski -             transformã profund activitatea curentã ºi
                          Area Manager Central &               productivitatea, ci posibilitatea de comuni-
                          Eastern Europe, Autodesk.             care prin Internet, intranet ºi LAN. Aºadar,
                                                   “comunicarea” este cuvântul cheie, iar tran-
                                                   sferul de date este o consecinþã a acesteia.
Compania americanã Autodesk a încheiat       România vor achiziþiona produse Autodesk
                                                   Software-ul Autodesk din familia Design
un Parteneriat pe termen lung cu Ministerul    reduceri de 25%, iar Centrul de Pregãtire
                                                   2002 înglobeazã tehnologiile Internet,
Educaþiei ºi Cercetãrii, menit sã ofere un     ºi Perfecþionare din cadrul societãþii Termo-   fãcând posibilã transmiterea online a
sprijin consistent ºi de lungã duratã proiec-   electrica S.A. ºi Comisia Naþionalã de       proiectelor ºi a datelor care compun orice
tului “e-Europe” ºi strategiei guvernamen-     Cadastru vor primi gratuit software de       proiect. Astfel, avem certitudinea cã orice
tale de informatizare a societãþii româneºti.   proiectare. Totodatã, prin distribuitorul sãu   componentã digitalã a unui proiect va fi
Consecvenþi acestor obiective, Autodesk a     A&C INTERNATIONAL, ce opereazã în         disponibilã tuturor membrilor echipei, în
decis sã contribuie la modernizarea dotãrii    România de peste 11 ani, Autodesk acordã      orice fazã a procesului de design. Spre
materiale din 22 de universitãþi de stat, în    tuturor companiilor ce folosesc programe      exemplu, în cazul unui bloc proiectat cu
concordanþã cu standardele occidentale, prin    fãrã licenþã, consultanþã gratuitã ºi condiþii   Autodesk Architectural Desktop, fiecare
donaþia a 7724 licenþe software de proiectare,   preferenþiale în vederea încheierii de con-    tehnician, inginer sau arhitect va putea
în valoare comercialã de 42 milioane de euro.   tracte de legalizare cu termeni confidenþiali.   vizualiza în orice moment structura, etajele,
                          S.S.: O datã cu lansarea familiei de        dimensiunile, tipurile de finisaje ºi toate ce-
                          produse Design 2002, intenþioneazã         lelalte aspecte legate de clãdirea respectivã.
S.S.: Autodesk a decis sã efectueze în Ro-
                          Autodesk sã-ºi schimbe strategia de        Mai mult decât atât, beneficiarul dispune de
mânia cea mai mare donaþie de software
                          vânzãri?                      opþiunea de a comanda materialele de con-
din Europa. În ce constã acest ajutor
                          W.L.: Nu. Autodesk nu intenþioneazã sã       strucþie de care are nevoie. Toate aceste ca-
oferit þãrii noastre?
                          modifice aceastã procedurã bazatã pe o       pabilitãþi pe care le-am enumerat nu sunt de
W.L.: Aceastã donaþie de software este
                          strânsã colaborare cu partenerii locali. Mai    domeniul viitorului, ci sunt deja operaþionale.
numai o parte a sprijinului pe care Autodesk
intenþioneazã sã-l acorde României. Este un    mult decât atât, doreºte sã extindã reþeaua de   S.S.: Autodesk a desfãºurat anul trecut o
proiect major ºi nu se rezumã la distribuirea   dealeri, a centrelor de dezvoltare ºi de trai-   campanie globalã de upgrade. Care au
unor CD-uri cãtre studenþi, ci înseamnã      ning, pentru a oferi celor peste 4 milioane de   fost rezultatele acesteia?
punerea la dispoziþia profesorilor a pro-     utilizatori, servicii profesionale ºi soluþii de  W.L.: Deºi poate pãrea surprinzãtor, þãrile
gramelor necesare în procesul de învãþã-      ultimã orã. De altfel, piaþa ºi partenerii ne   din Estul Europei au înregistrat cel mai
mânt ºi înfiinþarea unor noi centre Autodesk    stimuleazã sã ne diversificãm portofoliul     rapid ritm din întreaga Europã. ªi asta
de instruire. Ceea ce urmãreºte Autodesk      software ºi sã îmbunãtãþim permanent        deoarece în aceastã zonã, comunicarea me-
este încheierea unui Parteneriat Strategic cu   relaþiile cu clienþii.               sajului nostru a fost foarte eficientã, deter-
statul român, prin care sã fie realizate ºi alte  Totuºi, în ultima vreme, în Statele Unite ºi    minând un numãr semnificativ de companii
acþiuni pe direcþia intensificãrii colaborãrii   în Uniunea Europeanã devine tot mai        sã facã upgrade de la AutoCAD R14 la
companiei americane cu þara dumneavoas-      evident cã tradiþia lansãrii anuale a unor noi   AutoCAD 2002, sau la produse verticale
trã. Deja, Autodesk a pus la dispoziþia stu-    versiuni, nu mai este de actualitate. Acum     cum ar fi Autodesk Inventor, Mechanical
denþilor ºi doctoranzilor români versiunile    ne adresãm direct anumitor pieþe verticale,    Desktop, Autodesk Map sau Architectural
educaþionale ale produselor sale, la preþuri    elaborând programe actualizate de câte ori e    Desktop. A fost un proces complex care a
preferenþiale ce reprezintã în medie, o redu-   necesar, pentru a reacþiona mai rapid la      angrenat sute de companii ºi specialiºti,
cere de 400% din valoarea comercialã        solicitãrile utilizatorilor. Aceastã abordare   consecinþele extrem de benefice mãsurân-
acestor produse. În plus, membrii Uniunii     este menitã sã confere mai multã flexibili-    du-se în timp economisit, productivitate
Geodezilor ºi ai Asociaþiei Patronale de      tate, fãrã de care partenerii ºi beneficiarii   crescutã, ºi nu în ultimul rând, în bani.
Cadastru, Cartografie ºi Geodezie din       soluþiilor de proiectare ar întâmpina mari                   Sorin Sîrbov
interviuri
Calitate, nu cantitate!
Interviu cu Marja Laitinen - BSA Vice President pentru
Europa Centralã ºi de Est
Marja Laitinen s-a nãscut în Finlanda ºi este de     toþi cei implicaþi în lupta împotriva pirateriei soft-
profesie avocat. A început sã lucreze pentru Business  ware, situaþia actualã din þara dumneavoastrã.
Software Alliance în 1993, iar din 1999 rãspunde de         De asemenea, vizita mea a avut ca scop
activitatea þãrilor din Europa Centralã ºi de Est.    participarea la masa rotundã organizatã la Sinaia
Business Software Alliance este o organizaþie      în perioada 28 februarie – 1 martie sub genericul
internaþionalã înfiinþatã cu scopulul de a combate    “Criminalitatea software ºi combatarea sa” ºi la
utilizarea ilegalã a programelor de calculator, în    conferinþa de presã cu acelaºi nume organizatã la
temeiul legislaþiei corespunzãtoare fiecãrei þãri. BSA  Bucureºti, în data de 2 martie. În cadrul acestor
                                                          Marja Laitinen – vicepreºedinte
reuneºte o parte a celor mai mari producãtori      evenimente a fost anunþatã declanºarea campaniei      BSA pentru Europa Centralã ºi
de software din lume, cum ar fi Microsoft Corpora-    “TRUCE” în România, acþiune ce vizeazã informa-      de EST
tion, Autodesk Inc., Symantec Corporation, Adobe     rea publicã prin strategii de publicitate ºi relaþii
Systems Inc., Bentley Systems Inc. ºi Lotus Develop-   publice, în legãturã cu efectele negative asociate
ment Corporation.                    criminalitãþii software. Totodatã, aceastã campanie       “Rata pirateriei
                             prevede acordarea unei perioade de “armistiþiu” în        din România,
S.S.: Care sunt principalele obiective ale vizitei    care companiile utilizatoare de software fãrã licenþã
dumneavoastrã în România?                îºi pot legaliza programele instalate. De asemenea, la       de 77%, este
                             Sinaia, reprezentanþii autoritãþilor implicate în          inacceptabil
M.L.: În primul rând, mã aflu în România pentru a    respectarea legii dreptului de autor au fost înºtiinþaþi       de mare”,
analiza împreunã cu Oficiul Român pentru Drep-      cu privire la obiectivele campaniei ºi modalitãþile      Marja Laitinen –
turile de Autor (ORDA), Institutul pentru Cercetarea   concrete de îndeplinire a acestora.
ºi Prevenirea Criminalitãþii (ICPC) din cadrul            Campania “TRUCE”, al carei impact a
                                                           BSA Vice President
Inspectoratului General al Poliþiei, biroul local al   fost testat în mai multe þãri, este structuratã în trei   pentru Europa Cen-
Business Software Alliance (BSA) ºi în general cu    etape: pre-campanie, armistiþiu ºi post-armistiþiu. În      tralã ºi de Est
                       “a              dio”
                                     rhivelor tradiþionale...
                               Acum e disponibilã ºi în România
                                   noua versiune
                                GTXImage CAD PLUS 2000!
                         Soluþiile GTX integreazã desenele create
                         manual într-un mediu CAD
                         Funcþiile raster ºi vector hibrid curãþã,
                         editeazã ºi convertesc imaginile scanate
                         Soluþiile GTX permit companiilor sã fie
                         mai productive, sã-ºi micºoreze cheltuielile       Where Paper and
                         ºi sã gestioneze eficient documentele
                         tehnice.                         CAD Connect


                        Seria GTXRaster CAD® pentru utilizatori AutoCAD
                        Seria GTXImage CADTM soluþia stand-alone

       Programele GTX sunt distribuite de A&C INTERNATIONAL SA, tel.: 250 5315, fax: 250 7774,
                   e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
                  interviuri
etapa iniþialã de douã luni, companiilor ce    sider cã Poliþia joacã un rol determinant în    M.L.: CALITATE, NU CANTITATE -
doresc sã-ºi regândeascã activitatea pe baze    acest domeniu ºi vreau sã evidenþiez rezulta-    aceasta trebuie sã fie deviza. Este adevãrat cã
legale, li se solicitã un audit intern ce va    tele înregistrate de cãtre inspectorii IGP prin   cele peste 250 de controale efectuate la
reflecta natura soft-ului utilizat ºi numãrul de  raidurile efectuate. Însã, lupta cu pirateria    diverse companii ºi instituþii din România
licenþe necesare. În perioada de “armistiþiu”,   software trebuie sa fie un proces continuu, alt-  reprezintã un numãr considerabil; din pãcate
companiile care ºi-au anunþat intenþia de a    fel, aºa cum s-a întâmplat ºi în România, în    însã, efectele acestor raiduri sunt destul de
intra în legalitate nu se vor afla sub incidenþa  urmã cu 4 ani, când rata pirateriei a înregistrat  inconsistente. Dupã cum am remarcat în alte
Legii Dreptului de Autor. În fine, dupã      o creºtere de 2% faþã de anul precedent,      þãri europene, cea mai eficientã modalitate de
consumarea ultimei etape care va consta în     gradul de încalcare a legii tinde sã creascã.    diminuare a fenomenului pirateriei software
efectuarea de controale mizãm pe o scãdere a    Vreau sã subliniez faptul cã, dacã o piaþã de    este instrumentarea ºi mediatizarea unor
ratei pirateriei ºi o creºtere a gradului de    software cum este cea a României nu va       cazuri cu rezonanþã de încãlcare flagrantã a
responsabilitate în rândul utilizatorilor de    cunoaºte cât mai rapid o scãdere a ratei pira-   legii copyright-ului. Mã refer la companii
software. În primãvara anului viitor urmeazã    teriei, marii producãtori ca Autodesk sau      mari depistate în “offside” care sunt aduse
a fi datã publicitãþii rata pirateriei corespun-  Microsoft vor continua sã existe, în schimb,    în instanþã, judecate ºi foarte grav pedepsite
zãtoare anului 2002 ºi abia atunci vor putea fi  grav afectatã va fi industria localã de software.  pentru ilegalitãþile sãvârºite. De pildã, cea
mãsurate efectele campaniei iniþiate cu      De altfel, faptul cã produsele software dez-    mai grea pedeapsã a fost pronunþatã recent
aceastã ocazie.                  voltate în România sunt piratate chiar în þara   în Cehia, unde un “pirat” a fost condamnat la
                          lor de origine, este motivul pentru care doi    5 ani de închisoare. E obligatoriu ca ºi în
SS: Cum apreciaþi activitatea desfãºuratã     dintre producãtorii locali ºi-au anunþat intenþia  România sã fie popularizate astfel de cazuri,
în România de reprezentanþii BSA,         de a deveni membrii în comitetul local al      ceea ce presupune acþiuni de control repetate
ORDA ºi IGP în vederea combaterii         BSA, ceea ce este o veste foarte încurajatoare.   întreprinse la firme importante de stat sau
pirateriei software?                Totodatã, vânzarea la colþ de stradã a       particulare. Toate aceste demersuri vor avea
M.L.: Cred cã activitatea acestora este      CD-urilor piratate este deosebit de nocivã     ca rezultat scãderea ratei pirateriei, protejarea
pozitivã, însã rata pirateriei de 77% este     asupra imaginii unei þãri ºi cred cã România,    industriei româneºti de software, crearea
inacceptabil de mare. Comparând-o cu rata     prin implicarea oficialitãþilor sale, poate ºi   unui climat investiþional de naturã a încuraja
corespunzatoare Europei de Est - 67% sau cu    trebuie sã întreprindã ceva în acest sens.     ºi atrage producãtori externi precum ºi un pas
cea din zona occidentalã - 34%, este evident                              înainte în eforturile susþinute ale României de
cã România are probleme serioase pe care tre-   S.S.: Ce strategie veþi pune în aplicare,      aderare la structurile euro-atlantice.
buie sã le rezolve cât de curând posibil. Con-   anul acesta, în România?                               Sorin Sîrbov


                      Salvaþi copiii strãzii!
  De fiecare datã când cumpãraþi software de la A&C INTERNATIONAL S.A., un procent
  din încasãri este donat fundaþiei Stavropoleos care asigurã adãpost, hranã ºi asistenþã
  medicalã celor 40 de copii de la Centrul Social ,,Sf. Dimitrie” din Bucureºti.
                                                     Panã acum, zeci de firme au
                                                     contribuit indirect la sprijinirea
                                                     acestui proiect umanitar: Alstom
                                                     Power România SRL, CONEL
                                                     S.A., Aversa S.A., SDFEE
                                                     Deva, Compania Naþionalã a
                                                     Huilei, Electrolux România,
                                                     Kvaerner IMGB SA, METRO
                                                     Cash&Carry România SRL,
                                                     RATB, Universitatea Tehnicã de
                                                     Construcþii Bucureºti.
 Informaþii suplimentare la A&C INTERNATIONAL S.A. tel: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
 Mecanicã
Autodesk deschide seria programelor multifuncþionale
Autodesk Inventor Series 5.3
                       de compania Autodesk pentru domeniul       Scalarea textelor – corelarea înãlþimii
Autodesk Inventor Series 5.3         mecanic, având avantajul cã pot fi rulate ºi  textelor între model space ºi paper space;
include Autodesk Mechanical          independent. Astfel, Autodesk Inventor       i-drop – noua tehnologie de la
Desktop, dezvoltat pe             Series 5.3 se adreseazã utilizatorilor care  Autodesk permite crearea ºi accesarea
platforma AutoCAD ºi             cunosc deja platforma AutoCAD ºi care pot   modelelor din AutoCAD direct de pe
Autodesk Inventor, noul model         învãþa în acelaºi timp Inventor.        reþeaua localã sau Internet. Astfel, prin
                                               simpla operaþie de Drag-and-Drop se pot
de proiectare 3D pentru                                   introduce direct în desenul dumneavoas-
industria mecanicã.                  AutoCAD 2002              trã modele provenind de pe Web, de la
Acum, ambele tehnologii sunt              Noua versiune de AutoCAD       producãtori diferiþi;
incorporate într-o singurã          2002 introduce câteva funcþionalitãþi       Design XML – reprezintã un limbaj
soluþie, uºor de utilizat ºi care       importante, precum:              (schemã) asemãnãtor cu HTML-ul pentru
eliminã nevoia alegerii între          Cotarea asociativã – legatura dinamicã    comunicarea ºi transferul datelor direct
proiectarea 2D ºi 3D.             dintre obiectele geometrice ºi dimensiunile  pe Internet;
                       corespunzãtoare (fig. 1);             The Standards Manager – asocierea
                                               diverselor standarde (mod de reprezentare,
      La începutul lunii februarie                           layere, culori, tipuri de linii, texte etc.) cu
compania Autodesk a lansat pe piaþã noul                           desenul curent.
program Autodesk Inventor Series 5.3,
destinat atât utilizatorilor programelor
dezvoltate pe platforma AutoCAD, cât ºi                            AutoCAD Mechanical 6
celor care doresc un software de proiectare                            Power Pack
intuitiv ºi usor de învãþat. Noul produs
                                                Cam Design and Analysis – crearea de
utilizeazã cea mai recentã tehnologie de
                                               came liniare, circulare ºi cilindrice, dar ºi
proiectare 3D/2D ºi include Autodesk
                                               posibilitatea de generare a programului
Mechanical Desktop 6 dezvoltat pe
                                               de comandã numericã ºi salvare a fiºierului
platforma AutoCAD ºi Autodesk Inventor
                                          Fig. 1  în format *.DXF ºi *.TXT (fig. 3);
5.3 pentru proiectele 3D din industria
mecanicã. Utilizatorii programelor       Block attribute manager - editarea ºi
AutoCAD, AutoCAD Mechanical ºi        modificarea blocurilor cu atribute fãrã
Autodesk Mechanical Desktop pot folosi    explodarea acestora;
în continuare sistemul de proiectare ºi     Layer Tools – cu cele douã noi utilitare
fiºierele de tip DWG ºi în acelaºi timp pot  Layer Translator, convertirea desenelor de
învaþa ºi utiliza cea mai nouã tehnologie   la un anumit standard de layere la altul,
de proiectare 3D – Autodesk Inventor.     folosind o referintã, respectiv un desen de
Putem spune cã Autodesk Inventor Series    bazã, ºi Layer Previous, care permite
5.3 include cele mai noi programe din     operaþii de UNDO ºi ZOOM asupra
domeniul mecanic, ºi anume AutoCAD      layerelor (fig. 2);
                                                                  Fig. 3
2002, AutoCAD Mechanical 6, Autodesk
Mechanical 6 ºi Autodesk Inventor 5.3.                              Spring Design and Analysis – de
                                               acum, crearea ºi calculul arcurilor de
                                               compresiune, întindere, torsiune ºi arcuri
  Ce facilităţi oferă                                   disc sunt posibile intr-o singura fereastrã
 cele patru programe?                                    de dialog, inclusiv alte calcule necesare
                                               ºi tabele care pot fi inserate în format;
     Programele    care  compun                            Hole charts – se creeazã douã tipuri de
Autodesk Inventor Series 5.3 includ cele                           tabele, unul în care sunt specificate tipul
mai noi versiuni ale programelor dezvoltate                    Fig. 2  gãurilor, denumirea, standardul ºi numãrul


                                                          Max
       16                                                  CAD
                                                             www.acintl.ro
                                                             Mecanicã

acestora, iar al doilea tabel reprezintã lista   3D Manipulator – o unealtã care te      prin definirea formei unei piese în
cu coordonatele "x,y" pentru fiecare tip de   ajutã la miºcarea de rotaþie sau translaþie a  contextul unui ansamblu, utilizând metoda
gaurã selectatã (fig. 4);            unei piese dintr-un ansamblu, dar ºi la     click-and-drag introdusã în Autodesk
                         vizualizarea ansamblului în modul        Inventor 5, prin mutarea geometriei unei
                         "explodat";                   feþe pe altã piesã ºi prin transferarea
                          Mass Properties Calculations – o       planului de lucru pe altã piesã.
                         fereastrã îmbunatãþitã de dialog pentru
                         caracteristicile unei piese ºi cu posibili-    Assembly Design Enhancements
                         tatea exportului de date;                 Autodesk Inventor 5.3 îmbunã-
                          Spring – patru tipuri de arcuri ca entitãþi  tãþeºte crearea schiþelor în contextul unui
                         parametrice: de compresiune, întindere,     ansamblu. Când defineºti o piesã în
                         torsiune ºi arcuri disc 3D;           contextul unui ansamblu cu comanda
                          Hole Charts – un nou tabel de gãuri.     "create sketch" poþi trata feþe active ale
                              Pe lângã toate aceste funcþionali-  piesei, prioritar, în selectare. Aceastã
                         tãþi, pachetul Power Pack este complet     opþiune reduce timpul pentru comanda
                   Fig. 4
                         integrat atât cu AutoCAD Mechanical, cât    "select other", necesarã pentru crearea
 Enhancements of Bill of Material and      ºi cu Autodesk Mechanical Desktop ºi      unei piese în contextul unui ansamblu.
Balloons – se pot introduce acum, pe lângã    cuprinde peste 1.200.000 de repere stan-
caractere alfanumerice, ºi numerele       dardizate din 18 standarde internaþionale,    Conservarea feþelor
corespunzãtoare reperelor ansamblului;      ANSI, BSI, DIN, ISO, CSN, GB etc.             Opþional a fost introdus în co-
  Scalarea automatã a simbolurilor                               manda Chamfer caracteristica "Preserve
mecanice                                             all features". Acest lucru oferã posibili-
 Translator IGES – se pot importa/ex-       Autodesk Inventor 5.3             tatea de a realiza teºirea feþelor chiar
porta date de tip CAD între alte programe;         Programul Autodesk Inventor 5.3    dacã teºitura întâlneºte o altã geometrie.
 "Save as" – fiºierele create cu AutoCAD    introduce câteva funcþionalitãþi menite     (fig.7, fig. 8).
Mechanical 6 se pot salva în AutoCAD       sã îmbunãtãþeascã procesul de proiectare:
Mechanical 2000i, dar ºi în AutoCAD       un nou nucleu de modelare Autodesk®
R14, AutoCAD R13, LT 98, LT 97, LT 95.      ShapeManager, realizarea mult mai rapidã a
                         schiþelor ºi ansamblurilor, unelte de import
 Autodesk Mechanical              al export a fisierelor, noi funcþionalitãþi
    Desktop 6                 pentru prezentarea ansamblurilor etc.

  Independent Pattern Instances –        Performanþa în modelarea pieselor                            Fig. 7
separarea unei entitãþi create cu funcþia         Multe caracteristici ale pieselor
"array – rectangular / polar / axial";      modelate au fost îmbunatãþite în
 New Hole Dialog – o singurã fereastrã     Autodesk Inventor 5.3. Se pot observa o
de dialog, atât pentru gãuri filetate, cât ºi  reducere a timpului de deschidere a
pentru gãuri nefiletate. Cele douã tipuri de   cãsuþelor de dialog, o reducere a timpului
gãuri sunt prezentate diferit în browser /    pentru definirea formei piesei ºi a inter-
model mode / drawing mode;            valului de modificare a pieselor ºi suban-
  Filete exterioare – se pot crea filete                                                 Fig. 8
                         samburilor. Astfel, performanþa pieselor
exterioare, care sunt distincte în browser /                            Sheet metal
                         modelate creºte între 10% ºi 500%, faþã de
model mode / drawing mode;                                         Pentru acest modul au fost
                         Autodesk Inventor 5. (fig. 6).
  Feature Recognition - conversia                               îmbunãtãþite funcþii deja existente. Pe lângã
solidelor în elemente Mechanical Desktop                             aceste funcþii, când salvezi desfãsuratã piesei
"fillets, chamfers, holes, ribs, extrusions                           în format DWG poþi specifica adiþional tipul
cut, extrusions joints, revolve" (fig. 5);                            layerelor ºi tipul de linie pentru fiecare layer.
                                                 O altã îmbunãtãþire este aceea cã "punch
                                                 tool" permite opþiunea "preview" (fig. 9).
                                            Fig. 6                      Fig. 9
                          Schiþe îmbunãtãþite               Drawing Production Enhancements
                              În aceastã versiune de Inventor         Pentru a putea corela uºor vederile
                    Fig. 5  existã trei noi cãi de creare a unei schiþe:  ºi secþiunile din fereastra graficã cu cele din

     Max  www.acintl.ro                                                  17
     CAD
 Mecanicã


browser poti apela comanda "Find in        - când imporþi sau exporþi fiºiere de tip     - Specificarea unui tabel excel pentru
Browser" din "mouse-dreapta". (fig. 10, fig. 11)  IGES sau STEP, existã un indicator cu       definirea filetelor;
                          situaþia fiºierului exportat sau importat;    - Crearea de filete 2D;
                          - paper space/model space opþional pentru     - Posibilitatea de a crea repere din tabla
                          "save as" a fiºierelor – când exporþi date de   de tip parametrice;
                          tip DWG poþi salva fiºierul în paper space    - Crearea de "macros" în cazul docu-
                          ori model space sau chiar în ambele        mentelor noi sau a unui document
                          pagini. Când datele sunt salvate în model     deschis, închis sau salvat;
                          space doar conturul geometriei este salvat,    - Suport pentru vederile în perspectivã;
                          ºi la scara 1:1. Când datele sunt salvate în   - Crearea, editarea, ºtergerea ºi ataºarea
                          paper space tot desenul este salvat în      blocurilor ºi chenarelor într-un desen;
                          layout, având cote la aceeaºi scarã ºi în     - Suport pentru "facets, strokes and ray"
                          acelaºi tip de format ca în Autodesk Inventor;  localizate pentru folosirea peste VBA.
                  Fig. 10
                          - acum este posibil sã imporþi date din
                          AutoCAD având asociate desenului atât         Network Security
                          cotele, cât ºi simbolurile;               Enhancements
                          - când exporþi date în format DWG, poþi
                          exporta dimensiuni duale, cu harta gãurilor         Sistemul Elan de securizare în
                          existenþa în ambele programe. Importul ºi     reþea a fost înlocuit cu FLEXlm. Acum
                          exportul de fiºiere Autodesk® Mechanical     Autodesk Inventor foloseºte aceeaºi
                          Desktop suportã ºi informaþii despre filete,   soluþie de securizare cã celelalte produse
                          cât ºi despre caracteristici combinate.      Autodesk, ca de exemplu AutoCAD®
                                                   2002, AutoCAD ® Mechanical        6,
                           Developer API                  Autodesk® Mechanical Desktop® 6.
                          A fost adaugat accesul cãtre urmãtoarele     Acest lucru simplifica administrarea
                Fig. 11                               reþelei din locurile unde au fost instalate
                          zone de funcþionalitãþi:
 Importul ºi exportul de date           - Creare de query of coil, chamfer,        produse multiple Autodesk.
Acum existã o serie de îmbunãtãþiri pentru     circular pattern, retaining pattern, mirror
a exporta/importa datele din/în Autodesk      and fillet features;
Inventor:                     - Crearea, modificarea ºi editarea
- când imporþi fiºiere de tip DWG, poþi      pieselor ºi ansamblurilor;
importa dimensiuni duale (cote în diferite     - Editarea ºi deplasarea "grounded work                 Cristina Bunescu,
unitãþi de mãsurã);                features";                                MCAD Manager
                                 Max
                       universul      CAD
                       la numai un abonament                       distanþã                       aboneazã-te!
                                                             Max
        18                                                    CAD
                                                                www.acintl.ro
                                                           Mecanicã
                  DesignSpace 6.0
 DesignSpace 6.0 soluþia optimã de analizã a solidelor pentru proiectarea mecanicã oferã cel mai
                  bun raport preþ / calitate

      Într-o lume în care produsele se  Diferenþa dintre ultimele douã este aceea
schimbã ºi se dezvoltã cu mare rapiditate,   cã varianta Optima permite control
este din ce în ce mai multã nevoie de     manual asupra mesh-ului ºi analiza
programe inteligente care sã rãspundã     contactului neliniar. Mai multe detalii
problemelor apãrute în procesul de       se pot obþine direct de pe site-ul
proiectare ºi care sã permitã simulãri reale  www.designspace.com.
ale prototipurilor.                    În articolul de faþã se vor
      Pentru competitorii angajaþi în   prezenta rezultatele obþinute cu DesignS-
câºtigarea ºi/sau consolidarea pieþelor    pace 6.0 Advansia. S-a supus analizei
acelor activitãþi în care este implicatã    ventola unui rotor ce echipeazã instalaþiile
proiectarea mecanicã compania ANSYS      de evacuare ale gazelor arse ale cazanelor
oferã clienþilor sãi noul produs DesignS-   dintr-o centralã termicã.                               Fig. 2
pace 6.0, integrat perfect cu     plat-       Interesul a fost pentru determi-
forma CAD Autodesk, Mechanical Desk-      narea comportãrii modale (vibraþii) a
top 5.0 ºi Inventor R4 ºi R5.         acesteia. Modelarea s-a fãcut cu Mechan-
      DesignSpace plaseazã procesul    ical Desktop R5. Staþia de lucru pe care s-
de analizã a solidelor la începutul      a lucrat a fost Compaq Professional Work-
procesului de proiectare, chiar în timpul   station AP500, dual processor Intel Pen-
procesului de modelare, acolo unde are     tium III 500 MHz, 896 Mb RAM, hard-
cel mai mare impact, ajutând comparti-     disk SCSI 10 Gb, placã video cu 32 Mb,
mentul de proiectare prin simularea obþi-   sistem de operare Windows NT 4.0 SP 6a,
nutã, reducerea considerabilã a ciclurilor   timpul pentru procesarea datelor fiind de
de fabricaþie. De asemenea, datoritã inte-   aproximativ douã ore (menþionând cã s-au
grãrii cu programe de modelare, cum ar fi   fãcut mai multe variante de analizã, atât
binecunoscutul Mechanical Desktop, per-    pentru ansamblul ventolã, cât ºi pentru                        Fig. 3
mite reducerea considerabilã a numãrului    palã      individual).               DesignSpace faciliteazã modul de
de modele efectiv analizate pe standuri                            lucru prin meniul Wizard, din care se alege
experimentale specializate, reducându-se                           în acest caz Find natural frequencies. Având
atât timpul, cât mai ales costurile de                            activã pala în Mechanical Desktop, se ata-
realizare a unui produs. Þinând cont de                            ºeazã pala supusã analizei. Se introduc date
faptul cã preþul produsului DesignSpace                            legate de material, în cazul prezentat s-a ales
este mult mai accesibil în comparaþie cu                           din baza de date a softului Structural Steel.
produsele ANSYS ce ruleazã pe staþii                             Dacã nici unul din materialele predefinite în
Unix, precum ºi cu alte produse similare,                           baza de date nu vã satisface, se pot introduce
softul se amortizeazã într-un timp scurt. În                         noi materiale ºi se pot salva, dar trebuie sã
momentul în care se urmãreºte ca raportul                           cunoaºteþi date despre structura materialu-
preþ / calitate (eficienþã) sã fie maximizat                         lui. De asemenea, se pot introduce date
soluþia oferitã de DesignSpace 6.0 este                            despre temperatura la care se face analiza.
optimã. În funcþie de necesitãþile fiecãrui
client existã mai multe variante ale
produsului DesignSpace 6.0: Entra,
Advansia ºi Optima. Pentru cei interesaþi
de analiza individualã a componentelor                      Fig. 1
DesignSpace Entra este soluþia optimã.         Programul fiind perfect integrat
Pentru cei implicaþi în analiza atât a     cu Mechanical Desktop, lansarea
componenetelor individuale, cât mai ales        DesignSpace se face din meniul
a ansamblurilor de componente, Advansia    Mechanical.
ºi Optima sunt soluþiile corespunzãtoare.                                               Fig. 4

    Max  www.acintl.ro                                                19
    CAD
 Mecanicã


     Se stabilesc suprafeþele fixe, ºi
apoi numãrul de valori dorite ale
frecvenþelor sau se poate stabili un
domeniu în care ne intereseazã valoarea
frecvenþelor.
                  Fig. 5
                                           Fig. 8                                                                     Fig. 10
                                                       În urma analizei s-au obþinut valo-
                                            Fig. 9   rile frecvenþelor. În imaginile urmãtoare s-au
                  Fig. 6                            prezentat date legate de primele douã valori.
                             Rezultatele se pot vizualiza pe
În urma analizei sau obþinut în urma cerin-   în care apelând la o simulare ce permite
þelor primele 12 valori ale frecvenþelor.    vizualizarea dinamicã a modului cum
                        vibreazã pala.
                             De asemenea, este posibilã
                        obþinerea unui fiºier nume.avi, ce poate
                        fi vizualizat în afara DesignSpace.
                             În continuare s-a trecut la analiza
                        ansamblului format din butuc ºi 12 pale.
                        S-a obþinut modelul în Mechanical Desk-
                        top, s-a ataºat în DesignSpace noul
                        model ºi s-au stabilit noile suprafeþe fixe.
                             Se stabilesc de asemenea, datele
                        despre material ºi numãrul de valori ale
                  Fig. 7   frecvenþelor dorite.                                    Fig. 11               Test designs under real-world conditions

                                        DesignSpace for
                                       Autodesk Inventor and
                                       Mechanical Desktop
                                   DesignSpace is ideal easy-to-use tool for the designer
                                   and engineer who needs interactive engineering feed-
                                   back on their assembly designs but does not have the
                                   time for lengthy specialized training and long learning
                                   curves.
                                                Analysis Capabilities
                                      Stresses Deflections Factors of safety Thermal
                                      stresses Natural frequencies Topological
                                      optimization
        Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A., tel.: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro


                                                             Max
       20                                                     CAD
                                                                www.acintl.ro
                                                            Mecanicã


                         date de material bineînþeles, utilizând faci-
                         litãþi de genul CTR+C ºi CTR+V, copiem
                         din browser secþiunea Environment. În
                         noul Enviromment2 modificãm suportul
                         fix, alegând de aceastã datã suprafaþa
                         exterioarã a ventolei ca suprafaþã fixã.                      Fig. 17
                                                      Pentru comunicarea rezultatelor
                                                 obþinute, DesignSpace pune la dispoziþie
                                                 un raport care preia automat datele din
                                                 browser. De asemenea, o altã modalitate
                                                 de a vizualiza un raport este facilitatea
                                                 oferitã de DesignSpace de a-l salva în
                                                 format *.htm. Datele furnizate de
                                                 DesignSpace trebuie interpretate de cãtre
                                                 persoane competente, în urma inter-
                                                 pretãrii acestora putându-se stabili efec-
                                                 tiv eventualele modificãri ce trebuie
                                                 fãcute asupra ansamblului sau reperelor.
                                        Fig. 15          Astfel, în contextul ingineriei
                              În urma analizei se prezintã     concurente apare necesitatea formãrii unor
                         rezultatul legat de prima valoare a       echipe de specialiºti, formate atât din
                         frecvenþei.                   proiectanþi, analiºti, tehnologi, cât ºi din
        Fig. 12 + Fig. 13 + Fig. 14
                                                 reprezentanþi ai producþiei, care, având
     Tot în cadrul acestui raport                              la dispoziþie o platformã modernã
suntem interesaþi de modul de comportare                             CAD-CAE-CAM, pot, împreunã, sã ob-
al ventolei în condiþiile alegerii altor                             þinã în timp real cele mai bune rezultate.
suprafeþe fixe. Trebuie menþionat cã în                                  Prin amabilitatea firmei A&C
primul caz de rezemare s-a þinut cont de                             International SA, distribuitoare pentru
montarea efectivã a ventolei pe arborele                             Romania a produsului DesignSpace 6.0,
ansamblului iar în urmãtorul caz s-a                               este prezentat pe site-ul acesteia,
încercat repetarea unei analize fãcute pe un                           www.acintl.ro, în secþiunea MaxCAD a
stand specializat de determinare a                                numãrului curent, raportul rezultat:
frecvenþelor proprii.                                      ventola.htm.
     Pentru aceasta, în cadrul acestui                                      Ing. Justin Vlãdescu
raport, pãstrând acelaºi model ºi aceleaºi                      Fig. 16   ALSTOM POWER ROMANIA SRL            MoldCreator 5
               Intuitive Intelligence for Computer Aided Mold Design
                        MoldCreator is the premier 3D solid - based mold design application that
                        delivers innovative design tools for the injection molding industry which
                        significantly reduce the tedious and time consuming work of creating mold
                        base assemblies. Modification that may be required during the mold design
                        process or after completion are automatically propagated throughout the
                        assembly.

                        Seamless integration within Mechanical Desktop allows the
                        full use of MDT modeling capabilities providing a complete
                        mold design environment.
 Contains over fifteen popular catalogs of standard components including: D-M-E, HASCO, NATIONAL, RABOURDIN, E.O.C.,
 FUTABA, STRACK, PEDROTTI, SIDECO, P.C.S., PROGRESSIVE, MEUSBERGER etc.
 Pentru detalii contactaþi A&C INTERNATIONAL S.A., tel.: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro


    Max  www.acintl.ro                                                 21
    CAD
 MecanicãGaranþia productivitãþii
hyperM l V6.0
   il
      În primãvara acestui an OPEN
MIND Software Technologies a lansat pe        hyperMill V6 integreazã
piaþã produsul sãu hyperMill V6, versiune       funcþionalitãþi noi ºi o            pentru un grup de suprafeþe selectate.
mult aºteptatã de utilizatorii din întreaga lume.   interfaþã complet reproiectatã,         Comanda cu ajutorul cãreia se realizeazã
Versiunea 6 poate rula pe o platformã Win-      care simplificã procedura de          acest lucru este Job Wizard, ca în figura
dows NT (SP5) ºi Windows 2000, fiind inte-                              3. Avantajul acestei comenzi îl constituie
                           introducere a datelor ºi
gratã pe Mechanical Desktop 5 (SP1 ºi SP2),                              faptul cã hyperMill propune utilizatorului
                           mãreºte viteza de lucru Prin          o listã de joburi care se preteazã a fi
Mechanical Desktop 4, dar ºi pe AutoCAD
2000.
                           aceastã versiune, Open Mind           utilizate în funcþie de suprafaþa selectatã.
hyperMill V6 propune utilizatorilor noi        furnizeazã utilizatorilor soluþii        Dacã opþiunea hyperMill nu este accepta-
funcþionalitãþi ºi o interfaþã complet        concrete, consolidându-ºi            bilã, utilizatorul poate alege din lista de
reproiectatã, simplificând procedura de        poziþia de lider în domeniul          joburi ce ciclu de prelucrare doreºte.
introducere a datelor, care conduce la o       digital manufacturing              De asemenea, dacã apelãm comanda
creºtere a vitezei de lucru. Interfaþa cu uti-                            Properties, din aceeaºi listã din care am
lizatorul se înscrie în filosofia MDT-ului în                             apelat comanda Job Wizard, putem
                                Din secþiunea Features a        obþine o serie importantã de parametri
sensul cã binecunoscutul Job list are forma ºi
                          browser-ului cu buton dreapta mouse        de maºinare, cum ar fi adâncimea
funcþionalitãþile asemãnãtoare browser-ului
                          apelãm comanda New part. Rezultatul        pocket-ului (vezi fig. 4).
din MDT. În cadrul Job list-ului se regãsesc
                          acestei acþiuni îl reprezintã crearea unui Teil
patru secþiuni interconectate: Jobs, Features,
                          (parte, componentã, în limba germanã), de
Tools ºi Frames, astfel încât, dacã în secþiu-
                          fapt are loc recunoaºterea geometriei
nea Features atribui un ciclu de prelucrare
                          piesei. Dupã crearea acestui Teil urmeazã
unei zone a piesei, datele specifice se
                          partea cea mai spectaculoasã a acestei
regãsesc în celelalte trei secþiuni.
                          funcþii, ºi anume interpretarea geometriei
      O nouã funcþie introdusã, ºi care
                          piesei din punct de vedere tehnologic ºi
cred cã meritã toatã atenþia, este Automatic
                          structurarea suprafeþelor piesei pe tipuri de
Features Recognition, care recunoaºte, în
                          prelucrãri.
mod automat, pe piesa modelatã 3D
                                Acest lucru se realizeazã tot cu
feþele plane sau profilate, gãurile (stabilind
                          ajutorul browser-ului, selectând Teil ºi cu bu-
totodatã direcþiile de acces), buzunarele sau
                          ton dreapta mouse din listã se alege comanda
ancoºele, grupându-le pe tipuri de prelucrãri.                                                  Fig. 3
                          Find, rezultatul putând fi vãzut în fig. 2.
Pentru a pune în evidenþã puterea acestei
funcþii vã propun sã urmãrim un exemplu
pe o piesã ce presupune o serie de prelucrãri
pe mai multe feþe, de la gãuri înfundate
la frezãri plane ºi frezãri de conturare sau
pocket-uri (vezi fig. 1).
                                              Fig. 2
                               O facilitate importantã a                              Fig. 4
                          browser-ului o constituie alocarea inte-
                          ractivã a joburilor. Aceastã alocare se           Odatã stabilit ciclul de prelucrare
                          poate face individual pentru fiecare       pentru suprafaþa/grupul de suprafeþe selec-
                     Fig. 1  suprafaþã din secþiunea Features sau       tat vor trebui introduse o serie de date

                                                              Max
        22                                                     CAD
                                                                 www.acintl.ro
                                                                         Mecanicã
  Autodesk Mechanical
    Desktop 6
                                                tehnologice cu pri-
Mechanical Desktop is our 3D solid                               vire la sculã, para-
                                                metrii regimului de
modelling solution that unites 2D                                aºchiere, strategia de
and 3D on the AutoCAD foundation                                prelucrare, macrouri,
                                                frame-uri, toate aces-
   Building on the AutoCAD 2002 Foundation                          tea într-o singurã
   Enhanced 3D solid modelling capabilities                          casetã de dialog cu
                                                o nouã interfaþã (vezi
   Driving Customer Productivity                               fig. 5). Odatã stabili-
                                                te, datele cu privire
   Collaborating with the Extended Manufac-                          la sculã, frame ºi job                      Fig. 5
   turing Team                                        se vor regãsi ºi în
                                                secþiunile corespun-
   Internet-enabled design                                  zãtoare din cadrul
   Increased efficiency with 2D&3D                              browser-ului.
                                                      O noutate
   parametric                                         binevenitã la introdu-
                                                cerea datelor cu pri-
   Enhanced surfacing capabilities
                                                vire la sculã este
   Automatic drawing generation                                aceea cã tot aici se
                                                introduc date geome-
   Eliminated drafting errors and frequent                          trice cu privire la dis-
                                                                                 Fig. 6
   changes to drawings                                    pozitivul de prindere
                                                a sculei (holder), astfel încît la calculul traiectoriei sculei se va
   Easier design analysis                                   þine cont ºi de dimensiunile acestuia, pentru a evita eventualele
   Better section-cutting capability                                               coliziuni (vezi fig. 6).
                                                                      Dacã una dintre suprafeþele
   Avoid costy rework                                                       recunoscute este o suprafaþã com-
                                                                  pusã (vezi fig. 7), hyperMill pune
   Reduce material waste
                                                                  la dispoziþia utilizatorului posibi-
   Rapid prototyping                                                       litatea de a o împãrþi în suprafeþe
                                                                  simple cu ajutorul comenzii split.
   Improved Visualisation                                                     De asemenea, începând cu
   Easy to learn end use                                                     aceastã versiune, cei de la OPEN
                                                                  MIND au introdus funcþia undo,
                                                                  o funcþie foarte necesarã pentru
                                                 Fig. 7               scurtarea timpului de programare,
                                                                  numãrul de paºi de corecþie
                                                putând fi setaþi indi-
                                                vidual.
                                                Din lista de joburi, cu
                                                ajutorul Edit Job List,
                                                se poate opta pentru o
                                                procesare în pachet a
                                                tutu-ror joburilor sau
                                                tratarea individualã a
                                                acestora, în funcþie de
                                                posibilitãþile tehnolo-
                                                gice ale maºinilor
                                                unelte pentru care se                      Fig. 8
                                                realizeazã progra-
                                                mele (vezi fig. 8). Tot în lista de joburi avem acces la utilitarele
D i s t r i b u i t d e A&C I NTERNATI ONAL S. A. , t e l : 2 5 0 5 3 1 5 ,           hyperMill, cum ar fi ToolPath Edit, ToolPath Post sau hyperView.
f a x : 2 5 0 7 7 7 4 , e - m a i l : o ff i c e @ a c i n t l . r o w w w. a c i n t l . r o  Dupã alocarea interactivã a job-urilor pentru fiecare suprafaþã
                                                din secþiunea Features se poate observa cã în celelalte secþiuni ale
                                                browser-ului se regãsesc datele specifice fiecãrei secþiuni.

     Max   www.acintl.ro                                                            23
     CAD
 Mecanicã


      Paºii care au mai rãmas de       creºterea calitãþii suprafeþei finisate;   Cu Dynamic
urmat pânã la obþinerea programului        creºterea duratei de viaþã a sculei;
pentru maºina-unealtã doritã vã sunt        acest ciclu de prelucrare se preteazã ºi    Designer
bine cunoscuþi din articolele anterioare.
Ceea ce cred cã trebuie reþinut din acest
                        pentru HSC (High Speed Cuting).
                              În cazul alocãrii adaosurilor de
                                                proiectul tãu prinde
exemplu ar fi faptul cã, utilizând funcþia   prelucrare, îmbunãtãþirea adusã constã        viaþã!
Automatic features recognition ºi noile     în posibilitatea atribuirii de valori
facilitãþi ale interfeþei cu utilizatorul, se  diferite adaosului în plan orizontal      Simuleazã miºcarea com-
poate scurta considerabil timpul de       pentru ciclurile 3D, cum ar fi: 3D
programare, dar ºi faptul cã joburile pot                           pletã a ansamblului proiectat
                        profile finish machining, 3D equidistant
fi structurate mai bine.            milling, 3D ISO machining, 3D curve            în
Versiunea 6 mai înglobeazã o serie de
noutãþi, cum ar fi:
                        milling cycles. Ca avantaj ar fi acela cã   Mechanical Desktop.
                        se face o mai bunã determinare a
  optimizarea unor cicluri de prelucrare;   eventualelor coliziuni dintre sculã,
  optimizarea gestionãrii sculelor uti-    dispozitiv portsculã ºi piesã.
lizate;                          Pentru tratarea coliziunilor,
  optimizarea gestionãrii frame-urilor;    Open Mind a introdus o nouã funcþie,
  mai buna gestionare a mesajelor de     Automatic milling path sub-divisions.
eroare;                     Despre puterea lui hyperMill V6 se
  începând cu aceastã versiune hyperMill    pot scrie zeci de pagini fãrã a epuiza
acceptã scule conice;              subiectul, dar pentru o mai bunã
  optimizarea alocãrii adaosurilor de     înþelegere a noilor funcþii puteþi apela
prelucrare la ciclurile de prelucrare 3D.    pentru o demonstraþie completã la A&C
                        INTERNATIONAL SA, distribuitor al
     Pentru ciclul de prelucrare 3D
                        produselor Open Mind în România.
Equidistant finishing s-a implementat
                              Cu aceastã versiune de hyper-   Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A.
funcþia Flow strategy. Cu ajutorul
                        Mill, Open Mind furnizeazã utilizato-            www.acintl.ro
acestei funcþii zona de prelucrare poate
                        rilor soluþii concrete, întãrindu-ºi astfel
fi delimitatã cu ajutorul a douã curbe de
                        poziþia de lider în domeniul
ghidare, care au aceeaºi direcþie ºi care
                        digital manufacturing.             World`s best para-
nu se intersecteazã.
     Traiectoria sculei va fi paralelã                          metric design and
la cele douã curbe, iar pasul de angajare
a sculei va fi acelaºi în orice poziþie a                            unfolding of
sculei pe traiectorie. Ca avantaje ale           Ing. Ionel Udeanu,          sheet metal
acestei optimizãri putem aminti:         ALSTOM POWER ROMANIA SRL

                                                 SPI -
                                               sheetmetal
                                                        for
                                                Mechanical Desktop
                                                   & AutoCAD
                      Citeºte revista MaxCAD pe
                          Internet!
                                                A&C INTERNATIONAL tel: 250 5315,
       www.maxcad.ro                                  fax : 250 7774, e-mail: office@acintl.ro
                                                      www.acintl.ro
                                                                 GISPrimele hãrþi digitale
pentru cadastrul feroviar
 Institutul de Studii ºi Proiectãri Cãi Ferate Bucureºti foloseºte o soluþie GIS de la Autodesk
 pentru transformarea planurilor magistralelor feroviare Bucureºti–Constanþa ºi Bucureºti–Braºov,
 din format tipãrit în format digital Programele AutoCAD Map 2000, CAD Overlay 2000, GTX R2V6
 marcheazã începutul implementãrii unei soluþii GIS în domeniul transporturilor feroviare

Fig. 1 Reprezentarea câtorva straturi ale         În urmã cu aproximativ 2 ani, la   Fig. 5 Realizarea „caroiajului“
proiectului cadru                Institutul de Studii ºi Proiectãri Cãi Fer-
                        ate Bucureºti, mai exact în cadrul diviziei
                        Studii Teren, la secþia Fotogrametrie a
                        fost achiziþionat un pachet software GIS
                        constând în: AutoCAD Map 2000, CAD
                        Overlay 2000, GTX R2V6. Soluþia GIS
                        este destinatã, printre altele, transfor-
                        mãrii planurilor magistralelor Bucureºti–-
                        Constanþa ºi Bucureºti–Braºov, din for-
                        mat tipãrit în format digital.
                             Introducerea datelor grafice s-a   Fig. 6 Realizarea    georeferenþierii
Fig. 2 Mutarea „intersecþiei“ în interio-                           utilizând GTX-ul
                        fãcut prin procedeul de scanare (utilizând
rul poligonului creat anterior
                        un lanþ Oce 9400 – scanner-ploter alb
                        negru, format A0), la o rezoluþie de 200 x
                        200 dpi, care în unele cazuri s-a fãcut
                        destul de greoi, deoarece am avut de-a
                        face cu planuri relativ lungi de 6–12 m, ºi
                        cu lãþimi variabile, de 300 – 800 mm, ceea
                        ce a necesitat un suport tehnic însemnat.
                             Deoarece fiºierele obþinute în
                        urma scanãrii aveau dimensiuni conside-    Fig. 7 Image Warp Dialog
Fig. 3 Necesitatea utilizãrii funcþiei „trim“
                        rabile, ceea ce le fãcea greu de prelucrat,
                        am optat pentru comprimarea acestora
                        (Tiff G4), iar acolo unde era necesar,
                        pentru “curãþirea” unor impuritãþi,
                        datorate în principal suportului material
                        (calc, hârtie, etc.). Pentru a putea fi uºor
                        accesate ulterior, au fost create douã
                        directoare cu imagini brute scanate:
                        Braºov ºi Constanþa.              Fig. 8 Reprezentarea modului de lucru
Fig. 4 Utilizarea funcþiei „extend”            Odatã încheiatã aceastã etapã    cu GTX-ul
                        preliminarã, am trecut la utilizarea
                        propriu-zisã a programelor achiziþionate
                        prin intermediul distribuitorului bine
                        cunoscutului concern Autodesk în
                        România, A&C INTERNATIONAL.
                             În vederea eliminãrii timpilor
                        morþi a fost creat un fiºier cadru, ce
                        conþine aproape toate informaþiile nece-

     Max  www.acintl.ro                                              25
     CAD
 GIS
sare pentru realizarea obiectivului       punctelor ce urmeazã a fi procesate .      Fig. 9 Rezultatul georeferenþierii
propus, denumirea straturilor, tipurile de         În cazul de faþã, pentru ca
linii (pentru unele din ele, personalizate    modelul creat sã fie cât mai precis, s-a
conform STAS-urilor în vigoare),         folosit un sistem dual alcãtuit, pe de-o
grosimea acestora, culorile. (fig. 1). Spre   parte, din puncte reprezentând colþurile
deosebire de alte cazuri similare, pentru    carourilor rasterului (fig 8), iar pe de altã
aplicaþiile pe calea feratã sunt necesare    parte din unele elemente specifice cãii
coordonatele în proiecþie Stereo 70.       ferate (stâlpi, borne, P.G.-uri), ale cãror
      Spre exemplificare, am consi-     coordonate au fost determinate (anterior)
derat staþia Predeal de pe tronsonul       prin calcul.                   Fig. 10 Salvarea raster-ului georeferenþiat
Bucureºti – Braºov. Pentru a putea trans-          În urma procesãrii acestor date,   (prima etapã)
forma fiºierul de tip „Tiff“ obþinut prin    se observã cã raster-ul a fost georeferen-
scanare într-unul de tip „dwg“, se        þiat (fig. 9), moment în care este obliga-
insereazã în proiectul cadru imaginea      torie salvarea acestuia, utilizând de
doritã folosind: Insert – Raster Images.     aceastã datã produsul CAD Overlay
      În acest moment urmeazã a fi     2000, ºi mai exact: Image – Write – Save
efectuatã o georeferenþiere primarã       As (fig. 10). În fig. 11 ºi fig. 12 este
(utilizând comanda, „align“), în urma      prezentatã succesiunea operaþiilor prin
cãreia raster-ul ajunge în poziþia indicatã   care avem posibilitatea sã optãm pentru
în fig.2. Pentru o mai mare acurateþe      tipul fiºierului ce urmeazã a fi salvat.
                                                 Fig. 11 Salvarea raster-ului georeferen-
a modelului ce urmeazã a fi creat în            În acest moment s-a încheiat
                                                 þiat (a doua etapã)
vederea georeferenþierii, este necesar sã    procesul de georeferenþiere a raster-ului,
se realizeze un caroiaj utilizând comanda    urmând ca de acum încolo sã se treacã la
„array“.                     vectorizarea planului astfel obþinut,
      Se construieºte mai întâi un     folosind ºi de aceastã datã pachetul CAD
poligon care încadreazã zona de interes,     Overlay 2000.
dupã care, cu sistemul „orto“ se dese-           Având în vedere faptul cã au
neazã douã drepte perpendiculare, care      fost create straturile necesare, acum
mai apoi vor fi deplasate („move“)        nu ne mai rãmâne decât sã începem
într-un punct de coordonate cunoscut din     transformarea planului tipãrit în plan
                                                 Fig. 12 Salvarea raster-ului georeferen-
interiorul poligonului (fig. 2). Odatã      digital. Vectorizarea s-a efectuat
                                                 þiat (atreia etapã)
ajuns în acest punct, se utilizeazã       utilizând uneltele specifice programului
                         care vizeazã în principal: linii, arce,
funcþiile „trim“ ºi „extend“ (fig. 3, fig. 4),
                         poligoane (fig. 13).
iar în continuare comanda „array“ (fig. 5).
      Din acest moment urmeazã             Este de menþionat cã pentru
georeferenþierea propriu-zisã a rasterului,   planurile de care discutãm aici (tehnice ºi
utilizând GTX-ul ºi implicit funcþiile      de cadastru) nu este recomandabil sã se
specializate ale acestuia, respectiv GTX     foloseascã vectorizarea semiautomatã,
Enhance – Warp (fig. 6) . În caseta ce se    deoarece densitatea detaliilor ar
va deschide în urma acestei operaþii       complica destul de mult procesul în sine     Fig. 13
(Image Warp Dialog) – fig. 7 – se vor      (fig. 14, fig. 15, fig. 16).
introduce punctele sursã (reprezentate            De asemenea, meritã amintit cã
cu galben), iar în mod automat vor fi      în decursul lucrului au mai fost utilizate
vizualizate ºi punctele destinaþie        foarte multe funcþii ale acestui pachet
reprezentate cu albastru).            integrat ºi în mod special cele referitoare
      În aceastã casetã avem posibili-   la tãieri, alipiri ºi generarea de noi fiºiere  Fig. 14
tatea de a adãuga puncte noi, de a ºterge    raster folosind CAD Overlay 2000 ºi       Reprezentarea
eventualele puncte care nu corespund din     GTX R2V6.                    dualã a fiºieru-
punct de vedere al erorilor introduse ºi           Trebuie menþionat în mod spe-    lui: raster ºi
nu în ultimul rând posibilitatea salvãrii    cial cã modulul GTX R2V6 se integreazã      vector (vedere
într-un fiºier de tip „txt“ a tuturor      perfect pe platforma AutoCAD Map         de ansamblu )


                                                            Max
        26                                                   CAD
                                                               www.acintl.ro
                                                                GIS
Fig. 15 Reprezentarea dualã a fiºierului: raster ºi  2000, fapt demonstrat de numeroase-    integrat de trei produse, este soluþia
vector (folosind funcþia zoom)            le fiºiere procesate cu rezultate     optimã.
                           deosebite.                      În concluzie, consider cã
                                 Acurateþea     modelului  implementarea tehnicilor GIS în
                           matematic care stã în spatele acestui   cadrul cãii ferate este obligatorie,
                           motor este de-a dreptul remarcabilã.    fapt demonstrat ºi de acest prim pas
                           Nu-i mai puþin adevãrat cã nici mo-    fãcut în realizarea unui S. I. G. al cãii
                           delul similar din CAD Overlay 2000,    ferate.
                           cu bine cunoscutul „Rubbersheet“ nu
                           este de neglijat, însã pentru cazul de
                           faþã (al cãii ferate) soluþia propusã de           Ing. Florin Rotaru
                           specialiºtii A&C INTERNATIONAL,           I. S. P. C. F. BUCUREªTI
Fig. 16 Reprezentarea fiºierului vector        de achiziþionare a acestui pachet
obþinut (vedere de ansamblu)             Fig. 17 Reprezentarea fiºierului vector obþinut (utilizând funcþia zoom)
  Solutii complete
    ,
             pentru
  mãsurãtori terestre
      Echipamente topografice Nikon
      Sisteme GPS: Thales Navigation

   Indiferent de domeniul în care activaþi
           construcþii,
           cadastru,
           fotogrammetrie,
           GIS

   soluþiile oferite de
          A&C INTERNATIONAL
   reprezintã modalitatea de rezolvare a tuturor
   problemelor dumneavoastrã.
    A&C INTERNATIONAL SA tel: 01 -250 5315,
     fax: 01-250 7774, e-mail:office@acintl.ro,
           www.acintl.ro
     The best can get better:
    Nikon Surveying Instruments
                    Meniuri ºi manuale
                     în limba românã
                    pentru staþiile totale
                        DTM-501
  Gama completã de echipamente ºi accesorii
       acum în România
Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A., tel: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro


                                               Max
      28                                        CAD
                                                  www.acintl.ro
                                                                GIS
    S                ymbol Manager
                Autodesk MapGuide R6 include aplicaþia "Symbol Manager", care permite
                gestionarea a peste 500 de simboluri Aplicaþia controleazã punctul de inserþie al
                simbolului, permite încãrcarea fonturilor True Type ºi stabilirea fundalului ºi a
                culorilor Cu orice program de graficã pot fi create simboluri suplimentare în
                format vector ºi raster

      Symbol Manager, utilitar livrat    Modificarea simbolului se face prin    transparent în loc de gri. De asemenea, în
numai cu Autodesk MapGuide R6, a fost      selecþie în listã, urmatã de alegerea   aceastã etapã putem denumi simbolul
creat la cererea utilizatorilor care doreau   din meniul Tools/Symbol Properties.    respectiv.
sã-ºi gestioneze uºor listele cu simboluri.   Asupra simbolului inserat se pot executa       Symbol Manager permite
Simbolurile în Autodesk MapGuide sunt      urmãtoarele acþiuni:            inserarea de simboluri luate ca fonturi
salvate în fiºiere cu extensia *.smb. Sym-     modificarea originii simbolului, fie  True Type, putând fi afiºate în MapGuide
bol Manager poate deschide un astfel de     cu ajutorul mouse-ului, fie indicând    fie ca simboluri grafice, fie ca fonturi
fiºier, afiºând toate simbolurile pe care    coordonatele de la tastaturã (figura 4).  True Type (operaþie indicatã în caseta din
acesta le conþine. Simbolurile se clasificã în                       figura 5). Totodatã, simbolului ales i se
diverse categorii în funcþie de preferinþele                        pot asocia o culoare ºi un fundal.
utilizatorului. Se pot crea fiºiere *.smb                               Rezultatul listei cu simboluri
adãugând simboluri unul câte unul, fie din                         este prezentat în figura 3.
fiºiere grafice de tipul celor descrise mai
jos, fie alegând un anumit font, respectiv
un simbol.
      Pentru exemplificarea modului
de lucru vom crea un fiºier *.smb. Aºa
cum se vede în figura 1 lista nu conþine nici
un simbol, prin urmare începem sã
                                         Fig. 4                                                                Fig. 3
                   Fig. 1    modificarea culorii din fundal, astfel
                         încât simbolul din figura 5 va deveni
adãugãm simboluri. Din meniul Tools                                  De menþionat cã, în funcþie de
(figura 2) putem alege inserarea unui                                 necesitãþi, lista poate fi editatã
simbol dintr-un fiºier existent Add From                                oricând, în sensul adãugãrii sau
file, fiºier care poate fi creat cu un                                 eliminãrii de simboluri. Pro-
program de graficã ºi care poate sã aibã                                gramul nu permite deschiderea
urmãtoarele extensii: bmp, dib, wmf, e                                 simultanã a mai multor fiºiere
mf, smb. Vom lua în cosiderare un                                   smb, în schimb prin clipboard
simbol cu extensia bmp.                                        poate copia simboluri dintr-un
                                                    fiºier în altul prin activarea
                                                    succesivã a acestora.


                                                       Ing. Albert Kálmán
                                                     Promax-Dealer Autodesk
                                                            MapGuide
                   Fig. 2   Fig. 5                              promax@fx.ro

     Max  www.acintl.ro                                              29
     CAD
 GISAutodesk Land Desktop R3,           ®


               cel mai bun program pentru
                 amenajarea teritoriului
                          Land Desktop R3 permite
                          administrarea eficientã a
     În cele ce urmeazã vã propu-                            Fig. 1 – Interfaþa de export în format
nem o scurtã trecere în revistã a noilor      tuturor detaliilor conþinute       LandXML permite utilizatorului sã
facilitãþi oferite de ultima versiune a      într-un proiect, economiseºte       selecteze datele dorite din cadrul
produsului Autodesk Land Desktop R3.        timpul de proiectare           proiectului pentru a fi exportate

     La nivel strategic, Autodesk       ºi mãreºte productivitatea
Land Desktop R3 îmbunãtãþeºte colabo-       Dezvoltat pe platforma
rarea între firme partenere în cadrul       AutoCAD® 2002 ºi
aceluiaºi proiect, atât între propriile      Autodesk® Map,
echipe, cât ºi cu colaboratorii care nu sunt
implicaþi în cadrul proiectului respectiv.
                          programul este destinat
                          specialiºtilor din domeniul
     Flexibilitatea acestei ultime      amenajãrii teritoriului,
versiuni constã în aceea cã desenele pot
fi puse la dispoziþia celor interesaþi
                          topografilor ºi proiectanþilor
                          din ingineria civilã           Fig. 2 – Interfaþa de import în format
oriunde ar fi aceºtia, indiferent dacã                            LandXML permite utilizatorului sã
deþin AutoCAD sau nu. Obiecte Land         Limbajul LandXML             selecteze datele dorite din cadrul
(cum ar fi parcelele sau aliniamentele)      conferã independenþã           proiectului pentru a fi importate
se pot salva în format LandXML, astfel       datelor de proiectare în
cã oricine le poate vizualiza sau edita
folosind alte aplicaþii Internet.         raport cu programul cu
                          care au fost produse,
      La nivelul proiectului, Land      eliminându-se în acest
Desktop R3 permite unui CAD Manager
sau unui manager de proiect sã adminis-      mod principalele cauze
treze mai eficient detaliile care pot face     ale stagnãrii înregistrate
sã escaladeze costurile prevãzute în        în industria de software
bugetul proiectului. Conþin blocurile
dintr-un desen toate atributele în forma
                        acestuia. Cu LandXML datele din proiect
lor corectã? Layerele sunt definite ºi                            Fig. 3
                        devin independente de progrmul cu care
asignate aºa cum s-a convenit iniþial?
                        sunt produse, ceea ce eliminã
Drumul respectã normele de proiectare     problemele de interoperabilitate a datelor
locale privind vitezele maxime admise?     – principala cauzã a stagnãrii în industria
Punctele topo sunt incluse în analizele ºi   de software.
rapoartele importante? Toate aceste
motive de îngrijorare dispar graþie            Începând cu aceastã versiune,
funcþionalitãþilor cu care este înzestrat   utilizatorii pot sã comunice date conþinute
Land R3. Monitorizarea zilnicã a acestor    în proiect cu ajutorul fiºierelor LandXML:
detalii îi fereºte pe proiectanþi ºi desena-   Exportã date specificate din proiect în
tori de eventuale greºeli.           format LandXML (fig. 1).
                         Importã date specificate din proiect în
    Suport LandXML             format LandXML (fig. 2).
                          Aduce modificãri datelor în timpul
     Autodesk a avut iniþiativa      operaþiei de import (scalãri, rotiri,
creãrii formatului LandXML în ianuarie     modificãri ale sistemelor de coordonate
2000 ºi continuã sã fie lider în dezvoltarea  geografice etc., fig. 3).


                                                        Max
       30                                                CAD
                                                           www.acintl.ro
Yo u r s u c c e s s i s t h e m e a s u r e o f o u r s !


           Soluþii profesionale GIS
                de la
             liderii mondiali
          Autodesk Map       Autodesk     Autodesk        ER Mapper
           C artografie ºi   Raster Design    MapGuide      Procesare aerofotograme,
           analizã GIS      Conversie    Distribuþie hãrþi  imagini preluate din satelit
                      raster-vector  intranet / Internet     ºi date radar
                Nikon                GTCO CalComp, Summagraph-
                                      ics, Mutoh
               Staþii totale ºi
                                    Tablete digitizoare
                theodolite
                                      Thales Navigation
                                      Sisteme GPS
             Mutoh, Hewlett-Packard,             Contex, GTCO CalComp,
                 Plottere                    Abakos
                                         Scannere

           Produse Distribuite de A&C INTERNATIONAL S.A., tel: 250.53.15,
              fax: 250.77.74, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
 GIS
      Structura LandXML este complet   Fig. 6 - Raportare parcele în format    Credem cã sunt mai mult decât evidente
dedicatã furnizãrii datelor de proiect –    LandXML                   avantajele pe care le pot avea posesorii
puncte topo, aliniamente, geometrii ale                          licenþelor de Land R3 de pe urma
parcelelor, modele digitale ale terenului –                        exportãrii proiectelor în format
într-un format deschis, publicabil.                            LandXML, spre a fi puse la dispoziþia
      Aceastã structurã îl face perfect                        celor care au doar un simplu browser.
pentru arhivarea pe termen lung a
                                                  Mai multe informaþii despre
proiectelor, distribuirea lor cãtre colabo-
                                              LandXML se pot obþine vizitând adresa
ratori care folosesc aplicaþii compatibile
                                              www.LandXML.org., unde sunt postate
LandXML, extinderea folosirii datelor
                                              informaþii tehnice detaliate despre
dincolo de stadiul tradiþional de proiecta-
                                              specificaþii ºi despre companiile ºi
re/desenare/producþie, incluzând crearea
                                              organizaþiile care s-au implicat în
de rapoarte pe Internet sau alte metode
                                              dezvoltarea ºi susþinerea acestui format.
mai noi de interacþiune cu datele       Fig. 7 - Structura fiºierului LandXML
(vezi fig. 4, 5, 6).                                         Grupuri de puncte
      Datelor LandXML le pot fi apli-
cate stiluri XSL (Extensible Stylesheet                          A fost îmbunãtãþitã partea de
Language), pentru ca vizualizarea acestora                         administrare a punctelor topo:
sã se facã într-o formã convenabilã, cu                           se pot crea grupuri din puncte care au
ajutorul unui simplu browser.                               aceleaºi chei de descriere, numere, cote,
Fig. 4 - Raportare de aliniamente în                            descrieri ºi referinþe în baze de date
format LandXML                                       externe;
                                               se fac verificãri automate ale bazei de
                                              date grafice pentru a fi în permanentã
                                              concordanþã cu baza de date centralã a
                                              proiectului (points.mdb)
                        Fig. 8 - Vizualizarea datelor LandXML     actualizeazã automat grupurile de
                        în format grafic, cu interogare pe un    puncte atunci când punctele care intrã în
                        punct topo                 componenþa acestora sunt modificate.
                                                   Fig. 10: Interfaþa de administrare
                                              a grupurilor de puncte include acum opþiuni
                                              pentru confirmarea sincronizãrii dintre bazele
                                              de date alfanumericã ºi graficã ale desenului.Fig. 5 - Raportare puncte topo în format
LandXML                        Fig. 9 - Vizualizarea reþelei de triangu-  Fig. 11:
                        laþie în cadrul unui fiºier LandXML
                                                         Max
       32                                                 CAD
                                                            www.acintl.ro
                                                                 GIS
     În figura 11 se poate observa un         Toate aceste îmbunãtãþiri se     funcþie permite acum utilizatorilor sã
nou tab, care eliminã o serie de dialoguri   adreseazã topografilor care lucreazã cu     analizeze condiþiile suprafeþelor respec-
imbricate, dificil de reþinut ºi cu care se   colecþii numeroase de puncte topo. Faptul    tive, repoziþionând dinamic vertex-urile
lucra destul de greu. De asemenea, se pot    cã sunt memorate criteriile dupã care se    conþinute în planul de secþionare. Un
construi grupuri de puncte folosindu-se     constituie un grup de puncte realizeazã o    viewer separat, îþi creeazã o imagine
codurile care fac parte din descrierile     economie de timp prin aceea cã orice      dinamicã a condiþiilor suprafeþei
punctelor importate în cadrul proiectului.   punct inserat în proiect se adaugã automat   secþionate, în timp real (fig. 15).
                        grupului cãruia îi corespunde ca proprie-         Devine simplã prospectarea
Fig. 12: Existã o facilitate nouã ce per-    tate. În acelaºi timp, se realizeazã automat  mai multor posibilitãþi, ceea ce e util mai
mite crearea unui grup de puncte folosind    actualizarea grupurilor de puncte atunci    ales în faza de concepere a proiectului.
codurile conþinute în descrierile punctelor   când sunt adãugate, ºterse sau modificate    Noua comandã Quick Surface Section,
în timpul importului în cadrul proiectului   puncte din componenþa acestora. Utiliza-    include acum:
                        torii pot salva grupuri de puncte predefi-
                        nite ca prototipuri, care sunt utilizate în
                        cadrul tuturor proiectelor. Acest lucru
                        garanteazã faptul cã toþi membrii echipei
                        care lucreazã la un proiect folosesc
                        criterii comune când construiesc grupuri
                        de puncte, ºi cã toatã lumea înþelege ce
                        puncte se includ în fiecare grup.

                          Simplificarea procesului de
                          etichetare a punctelor topo

     În fine, grupurile de puncte pot         Editorul responsabil cu etiche-
                        tarea punctelor topo afiºeazã un preview                      Fig. 15
fi administrate cu ajutorul acestei interfeþe
substanþial îmbunãtãþite, care concentreazã   al simbolului care va fi asociat punctului
toatã partea de definire a grupurilor dupã   reprezentat. Aceasta este o cerere pe care
mai multe criterii, într-o singurã fereastrã  Autodesk a primit-o de multã vreme de la
                        utilizatorii de Land ºi care va simplifica     Selecþia de polilinii în scopul
de dialog, cu taburi diferite (fig. 13),                            secþionãrii suprafeþelor
eliminând dialogurile multiple ºi greoaie.   mult procesul de definire ºi administrare
                        al etichetelor punctelor topo (fig.14)      Suport pentru polilinii curbe
                        Fig. 14                      Acceptarea comenzii PEDIT în scopul
Fig. 13                                                        adãugãrii/ºtergerii
                                                           de vertex-uri pentru
                                                           polilniile din sec-
                                                           tion-viewer
                                                             Suport pentru
                                                           suprafeþe multiple
                                                            Aceastã comandã
                                                            extrage cotele din
                                                            cadrul suprafeþei
                                                            de-a lungul unei
                                                            polilinii sau al unui
                                                obiect creat cu versiuni anterioare de LDT.
                          Realizarea secþiunilor rapide        Un beneficiu major este adus de faptul
                          pentru suprafeþele de teren         cã secþiunea reflectã orice modificare
                                                adusã poliliniilor, incluzând deplasarea
                             Posibilitatea de a realiza secþiuni  vertex-urilor, inserarea sau renunþarea
                        rapide ale suprafeþelor de teren a existat   la vertex-uri, precum ºi modificãrile
                        încã de la versiunea 1 a LDT. Aceastã      aduse de operaþia de filleting. Comanda

     Max  www.acintl.ro                                               33
     CAD
 GIS
suportã suprafeþe multiple ºi secþiunile pot fi  Land Desktop ruleazã singur sau cu unul    ferenþiate din domeniu: MrSID® de la
plotate ca entitãþi LDD.             dintre modulele suplimentare menþionate:    LizardTech Inc ºi ECW de la Earth
                                                 Resource Mapping.
     În fine, utilizatorul poate crea un
                              Dupã cum ºtiþi, Autodesk Land
aliniament folosind comanda standard                                Proceduri de import-export mai perfor-
                         Desktop R3 conþine Autodesk Map 5 ºi
"define alignment from polyline". Toate                             mante – Autodesk Map 5 este înzestrat cu
                         este construit pe platforma AutoCAD
acestea au ca rezultat un instrument puternic                          un motor mai rapid ºi mai performant de
                         2002, beneficiind astfel de întreaga
de analizã rapidã a condiþiilor de teren,                            transfer al datelor cu alte aplicaþii de GIS
                         funcþionalitate a acestuia.
explorând scenarii de tip "ce-ar fi dacã?…"                           ºi cartografie. În plus, de-acum se poate
în proiectarea de drumuri ºi, în general, în   Vom aminti mai jos ceea ce aduce nou      crea text din date de tip atribut ºi, de
proiectarea în domeniul infrastructurii.     Autodesk Map 5:                asemenea, se pot importa date atribut în
     Au fost adãugate funcþionalitãþi      Integrare cu Oracle Spatial 8.1.6 – cu   interiorul tabelelor de date obiect deja
noi ce permit utilizatorilor sã comunice     Autodesk Map 5 puteþi importa/exporta     existente.
mai eficient cu echipamentele Trimble.      date si fisiere DWG între baze de date Ora-
Pentru a simplifica structura meniurilor     cle Spatial ºi desene produse cu Autodesk   Alte informaþii despre Autodesk
Land ºi Survey, opþiunile Trimble au fost     Map, puteþi interoga ºi edita date Oracle       Land Desktop R3
consolidate într-un meniu unic (fig. 16),     folosind comenzi AutoCAD       fami-
prezent în toate paletele de meniuri care se   liare. Puteþi pune la dispoziþia             Licenþierea versiunii de reþea –
instaleazã o datã cu Autodesk Land Desk-     personalului din teren date Oracle Spatial   Land 3 foloseºte un sistem nou de admi-
top, Autodesk Civil Design ºi Autodesk      cu ajutorul dispozitivelor hardware      nistrare a licenþelor în mod multi-user,
Survey.                      specializate prin intermediul aplicaþiilor   FLEXlm™ de la GLOBEtrotter, care per-
Fig. 16                      Autodesk MapGuide® ºi Autodesk®        mite un mod de lucru flexibil ºi sigur.
                         OnSite Enterprise, fãcând astfel accesibile        Mai mult de 500 de companii
                         date critice de proiectare chiar la punctul  mari din lume, care investesc peste
                         de lucru.                   500.000 USD în achiziþionarea de
                                                 software anual, folosesc tehnologia
                          Interfaþa nouã pentru producþia de hãrþi   FLEXlm™, aparþinând celor de la
                         tematice – este disponibilã o nouã interfaþã  GLOBEtrotter, fiind de departe cea mai
                         pentru producerea de hãrþi tematice, care   folositã în domeniul licenþierii electronice
                         se bazeazã pe lucrul cu Project Workspace   ºi distribuirii de software pe cale
                         ºi pe un wizard compus din casete de      electronicã. FLEXlm™ a fost integratã în
                         dialog extrem de intuitive. Uºurinþa în    mai mult de 20.000 de aplicaþii
                         exploatare a acestei noi interfeþe sperãm   software din întreaga lume.
                         sã fie apreciatã mai ales de experþii în         Sisteme de operare suportate –
                         cartografie.                  Windows 98, Windows NT® 4.0, Win-
                          Suport îmbunãtãþit pentru imagini raster   dows 2000, Windows ME, Windows XP
Fig. 17: Graficul urmãtor ilustreazã opþiu-    – Autodesk Map 5 deþine suport pentru     (pentru versiunile stand-alone se aplicã
nile care sunt disponibile când Autodesk     cele mai populare formate raster geore-    un patch).
                                                      Cerinþe de sistem mimim reco-
                                                 mandate: Pentium II sau AMD K6-II la
                                                 450 MHz, 128 MB RAM.
                                                      Eliminarea hardware lock-ului
                                                 – tehnologia C'Dilla Soft Locking va
                                                 înlocui securizarea cu cheie hard, aducând
                                                 un plus de flexibilitate ºi portabilitate în
                                                 administrarea licenþelor standalone.
                                                            Luminiþa Popescu,
                                                              GIS Manager

                                                            Max
        34                                                   CAD
                                                               www.acintl.ro
                                                                GIS


Rapid, uºor ºi flexibil

Autodesk MapGuide R6
     Componentele principale ale     Autodesk MapGuide este o suitã de produse care permite distribuirea
produsului Autodesk MapGuide R6 sunt     informaþilor unui sistem GIS într-o reþea internã sau prin Internet Pro-
(figura 1):                  gramul face posibilã crearea, modificarea ºi afiºarea informaþiilor sub
  Autodesk MapGuide Author creeazã
                       formã de hãrþi, desene ºi scheme Autodesk MapGuide este intuitiv, uºor
hãrþi ºi permite integrarea datelor.
  Autodesk MapGuide Viewer permite      de învãþat ºi oferã suport pentru transmisii de date la distanþã
accesarea   datelor   georeferenþiale
printr-un program de tip browser: Inter-       Rapid, uºor ºi flexibil         pentru fiecare server în parte se va þine o
net Explorer, Netscape etc.                                  gestiune a tuturor cererilor care nu au
   Autodesk   MapGuide     Server       Funcþiile noi create faþã de R5,   putut fi satisfãcute, inclusiv identitatea
gestioneazã cererile utilizatorilor,     respectiv îmbunãtãþirile aduse pentru      clientului care a cerut datele.
generând rãspunsuri optime.          Autodesk MapGuide R6, au fãcut ca plat-       Îmbunãtãþirea performanþelor pentru
  Autodesk MapGuide LiteView este o     forma sã devinã mai rapidã, mai uºoarã ºi    Autodesk MapGuide LiteView privind
platformã pentru accesarea datelor, care   mai flexibilã pentru oricine acceseazã date   stabilitatea ºi siguranþa în exploatare.
nu are nevoie de Autodesk MapGuide      ºi hãrþi, indiferent de locul în care se aflã.
Viewer. Lucreazã ca server Java ºi        Autodesk MapGuide R6 este cea mai              Rapiditate
permite accesarea datelor prin orice     rapidã versiune dintre cele apãrute. S-au
browser ºi pe orice platformã.        îmbunãtãþit timpii de acces pentru citire,     Uºor de instalat – toate componentele
                       scriere pe disk ºi gestiunea datelor în     sunt pe un singur CD ºi utilizatorul
 Ce este nou în MapGuide R6?         memoria serverului, s-a scurtat timpul de
                                                este ghidat prin paºi succesivi pentru
                                                instalare. Autodesk MapGuide LiteView
                       rãspuns – download.
                                                este pe un CD separat.
     Ceea ce trebuie sã reþinem este    Îmbunãtãþirea scalabilitãþii, care permite
cã deschiderea unui fiºier în Autodesk                              Program de subscriere – Autodesk
                       folosirea mai multor servere pentru ges-
MapGuide Author R6 ºi salvarea sa pentru   tionarea cererilor de date de la utilizator.   MapGuide este inclus în programul de
noua versiune nu mai permit accesarea cu   Prin urmare, folosind mai multe servere se    subscriere anualã. Acest lucru asigurã un
versiunile precedente. Totuºi, Autodesk    asigurã o mai mare siguranþã a traficului    ciclu de actualizare automatã a progra-
MapGuide Viewer R6 permite ºi acce-      de date. Dacã un server este blocat ºi nu    mului, fiind uºor de controlat din punct
sarea datelor din versiunile precedente.   poate rãspunde cererii atunci MapAgent      de vedere financiar, cu costuri reduse, cu
     Existã ºi schimbãri la nivelul   va pasa cererea spre urmãtorul server din    acces la informaþii suplimentare ºi suport
funcþiilor API folosite la crearea aplica-  listã.                      tehnic.
þiilor complexe ºi care sunt detaliate în     Atunci când sunt instalate mai multe      Dezvoltarea de aplicaþii cu LiteView –
Autodesk MapGuide Viewer Help.        sesiuni MapAgent pe mai multe servere,      se pot descãrca modelele de aplicaþii
                                                create pentru LiteView, incluzând ºi
                                                sursele fiºierelor, ceea ce simplificã mult
                                                procesul de asimilare a tehnologiei.
                                                 Instalarea pentru LiteView este uºuratã
                                                – Autodesk MapGuide LiteView dispune
                                                de un suport de instalare în paºi care
                                                simplificã instalarea ºi configurarea.

                                                      Flexibilitate
                                                 Suport pentru XML – dezvoltatorii pot
                                                lucra cu tehnologia XML pentru repre-
                                                zentarea hãrþilor. Standardul de lucru
                                                deschis, bazat pe XML, creeazã suportul
                                                pentru o dezvoltare uºoarã ºi flexibilã.
                                                  Suport îmbunãtãþit pentru accesul la
                                                fiºiere DWG – lucreazã cu fiºiere native
                                                DWG sau fiºiere Autodesk Map Project în

    Max  www.acintl.ro                                                35
    CAD
 GIS
acelaºi mod ca ºi cu fiºierele native SDF.                               Citirea datelor fãrã a fi necesarã conversia
Noile funcþii conþin suport pentru filtrarea                             pentru: MapGuide SDF via SDP, Oracle 8i
layerelor, crearea indicaþiilor, crearea                               ºi 9i via SDP, ESRI Shape file via SDP,
rapoartelor prin selecþia directã a                                 Autodesk DWG, Autodesk GIS Design
obiectelor.                                             Server.
  Suport pentru fiºiere raster: s-a extins
lista fiºierelor raster suportate, astfel se
include suport pentru formatele ECW                                          Concluzii
                                                   Aºteptãrile utilizatorilor de la o soluþie
                                                   profesionalã sunt:
                                                    sã permitã vizualizare/interogare/raport
                          simbolurilor folosite în Autodesk          sã fie uºor de folosit
                          MapGuide (smb). Noile funcþii includ posi-      sã respecte cererea oriunde, oricând,
                          bilitatea de a controla punctul de inserþie a   oricare
                          simbolului, permite încãrcarea fonturilor      sã fie o aplicaþie sofisticatã CAD/GIS
                          True Type din suportul de font instalate pe    utilizabilã de cãtre persoane care nu au
(Earth Resource Mapping's Enhanced) ºi       sistem ºi folosite ca simboluri, controlul    cunoºtinþe de CAD/GIS.
LizardTech's MrSID (figura 2).           fundalului ºi al culorilor. Suplimentare se
                          pot crea simboluri în format vector, raster    Aºteptãrile dezvoltatorilor sunt:
  Dynamic Map Authoring: Dynamic                                   sã fie rapid ºi uºor de implementat
Authoring Toolkit permite dezvoltatorilor     cu orice program de graficã. Include peste
                          500 de simboluri. Îmbunãtãþeºte gestiunea      datele sã fie centralizate
crearea de aplicaþii dinamice prin care sã se
                          simbolurilor ºi permite o flexibilitate mai     sã permitã instruirea uºoarã a utilizatorilor
genereze noi hãrþi prin modificarea hãrþilor
                          mare pentru crearea hãrþilor (figura 4).     finali
ºi a proprietãþilor acestora, care sunt setate
prin Autodesk MapGuide Author.            Suport pentru Oracle9i : este dezvoltat      sã fie uºor adaptabil pentru diverse
Dezvoltatorii au un instrument foarte puter-    suportul pentru acces direct la informaþii sto-  domenii
nic la dispoziþie pentru a extinde puterea de   cate într-o bazã de date spaþialã Oracle9i,     sã permitã combinarea cu diverse soluþii
creare a unei hãrþi de cãtre utilizatorul final.  practic dã viaþã unei soluþii performante ba-   de dezvoltare.
De asemenea, permite crearea de aplicaþii     zate pe platformã Oracle cu Spatial Cartrige.
                                                        Astfel, Autodesk MapGuide R6
care sã efectueze conversia din tipul de fiºi-    Îmbunãtãþirea afiºãrii: afiºarea datatelor
                                                   rãspunde atât cererilor utilizatorilor, cât ºi
er MWF în MLF ºi MWX (format XML).         cu Viewer permite dezvoltatorilor instru-
                                                   celor ale dezvoltator de aplicaþii:
El se implementeazã ca un suport COM        mente noi pentru controlul afiºãrii. Îmbu-
                          nãtãþeºte semnificativ aplicaþiile dezvoltate    fiind robust, permite interacþiunea directã
DLL, numit MGDAT.dll, ºi permite dez-                                a utilizatorului pe hartã
voltarea de aplicaþii ce suportã includerea    ºi de asemenea îmbunãtãþeºte suportul
                          pentru afiºarea automatã a datelor         este simplu de învãþat, intuitiv
de aplicaþii COM (figura 3).
                          recepþionate online (transmisii radio).       oferã suport pentru transmisii de date la
  Suport pentru simboluri: Symbol Manag-
                            Îmbunãtãþirea calitãþii imaginii afiºate   distanþã
er este un instrument de gestiunea sim-
                          prin Autodesk MapGuide LiteView: s-au        este uºor de configurat
bolurilor ºi permite crearea sau modificarea
                          introdus parametrii noi pentru mãrirea       este rapid ºi uºor de implementat
                          vitezei de afiºare la utilizator. Calitatea     datele sunt centralizate
                          imaginii este îmbunãtãþitã cu efect direct      permite integrarea datelor din diverse
                          asupra creºterii calitãþii hãrþii afiºate.    formate
                            Suport pentru sistem de coordonate:       este integrabil cu diverse platforme de
                          suportã mai mult de 800 de sisteme de       dezvoltare.
                          coordonate folosite în lume, permiþând o           În numãrul urmãtor vom
                          mai bunã integrare a datelor spaþiale.      continua prezentarea noutãþilor din
                           Readline: utilizatorii au posibilitatea de   MapGuide R6 cu un exemplu pentru
                          a crea notaþi pe hartã prin suportul de      Dynamic Authoring Toolkit.
                          dezvoltare
                           Autodesk MapGuide Author poate citi
                          date aflate în format MWF, MWX sau SDF.               Ing. Albert Kálmán
                            Autodesk MapGuide Author permite         Promax-Dealer Autodesk MapGuide
                          deschiderea de documente multiple MDI.                  promax@fx.ro
                                                              Max
        36                                                     CAD
                                                                 www.acintl.ro
      SPIWood                                 2000LT       SOLUÞIA 3D DE PROIECTARE PIESE MOBILIER
  Design 3D        Suport baze de date   CONÞINE DOUÃ MODULE:
  Concepþie        Extras componente
                          SPIWOOD 2000 LT CAD
                          - modelarea prin solide 3D a
  Planificare       Fiºã tehnologicã
                           componentelor de mobilier
  Asamblare        Estimare costuri

  Maºinare         Liste tãieri      SPIWOOD 2000 LT PDM
                          - accesarea bazei de date a
                           producþiei
                                           Modelare
                          Biblioteca vastã de materiale, texturi, profile ºi accesorii de mobilier
                          Cotarea automatã a planurilor de execuþie
                          Extragerea automatã a secþiunilor
                          Legãtura dinamicã cu bazele de date – interfaþa cu modulul de calcul al
                          costurilor de producþie
                          Extrase de materiale ºi componente
                          Schematizarea automatã a operaþiilor specifice de prelucrare (gãurire, frezare,
                          îmbinare) ºi a traseelor de maºinare

Desenarea ºi asamblarea componentelor unei piese de mobilier prin
utilizarea uneltelor ºi proceselor similare cu cele ale fabricatiei reale.
O componentã este definitã prin lungime, lãþime ºi înâlþime – schema astfel
obþinutã constituie baza întregului proces de fabricaþie.
Programul oferã posibilitatea de a atribui culori diferite fiecãrei componente,
de a vizualiza ºi roti dinamic modelul creat.
Vederile generate sunt complet legate de modelul solid: toate modificãrile
aduse sunt automat transferate în vederile asociative.
               Biblioteca de profile
Programul conþine un catalog de profile tip reprezentate prin secþiuni trans-
versale. Definirea propriilor profile se realizeazã extrem de simplu prin
desenarea secþiunii caracteristice ºi salvarea în biblioteca respectivã.
Programul genereazã automat planuri 2D ale fiecãrei componente modelate
iniþial în 3D iar toþi parametrii de proiectare sunt transferaþi într-un tabel Excel.
            Definirea fiºelor tehnologice
Calcul al costurilor de fabricaþie
Definirea operaþiilor specifice ansamblãrii
Configurarea maºinii de lucru prin indicarea indicilor de producþie,
timpului de operare ºi a caracteristicilor proprii maºinii
Calcul al necesarului de manoperã


       Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A.,
Tel: 250 5315, Fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
 GISAutodesk
ecologizeazã pãdurile României
 Prin folosirea programului
 AutoCAD Institutul de Cercetãri
 ºi Amenajãri Silvice a realizat
 trecerea de la proiectarea pe
 hârtie milimetricã la proiectarea
 2D pe calculator ICAS
 foloseºte Autodesk Map pentru
 cartografiere digitalã, realizînd
 planuri la scara de 1:5000
 Cele mai importante proiecte ale
 institutului sunt "Cartarea
 ecosistemelor forestiere", "Efec-
 tul poluãrii asupra
 ozonului din pãdurile
 carpatice", "Managementul
 informaþiilor forestiere"

      În cadrul Institutului de Cercetãri ºi
Amenajãri Silvice se fac cercetãri ºi se
elaboreazã proiecte în domeniul silviculturii,
cât ºi studii privind activitatea de corectare a
torenþilor.
      Pentru elaborarea unui proiect de
corectare a torenþilor sunt necesare foarte
multe date referitoare la cadrul natural. Aces-
te date se culeg din teren, unele prin apreciere,
altele prin mãsurare. Acurateþea acestor date
este deosebit de importantã pentru precizia
prognozãrii debitului de o anumitã probabili-
tate, ce se poate produce în bazinul hidrogra-
fic studiat, în funcþie de care se dimensioneazã
lucrãrile de corectare a torenþilor.
      Dacã asupra calitãþii datelor
obþinute prin apreciere nu putem interveni
prea mult, calitatea lor depinzând exclusiv de
pregãtirea ºi experienþa operatorului, putem
creºte precizia datelor mãsurabile prin
folosirea staþiilor totale, aparate de o precizie
excelentã. Staþiile totale prezintã avantajul
stocãrii datelor în format digital ºi mai ales al
interoperabilitãþii cu computerul.
      În prezent, în cadrul Institutului de
Cercetãri ºi Amenajãri Silvice departamentul
GIS construieºte o bazã cu date referitoare la

                          Max
       38                  CAD
                             www.acintl.ro
                                                                  GIS
fondul forestier din toatã þara, date pe baza   - posibilitatea
cãrora se pot face analize GIS. Rezultatele    de randare a
acestor analize pot fi folosite ºi în domeni-   modelelor 3D
ul corectãrii torenþilor.             cu obþinerea
     Pânã la sfârºitul anului 2000      unor   efecte
planºele de execuþie din cadrul proiectelor    realistice deo-
de corectare a torenþilor se realizau pe hârtie  sebite pentru
milimetricã, iar apoi erau copiate pe hârtie   diverse pre-
de calc. Începând din anul 2001, prin       zentãri.
folosirea software-ului AutoCAD con-             Pasul
                         3 ºi cel mai
                         important este
                         automatizarea
                         activitãþii de proiectare prin dezvoltarea  variaþie a condiþiilor de teren ºi implicit a
                         de aplicaþii cu ajutorul compilatorului    parametrilor lucrãrilor proiectate.
                         Visual Lisp.
                               Aceastã operaþie este ºi cea mai         ing. Ionuþ Zlota, ICAS
                         dificilã, având în vedere gradul mare de     Departament Corectarea Torenþilor
                                ou        Autodesk
                               N
                                         Raster Design
ceput de Autodesk s-a fãcut primul pas de
la proiectarea pe hârtie milimetricã                      Ideal pentru aplicaþii CAD/GIS:
la proiectarea 2D pe calculator. Aceastã
                                          integreazã imaginile raster în proiectele
trecere nu a fost lipsitã de dificultãþi, una
                                          CAD/GIS
dintre ele fiind introducerea semnelor
                                          converteºte interactiv în format vector planuri
convenþionale specifice domeniului
                                          scanate ºi imagini raster
corectãrii torenþilor, semne ce nu se gãseau
în bibliotecile AutoCAD-ului, dar aceastã                     georeferenþiazã aerofotograme ºi imagini
problemã a fost rezolvatã deoarece                         preluate din satelit
AutoCAD dã posibilitatea definirii de noi
tipuri de linii ºi haºuri.                100%
      Urmãtorul pas pe care îl vom       compatibil cu
face este trecerea de la proiectarea 2D la
proiectarea 3D, aceasta reprezentând         produsele din
numeroase avantaje, printre care amintim:        familia
- vizualizarea aspectului final al lucrãrilor
(barajelor) aºa cum vor fi ele executate în     Design 2002
teren;                                       Integreazã un modul OCR (Optical
                                          Character Recognition)
- realizarea automatã a vederilor ºi
                                          Îmbunãtãþeºte gradul de detaliere în
secþiunilor (haºurate) din planºele de
                                          zonele fãrã luminozitate
execuþie, fãrã eforturi prea mari de
concentrare din partea proiectantului;
                                          Deþine instrumentul ,,Palette Manager”
                                          Comanda ,,Rubbersheeting”
- prin interogãri se pot obþine volumele de                    este îmbunãtãþitã
sãpãturã ºi volumele de zidãrie sau beton,
                             Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A., tel.: 250 5315, fax: 250 7774,
precum ºi alte elemente necesare pentru
                                      e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
antemãsurarea lucrãrilor;

     Max  www.acintl.ro                                                 39
     CAD
 GIS
AutoCAD Map,                    AutoCAD Map este un produs care din punct de vedere
                          cost–performanþã, este recomandat celor care au nevoie de o
                          platformã CAD puternicã, de suport GIS performant, cu
soluþia idealã pentru               facilitãþi de dezvoltare de aplicaþii în AutoLisp, Visual Lisp ºi
                          Visual Basic Informaþia digitalã organizatã pe straturi ºi bazã

analize hidrologice                de date ataºatã acesteia, corelatã cu aplicaþii scrise în limbajul
                          AutoLisp, fac din AutoCAD Map, un suport redutabil pentru
                          atingerea oricãrui scop propus

1. Determinarea debitelor în secþiuni de                  în care fiecare element reprezintã o sumã a
calcul ale unui râu                             ponderilor tuturor elementelor din matrice
                                      care se dreneazã cãtre acel element. Pentru
      Dupã organizarea informaþiei
                                      matricea ponderilor setatã la valoarea 1,
grafice pe straturi ºi ataºarea bazelor de date
                                      matricea acumulãrilor curgerii va conþine,
fiecãrui strat în parte (lucrarea 1), dupã                 pe fiecare celulã, aria contribuþiei la drena-
realizarea unor straturi tematice ºi a modelului              jul apelor. Înseamnã cã la ieºirea din
numeric al terenului pe bazinul studiat                   bazinul hidrografic valoarea înscrisã pe
(lucrarea 2) urmeazã determinarea unor para-                celula respectivã, înmulþitã cu suprafaþa
metri necesari în calculul final al debitelor.               unei celule, va reprezenta aria bazinului
      Deoarece modelul numeric al                   respectiv.
terenului are forma unei matrice dreptun-                       În construirea matricei se por-
ghiulare, cu valori, în fiecare nod, ale diver-               neºte de la matricea direcþiilor de curgere ºi
silor parametri determinaþi, atunci când                  de la matricea elevaþiilor. Celulele matricei
vom determina un anumit parametru vom                    acumulãrilor curgerii, care au valoarea 1,
denumi fiºierul, bazã de date, matricea etc.                vor reprezenta vârfurile de bazin, iar
1.1. Determinarea parametrilor de calcul                  cele cu valori mari vor reprezenta reþeaua
al debitelor                                de drenaj.
                                            Matricea acumulãrilor curgerii
        Matricea pantelor – conþine                 conþine în fiecare nod numãrul de celule de
valoarea pantei terenului în fiecare punct al                pe care se adunã apele (fig. 5).
grilei (fig. 1). Folosind sensul geometric al                Prin interogarea datelor matricei acumulã-
gradientului se determinã panta în fiecare                 rilor curgerii, dupã datã obiect, punând
punct (i, j) utilizând un mic program scris în               condiþia raportãrii punctelor cu o valoare de
limbajul AutoLisp. Executând o interogare                  prag mai mare de 380, rezultã reþeaua de
dupã datã obiect, rezultã harta tematicã a                 drenaj a apelor pe bazinul Tinoasa (fig. 6).
claselor de pantã pe bazinul Tinoasa (fig. 2).                      Matricea zonei contributive
       Matricea directiilor de curgere                genereazã arealul de pe care se adunã apele
– determinarea matricei direcþiilor de                   într-o secþiune de bazin. Se pleacã de la
curgere a apei (fig. 4) se face pornind de la                coordonatele punctului de ieºire din bazin
matricea elevaþiilor. Procedeul constã în                  ºi de la matricea direcþiilor de curgere.
determinarea pentru fiecare celulã în parte,                Rezultatul va fi afiºarea tuturor punctelor
vãzutã ca sursã de apã, a celulei destinaþie                care contribuie la generarea debitului în
în care se varsã apa.                            secþiunea de calcul (fig.7).
      Direcþia de curgere se determinã                       Matricea timpilor de concen-
prin compararea elevaþiei celulei sursã cu                 trare conþine în fiecare nod valoarea timpu-
elevaþiile celor opt celule din imediata ei                 lui necesar unei picãturi de apã sã ajungã în
vecinãtate, pentru a gãsi panta cea mai mare                secþiunea de calcul (fig. 8). Prin interogarea
(fig. 3).                                  bazei de date, pe intervale de timp, rezultã
      Direcþia de curgere aleasã va fi                 izocronele timpilor de concentrare (fig. 9).
cãtre celula care are elevaþia cea mai micã,                       Matricea tipurilor de folosinþã
faþã de elevaþiile celorlalte celule din jur.                conþine coduri de clase de folosinþã în nodurile
      Matricea acumulãrilor curgerii –                 grilei.
funcþia acumulãrilor curgerilor genereazã o                       Matricea claselor texturale
matrice a direcþiilor de drenaj ºi o matrice a               conþine coduri de clase texturale în nodurile
ponderilor, determinând în final o matrice,                 grilei.

                                                  Max
        40                                          CAD
                                                     www.acintl.ro
                                                                    GIS
       Matricea coeficientului de
scurgere reprezintã valori ale coeficien-
tului de scurgere în fiecare nod al grilei.
Valoarea coeficientul de scurgere
este funcþie de panta bazinalã, de textura
ºi    de   tipul   de    folosinþã
  = f (I%, text, folosinþe). Pentru determi-
narea valorilor coeficientului de scurgere
se interogheazã: matricea zonei de con-
tribuþie, matricea pantelor, matricea
claselor texturale, matricea tipurilor de
folosinþã ºi baza de date cu valorile
acestuia (fig. 10).
                                                       Xij - înãlþimea stratului precipitat
1.2. Calculul debitelor în secþiunea de                               în nodul (i, j);
închidere a bazinului Tinoasa                                         Xm - înãlþimea stratului precipitat
      În aplicaþia de calcul a debitelor,
scrisã în limbajul AutoLisp, se pleacã de la                            la statia m;
coordonatele secþiunii de închidere a bazi-                                  Q - numãrul de staþii;
nului, dupã care toþi parametrii de calcul                                   Ca pondere s-a folosit inversul
sunt preluaþi din fiºierele baze de date                              pãtratului distanþei:
                              Determinarea înãlþimii stratului
(matrice), rezultând o imagine graficã a
                         precipitat, folosind modelul numeric al
zonei analizate (fig. 11) ºi tabele cu valori
                         terenului, presupune determinarea în
ale unor elemente ale terenului ºi ale
                         fiecare nod al grilei a înãþimii acestui strat.
debitelor (tab. 1, tab. 2).
                              Ca metodã de interpolare s-a      unde dm - distanþa de la punctul (i, j) la
                         folosit media alunecãtoare ponderatã. For-    staþia m.
Tabelul 1. - Valorile unor elemente din teren
                         mula utilizatã este:
rezultate prin calcule pe model numeric
Tabelul 2. - Valorile debitelor maxime
pentru diferite valori ale stratului precipitat

2. Determinarea înãlþimii stratului pre-
cipitat pe bazinul hidrografic Tinoasa,
folosind modelul numeric al terenului       unde:   pm - ponderea;
Tabelul 1
   Aria   Lungime       Lungime  Pantã     Pantã   Timp albie     Timp      Timp      Coef.     Intensit.
  (km2)    albie       versant  albie    versant   ta (min)    versant tv   concentr.    surgere      I
        la (Km)      Lv (Km)   Ia %     Iv %             (min)     tc (min)      á      Mm/min
  4.18     2.36        0.577  10.54     7.33     16.45      59.78      85.9     0.4899      1.78
p   p
Tabelul 2
                                                         ie
                                      Calcul recomandat al debitului, funcþ de modul de
 x1%  =α*[Ap-Bp*log(F-F0)]                               ã        iu
                                        existenþ în timp ºi spaþ a ploii de calcul.
                         x1% =125 mm       0,01%S     0,1%S     0,2%S     1%S
       x1% =146.5 mm                        121 mm     111 mm     106mm     95mm


 Qmax 1%             62.32        60.62         57.89       52.86       49.85        45.23
 Qiniþial
 /Qfinal             0.998        1.018         1.005       0.979       1.025        0.985


      Max  www.acintl.ro                                                 41
      CAD
 GIS
Tabelul 3 - Ariile izohietelor, stratul mediu precipitat pe acestea, valoarile maxime,
minimã ºi medie pe bazinul Tinoasa pentru ploaia din 21.08.1996
      Aceastã pondere aproximeazã      ploii (grafic, fig. 13) ºi se afiseazã un tabel
mai bine valorile precipitaþiilor în nodurile   cu date caracteristice ale acestora (tab. 3).
grilei, deoarece distanþa de la nodurile      3. Concluzii
grilei la staþiile meteo sau pluvio este mare.
Cu cât o staþie este mai depãrtatã, cu atât    1. Utilizarea programului GIS, în analize
influenþa sa asupra valorilor în noduri va fi   hidrologice, permite construirea unei
mai micã.                     unitãþi hidrografice, care reflectã destul de
      Aplicaþia, care rezolvã aceastã    bine distribuþia spaþialã a curgerii din
problemã, preia datele din baza de date a     interiorul cursului de apã.
staþiilor hidro-meteorologice (fig. 12),      2. AutoCAD Map poate descrie conectiv-
rezultând un fiºier bazã de date cu valori     itatea legãturilor în reþeaua de curgere a
ale înãlþimii stratului precipitat în fiecare   cursului de apã, eliminându-se astfel
nod al modelului numeric. Prin interogarea     utilizarea argumentelor probabile pentru
bazei de date create, se traseazã izohietele    combinarea miºcãrii apei prin legãturi.          ER Mapper
     Helping people manage the earth
 Wizards Map production 3D presentation Annotation Orthophoto Surface                3. Existã posibilitatea de a combina mai
  gridding Contouring Image mosaicing Data compression Geocoding                  multe tipuri de informaþii pentru a obþine o
 Spatial analysis Raster to vector Land use classification Data integration             informaþie nouã cu vizualizarea rapidã a
 Image analysis Radar processing Fast Fourier Transforms                      rezultatului prin tabele ºi hãrþi tematice.
                                                   4. Realizarea de scenarii ºi simularea aces-
                                                   tora pe bazinul hidrografic, pentru a gãsi
                                                   situaþia cea mai defavorabilã, constituie un
                                                   argument al utilizãrii GIS-ului ca sistem
                                                   de analizã. GIS-ul, prin posibilitatea de
                                                   analizã a schimbãrilor, poate fi folosit
                                                   pentru predicþia consecinþelor unor
                                                   activitãþi propuse, rãspunzând la
                                                   întrebarea "Ce se va întâmpla într-un
                                                   anumit loc sau la un anumit moment de
                                                   timp?".


                                                          Dr. ing. Constantin Bofu,
    Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA str. Constantin Tãnase nr. 15, sector 2, Bucureºti           Departamentul de Cadastru
      tel. 250 5315; fax 250 7774 e-mail: office@acintl.ro Web: http://www.acintl.ro      Universitatea Tehnicã ,,Gh. Asachi" Iaºi

                                                              Max
       42                                                      CAD
                                                                 www.acintl.ro
                                                                      GIS Tehnologiile militare ale statelor
 NATO au ca element fundamental               Cadastrul digital
                                al României
 harta digitalã, tehnologiile GPS,
 fotogrametria ºi teledetecþia
 Membrii Asociaþiei Patronale de
 Cadastru, Geodezie ºi Cartografie
                               Reprezentatã la nivel de              În ultimul deceniu, au mai benefi-
 beneficiazã de reduceri de pânã la        vicepre-ºedinte, APCGC este membrã a        ciat de prevederile colaborãrii cu Autodesk
 25% la achiziþionarea              “UGIR 1903” iar prin intermediul          Uniunea Arhitecþilor, Asociaþia Românã a
 programelor Autodesk               membrilor sãi face parte Comisia de Dia-      Antreprenorilor din Construcþii, Asociaþia
                         log Social Guvern - Patronat.           Inginerilor Constructori Proiectanþi
                               Inclusiv pentru zona noastrã de    de Structuri, Asociaþia Românã de
      Majorarea semnificativã a volu-    activitate, perspectiva integrãrii României în   Cartografie, Seracom Engineering SRL,
mului de lucrãri în domeniile cadastrului,    NATO ºi U.E. presupune alinierea la cerin-     Uniunea Geodezilor din România.
geodeziei ºi cartografiei începând cu 1991    þele tehnice, juridice ºi calitative impuse de         În domeniile noastre de activitate
(anul promovãrii HGR 834/91 dar ºi a       viitorii parteneri. Astfel a apãrut ca o      problemele sunt numeroase ºi au implicaþii
Legii Fondului Funciar, dar în special dupã    consecinþã fireascã iniþierea unor propuneri    profund negative pentru starea generalã a
apariþia în 1996 a Legii Cadastrului) a avut   de colaborare între APCGC ºi AUTODESK,       Geodeziei, Cartografiei ºi Cadastrului in
drept consecinþã dezvoltarea unui sector     finalizate prin încheierea unui protocol de    România. Ele sunt rezultanta incoerenþei ºi
privat orientat cãtre execuþia de lucrãri,    colaborare reciproc avantajos ce prevede      neprofesionalismului manifestat de-a lun-
proiectare, dezvoltãri software ºi altele,    promovarea produselor AUTODESK pen-        gul a zeci de ani la nivelul decizional. Sun-
capabil sã preia zone care pânã atunci erau    tru membrii APCGC, organizarea comunã       tem conºtienþi cã ele nu pot fi integral solu-
“acoperite” de uriaºele instituþii de stat.    de manifestãri tehnice destinate promovãrii    þionate pe termen foarte scurt, dar la fel de
      Credem cã, deloc întâmplãtor,     cadastrului ºi a tehnologiilor moderne, d     convinºi suntem, ca prin menþinerea situa-
toate programele finanþate de Banca Mon-     istribuirea revistei “MAX CAD” membrilor      þiei actuale, fiecare zi ne va îndepãrta de
dialã, BERD, PHARE, UE, etc., stabilesc      noºtri. ªi nu în ultimul rând, posibilitatea de  þintele majore ale României ºi ale actualului
respectarea unei condiþii obligatorii ºi     a prezenta permanent în cadrul revistei, teme   Guvern: NATO ºi UE. Spre exemplu, dupã
anume, ca fondurile sã fie derulate prin     ºi puncte de vedere de interes comun.       cum bine cunoaºteþi, tehnologiile militare
instituþiile Statului dar cu societãþi private.        Potrivit acordului (MAJOR       ale statelor NATO au ca element fundamen-
Ori, din pãcate, asistãm încã la atitudini    ACCOUNT AGREEMENT) încheiat de           tal harta digitalã, tehnologiile GPS, fotogra-
faþã de sectorul privat de genul “un rãu     compania americanã Autodesk ºi Asociaþia      metria ºi teledetecþia. Orice soldat NATO
necesar”, util doar pentru a-l mai flutura    Patronalã de Cadastru, Geodezie ºi Car-      are asupra sa un emiþãtor GPS care serveºte
din când în când în faþa organismelor inter-   tografie din România, membrii asociaþiei      la cunoaºterea poziþiei pe “plan” în care se
naþionale atunci când nu avem încotro. Un     beneficiazã de reduceri de pânã la 25% la     aflã la un moment oarecare. Hartã digitalã
sector privat firav genereazã inevitabil o    achiziþionarea programelor Autodesk.        care României îi lipseºte. Orice cetãþean din
economie pe mãsurã ºi în final o Românie           Acordul face parte din strategia    spaþiul UE nu concepe a demara o investiþie
sãracã. Situaþia sectorului privat din      Autodesk de sprijinire a informatizãrii so-    fãrã a-i fi clarã situaþia proprietãþii terenului
cadastru, geodezie ºi cartografie nu face     cietãþii româneºti, de creºtere a productivi-   pe care urmeazã sã-ºi dezvolte afacerea.
excepþie de la acest cadru general.        tãþii asociaþiilor ºi societãþilor care îºi des-  Adicã fãrã existenþa CADASTRULUI. ªi
 În acest context a apãrut ca o necesitate    fãºoarã activitatea în domeniul proiectãrii ºi   astfel de exemple pot continua.
înfiinþarea unei organizaþii patronale care    nu în ultimul rând de diminuare a pirateriei          Tocmai pentru cã dorim sã
sã reprezinte interesele firmelor din dome-    software. De prevederile acestui acord vala-    contribuim, fie ºi numai pe zona noastrã de
niu în dialogul economic ºi social cu       bil pânã în februarie 2003        bene-  activitate, la schimbarea acestei situaþii,
Guvernul ºi Sindicatele dar ºi cu patro-     ficiazã toate societãþile comerciale de stat ºi  dorim pe aceastã cale sã impulsionãm
natele din alte ramuri ale economiei. Astfel   particulare, cu personalitate juridicã, mem-    adoptarea tehnologiilor de ultimã orã,
a luat fiinþã în 1996, Asociaþia Patronalã    bri ai Asociaþiei Patronale de Cadastru,      promovându-le atât la nivelul membrilor
din Cadastru, Geodezie ºi Cartografie, ca     Geodezie ºi Cartografie.              asociaþiei noastre, cât ºi printre ceilalþi
persoanã juridicã.                       “Ca distribuitor al produselor    colegi de breaslã.
      În prezent APCGC numãrã peste     Autodesk în România, A&C contribuie la             Anticipãm, astfel, o colaborare
50 de membri, societãþi ce acoperã toate     promovarea celor mai noi soluþii de proiec-    îndelungatã ºi rodnicã cu firma A&C
zonele geografice ale României având o      tare, intenþionând sã înleseascã parteneriate   INTERNATIONAL distribuitor autorizat al
cifrã totalã de afaceri de peste 100 miliarde   cu toate asociaþiile profesionale care doresc   produselor AUTODESK.
lei. De menþionat cã suma se referã la anul    sã-ºi adapteze infrastructura informaticã la
precedent în care ONCGC a avut un buget      standardele mileniului III”, a declarat Crist-
de 9 miliarde lei pentru execuþia de lucrãri   ian Dumitrescu, President/CEO A&C                   PREªEDINTE APCGC,
iar MLPTL, circa 35 miliarde lei.         INTERNATIONAL SA.                           Ing.Valeriu Manolache


     Max  www.acintl.ro                                                    43
     CAD
    Arhitecturã
Construcþii / Infrastructurã


În Irlanda nu se CADe
sã lucrezi fãrã Autodesk
 Florin Balcu este unul dintre tinerii români care au fost
 “racolaþi” de companiile occidentale de IT. În urma unor
 interviuri, Florin a încheiat un contract cu Amicus Technology,
 companie cu sediul în apropiere de Dublin care furnizeazã
 soluþii de proiectare asistatã de calculator, GIS ºi topografie.

     ªi pe piaþa irlandezã Autodesk         AutoCAD LT 2002, cât ºi cea mai      nouã      birourilor abundã pe “planºetele”
ocupã, de departe, primul loc în topul          versiune a softului de proiectare Architec-        designerilor.
firmelor producãtoare de software pentru         tural Desktop.                            Dar Guvernul irlandez, þarã cu o
proiectarea asistatã de calculator.                 Cât priveºte stilul arhitectural, în      economie emergentã, nu-ºi concentreazã
     Fãrã îndoialã, cel mai utilizat        linii mari, casele irlandezilor sunt asemãnã-       eforturile doar asupra dezvoltãrii edilitare,
program de acest gen este AutoCAD, ajuns         toare cu cele de la noi, atât doar cã structura      ci are în vedere ºi îmbunãtãþirea cãilor de
deja la versiunea 2002. Importanþa            de rezistenþã alcãtuitã din cadre de beton sau      comunicaþie, a drumurilor, ºoselelor ºi
acordatã acestuia este ilustratã ºi de faptul      zidãrie cu stâlpi a fost înlocuitã cu zidãrie       autostrãzilor.
cã de mai mulþi ani programul este inclus        din blocuri portante. Partiþiile interioare sunt           Început în urmã cu aproape
în programa de curs a liceelor de pe întreg       din gips-carton iar în toate proiectele se        patru ani, programul de dezvoltare ºi
cuprinsul þãrii. Cred cã e o idee foarte bunã      foloseºte din plin modelarea tridimensionalã       reabilitare a drumurilor naþionale este
care ar trebui pusã în practicã ºi pe la noi,      permisã de Architectural Desktop.             sprijinit de Banca Mondialã, care a alocat
pe-acasã.                              Deºi anul acesta s-a anunþat          fonduri considerabile. ªi astfel dezvol-
     Dacã e sã mã refer la construcþii,       reducerea cu 3% a investiþiilor din dome-         tarea infrastructurii progreseazã vãzând
din câte am vãzut de când mã aflu în Irlan-       niul construcþiilor, proiectele referitoare        cu ochii, deºi timp de 6 luni a fost sistatã
da, majoritatea arhitecþilor folosesc atât        la complexe edilitare ºi spaþii destinate         ca urmare a acþiunilor sindicatului fer-                          Seeing is winning!
    Architectural Desktop ºi Autodesk VIZ
                    simbiozã fãrã precedent
                                           Architectural Desktop R3.3

                                           AutoCAD 2002 optimizat
                                           pentru arhitecþi ºi ingineri


                                                         Autodesk VIZ R4

                                                          Vizualizare ºi prezentare
                                                         foto-realistã a proiectelor

                                                          Legãturã directã interactivã
                                                         cu modelul AutoCAD
 D i s t r i b u i t d e A&C INTERNATIONAL S.A., t e l : 2 5 0 5 3 1 5 , f a x : 2 5 0 7 7 7 4 , e - m a i l : o f f i c e @ a c i n t l . r o w w w a c i n t l . r o


                                                                        Max
        44                                                               CAD
                                                                            www.acintl.ro
                        Your plant operates at peak efficiency...
                                                        Plant Design
                                                         Workgroup
                                                    Modelare 3D pentru sisteme
                                                    de tubulaturi din domeniile petrol
mierilor, enervat de perspectiva                                    ºi gaze, farmacie, petrochimie,
sacrificãrii unor pãºuni.                                        reactoare, industrie chimicã ºi
     În oraºe, ºi nu numai, standar-                                  alimentarã.
dele de proiectare a elementelor de sem-     ... shouldn’t your design team?
nalizare sunt diferite de cele din Româ-
nia, mai cu seamã elementele geometrice    Arhitecturã deschisã
ºi racordãrile în curbe. În fine, în Irlanda  Soluþii bazate pe AutoCAD (AutoPLANT),
se circulã pe partea stângã, dupã cum ºtie   MicroStation (OMNI-SERIES), Windows NT,
toatã lumea, iar intersecþiile nu sunt     Visual Basic
semaforizate ci au sensuri giratorii.     Flexibilitate
     Dar cea mai mare problemã din     Documentaþie tehnicã extrasã automat din modelul
                        3D. Generare 3D din izometri
Dublin este cea a traficului. Plec cu cel
                        Funcþionalitate
puþin o orã înainte de a începe lucrul,     Diverse module de design ºi licenþiere, implementare rapidã pe
deºi locuiesc la 3 km distanþã. Pentu a     platforme duale CAD
îmbunãtãþi condiþiile de trafic din capita-  Scalabilitate
la irlandezã, oficialitãþile locale au      Modificãri minore pentru productivitate maximã
inceput sã construiascã o linie de metrou
                        Rebis, unul dintre cei mai valoroºi dezvoltatori de soluþii PC pentru sisteme de tubulaturi,
ºi se aºteaptã ca în cel mult un an      oferã o gamã completã de aplicaþii integrate pentru proiectarea fizicã ºi funcþionalã de
rezultatele sã fie vizibile.          sisteme de tubulaturi, CAE ºi admi -nistrarea instalaþiilor industriale pe platforma AutoCAD.
     Pentru proiectare în ingineria
civilã, analize topografice ºi prezentarea
planurilor cadastrale Autodesk Land              Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA,
Desktop 3 rãmâne ºi în Irlanda cel mai                tel: 250.53.15, fax: 250.77.74,
popular software.                         e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
     Terenurile sunt în proporþie
de 85% pajiºti ºi pãºuni pentru animale.
Se ºtie faptul cã fermierii irlandezi
primesc bani de la Comunitatea Euro-
peanã numai pentru a-ºi lãsa terenurile
necultivate, ieºind astfel din competiþia
cu celelate þãri europene.
     Iatã, aºadar, una dintre
consecinþele faptului cã din 1978 Irlanda
a fost acceptatã, cu drepturi depline, în
Comunitatea Europeanã…

“Slante” (noroc) ºi un p(r)int de Gui-
ness!
             Florin Balcu,
 Civil Engineering Application Man-
               agement
          Amicus Technology
      florin.balcu@amicustec.ie
    Max  www.acintl.ro                                                 45
    CAD
    Arhitecturã
Construcþii / Infrastructurã


                        Fă-ţi casa în
                         opt zile!
                3D Studio VIZ, program de modelare tridimensionalã dezvoltat
                de Autodesk, poate genera o clãdire impozantã cu mai multe
                niveluri în numai câteva ore Programul permite, totodatã,
                realizarea unor filme multimedia - ideale pentru arhitecþii
                ce vor sã-ºi impunã ideile ºi mai ales sã le vândã Viteza ºi
                libertatea de proiectare constituie principalele avantaje oferite
                de 3D Studio VIZ


                      În cele ce urmeazã vom trece în         Ceea ce a contribuit esenþial la
                revistã câteva dintre avantajele folosirii pro-  aceastã reuºitã a fost libertatea foarte mare
                gramului de proiectare 3D Studio VIZ, dez-    de modelare oferitã de 3D Studio VIZ, per-
                voltat de divizia Discreet de la Autodesk.    formanþã foarte greu de realizat cu alte tipuri
                      Primãria din Ploieºti a comandat   de programe, cum ar fi Arhicad. Îmi argu-
                societãþii comerciale “Consproiect” SA      mentez aceastã judecatã de valoare prin pris-
                un proiect de arhitecturã al unei locuinþe    ma problemelor care au apãrut în cazul
                bifamiliale, ce se va construi, alãturi de alte  proiectãrii cu Arhicad, a celorlalte trei tipuri
                tipuri de case, în zona de nord a capitalei    de case. Filmul ºi vederile statice generate
                judeþului Prahova.                cu 3D Studio VIZ au captat atenþia audien-
                      Pe baza unui proiect conceput de   þei, ajutându-mã sã le explic cu argumente
                arhitectul Axinte Corneliu, Agenþia Naþion-    irefutabile punctele forte ale proiectului meu
                alã de Locuinþe va ridica o locuinþã famil-    ºi implicit avantajele oferite beneficiarului.
                ialã de tip D.                  O astfel de prezentare multimedia, pe care o
                      Potrivit specificaþiilor prevãzute  recomand tuturor arhitecþilor care vor sã-ºi
                de beneficiar în comanda ce ne-a fost trans-   impunã ideile ºi mai ales sã le vândã, are
                misã, proiectul trebuia sã includã planuri    darul de a convinge ºi de a elimina neclari-
                cotate (cu destinaþie), suprafeþe, imagini    tãþile ce pot surveni în discuþiile cu clienþii.
                tridimensionale ale caselor, precum ºi par-         Nu pot ignora faptul cã Discreet a
                tiuri (schiþele unor încãperi mobilate, în care  dezvoltat o nouã versiune intitulatã
                pereþii sunt reprezentaþi numai pe jumãtate).   Autodesk VIZ 4 care înglobeazã funcþionali-
                      Ultima cerinþã era jusificatã de   tãþi de ultimã orã, aflate la graniþa dintre
                faptul cã nu peste mult timp proiectele ºi    ficþiune ºi realitate, funcþionalitãþi care
                machetele unor astfel de locuinþe urmau sã    permit simularea unor entitãþi realpeople
                fie fãcute publice cu prilejul unei manifestãri
                                         ºi realtree ºi revoluþionarea tehnicii de
                expoziþionale     adresate    publicului
                                         iluminare a scenelor.
                prahovean.
                                              În încheiere, sugerez tuturor
                      Aºa cã, dupã cum se poate vedea
                                         utilizatorilor programului 3D Studio VIZ sã
                ºi din imaginile alãturate, cele patru partiuri
                                         facã upgrade, iar cititorilor sã citeascã ºi
                corespunzãtoare demisolului, parterului,
                                         numerele viitoare ale revistei MaxCAD
                etajului ºi mansardei au fost lucrate separat
                                         pentru a afla de ce programele concepute de
                faþã de restul casei.
                                         Discreet sunt laureate ale prestigiosului
                      Principalul beneficiu al programu-
                                         premiu Oscar acordat de Academia ameri-
                lui utilizat de noi, 3D Studio VIZ, l-a consti-
                tuit viteza cu care au fost finalizate aceste   canã de film la secþiunea”efecte speciale”.
                schiþe: douã zile pentru partiuri ºi numai 8
                ore pentru restul casei. Nu neg faptul cã o
                parte din mobilierul cu care am dotat           dipl. arhitect Valentin Dumitrescu
                partiurile îl aveam deja construit ºi mapat         SC “ARCHPLAN ATLAS” SRL
                din lucrãri pe care le fãcusem mai înainte.          e-mail: vdumi@consproiect.ro

                                                     Max
      46                                              CAD
                                                        www.acintl.ro
T h e Pe r f e c t           DrawingBoard Interactive (DBi) ºi InterWrite Software oferã trei moduri
                    distincte de operare - Interactive, PC Whiteboard ºi Copyboard.
Collaboration
                    Interactive Mode - Cu un videoproiector si cu facilitãþile interactive ale DBi sesiu-
Tool For:                nile de lucru devin creative. Permite prezentatorului sã afiºeze ºi sã aibã controlul
                    oricãrei aplicaþii folosind creioanele electronice ale tabletei în locul tastaturii sau
  Design Reviews            mouse-ului, sã facã notiþe direct pe slide-uri sau alte tipuri de fiºiere: CAD, GIS,
                    planificãri financiare ºi calcul tabelar. Notele pot fi modificate, ºterse, tipãrite sau sal-
                    vate pentru distibuire prin e-mail.
  Project Management
                    PC Whiteboard Mode - în cadrul sesiunilor de brainstorming, conectaþi DBi la un
 Problem Solving            PC. Faceþi notiþe cu creioanele marker (introduse in creioanele electonice) pe
                    suprafaþa tabletei ºi acestea sunt capturate ca imagini într-un fiºier. La finalul sesiu-
  Presentations            nii folosiþi InterWrite Viewer pentru a vã revedea toate paginile, pentru a le tipãri sau
                    distribui prin e-mail.
  Training
                    Copyboard Mode - puteþi sã capturaþi, fãrã PC, direct la o imprimantã inkjet conec-
                    tatã la DBi, orice notiþe sau desen pe care l-aþi fãcut cu creioanele marker (introduse
                    în creioanele electronice).
numai 3498 USD
(preþul nu include TVA )     Pentru a vedea cu ochii tãi cum Drawing Board Interactive îþi poate revoluþiona
            prezentãrile sunã la A&C INTERNATIONAL S.A.,
              tel. 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
   Multimedia
Imperiul Roman, "reînviat"
cu software Autodesk
 Filmul ºi calculatorul au cochetat dintotdeauna: fascinaþia
 oamenilor de film pentru calculatoare poate fi sesizatã
 în majoritatea producþiilor cinematografice, în timp ce
 programatorii încearcã mereu sã conceapã unelte de lucru
 performante dedicate industriei de film ºi televiziune
 3D Max 4 este o poartã cãtre un alt univers

      Studioul cinematografic "Daciafilm"   gândurile în imagini miºcãtoare, care mai            O datã cu progresul tehnologic al
a început producþia documentarului "Douã      apoi sunt însoþite ºi completate în exprimare    secolului trecut pe scena lumii a apãrut o altã
milenii de ani de viaþã religioasã pe teritoriul  de un sunet, a deschis o cale nebãnuitã de     realizare a cãutãrilor necontenite ale minþii
României". Pelicula a fost comandatã de Cen-    exprimare ºi de visare. Practic "visul" unui    omului: calculatorul, maºina care practic
trul Naþional al Cinematografiei, va avea o    realizator poate fi împãrtãºit de un numãr     ne-a schimbat în ultimii 20 de ani modul de a
duratã de 70 de minute ºi costã în jur de douã   nelimitat de oameni ºi asta altfel decât printr-o  trãi ºi chiar de a gândi. Evoluþia lui, umbritã
miliarde de lei. Efectele speciale ºi    ani-  simplã naraþiune, modalitate oferitã cu gene-    la început de anumite imposibilitãþi tehnice,
maþia tridimensionalã vor fi realizate cu pro-   rozitate de apariþia radioului. Acest lucru a    s-a accelerat în ultimii ani o datã cu dezvol-
gramele Autodesk 3D StudioMax ºi Charac-      fascinat un mare numãr de entuziaºti ºi prin    tarea microelectronicii ºi a tehnologiilor de
ter Studio 3.2. Dar pelicula despre care vom    urmare tot mai mulþi îndrãgostiþi de aceastã    prelucrare a metalelor ºi aliajelor.
vorbi pe îndelete în numerele viitoare este    noutate au început sã-ºi îndrepte paºii spre          Dar calculatorul în sine a fost
rezultatul unor evoluþii tehnologice petrecute   cinema, iar o parte din ei chiar în spatele     curând depãºit de un alt fenomen, care a venit
pe parcursul mai multor ani.            aparatului de filmat.                din urmã – o consecinþã fireascã, am putea
                               Marile descoperiri tehnice ºi      spune – mediul informaþional. Dezvoltarea
Tehnologii ºi programe pentru realizarea      tehnologice ale ultimului secol nu au fost     de programe de calculator a cunoscut o
efectelor speciale                 trecute cu vederea de cãtre pionierii        amploare deosebitã ºi a dus la decãderea
      În sfera manifestãrilor culturale,   cinematografiei. ªi era de aºteptat ca       calculatorului din drepturi pe planul doi.
cinematograful a ocupat un loc special ºi     persoanele care au avut curajul sã               Calculatorul, mirajul "maºinii care
împreunã cu televiziunea constituie o       îmbrãþiºeze aceastã noua artã, oameni care     gândeºte", care poate realiza milioane de cal-
adevãratã industrie pe plan mondial. Apãrut    au înfruntat atât rezistenþa vremii, inerþia    cule complexe într-o fracþiune de secundã, nu
relativ târziu în istoria omenirii, am putea    societaþii, cât ºi neajunsurile tehnice ale     a mai pãrut aºa de interesant în sine. Noile
spune în ultima clipã, impactul uriaº pe care   timpului sã fie deschiºi spre cele mai noi     programe cu o complexitate remarcabilã au
l-a avut i-au asigurat un succes ºi o dezvoltare  realizãri pe care apoi sã le integreze în mod    fãcut din el mai mult decât o maºinã de
cu totul speciale. Posibilitatea de a transpune  cu totul original în opera lor.           calculat, un adevãrat instrument de lucru

                                                                Max
        48                                                       CAD
                                                                   www.acintl.ro
                                                               Multimedia
foarte performant ºi foarte sofisticat, redân-    ºi compunere de imagini statice 2D, pro-       folosi o gumã în cazul lucrului în creion, dar
du-i o nouã viaþã. ªi dacã ne gândim numai la    grame de prelucrare ºi generare de imagini      ºtim cu toþii cã soluþia nu e cea mai bunã. În
Intenet, uriaºa reþea mondialã care se        vectoriale 2D, programe de generare de ima-     cazul lucrului în culoare este ºi mai laborios,
constituie într-o bancã de date de dimensiuni    gini 3D vectoriale, programe pentru compozi-     dar sigur cã nu imposibil. Câºtigul cel mai
nemaiîntâlnite, simultan cu un mediu de       þie ce permit tratarea specialã, simultan, a mai   important, pe lângã un numãr mare de variante
comunicare foarte performant ºi deosebit de     multor surse de imagine pentru realizarea unei    care se pot alege foarte repede – prin selecta-
flexibil, realizãm saltul uriaº fãcut de       compoziþii complexe, programe de montaj.       rea nivelului de refacere dorit, este operativi-
omenire în acest domeniu.                    Din prima categorie fac parte pro-    tatea. O refacere pentru un desenator
      Pionierii software, asemenea       grame cum sunt Adobe Photoshop sau Corel       consumã foarte mult timp, interval în care el
oricãror pionieri, au intuit imensul potenþial    Photo Paint. Ele au fost dezvoltate de com-     se deconecteazã de la ideea pe care o urmãrea
al calculatorului ºi s-au strãduit încã de la    panii considerate deschizãtoare de drumuri în    concentrându-se asupra tehnicii de desen
început sã creeze programe cât mai diverse      domeniu, efortul fiindu-le rãsplãtit prin      pentru o corecturã cât mai bunã. În plus, refa-
pentru toate nevoile omului. Dacã la început     aprecierea pe care piaþa a dat-o muncii lor.     cerea pe calculator nu este pusã sub spectrul
performanþele au fost modeste din cauza       Ele au ajuns ºi au rãmas în frunte prin       posibilei erori ºi al oboselii acumulate.
limitãrilor tehnice ale suportului – care este    programele realizate, care sunt nelipsite în          Dacã pânã aici avantajele oferite de
calculatorul – curând acestea au crescut aºa     cadrul unui studio de film.             calculator erau oarecum previzibile, existã un
de repede încât în ziua de azi tehnica o ia           Cum este ºi firesc, primul element    capitol de "unelte" care îl fac ºi mai apreciat.
mereu înaintea programelor.             asupra cãruia s-a simþit nevoia realizãrii unor   Cu ajutorul lui, desenul care presupune de
      Încetul cu încetul, performanþele    modificãri a fost fotograma ºi acest lucru îl    regulã o mânã talentatã ºi educatã începe sã
sistemelor de calcul ºi ale software-ului      realizeazã cele douã programe amintite, fie     fie accesibil ºi celor mai puþin pregãtiþi. O
aferent au impus calculatorul în toate opera-    cã este vorba de o fotografie – care stã la baza   serie de modelãri matematice sunt disponi-
þiile de realizare a unui film: efecte speciale,   filmului – fie cã este vorba de compunerea      bile pentru acest lucru, cum sunt spre exem-
procesare ºi generare de sunet, montaj etc.     unei imagini noi. Avem posibilitatea sã       plu curbele Bezier. Ele oferã o "mânã" sigurã
Realizarea de efectele speciale este poate      retuºãm o fotogramã, sã corectãm culorile, sã    operatorului chiar dacã acesta nu are aptitudini
domeniul în care contribuþia calculatorului se    ascundem anumite defecte, sã evidenþiem o      de desenator. Modificãrile sunt foarte uºor de
face cel mai bine simþitã. De la aparent sim-    zonã de interes, sã alterãm chiar imaginea pe    realizat ºi practic se lucreazã fãrã "gumã",
pla colorare a unei pelicule alb negru la intro-   anumite porþiuni. Tot ce îºi poate imagina un    numãrul de încercãri este nelimitat ºi total
ducerea în scenã a unor animale fantastice, la    artist plastic este practic posibil de realizat cu  nedistructiv. Frumuseþea curbei, supleþea ei
realizarea de bãtãlii interstelare sau la      aceste programe. Ele oferã utilizatorului o     se pot construi cu rãbdare, fiind foarte uºor
reînvierea trecutului prin reconstruirea de     "pensulã magicã" cu care acesta ajunge la un     pentru oricine sã înveþe sã deseneze.
cetãþi ºi oraºe de mult distruse, totul este posi-  rezultat care depinde apoi numai de calitãþile         Aceste    uneltele    conferã
bil în ziua de azi.                 sale artistice.                   desenatorilor profesioniºti un mod superior
                                 În plus se adaugã o serie de facili-   de exprimare ºi o vitezã de lucru superioarã.
  Software modern pentru industria         tãþi pe care tehnica clasicã nu le are, dar pe
      cinematograficã             care calculatorul le oferã cu generozitate. De    Grafica bidimensionalã ºi tridimensionalã
                           exemplu, posibilitatea de revenire la o stare
      Pentru realizarea acestor compozi-    anterioarã a desenului, acel bine cunoscut           Grafica 2D vectorialã vine ca o
þii o întreagã suitã de programe stau la dis-    "undo" sau altfel spus "refacere", care practic   completare la grafica 2D, sã zicem "pictorialã",
poziþia realizatorilor: programe de prelucrare    nu existã în tehnica clasicã. Se poate eventual   bitmap, adãugând elemente împrumutate din

     Max  www.acintl.ro                                                      49
     CAD
  Multimedia


geometria vectorialã. Spaþiul de lucru devine   Dacã ne referim la imagine în miºcare,       prin operaþii logice între doi operanzi. De
aici practic nelimitat atât în mãrime, cât ºi în  intrãm în altã categorie de programe. Este     exemplu, din douã calote sferice, centrate, de
detaliu, formele care se pot realiza se obþin cu  vorba în primul rând de programe de         dimensiuni foarte apropiate, prin scãdere
ajutorul curbelor matematice, modelate       compoziþie 3D din gama 3D Studio, True-       se poate obþine o cupolã. Apoi, printr-o
foarte uºor prin intermediul mouse-ului, fãrã   space, Lightwave, etc.               deformare pe o axã, cupola se poate transforma
sã fie nevoie, paradoxal, de cunoºtinþe sau         Aceste programe ,cum ar fi 3D       din rotundã în ovalã dacã este cazul.
calcule matematice complexe din partea       Studio Max sau Character Studio 3.2, sunt de         Pentru obiecte ºi mai complicate se
operatorului. Avantajele sunt crearea unor     o complexitate deosebitã, lucrând cu un nivel    foloseºte metoda construcþiei, folosind o
compoziþii în care rigoarea geometricã este    deosebit de mare de abstractizare. Este vorba    secþiune ºi o generatoare. Astfel putem crea
elementul determinant, pentru acest lucru     de o categorie de programe care permit       de exemplu un pahar, o aripã de avion, un
existând o întreagã gamã de facilitãþi. Deºi    crearea unui univers virtual, a unui adevãrat    picior de scaun. La fel ca în viaþa de zi cu zi,
rigoarea geometricã poate pãrea frustrantã     platou de filmare în miniaturã cu actori,      în final se aplicã metoda îmbinãrii mai
pentru un artist, sunt o sumedenie ce cazuri în  decor, lumini, camerã, macarale, travelinguri    multor corpuri pentru crearea obiectelor
care acest lucru este absolut necesar. Impli-   ºi regizor.                     deosebit de complexe.
carea matematicii în construcþia acestor pro-         Geometria vectorialã care stã baza         Aceste corpuri nu au însã viaþã
grame a adus ºi o serie de facilitãþi de      acestor adevãrate opere software permite      pentru cã sunt mate. Trebuie sã le îmbrãcãm
colorare care se pot realiza greu în alte     crearea în primul rând de corpuri deosebit de    cu o vopsea, cu o texturã pentru a deveni
condiþii. Este vorba de transparenþã reglabilã   complexe, în 3D. Ele constituie decorul în     reale. De unde luãm aceastã texturã? Putem
atât ca formã, cât ºi ca valoare, de realizarea  care se va desfãºura acþiunea viitoare. Apoi,    sã o luãm dintr-o bibliotecã de imagini sau
de degradeuri de culoare triunghiulare,      dacã este cazul, se creeazã actorii, cu ajutorul  putem sã folosim o imagine pe care tocmai
dreptunghiulare, radiale sau conice. Toate     rutinelor generatoare de personaje 3D, sub     am creat-o special pentru acest scop, în
aceste posibilitãþi sunt rezultatul "rigorii"   forme umanoide sau nu. Se aleg decorurile,     programele 2D. Compoziþiile realizate acolo
matematice aplicate în desen.           fundalurile, se amplaseazã luminile ºi       se pot folosi cu succes în acest scop conferind
      Mai mult, programele vectoriale     camerele de filmat. Se fixeazã miºcarea       naturaleþe scenei noastre. Spre exemplu, cum
2D permit integrarea compoziþiilor realizate    fiecãrui actor ºi apoi traiectoria aparatelor de  putem realiza un bloc? Se creeazã un para-
în programe 2D ca Adobe Photoshop.         filmat. Se face o simulare pentru ultimele     lelipiped de dimensiunile necesare dupã care
Formele geometrice – regulate sau nu – reali-   retuºuri ºi, în final, momentul mult aºteptat:   se deseneazã faþada blocului: uºile de intrare,
zate vectorial se pot "colora" cu imagini 2D    motor!                       ferestrele, care apoi se multiplicã pentru
bitmap, cu transparenþã reglabilã, cu             La prima vedere pare simplu, dar    numãrul necesar de etaje, apoi balcoanele ºi
aplicarea de contururi variate, cu umbrire sau   în realitate este la fel de complicat ca pe un   alte elemente de înfrumuseþare dacã e cazul.
nu, cu duplicate sau nu.              platou real de filmare. Modelarea începe cu           Se trece în Adobe Photoshop, unde
      Ce este foarte interesant este cã    realizarea obiectelor din scenã. O serie de     se adaugã un grad suplimentar de realism
cercul se poate închide aici, în sensul cã o    primitive grafice vin sã uºureze acest lucru,    prin folosirea unor filtre de "zgomot" care fac
compoziþie creatã vectorial poate constitui la   permiþând realizarea de elemente de o        ca tencuiala sã nu fie riguros uniformã, ca în
rândul sãu o imagine de pornire pentru o      complexitate micã spre medie cum sunt        cazul unui proiect de arhitecturã. Se poate
nouã compozitie într-un program 2D bitmap     paralelipipedele, sferele ºi derivatele acestora,  adãuga apoi o texturã mai mare ºi uºor trans-
ca Adobe Photoshop. ªi iatã cã soluþiile de    piramidele, cilindrii ºi tuburile. În general,   parentã, care sã lase iluzia unei uºoare
procesare sunt deosebit de variate folosind    folosind aceste primitive în mod raþional se    murdãriri a faþadei datorate trecerii timpului.
numai acest set de douã programe.         pot crea cele mai multe elemente ale scenei.    În final, imaginea obþinutã, care trebuie sã fie
      Pânã acum am vorbit numai de            Pentru corpurile complexe existã    la dimensiunile blocului nostru ca raport între
programe care trateazã practic fotograma, în    seturi suplimentare de unelte cum sunt funcþiile  laturi, se aplicã pe suprafaþa doritã în 3D.
manierã pictorialã sau riguros matematicã.     booleene care permit obþinerea de corpuri      Rezultatul? Am creat cu minim de efort un

                                                                Max
        50                                                       CAD
                                                                   www.acintl.ro
                                                             Multimedia


bloc de locuinþe pe care îl putem amplasa în    filmarea, practic calcularea imaginii din     ocupã un loc aparte în portofoliul creatorilor
scena noastrã. Mai avem nevoie de un bloc,     cadru fotogramã cu fotogramã, proces mare     de film.
dar diferit? Nu avem decât sã copiem struc-    consumator de timp ºi de resurse.               Realizarea efectelor speciale a dat
tura 3D a blocului ºi sã schimbãm culoarea          Cu toate acestea, avantajele oferite  întotdeauna bãtãi de cap cineaºtilor atât prin
tencuielii. Putem de asemenea sã mãrim       de acest sistem de efecte speciale sunt uriaºe   prisma realizãrii tehnice efective cât ºi din
distanþa între ferestre ºi sã le adãugãm un    în comparaþie cu utilizarea unor decoruri     punctul de vedere al costurilor. Realizarea
pervaz uºor colorat. În final, modificãm ºi    reale. În primul rând, costurile sunt foarte    decorurilor este un proces care care
numãrul de etaje ºi am obþinut un alt tip de    mult reduse datoritã faptului cã singurele     consumã foarte mulþi bani ºi timp. În plus,
bloc care îºi ocupã locul în cadru.        investiþie necesare sunt un calculator       spaþiul din platou este ºi el limitat. În cazul
      Folosind aceastã tehnologie se     performant ºi un program de genul amintit. În   lumii virtuale oferite de 3Dmax, o parte
poate crea cu rãbdare un întreg oraº în      plus, reluãrile sunt practic nelimitate ºi     dintre aceste neajunsuri au fost eliminate.
miniaturã, oraº care existã numai în memoria    costurile lor infime. Se poate filma actorul    Spaþiul nu mai reprezintã o problemã, este
calculatorului ºi în imaginaþia noastrã. Cu    dorit într-un platou, în tehnica blue screen ca  nevoie numai de un birou pe care sã se
ajutorul generatoarelor de personaje la nevoie   apoi în platoul din calculator sã se        instaleze calculatorul.
se pot crea ºi oameni, animale fantastice sau   completeze scena cu elementele dorite.            Modul de lucru vectorial al lui
nu, care sã populeze cadrul. O serie de alte         Când vorbim de animale fantastice    3Dmax permite realizarea în cadrul
subprograme sunt disponibile pentru        sau de medii total ostile cum ar fi spaþiul    aceleiaºi scene a unui întreg univers în care
obþinerea unor senzaþii de realism ºi mai mari   cosmic, cãlãtoriile în adâncul oceanului, în    sã coexiste obiecte de dimensiuni
prin crearea de ceaþã, ploaie, foc sau vânt.    interiorul unui vulcan sau în interiorul      geografice alãturi de detalii de mãrimea
      Miºcarea personajelor în cadru este  corpului omenesc, vedem foarte clar avanta-    unui creion.
realizatã apoi ºi în acest scop o serie întreagã  jele efectelor speciale realizate pe calculator.       Visul oricãrui cineast de a-ºi
de facilitãþi au fost create pentru a veni în                             materializa ideile cât mai precis, cu costuri
ajutorul creatorului, de la ecuaþii simple de   Visul devine realitate cu 3D Studio Max ºi     cât mai mici ºi într-un timp cât mai scurt a
miºcare pânã la înregistrarea miºcãrilor reale   Character Studio 3.2                devenit posibil ºi datoritã programelor
ale unor actori cu ajutorul unor senzori                               concepute de divizia Discreet de la
speciali. Aceastã tehnicã, folositã deja pe         Producãtorii de programe de       Autodesk. Dar despre toate acestea, în
scarã largã, conferã o acurateþe deosebitã     calculator, oameni cu o gândire de         numãrul urmãtor.
traiectoriilor ºi vitezelor de parcurgere a    avangardã asemenea realizatorilor de film,
acestora, graniþa între real ºi simulat fiind   au rãspuns solicitãrilor acestora concepând
greu de sesizat.                  o serie de programe profesionale de graficã,
      Ultimul lucru îl reprezintã aºezarea  procesare de imagine, compoziþie ºi de
luminilor ºi a camerelor de filmat, stabilirea   realizare de medii virtuale. Printre acestea                  Rãzvan Gaºpar,
traiectoriilor ºi realizarea de probe. Urmeazã   3D Studio Max, urmaºul lui 3D Studio,                     Dacia Film SRL
                                     SummaCut
                                     The #1 vinyl cutters for new
  Summa                                or growing sign business…
                                     (Now for Windows or Mac!)                                     SummaSign Pro
                                     SummaSign cutters set the industry
                                     standard for versatility, power and
                                     performance


                                        Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA, tel. 250 5315,
                                        fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
          IBM designs your future!
              IBM IntelliStation M Pro
          Recomandate pentru toate aplicaþiile Autodesk
            Pentru configuraþia optimã contactaþi A&C INTERNATIONAL SA
                                                           A N T HE O
                                                        TH
                                                                RI
                                                    ER
                                                                 G IN
                                                   B E TT
                                                                 AL
                                                 High precision color
                                             Patented “High Precision Color”
 RIGHT SIZE                                     technology and 36 bit capture ensure
                                          perfect reproduction of original colors.
RIGHT PRICE...
  25” up to 50”
 color scanners
                                                    All wheel drive
                                            Contex precision tracking system
                                           ensures a perfectly straight scanning
                                              path for distortion-free scans.                                                 Large product range
                                         The Contex scanner product range offers
                                           18 state of the art scanners in both
                                         monochrome and color models, ranging
                                                      from 25" to 50".


                                                Large format copying
                                         JETimagePRO® turns a Contex scanner
                                           and linked printer into a large format
                                          copying solution producing high quality
                                START                color matched copies.
                             MONOCHROME
                               and upgrade           Large format scanning
                              to COLOR when     WIDEimage® scanning software is a fully
                                         integrated scanning, viewing, converting
                                needed
                                                   and printing system.    Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A., tel.: 01-250 5315, fax: 01-250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
                               Informaþii la A&C INTERNATIONAL telefon: 250.53.15;
                                       fax. 250.77.74, e-mail: office@acintl.ro
            DeSKan Express 5.0
 Cea mai accesibilã soluþie de scanare pentru formate mari
        portabile   formate A0 color ºi alb-negru        rezoluþie opticã 600 dpi
       Pentru demonstraþie sunã la A&C INTERNATIONAL S.A.
  Numai aºa vei înþelege de ce este folosit ºi de armata britanicã!
Str. Constantin Tãnase nr. 15, sector 2, Bucureºti, tel. 250.53.15; fax 250.77.74,e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
Soluþii & Aplicaþii
SmartElectric Suite                                           ,

aplicaþie româneascã pentru ingineria electricã
SmartElectric Suite este o aplicaþie       companiei cu aplicaþii de tip ERP, prin
româneascã destinatã ingineriei elec-       bazele de date ORACLE sau MS-SQL.
trice, care asigurã ºi legãtura cu sistemul         Pentru a înþelege mai bine
ERP (Entreprise Resource Planning) al       complexitatea aplicaþiei, în figura
unei companii Dezvoltatã cu cele mai       alãturatã se prezintã structura de bazã ºi
moderne instrumente de programare,        ideea de integrare a domeniului. Accesul
aplicaþia face parte din ultima generaþie     bilateral la baza de date a companiei
de software CAD/CAM-PDM              asigurã utilizarea maximã a tuturor capaci-
SmartElectric Suite a fost dezvoltatã de     tãþilor disponibile la un moment dat, astfel
MATRIX SRL Iaºi ºi ElectroAlfa Inter-       încât realizarea proiectului sã se facã în
naþional Botoºani, fiind distribuitã de      termenul cel mai scurt, la preþul cel mai         SmartBill reprezintã modulul de
A&C INTERNATIONAL                 mic.                       marketing tehnic care permite generarea
      Perioada extazului în faþa reali-        Aplicaþia permite organizarea     rapidã de oferte tehnice utilizând
zãrii unui simplu desen pe calculator a      completã a activitãþii de ofertare/con-     informaþii tehnice ºi economice din
trecut de mult. Ofensiva proiectãrii asis-    cepþie/proiectare ºi pregãtire pentru      baza de date a companiei. Acesta este
tate de calculator a cuprins toate domeni-    lansarea în fabricaþie pe bazã de proiecte    momentul de start al managementul
ile, iar utilizatorii au devenit tot mai conº-  tehnice. Aceasta cuprinde într-un tot unitar   complet al proiectelor tehnice, astfel încât
tienþi de forþa sistemelor integrate de fab-   toate documentele tehnice aferente        în cazul adjudecãrii comenzii se va putea
ricaþie, în care întreg fluxul de informaþii   proiectului, inclusiv versiunile acestora.    continua dezvoltarea proiectului pe baza
tehnice, economice, administrative, man-     Pentru o mai bunã funcþionare aplicaþia a    celorlalte module specializate.
ageriale etc. formeazã un sistem unitar      fost structuratã într-un numãr de module
                                                       SmartSchematic, dezvoltat pe
care oferã fiecãruia informaþiile necesare.    care, deºi au sarcini precis delimitate.
                                                  platformã AutoCAD 200x, asigurã genera-
      În acest nou context, a fost     funcþioneazã complet interactiv.
                                                  rea schemei electrice desfãºurate, pe baza
dezvoltat ºi produsul nostru SmartElectric    Soluþii de implementare             informaþiilor acumulate în fazã de pre-
Suite, ca o suitã de pachete software com-                             ofertare, ofertare ºi contractare. Pe lângã
plexe, care integreazã toate activitãþile de        SmartElectric Suite utilizeazã
                                                  aceasta, SmartSchematic genereazã toate
inginerie electricã ºi asigurã inclusiv legã-   cele mai noi tehnologii de programare,
                                                  documentele tehnologice necesare pentru
tura cu sistemul ERP (Entreprise Resource     care asigurã un produs de avangardã, dar
                                                  realizarea dulapului ºi/sau cutiei electrice
Planning) al unei companii. Este o apli-     totodatã robust ºi prietenos. Aplicaþiile
                                                  (listã de conexiuni, listã de cabluri listã
caþie complet integratã pentru proiectarea    specifice sunt complet integrate într-un
                                                  de aparate, materiale necesare etc.).
asistatã de calculator a dulapurilor ºi/sau    sistem de PDM propriu, dezvoltat pentru a
                                                  Modulul utilizeazã din plin funcþiile din
cutiilor electrice de comandã sau de forþã,    face pe lângã gestiunea de proiecte ºi
                                                  SmartSimbol, SmartPDM ºi SmartBill, iar
de medie ºi joasã tensiune, compatibilã      gestiunea diverselor cataloage, standarde,
                                                  rezultatele vor fi folosite în SmartCabinet.
AutoCAD 200x, Oracle sau MS-SQL.         normative etc.
      Integrarea se realizeazã atât între       Importantã este asigurarea           SmartSimbol este un modul
diversele module funcþionale proprii apli-    compatibilitãþii cu principalele sisteme de   auxiliar al modulului SmartSchematic,
caþiei SmartElectric Suite, cât ºi la nivelul   gestiune a bazelor de date ORACLE ºi       necesar pentru construcþia de simboluri
                         MS-SQL, ceea ce va permite integrarea      electrice conform standardelor general
                         comodã ºi la un preþ mic a pachetului      acceptate ºi incluse în cataloage diverse
                         SmartElectric Suite în sistemul informatic    gestionate de SmartPDM.
                         al oricãrei companii.                    SmartCabinet, dezvoltat, de
                         Scurtã prezentare a modulelor          asemenea, pe platforma AutoCAD 200x,
                                                  asigurã proiectarea asistatã a amplasãrii
                              Deoarece complexitatea aplicaþiei   aparatajului electric într-un dulap sau cutie
                         nu poate fi cuprinsã într-un singur articol,   electricã. Aceasta permite modelarea 3D a
                         vã sugerãm sã citiþi ºi numerele viitoare ale  întregii construcþii, cu posibilitatea de a
                         revistei MaxCAD pentru a afla detalii      simula ºi obþine toate informaþiile tehnolo-
                         despre fiecare modul al aplicaþiei. În cele ce  gice pentru partea mecanicã ºi electricã.
                         urmeazã vom trece în revistã, pe scurt,     SmartCabinet lucreazã în interacþiune cu
                         structura generalã a programului menþionat.   SmartSchematic, SmartBill ºi SmartPDM.

                                                             Max
        54                                                     CAD
                                                                www.acintl.ro
Your partner for Visual Communication
       Plotter Mutoh CAD
   Acurateþe
   Precizie
   Eficienþã
   toate într-un singur produs

   Gratuit role   5
   de hârtie A0
FALCON CAD - RJ800 / RJ801

Plotter piezzo inkjet profesional pentru 3D
rendering, GIS, mecanicã, construcþii.
Dimensiuni: A1 / A0, rezoluþie full color true
720 dpi, maxim 72 MB RAM, lungime maxi-
mã plotare 7 m, automatic cutter, cerneluri
4 X 110 ml, stand. Consum estimativ: 340
                         Oferta este valabilã pânã la 1 octombrie 2002.
formate A1-mod Draft / 110 ml cernealã.

Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA. tel. 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
WDV ARTIST 8600                                          WDV
The high-speed large format LED plotter
                                 2 roll automatic device using LED technology

                                 Printing quality to a resolution of 400 dpi

                                 Plot speed of four A0 drawings per minute

                                 Automatic paper feed in formats from A4 to A0

                                 Fast RISC controller with 128 MB RAM

                                 Interprets all usual vector and raster formats

                                 Easy network integration

                                 Expandable to become a digital, large format
                                scanner


   Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA, tel. 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
Soluþii & Aplicaþii


      SmartModeler este un modul      Server 2000 sau MSDE, funcþie de vari-
auxiliar necesar pentru modelarea 3D a     anta pentru SGBD, iar pentru fiecare staþie
aparatelor electrice dupã diverse cataloage   Windows NT 4.0 Service Pack 6.a sau
de furnizori ºi incluse în cataloage      Windows 2000 Service Pack 2, Internet
gestionate de SmartPDM. Aceste modele      Explorer 5.0 ºi AutoCAD 200x. Cerinþele
3D sunt utilizate de modulul SmartCabi-     pentru hardware sunt de min. 128 MB
net.                      memorie    RAM    ºi  un  spaþiu
      SmartPDM este aplicaþia princi-   liber pe disk pentru instalare completã de
palã deoarece asigurã funcþiile PDM       circa 52 MB.
(Product Data Management) necesare
pentru întreg sistemul. SmartPDM orga-          Aplicaþia a fost dezvoltatã de
nizeazã, controleazã ºi urmãreºte        MATRIX SRL Iaºi ºi ElectroAlfa Inter-
dezvoltarea produselor, a datelor/docu-     naþional Botoºani ºi este distribuitã prin
mentelor tehnice ataºate prin intermediul    A&C International Bucureºti.
unor baze de date tehnice organizate
convenabil. Fiind suportul de integrare     SmartBill – Ofertare/marketing tehnic
a diferitelor etape ale proiectãrii,      SmartSchematic – Proiectare scheme
SmartPDM asigurã furnizarea informaþiei     electrice
potrivite, persoanei potrivite la momentul   SmartCabinet – Proiectare 3D de
potrivit ºi în forma potrivitã. În acest mod,  cabinete/dulapuri/cutii electrice
PDM-ul îmbunãtãþeºte comunicarea dintre     SmartModeler – Modelare 3D aparate
utilizatorii din diferitele compartimente ce  electrice
concurã la realizarea unui produs.       SmartPDM – Management documente
                        tehnice.
Cerinþe hardware ºi software

     SmartElectric Suite este o apli-
caþie de tip client-server ºi are cerinþe
hardware ºi software moderate în raport cu             George Ungureanu,
funcþionalitãþile asigurate. Astfel serverul             General Manager
necesitã Windows NT 4.0 Service Pack 6a                 MATRIX SRL
sau Windows 2000 Service Pack 2 ºi Ora-          george.ungureanu@matrix.ro
cle 8i ºi Oracle 8i cu SQLPlus sau SQL                 www.matrix.ro


      Autodesk Inventor Series
     4 programe la preþ de unul
  Autodesk
Inventor Series
  include:

 AutoCAD 2002
 AutoCAD
Mechanical 6
 Autodesk
Mechanical Desk-
top 6
 Autodesk
Inventor 5.3
 Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA, tel. 250 5315, fax: 250 7774,
        e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro


                                               Max
       56                                       CAD
                                                  www.acintl.ro
                                                       Soluþii & Aplicaþii


Ne aflãm în faþa unui nou fenomen
manifestat pe piaþa documentelor


                                M L,
                           X
electronice, care poartã numele
"XML". Va lua acest limbaj de
programare locul HTML-ului?
                                        d
Dacã da, care va fi impactul asupra
                                 d  e co ei
                                ele manþ
universului Web?

      De la inventarea bazelor de date
                             num rfor
                               e
                             al p – proiectarea designului
relaþionale, XML (Extensible Markup Lan-
guage) reprezintã cea mai importantã                   format text;
descoperire în stocarea ºi obþinerea infor-
maþiilor. Datoritã flexibilitãþii ºi simplicitãþii,         XML sã se facã rapid;
limbajul a fost adoptat mai repede decât Java     – designul XML sã fie formal ºi concis;
ºi chiar HTML, reprezentând viitorul pentru
                           – documentele XML sã fie uºor de creat;
toate transmisiile ºi manipulãrile de date în
                           – caracterul lapidar al documentului XML
Internet, indiferent de suportul hardware ºi
                           trebuie sã fie de importanþã minimã.
mediul software în care este folosit.
                           Obiectivele XML au fost elaborate de W3C
      Din punctul de vedere al
                           XML Interest Group.
programãrii ºi performanþelor, datoritã
                                 Sistemele informatice ºi bazele de
simplicitãþii sale, limbajul poate rezolva cele
                           date conþin adeseori date în formate incom-
mai multe din problemele ce apar la dezvol-
tarea unei aplicaþii de business. XML
permite definirea unor vocabulare comune ºi
furnizeazã o sintaxã comunã pentru docu-
mente.
      Spre deosebire de HTML,
tagurile XML nu sînt predefinite, putând fi
configurate propriile taguri ºi propria
structurã a documentului.
      De asemenea, spre deosebire de
HTML, limbaj care descrie modul în care
browserul afiºeazã un document, XML
descrie conþinutul acestuia, astfel încât orice
cititor poate interpreta aceste taguri ºi le
                           patibile, una dintre problemele mari
                                                      Born To Be Wise!
poate asocia semanticii. Totuºi, XML nu este
                           consumatoare de timp fiind schimbul de
conceput ca un substitut al HTML, ci va fi      informaþii între aceste sisteme, prin Interrnet.  WiseImage! Exploring new possibilities
folosit pentru a descrie ºi structura datelor, în   Prin convertirea datelor, XML poate        in hybrid editing!
timp ce HTML fi utilizat pentru formatarea ºi     simplifica procedura, creând date ce pot fi
afiºarea acestora.                  citite de diferite tipuri de aplicaþii. XML    WiseImage hybrid graphics products are
      În mod obiºnuit, informaþiile sunt     poate fi folosit pentru stocarea de date în
                                                     heading for new frontiers in raster and hybrid
stocate în pagini cu cod HTML.                                      editing.
                           fiºiere sau baze de date ºi pentru scrierea
      Cu XML aceste date pot fi stocate     unor aplicaþii de stocare, apelare ºi afiºare a  The launch of WiseImage signals the retire-
în mai multe fiºiere separate XML, ce pot                                ment of its predecessors Spotlightcs and
                           informaþiilor. XML asigurã compatibilitatea    AutoImagecs – which although stars of their
fi accesate ulterior prin paginile HTML,       ºi comunicarea între aplicaþiile Internet pe de  time have now burnt out.
avantajul fiind cã nu trebuie modificat        o parte ºi software-ul tradiþional, pe de altã
codul HTML, operaþie greoaie ºi                                     Powered by the latest technology in Intelli-
                           parte.                       gent Raster, raster to vector conversion,and
consumatoare de timp.                      Principalul beneficiu al XML-ului    symbol recognition all products in the
                           îl reprezintã viteza mãritã în privinþa      WiseImage family offer unique features for
Obiectivele limbajului XML                                        engineering and design, AEC, GIS, digital ar-
                           rãspunsurilor la cererile clienþilor, la infor-
                                                     chiving, FM and more.
– sã poatã fi utilizat cu uºurinþã pe Internet;    marea acestora ºi a partenerilor, la procesarea
                           comenzilor primite prin Internet.         WiseImage is available for Windows and
– sã poatã suporta o mare varietate de                                  all current versions of AutoCAD®
                                 Toate aceste avantaje se datoreazã
aplicaþii;
                           dezvoltatorilor de software care construiesc
– sã fie compatibil cu SGML-ul;            baze de date native XML ce permit stocarea,     Consistent Software®
– sã fie suportat uºor de programele care       apelarea, administrarea, cãutarea ºi dis-       sales@csoft.no,Internet:www.csoft.no
doresc sã lucreze cu documentele XML;         tribuþia informaþiilor electronice prin inter-
– numãrul caracteristicilor opþionale sã tindã    mediul unei singure surse.                 A&C INTERNATIONAL S.A.
cãtre zero;                                      Anca Stoian,    Str. Constantin Tãnase, Nr 15, Sector 2
                                            IT Manager           73299, Bucureºti
– documentele XML sã fie clare ºi lizibile în                                     Tel.: 01- 250-5315
                                                          e-mail office@acintl.ro
                     DrawingBoard III
                      lTablete digitizoare de format mare, disponibile acum ºi în versiune
                     backlit pentru aplicaþii GIS, mapping, MCAD, sau oriunde este nevoie
                     de iluminarea suprafeþei pentru detalii de mare fineþe.
                     Rezoluþie de pânã la 400 lpmm, dimensiuni A1 - A0 extins,
                     cu o gama variatã de cursoare: cu 16 butoane, lupã si iluminare.
                     Se instaleaza "plug-and-play" ºi au conectivitate asigurata cu cele
                     mai cunoscute programe GIS, mapping, construcþii, industria
                     textilã.
Roll-Up II
 Singurul digitizor flexibil care pune în valoare profesionalismul
tãu. Este robust, se întinde perfect plan dupã mii de împachetãri.
Tehnologia patent GTCO - Redundant Grid Technology - previne
deteriorarea tabletei în condiþii vitrege de lucru.
Rezoluþie standard 100 lpmm, dimensiuni: 20"x 24", 30"x 36",
36"x 48", greutate la transport: 1.8 kg, 2.7 kg, respectiv 3.3 kg.                     ScanPlus IV
                      Scanere monocrom Wide Format cu rezoluþii pînã la 1800 dpi, 256
                     niveluri de gri, compatibile cu o multitudine de platforme software -
                     CAD/CAM document management, management utilitãþi. Viteza in
                     Turbo Mode - 8 sec./ A0, funcþii complete de editare a imaginii raster
                     in CADImage Scan Software.

                      Scanere color profesionale de ultimã generaþie, necesare in cap-
                     turã de imagini pentru GIS, mapping, electronicã. Dispun
                     de JetStream Power – accelerator captare imagini color. Rezoluþie
                     opticã maximã 800dpi, lãþimi ale documentelor: 914 mm - 1270 mm.
                     Conectate la un plotter color va oferã avantajele unei soluþii de
                     copiere color.
       I
       I
DrawingBoard I
 Digitizoare de mici dimensiuni, programabile ºi ergonomi-
ce, pentru CAD ºi graficã.
Dispun de o gama completã de cursoare cu 4 sau 16
butoane, creioane electronice “click-tip” sau “presure-tip” ºi
opþional adaptor USB.
Acurateþe standard 0.245 mm ºi douã dimensiuni A4, A3.
   Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA, tel. 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
                                                     Soluþii & Aplicaþii
Protejaţi-vă
datele pânã nu
e prea târziu!
Informaþiile, cea mai valoroasã resursã a societãþii
moderne, sunt protejate cu ajutorul unor soluþii dedicate
care fac parte din inventarul obligatoriu al oricãrei
întreprinderi Dacã în ceea ce priveºte repararea ºi
întreþinerea calculatoarelor este evident cã hard-diskul
poate fi întotdeauna reparat sau înlocuit, nu acelaºi lucru
se poate spune despre date
     Multe proceduri de depanare ºi     multor sisteme, costul acestor suporturi    majoritatea cazurilor, deºi aceste unitãþi
service ale hard-diskului necesitã reparti-   poate creºte considerabil.           sunt excelente pentru stocarea copiilor de
þionarea ºi reformatarea discului, ceea ce         Totodatã, trebuie sã luaþi în    siguranþã a datelor selectate, constituie
presupune rescrierea tuturor datelor.      considerare ºi costul timpului necesar     soluþii nepractice pentru salvãrile de
     Capacitatea totalã a unui       pentru aceastã operaþie. Un sistem de      siguranþa ale sistemului. ªi asta din
hard-disk dintr-un PC obiºnuit a crescut     salvare bun ar trebui sã poatã încheia o    cauza capacitaþii suportului în raport ce
mult faþã de momentul în care dischetele     salvare completã pe o singurã bandã, astfel   cea a hard-diskurilor actuale, dar ºi a
prezentau o soluþie pentru realizarea      încât sã puteþi programa efectuarea       costului lui.
copiilor de siguranþa, soluþie devenitã prea   operaþiei fãrã supraveghere. Dacã cineva         Deºi suportul pentru o unitate
costisitoare pentru hard-diskurile actuale.   trebuie sã stea prin preajmã ºi sã schimbe   CD-RW nu este prea scump, pentru
     Alternativa tradiþionalã la      benzile, salvãrile de siguranþã pot deveni o  salvarea unui hard-disk de mai mulþi giga
dischete o reprezintã banda magneticã. Un    adevãratã pacoste ºi e mai bine sã fie     vor fi necesare câteva discuri, ceea ce
sistem de bandã DAT (Digital Audio Tape)     evitate. De asemenea, ori de câte ori are    conferã un factor de incomoditate
sau Travan poate stoca peste 8 G pe o      loc o schimbare de suport creºte probabili-   operaþiilor care se efectueazã regulat.
singurã casetã ºi costã aproximativ 30      tatea apariþiei unor erori sau probleme,    Chiar ºi Iomega Jaz, care poate stoca pe un
USD. De asemenea, sunt foarte populare      care nu pot fi constatate decât în momen-    singur cartuº 2G, poate avea nevoie de
cartuºele amovibile Iomega Zip sau Jaz ºi    tul efectuãrii unei operaþii de restaurare.   schimbarea câtorva cartuºe pentru a
unitaþile inscriptibile de CD sau DVD.           Realizarea copiilor de siguranþã   încheia salvarea. Adãugaþi la acest lucru ºi
     Deºi o unitate de bandã costã     este o operaþie mult mai importantã decât    costul cartuºelor Zip ºi aveþi o soluþie de
peste 500 USD, costul suportului rãmâne     o considerã unii. Cheltuiala suplimentarã    realizare a copiilor de siguranþã care este
în continuare mult mai mare decât cel al     privitoare la achiziþionarea unui echipa-    incomodã ºi costisitoare.
unitaþii. Dacã efectuaþi copii de siguranþa   ment hard de calitate se va recupera           Indiferent de soluþia aleasã pen-
ale unor fiºiere importante, trebuie sã aveþi  în timp, datoritã fiabilitãþii mai bune,    tru realizarea copiilor de siguranþã, oper-
la dispoziþie cel puþin trei seturi de supor-  costurilor mai reduse ale suporturilor,     aþia este fãrã rost dacã nu puteþi restaura
turi pentru fiecare sistem. ªi e indicat sã   performanþelor sporite ºi faptului cã se    datele de pe suportul de stocare. Pentru a
folosiþi prin rotaþie fiecare set de suporturi  pot realiza fãrã supraveghere copii de     vã asigura de viabilitatea datelor ar trebui
ºi sã stocaþi permanent cel puþin unul      siguranþa ale întregii structuri de fiºiere.  sã testaþi sistemul efectuând restaurãri
dintre acestea în afara sediului, pentru a fi        Pe mãsurã ce creºte popularitatea  aleatoare de fiºiere, la intervale regulate.
protejate în caz de incendiu sau furt.      suporturilor amovabile de stocare masivã,
     Pentru a preveni uzura excesivã,    precum unitãþiile Zip ºi Jaz ºi a unitãþiilor
ar trebui sã introduceþi în circuitul de     de reinscripþionare de CD (CD-RW), mulþi
backup câte un suport nou în fiecare an.     utilizatori apeleazã la acestea pentru efec-              Alexandru Craiu,
Dacã efectuaþi copii de siguranþã ale mai    tuarea copiilor de siguranþã. Totuºi, în                Service Manager

     Max  www.acintl.ro                                                 59
     CAD
 Hardware Datoritã noilor cerneluri
 ecologice, imprimantele
 “outdoor” fabricate de Mutoh
 în Europa produc materiale
                            MUTOH
 publicitare garantate 3 ani la
 UV Imprimantele TOUCAN                reinventeazã
                          reclamele stradale
 ºi Rockhopper sunt cele mai
 eficiente echipamente pentru
 producerea de bannere, afiºe,
 reclame luminoase, reclame
 mobile, postere, perdele             Familia imprimantelor            de 360 X 720 dpi ºi productivitatea maxi-
                                                mã de 37,7 m2/ orã la rezoluþia de 360 X
 publicitare pentru clãdiri,               “outdoor“               180 dpi. Modelul TOUCAN 87” este
 textile imprimate                    Sunt ideale pentru toate mode-
                                                echipat cu 4 sau 6 canale de culoare, are
                                                aceeaºi rezoluþie maximã, ºi o productivi-
                        lele, permit producerea unor afiºe, bannere
                                                tate sporitã de 80,3 m2 / orã pentru modelul
     Producãtorul japonez a anunþat    etc. a cãror culoare este garantatã cel puþin
                                                cu 6 culori, la rezoluþia de 360 X 180 dpi.
recent lansarea în producþie a noilor modele  3 ani la radiaþii ultraviolete ºi ploaie.
                                                Avantajele tehnologice: capete piezo –
de imprimante pentru graficã de înaltã     Datoritã cernelurilor speciale realizate pe   tehnologie proprie cu 128 duze/ culoare la
rezoluþie: Mutoh Rockhopper ºi Mutoh      bazã de solvent aceste materiale publici-    modelul cu 4 culori ºi cu 256 duze/ culoare
TOUCAN. Noua serie de echipamente       tare nu necesitã o protecþie suplimentarã.   la modelul cu 6 culori.
de tipãrire, de format mare, destinatã     Mutoh TOUCAN 64”(1626 mm) &               De asemenea, aceste echipa-
publicitãþii stradale au fost prezentate la       87”(2210 mm):             mente înglobeazã tehnologia “dot-mask”
lucru în standul Mutoh la CeBIT 2002.                             (patent Mutoh) de mascare dinamicã a
Piaþa europeanã a echipamentelor de           Acest nou model succede bine-     duzelor înfundate pentru obþinerea unor
graficã cu tehnologie piezo inkjet este    cunoscutul Mutoh ALBATROS 54”.         calitãþi deosebite ale produsului finit.
în continuã creºtere. Echipamentele      Echipamentul face parte din gama de vârf         În plus, pentru protejarea capete-
“outdoor” fabricate de Mutoh au avantajul   de mare productivitate ºi se adreseazã     lor piezo este posibilã adaptarea înãlþimii
cã pot imprima cu noile cerneluri ecologice  companiilor care au volume de lucru de     acestora în douã trepte, în funcþie de
pe aproape orice tip de material. De      cel puþin 20 m2 /zi. Mai precis, modelul    grosimea materialului. Cerneala este pro-
acum doi ani, de la lansarea imprimantei    TOUCAN 64” echipat cu 4 canale de        dusã pe bazã de solvent “double-density
ALBATROS, au fost vândute mai mult de     culoare C, M, Y, K are o rezoluþie maximã    heavy duty”, este rezistentã la UV ºi
600 de unitãþi în zona EMEA – Europa,
Orientul Mijlociu ºi Africa.
     “Cu aceste noi modele outdoor,
de înaltã tehnologie ºi fiabilitate, seria
TOUCAN cu 4 sau 6 canale de culoare –
high end, solvent ink ºi seria Rockhopper
cu 6 canale de culoare – entry level, eco
ink, cu lãþimea de pânã la 87” (2210 mm)
vom oferi cele mai eficiente echipamente
pentru cei care produc bannere, afiºe,
reclame luminoase, reclame mobile,
postere, perdele publicitare pentru clãdiri,
textile.
     Pentru piaþa echipamentelor
indoor oferim noua generaþie Falcon II ce
foloseºte cerneluri cu pigment continuã
gama de vârf cu rezoluþii pânã la 1440 dpi
pentru 4-6 sau 8 canale de culoare
(CMYK, Light Cyan, Light Magenta,
Orange, Green) pentru postere”, a spus
Arthur Vanhoutte, Mutoh Europe General
Manager.

                                                           Max
       60                                                   CAD
                                                              www.acintl.ro
                                                             Hardware


abraziune iar containerele de 2 litri pentru  Mutoh Rockhopper 43”(1180 mm) &          avertizare pentru construcþii, inscripþionare
cernealã pot fi umplute “on-the-fly” fãrã a       62”(1570 mm)               autovehicule ºi autobuze, firme luminoase
întrerupe sau compromite calitatea                                sau panouri la punctele de vânzare.
                              În primul rând Mutoh Rockhop-
imprimãrii.                                            Iatã care sunt performanþele tehnice:
     Poate nu întâmplãtor, toþi marii   per este soluþia idealã pentru firmele mici ºi   Tehnologie: “Drop-on-demand” Microdot
producãtori de software RIP au extensii    mijlocii, a cãror încãrcare depãºeºte pragul    high resolution piezo;
dedicate printerelor Mutoh.          de 10 m2 pe zi.                  Moduri de imprimare: Draft (1 & 2 treceri),
Pentru a înþelege mai bine avantajele     Al doilea avantaj este cã foloseºte cerneluri   Normal (2 & 4 treceri), Quality (8 & 16
oferite de aceste echipamente, iatã un     ecologice, motiv pentru care operatorii      treceri);
câteva dintre performanþele acestora:     echipamentului nu mai trebuie sã instaleze     Productivitate: 14.49m2 – High Speed
                        sisteme de ventilaþie ºi purificare a aerului,   360 X 180 dpi; 7.34m2 – Production 360 X
Tehnologie: “Drop-on-demand” piezo;
                        iar cei care monteazã produsul finit, precum    360 dpi; 3.6 m2 - Quality 720 X 720 dpi;
Rezoluþii – moduri de imprimare:        ºi clienþii finali sunt feriþi de orice contami-  0.68m2 – High Quality 1440 X 1440 dpi;
  High Speed 360 X 180 dpi; Produc-     nare. Totodatã cernelurile pentru exterior        Dimensiunea admisã a materialului/
  tion 360 X 360 dpi; High Quality 360    sunt testate ºi garantate de Mutoh minimum     dimensiunea imprimãrii:
  X 720 dpi;                 3 ani la UV. Numai pentru aplicaþii            Rockhopper 43” – 4 culori
Dimensiunea admisã a materialului/       “heavy-duty” cu solicitare la frecãri cu praf      1180 mm / 1160 mm;
dimensiunea imprimãrii:            sau în mediu abraziv se recomandã             Rockhopper 62” – 4 & 6 culori
   TOUCAN 64” – 4 culori          depunerea unui film protector prin laminare.       1574.8 mm / 1554.8 mm;
  1626 mm / 1600 mm;             O altã calitate a acestor cerneluri ecologice      Compatibilitate media: download
   TOUCAN 87” – 6 culori           de ultimã generaþie este cã pigmenþii folosiþi   gratuit de pe website-ul firmei Mutoh al
  2210 mm / 2159 mm;             ºi chimia procesului de fabricaþie asigurã o    profilelor specifice pentru diverse tipuri ºi
Compatibilitate   media:   download   paletã cromaticã mai largã (gamut) decât      producãtori de suporþi media;
gratuit de pe website-ul firmei Mutoh a    cernelurile standard actuale.              Tipãreºte pe cele mai ieftine materiale,
profilelor specifice pentru diverse tipuri         Poate cel mai important avantaj    3 ani garanþie rezistenþã la apã ºi UV. În
ºi producãtori de suporþi media;        este cel al consumului redus de cernealã pe    cazuri speciale necesitã acoperiri prin
                        unitatea de suprafaþã. Datele obþinute în     laminare cu protejare la abraziune;
Tipãreºte pe cele mai ieftine materiale    urma testelor de laborator cu prima versiune       Livrate standard cu modul de control
ºi nu necesitã acoperiri suplimentare de    de firmware: la 360 dpi - 4.66 ml/m2 ºi la     digital al uscãrii, sistem automat de preluare
protejare la UV sau la abraziune;       720 dpi - 7.98 ml/m2.               pe rolã a produsului finit – “no baby
Livrate standard cu 20GB Hard-Disk             Plotere din aceastã famile vor fi   sitting”, include software RIP – versiunea
intern, modul de control digital al uscãrii,  produse în douã dimensiuni: 62” (1570 mm)     Lite Onyx PosterSHOP 5.5;
sistem automat de preluare pe rolã a pro-   ºi 43” (1180 mm), tehnologie “high resolu-        Casete cu 220 ml cernealã eco “wide
dusului finit – nu necesitã “baby sitting”;  tion drop-on-demand” Microdot cu rezolu-      gamut”: C, M, Y, K, Light Cyan, Light
inclusiv versiunea Lite Onyx PosterSHOP    þia maximã de 1440 dpi X 720 dpi, dedicate     Magenta.
5.5 ca software RIP (Raster Image Pro-     pentru producþia de postere, bannere,                      Narcis Bãrbãrii,
cessing).                   reclame back-light, semne ºi perdele de                   Technical Manager
    Max  www.acintl.ro                                                  61
    CAD
                      Cumpãrã un câºtigãtor în
                     calitate, vitezã, flexibilitate
Linia de cutter-plotter profesionale drag-knife – standard în domeniul decupãrii
de autocolante de mari dimensiuni

JuniorPlus - cutter profesional, model desktop, suport pentru rolã, include JuniorCut software.
Un lucru extraordinar ce vine într-un pachet mic.

SC-Series (SC-650, SC-1000, SC-1300) sunt dimensionate sã îndeplineascã cerinþele oricãrui tip de aplicaþie în
producþia de autocolante. SC-Series oferã o
decupare precisã ºi de calitate.

MC-S Series (MC-650S, MC-1000S, MC-1300S)
se remarcã prin productivitate mare, recomandate
la volum mediu ºi mare de tãiere.

MC-Series (MC-1000, MC-1300, MC-1650) sunt
echipate cu un carusel cu 8 scule. Rãspunde celor
mai înalte aºteptãri în ceea ce priveºte ca-
litatea, flexibilitatea ºi productivitatea.

Caracteristici generale
(variazã în funcþie de serie):
Lãþime max. rolã între 650 ºi 1800 mm
Lãþime max. de tãiere între 600 ºi 1650 mm
Vitezã max. de tãiere pânã la 1000 mm/s
Acceleraþie pânã la 4 g
Forþa de apãsare reglabilã între 20 ºi 500 g
Lungimea maximã adresabilã la tãiere pânã la 50 m
Dacã timpul înseamnã bani, printerele inkjet color MUTOH produc profit.
MUTOH – un printer potrivit pentru aplicaþiile CAD ºi producþia publicitarã de mari
dimensiuni. Recomandate pentru producþia de postere, bannere ºi reproduceri
fotografice.

RJ-4100 4-colour Dye & Pigment Falcon Graphics Printer
Rezoluþie realã 720 dpi ºi adresabilã 1440 dpi, lãþime max.
de printare 934 mm, calitate fotograficã, proiectat sã fie
folosit la producþia de postere, afiºe, bannere.

RJ-6100 Falcon Graphics six-colour Piezo Inkjet Printer
Series permit realizarea de reproduceri la dimensiuni mari
de fotografii, printãri cu treceri fine de culoare. Seria
RJ-6100 cuprinde 3 modele: RJ-6100/43" (1089.6 mm), RJ-
6100/54" (1371.6 mm), RJ-6100/62" (1574.8 mm) ºi 2 tipuri
de cernealã: CMYK LcLm Dye & Pigmented ink ºi CMYK
OG Pigmented ink.

Albatros PJ-1304NX Full-Colour Piezzo Solvent Inkjet Printer
Un printer de 54" (1372 mm) lãþime, foloseºte cernealã pe bazã
de solvent cu 3 ani stabilitate la UV, printuri ieftine cu durabilitate
mare în timp, nu necesitã laminare UV, utilizat la reclame
pe maºini, transport public, anunþuri puse pe clãdiri, semne
iluminate, postere, bannere.
             Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA, tel. 250 5315, fax: 250 7774,
                     e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
                   ma Co
                     na lþul
                      ge
       De la broºurile electronice la rulu
       organizaþia electronicã (II)    i
                                                 figura 2 este prezentatã esenþa acestui
 "Prin realizarea fuziunii între arhitectura de afaceri ºi cea                  deziderat. Astfel, progresul mana-
 tehnologicã, companiile pot garanta cã organizaþiile                       gementului ºi al sistemelor de calitate este
 electronice reflectã procese proiectate ºi modelate cu grijã,                  aproximat prin segmente, deoarece acesta
 în timp ce aceleaºi entitãþi deschid uºa schimbãrii",                      s-a fãcut treptat, prin paºi mici, în timp ce
                                                 progresul tehnologiei informatice este
 Cristian Matei – ALSTOM POWER ROMANIA                              aproximat printr-o exponenþialã, deoarece
                                                 aceasta a avut ºi are cel mai rapid ritm de
     Dupã 1990 TI a evadat din      maximei conform cãreia „singura          schimbare. Cu referire la organizaþiile
propriile constrângeri lovindu-se de      constantã este schimbarea";            industriale, în intervalul dintre momentul
barierele organizaþionale, deoarece      - cel de-al doilea reclamã lipsa unei       apariþiei TI pânã în momentul maturizãrii
problema fundamentalã rãmãsese         metodologii care sã funcþioneze similar cu     conceptului CIM au fost dezvoltate module
aceiaºi-gândirea era ºi este încã struc-    o rachetã ce-ºi autocorecteazã traiectoria.    separate privind activitãþile existente:
turatã în majoritatea cazurilor în jurul    În loc de a merge pe ideea de a învãþa ºi     CAD, CAE, CAM, CAPP, CAQ, CAS,
vechilor activitãþi fragmentate în cadrul   planifica totul ºi abia la urmã sã lansaþi     CAT, PP etc. Acesta a fost un pas mare
organizaþiilor existente   Organizaþia   schimbarea, o asemenea metodologie         pentru perioada aceea (dupã studiul reali-
viitorului este un model de operare care    oferã organizaþiei posibilitatea de a lansa ºi   zat îndrãznesc sã spun chiar inevitabil pen-
permite organizaþiei electronice sã      învãþa simultan, apoi de a încorpora lecþii-    tru economiile occidentale). Cu toate aces-
trãiascã, sã respire ºi sã îºi reinventeze   le respective ºi de a lansa din nou. Teoret-    tea, atunci s-a nãscut o problemã funda-
mereu modelele sale de afaceri.        ic, procesul de învãþare poate sã vã con-     mentalã: aceste module au fost dezvoltate
                        ducã la o plajã de valori plecând de la o     în jurul activitãþilor separate existente în
                        versiune a aceluiaºi model de afaceri sau la    acel moment într-o organizaþie! Cu alte
      Multe încercãri au fost pânã    un model complet nou. Indiferent de rezul-     cuvinte, pânã în momentul realizãrii CIM,
acum caracterizate de haos, risipã de     tat, trebuie sã fiþi gata de un nou start foarte  TI a luptat pentru a informatiza activitãþile
energie, confuzie ºi o lipsã de strategie ºi  repede. Cu alte cuvinte, încorporarea în      separat, exact cum se desfãºurau ele
planificare. Considerãm cã aceastã stare de  viaþa organizaþiei a transformãrii contin-     „pe hârtie".
lucruri a fost posibilã din douã motive:    ue.                              Când la începutul anilor 80 a
– primul se referã la lipsa conºtientizãrii        Sã le discutãm pe rând. Conºti-     reuºit acest lucru, imediat economiile
necesitãþii unei SCHIMBÃRI MAJORE;       entizarea necesitãþii unei schimbãri majore    occidentale s-au grãbit sã anunþe
afirmãm aceasta din start, pentru a elimina  a fost pe larg abordatã în cadrul acestei     integrarea în CIM. Am argumentat cu lux
confuzia cu schimbarea obiºnuitã asociatã   rubrici în ultimele numere ale revistei. În    de amãnunte aceastã greºealã în cadrul
                                                 prezentei rubrici. Astfel, d.p.d.v. al TI
                                                 rãmãseserã douã probleme fundamentale:
                                                 – aceastã primã „integrare" a fost doar la
                                                 nivelul fiºierelor;
                                                 – modulele „integrate" au rãmas aceleaºi,
                                                 deci problema fundamentalã s-a pãstrat!
                                                       Dupã acest punct, deoarece rata
                                                 de schimbare a TI a continuat sã fie mult
                                                 mai mare, ºi-a continuat drumul singurã,
                                                 „trãgând" progresul organizaþional (inclu-
                                                 siv al sistemelor de calitate) dupã ea. În
                                                 ceea ce priveºte sistemele de calitate, am
                                                 fãcut aceastã afirmaþie deoarece conside-
                                                 rãm cã la rândul lor acestea au rãmas blo-
                                                 cate în structurile de management exis-
                                                 tente. Dupã 1985, o datã cu maturizarea
                                                 sistemelor MRP, a apãrut ceea ce numim a
                                                 doua integrare cu ajutorul MRP/ERP
                                                 („software reengineering"). Aceasta era

    Max  www.acintl.ro                                                  63
    CAD
   ul lui
  olþ eru
 C g
  na
              într-adevãr o inte-  organizaþia pe drumul schimbãrii.        importanþa definirii strategiei ºi viziunii
           grare realã, dar numai la        Ca o observaþie, în nici un loc    organizaþiei electronice ce reunesc


ma
        nivel soft. Astfel, dupã 1990   din acest material nu se spune cã este uºor.   punctele dumneavoastrã forte din
      TI a evadat din propriile constrân-  Afacerea dumneavoastrã este complexã;      universul real ºi din cel virtual într-o
   geri, lovindu-se de barierele organiza-   de ce ar fi mai puþin decât atât? De fapt,    constelaþie plinã de forþã.
 þionale, deoarece problema fundamentalã     probabil cã aceastã transformare va fi mult         Transformarea începe prin
 rãmãsese: gândirea era ºi este încã în      mai amplã decât afacerea dvs. existentã.     cunoaºterea pieþelor, a clienþilor ºi a
 majoritatea cazurilor în jurul vechilor           Acest fenomen se petrece din     concurenþilor cât mai complet cu putinþã.
 activitãþi fragmentate în cadrul organizaþii-  pricina faptului cã transformarea într-o     Care sunt competenþele dvs. de bazã ºi în
 lor existente. Ca o rezultantã, TI în sine nu  organizaþie electronicã înseamnã un mariaj    ce constã credibilitatea dvs. în aceste
 a putut oferi întregul rãspuns, informati-    între punctele forte ale organizaþiei      domenii? Ce puteþi spune despre oamenii
 zarea ºi automatizarea (singure!) deseori    tradiþionale ºi modelul unei afaceri în     ºi cultura dvs., despre modul în care se
 fiind declarate ca neaducând rezultatele     Reþea. Or, dacã începeþi de la un model de    raporteazã aceste componente atât la
 aºteptate. Intensiva industrie TI, care s-a   afacere purã în Reþea ºi vã bucuraþi acum    universul real, cât ºi la cel virtual?
 autointitulat ca fiind centrala marilor     de un succes pe piaþã care era inimaginabil         Însã pentru a utiliza tehnologia
 „exerciþii" de schimbare organizaþionalã,    atunci când v-aþi lansat afacerea, înseamnã   existentã la adevãrata ei capacitate (pentru
 nu a dovedit a avea singurã toate soluþiile.   cã v-aþi construit sau v-aþi cumpãrat      a face lucruri pe care nu le facþi încã)
       Multe companii care au achizi-    resursele tradiþionale gen cãrãmizi ºi      trebuie sã aveþi încorporatã o adevãratã
 þionat noi sisteme informatice nu au reali-   mortar pentru a vã sprijini actualul succes   capacitate de schimbare. De ce? Pentru a
 zat decât automatizarea/informatizarea      în momentul în care companiile de modã      folosi orice salt tehnologic ca o trambu-
 vechilor activitãþi, pe direcþiile unor fluxu-  veche vor contra-ataca.             linã, nu pentru a rãmâne striviþi de el.
 ri informaþionale fragmentate ºi mult prea         În aceste materiale susþinem cã    Aceasta pentru cã viitorul este imprevizi-
 stufoase. Am demonstrat cã o organizaþie     acest lucru este esenþial ºi realizabil. Însã  bil. Decât sã cheltuiascã resurse enorme
 nu evolueazã în urma unei asemenea        realizarea sa necesitã o metodologie care sã   pentru a crea strategii care pot sã nu
 strategii. Îndrãznim sã afirmãm chiar con-    vã îngãduie sã stãpâniþi afacerea dumneav-    reuºeascã într-un viitor incert, firmele vor
 trariul, deoarece astfel „vechiul" este prins  oastrã actualã ºi cerinþele clienþilor privi-  fi mai câºtigate dacã îºi vor crea o capaci-
 în „chingi informatice": în aceste condiþii,   toare la aceasta, deoarece se admite din ce   tate de schimbare. Capacitatea de schim-
 plimbarea hârtiilor cu sistemul informatic    în ce mai mult cã organizaþiile electronice   bare se focalizeazã pe agilitate, flexibili-
 mi se pare cea mai potrivitã expresie      vor fi marile învingãtoare ale începutului    tate ºi promptitudine. Atât cei care pierd,
 pentru a descrie ceea ce se întâmpla ºi se    de mileniu. Este necesar un model de ope-    cât ºi câºtigãtorul se vor confrunta cu un
 întâmplã de fapt. În aceste condiþii, atât    rare – produsul acestei metodologii – care    viitor incert. În timp ce perdanþii vor forma
 managementul, cât ºi sistemele de calitate    sã permitã organizaþiei electronice sã      echipe ºi grupuri operative pentru a studia
 vor rãmãne „sub" tehnologia informaticã.     trãiascã, sã respire ºi sã îºi reinventeze din  schimbarea, câºtigãtorii vor fi deja
 Aici ar trebui sã intervinã metodologia pe    nou ºi din nou modelele sale de afaceri.     adaptaþi la schimbare. Organizaþiile dispun
 care o reclamãm. Simbolizatã prin sãgeata    Aceasta va fi organizaþia viitorului.      de capacitãþi diferite de schimbare. Anu-
 verde pe figura 2 ºi intitulatã sugestiv, sã        Încercãm în continuare sã trecem   mite organizaþii par sã fi devenit rigide,
 zicem, SEFA ROI XXI (Stadii, Etape,       în revistã câteva dintre temele ce ar trebui   inflexibile ºi incapabile sã se schimbe, în
 Faze, Activitãþi – Reinventarea Organiza-    rezolvate de metodologia amintitã (figura 3).  timp ce altele au o capacitate înnãscutã de
 þiilor Industriale XXI), aceasta ar pilota         Prima temã de acest fel este     a se transforma, a se miºca ºi a se adapta
                                                  rapid condiþiilor de schimbare.
                                                        Industria computerelor este o
                                                  industrie dinamicã. Industria abundã în
                                                  firme ale cãror produse, deºi bune, nu mai
                                                  ajung sã mai fie realizate, întrucât eveni-
                                                  mentele în schimbare rapidã le eclipseazã.
                                                  La Sun Microsystem, Scott McNealy,
                                                  preºedinte ºi director general, susþine cã
                                                  85-90% din livrãrile anuale ale companiei
                                                  Sun sunt alcãtuite din produse create în
                                                  ultimele 12 luni. El considerã cã vor fi
                                                  puþine firme de computere care vor supra-
                                                  vieþui cutremurelor permanente din indus-
                                                  trie, întrucât cea mai mare parte a lor nu se
                                                  pot adapta la o tehnologie care se schimbã
                                                  rapid. Strategiile în lumea sa sunt viziunile
                                                  ºi imaginile viitorului ºi nu proiecþiile ma-
                                                  tematice complexe, care devin deja demo-

                                                             Max
        64                                                    CAD
                                                                www.acintl.ro
                                                   ma Co
                                                    na lþul
                                                     ge
date în momentul în care sunt elaborate.      tronice provin din definirea modelului ºi a
                                                      ru
                                                     lizabile

                                                        lu
În mod asemãnãtor, Bill Gates, fondator ºi     procesului de afaceri (de exemplu, un tablou     în aceeaºi
preºedinte al Microsoft Corporation, ºi-a      al lanþului complet de furnizori al afacerii     mãsurã în care
exprimat teama cã suficienþa ºi aroganþa
vor înlocui angajamentul ºi acþiunea.
Crearea capacitãþii de schimbare menþine
                          dvs. sau al modului în care abordaþi admin-
                          istrarea relaþiilor cu clienþii). În acest stadiu,
                          veþi putea de asemenea sã formulaþi mai clar
                                                         i
                                                     sunt refolosibile pla-
                                                     nurile de bazã pentru lifturi
                                                     sau sisteme elec-tronice (ce pot fi
organizaþile vii ºi proaspete.           modul în care depozitele ºi forþele de        folosite de cãtre un arhitect de clãdiri în
      În   organizaþiile   viitorului,  vânzare fizice se raporteazã la vânzãrile ºi     mod repetat, cu adaptarea cuvenitã). Nu am
incapacitatea de a cunoaºte viitorul nu va     serviciile bazate pe Reþea. Unele din        putut înfãptui acest lucru timp de 40 – 50 de
produce teamã dacã organizaþia se poate       aceste procese pot pãrea drept extrem de       ani de dezvoltare de sisteme. În momentul
schimba ºi adapta rapid, prompt ºi inteligent.   caracteristice unei anumite oferte, însã mult
                                                     de faþã, tehnologia existã pentru a face
Capacitatea de a schimba procesele,         mai multe se vor dovedi facilitãþi comune
                                                     posibilã existenþa proceselor de afaceri
preþurile, mãrcile, produsele ºi serviciile mai   mai multor oferte diferite. Însã, dacã sunt
                                                     repetabile ºi reutilizabile, deoarece ele sunt
rapid decât un concurent devine un element     proiectate ºi depozitate cum trebuie, ele
                          încep sã formeze un catalog de resurse ce      în final încorporate în componentele
esenþial al succesului.                                         refolosibile de software.
      În ce loc ºi în ce mod veþi încerca   oferã posibilitatea unei reîncãrcãri rapide
                          pentru a susþine o ºarjã rapidã de abordare a          Grupul META, specializat în ana-
sã adãugaþi o valoare extraordinarã, cu sau                               lizã industrialã, prevede cã majoritatea com-
fãrã partenerii dvs. de afaceri? ªi în ce mod    organizaþiei electronice.
                                                     paniilor globale „vor utiliza un model de or-
veþi mãsura rezultatele eforturilor investite în        A treia temã implicã o arhitecturã    ganizaþie software pentru a implementa sis-
organizaþia electronicã, rezultatele financia-   tehnologicã corespunzãtoare ce permite o       teme noi de aplicaþii, ce necesitã proiectan-
re, bineînþeles, dar este vorba ºi de analizele   implementare perfectã a modelelor ºi proce-     þilor sã se deplaseze de la o abordare artiza-
bazate pe posibilitatea de a reacþiona la      selor de afaceri.                  nalã la o culturã de asamblare ºi refolosire".
cerinþele clienþilor, la marcã, la segmentul de        Facilitãþile pe care le oferã            Într-o organizaþie electronicã,
piaþã, la timpul de a scoate un produs pe      aplicaþiile electronice ºi care sunt identificate  aceastã idee se poate aplica nu numai în
piaþã, la reducerea de costuri º.a.m.d.? Însã    în arhitectura de afaceri trebuie încorporate    cazul implementãrilor de tehnologie, ci în
nu trebuie sã credeþi cã e suficient sã vã     acum în sisteme ºi componente tehnologice.      aceeaºi mãsurã ºi în cazul direcþionãrii ºi
creaþi o datã pentru totdeauna o strategie     Înainte de a defini arhitectura tehnologicã,     planificãrii afacerilor. Mai mult decât atât,
electronicã ºi o viziune electronicã ºi sã le    trebuie realizat un audit tehnologic pentru a    depozitul dvs. de componente ºi procese
respectaþi ani întregi. Ca toate celelalte etape,  stabili punctele de integrare, extensibilitate ºi  devi-ne în timp din ce în ce mai valoros, pe
aceastã etapã de creare a organizaþiei dvs.     operabilitate între organizaþii.           mãsurã ce îl populaþi cu obiecte din ce în ce
electronice trebuie sã fie ca o ºarjã rapidã ºi        Etapa finalã a dezvoltãrii organi-    mai specifice propriei dvs. afaceri, deºi
repetitivã.                     zaþiei electronice este implementarea în fapt    toate componentele individuale pot sã nu
      A doua temã acoperã modelele de     a cadrului tehnologic ºi a aplicaþiilor       mai fie de gãsit. Atunci când condiþiile
afaceri, procesele ºi aplicaþiile corespunzã-    specifice ce oglindesc arhitectura de afaceri.    pieþei solicitã o schimbare a modelului dvs.
toare - cu alte cuvinte, arhitectura de afaceri   Prin realizarea fuziunii între arhitectura de    de afaceri, nu trebuie sã o luaþi de la
care vã va permite sã vã deplasaþi de la      afaceri ºi cea tehnologicã, organizaþiile pot    început. Puteþi începe de la procese ºi com-
strategie ºi viziune la realitate.         asigura faptul cã aplicaþiile organizaþiei      ponente cunoscute, puteþi rula analize tip
      Mai simplu spus, arhitectura de     electronice reflectã procese proiectate ºi      „ce-ar fi dacã" ºi puteþi sã vã proiectaþi noul
afaceri conferã o formã distinctã unei orga-    modelate cu grijã în acelaºi timp în care ele    model operaþional de afaceri într-un timp
nizaþii ºi defineºte funcþionalitatea sa la nivel  deschid uºa schimbãrii.               cu mult mai scurt decât cel necesar unui
înalt la fel de mult cum un schelet conferã                               concurent ce nu ºtie ce faceþi dvs.
                                 A patra temã se referã la
formã ºi defineºte punctele de sprijin ºi miº-                                   În final, apreciem cã rezultatul
                          infrastructura reutilizabilã atât a modelelor
carea unui corp altfel amorf. Trebuie sã plan-                              unei asemenea metodologii e-enterprise ar
                          de afaceri, cât ºi a aplicaþiilor tehnologice:
ificaþi fluxurile de produse, servicii ºi infor-
                          aceastã infrastructurã vã va permite sã       plasa managementul deasupra TI ºi sis-
maþii între actorii care adaugã valoare prin
                          „reciclaþi" fiecare învãþãturã în mod repetat    temele de calitate deasupra managementului
îndeplinirea unor roluri specifice ºi bine def-
                          ºi într-un timp cât mai mic posibil.         (figura 2). Astfel, ambele ar fi în postura de
inite. D.p.d.v. tehnic, reproiectarea con-
                                 Astãzi, nimeni nu se va mai apuca    a ridica din nou probleme de rezolvat TI,
venþionalã a proceselor de afaceri (BPR) nu
                          sã construiascã un zgârie-nori fãrã a utiliza    aceasta accelerând progresul.
este nimic altceva decât procesul de identifi-
                          simularea computerizatã pentru a vizualiza           Aceasta pare a fi sursa supremã de
care, înþelegere ºi reproiectare a acestora
                          ºi testa fiecare aspect al structurii. În final,   flexibilitate, ce permite organizaþiei sã
pentru a adãuga mai multã valoare pentru
                          fiecare clãdire este alcãtuitã din piese, mate-   reacþioneze cererii clientului în timp real.
clienþi. Tot d.p.d.v. tehnic, consideratã o
extensie a BPR-ului convenþional, tranziþia     riale ºi sisteme. Dar într-o clãdire importante   Cel mai mare avantaj este cã dacã veþi
cãtre organizaþia electronicã poate fi definitã   sunt viziunea ºi funcþionalitatea sa. Astãzi,    fi avut o datã câºtig de cauzã în acest fel
simplu ca fiind utilizarea Reþelei pentru a     este de asemenea posibil sã proiectãm în       probabil o veþi face din nou ºi din nou.
demola limitele ºi pentru a îmbunãtãþi coor-    acest fel o organizaþie reuºitã. Astfel, veþi              Cristian Matei,
donarea între organizaþii, nu numai între      dezvolta o serie de procese de afaceri ºi           ALSTOM POWER ROMANIA
departamente. Modelele de aplicaþii elec-      de componente tehnologice care sunt reuti-

     Max  www.acintl.ro                                                     65
     CAD
Training
Crearea unui ansamblu cu                                    project file ºi acceptaþi cu Next oferta
                                                implicitã a casetei Inventor project wizard.


Autodesk Inventor
                                                      Pe ecran apare o nouã casetã, în
                                                care puteþi edita, în principal, numele
                                                proiectului ºi directorul în care se vor
                                                salva fiºierele acestuia. Introduceþi pentru
                                                nume ºi director (figura 1b):
     În cea de-a III-a lecþie con-     care lucraþi. În continuare, vom
sacratã programului Autodesk Inventor      presupune cã numele ºi calea spre acest
veþi construi un ansamblu simplu, indicat    director   sunt:   C:\cad&cam\M04.
în figura alãturatã,              Fiºierele descãrcate sunt:
                          Brat.ipt
                          Bucsa.ipt
                          Bucsa-Cirlig.iam
                          Cep.ipt
                          Cirlig.ipt
                          Miner.ipt                                     Fig. 1b
                          Suport1.ipt                   L03
                          Suport2.ipt                   C:\cad&cam\M04
                              La inserarea unei piese într-un   dupã care pãrãsiþi caseta o datã cu apãsarea
                        ansamblu, Inventor nu "uitã" din ce fiºier   butonului Finish. Noul proiect este adãugat
format din componente deja modelate ºi     provine, astfel încât modificarea fiºieru-
salvate în fiºiere ce pot fi descãrcate gra-                          listei ºi poate fi fãcut curent cu un
                        lui originar atrage de la sine modificarea   dublu-click pe numele sãu (figura 1a).
tuit prin Internet. Sunt definite noþiunea   piesei în cadrul ansamblului. De obicei,
de proiect, modul în care se insereazã                                   Unul dintre rezultatele acestei
                        ansamblul ºi pãrþile sale sunt salvate în    manevre este cã s-a generat un fiºier cu
piesele unui ansamblu, cum se schimbã      fiºiere localizate în acelaºi director. Toate
culorile acestora pentru o mai bunã                               numele L03.ipj. Fiecare proiect are asociat
                        acestea fac parte dintr-un proiect.       un fiºier cu extensia IPJ (Inventor
identificare. În principal se insistã însã pe       În Inventor, un proiect (Project)
modul în care are loc poziþionarea relativã                           ProJect), care reþine cãi de directoare unde
                        defineºte spaþiul de lucru prin precizarea   se aflã depozitate fiºierele proiectului –
a pieselor prin aplicarea de constrângeri    unor directoare, locale staþiei pe
(constraints). În final se studiazã modul                            piese, ansambluri, desene, biblioteci, etc.
                        care lucraþi sau din reþea, valabil mai ales        Terenul noii asamblãri este
în care pot fi aduse modificãri         la lucrul în echipã. Prin precizarea
constrângerilor de poziþionare relativã ºi                           pregãtit. Alegeþi din meniul lateral cunos-
                        proiectului la care lucraþi, Inventor va fi   cut opþiunea New pentru a începe un nou
dimensiunilor pieselor componente, pre-     întotdeauna capabil sã gãseascã fiºierele
cum ºi cum se analizeazã interferenþele                             fiºier. Inventor afiºeazã setul de fiºiere
                        asociate acestuia.               ºablon care pun în lucru modulele de
dintre piesele ansamblului/mecanismului.          Lansaþi Inventor ºi alegeþi     modelare, asamblare, desenare etc. De data
Noþiunea de proiect în Inventor         opþiunea Projects. Alãturi, fereastra Pro-   aceasta, veþi alege ºablonul Standard.iam,
                        jects - Select a project file vã prezintã    dedicat realizãrii ansamblurilor.
      Pãrþile componente ale unui     proiectele deja definite, dintre care pro-
ansamblu Inventor pot fi piese sau suban-    babil proiectul implicit la care se lucreazã  Inserarea pieselor unui ansamblu
sambluri. Piesele sunt salvate în fiºiere    este Tutorial_Files. (figura 1a, sus).
cu extensia IPT, iar subansamblurile în                                  ªablonul deschis vã oferã mediul
fiºiere cu extensia IAM (Inventor             Dorim sã adãugãm listei de
                        proiecte unul nou, având numele L03, care    de asamblare prin panel bar-ul Assembly
AsseMbly). Ansamblul generat va fi un                              (figura 2). Doar primele douã comenzi
fiºier cu extensia IAM, care la rândul sãu   sã devinã proiect curent (figura 1a, jos).
                                                ale acestuia sunt active pentru început,
va putea face parte din alte ansambluri.                            iar prima este cea mai importantã – vã
În lecþia de faþã, ansamblul se compune                             permite inserarea pieselor în cadrului
pe baza a 5 repere ºi un subansamblu,                              noului ansamblu.
salvate într-o arhivã ZIP care poate fi                                  Pentru inserare folosiþi coman-
descãrcatã liber de pe site-ul http://cad-                           da Place Component, care provoacã
cam.mec.upm.ro – vezi Descãrcare pro-                              apariþia pe ecran a casetei de dialog Open
grame> Fiºierele suport din Inventor-                              pentru lucru cu fiºiere, afiºând fiºiere
Modelare    parametricã,   Colecþia                     Fig. 1a   de tip IPT ºi IAM ale directorului de
CAD/CAM, Modul 04.                                       lucru curent. Veþi regãsi, în mod normal,
      Fiºierele dezarhivate trebuie        Pentru aceasta, alegeþi butonul     cele 8 fiºiere salvate în directorul
salvate într-un director pe calculatorul la   New al ferestrei Projects - Select a      C:\cad&cam\M04.

                                                           Max
        66                                                   CAD
                                                              www.acintl.ro
                                                  Training
                               Folosiþi din nou comanda Place    instrument pentru a aranja preliminar com-
                         Component ºi inseraþi restul de piese,      ponentele unele faþã de altele, înainte de
                         urmând în poziþionare aranjamentul sugerat    adãugarea constrângerilor.
                         în figura 4. Ordinea de inserare propusã a         Folosiþi comanda Rotate Compo-
                         pieselor (fiºierelor) este:           nent de pe panel bar-ul Assembly, dupã
                          Suport2                    care:
                          Cep (de douã ori)                 selectaþi componenta Cep;
                          Brat (de douã ori)                 piesa este încadratã de o geometrie
                          Miner                     asemãnãtoare comenzii de rotire liberã
                          Bucsa-Cirlig                  (figura 5);
                               Între componentele ansamblului
                         nu existã încã legãturi. Prin selectare cu
                         mouse-ul ºi tragere, piesele pot fi deplasate.
                         Este o bunã idee ca înainte de asamblare
                    Fig. 2   componentele sã capete culori astfel încât sã
                         devinã mai vizibile.
                                                                     Fig. 5
                          Schimbarea culorii unei componente        reorientaþi cu mouse-ul piesa ºi încheiaþi
                                                  rotirea cu un click-dreapta ºi Done.
                               Procedura de schimbare a culorii         Lecþia va presupune însã cã
                         pieselor din cadrul unui ansamblu este      piesele nu suferã reorientãri, deºi în general
                         simplã – selecþie de piesã, urmatã de      acestea uºureazã poziþionarea relativã a
                    Fig. 3   desemnarea culorii asociate. Propunem      componentelor.
                         urmãtoarele alegeri de culoare:
      Selectaþi cu un dublu-click        Selectaþi componenta Miner ºi alegeþi din    Constrângeri ºi grade de libertate
fiºierul Suport1.ipt, dupã care poziþionaþi    lista de culori aflatã pe Command bar
piesa undeva pe ecran. Un singur click este    culoarea Yellow (Clear). Culorile "clear" fac        Odatã avute piesele unui ansam-
de-juns; fiecare nou click va insera o nouã    piesele strãvezii – efect util pentru a vedea  blu, acestea trebuie poziþionate ºi orientate
instanþã a piesei, multiplicând-o. Pentru a    ce se aflã în spatele lor.            unele faþã de altele. Procesul seamãnã cu
încheia inserarea apãsaþi tasta Escape sau cu    Þineþi tasta Ctrl apãsatã ºi selectaþi cele  cel de asamblare, în care existã o ordine de
click-dreapta în zona graficã alegeþi opþi-    douã piese Cep, cãrora le asociaþi culoarea   asamblare. Una dintre componentele
unea Done din meniul contextual apãrut.      Red (Flat); tasta Ctrl permite deci selecþia   ansamblului este cea de bazã (batiul) –
      Dacã punctul de vedere nu este     multiplã - aºa cum deja ne-a obiºnuit      Suport1 în cazul lecþiei noastre, pe care se
cel din figura 3, folosiþi butonul Rotate de   mediul Windows.                 va clãdi ansamblul.
pe tollbar-ul Standard. În aceastã stare, un     Urmaþi proceduri similare pentru a asocia         În general, în spaþiu douã piese
click-dreapta face sã aparã un meniu con-     culorile: Blue (Grey) – pentru cele douã     nelegate au un numãr de ºase grade de liber-
textual care permite alegerea opþiunii Com-    piese Brat; Chrome – pentru subansamblul     tate relativã. Prin legarea lor în cadrul
mon View. Drept urmare, un cub îmbracã      Bucsa-Cirlig.                  ansamblului li se aplicã constrângeri care
piesa împreunã cu un set de sãgeþi, a cãror         Aceste culori sunt aplicate com-   fac sã scadã numãrul de grade de libertate
selecþie permite definirea unui nou punct de   ponentelor numai în cadrul ansamblului.     relative. Constrângerile sunt tehnici de
vedere asupra piesei. Alegeþi prin încercãri   Fiºierele componentelor reþin culoarea lor    aliniere ºi poziþionare relativã a douã piese.
repetate acele sãgeþi care vã permit consti-   originalã.                    Inventor pune la dispoziþia utilizatorilor
tuirea punctului de vedere dat în     figu-       Înainte de a continua, salvaþi-vã   patru tipuri de constrângeri:
ra 3, dupã care cu click-dreapta în zona     ansamblul folosind butonul Save. Numiþi      Mate = suprapune
graficã selectaþi opþiunea Redefine Isomet-    fiºierul L03.iam. Va urma adãugarea de       Angle = fixeazã un unghi relativ
ric. Cu apãsarea tastei Escape sau cu click-   constrângeri. Constrângerile asamblãrii      Tangent = aºazã tangent
dreapta ºi Done ieºiþi din secvenþa de      restricþioneazã miºcarea relativã a compo-     Insert = insereazã
definire a punctului de vedere.          nentelor. Prin adãugarea de constrângeri
      Prin tehnici zoom faceþi loc pe    clãdiþi ansamblul. În asamblare, veþi verifi-
ecran inserãrii de noi piese, ecranul urmând sã  ca gradele de libertate rãmase ºi le veþi eli-
cuprindã toate piesele remarcate în figura 4.   mina pentru a constrânge complet modelul.
                              Rotirea componentelor
                         Autodesk Inventor include instrumente care
                         vã permit rotirea individualã a componen-
                    Fig. 4  telor dintr-un ansamblu. Puteþi utiliza acest                     Fig. 6a

     Max  www.acintl.ro                                                  67
     CAD
Training
     Pentru început veþi insera unul          Urmeazã inserarea unui Brat în          Pentru a uºura aplicarea de noi
dintre cepuri în Suport1. Comanda de pozi-    Cep ºi Suport. Contururile selectate sunt    constrângeri, Inventor pune le dispoziþie un
þionare este Place Constraint, aflatã pe panel  cele evidenþiate în figura 7a. Rãmânem la    instrument deosebit de util: anularea
bar-ul Assembly. Apãsaþi butonul         capitolul inserãri, pentru a insera subansam-  vizibilitãþii unor componente deja inserarte
                         blul Bucsa-Cirlig în braþul deja asamblat    în cadrul ansamblului. În acest sens, faceþi
                         (figura 7b).                   un click-dreapta pe cârlig ºi debifaþi din
                                                 meniul contextual apãrut pe ecran opþiunea
                                                 Visibility. Subansamblul Bucsa-Cirlig va fi
                                                 astfel îndepãrtat, pentru a putea lucra asupra
                  Fig. 6b                            celor douã suporturi ºi braþe.
                                                       Lansaþi din nou comanda Place
Place Constraint ºi, drept urmare, pe ecran                            Constraint, alegeþi tipul de constrângere
                                            Fig. 7b
este afiºatã caseta de dialog Place Constraint                          Angle ºi selectaþi muchiile celor douã braþe
(figura 6a). Alegeþi tipul de constrângere         Nu uitaþi folosirea butonului     – aºa cum se prezintã în figura 9a. Aplicaþi
Insert, dupã care (figura 6b):          Apply dupã selecþia contururilor care stau la  apoi cu Apply constrângerea. Urmeazã
  selectaþi cercul cepului remarcat în figura  baza inserãrii.                 alinierea suporturilor, pe care o veþi face în
6b;                       Prin proceduri similare inseraþi:        cadrul aceleiaºi sesiuni de constrângere,
  selectaþi cercul suportului, privind cu    al doilea Brat în bucºa subansamblului     pãstrând opþiunea Angle. Selectaþi cele douã
atenþie la sensul sãgeþii de orientare;     Bucsa-Cirlig;                  feþe de suprapus (figura 9b)
  prin asamblare, dorim suprapunerea       al doilea Cep în Suport2;
planelor ºi axelor celor douã cercuri, cu     Suport2 împreunã cu cepul sãu în al doilea
orientarea sãgeþilor în sensuri contrare – de  Brat.
aceea în câmpul Solution al casetei Place          Rezultatul final trebuie sã fie cel
Constraint vom accepta varianta din dreapta,   din figura 8a (redat parþial).
a orientãrilor contrare;
  distanþa dintre planele celor douã cercuri
reprezintã Offset-ul; pãstraþi-l la valoarea
zero;
  Inventor simuleazã inserarea cepului în                                                Fig. 9a
suport; acceptaþi cu OK sau Apply inserarea.
      Diferenþa dintre OK ºi Apply este
cã butonul din urmã pãstreazã caseta Place                      Fig. 8a
Constraint activã, Inventor aºteptând noi          Munca de constrângere completã
poziþionãri. Butonul Cancel al casetei      nu este decât aparent încheiatã. Pentru a
provoacã pãrãsirea acesteia.În plasarea     vedea ce miºcãri libere nepermise mai
constrângerilor se folosesc deseori câteva    existã între componentele deja asamblate,
instrumente utile de control al vederii:     Inventor propune o soluþie simplã: selectaþi,
 Comanda Zoom, pentru a mãri sau micºo-     de exemplu, piesa Suport2 ºi cu butonul
ra imaginea ansamblului.                                                       Fig. 9b
                         mouse-ului apãsat încercaþi selectarea ºi
  Comanda Rotate, pentru a roti ansamblul                            ºi aplicaþi constrângerea cu OK. Ca efect,
                         miºcarea suportului - aceastã miºcare poate
în poziþia cea mai convenabilã la un moment                            Suport2 se va reorienta astfel încât
                         strica chiar violent alinierile de pânã acum
dat.                                               normalele vizualizate ale celor douã feþe
                         (figura 8b),
  Apãsarea tastei Space-bar, pentru a                              selectate sã facã un unghi egal cu zero.
comuta între rotirea liberã ºi alegerea unui                                 Selecþiile de muchii sau feþe sunt
punct de vedere dintre cele particulare. Ved-                           adeseori însoþite în dreptul sãgeþii de
erile particulare sunt în numãr de 12: din                            selecþie ºi de semnul care permite prin click-
faþã, din spate, de sus, de jos, precum ºi opt                          dreapta modificarea selecþiei, ca ºi contur
vederi izometrice.                                        selectat sau ca ºi sens de orientare al
                                                 muchiei ori normalei feþei selectate.
                                                       Dupã ultimele constrângeri, au
                                                 mai rãmas pentru piesele asamblate, în prin-
                                          Fig. 8b    cipal, urmãtoarele posibilitãþi de miºcare:
                         semn cã ar mai trebui constrânse cele douã     rotirea simultanã a celor douã braþe relativ
                         suporturi între ele, precum ºi cele douã     la batiu;
                         braþe. Noile constrângeri dorite pot fi       rotirea subansamblului bucºã-cârlig faþã
                   Fig. 7a   rezolvate cu Mate sau Angle.           de braþe;

                                                             Max
        68                                                    CAD
                                                                www.acintl.ro
                                                  Training
                          lui se va "târî" în plan orizontal - asemenea  pot fi editate sau anulate. Figura 12 prezintã
                          unui mecanism bielã-manivelã.          constrângerile aplicate unei instanþe de Brat.
                                                  Selecþia unei constrângeri aduce afiºarea
                                                  valorii asociate, într-o zonã de sub browser-ul
                                                  Inventor. Valoarea afiºatã poate fi editatã,
                                                  iar efectul ei se vede imediat pe ecran. Figu-
                                                  ra 12 evidenþiazã posibilitatea de a modifica
                                                  unghiul mânerului ("manivelei"), fixat
                                                  iniþial la 45o, utilizatorul aflându-se la un
                                                  adevãrat pupitru de comandã al simulãrii
                   Fig. 10a                     Fig. 11a  funcþionãrii mecanismului.
      Pentru a proba aceste posibilitãþi,        Unghiul "manivelei", reprezen-          Dupã modificarea valorii se
faceþi un click-dreapta în browser-ul Inven-    tatã prin cele douã braþe, poate fi impus    apasã tasta Enter; algeþi diferite valori ºi
tor, pe componenta Bucsa-Cirlg.iam:1. În      printr-o constrângere de tip Angle. Lansaþi   observaþi modificãrile de poziþie provocate
meniul contextual apãrut bifaþi opþiunea      comanda Place Constraint, alegeþi tipul     dispozitivului. Un alt subiect de modificare
Visibility pentru a reface vizibilitatea su-    Angle ºi selectaþi o muchie a braþului ºi o   sunt piesele care compun ansamblul. Un
bansamblului. Acesta reapare pe ecran în      muchie orizontalã a suportului-batiu (figura  dublu-click pe una dintre piese aduce Inven-
poziþia constrânsã ºtiutã. Prin selecþia braþu-  11b). Impuneþi unghiul de 45o. Din acest    tor în starea de lucru asupra piesei respec-
lui din prim-plan probaþi       posibili-  moment mecanismul devine constrâns       tive. În rezumat, Inventor pune la dispoz-
tãþile de miºcare enumerate mai sus.        complet.                    iþie trei variante de modificare a pieselor
                                                  componente:
                                                   În zona de desenare, prin dublu-click pe
                                                  una dintre piese, editarea ei ºi revenirea în
                                                  ansamblu cu click-dreapta, alegând din
                                                  meniul contextual apãrut opþiunea Finish
                                                  Edit.
                                                   În browser-ul Inventor, prin dublu-click
                                                  pe una dintre componente. Componenta
                          Fig. 11b                    selectatã este expandatã, restul componen-
                              Înainte de a continua, salvaþi cu   telor devin inhibate ºi colorate distinct.
                  Fig. 10b
                          Save ansamblul.                 Dupã aplicarea modificãrilor dorite, un
      Pasul urmãtor este inserarea                              dublu-click în browser pe numele ansam-
mânerului galben în cele douã braþe.        Modificarea constrângerilor sau pieselor
                                                  blului va reactiva modulul de asamblare.
Repetaþi comanda Place Constraint,              Orice constrângere aplicatã se     Deschiderea concurentã a fiºierului asoci-
folosind constrângeri Insert ºi Angle. Figura
                          regãseºte în browser-ul Inventor. Acestea    at piesei de modificat, editarea sa dupã regu-
10a prezintã selecþiile fãcute pentru apli-
carea constrângerii Insert. Urmeazã alinie-
rea mânerului la braþe, prin folosirea con-
strângerii Angle, cu selecþiile de muchii din
figura 10b, unghiul dintre cele douã muchii
trebuind sã fie 0.
                                               Max
      Pentru ca rotirea cârligului faþã de
mânere sã nu fie la întâmplare, puteþi aplica
                                     universul      CAD
                                     la numai un abonament
o constrângere interesantã, de tip Mate, prin
care sã siliþi ca axa capãtului îndoit al
cârligului sã se miºte în planul unei mese
fictive pe care se va fixa acest ansamblu-
dispozitiv.
      Lansaþi comanda Place Cons-
traint ºi acceptaþi tipul Mate de constrân-
gere. Cele douã selecþii trebuie sã se refere
la unul din planurile orizontale ale suportu-
lui legat la batiu ºi axa la capãtului cârligu-
lui (figura 11a). Prin aplicarea acestei
                                     distanþã
restricþii, la rotirea braþelor în jurul axei
comune a cepurilor, axa selectatã a cârligu-

     Max  www.acintl.ro
                                                          aboneazã-te!
     CAD
Training
                                           lile obiºnuite, ºi salvarea în noua formã. La revenirea în ansamblu ºi
                                           acþionarea butonului Update de pe Command bar piesa va fi actualizatã ºi
                                           în cadrul ansamblului.
                                                 Încercaþi de voie modul în care opereazã fiecare dintre cele trei
                                           variante de lucru prezentate mai sus. O modificare utilã ar fi alungirea
                                           cozii braþului de acþionare care, aºa cum se va vedea mai departe,
                                           înregistreazã o interferenþã faþã de mâner.
                                                                    Analiza interferenþei

                                                                     Un instrument util al
                                                                    modulului de asamblare
                                                                    este posibilitatea de a
                                                                    sesiza interferenþe. Astfel,
                                                                    în ansamblul studiat mâ-
                                                                    nerul nu poate ocupa po-
                                                                    ziþia doritã din cauza unei
                                                                    interferenþe la nivelul
                                            Fig. 13a                     îndoiturilor braþelor de
                                                                    acþionare a dispozitivului.
  AutoManager TeamWork is the premier
                                           Pentru a evidenþia interferenþa, lansaþi opþiunea de meniu Tools>Analyze
  document management add-on for engineering
                                           Interference. Pe ecran este afiºatã caseta Interference Analysis, care
  workgroups of five to 15 users. As the next
                                           permite selectarea pieselor care se supun analizei (figura 13a).
  generation of AutoManager WorkFlow, the
  world’s most popular document management
  solution for engineering workgroups,
  AutoManager TeamWork incorporates
  more than 10 years of experience
  with workgroup support and productivity
  in day-to-day design tasks.

                                           Fig. 13b

                                           Implicit butonul Define Set #1 este activ, iar Inventor aºteaptã selecþia
                                           unui prim grup de piese; selectaþi în cadrul acestui prim set cele douã
  Easily set up document workflows per document type                 braþe. Apãsaþi apoi butonul Define Set #2 ºi selectaþi mânerul ºi cu OK
  Automatic tracking of revisions                          provocaþi analiza. Procesul de analizã dureazã în funcþie de numãrul ºi
  Integrates with all of your Windows applications                  complexitatea pieselor selectate. Dacã paºii lecþiei au fost corect urmaþi,
  Low cost of deployment and ownership                        rezultatele analizei sunt:
  Easy to administer                                  Afiºarea pe ecran a
  Robust security using a flexible role based security                unui mesaj de tipul "A
  system                                       total of 2 interference(s)
  Sophisticated File and Record locking                       were detected with a
  One screen view of all document information                    total volume of 33,746
  Automatic links to CAD packages (such as AutoCAD,
                                           mm mm mm" (figura
  Mechanical Desktop, Inventor)                           13b).
  Launch any application                                 Colorarea zonei de                      Fig. 13c
                                           interferenþã – aºa cum
  Find your documents easily with rapid search tools
                                           este evidenþiatã în detal-
  Print your documents without the native application
                                           iul din figura 13c.
  Automatic document naming convention (field-path)
  AND... Easy to use and easy to learn!

  AutoManager TeamWork is the next generation of AutoManager WorkFlow, the most
    successful product in the industry with over 70,000 seats across the globe !

Distribuit de A&C INTERNATIONAL SA,
tel. 250 5315, fax: 250 7774,
                                                                 Dr.ing. Alexandru Pozdîrcã,
e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
                                                         Universitatea "Petru Maior" din Tg.Mureº
                                                                        apoz@upm.ro

                                                                       Max
         70                                                             CAD
                                                                          www.acintl.ro
                                                 Training
               Modelare parametrizatã cu
            Mechanical Desktop
      În numerele anterioare ale                              ponente ale dispozitivului întrucât sunt
revistei ati avut posibilitatea sã                                piese cu o geometrie extrem de simplã
parcurgeþi, pas cu pas, etapele                                 între care s-au aplicat constrângeri de
construcþiei unui solid tridimensional                              poziþie. Adãugarea acestor constrângeri
parametrizat. Presupunem cã între                                nu ridicã nici o problemã, însã aveþi grijã
timp v-aþi familiarizat cu modelarea ºi,                             ca acestea sã fie aplicate în totalitate ºi sã
în plus, cu parametrizarea acestora.                               fie aplicate corect.
      În articolul prezent se va                                    Din modelul mult mai complex
folosi part-ul obþinut la realizarea unui                            realizat în lecþia precedentã vom reþine o
ansamblu parametrizat care se va                                 variantã puþin simplificatã, având asociat
"adapta" dupã variantele part-ului                                urmãtorii parametri:
piesa.                                              a=36, diametrul cilindrului,
      Dupã cum vã mai amintiþi, la                             u=30, unghiul de inclinare al conului,
începerea desenului, aþi fost avertizati sã                       Fig. 3  l1=9, lungimea cilindrului,
selectaþi: File New Part File. De aceastã         Apasând butonul dreapta mouse     l2=9, lungimea totala a piesei.
datã va trebui sã începeþi un nou desen    în chenarul Directories apare o nouã casetã
folosind opþiunea implicitã deschizând     de dialog care ne permite sã inserãm
un fiºier ca "assembly". În figurile      desenul ce conþine piesa parametrizatã reali-
urmãtoare am prezentat ansamblul care     zatã în lecþia trecutã. Selectând Add Direc-
va trebui realizat ºi apoi parametrizat.    tory accesaþi directorul în care v-aþi creat
Este vorba despre un dispozitiv de gãurit   piesa. În cazul în care în acel director aþi fi
pentru maºini de gãurit clasice, pentru    creat ºi celelalte part-uri componente ale
realizarea gãurii de pe suprafaþã frontalã   dispozitivului le-aþi fi regãsit în lista ce va
a piesei.                   apãrea în partea dreaptã a ferestrei amintite.
                        Marcaþi din listã din partea stângã, cu buton
                        stânga mouse, componenta pe care doriþi sã                        Fig. 4
                        o inseraþi ºi apoi apasând buton dreapta          Dupã cum remarcaþi am
                        mouse alegeþi opþiunea Attach.          renunþat la gaura plasatã pe porþiunea
                              Avantajele lucrului cu part-uri    conicã. În plus, mai avem nevoie de a
                        referite este cã se pot modela ansamble      parametriza raza cercului purtãtor al
                        complexe, între componentele part         gãurii de realizat. Iniþial ea a fost plasatã
                        putându-se defini constrângeri de poziþie,    pe suprafaþa frontalã a piesei ºi stabilitã
                        obþinându-se fiºiere de mãrime redusã.      prin aplicarea în prealabil a workpoint-ului
                              Dupã inserare, în cazul de faþã,   cu cele douã cote ce-l definesc.
                Fig. 1 Fig. 2  vom "localiza" piesa în desen accesând din
                        lista din partea stânga, cu buton stânga
                        mouse, componenta pe care doriþi sã o
                        localizaþi ºi apoi apasând buton dreapta
                        mouse alegeþi opþiunea Localize. Prin acest
                        procedeu de localizare inseraþi componenta
                        part în desen ºi mai mult, aveþi acces total
                        asupra componentei, ca ºi când ea ar fi fost
                        desenatã de la bun început în desenul
                        ansamblu. În cazul în care decideþi sã vã
                        construiþi celelalte componente ca part-uri
                        externe, dupã ataºarea lor, nu uitaþi sã le                       Fig. 5
     Din meniu accesaþi Assembly     localizaþi.                        Având curent part-ul piesã, vom
Catalog. Va apãrea o casetã de dialog ca          De aceastã datã nu se va insista   adaugã o nouã variabilã rg în mod similar
în figura urmãtoare:              asupra realizãrii celorlalte part-uri com-    cum s-a procedat la adãugarea celorlalte

    Max  www.acintl.ro                                                  71
    CAD
Training
variabile. Dupã aceasta se asociazã       purtãtor al gãurii de pe faþa frontalã rg. Sal-  cotagaura. Pentru gaurile de stift procedaþi
variabilei rg valoarea cotei de 13.5.      vaþi fiºierul nou modificat cu valorile de    similar, dar în locul valorilor numerice
                         mai sus.                     introduceþi expresiile: cotagaura+8 respec-
                              În desenul dispozitivului va      tiv cotagaura-8. Pe placa de bazã gaurile
                         trebui sã asociem variabilele mai sus       pentru prinderea cu ºurub au aceeaºi cotã
                         menþionate part-urilor componente.        pe orizontalã faþã de marginea plãcii.
                         Selectaþi din meniu Part Part Make
                         Active ºi selectaþi brida. În browser editaþi
                    Fig. 6  sketch-ul de baza al acesteia. Selectaþi
      În caseta de dialog puteþi observa  Part   Change dimension ºi modificaþi
cã apar douã tab-uri: Active part ºi Global.   valoarea cotei verticale a bridei intro-
Pentru parametrizarea unui singur part se    ducând în loc de valoarea numericã
lucreazã în tab-ul Active part iar pentru    numele variabilei bridã.
parametrizarea unui ansamblu variabilele                                                 Fig. 10
trebuie definite în tab-ul Global. În cazul                                  În mod analog, modificaþi
de fata avem variabilele definite în Active                            valoarea   dimensionalã    aparþinând
part ºi le mutãm în Global accesând                                sketch-ului corpului în care e articulatã
butonul All din partea dreaptã a casetei de                            placa port bucºa ºi introduceþi hcorp1
dialog. Accesând Global vom regasi                                 ºi valoarea dimensionalã apartinând
variabilele ºi astfel acestea vor putea fi                             sketch-ului corpului pe care se sprijinã
folosite ºi pentru definirea altor part-uri.                            placa-port bucºã ºi introduceþi hcorp2.
      Pentru parametrizarea ansamblu-                      Fig.8          Din meniu accesaþi Part Design
lui dispozitiv se vor mai declara în Global        Procedaþi în mod similar ºi       Variables ºi creaþi legatura cu fiºierul
urmãtoarele variabile:              pentru celelalte variabile asociindu-le în    disp.xls apasând butonul Link. În browser
hbrida – înãlþime ureche bridã          mod corespunzãtor.                aveþi confirmarea conexiunii cu fiºierul,
hprezon – înãlþime prezon                 Pentru arc din browser selectaþi    putând avea acum acces la variantele de
harc – înãlþime arc               Sweep ºi prin editare se deschide urmã-      piesã ºi dispozitiv. Selectând varianta doritã
cotagaura – cota gãurii filetate în placa de   toarea casetã de dialog, în care modificaþi    ansamblul se modificã automat.
bazã (pentru prinderea corpilor verticali)    valoarea numericã corespunzãtoare              Rezultatul final ar trebui sã arate
hcorp1 – înãlþimea corp articulare placã     butonului Height: harc.              ca în figura 11.
port bucºã
hcorp2 – înãlþimea corp fixare placã port
bucºã
      Pentru valorile numerice ale
acestora folosiþi valorile de la varianta 1
din tabelul disp.xls urmãtor.
      Deschideþi fiºierul piesa.xls creat
pentru parametrizarea piesei ºi salvaþi-l cu
                                             Fig. 9                         Fig. 11
un nou nume, cum ar fi disp.xls.
Acesta va fi modificat adãugându-se            Pentru placa de bazã trebuie
parametrii noi mentionaþi ºi renuntând la    modificate valorile numerice ale punctelor
parametrii pe care am hotarât sã nu-i mai    ce definesc gãurile de prindere cu surub ºi
folosim. Parametrii vor avea urmãtoarele     cele pentru stifturile de fixare.
valori:                     Din Browser accesaþi gaura corespunzã-
      Valorile au fost calculate pentru   toare Hole ºi apoi edit sketch apasând
dispozitivul prezentat ºi þin cont de modifi-  buton dreapta mouse. În locul valorii            Ing. Justin Vlãdescu,
carea înãlþimii piesei l2 si de raza cercului  numerice de pe orizontalã introduceþi       ALSTOM POWER ROMANIA SRL
                                                                         Fig. 7
                                                             Max
        72                                                     CAD
                                                                www.acintl.ro
                                                               BSA
   BSA face
  armistiþiu cu
 piraþii de software
Interviu cu Nicolae Burchel, reprezentant BSA România

O delegaþie a României formatã din                                  Europa Centralã ºi de Est, Marja Laiti-
reprezentanþi ai Oficiului Român pentru       “Americanii ne reproºeazã            nen considerã cã a sosit momentul unor
Drepturile de Autor, ai biroului BSA Româ-     mai cu seamã faptul cã              rezultate calitative ºi în România. Cre-
nia ºi oficialitãþi din cadrul Ministerului     suferim foarte mult la capi-           deþi cã anul acesta veþi reuºi sã dezvãluiþi
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei a     tolul aplicarea legii dreptului         un caz flagrant de        încãlcare a
participat, în perioada 18 - 24 februarie, la    de autor”, Nicolae Burchel –           legii copyright-ului?
o dezbatere organizatã la Washington de
Departamentul de Stat al Americii. Prezent
                          reprezentant BSA România
                                                   N.B.: La întrebarea aceasta ar trebui sã
ºi la masa rotundã desfãºuratã la Sinaia sub                             rãspundã Poliþia. Dar, având în vedere
genericul “Criminalitatea software ºi com-     1996. Dar, aºa cum spuneam, accentul s-a     pregãtirea profesionalã a poliþiºtilor ºi deter-
baterea sa”, domnul Nicolae Burchel a avut     pus pe aplicarea legii ºi pe instruirea      minarea acestora - reafimatã ºi în cadrul
amabilitatea de a acorda un interviu        continuuã a autoritãþilor abilitate sã lupte   dezbaterilor desfãºurate la Sinaia - sunt
revistei Max CAD.                 împotriva criminalitãþii software.        sigur cã vom avea ocazia sã vorbim despre
                          Evenimentul desfãºurat la Sinaia în perioada   câteva succese notabile în acest domeniu.
S.S.: De curând v-ati întors de la Wash-      28 februarie – 1 martie s-a dovedit a fi
ington. Cum s-au concretizat întâlnirile      deosebit de util, scopul sãu fiind acela al    S.S.: Campania “TRUCE”, lansatã în
pe care le-aþi avut acolo?             instruirii poliþiºtilor din cadrul departamen-  România la începutul lunii martie, per-
                          tului economic al IGP. Dar, aºa cum am mai    mite legalizarea programelor de calcula-
N.B.: Dupã vizita efectuatã în SUA de pre-     afirmat în diverse ocazii, acest tip de acþiuni  tor doar în perioada de “armistiþiu”
mierul Adrian Nãstase, Departamentul de      au nevoie de continuitate, prin instruirea    acordatã de BSA, sau vor fi acceptate
Stat a iniþiat o dezbatere pe marginea       procurorilor ºi judecãtorilor, a celor care    plãþi eºalonate pe o perioadã mai lungã?
respectãrii dreptului de autor în România.     alcãtuiesc “forþa” de apãrare a drepturilor
Desigur, misiunea mea a fost aceea de a      privind proprietatea intelectualã.        N.B.: “Armistiþiul” se adreseazã tuturor
prezenta situaþia pirateriei software din þara                            companiilor care recunosc cã folosesc soft
noastrã.                      S.S.: Dezbaterile de azi au reliefat       fãrã licenþã, completeazã un formular care
E ºtiut faptul cã România este inclusã în     necesitatea unor activitãþi de lobby care     descrie tipul ºi cantitatea acestuia ºi în ter-
programul agentiei USTR (United States       sã-i vizeze pe reprezentanþii Guvernului     men de maxim douã luni intrã în legalitate.
Trade Representative), program anual de      Român. Credeþi într-o astfel de soluþie?     Scopul nostru ºi al Poliþiei este de a micºo-
monitorizare a protecþiei drepturilor de pro-   Ar fi beneficã o declaraþie publicã a       ra rata pirateriei ºi de a ajuta cât mai multe
prietate intelectuala, cunoscut sub numele     Guvernului pe aceastã temã?            companii sã-ºi desfãºoare activitatea IT pe
de „Special 301“. Autoritãþile americane au                             baze legale, numai cu programe originale.
pus accentul pe respectarea prevederilor      N.B.: Guvernul României conºtientizeazã      Dacã ne referim la companii mari cu sute de
legii, în condiþiile în care cadrul legislativ   importanþa acestor lucruri ºi doreºte sã-ºi    calculatoare, care ar avea nevoie de douã
este adecvat ºi recunoscut ca atare de       îmbunãtãþeascã parteneriatul cu SUA ºi      luni numai pentru auditul software-ului,
reprezentanþii executivului de la Washing-     statele Europei occidentale. Cred cã ar fi    atunci desigur, în funcþie de decizia
ton. Prin urmare, americanii ne reproºeazã     necesarã o astfel de declaraþie publicã fãcutã  distribuitorilor, se pot eºalona plãþile pe o
mai cu seamã faptul cã suferim foarte mult     de Guvern deoarece ar dovedi bunele        perioadã mai îndelungatã. Însã acesta este
la capitolul aplicãrii legii dreptului de autor.  intenþii ºi decizia de a îndrepta lucrurile.   un aspect comercial aflat la latitudinea
De asemenea, ei ne-au recomandat sã intro-     Cred cã vom avea succes în acþiunea de      distribuitorilor de software care nu are
ducem în legislaþia privind operaþiile de     lobby ºi avem deja contacte la nivel de      legãtura cu “armistiþiul” propus de noi.
vãmuire, prevederi ale tratatului TRIPS      experþi guvernamentali care dovedesc o
(Trade-Related Intellectual Property        deschidere realã faþã de aceste probleme.                     Sorin Sîrbov
Rights), tratat la care a aderat ºi România in   S.S.: Vicepreºedintele BSA pentru

     Max  www.acintl.ro                                                    75
     CAD
BSA
Ghidul poliþistului
Business Software Alliance a editat       "Prejudiciile cauzate de pirateria software
"Ghidul poliþistului", o lucrare care îºi    sunt mari, împiedicând firmele de profil
propune sã punã la dispoziþia poliþiºtilor   (româneºti ºi strãine) sã desfãºoare o
români informaþii, date ºi proceduri      activitate comercialã normalã. Pirateria
fundamentale cu privire la lupta de       submineazã valoarea ºi integritatea
combatere a pirateriei software.        programelor pentru calculator, ameninþând
Lucrarea include capitolele dedicate      inovaþiile tehnice, violeazã proprietetea
urmãtoarelor teme: "Protecþia drepturilor    intelectualã ºi diminueazã oportunitãþile
de autor asupra programelor de calcula-     economice create, expunându-i, în acelaºi
tor", "Aspecte procedurale", "Identificarea   timp, pe utilizatorii unor astfel de partacti-
programelor de calculator în timpul unui    ci ilegale la consecinþe juridice",
control", "Elemente de antipiraterie pentru   precizeazã, în cuvântul introductiv al
familia de produse Windows, Autodesk,      ghidului, generalul de brigadã Florin
Symantec ºi Adobe".               Sandu, inspector general al Poliþiei.
Pe parcursul celor 16 pagini, poliþiºtii sunt  Ca urmare a globalizãrii, riscul la
informaþi cum sã depisteze un program      care se expune o companie ce uti-
fãrã licenþã, care sunt reglementãrile     lizeazã software ilegal depãºeºte
incluse în Legea dreptului de autor ºi în    cadrul consecinþelor legale, reper-
ordonanþa de guvern care înãspreºte       cutându-se negativ asupra rela-
pedepsele administrate celor care        þiilor de afaceri ºi a credibilitãþii.
utilizeazã ºi comercializeazã software     A doua ediþie a Ghidului poliþistului va
falsificat.                   apãrea în curând.                     Armistiþiul BSA
     Business Software Alliance      aprile toate companiile semnatare trebuie    lui de falsificare a programelor de
(BSA) a lansat o campanie de legalizare     sã se asigure cã nu mai deþin software      calculator.
de tip “armistiþiu”, destinatã utilizato-    nelicenþiat.                        “BSA este o organizaþie care
rilor de programe fãrã licenþã din Româ-         BSA nu încheie armistiþiu cu      face eforturi pentru îmbunãtãþirea legis-
nia.                      cei care distribuie programe de calcula-     laþiei, desfãºoarã programe educaþionale
     “Obiectivele campaniei sunt      tor în mod ilegal, aceºtia savârºind cu     ºi de training ºi acordã asistenþã utilizato-
reducerea ratei pirateriei, oferirea de     buna ºtiinþã o activitate ilegalã. În plus,   rilor. Prin campania “Armistiþiu” întin-
sprijin pentru intrarea în legalitate prin   concurezã neloial distribuitorii autorizaþi   dem o mânã de ajutor companiilor din
contract direct cu BSA, creºterea vizibi-    de software ºi îºi expun clienþii riscului    România care doresc sã coopereze în ve-
litãþii în legaturã cu criminalitatea soft-   de a suporta sancþiunile prevãzute de      derea respectãrii legii dreptului de autor”,
ware ºi necesitatea respectãrii proprie-    legislaþia româneascã.              a declarat Marja Laitinen- vicepreºedinte
tãþii intelectuale”, a anunþat Nicolae          “Anul trecut, autoritãþile din     BSA pentru Europa de Est ºi Centralã.
Burchel - reprezentant BSA în România.     România au întreprins peste 250 de             Operatorii BSA Hotline, tel 01
     În numele companiilor pe care     raiduri ºi au fost date patru sentinþe      203 6160, sunt pregãtiþi sã acorde asis-
le reprezintã - Adobe, Autodesk, Macro-     definitive în urma cãrora vor fi efectuate    tenþã celor care vor dori sã facã verificarea
media, Symantec si Microsoft - BSA nu      pedepse cu închisoarea, cu durata de un     internã ºi sã beneficieze de armistiþiu.
va depune - timp de 60 de zile - plângere    an de zile”, a afirmat Burchel. Nivelul           De pe site-ul www.bsa.org pot fi
penalã împotriva utilizatorilor de       despãgubirilor pe care trebuie sã le       descãrcate ghidul de gestiune al licenþelor
programe de calculator care semneazã      plateascã cei care au încãlcat prevederile    software ºi un instrument electronic de
acest armistitiu.                Legii 8/1996 variazã între 500 ºi 40.000     analizare ºi generare electronicã de
     Pentru a beneficia de prevederile   de dolari.                    raportare pentru programele de calculator
perioadei de graþie, companiile trebuie          Campanii similare de tip        instalate.
sã-ºi inventarieze programele instalate ºi   armistiþiu au fost puse în practicã în mai
sã comunice în scris BSA-ului numãrul      multe þãri europene ºi în SUA, determi-         www.bsa.org/usa/freetools/gasp/
ºi tipul soft-ului folosit. Pânã pe 30     nând o diminuare semnificativã a gradu-            Hotline BSA 01 203 6160

                                                            Max
       76                                                    CAD
                                                               www.acintl.ro
                                                                BSA
               Pirateria software -
                un "Armagedon"
               tratat cu indulgenþã

D
epartamentul de Combatere a Pirateriei Soft-
ware din cadrul companiei americane
Autodesk a anunþat cã în urma acþiunilor
intreprinse împotriva unor firme din Statele
Unite ale Americii care au incãlcat dreptul de
proprietate intelectualã a recuperat, în cei 11
ani de la înfiinþare, 46 de milioane de dolari.
Cifrã reprezentând valoarea contractelor de
legalizare încheiate în Florida, California,
                         lungul anilor mai mulþi bani decât aºteptãm
                         sã primim de la FMI", a afirmat Cristian
                         Dumitrescu, preºedinte ºi director executiv al
                         A&C INTERNATIONAL SA.
                         Cristian Dumitrescu reaminteºte cã Autodesk
                         vine în sprijinul tuturor instituþiilor ºi
                         societãþilor din þarã, înlesnindu-le posibilitatea
                         de a intra în legalitate prin gestionarea unui
                         portofoliu software reaºezat pe baze legale.
                                                    Din cauza ratei alarmante a pirateriei, Româ-
                                                    nia este inclusã încã din 1996 pe
                                                    lista de monitorizare a Guvernului SUA,
                                                    "Special 301", alãturi de celelalte þãri care nu
                                                    reuºesc sã protejeze eficient operele de pro-
                                                    prietate intelectualã -– programe de calcula-
                                                    tor, filme, muzicã.
                                                    "Atât în mãsurile luate de Guvernul
                                                    României, concretizate în sutele de controale
Missouri, Arizona ºi Texas cu zeci de firme    Indiferent dacã se întâmplã în interiorul unei    efectuate de BSA, ORDA ºi poliþie, cât
care elaboreazã proiecte pentru arhitecturã,   companii, pe Internet, pe stradã sau în       ºi expertiza dobânditã de specialiºtii acestor
construcþii civile ºi inginerie mecanicã.     magazine specializate, impactul pirateriei      organisme ºi de cei din procuraturã în urma
Conform politicii Autodesk, o bunã parte din   software este acelaºi , locuri de muncã pier-    cursurilor de instruire au determinat o
banii obþinuþi pe aceastã cale sunt donaþi    dute, taxe necolectate ºi un deficit de imagine   scãdere a ratei pirateriei de la 90 la 77%",
fundaþiei "Autodesk Design Your Future",     pe plan internaþional pentru Guvernul        a precizat Cristian Dumitrescu.
care acordã burse unor studenþi înscriºi     României. Deºi e neverosimil, având în
la cursurile ce trateazã noile tendinþe      vedere toate aceste consecinþe nefaste, pirate-
din sfera tehnologiei informaþiei. "Eforturile  ria software pare a fi un "Armagedon" tratat
noastre de informare ºi educare a publicului   cu indulgenþã.
încep sã fie rãsplãtite.
Am constatat o
creºtere a numãrului
de apeluri adresate
serviciului hotline ºi
               Vrei sã dormi liniºtit?
a rapoartelor trimise    Legalizeazã-þi programele!
pe site, proporþionalã               Sunã-mã
cu banii recuperaþi",
considerã    Sandra
Boulton – director al
Departamentului de
Combatere a Pira-
teriei de la Autodesk.
În pofida înmulþirii     ºi împreunã
controalelor ºi a
acþiunilor mediatice,        gãsim soluþia!
România rãmâne în
topul þãrilor cu o ratã
foarte mare a crimi-
nalitãþii informatice,
în special a pirateriei
software.
"Din cauzã cã aproa-
pe 8 programe din 10
sunt obþinute pe cãi
ilicite, Guvernul Ro-
mâniei a pierdut de-a
                A&C INTERNATIONAL S.A.
                tel: 01-250 5315, 250 7773
BSA
 România pãgubitã
 cu 456 milioane
   de dolari
Rata pirateriei din România era de 77% la
sfârºitul anului 2000 cu mult peste media
corespunzãtoare Europei de Est (63%) sau
ratei din Europa Occidentalã (34%). Con-
form studiului efectuat de Roland Berger
Consultant Strategy, în România, existau la
nivelul anului 2000, 39 de calculatoare la
mia de locuitori. Fãcând un calcul rezultã cã
numãrul total de PC-uri este de 897.000.
Considerând cã pe fiecare calculator sunt
instalate programe în valoare medie de 1500
USD ºi cã rata pirateriei este de 77%, putem
estima valoarea totalã a pierderilor suferite

                                    Unde-i lege,
de statul român ca urmare a neîncasãrii taxei
pe valoarea adãugatã (TVA) ºi a impozitului
pe profit.
Nr. PC-uri =23.000 x 39=897.000 buc.
Programe instalate/PC = 1500 USD
Rata pirateriei = 77%
                                   nu-i tocmealã!
                          LEGEA 8/1996                   potrivit legii penale, infracþiuni, ºi se
· Valoarea pierderilor cauzate de neîncasarea                            sancþioneazã dupã cum urmeazã;
taxei pe valoarea adãugatã (TVA)          Art. 142 - Constituie infracþiune ºi se
                                                   (C)   Neîndeplinirea    obligaþiilor
P1 = (897.000 x 1500) x 77 % = 1345,5        pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la
                                                   prevãzute la art. 3 alin (1), cu amendã
mil $ x 19 % = 197 milioane USD           3 ani sau cu amendã de la 700.000 la 7
                                                   de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei ºi
                          milioane de lei, dacã nu constituie o
· Valoarea pierderilor cauzate de neîncasarea                            confiscarea suporturilor pe care se
                          infracþiune mai gravã, fapta persoanei
impozitului pe profit                                        aflã înregistrate programele pentru
                          care, fãrã a avea consimþãmântul titu-
P2 = 1345,5 mil USD x 25 % = 259 milioane                              calculator;
                          larului drepturilor recunoscute prin
USD
                          prezenta lege:                  (d) Deþinerea de copii ale programelor
TOTAL PIERDERI = P1 + P2 = 456           (a) reproduce integral sau parþial o       pentru calculator fixate pe orice fel de
milioane USD                    operã;                      suport, în scopul comercializarii sau
                          (b) difuzeazã o operã              închirierii neautorizate, cu amendã
   Pirateria pune în               Ordonanþa de Urgenþã 124/2000
                                                   de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei ºi
                                                   confiscarea copiilor.
 pericol “clauza naþiunii             Art.8
  celei mai favorizate”                                       (2) Contravenþiile prevazute la aliniatul
                          (1) Constituie contravenþii urmatoarele     (1) se aplicã ºi persoanelor juridice,
Institutul Internaþional pentru Proprietate Int-  fapte, dacã nu sunt savârºite în astfel     iar limitele amenzilor se majoreazã
electualã a publicat recent un raport din care   de condiþii încât sã fie considerate,      de 5 ori.
reiese cã României i-ar putea fi retrasã clauza
dacã nu ia mãsuri ferme pentru respectarea
legii Copyright. Nivelul ridicat al pirateriei   etatea intelectualã a       programato-   ilegale conþin adeseori viruºi care pericliteazã
software frâneazã dezvoltarea industriei IT.    rilor (aºa cum o nuvelã este      propri-  buna funcþionare a unei companii, conduc la
Indiferent dacã se întâmplã în interiorul unei   etatea unui scriitor).               întrerupere activitãþii, pierderea de date ºi
companii, pe Internet, pe strada sau în maga-   De asemenea, când faci o copie ilegalã       afectarea prestigiului acesteia. În plus,
zine specializate, impactul pirateriei software  ameninþi viaþa celor care au scris programul ºi  folosirea unor copii ilegale priveazã utiliza-
este acelaºi: locuri de munca pierdute, taxe    a celor care vând sau depind, într-o mãsurã    torul de suport tehnic.
necolectate ºi un deficit de imagine pe plan    mai mare sau mai micã, de industria software.   Aºadar, indiferent cã e vorba de companii sau
internaþional     pentru     Guvernul   (Apropo de programul" Fabricat în România"     utilizatori individuali, folosirea programelor
României.Când faci o copie ilegalã, furi, de    ºi de promovarea industriei autohtone.) Pe de   cu licenþã are ca rezultat economisirea de
fapt, "bunuri digitale", care reprezintã propri-  altã parte, din punct de vedere tehnic, copiile  bani, timp ºi asigurã o productivitate ridicatã.


                                                               Max
        78                                                      CAD
                                                                  www.acintl.ro
 CAD MARKET
SOFTWARE products                                  Autodesk MapGuide R6
                                          Autodesk MapGuide R6 Suite 10-Users + Internet Usage                      10120 EURO
                                          Notã: The Suite contains 1x Server, 1x Author, 1x LiteView, 1x DWG Provider, Intranet 10-User

CAD BASE products                                  Pack & Unlimited Internet Usage License"
                                          Autodesk MapGuide R6 Intranet 10-User Pack                  4160 EURO
                                          Autodesk MapGuide R6 Intranet 100-User Pack                 25980 EURO
GENERAL DESIGN PRODUCTS                               Autodesk MapGuide R6 Intranet Company Licence Pack            207800 EURO
AutoCAD 2002                                    Autodesk MapGuide R6 Server + LiteView (Liteview & DWG Provider included)   5150 EURO
AutoCAD  2002  Com. New DVD                     3910 EURO  Autodesk MapGuide R6 Author                         1790 EURO
AutoCAD  2002  upgrade from AutoCAD LT 2002 or LT 2000i or LT 2000  2940 EURO  Autodesk MapGuide 6 Data Oracle Spatial Provider/Server (per Server)    15190 EURO
AutoCAD  2002  upgrade from AutoCAD 2000i               490 EURO  Autodesk MapGuide 6 Data Oracle Spatial Provider/GSDS (per Server)     15190 EURO
AutoCAD  2002  upgrade from AutoCAD 2000               890 EURO  Autodesk MapGuide Data Extension for SHP Provider/Server (per Server)    5040 EURO

AutoCAD LT 2002                                   Autodesk OnSite Enterprise R2
AutoCAD LT 2002 Com. New                        1000 EURO  Autodesk OnSite Enterprise Server                                4520 EURO
AutoCAD LT 2002 upgrade from AutoCAD LT 2000i, LT2000          320 EURO  Autodesk OnSite Enterprise 10-User Pack                             3630 EURO
                                          Autodesk OnSite Enterprise 100-User Pack                            22860 EURO
Volo View R2
Volo View R2 Com. New                          260 EURO  AutoCAD Land Development Desktop R3 & Modules
                                          Land Development Desktop R3 Com. New                              5180 EURO
ONSITE VIEW R2                                   Autodesk Civil Design R3 Com. New                                2930 EURO
ONSITE VIEW R2 Com. New                         190 EURO  Autodesk Survey R3 Com. New                                   960 EURO
                                          LDD R3 Cross-Upgrade from Map R5 or 2000i or 2000                        1280 EURO
                                          LDD R3 Cross-Upgrade from ACAD 2002 or 2000i or 2000                      1390 EURO
Autodesk VIZ 4
Autodesk VIZ 4 Com. New                        2020 EURO
                                          CGS PLATEIA roadway design software
Raster Design R3                                  a. Layout module                                        2630  EURO
Raster Design R3 Com. New                       1890 EURO  b. Axes module                                         2630  EURO
                                          c. Longitudinal sections module                                 2630  EURO
CAD Overlay 2002                                  d. Cross sections module                                    2630  EURO
CAD Overlay 2002                            1540 EURO  e. Traffic module                                        1370  EURO
                                          f. Quicksurf 5.1                                        1670  EURO
MCAD PRODUCTS
Autodesk Inventor Series R5.3                            CGS CANALIS water-sewerage system
(incl. Inventor 5.3 & MDT6 PP)                           a. Layout module                                        2630 EURO
Autodesk Inventor Series R5.3 Com. New (w/o subscription)       5340 EURO  b. Longitudinal sections module                                 2630 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from AutoCAD 2002 or 2000i or 2000         2300 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from AutoCAD Mech. 6 (PP and non PP)        1660 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from AutoCAD Mech. 2000i /2000           1660 EURO  Discreet products
AIS 5.3 Cross-Upg. from MDT 5 or MDT 4                 2300 EURO  3D Studio MAX R4                                        4390 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from MDT 5 PP or MDT 4 PP              1030 EURO  3D Studio MAX R4 / Character Studio 3 Bundle                          5250 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from MDT 6 PP                    640 EURO  Character Studio R3 NT/95                                    1450 EURO
AIS 5.3 Cross-Upg. from AutoCAD LT 2002 or LT 2000i or LT 2000     4360 EURO  Lightscape 3.2 incl. Productiv. Kit, Full System                        560 EURO
                                          Combustion V2.01 full for MAC/PC                                4390 EURO
Autodesk Inventor R5
Autodesk Inventor R5 Com. New (w/o subscription)            5340 EURO
                                          3D CAD software for the furniture industry
AutoCAD Mechanical R6 Power Pack                          SPIWood Design Extension pentru AutoCAD 2000i or MDT R5                     5590 EURO
AutoCAD Mechanical R6 Power Pack Com. New               4710 EURO  SPIWood 2000 LT (incl. SPIWood CAD+SPIWood PDM+ACAD OEM                     6120 EURO
ACAD/M R6 PP Cross-Upg. from AutoCAD Mechanical 2000i/2000       520 EURO
ACAD/M R6 PP Cross-Upg from AutoCAD 2002 or 2000i or 2000       1030 EURO
ACAD/M R6 PP Cross-Upg. from AutoCAD LT 2002 or LT 2000i or LT 2000  3740 EURO
ACAD/M R6 PP Upg from AutoCAD Mech 2000i PP/2000 PP           520 EURO
                                          HARDWARE products
FEA products
ANSYS DesignSpace Entra 6.0 for MDT & Inventor             6760 EURO
ANSYS DesignSpace Advansia 6.0 for MDT & Inventor           10460 EURO  CAD/GIS/graphics plotters
OPEN MIND - CAM products                              MUTOH Japonia CAD- piezzo technology
hyperMILL 6.1 for Mechanical Desktop R6.0                      FALCON CAD RJ-801C A1, true 720 dpi color, 72MB max., stand, Win/AutoCAD; CALL
hyperMILL 6.1 Basic 2D                         3230 EURO  FALCON CAD RJ-800C A0, true 720 dpi color, 72MB max., stand, Win/AutoCAD; CALL
hyperMILL 6.1 Basic 3D                         7070 EURO
hyperMILL 6.1 CLASSIC                         8670 EURO  HP DesignJet CAD
hyperMILL 6.1 PRO                           11190 EURO  DesignJet 430 Mono A0/A1, 600dpi adresabili, 4 MB RAM.                     CALL
hyperMILL 6.1 EXPERT                          14400 EURO  DesignJet 500/500PS Color A0/A1, 600dpi adresabili,16MB RAM;                  CALL

AEC Products                                    DsignJet 800/800PS Color A0/A1, 600 dpi color adresabili, 96MB RAM;               CALL
                                          DesignJet 1050C Color, 36 ", 600dpi, 16MB RAM, Optional Adobe PS;                CALL
Autodesk Architectural Desktop R3.3
Autodesk Architectural Desktop 3.3 Com. New              4330 EURO
AAD R3.3 cross-upgrade from AutoCAD 2002 or 2000i or 2000
AAD R3.3 cross-upg. from AutoCAD LT 2002 or LT 2000i or LT 2000
                                    1300 EURO
                                    3340 EURO
                                          CAD/CAM scanners
                                          MONOCHROME SCANNERS - CHAMELEON Line
GIS PRODUCTS                                    CHAMELEON 25" - 256 grayscale, 600dpi, 635 mm scan width
Autodesk Map R5                                   CHAMELEON 36" - 256 grayscale, 600dpi, 914 mm scan width
Autodesk Map R5 Com. New                        4230 EURO  Upgrades
Autodesk Map R5 cross-upgrade from AutoCAD 2002 or 2000i or 2000    1360 EURO  from CHAMELEON to CHAMELEON PLUS Color Scanner, 800dpi, Turbo mode     Max   www.acintl.ro                                                                        79
     CAD
     CAD MARKET
     COLOR SCANNERS - COUGAR Line                               - 0.010" Accuracy Tablet with 4 Btn. Cordless Cursor;
     COUGAR   25"  - Full Color Scanner, 600dpi, 635 mm scan width             - 0.010" Accuracy Tablet with 16 Btn. Cordless Cursor;
     COUGAR   25"  PLUS - Full Color Scanner, 800dpi, 635 mm, Turbo mode          - 0.010" Accuracy with Cordless Click Tip Pen;
     COUGAR   36"  - Full Color Scanner, 600dpi, 914 mm scan width
     COUGAR   36"  PLUS - Full Color Scanner, 800dpi, 914 mm, Turbo mode
                                                  Model: 34240 Active Area: 18“ x 24“                              CALL
                                                  - 0.010" Accuracy Tablet with 16 Btn. Corded Cursor;
     EXTRA WIDE FORMAT MONOCHROME SCANNERS                           - 0.010" Accuracy Tablet with 16 Btn. Cordless Cursor;
     CRYSTAL 40" - 256 grayscale, 400dpi, 1016 mm scan width
     CRYSTAL 40" PLUS - 256 grayscale, 800dpi, 1016 mm, Turbo mode
     PANORAMA 50" - 256 grayscale, 400dpi, 1270 mm scan width                 Model: 34360 Active Area: 24“ x 36“                              CALL
     PANORAMA PLUS 50" - 256 grayscale, 800dpi, 1270 mm, Turbo mode              - 0.005" Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded and 16 Btn. Cursor
                                                  - 0.002" High Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor
                                                  - 0.002" High Accuracy Backlit Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor
     CONTEX WIDE FORMAT COLOR SCANNERS - 40" CHROMA
     FSC 3040 CHROMA Base         600 dpi, 1016 mm scan width;        CALL
     FSC 6040 CHROMA Premium        800 dpi, 1016 mm scan width;        CALL  Model: 34480 Active Area: 36“ x 48“                              CALL
     FSC 8040 CHROMA Professional     800 dpi, 1016 mm scan width;        CALL  - 0.005" Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded and 16 Btn. Cordless
                                                  - 0.002" High Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor
                                                  - 0.002" High Accuracy Backlit Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor
     CONTEX WIDE FORMAT COLOR SCANNERS - 50" MAGNUM
     FSC 3050 MAGNUM          600 dpi, 1270 mm scan width;          CALL
     FSC 6050 MAGNUM          800 dpi, 1270 mm scan width;          CALL  Model: 34600 Active Area: 44“ x 60“                              CALL
     FSC 8050 MAGNUM          800 dpi, 1270 mm scan width;          CALL  - 0.005" Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded and 16 Btn. Cordless Cursor
                                                  - 0.002" High Accuracy Opaque Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor
     GTCO CalComp SCANNERS                                   - 0.002" High Accuracy Backlit Tablet with 16 Btn. Corded High Accuracy Cursor     MONOCHROME SCANNERS 36"                                  SummaSketch III Small Format Desktop Tablets ( 0.01" Accuracy)CALL
     S3-400T          400 dpi, 256-gray scale, 914 mm scan width, w/PC kit  CALL  -  12"  x  12"  Tablet  with  4 Btn. Corded Cursor
     S2-800T          800 dpi, 256-gray scale, 914 mm scan width, w/PC kit  CALL  -  12"  x  12"  Tablet  with  16 Btn. Corded Cursor
     S3-1200T        1200dpi, 256-gray scale, 914 mm scan width, w/PC kit   CALL  -  12"  x  18"  Tablet  with  4 Btn. Corded Cursor
     S3-1800T        1800 dpi, 256-gray scale, 914 mm scan width, w/PC kit   CALL  -  12"  x  18"  Tablet  with  16 Btn. Corded Cursor


     MONOCHROME SCANNERS 50"                                  Summagrid V Large Format Digitizers (Standard 0.005" Accuracy) CALL
     S3-250T          400 dpi, 256-gray scale, 1270 mm scan width, w/PC kit  CALL  SGV-2436 Active Area: 24" x 36" Tablet with 4 Btn. Corded &16 Btn. Cordless          CALL
     S2-251T          800 dpi, 256-gray scale, 1270 mm scan width, w/PC kit  CALL  SGV-3648 Active Area: 36" x 48" Tablet with 4 Btn. Corded and 16 Btn. Cordless         CALL
                                                  SGV-4460 Active Area: 44" x 60" Tablet with 4 Btn. Corded and 16 Btn. Cordless         CALL

     COLOR SCANNERS 36"
     S3-510C         500 dpi, 914 mm scan width, w/Color PC kit;       CALL  Cuttere
     S3-810C         800 dpi, 914 mm scan width, w/Color PC kit;       CALL
                                                  SUMMA
     COLOR SCANNERS 40"                                    D60/U          dragknife, 600mm, cutting-software, USB                CALL
     S3-340C          600 dpi, 1016 mm scan width, w/Color PC kit;      CALL  D120/U          dragknife, 200mm, cutting-software, USB                CALL
     S3-640C          800 dpi, 1016 mm scan width, w/Color PC kit;      CALL  D750-PRO         dragknife, 750mm, cutting-software;                  CALL
                                                  D1010-PRO        dragknife, 1200mm, cutting-software, OPOS, stand;           CALL
     S3-840C          800 dpi, 1016 mm scan width, w/Color PC kit;      CALL
                                                  D1400-PRO        dragknife, 1545mm, cutting-software, OPOS, stand;           CALL
                                                  T750-PRO         tangential knife, 750mm, cutting software, OPOS, stand;        CALL
     COLOR SCANNERS 50"                                    T1010-PRO        tangential knife, 1200mm, cutting software, OPOS, stand;       CALL
     S3-350C         600 dpi, 1270 mm scan width, w/Color PC kit;       CALL  T1400-PRO        tangential knife, 1545mm, cutting software, OPOS, stand;       CALL
     S3-650C          800 dpi, 1270 mm scan width, w/Color PC kit;      CALL
     S3-850C          800 dpi, 1270 mm scan width, w/Color PC kit;      CALL  MUTOH
                                                  Junior Plus       dragknife,   650mm, cutting-software;                CALL
 New   SINCLAIR KNIGHT MERTZ – Spatial Division                         SC-650          dragknife,   750mm, cutting-software, stand optional;        CALL
                                                  SC-1000         dragknife,   1100mm, cutting-software, stand;            CALL
     DeSKan Express Color 5.0 A0 Color/Grayscale/600 dpi/Scan&Raster Edit       $4010
 New                                                SC-1300         dragknife,   1320mm, cutting-software, stand;            CALL
     DeSKan Express Color 5.0 + ProVec A0 Color/Grayscale/600 dpi/Raster&Vector Edit  $5300  MC-1000         dragknife,   1030mmX12m, cutting-software, stand;          CALL
Bundle
                                                  MC-1300         dragknife,   1200mmX12m, cutting-software, stand;          CALL
     Digitizoare                                        MC-1650         dragknife,   1630mmX12m, cutting-software, stand;          CALL

     GTCO/ CalComp DrawingBoard III
                                                  Graphics Photo-Quality Digital Printers
     Model: 34120 Active Area: 12“ x 12“                        CALL
                                                  MUTOH Piezzo Inkjet
     - 0.010" Accuracy Tablet with 4 Btn. Corded Cursor;
                                                  Flcon Graphics Plus RJ-4100,        934mm, 4 culori, max.1440dpi;           CALL
     - 0.010" Accuracy Tablet with 4 Btn. Cordless Cursor;
                                                  Falcon Graphics Plus RJ-6100         43", 1070mm, 6 culori, max.1440dpi;        CALL
     - 0.010" Accuracy Tablet with 16 Btn. Cordless Cursor;
                                                  Falcon Graphics Plus RJ-6100         54", 1351mm, 6 culori, max.1440dpi;        CALL
     - 0.010" Accuracy with Cordless Click Tip Pen;                      Falcon Graphics Plus RJ-6100         62", 1554mm, 6 culori, max.1440dpi;        CALL


     Model: 34180 Active Area: 12“ x 18“                        CALL  MUTOH Colour Solvent Inkjet
     - 0.010" Accuracy Tablet with 4 Btn. Corded Cursor;                    Albatros PJ-1304 NX,         1372mm, 4 culori, 384dpi/ max.768dpi.          CALL                                                                                      Max
              80                                                                       CAD
                                                                                         www.acintl.ro
Your success is the measure of ours!  Doriþi o reþea WINDOWS 2000?
                    Nimic mai simplu, contactaþi-ne!
                    A&C INTERNATIONAL S.A.

                    - consultanþã
                    - proiectare ºi cablare reþele
                    - instalare, configurare ºi securizare staþii ºi servere Windows
                    - configurare servere Microsoft pentru proxy, web cache, firewall, mail ºi web
                    - implementare soluþii de fault tolerance, backup ºi antivirus
                    - comercializare produse
                     A&C INTERNATIONAL S.A. tel: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail: office@acintl.ro, www.acintl.ro
  Cele douã CD-uri sunt
   perfect identice, dar
  cineva tocmai a plãtit o
     amendã de
     200 de milioane
pentru alegerea fãcutã.

                                              A&C
                                           INTERNATIONAL SA

                                          asigurã tuturor companii-
                                          lor interesate consultanþã
                                          gratuitã în vederea
                                          încheierii unor contracte
                                          de legalizare cu clauze
                                          confidenþiale. Con-
                                          tractele privesc
                                          utilizatorii programelor
                                          comercializate de A&C
                                          INTERNATIONAL ºi
                                          prevãd condiþii de
                                          achiziþie particularizate
                                          pentru fiecare beneficiar.
ORDA ãºtia peste mine?
 A&C INTERNATIONAL SA tel 250 5315, fax 250 7774, office@acintl.ro, www.acintl.ro

                                                T.P.
    Expeditor A&C INTERNATIONAL SA                          POªTA ROMÂNÃ
                                            Nr.103/DO/148/2002
Str. Constantin Tãnase nr. 15, sector 2 – Bucureºti                    Valabil - 2002 -
                                             PUBLICAÞII

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: hypermill
Stats:
views:700
posted:3/29/2011
language:Romanian
pages:84