Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

achim-andrei-a-spune-argument

VIEWS: 11 PAGES: 2

									Argument A spune si a arata Achim Andrei Alexandru www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Andrei Alexandru ACHIM

Argument
Ludwig Wittgenstein este unul dintre cei mai interesan i filosofi ai secolului XX, dac lu m în considerare fie i dou motive: este, virtual, singurul despre care se poate spune cu adev rat ( i s-a reiterat, pân la a friza redundan a) c are dou filosofii distincte. Asta în primul rând. În al doilea rând, Wittgenstein este un straniu caz de filosof în a c rui oper coexist elementul logic (to i exege ii îi subliniaz aportul major la dezvoltarea simbolismului logicii contemporane) i cel mistic. Aici am în vedere lucrarea Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein mai este i unul dintre cei mai importan i filosofi ai secolului XX dac ne gândim la cele dou curente pe care le-a stimulat: pozitivismul logic i coala analitic . Prezenta lucrare este una pe care doream s-o scriu. Ea este expresia fascina iei pe care a produs-o asupra mea Tractatus, înc de când am luat contact cu ea. Aceast lucrare nu are preten ia de a spune ceva revolu ionar despre Tractatus, nici ceva fundamental nou, cu atât mai pu in s fie exhaustiv . E evident c nu e. Ceea ce î i propune este o analiz transversal a Tractatus – ului, relevând elemente pe care le-am considerat cele mai importante în în elegerea esen ei operei. Ceea ce î i mai propune este un tip de radiografie care s pun în lumin ceea ce consider c , de fapt este problema fundamental a Tractatus – ului, i anume propunerea unei onto-logii bazate pe opozi ia a spune / a ar ta. Lucrarea prezent este un demers hermeneutic argumentativ, dintr-o perspectiv analiticosintetic , pornind de la textul de baz , structurând i integrând principalele interpret ri ale operei Tractatus Logico-Philosophicus. În acest sens, desf urarea progresiv a lucr rii este dup cum urmeaz : 7 7

Argument A spune si a arata Achim Andrei Alexandru www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

A spune i a ar ta

Capitolul 1 abordeaz o prezentare general a discu iei asupra temei Tractatus - ului , cu referiri la text, ca mod de preg tire a ceea ce am numit onto-logia Tractatus - ului . Capitolul 2 ofer o schi a onto-logiei tractariene, din perspectiva lui a spune. Capitolul 3 prezint o reunire a celor dou elemente, a spune i a ar ta, plasându-le într-o perspectiv onto-logic total . Func ia acestei lucr ri a fost în primul rând de clarificare pentru uz propriu problematica Tractatus – ului, îns am speran a c prin faptul c , totu i, este o lucrare proprie i original , nu am ratat a aduce o minim contribu ie la mai buna în elegere (m car pe plan local) a acestei opere fundamentale a filosofiei contemporane. În spa iul ideilor filosofice române ti dinainte de 1989 au existat pu ine studii scoase pe aceast tem , textele primare (traduceri) lipsind cu des vâr ire. Dup 1989, preocup rilor în acest sens li s-au dat o importan crescând . Aceast lucrare se înscrie, umil, pe traseul preocup rilor exegetice din ultimii ani.

NOT : Citatele din Tractatus sunt în totalitate luate din edi ia din 2001 a acestuia în limba român (pozi ia 13 în bibliografie). Edi ia din 1991 am folosit-o doar pentru confruntare. În ceea ce prive te toate citatele, am p strat grafia original .

8

8


								
To top