Docstoc

Max CAD04

Document Sample
Max CAD04 Powered By Docstoc
					   O revistã pentru toþi profesioniºtii în CAD/CAM/CAE ºi Multimedia

                                                          i
                                                       viste
                                                    le re
                                                  mere
An 2, numãrul 4, martie 2000
                                             Toa te nu  CAD dresa
                                                 Max    a
                                                    b la
                                                 p e we ntl.ro
                                             acum ww.aci
                                                 w
                ISSN - 1454 - 3559
                                          Ce este nou în
                                          AutoCAD
                                          Mechanical 2000
                          Autodesk la MAXimum       pag. 6

                                          Interviu cu Motokiyo
       AutoCAD                                Sugiura, Marketing Manag-
                                          er la Nikon Europe B.V.,
        Mechanical2000
                                          Instruments Dept. pag. 17

                                          MAI (Mechanical
                                          Application Initiative)
                                          pag. 20

                                           "e-commerce,
                                           noua tendinþã a pieþii
                                             mondiale"
                                          Interviu cu Cristian Dumitrescu,
                                               President/CEO
                                             A&C International S.A.
                                          pag. 18

                                          Automax
                                          Tehnologie de proiectare.
                                          Made in/for Romania pag. 44

                                          Ofertã specialã
                                          PLATEIA ªI CANALIS
                                              Acum în rate,
                                          CU PLATA ÎN MAXIM 2 ANI!
                                          pag. 16


                                          CAD Market
                                          preþuri speciale
                                          pag. 78

                        Your success is the measure of ours !
                            Editatã de A&C INTERNATIONAL S.A.
Scanner-ele color de format mare Contex CHROMA oferã o soluþie foarte viabilã pentru
                     orice profesionist.

Oferind o gamã de 3 modele - Base, Premium ºi Professional - pentru formate de la 40 inch pânã la
51.5 inch, mergând cu o precizie a culorii de pânã la 36 de bits ºi o rezoluþie de 600 pânã la 800 dpi,
scanner-ele din seria CHROMA pot fi folosite pentru lucrãri alb-negru sau color, cu o mare varietate de
aplicaþii în mai multe domenii, cum ar fi: CAD, Cartografie/GIS, DTP sau sisteme de arhivare.
  Distribuitor A&C INTERNATIONAL S.A., tel: 01-250 5315, fax: 01-250 7774, e-mail: office@acintl.ro
  editorial
 Noi tendinþe,
                                   cunoscute de dumneavoastrã. Astfel, cei care vor parcurge
                                   aceste cursuri vor deprinde utilizarea profesionalã a aplicaþi-
                                   ilor Autodesk la standarde recunoscute pe plan mondial. noi soluþii
                                    Atât pentru aceastã nouã secþiune, cât ºi pentru întreaga
                                   revistã, aºteptãm pe adresa redacþiei sugestiile ºi punctele
                                   de vedere propuse de dumneavoastrã. Scopul lansãrii invi-
                                   taþiei noastre este acela de a ne pune la curent cu pro-
                                   blemele de care sunteþi interesaþi în mod special, astfel încâtA
    cest episod - al patrulea - a avut de ales între       sã vã putem oferi ultimele informaþii în diversele domenii de
    "scenariul" deja cunoscut al primelor trei numere       proiectare pe care revista noastrã le abordeazã.
    ºi unul optimizat, conceput pentru aceiaºi actori,       Dacã orice tendinþã nouã genereazã probleme ºi întrebãri,
dar cu o altã recuzitã.                        orice sugestie pertinentã conduce cãtre soluþii eficiente. De
  Noi am decis sã schimbãm perspectiva pentru cã noile        aceea, avem convingerea cã - împreunã - succesul va fi
tendinþe din domeniile abordate de revista MaxCAD impun o       garantat!
altã formã de comunicare cu cititorii.                                         Gilda Truicã
  Astfel, ºtirile, interviurile, prezentãrile de produse, dar ºi
punctele de vedere incluse în problematica managemen-
tului, vor fi expuse atât în paginile revistei, cât ºi pe site-ul
firmei A&C INTERNATIONAL, la adresa www.acintl.ro. Vã
propunem, aºadar, un dublu format al revistei MaxCAD,
fiecare cu particularitãþile ºi avantajele sale. În "colecþia elec-
tronicã" sunt cuprinse pânã în prezent numerele anterioare
ale revistei, urmând a fi completatã cu fiecare apariþie.
  La aceeaºi adresã puteþi face download la Automax - o
aplicaþie româneascã pe platforma AutoCAD, care faciliteazã
proiectarea în domeniul mecanic - sau puteþi obþine algorit-
mul de implementare al sistemului de coordonate STEREO 70
pentru toate produsele GIS Autodesk. Automax este prezen-
tat mai detaliat în revista MaxCAD în cadrul unei noi secþiuni
de "Aplicaþii româneºti", iar STEREO 70, în cadrul secþiunii
GIS.
  Cel mai important element de noutate prezent în pagina
de web a firmei noastre este posibilitatea de a cumpãra,
direct prin Internet, o serie de produse adresate publicului
larg. Rapidã ºi eficientã, aceastã nouã modalitate de dis-
tribuire a produselor direct cãtre utilizatorul final este alterna-
tiva propusã de firma noastrã pe piaþa româneascã. Apelând
la acest mod de achiziþionare veþi beneficia de un discount
de 5% pentru fiecare produs cumpãrat.
  Tot în cadrul revistei vã propunem o nouã rubricã, aceea
de "Training", în care puteþi parcurge cursurile oficiale elabo-
rate de firma Autodesk pentru diversele domenii CAD bine-

                                                        Max aprilie
       1                                                 CAD 2 0 0 0
MaxCAD martie2000
6   Cover story
   Ce este nou în
   AutoCAD Mechanical 2000

12  News desk

17   Interviuri
    Motokiyo SUGIURA
    Marketing Manager la Nikon Europe B.V.,
    Instruments Dept.              31   Arhitecturã, Construcþii,
                             Infrastructurã
18   Cristian DUMITRESCU, President / CEO
    A&C INTERNATIONAL S.A.               AutoCAD Land Development 2.0
                          34  ESA PRIMA WIN
20   Mecanicã
    MAI (Mechanical Applications Initiative),
    soluþie integratã de proiectare mecanicã,
    conceputã de Autodesk
                          36  Aplicaþii pentru proiectarea asistatã în
                             domeniile inginerie civilã, drumuri, reþele de
                             transport ºi comunicaþii, cãi ferate, sisteme
                             de canalizare
24   GIS                     38   Personal Solution Group
    Alegeri online cu MapGuide
                             Actrix Technical 2000

                          40  Conversie "raster to vector" în AutoCAD LT?!
 29  STEREO 70 în familia de produse
   GIS de la Autodesk

                                           Max aprilie
     2                                      CAD 2 0 0 0
44    Aplicaþii româneºti            62    Colþul managerului
     Automax - Tehnologie de proiectare.        CAD-ul în contextul CIM/CIE
     Made in/for Romania

48    Managementul Documentelor         67   Training
     Integrarea hârtiilor într-un sistem CAD      Lecþia de Mechanical Desktop

                          72   Modelarea în AutoCAD
                              Architectural Desktop 2.0

                          75   Pirateria software
                              INTERVIU CU DANIEL PAUL COOPER,
                              CONSILIER BSA PENTRU EUROPA

53    Multimedia                 77   Licenþele cumpãrate din strãinãtate
     3D Studio Max,"piesa de rezistenþã"        nu sunt legale!
     oferitã de Discreet
                          78   CAD MARKET


                             Index inserenþi
                             A&C International……….1-5, 12-14, 49-52, 60, 69, 74
                             Alfa Global Solutions.................................................65
                             Ansys...................................................................22, 69
                             Autodesk.................1-3, 6, 10-16, 20-25, 27-30, 40-46,
                             52,54, 63, 71, 76, 78
                             Ask Proxima...............................................................59
                             BSA……………………….....................3, 15, 73, 75, 77
                             Cadalyst.................................................... ..........12, 69
                             CGS.....................................................................16, 36
56    Hardware                    Construct Design.......................................................66
                             Contex…………………………………………………...28
     Hardware…un rãu necesar?            Cyco Software………………………………....11, 13, 43
                             Discreet................................................... 12, 16, 53, 54
                             Earth Resource Mapping Inc………………………….24
 57   HEWLETT PACKARD… History & Present        GeCAD.......................................................................65
                             Geo Computer Group................................................65
 60   MUTOH RJ - 6100                 GTCO CalComp……………………………….13, 28, 50
                             GTX………………………………........10, 13, 40, 43, 48
                             Hewlett-Packard……………………………………57, 58
                             IBM…………………………………………………….....58
                             IntelCAD……………………………………………........65
                             Landenberg SRL........................................................65
                             MaxCAD………………………………1-4, 16, 18, 44, 66
                             MagicSystems………………………………………......59
                             Mechanical Dynamics..........................................20, 22
                             MOLDFLOW……………………………………….20, .22
                             Mutoh…………………………............28, 33, 55, 58, 60
                             Nikon………………………………………………...28, 65
                             OpenMind…………………………………………...20, 47
                             Peterschinegg Gmbh (Plateia, Canalis)…………16, 36
                             R&B Ltd………………………………………………….21
                             Rasterex……………………………………13, 40, 41, 69
                             Rebis..........................................................................55
                             SCIA……………………………………………………..34
                             SPI Gmbh.....................……………...........................60
                             SUMMA………………………………..28, 50, 55, 58, 59
                             Tehnif Software SRL……………………...44, 46, 47, 71
                             TehnoCAD.................................................................65
                             TGI S.A. Braºov.........................................................65


   Max aprilie
   CAD 2 0 0 0                                                     3
Petter Aunaas - RASTEREX                                                    MaxCAD
(International)
Chanel Sales Manager Nordic Countries, Central and
Eastern Europe

                  Din apariþiile sale de pânã
                acum, apreciez MaxCAD ca
                fiind o publicaþie foarte va-

                                                            universul CAD
                loroasã, în paginile cãreia
                sunt prezentate toate aplicaþi-
                ile ºi noutãþile pieþei CAD din
                lume.
                  Compania Rasterex va fi
                mai mult decât încântatã sã
                                                              la numai
                susþinã aceastã publicaþie IT,
                implicit cititorii din România,                              un abonament
                prin informaþii asupra pro-
                duselor pe care le dezvoltã ºi
                asupra resurselor legate de
                aceastã piaþã.
                                                                    distanþã
  Revista MaxCAD este pentru noi o oportunitate de a ne
face în permanenþã cunoscute în România produsele ºi
strategiile de piaþã. Þara dumneavoastrã constituie pentru
Rasterex o piaþã interesantã ºi promiþãtoare, datoritã intere-
sului pe care îl manifestaþi pentru alinierea la tehnologia de
ultim moment existentã în lume, în scopul atingerii unui nivel
tehnologic înalt, ceea ce se traduce prin “a fi competitiv”.
Progresul tehnologic este singura cale spre succes. Acesta
este unul din motivele pentru care încurajãm pe fiecare sã
pãstreze în permanenþã contactul cu revista MaxCAD,
deoarece vor gãsi în paginile ei atât ºtiri de ultimã orã cu


                                                       Aboneazã-te !
privire la evoluþia pe plan mondial a tehnologiei CAD soft-
ware ºi hardware, cât ºi articole incitante, studii de caz etc.
De asemenea,este de admirat faptul cã articolele MaxCAD
acoperã toate domeniile CAD existente în prezent pe piaþã.            Ta l o n d e a b o n a m e n t
       6 Numere ..... 185.000 lei, începând cu numãrul ......................

      12 Numere ..... 300.000 lei, începând cu numãrul .....................

Nume .............................................................. Prenume .......................................................Funcþie....................................................
Firma...................................................................................................................................... Cod Fiscal................................................
Adresã.......................................................................................................................................................................................................
Tel............................................................ Fax............................................................ E-mail...................................................................
Am expediat cãtre A&C International suma de...................................................... lei, cu mandatul poºtal / OP nr. ........................
din data de ............................................. în contul 010217891-1, deschis la ING Bank, Bucureºti, beneficiar A&C International
                                                                      .
Sunt interesat de urmãtoarele domenii (bifaþi):                     Mecanicã                        Hardware
                                             GIS                          Dealeri
                                             Arhitecturã / Construcþii               ATC
                                             Personal Solutions Group                BSA
      Doresc sã îmi trimiteþi facturã
                                             Document Management                  CAD Market
                                             Multimedia                       Altele

  D e c u p a þ i t a l o n u l º i t r i m i t e þ i - l î m p r e u n ã c u c o p i a O P p e a d r e s a C - t i n T ã n a s e n r. 1 5 , s e c t o r 2 , B u c u r e º t i , c o d 7 3 2 9 9                                                                                         Max aprilie
            4                                                                             CAD 2 0 0 0
                              Autodesk la MAXimum                              EDITOR:
                     A&C INTERNATIONAL S.A. Str. Constantin
                     Tãnase, nr.15, Sector 2, Bucureºti, cod 73299
                     Tel: 01 250 7773; 01 250 5315 Fax: 01 250 7774
                          E-mail: office@acintl.ro
                          Web site: www.acintl.ro


    Toate numerele
      revistei                  Director:  Pãuna Dumitrescu


       MaxCAD                Redactor ºef:   Gilda Truicã


   acum pe web la           Secretar de redacþie:   Andreea Boji


     adresa:              Director marketing:   Cristian Dumitrescu
  www.acintl.ro
                          Art director:  Pãuna Dumitrescu

                     Colectivul redacþional:      e-commerce
                                  Florin Balcu

 NOU
                                  Ana-Maria Bãzãvan
                                  Branko Boor

    ait.o
 w w w. c n l r                           Florin Florea
                                  Luminiþa Popescu
                                  Carmen Sebe
                                  Claudiu Stãnciulescu
                     COLABORATORI:


     5%   reducere                     Cristian Matei
                                  Ion Nedelcu

         la orice                      Florin Niþu


         comandã
         fãcutã
         pe web
                            ISSN 1454 - 3559
                            Tipar: ROMPRINT


                     Reproducerea în orice formã, în orice limbã,
                    totalã sau parþialã, a conþinutului revistei, fãrã
Your success is the measure of ours !    permisiunea editorului, este interzisã.


  Max aprilie
  CAD 2 0 0 0                                5
  Cover story
    Ce este nou în
    AutoCAD
    Mechanical 2000
I
  ntegrarea produsului Genius 14                           Mediul de proiectare multiplu
  în AutoCAD a fost binevenitã în
                                            (MDE-Multiple Design Envi-
  întreaga lume a utilizatorilor
Autodesk ºi anticipatã cu nerãb-                               ronment) (fig. 2)
dare. Acum Genius 14 a fost inte-
grat în AutoCAD Mechanical 2000                              Simultan, o datã cu deschiderea
Power Pack. Cu toate acestea, inte-                          mai multor desene în AutoCAD
grarea acestui produs poate nu jus-                          Mechanical 2000, obiectele pot fi
tificã îndeajuns un upgrade, dacã                           transferate din desenele existente
þinem cont de costurile pe care                            într-un desen nou, în timp foarte scurt.
acesta din urmã le implicã. Up-                      Fig. 1    Obiectele sunt uºor transferate
grade-ul poate fi justificat doar                           folosind metoda Drag & Drop. De
printr-o creºtere a productivitãþii     · Nu mai este necesar sã închideþi
proiectãrii.              desenul original, sã deschideþi dese-
   Totuºi, ideea cã un upgrade de   nul referit extern - salvat înapoi ºi ulte-
la Genius 14 la AutoCAD Mechani-    rior salvat ansamblul secvenþial;
cal 2000 Power Pack “nu meritã”       · În timp ce se modificã referinþa
este   complet   greºitã. Noul   externã, celelalte repere componente
AutoCAD Mechanical 2000 Power      sunt afiºate în nuanþã gri, o culoare
Pack oferã multe motive pentru     palã, mai închisã în background. De
care upgrade-ul îºi meritã pe deplin  asemenea, dacã este necesar, orice
banii. Le vom prezenta în acest arti-  reper component poate fi proiectat în
col pe cele mai importante dintre    mediul de lucru al ansamblului;                          Fig. 2
acestea.                   · Sistemul permite utilizatorului posi-
                    bilitatea de a salva modificãrile local (în  exemplu, în desenul din imagine, un
 Referinþe externe (fig. 1)      desenul de ansamblu), sau în fiºierul     arbore existent, de uz universal este
                    original de referinþã externã;         inserat într-un nou ansamblu prin ace-
  Când avem de-a face cu ansam-      · Dacã referinþa externã a fost simul-  leaºi Drag & Drop.
bluri cu multe referinþe externe este  tan definitã ca bloc, este posibilã schim-
posibilã modificarea acestora direct,  barea numelui blocului ºi a punctului de     · Se eliminã obositoarele salvãri ºi
în sesiunea de lucru curentã.      inserare în timpul modificãrilor.       inserãri via blocuri;
                                                      Max aprilie
      6                                                CAD 2 0 0 0
  Cover story
  · Stiluri de cotare, texte sau infor-
maþii de layere pot fi acum transferate
uºor dintr-un desen în altul folosind
Drag & Drop.


Suport pentru mouse Intel-
   limouse (fig. 3)
  Comenzile de Zoom ºi Pan sunt
cele mai frecvent folosite funcþii în pro-
gramele de CAD. În practicã, dupã                                             Fig. 4
fiecare pas de lucru se schimbã modul
                       casete de dialog mai intuitive cu per-
de vizualizare. De aceea, este de
                       formanþe îmbunãtãþite;
foarte mare importanþã ca imaginea
vizualizatã sã fie uºor de manipulat.      · S-a considerat cã nu sunt nece-
  Folosind intellimouse-ul nu mai     sare douã tipuri de tabele de compo-
este nevoie de selectarea comenzilor     nenþã, nici comenzile duble ºi, ca
                           atare, au fost înlãturate pentru
                           a nu produce confuzii;
                             · Structura de comandã a
                           fost integratã uniform în struc-
                       tura de comandã a AutoCAD;
                         · Setarea preferinþelor pentru
                       funcþionalitatea mecanicã a fost orga-                    Fig. 5
                 Fig. 3   nizatã într-o singurã casetã de dialog;
                         · S-a îmbunãtãþit considerabil per-     Fig. 6
                       formanþa (vezi secþiunea legatã de
în mod individual. Utilizatorul face
                       repere standard ºi generatorul de
zoom-uri ºi pan-uri în desen fãrã click-
                       arbori etc.);
uri de mouse. În acest mod intel-
limouse-ul acþioneazã „transparent",       · S-a îmbunãtãþit timpul de reacþie
adicã dã posibilitatea de schimbare a    pentru AutoSnap;
modului de vizualizare în orice moment      · S-a creat un meniu standard de
(chiar ºi în timpul de execuþie a unei    configurare a digitizorului;
alte comenzi). Aceastã metodã ieftinã      · O singurã rutinã de instalare face
ºi rapidã mãreºte viteza de desenare     ca instalarea sã fie mai simplã;
în mod considerabil ºi aduce creºteri      · Obiectele pot fi modificate uni-
ale productivitãþii proiectãrii cu      form;
aproape 15% (dacã ne bazãm pe          · Nu mai existã meniuri pull-down                    Fig. 7
experienþa utilizatorilor care au testat   separate    pentru  funcþionalitate
versiunea beta).               mecanicã.

Integrarea cu Genius (fig. 4)        Interfaþa utilizator (fig. 5, 6, 7)
  În AutoCAD Mechanical 2000
Power Pack este integratã funcþionali-      Meniurile senzitive la context,
tatea a patru produse vândute anteri-    obþinute prin buton dreapta de mouse,
or separat: Genius14, Genius Profile,    reduc miºcãrile de mouse în timpul
Genius Vario Runtime ºi AutoCAD       proiectãrii cu aproape 10%. În plus, inter-
                                               Cu un singur dublu-click, obiectele
Mechanical R14.5. Integrarea acesto-     faþa utilizator devine mai clarã, având
                                              pot fi modificate rapid fãrã selectarea
ra este uºor de remarcat în fiecare     acum mai puþine butoane ºi bare deru-
                                              unei comenzi (anterior se folosea
comandã ºi funcþie, sub forma unor      lante de meniuri.
                                              comanda POWER EDIT).

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  7
   Cover story
    Tabele de componenþã             · La exportul de
       (fig. 8)             date sunt suportate
                        considerabil     mai
   Tabelul de componenþã din         multe formate, pre-
AutoCAD Mechanical 2000 a fost         cum sunt: MS Excel,
complet refãcut. Avantajele tabelului      dBase, HTML, MS
de componenþã din Genius 14 sunt        Access etc.;
acum integrate ºi în AutoCAD            · Noile posibilitãþi
Mechanical.                   de modificare a da-
   · Tabelul de componenþã este în      telor, cu posibilitãþi de
permanenþã actualizat dinamic asocia-      sortare comune pro-
tiv; astfel nu are importanþã în ce loc     duselor similare Win-
se efectueazã modificarea: asupra        dows, fac mai uºoarã
tabelului de componenþã sau asupra       schimbarea ºi adap-
definiþiei unui reper component. Ace-      tarea conþinutului ta- Fig. 9       numãr mare de referinþe externe,
eaºi informaþie despre reperul de com-     belului de componenþã.          acest aspect este deosebit de avanta-
ponenþã poate fi gãsitã întotdeauna în
                                             jos. Reperele componente ce vor fi
ambele obiecte;                   Deschiderea parþialã a        modificate pot fi selectate fie prin
   · Formatul tabelului de compo-          desenelor (fig. 9)         Layer, fie prin fereastrã. Astfel, chiar în
nenþã depinde de standardul ales de
                                             cazul unor desene foarte mari,
utilizator;                     Posibilitatea de încãrcare a unor
                                             proiectanþii vor putea lucra nestingheriþi.
   · Este simplu sã se introducã       referinþe externe specificate din desen
repere utilizate în mod repetat (ex.:      mãreºte considerabil performanþa în       Paper Space (fig. 10)
reperele standard în tabelul de com-      cazul desenelor de ansamblu de
ponenþã);                    dimensiuni mari.               Un reper sau un ansamblu se pot
   · Noile funcþii de filtrare fac posibilã                       realiza acum într-o formã mai clarã, cu
adaptarea optimã a listei de repere         AutoCAD Mechanical 2000 per-     oricâte vederi layout.
componente. Datele de intrare pot fi      mite deschiderea unor porþiuni selec-
filtrate pe bazã de criterii multiple. De    tate ale unui desen, astfel încât nu     · Acces rapid la toate vederile lay-
                        este necesarã încãrcarea în întregime   out din paper space prin taburi (ca în
exemplu, pentru secþia de turnare a
                        a desenului. În cazul unui desen de    figura alãturatã);
reperelor din aluminiu, pot fi selectate
                        ansamblu foarte complicat, cu un       · Viewport-urile pot fi obþinute prin
toate reperele din aluminiu;                               desenarea unei polilinii închise;
                                               · Pentru fiecare vedere poate fi
                                             generatã o comandã separatã de
                                             plotare (de exemplu, pentru plotere
                                             sau imprimante diferite din cadrul unei
                                             companii);
                                               · La trecerea mouse-ului deasupra
                                             unei vederi, apare o fereastrã ce
                                             indicã scara aleasã a desenului. În
                                             acelaºi timp este posibilã schimbarea
                                             scãrii de lucru.

                                             Biblioteca de repere standard
                                                 (fig. 11, 12, 13)
                                               Biblioteca de repere standard a
                                             fost extinsã prin adãugarea tuturor
                                       Fig. 8    profilelor de oþel ºi a tuturor ºaibelor
                                             elastice. Lucrul cu reperele standard a
                                             fost extrem de simplificat, de la func-


                                                        Max aprilie
        8                                                CAD 2 0 0 0
  Cover story
                                                Vario Runtime (fig. 15)
                                     Fig. 10
                                               Vario Runtime este inclus ca stan-
                                             dard în AutoCAD Mechanical 2000.
                                             Vario Runtime este un modul pentru
                                             managementul proiectelor create cu
                                             Vario. Componentele structurale cre-
                                             ate cu Vario Runtime R13.5 pot fi de
                                             asemenea utilizate în AutoCAD. Bib-
                                             lioteca de repere standard creatã cu
                                             Vario poate fi ataºatã la baza de date
                                             existentã a AutoCAD Mechanical
                                             2000.
þiile de cãutare pânã la definirea vari-  mai fi necesarã cãutarea lor prin meni-
antelor de repere standard.         urile pull-down;
   · Pentru o performanþã bunã, se
încarcã doar acele repere relevante
pentru standardul ales;
   · Sunt incluse noi facilitãþi pentru
ºaibe ºi arcuri cu calculele inginereºti
corespunzãtoare ºi dimensionarea
corectã;                   Fig. 13
   · Noi variante de repere standard
pot fi cu uºurinþã inserate în tabelul de    · Pentru a putea selecta reperele                     Fig. 14
opþiuni. Lucrul este similar progra-    standard corecte cât de rapid posibil a
                      fost conceputã o reprezentare graficã
                      “mai prietenoasã” a tuturor reperelor
                      standard;
                        · Caseta de dialog pentru asam-        Profile de oþel (fig. 16)
                      blarea demontabilã ºurub-piuliþã a fost
                      simplificatã (ca în figura alãturatã);      Profilele cu structurã din oþel sunt
                        · Numeroase grupuri de repere      incluse ca standard în AutoCAD
                      standard pot fi dezactivate pentru      Mechanical 2000 Power Pack. În
                      mânuirea mai uºoarã a peste 500.000     acest mod, biblioteca standard de
                      de astfel de repere.             repere a fost considerabil extinsã. O
                 Fig. 11                         funcþie de cãutare face mai uºoarã
                      Simboluri mecanice (fig. 14)         gãsirea profilelor cerute. În plus, liniile
                                             ascunse sunt afiºate corect dupã
                         Simbolurile mecanice disponibile    inserare.
                      utilizatorului au fost complet refãcute.
                      Toate casetele de dialog au fost sim-
                      plificate. Simbolurile pot fi selectate în
                      funcþie de standardul dorit.
                         Toate simbolurile pot fi adaptate ºi
                      mutate, însã, pentru a evita even-
               Fig. 12
                      tualele erori, bibliotecile implicite nu
melor de tip spreadsheet MS Excel.     pot fi schimbate. Se pot crea simboluri
Este posibilã apelarea comenzilor prin   utilizator prin copierea celor implicite
meniurile senzitive la context, fãrã a   ºi schimbarea acestora.                            Fig. 15

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  9
   Cover story
    Plotarea (fig. 17)         Avantajul acestei proceduri este cã
                      oferã posibilitatea, de exemplu, sã se
  AutoCAD Mechanical 2000 per-      lucreze cu layer vechi, în timp ce
mite acum plotarea WYSIWYG (What      tabelul de componenþã ºi simbolurile
you see is what you get). Astfel,     sunt modificate;
numãrul de printãri incorecte poate fi     -  Se   folosesc  comenzile
redus considerabil, ceea ce duce la    AMSETUPDWG pentru transformarea
salvare de timp ºi material.        la- yer-elor, AMMIGRATEBB pentru
                      convertirea tabelului de componenþã
                      ºi AMIGRATESYM pentru convertirea
                      simbolurilor;
                        · Punctele aºa numite info din
                      Genius 14 sunt convertite direct în                      Fig. 17
                      partref-uri;                 De aici rezultã performanþe în mod
                        · Este posibilã, de asemenea,      considerabil îmbunãtãþite;
                      deschiderea unui desen conceput în        · Un simbol în caseta de dialog de
                      Genius 14, direct în AutoCAD         preferinþe aratã care dintre setãri sunt
                      Mechanical 2000. La prima încercare     stocate în desen ºi care au efect
                      de modificare, obiectele Genius 14      asupra sistemului;
                      sunt convertite în noul format;          - Setãrile legate de desen pot fi
                        · Setãrile din Genius 14 (de tip fiºi-  stocate într-un fiºier template de tip
                      er cu extensie .cfg) pot fi citite în    .dwt, disponibil ºi altor utilizatori;
                      AutoCAD Mechanical 2000.             · Setãrile programului sunt stocate
                Fig. 16
                                            în regiºtri Windows, astfel fiind per-
                                            misã administrarea prin intermediul
  Fiecare paginã din paper space                            reþelei;
poate avea propria comandã de                                · Setãrile programului din regiºtrii
plotare apelatã.                                    de Windows pot fi exportate printr-un
                                            fiºier cu extensia .cfg. Setãrile vechi
 Comanda Purge (fig. 18)                                fãcute cu Genius 14 pot fi importate la
                                            fel prin fiºierul cu extensia .cfg;
  Pentru comanda Purge a fost inte-                             · Reperele standard pot fi instalate
gratã în AutoCAD Mechanical 2000 o                           central pe un server. Se poate stabili o
casetã de dialog. Cu ajutorul acesteia                         cale pentru biblioteci;
este posibilã ºtergerea, rapid ºi uºor,                           · Template-urile predefinite sunt,
de layere, fonturi etc.                                 desigur, disponibile pentru configurare
                                      Fig. 18   în toate standardele.
   Compatibilitatea cu                                  Generatorul de arbori
    Genius 14              Configurarea preferinþelor
                           (fig. 19)               A fost îmbunãtãþitã substanþial per-
  Desenele create cu Genius 14 pot                          formanþa generatorului de arbori.
fi migrate în format AutoCAD Mecha-      Configurarea tuturor preferinþelor    Dupã setarea parametrilor necesari,
nical 2000. Mai mult, utilizatorul poate  de funcþionalitate mecanicã dintr-o     sistemul calculeazã de patru ori mai
converti desenul cu o singurã coman-    casetã de dialog pot fi citite în      rapid decât în Genius 14.
dã sau sã transforme obiectele indivi-   AutoCAD Mechanical 2000.
duale pas cu pas.               · Posibilitatea de folosire a
                      reperelor standard are efecte ºi
                                              Layer Control (fig. 20)
  · Transformarea structurii de     asupra celorlalte pãrþi ale programului
layere, tabelul de componenþã, sim-    în aceeaºi mãsurã. De exemplu, sunt       Întregul control de layere este
bolurile ºi reperele standard pot fi    încãrcate numai simbolurile care       acum integrat într-o singurã casetã de
înlocuite independent unele de altele.   aparþin reperelor standard selectate.    dialog. Gruparea layerelor sau rede-


                                                       Max aprilie
       10                                               CAD 2 0 0 0
   Cover story
                      selectate uºor acum printr-o casetã de
                      dialog cu preview. Procedând în acest     O nouã versiune hyperMILL
                      mod, tipul asamblãrii este afiºat astfel     de la OPEN MIND
                      încât sã fie evitate orice erori;
                        · Cotele ºi etichetele pot fi schim-     Numãrându-se printre furnizorii
                      bate doar cu ajutorul mouse-ului;       de software CAM cu cea mai mare
                        · Proprietãþile cotelor care au mai    creºtere de piaþã, OPEN MIND Soft-
                      fost utilizate pot fi transferate ºi altor  ware Gmbh a prezentat la CeBIT
Fig. 19                   cote;                     Hanovra 2000 cea mai nouã versi-
                        · Poate fi generat un preview al     une a hyperMILL: versiunea 5.0 pen-
                      cotei tocmai create cu un buton Apply;    tru Autodesk Mechanical Desktop 4.0
numirea grupurilor de layere se face                           ºi AutoCAD 2000.
                        · Stilurile de cotare utilizator pot fi
în aceeaºi casetã de dialog.
                      predefinite pentru folosiri repetate.       Rulând sub Windows 95/98/NT,
  Structura layerelor a fost optimiza-
                                             noua versiune conþine numeroase
tã ºi adaptatã la standardul AutoCAD.
                                             funcþii noi ºi optimizate, pentru acce-
                                             lerarea procesului productiv, cu o efi-
                                             cienþã fãrã precedent, performanþele
                                             sale sprijinindu-se pe modelarea
                                             dinamicã în 5 axe ºi strategii eficiente
                                             3D.
                                               HyperMILL V5.0 permite conver-
                                             sia proiectelor Autodesk Mechanical
                                             Desktop direct în programe NC,
                       Fig. 21                   foloseºte o listã de operaþii ce permit
                                             editãri ºi combinãri multiple, poate
Fig. 20
                                   Branko Boor,     procesa complet automat; degroºa-
                                  MCAD Manager     rea 3D decalatã/degroºarea 3D
Cotarea ºi notaþiile tehnice                               faciliteazã eliminarea rapidã a
    (fig. 21, 22)             Cele mai recente versiuni          zonelor mari de material, iar strategi-
                                             ile Z-level calculeazã trasee ale
  Secvenþele de comandã ºi ca-         ale AutoManager
                                             sculelor menite sã finiseze perfect o
setele de dialog au fost optimizate,     WorkFlow ºi AutoManager           suprafaþã, într-un timp foarte scurt.
astfel încât cotarea ºi notaþiile tehnice  View sunt acum disponibile            Spre deosebire de clasicele pro-
sã poatã fi fãcute mai uºor. Cotarea a                          cesãri 2,5D si 3D, hyperMILL V5.0
fost uniformizatã prin integrarea        Cyco Software a anunþat apariþia     oferã funcþii speciale pentru mode-
funcþionalitãþii programului Genius.     noilor versiuni atât pentru Auto-      larea în 5 axe. Cele 3 axe deplasate
  · Caseta de dialog a cotãrii auto-    Manager WorkFlow, cât ºi pentru       dinamic ºi cele 2 axe înclinate dau
mate a fost îmbunãtãþitã. Printr-un     AutoManager View.              naºtere unei metode de procesare
click în fereastra preview este posibil     Versiunile îmbunãtãþite ale celor     completã în 5 axe simultan, acest
schimbul între variate stiluri de cotare;  douã produse - AutoManager          fapt având ca rezultat atât calitatea
  · Toleranþele de asamblare pot fi    WorkFlow 6.11 si AutoManager View      perfectã în zonele de racordãri ale
                       3.11 - includ suport pentru AutoCAD     suprafeþelor, cât ºi uzura redusã a
                       Mechanical   2000  PowerPack,      maºinilor-unelte ºi sculelor.
                       Mechanical Desktop 4, AutoCAD LT         Pentru a coincide cu hyperMILL
                       2000 si GTX RasterCAD 6.0.          5.0, existã acum ºi noul produs CAM
                        În plus, ambele produse oferã       Utilities 2.0; noul TOOLPATH.POST
                       acum utilizatorului ºansa de a folosi    1.1 este noul postprocesor, disponibil
                       noua tehnologie DBX de la Autodesk      pentru AutoCAD, dar ºi ca versiune
                       pentru vizualizarea precisã 3D; de      de sine stãtãtoare - pentru traseele
                       asemenea, este posibilã vizuali-       de sculã care au fost generate cu
                       zarea rapidã 2D a documentelor în      hyperMILL.
Fig. 22                   format DWG pentru AutoCAD 2000.

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 11
 AutoCAD Express Tools               Soluþii Autodesk ºi la Electroputere Craiova
   2000, o colecþie
  "preþioasã" pentru             Cunoscuta firmã româneascã Electroputere Craiova a considerat soluþia
                     de proiectare mecanicã oferitã de Autodesk ca fiind cea mai adecvatã acti-
    proiectanþi            vitãþii sale.
                       Ei au început prin a achiziþiona câteva pachete de Mechanical Desktop
   AutoCAD Express Tools este o
                     4.0 PowerPack ºi AutoCAD 2000, urmând sã cumpere în continuare aceste
colecþie de mai mult de 100 de ruti-
                     produse lunar, în cadrul unui contract mai amplu. În plus, pentru vectorizarea
ne care îmbunãtãþesc calitãþile lui
                      news
                     planºelor tehnice deja existente, s-a achiziþionat aplicaþia AutoCAD GTX
AutoCAD 2000, salvând mai multe
                     RasterCAD Plus 6.0.
ore din timpul destinat proiectãrii sau
prezentãrii diverselor produse.
Aceastã colecþie a fost dezvoltatã pe
baza recomandãrilor exprimate de
utilizatorii de AutoCAD, fiind deci
                      desk
destinatã necesitãþilor reale ale
proiectanþilor.
   Noul produs - complet integrat în
AutoCAD 2000 ºi compatibil cu
toate produsele din grupul AutoCAD
2000 - poate fi descãrcat gratuit de
pe Internet din site-ul Autodesk, la
adresa www.autodesk.com/prod-
ucts/acadtool. Pentru a putea be-
neficia de aceastã colecþie soft tre-
                     AutoCAD 2000 a câºtigat           Autodesk lanseazã XML
buie însã sã dispuneþi de o licenþã
pentru AutoCAD 2000 (sau pentru      premiul "1999 All-Star            pentru industria
unul din produsele seriei Design     Award" acordat de revista          “Land Development”
2000) ºi de aproximativ 5MB spaþiu       CADALYST                 Din ianuarie 2000, graþie special-
liber pe hard.
                                          iºtilor de la Autodesk, profesioniºtii de
 Faimosul 3D Studio MAX                               pretutindeni din domeniile cadastru,
                                          inginerie civilã, cartografie, topografie
 a rulat pe noul procesor                              ºi urbanism pot folosi LandXML pen-
   IA-64 de la Intel                               tru a face mai uºor accesibile datele
                       Revista CADALYST a ales
                                          create ºi, în acelaºi timp, disponibile
  Discreet, o divizie a Autodesk,    AutoCAD 2000, un produs al
                                          pentru oricine este implicat într-un
Inc., a anunþat cã a fãcut o demon-    Autodesk Inc., ca fiind unul din cei
                                          astfel de proiect.
straþie cu cel mai bine vândut pro-    ºapte câºtigãtori premiaþi cu All-Star
                     Award pe 1999. Faimoasa revistã a       LandXML este un format deschis,
dus al sãu, 3D Studio MAX, pe                            care descrie date industriale speci-
prima versiune a noului procesor     acordat aceste premii produselor
                     care exceleazã ºi ridicã standardele   fice, cum ar fi puncte, parcele(arii) ºi
din clasa IA-64, noul Intel Itanium,                        aliniamente. Cu LandXML datele
cunoscut ºi sub numele de cod       în domeniul lor.
                       CADALYST a declarat AutoCAD      proiectului sunt independente de soft-
"Merced". Aceastã demonstraþie a
                     2000 cel mai bun pachet CAD pen-     ware-ul de origine, depãºindu-se ast-
avut loc la Conferinþa Internaþionalã
                     tru aplicaþii industriale, apreciind în  fel problemele de interoperabilitate
de Vânzãri ºi Marketing organizatã
                     mod special funcþiile sale inova-     care au inabilitat deseori industria
de Intel.
                     toare ºi productivitatea uneltelor.    "land    development".    Interope-
  Discreet este primul producãtor
de software profesional de animaþie      Art Liddle, redactorul ºef de spe-  rabilitatea furnizatã nu funcþioneazã
ºi modelare 3D care a prezentat      cialitate al CADALYST, a declarat:    doar între diversele aplicaþii, ci ºi între
soluþiile sale, funcþionând pe noua    "Ca platformã de proiectare,       diferitele versiuni de software. Ca
generaþie a platformei Intel.       AutoCAD 2000 nu are egal. Dacã      rezultat, datele pot fi arhivate ºi acce-
  Intel aºteaptã ca, în a doua     încã nu aþi realizat un up-grade,     sate mai prompt în proiectele viitoare.
jumãtate a anului 2000, sã aparã     acum este momentul sã acordaþi în     În plus, alte unelte bazate pe web pot
staþii de lucru bazate pe noul sãu    totalitate interesul dumneavoastrã    fi folosite pentru a vizualiza, edita ºi
procesor.                 acestui produs".             raporta date LandXML.


                                                   Max aprilie
      12                                             CAD 2 0 0 0
news                      Autodesk investeºte pentru siguranþa afacerilordesk
                       Autodesk Ventures - firmã a Autodesk Inc., care se ocupã de investiþii ºi
                     dezvoltarea afacerilor - a anunþat cã se numãrã printre investitorii implicaþi în
                     lansarea pe Internet a lui CapacityWeb.com, situatã în Chicago. Cu 9% din
                     acþiuni, Autodesk va deþine un post în conducerea companiei.
                       CapacityWeb.com.dezvoltã un foarte interesant model Internet, care
                     serveºte la depãºirea ineficienþelor asociate comunitãþii producãtorilor (ex:
                     cererile ciclice de pe piaþã sau timpii morþi de producþie).
                       CapacityWeb.com creeazã o platformã de comerþ cu o dinamicã controla-
                     bilã, menitã a-i proteja pe membrii ei de creºterile sau scãderile bruºte care
  Autodesk ºi CAIC           marcheazã adesea lumea companiilor de producþie. Membrii
  câºtigã prestigiosul          CapacityWeb.com vor putea sã-ºi conducã afacerea astfel încât sã câºtige efi-
                     cienþã în timp ºi bani. Companiile membre îºi pot distribui comenzile în interi-
 premiu IM99 GIS Project         orul unei comunitãþi online deosebit de sigurã ºi specializatã.
 Award pentru serviciul
 AreaData Online al CAIC
                        AutoManager Meridian, un nou produs de la Cyco
  Autodesk ºi Compania de Anal-
izã, Informare ºi Consultanþã în       Compania Cyco Software a anunþat în februarie realizarea unui nou pro-
Marketing (CAIC) din Marea Bri-      dus performant de management al documentelor, destinat mediilor industriale
tanie - lider mondial în analize de    ºi de proiectare: AutoManager Meridian.
piaþã, sisteme de informaþii ºi pro-     Acest produs, bazat pe noua tehnologie revoluþionarã EDM (Engineering
duse informatice dedicate - au fost    Document Management), va fi lansat în prima jumãtate a lui 2000.
premiate cu GIS Project Award
pentru dezvoltarea de cãtre CAIC
a serviciului AreaData Online                 Autodesk Inventor Release 2
(www.areadata.co.uk) care folo-
seºte tehnologia Autodesk MapGuide.      În numãrul 3 al revistei noastre v-am prezentat în avanpremierã produsul
  Acesta este cel mai important     Autodesk Inventor Release 1, destinat ansamblurilor foarte mari. Acest pro-
serviciu de structurare ºi raportare   dus nu a fost comercializat în Europa, ci a fost oferit de cãtre Autodesk numai
de date din Marea Britanie ºi a fost   unui grup limitat de clienþi. Aceºtia l-au folosit în realizarea unor proiecte
dezvoltat de Autodesk, CAIC, Busi-    industriale, rezultatele fiind neaºteptat de bune.
ness Geographic ºi Ordonance         Autodesk lanseazã acum Inventor Release 2, despre care domnul Walde-
Survey. Proiectul urmãreºte o       mar Lastowski - manager al Autodesk pentru Europa Centralã ºi de Est - a
implementare de anvergurã a        afirmat într-un interviu acordat revistei noastre: "Simþim cã Inventor Release
soluþiei de "comerþ electronic"      2 este mai potrivit pentru munca de producþie de zi cu zi, de la stadiul con-
(e-commerce) bazat pe hãrþi.       ceptual al proiectului pânã la realizarea desenelor. Release 2 are un set com-
  Cu   Autodesk    Mapguide,   plet de funcþionalitãþi ºi poate "mânui" cel mai complicat ansamblu industrial.
                     Este foarte importantã noua tehnologie pe care se bazeazã Inventor plasând
AreaData Online permite utilizato-
                     acest ,software în topul produselor de modelare mecanicã tridimensionalã”.
rilor sã se conecteze la Internet ºi
                       Configuraþia pe care poate rula Inventor 2 depinde de complexitatea
sã solicite rapoarte bazate pe      proiectului, pentru ansambluri foarte mari necesitând o memorie RAM mare.
recensãminte ºi informaþii de piaþã    De asemenea, este demn de menþionat faptul cã Autodesk Inventor 2 poate
pentru orice arie geograficã din     rula procese multiple ºi include suport multi-procesor, ceea ce reprezintã un
Marea Britanie. Serviciul furni-     avantaj major pentru cei ce utilizeazã acest software pe un PC dotat cu douã
zeazã o alternativã rapidã, detali-    sau mai multe procesoare.
atã ºi rentabilã pentru clienþii care
doresc sã aibã acces la o gamã
largã de informaþii de marketing,
incluzând date socioeconomice ºi
de afluenþã a populaþiei, pe baza
cãrora pot fi luate decizii vizând ori-
entarea pe piaþã.  Max aprilie
  CAD 2 0 0 0                                              13
      "FAMILIA Autodesk" la Sinaia             ºi-a declarat mulþumirea privind profesionalismul relaþiei
                                 dintre A&C International ºi dealerii din teritoriu, exprimându-º i
  În zilele de 11 ºi 12 februarie s-a desfãºurat la Sinaia
                                 de asemenea convingerea cã obiectivele ambiþioase pro-
întâlnirea dintre A&C International, distribuitor Autodesk în
                                 puse vor fi uºor de atins, ca urmare a faptului cã acum, la
România ºi dealerii autorizaþi din teritoriu.
                                 sfârºit de mileniu, Autodesk a pus la dispoziþie soluþii care,
  Aceste întâlniri au loc în mod tradiþional la fiecare
                                 prin calitatea lor, garanteazã succesul pe piaþã.
început de an ºi au ca scop evaluarea activitãþii din anul
                                   Prezentarea produsului Automax al inginerului Florin
care s-a încheiat ºi elaborarea planurilor ºi obiectivelor pe
                                 Niþu a reprezentat un moment istoric în proiectarea asistatã
anul urmãtor.
                                 de calculator din România, fiind prima aplicaþie româneascã
                                 dezvoltatã pentru platforma AutoCAD. Produsul a stârnit
                                 entuziasmul, atât al dealerilor, cât ºi al managerului
                                 Autodesk prezent la Sinaia. Acest prim produs românesc de
                                 CAD, disponibil în patru limbi (românã, germanã, englezã,
                                 francezã), are un mod particular, inedit, de distribuþie: pe
                                 Internet, prin download (la adresa www.acintl.ro).
                                   A fost prezentat ºi produsul BAAN, un soft de manage-
                                 ment al întreprinderilor, de cãtre doi reprezentanþi ai firmei
                                 Prompt Service International, reseller pentru BAAN în
                                 România.
                                   Dealerii prezenþi la întâlnire au caracterizat relaþia cu
                                 A&C ca fiind foarte bunã ºi important de menþinut pentru
                                 afaceri de succes.
  A fost pentru prima datã când aceastã întâlnire a avut      Este de menþionat prezenþa la Sinaia a singurului dealer
loc în afara Bucureºtiului ºi s-a desfãºurat pe parcursul a   autorizat Autodesk din Republica Moldova, firma
douã zile. Întâlnirea s-a bucurat de prezenþa domnului      I.E.PASCARI.
Waldemar Lastowski, manager Autodesk pentru Europa          Deºi Nicolae Burchel, reprezentantul BSA în România,
Centralã ºi de Est, care a prezentat noua strategie de      nu a fost prezent la întâlnire, acest fapt nu a fost un impe-
vânzãri a companiei pe care o reprezintã. Întrebat "cum     diment în lansarea unei discuþii asupra pirateriei software
crede cã va fi noul an al Autodesk în România", acesta a     din România, cu accent pe posibilitãþile de legalizare. Toatã
                                 lumea a fost de acord cã existenþa modalitãþilor de
rãspuns: "Va fi extraordinar, cu siguranþã. Anul trecut a fost
                                 legalizare este un fapt pozitiv ºi încurajator.
mai mult decât promiþãtor. Acest an suntem siguri cã va fi
                                   Vizita la castelul Peleº a continuat în mod plãcut mani-
unul de creºteri ºi cã dealerii noºtri vor fi din ce în ce mai
                                 festarea atmosferei de "familie" care a domnit pe tot par-
bine calificaþi, adevãraþi profesioniºti".
                                 cursul întâlnirii.
  La sesiunea desfãºuratã în sala de conferinþe a com-
plexului Economat din Sinaia, product managerii A&C Inter-
national -Florin Balcu (AEC), Luminiþa Popescu (GIS),               Conferinþa Autodesk
Branko Boor (MCAD) - au prezentat ultimele noutãþi ale pro-
                                         GIS TechCAMP 2000
duselor Autodesk din 1999. Carmen Sebe, director de
vânzãri, a expus rapoartele de vânzãri ale Autodesk pe
piaþa româneascã din anul fiscal încheiat prezentând ulte-      În zilele de 8-10 martie s-au desfãºurat în Spania, la
rior tendinþele acestei pieþe în anul urmãtor.          Sitges - în imediata apropiere a oraºului Barcelona, be-
  Cristian Dumitrescu, preºedintele A&C International,     neficiind de decorul de vis al Mãrii Mediterane - lucrãrile
                                 Conferinþei Autodesk GIS TechCamp 2000.
    Din nou despre AutoCAD 2000…                 Conferinþa a fost destinatã exclusiv partenerilor GIS
                                 Autodesk din toatã Europa, Orientul Mijociu ºi Africa.
  La editura ALL EDUCAÞIONAL a apãrut cartea            În cadrul acestei Conferinþe au fost prezentate infor-
                                 maþii de ultimã orã despre noile strategii de marketing ºi
"AutoCAD 2000" a autoarelor Mona Siminiuc si Carmen
                                 dezvoltare ale familiei de produse GIS Autodesk ºi dez-
Dobrotã, Cercetãtori ªtiinþifici la Agenþia de Cercetare
                                 voltarea de aplicaþii Autodesk MapGuide cu ajutorul Cold
pentru Tehnicã ºi Tehnologie Militarã.
                                 Fusion. Cei prezenþi au putut vedea în avanpremierã noile
  "AutoCAD 2000" reprezintã o nouã lucrare dedicatã       produse AutoCAD Map 5.0 (la nici 10 luni de la lansarea
celei mai recente variante a AutoCAD-ului - software ce a     pe piaþã a lui Map 4.0!) ºi Autodesk MapGuide 5.0, pre-
revoluþionat lumea proiectãrii asistate de calculator.      cum ºi integrarea acestora cu produsele Autodesk Vision,
Lucrarea se constituie într-o sursã deosebit de utilã de     sosite în familia Autodesk încã de anul trecut.
informare asupra facilitãþilor ºi performanþelor oferite de      Participanþilor li s-a oferit ºansa unicã de a dobândi
noul program prin comparaþie cu variantele anterioare,      "excelenþa tehnicã" cu soluþiile Autodesk, printr-o serie de
aducând rãspunsuri mai mult decât convigãtoare la între-     prezentãri practice ºi demonstraþii "hands-on" ale tuturor
barea "De ce AutoCAD 2000?".                   produselor prezentate.

                                                       Max aprilie
       14                                                CAD 2 0 0 0
  Noul RxCDManager              La Braºov, tehnologie GIS bazatã pe o soluþie Autodesk
automatizeazã distribuirea                   ºi CalComp GTCO
  documentelor prin              GIS-ul are acum un "susþinãtor" ºi la Braºov. Astfel, pentru derularea Proiec-
                      tului Cadastrului General ºi Publicitãþii Imobiliare, Oficiul Judeþean de Cadastru,
  utilizarea CD-urilor          Geodezie ºi Cartografie Braºov foloseºte în prezent urmãtoarele echipamente ºi
                      produse, aparþinând celor mai importante companii din domeniul CAD/GIS: Land
  Rasterex International - deþinã-    Development Desktop Release 2, CAD Overlay 2000, GTX R2V 6.0. ºi tableta
tor a numeroase premii ca dez-       digitizoare Drawing Board III -GTCO CalComp, software Autodesk ºi GTX:
voltator de programe de manage-
ment al documentelor ºi imaging
                       Demararea cadastrului de            Autodesk a lansat "Enter-
solutions - a anunþat la sfârºitul lui
februarie apariþia unui nou produs:     specialitate la Siderurgica           prise Partner Program"
RxCDManager. Cu aceastã nouã         Hunedoara cu produse                  (EPP)
realizare, Rasterex oferã com-
paniilor posibilitatea sã stocheze
                           Autodesk                  Autodesk ºi SAP - liderul pieþei
ºi sã organizeze pe CD toate                                de soluþii software de tip "interenter-
                       În cadrul Serviciului Proiectare al      prise" - au anunþat formarea unui
tipurile de documente ºi desene.
                     Siderurgica S.A. s-a dezvoltat ºi se       program denumit EPP ("Enterprise
Companiile pot astfel sã multiplice
                     foloseºte cu succes o aplicaþie GIS denu-     Partner Program"). Scopul principal
CD-uri la un preþ foarte mic,
                     mitã TopoGraph pentru AutoCAD R14.        al EPP va fi crearea, pentru clienþii
folosind un CD burner standard.
                     Proiectat de cãtre ing. Nicolae Manda cu     din domeniul mecanicii, de posibi-
RxCDManager mai include ºi un       Visual Lisp ºi DCL, sistemul de gestiune     litãþi de realizare a unui flux infor-
puternic nucleu de vizualizare,      are la bazã foi de plan topografic la scara    maþional în întreaga întreprindere.
astfel încât utilizatorii pot vizualiza  1:1000, actualizate o datã cu stabilirea        Aceastã realizare reprezintã
mai mult de 200 tipuri de fiºiere,    patrimoniului firmei.               pentru client un câºtig în eficienþã ºi
fiind incluse aici desene CAD de       Aplicaþia permite gestionarea facilã a    un avantaj în faþa competiþiei. Pro-
înaltã definiþie ºi documente cre-    seturilor de date teritoriale ºi se bazeazã,   gramul va face sigurã interacþiunea
ate cu software produs de cele      în principiu, pe ataºarea de informaþii      între aplicaþiile CAD în domeniul
mai bune companii în domeniu       decriptive entitãþilor vectoriale din cadrul   mecanicii create de Autodesk ºi sis-
(ex: Microsoft Office).          unui desen AutoCAD, precum ºi editarea      temele ERP (planificarea resurselor
  RxCDManager creeazã o bazã      acestora. În plus, e posibilã localizarea de   întreprinderii), PPM (managementul
de date de documente bine orga-      obiecte dupã informaþiile deja asociate,     procesului de producþie), PDM
nizatã. Un sistem de înregistrare     totul cu ajutorul unei interfeþe persona-     (managementul informaþiilor legate
atribuie fiecãrui document un card    lizate, extrem de intuitivã. Se precizeazã    de produs) ºi PLM (managementul
exclusiv cu numãr, descriere ºi un    cã în cazul integrãrii datelor într-un GIS    ciclului de viaþã al produsului), sis-
identificator. O datã ce toate do-    consacrat (ex. AutoCAD Map), aplicaþia      teme aparþinând companiilor incluse
cumentele au fost înregistrate, uti-   permite portarea informaþiilor tabelare în    în EPP.
lizatorii pot sã înregistreze un CD    modulul Object Data, specific acestuia din       Companiile care se alãturã pro-
ºi apoi sã facã copii ale acestuia    urmã. Demararea cadastrului de speciali-     gramului vor câºtiga accesul la cele
pentru a le distribui. Oricine acce-   tate la Siderurgica SA pe platformã        mai recente realizãri de software, la
seazã CD-ul poate sã caute foarte     AutoCAD demonstreazã încã o datã         suport tehnic, la grupul de piaþã al
uºor documente în baza de date      superioritatea soluþiei Autodesk.         produselor Autodesk din domeniul
sau sã le treacã în revistã rapid                              mecanicii ºi la o instruire de specia-
                                              litate. În plus, partenerii vor fi impli-
prin vizualizarea identificatorului.
  Beneficile oferite de acest pro-       “MEN IN BLACK”              caþi în cooperarea de marketing ºi
                                              activitãþi de vânzãri a cãror þintã sunt
dus sunt mai mult decât semni-         AU “DESCINS” LA A&C!
                                              clienþii existenþi ºi potenþiali.
ficative. RxCDManager abiliteazã
echipele, vânzãtorii, clienþii ºi       Puternic mediatizata campanie "Men in
partenerii care lucreazã la un      Black" (MIB) lansatã de BSA a inclus în pro-
proiect sã colaboreze în mod       gramul ei ºi o "descindere" la A&C, la sfârºi-
efectiv, fãcând schimb de infor-     tul lunii ianuarie. "Oamenii în negru", puºi -
maþii. Ca urmare, companiile îºi     pe bunã dreptate - pe "fãcut ordine" în
sporesc eficienþa ºi acurateþea      firmele româneºti care folosesc sau co-
faþã de sistemul tradiþional, bazat    mercializeazã produse software fãrã
pe hârtie. Astfel, toþi colaboratorii   licenþã, nu au gãsit nimic "necurat" la A&C.
pot avea cu uºurinþã acces la       Totul era impecabil, ca ºi la vizita anterioarã
informaþia necesarã.           pe care BSA a fãcut-o firmei noastre.


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  15
      Dacã trebuie sã lucraþi cu fiºiere CATIA…                  Noile generaþii de ingineri
                                             constructori vor utiliza
   Compania Alta Systems, din Marea Britanie, a creat douã aplicaþii va-
loroase - MODView ºi MODView FM - menite sã diminueze cantitatea de timp
                                              software Autodesk
ºi costurile ridicate implicate în comunicarea ºi schimbul de date CAD/CAM.
                                              Universitatea Tehnicã de Cons-
   Cele douã produse vin în sprijinul companiilor care trebuie sã lucreze efi-
                                            trucþii Bucureºti a decis sã achi-
cient cu fiºiere CATIA.
                                            ziþioneze de la A&C International
   MODView este o aplicaþie Windows destinatã vizualizãrii, printãrii, plotãrii
                                            S.A. 30 de licenþe educaþionale Land
fiºierelor 2D, 3D native CATIA (Cat, Model, Dlv, Export), pe un PC desktop,       Development Desktop 2.0 (software
fãrã necesitatea unei licenþe CATIA. S-a realizat ºi o versiune îmbunãtãþitã a     pentru cadastru, inginerie civilã, car-
lui MODView - MODView-FI - destinatã vizualizãrii, secþionãrii ºi creãrii de      tografie, topografie ºi urbanism) ºi
fiºiere 3D IGES ale datelor native.                           CAD Overlay 2000. În viitor se
   MODView-FM este un translator nativ de date CATIA 2D, 3D pentru          doreºte a se înfiinþa un centru de
Autodesk Mechanical Desktop 4 - cel mai rãspândit software pentru proiectare      instruire în aceastã instituþie.
3D pentru PC; cu ajutorul MODView-FM se pot deschide direct fiºiere CATIA          Iatã deci o iniþiativã îmbucurã-
în MDT 4. Acest produs este menit sã ajute lucrul efectiv cu date CATIA, cu       toare, venitã în sprijinul viitorilor
toate avantajele lui Mechanical Desktop, la preþuri scãzute, uºurinþã în uti-      ingineri constructori, care vor avea
lizare, disponibilitate pentru aplicaþii orizontale inginereºti ºi de proiectare,    astfel ºansa sã înveþe sã realizeze
analizã, fabricaþie, asistate. MODView este, de asemenea, disponibil doar ca      proiecte complexe cu ajutorul unui
interfaþã 3D (MODView-F3) sau 2D pentru AutoCAD (MODView-FA).              software de ultimã orã.


                        Magic Systems, unicul
 Plateia ºi Canalis, acum în                              PRIMÃRIA SECTORULUI 3
                       dealer autorizat din Româ-
rate, cu plata în maxim 2 ani                                a adoptat soluþia
                       nia al produselor Discreet
                                               GIS Autodesk
                            pentru PC
   De la sfârºitul lui februarie, A&C
International are o ofertã irezistibilã:                          În urma discuþiilor purtate la
                         Dupã cum vã informam în primul    începutul acestui an între A&C Inter-
aplicaþiile Plateia ºi Canalis pot fi    numãr MaxCAD, pe 16 martie 1999      national ºi Primãria Sectorului 3 -
cumpãrate acum în rate, cu plata în     compania Discreet a devenit noua      generate de faptul cã Primãria
maxim 2 ani.                 divizie de multimedia a Autodesk,     doreºte înfiinþarea unui departament
   Plateia este o aplicaþie software    fuzionând cu Kinetix. Discreet dez-    GIS - s-a decis adoptarea de cãtre
pentru proiectarea cãilor de comuni-     voltã software pentru efecte vizuale,   aceºtia din urmã a aplicaþiilor GIS de
caþie (în principal drumuri), putând fi   animaþie 3D, editare ºi producþie     la Autodesk.
utilizatã cu succes ºi în geodezie,     video, graficã pentru TV, filme etc.,     Prin înfiinþarea acestui departa-
topografie, cartografie, modelare digi-   utilizat de mari companii ca Warner    ment, Primãria intenþioneazã sã-ºi
talã a terenului ºi vectorizãri ale hârti-  Brothers, Sony Pictures, Celefex ºi,    îmbunãtãþeascã serviciile ºi, în ace-
ilor scanate.                în România, de TVR, ABIS Studio,      laºi timp, sã reducã timpul destinat
   Canalis este un program profesio-    TOFAN E-motion, Video Vision INT      rezolvãrii cererilor populaþiei.
                       etc.                      Noul departament va folosi
nal, dezvoltat pentru a proiecta sis-
                         În urma acestei schimbãri, firma   AutoCAD Map 2000 - soluþie bazatã
teme de canalizare pluvialã, menajerã
                       Magic Systems, distribuitor autorizat   pe cea mai puternicã platformã de
ºi combinatã.                al produselor Discreet în România, a
   Dacã sunteþi profesioniºti în aceste                        proiectare a momentului: AutoCAD
                       devenit singurul dealer autorizat de    2000 - ºi Autodesk World 2.5,
domenii, nu vã puteþi permite sã rataþi   software Discreet pentru PC ºi dis-    urmând ca în viitor sã adopte ºi apli-
ocazia de a avea, în sfârºit, printre    tribuitor pentru software-ul destinat   caþii grafice create de Autodesk
uneltele dumneavoastrã, aceste douã     staþiilor grafice.             pentru domeniul arhitectural.
soluþii ingenioase.

                                O nouã versiune Design Space
                         A apãrut Design Space 5.01 pentru MDT 4, program inclus în MAI (Mechan-
                       ical Application Initiatives); producãtorul este firma ANSYS, lider în domeniul de
                       programe de analizã a structurii prin metoda elementului finit.
                         Spre deosebire de Design Space 4 pentru MDT 3 - care efectua analiza de
                       structurã doar pe un reper - noua versiune 5.01 pentru MDT 4 poate realiza
                       acest tip de analizã ºi în cazul unui ansamblu.

                                                      Max aprilie
       16                                              CAD 2 0 0 0
interviuri "Produsele noastre sunt respectate
    în toatã lumea pentru înaltã tehnologie,
    calitate ºi fiabilitate - avantaje decisive
           în orice domeniu"
              Interviu cu Motokiyo SUGIURA
        Marketing Manager la Nikon Europe B.V., Instruments Dept.
                         Ce ne puteþi spune despre cali-    unei alte firme - sunt evaluate în
                       tatea opticii fabricate de Nikon?     teren în acelaºi timp. Particularitatea
                         Nikon este una din puþinele com-    produsului nostru este conferitã de
                       panii din lume care uzeazã de o abor-   acel concept Nikon “uºor de folosit”,
                       dare "ecumenicã" a tehnologiei în     evidentã atât la nivelul construcþiei ºi
                       opticã. Noi acoperim întregul proces    designului, cât ºi în funcþionare. Este
                       de manufacturare, de la fabricarea     foarte important pentru topometru cât
                       sticlei optice pânã la finisarea ei sub  de uºor poate realiza mãsurãtorile, cât
                       formã de lentile. ªi ce lentile!…De    de mult poate utiliza aparatul într-o zi,
                       zeci de ani, lentilele noastre au ocu-   cât de repede se realizeazã mãsu-
                       pat un loc central în lumea foto-     rarea. Sub toate aceste aspecte,
                       graficã, fãcând numele Nikon sino-
                                            Nikon reprezintã un avantaj definitiv
                       nim cu excelenþa. Mai mult decât
                                            faþã de orice altã companie ce pro-
                       atât, soluþii ca "Nikon ED glass lenses"
                       (lentile cu dispersie foarte joasã) au   duce astfel de aparaturã.
                       îmbunãtãþit considerabil performan-
                       þele focalizãrii.               Ne puteþi spune câteva cuvinte
                                            despre noua companie Nikon
                         De când sunteþi pe piaþa instru-    Geotecs?
  Pentru început, vã rugãm sã ne      mentelor de mãsurãtori geotopome-       În octombrie 1999, Nikon Corpo-
descrieþi profilul companiei Nikon.     trice?
                         Din 1945, chiar dupã al II-lea     ration a înfiinþat Nikon Geotecs Co.,
  Încã de la înfiinþarea sa în 1917,                         Ltd., o nouã corporaþie care va fi con-
Nikon ºi-a construit o reputaþie solidã   Rãzboi Mondial. Nikon a fost compa-
                       nia care a produs instrumente de      sacratã exclusiv cercetãrii, producþiei
prin calitatea de necontestat a       mãsurãtori geotopografice pentru uz    ºi asigurãrii calitãþii instrumentelor
echipamentului optic. Astãzi deser-     militar.                  pentru mãsurãtori geotopografice.
vim pieþele de consum, profesionale,                          Noua companie este în întregime
de cercetare ºi industriale, cu pro-       De ce recomandaþi unui potenþial   deþinutã de Nikon Corporation.
duse ce variazã de la aparate de       utilizator sã opteze pentru o staþie      Concentrându-ºi eforturile într-un
fotografiat de înaltã calitate, binocu-   totalã fabricatã de compania Nikon ºi   domeniu bine delimitat, Nikon poate
lare ºi microscoape, la instrumente     nu pentru un produs similar fabricat    acum sã urmãreascã îndeaproape
de mãsurat ºi cel mai avansat        de o altã firmã?              tendinþele mondiale, dând dovadã de
echipament de producere a semicon-        O diferenþã între produsele      dinamism în dezvoltarea ºi dis-
ductorilor.                 Nikon ºi cele fabricate de alte com-    tribuirea tehnologiilor de ultimã orã.
  Nikon a avut întotdeauna ca       panii este calitatea. Cine altcine-      Cercetarea, dezvoltarea, pro-
reper douã exigenþe: "precizia" º i     va are reputaþia calitãþii pe aceastã   ducþia ºi asigurarea calitãþii sunt
"calitatea". Aceste douã principii ne-au   piaþã? Un concept care a însoþit      acum combinate în scopul unei efi-
                       întotdeauna produsele Nikon este
ajutat sã satisfacem mai bine nece-                           cienþe maxime. De aceea, Nikon va
                       uºurinþa în folosire, acesta fiind
sitãþile clienþilor în orice arie în care  un al doilea aspect prin care ne      introduce un numãr considerabil de
am pãtruns. Produsele noastre sunt      diferenþiem de celelalte companii.     produse noi în întreaga lume.
respectate în toatã lumea pentru         Avantajul nostru va fi vizibil dacã
înaltã tehnologie, calitate ºi fiabilitate  cele douã produse - staþia totalã
- avantaje decisive în orice domeniu.    Nikon ºi o staþie totalã aparþinând


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                17
interviuri
    "Comerþul prin Internet nu poate
       ocoli România,
  iar A&C International nu va rãmâne
fãrã rãspuns în faþa acestei provocãri."
       - interviu cu Cristian Dumitrescu, Preºedinte A&C International -

  R: Acum, când revista MaxCAD                             repercuteazã evoluþia lui asupra
va ajunge la numãrul 4, aº dori sã                           politicilor de distribuire a pro-
explicaþi pentru cititorii noºtri, în                          duselor Autodesk?
ce constã aceastã trecere la noua
modalitate de prezentare a revis-                             C.D: Începutul anului 2000 aduce
tei?                                          noi schimbãri în strategiile de dis-
                                            tribuire a produselor Autodesk. Din
  C.D.: MaxCAD va trece, într-ade-
                                            februarie am fost informaþi cã un alt
vãr, la o altã etapã din "viaþa" ei,
                                            produs - AutoCAD 2000 - este
ceea ce înseamnã, pe de o parte, cã
noua ei imagine se datoreazã efortu-                          disponibil pe calea comerþului elec-
lui unei echipe reînnoite, formate din                         tronic pentru utilizatorii din S.U.A º i
profesioniºti. Pe de altã parte, în                           Canada. Principalele avantaje ale
ceea ce priveºte conþinutul, sper cã                          acestui canal de distribuþie sunt
de data aceasta va fi mai bine struc-                          rapiditatea ºi eficienþa livrãrii. Pânã
turat ºi adaptat intereselor cititorilor.
                      mentele ce au loc în România ºi în     acum Autodesk a vândut produse
La secþiunile anterioare se adaugã
                      afara ei, în domeniul nostru de       timp de mai mulþi ani pe piaþa nord-
noi capitole - acela de aplicaþii
româneºti ºi acela de training -      interes. Într-o epocã în care Internet-ul  americanã direct prin poºtã sau prin
despre care paginile revistei vor      dicteazã regulile jocului, iar faci-    telefon, iar din august 1999, prin
vorbi de la sine.              litãþile pe care le oferã sunt impresio-  Internet. Existã, evident, anumite
  De acum înainte, revista va fi     nante, accesul la informaþie nu mai     condiþii pe care se bazeazã aceastã
accesibilã nu numai prin abonament,     este un lux.Trebuie sã depãºim acea     modalitate de distribuþie, condiþii
ci ºi la chioºcurile stradale. Desigur,   mentalitate comunistã care limita      care, dintr-o anumitã perspectivã,
cei interesaþi pot consulta deja      accesul la informaþie sau o furniza cu
                                            pot fi catalogate ca dezavantaje sau
numerele anterioare ale revistei, în    un conþinut falsificat.Toate ºtirile de
                                            insuficienþe.
format electronic, în pagina de web a    interes ºi comunicatele de presã
firmei A&C International.          ajung la noi ºi se regãsesc, prelu-
                                              R: Care sunt condiþiile ce stau
                      crate, în paginile revistei.
  R: Cum este conceputã pagina                             la baza achiziþionãrii produselor
de ºtiri a revistei?              R: Legat de acest impact al       prin intermediul Internet-ului?
                      Internet-ului asupra tuturor do-
  C.D.: Avem în vedere în conti-      meniilor, ce ne puteþi spune          C.D.: În primul rând, comenzile
nuare cele mai proaspete ºi mai re-     despre amploarea pe care a luat-o      nu pot fi fãcute decât pe bazã de
levante informaþii despre eveni-      comerþul electronic ºi cum se        credit sau debit card. Pe de altã

                                                      Max aprilie
       18                                              CAD 2 0 0 0
interviuri
parte, e-Store-urile Autodesk-ului nu
pot oferi întregul volum de informaþie
                        R: Cum ar putea contribui, con-
                       cret, dealer-ii ºi reseller-ii la extin-
                                             îndeplinite toate condiþiile pentru ca
                                             produsele Autodesk sã poatã fi
ºi suport de care potenþialul utilizator   derea iniþiativei Autodesk?         achiziþionate pe aceastã cale. Existã
are nevoie pentru a decide dacã este                           câteva obstacole în calea funcþionãrii
dispus sã cumpere sau nu. Informaþi-       C.D: Un prim gen de implicare a     acestei strategii de distribuire - de la
                       fost menþionat anterior: prin asigu-    problema cãrþilor de credit pânã la
ile pe care le solicitã pot fi furnizate,
                       rarea de asistenþã profesionalã. În     aceea a taxelor vamale ºi a rede-
compensatoriu, prin e-mail sau tele-
                       plus, la sugestia Autodesk, centrele
fon. Deci, toate necesitãþile de train-                         venþelor. Toate aceste condiþii ºi
                       locale de distribuþie trebuie sã-ºi
ing, instalare, suport tehnic trebuie                          obstacole vor fi depãºite în momen-
                       adapteze propriile web-site-uri pen-
satisfãcute în continuare de special-                          tul în care România se va adapta la
                       tru ca atât beneficiarii, cât ºi utiliza-
iºtii din centrele locale de distribuþie.                        regulile Comunitãþii Europene, ceea
                       torii actuali sã fie þinuþi la curent cu
Pentru toate serviciile de consultanþã                          ce înseamnã, în principiu, dispariþia
                       prezentãrile tipurilor de produse ºi
                                             taxelor vamale ºi a redevenþelor.
profesionalã     Autodesk     îºi  de servicii oferite. Toate acestea vor
direcþioneazã utilizatorii cãtre aceste   anticipa, de fapt, momentul în care
                       fiecare distribuitor va avea instalat     R: Cum se adapteazã firma
reprezentanþe autorizate.
                       propriul e-Store.              A&C Internaþional la aceste schim-
  R: Cum sunt afectaþi dis-                              bãri?
tribuitorii ºi dealer-ii de accentu-      R: Sã ne apropiem puþin de
area acestei tendinþe de livrare a      zona europeanã. Existã vreun          C.D.: Chiar a doua zi dupã ce am
produselor prin Internet? Scade       proiect de extindere cãtre Europa      fost înºtiinþaþi cã AutoCAD poate fi
responsabilitatea lor?            a acestei iniþiative Autodesk?       comandat prin Internet, A&C Interna-
                                             tional ºi-a adaptat web-site-ul pentru
  C.D: Din contrã. În ciuda          C.D.: Sigur. Planul pentru       ca ºi utilizatorii din România sã
aparenþelor, importanþa acestora       Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa     poatã comanda produsele noastre în
este din ce în ce mai mare. O datã cu    este conturat pentru prima jumãtate
                                             acest mod. Deocamdatã sunt
aceastã expansiune a comerþului       a anului 2000, deºi în Marea Britanie
                                             disponibile astfel P.S.G.-urile, manu-
electronic, atât reseller-ii, cât ºi deal-  ºi Irlanda acesta funcþioneazã din
                       decembrie 1999. Utilizatorii din      alele de training ºi aplicaþia
er-ii vor fi cu mult mai solicitaþi pen-
                       Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa nu   AutoMax. Pentru a încuraja utiliza-
tru a oferi asistenþã potenþialilor uti-
                       pot comanda în prezent produse de      torii sã solicite produse pe aceastã
lizatori, dar ºi beneficiarilor de pro-
                       la e-Store-uri nord-americane. Ei se    cale, A&C International oferã un dis-
duse Autodesk. Ei trebuie sã-i ajute
                       vor bucura însã în curând de rezul-     count de 5% pentru fiecare
pe aceºtia sã surmonteze întreaga
                       tatele implementãrii unei reþele de     comandã. Livrarea se face contra
gamã de dificultãþi de la instalare,
                       e-Store-uri în zona lor, putând       cost, prin poºtã rapidã, direct la uti-
training pânã la suport tehnic, ceea
                       comanda de la acestea, pentru în-
ce nici un e-Store nu poate realiza.                           lizator. AutoCAD 2000 nu poate fi
                       ceput, numai produse retail.
De altfel, Autodesk a lansat, con-                            încã achiziþionat pe aceastã cale,
comitent cu evenimentul despre care                           dar atunci când se va extinde proiec-
                        R: Este inclusã ºi România în
discutam anterior ºi în raport direct                          tul în Europa, se va adãuga ºi el lis-
                       cadrul acestui plan pentru Europa,
cu acesta, un program nou -                               tei de produse disponibile prin Inter-
                       Orientul Mijlociu ºi Africa?
Autodesk Affiliated Program. Deo-                            net. Dupã cum se vede, suntem în
camdatã el vizeazã numai reseller-ii                           pas cu toate schimbãrile ºi rãspun-
                         C.D.: Comerþul prin Internet nu va
din S.U.A. ºi Canada care, prin inter-
                       ocoli România ºi nici nu trebuie sã     dem cât se poate de prompt acesto-
mediul Autodesk North American
                       rãmânem fãrã rãspuns în faþa aces-     ra.
Affiliated Program pot participa la
popularizarea acestei modalitãþi de     tei provocãri. La noi însã va dura
vânzare.                   ceva mai mult pânã când vor fi

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 19
 MecanicãMAI (Mechanical Applications Initiative),
       o soluþie integratã de proiectare mecanicã,
            conceputã de Autodesk

P
    rin MAI (Mechanical Appli-        Proiectare conceptualã -          ce au fãcut ca Mechanical Desktop sã
    cations Initiative), cele mai        modelare ºi calcul           aibã o cifrã de vânzãri de cinci ori mai
    renumite firme îºi propun        Facilitãþile de modelare ale pro-     mare decât orice alt competitor pe PC-uri.
ca, la iniþiativa Autodesk, sã dez-      dusului Mechanical Desktop sunt
volte aplicaþii în domeniul mecanic,     practic cunoscute de toþi utilizatorii      Versiunea 4 a produsului Me-
bazate pe AutoCAD ºi Mechanical        produselor Autodesk. Fiind un produs     chanical Desktop aduce 104 noi
Desktop pentru a crea o soluþie        ce îmbinã lucrul 2D cu cel 3D         funcþii ºi facilitãþi. Multe dintre acestea
integratã. Partenerii Autodesk pen-      Mechanical   Desktop   oferã  toate  sunt destinate acelor posturi de
tru aceastã iniþiativã sunt companii     mijloacele   necesare    parcurgerii   proiectare dedicate modelãrii sculelor,
prestigioase, cum ar fi: ANSYS,        etapelor de proiectare conceptualã ºi     matriþelor ºi reperelor complexe, fiind
Design Technologies International,      modelare. Trebuie sã menþionãm cã       totodatã deosebit de productive în
Cimlogic   Corporation,    Camax,    facilitãþile 2D ale produsului AutoCAD    generarea familiilor de repere. Me-
MacNeal Schwendler Corporation,        Mechanical 2000 sunt înglobate în       chanical Desktop este o excelentã ba-
Moldflow, Mechanical Dynamics,
OPEN MIND, Hitachi Zosen, Icem
Technologies.


  Produsele de proiectare mecanicã
oferite de Autodesk sunt folosite ori-
unde în lume, fiind caracterizate de o
gamã impresionantã de facilitãþi.
  Prin prezentul articol dorim ca,
fãrã a intra în detalii tehnice, sã
prezentãm acele caracteristici care
dau utilizatorilor informaþiile necesare
pentru a poziþiona produsele în cadrul
unui sistem complet, integrat, de
proiectare mecanicã.
  Cunoaºtem faptul cã eficienþa       Mechanical Desktop R4 (simboluri       zã de dezvoltare a aplicaþiilor (unelte
apare atunci când sistemul cu care      standardizate, stiluri de cotare desti-    de dezvoltare: AutoLISP,Visual LISP,
lucrãm este folosit de un grup de uti-    nate proiectãrii mecanice, poziþionare    ActiveX, ObjectARX, MCAD API) total
lizatori, fiecare dintre aceºtia fiind spe-  automatã a reperelor în ansamblu,       compatibile, ce lucreazã integrat în
cializat pe o anumitã zonã a proiectãrii   tabele de componenþã, formate de       mediul de proiectare al Mechanical
mecanice, astfel încât compatibilitatea    desen etc.), alãturi de toate comenzile    Desktop.
ºi flexibilitatea de lucru sã fie o carac-  AutoCAD 2000.                  Este de asemenea foarte impor-
teristicã a tuturor componentelor sis-      Facilitãþile de modelare, parame-     tant pentru utilizatori faptul cã pos-
temului de proiectare asistatã.        trizarea ºi viteza de lucru sunt avantajele  turile de lucru specializate într-un anu-

                                                         Max aprilie
       20                                                 CAD 2 0 0 0
                                                       Mecanicãmit domeniu de proiectare pot opta
pentru module specializate.
  Compania germanã SPI - membrã
a MAI - oferã produse specializate în
proiectare de repere din tablã. Aces-
tea sunt: SPI Sheetmetal AutoCAD
2000 ºi SPI Sheetmetal Desktop 4.
  Apãrutã în cel mai scurt timp dupã
MDT 4, SPI - Sheetmetal Desktop 4.0
                      proiectare mecanicã ºi analizã cu ele-   ºi Mechanical Desktop R4. Trebuie
este cea mai bunã aplicaþie MAI -
                      ment finit din Israel, compania fiind   subliniatã însã compatibilitatea totalã
bazatã pe operaþii, proiectare para-
                      membrã a MAI. MoldCreator pune la     între linia de produse de proiectare ºi
metricã ºi desfãºurare de repere ºi
                      dispoziþia proiectantului, la nivel de   cele de vizualizare.
ansambluri complexe din tablã - inte-
gratã 100% cu Mechanical Desktop.     repere parametrizate (3D - entitãþi
Datoritã acestei integrãri sunt posibile  MDT R4), cataloagele de componente             Analizã
modificãrile de parametri, atât în     pentru  matriþe  DME,   HASCO,     Dupã etapa de modelare a sis-
MDT, cât ºi cu funcþiile corespunzã-    NATIONAL, RABOURDIN etc. Cum        temelor mecanice intervin problemele
toare SPI - Sheetmetal Desktop.      crearea ansamblului unei matriþe      legate de buna funcþionare a acesto-
  Multe posturi de modelare proiec-    folosind aceste cataloage devine o     ra. În mod normal, facilitãþile modulu-
                      problemã simplã, proiectantul are timp   lui de asamblare din Mechanical
                      suficient pentru a se concentra asupra   Desktop R4 permit analizarea ansam-
                      geometriei  pãrþilor  active  ale
                                           blurilor din punct de vedere al geome-
                      matriþelor.
                                           triei (analiza gradelor de libertate a
                       Flexibilitatea lucrului în etapa de
                                           reperelor, analiza coliziunilor ºi inter-
                      concepþie ºi modelare este datoratã    ferenþelor între repere, analiza dis-
                      faptului cã Mechanical Desktop R4     tanþelor - distanþe minime etc.). Pro-
                      genereazã automat desenele de exe-
                      cuþie asociative pentru modelele 3D.

teazã repere ce se supun acestui        Vizualizarea proiectelor
domeniu, utilizarea unui astfel de pro-
                       AutoCAD 2000, produsul pe baza
dus devenind o necesitate.
                      cãruia sunt dezvoltate toate aplicaþiile
                      de proiectare mecanicã menþionate,
   Pentru utilizatorii de Mechanical
                      înglobeazã un modul foarte perfor-
Desktop a cãror activitate principalã
                      mant de vizualizare. Imaginile fotore-
este proiectarea matriþelor, produsul
                      alistice ce pot fi obþinute cu acest
companiei R&B Ltd., numit Mold-
                      modul pot completa proiectele, pentru
Creator, este un instrument foarte pu-
ternic. R&B Ltd. este prescurtarea de   o mai bunã prezentare a acestora.
la Regba Kal & BERCOM, unde          Utilizatorii de AutoCAD cunosc
Regba Kal este cel mai mare pro-      probabil produsele Autodesk 3D Stu-
ducãtor de matriþe din Israel, iar Ber-  dio Max ºi 3D Studio VIZ ºi posibi-
com cel mai mare furnizor de soluþii de  litatea acestora de "a da viaþã"
                      proiectelor realizate cu AutoCAD 2000

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                               21
 Mecanicãdusele oferite de Mechanical Applica-                            aceluiaºi model, datoritã posibilitãþii
tions Initiative extind aria de analize                           de a lucra cu mai multe proiecte de
ce pot fi aplicate modelelor.                                analizã deschise concomitent.
  Design Technologies International,                              Linia produselor MOLDFLOW -
o Divizie a companiei Mechanical                               companie membrã a MAI - este
Dynamics - lider mondial al produse-                             cunoscutã oriunde în lume ºi lucreazã
lor de simulare ºi analizã cinematicã ºi                           pe multiple platforme de proiectare
dinamicã, membrã a MAI - dezvoltã                              asistatã, fiind folosite pentru analiza
pentru AutoCAD ºi MDT aplicaþii ce
                                               curgerii în matriþe. Aceste produse se
acoperã în totalitate necesitãþile uti-       Compania ANSYS - lider mondial     adreseazã utilizatorilor specializaþi în
lizatorilor pentru aceste tipuri de ana-
                        al aplicaþiilor de analizã cu element    proiectarea ºi producþia de matriþe de
lize. Este important de subliniat faptul
                        finit - oferã utilizatorilor de Mechanical  injecþie pentru repere din material
cã, în cazul acestor analize, inte-
                        Desktop un produs de validare        plastic ºi sunt integrate în Mechanical
grarea aplicaþiei Dynamic Designer
                        mecanicã, perfect integrat în mediul     Desktop.
permite  realizarea  simulãrilor    în
                        de modelare DesignSpace. Fãrã a fi
AutoCAD 2000 sau MDT R4. Datele
                        un expert în analize cu element finit,
de asamblare din MDT sunt folosite ca
                        orice utilizator poate rãspunde cu
date de intrare pentru realizarea ana-
                        DesignSpace la urmãtoarele întrebãri:
lizelor cinematice ºi dinamice.
                        1)este reperul proiectat suficient de
                        rezistent ?, 2) cum va vibra?, 3) cum
                        va rezista temperaturilor de lucru ?
                        Aplicaþia este un instrument foarte
                        puternic ºi pentru faza de concepþie.
                        Se caracterizeazã prin faptul cã
                        foloseºte din plin parametrizarea MDT           Fabricaþie
                        R4 pentru a oferi utilizatorului date      Nu putem vorbi de un sistem per-
                        asupra  mai  multor  variante  ale  formant de proiectare asistatã, dacã


 MoldCreator / R&B Ltd.
 Cu MoldCreator crearea ansamblului
     unei matriþe este
  o problemã rezolvatã
  Acum aveþi toate reperele standard 3D : plãci, coloane,
 ºuruburi, locaºuri ºi multe altele direct din cataloagele de
  marcã: DME, HASCO, RABOURDIN, EOC, STRACK etc.

          Distribuit de A&C International                                                         Max aprilie
       22                                                  CAD 2 0 0 0
                                                      Mecanicãacesta nu este completat cu produse    de Autodesk se numãrã BMW, Philips,    folosite de întreaga echipã.
pentru generarea programelor pentru    Goodyear, Mannesmann-Demag En-         Nu putem vorbi de un sistem per-
comandã numericã. De altfel, unul din-   gineering, Krupp, Siemens AG Bre-     formant de proiectare ºi manufac-
tre avantajele majore ale lucrului 3D   men, Faber-Castel Gmbh, General      turare gândindu-ne la un singur post
este chiar acesta: posibilitatea generã-  Electric, Pacific Coast Technologies,   de lucru (un singur utilizator), având
rii programelor de comandã numericã    Bombardier Completion Centre Inc.,     toate produsele instalate. Perfor-
pentru fabricarea reperelor modelate.   Hyundai, Toyota Astra, Lancome,      manþele unei echipe depind în mare
                                           mãsurã de funcþionalitatea sistemului
                                           de proiectare ºi, de aceea, reþeaua de
                                           staþii de lucru, perifericele au un rol
                                           foarte important.
                                             Pe lângã excelentul raport calitate/
                                           preþ, produsele prezentate sunt ca -
                                           racterizate de o compatibilitate totalã
                                           cu sistemele hardware dedicate
                                           proiectãrii (scannere, plottere, tablete
                                           grafice).
                                             Toate produsele prezentate pot
                                           lucra în reþea, au puternice facilitãþi
                                           pentru Internet ºi formeazã împreunã
                                           un sistem deschis (transfer de infor-
                                           maþie cu alte sisteme de proiectare
                                           asistatã), ce poate fi uºor completat ºi
                                           extins.
                                             Soluþii performante pentru scanare
                                           ºi vectorizare, administrarea docu-
                                           mentelor tehnice, ambele sunt dez-
                                           voltate în strânsã legãturã cu pro-
                                           dusele Autodesk ºi vin sã întregeascã
                                           funcþionalitãþile sistemelor prezentate.
  Compania germanã OPEN MIND -      DaimlerChrysler, Freemont Plastics,
membrã a MAI - oferã utilizatorilor de   Litton Electronics, Tycos ºi multe                 Branko Boor,
AutoCAD ºi Mechanical Desktop pro-     altele.                             MCAD Manager
duse software pentru comandã nu-
mericã pentru maºini cu prelucrãri 2-3    Caracteristici comune,
axe, cu opþiune de 4 axe prin indexare   implementare, mod de lucru
ºi module pentru 5 axe simultane.       Pentru implementarea unui sistem
Compatibilitatea totalã ºi integrarea cu  complex, funcþional, de proiectare ºi
AutoCAD 2000 ºi Mechanical Desktop     manufacturare, este absolut necesar
a produselor hyperWORK (prelucrãri     ca elementele acestuia sã lucreze
                                            Pentru detalii ºi informaþii suplimenta-
2-2.5 axe), hyperCUT (tãiere cu fir 2-4  împreunã într-un mod unitar. Uti-
                                            re asupra produselor prezentate vã
axe) ºi hyperMILL (2.5 - 4 axe) R4     lizatorii acestor sisteme ºtiu cã pro-   puteþi   adresa     la   A&C
este garanþia realizãrii unor prelucrãri  ductivitatea vine atunci când lucrul se   INTERNATIONAL S.A., distribuitorul
de calitate.                desfãºoarã în echipã, fiecare membru    acestor produse în România,
  Printre firmele importante care au   al acesteia fiind specializat în anumite  tel: 250 5315, fax: 250 7774.
adoptat soluþia oferitã de MAI propusã   produse, iar rezultatele fiecãruia sunt

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                               23
 GIS

                   Alegeri online cu
                 MapGuide
  n ultimii ani, procesele electorale   scripþiilor, precum ºi pentru împãrþirea   voltate aplicaþii în scopul stabilirii reg-

Î din mai multe þãri ale lumii au bene-
  ficiat de suportul Autodesk la nivelul
circulaþiei informaþiilor pe parcursul
                      teritoriului în districte, respectând anu-
                      mite criterii. De exemplu, nici un alegã-
                      tor nu trebuia sã cãlãtoreascã mai mult
                                             ulilor de delimitare geograficã ºi pentru
                                             a putea plota porþiuni specifice din
                                             hartã (de pildã zonele care sunt
desfãºurãrii scrutinelor.          de 10 km pânã la cea mai apropiatã      arondate aceloraºi secþii de votare).
   În 1994, cu ocazia primelor alegeri  secþie de votare, între el ºi secþie nu      A urmat un miracol, dacã luãm în
democratice din Africa de Sud ,       trebuiau sã se interpunã obstacole      considerare tehnologiile implicate,
cetãþenii cu drept de vot se puteau     (râuri care nu pot fi traversate sau     efortul uman depus, volumul imens de
prezenta la orice circumscripþie pentru   masive muntoase) etc.            informaþie colectat timp de un an, apoi
a-ºi depune votul. În acel moment era      Informaþiile geografice ºi demo-    inventariat cu acurateþe timp de
singura opþiune posibilã. În 1999 a     grafice au fost cheia în acest proces, ºi  aproape 6 luni. Ca rezultat, toþi cei 22
devenit însã evident faptul cã trebuia   trebuie spus cã, în cea mai mare       milioane de cetãþeni cu drept de vot au
pus la punct un sistem prin care alegã-   parte, a fost necesarã colectarea lor    fost încadraþi în aproximativ 15000 cir-
torii sã nu poatã vota decât o singurã   de la zero. La începutul proiectului,    cumscripþii electorale. Întreaga acþiune
datã. Pentru ca acest lucru sã devinã    pentru mai mult de 6,5 milioane de      a luat sfârºit în noiembrie 1998.
posibil, era necesar ca toþi cei 22 mi-   parcele nu exista o reprezentare digi-
lioane de alegãtori sã aparþinã       talã; practic acestea nu erau car-        Sã vedem însã cum a fost folosit
geografic numai anumitor circum-      tografiate. Doar câteva primãrii dis-    MapGuide în procesele electorale ale
scripþii. Aceasta pãrea o experienþã    puneau de aceste date în format GIS,     câtorva state europene. Sute sau mii
descurajantã, fiind cunoscut faptul cã   în timp ce majoritatea foloseau hãrþi pe   de cetãþeni din Olanda, Ungaria,
Africa de Sud deþine o populaþie activã   suport tipãrit; multe dintre suprafeþe    Cehoslovacia ºi, cel mai recent, din
formatã mai ales din emigranþi care     (mai ales cele pe care se aflau       Scoþia, au putut urmãri desfãºurarea
locuiesc în domicilii neoficiale.      taberele ilegale de emigranþi), trebuiau   alegerilor din circumscripþiile proprii,
   În iunie 1997, Comisia Electoralã   fotografiate, apoi prelucrate cu scopul   accesând pur ºi simplu Internet-ul.
Independentã - care coordona, printre    de a fi reprezentate în hãrþi.        Software-ul care a jucat un rol cheie în
altele, douã departamente guverna-        Toate datele necesare au fost cap-   aceste competiþii electorale a fost
mentale - a demarat procesul de       turate de cãtre Fundaþia de Consul-     Autodesk MapGuide. Cu ajutorul aces-
colectare ºi cartografiere a informaþiei  tanþã sud-africanã. Cu ajutorul pro-     tuia, presa sau institutele de cercetare
necesare pentru amplasarea circum-     dusului Autodesk World au fost dez-     au putut avea la dispoziþie hãrþi pline                                              ER Mapper
                                               Producþie de hãrþi, prezentãri 3D,
                                               medii pentru ortorectificare, medii
                                               pentru trasare curbe de nivel,
                                               mozaic de imagini, comprimare de
                                               date, geocodare, analize spaþiale,
                                               conversie raster-vector, clasificãri
                                               de terenuri, procesãri radar.


    Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

                                                        Max aprilie
       24                                                CAD 2 0 0 0
                                                              GISde informaþie utilã ºi actualã. Cu ade-    ces, fiind achiziþionatã ulterior de Ofici-
vãrat revoluþionar la acest soft este     ul Guvernamental Ceh de Statisticã.
                                              AMP transformã proiecte
faptul cã informaþia este pusã la dis-
                         Ungaria                  de sãptamâni în sarcini
poziþie în mod interactiv ºi instantaneu.
                         Cetãþenii maghiari au fost ºi ei be -     de cinci minute!
Alegãtorii trebuie sã aibã la dispoziþie
                       neficiarii soluþiei GIS de la Autodesk.
informaþie de ultimã orã ºi mai ales     Un institut maghiar - Hungary's Gallup      Regiunea Ottawa din Canada a
nepãrtinitoare, ceea ce prin filiera     Institute - a descoperit ºi apreciat     fãcut primii paºi în adoptarea ino-
administraþiei sau prin media se obþine    potenþialul   pachetului  Autodesk
                                              vaþiilor tehnologice în cadrul admi-
mai greu. Avantajul alegãtorului care     MapGuide, instalarea facilã, integrarea
                                              nistraþiei locale, prin implementarea
acceseazã Internet-ul constã mai       uºoarã a datelor, precum ºi
                                              de software din seria AMP (Autodesk
ales în faptul cã devine indepen-       vizualizarea în câteva minute a hãrþilor
                                              Municipal Partnership).
dent de întreaga propagandã de        ºi datelor statistice.
                                                Prezentat în septembrie 1999,
presã, putând lua o decizie bazatã
                         Scoþia                  AMP este prima soluþie "enterprise"
pe evenimentele concrete din
                         În alegerile din Scoþia din 1999,     IT de la Autodesk destinatã munici-
secþiile de votare. Electoratul are
                       scoþienii au putut accesa informaþie     palitãþilor. Aceastã soluþie a fost dez-
dreptul de a obþine orice informaþie,
                       similarã vizitând un site dezvoltat pen-   voltatã în urma constatãrii faptului
pentru a decide mai uºor asupra
                       tru un cotidian central, folosind, de     cã, în multe administraþii locale,
votului sãu.
                       asemenea, MapGuide. Sistemul elec-      implementarea GIS se petrece încet,
                       toral scoþian este nou ºi puþin cunoscut   dezacordul dintre numãrul mare de
   Olanda                  pentru majoritatea electoratului, astfel   aplicaþii cerute ºi realitatea con-
   La alegerile generale din Olanda,    încât acest site a fost receptat ca o     strângerilor bugetare punând multe
un web-site bazat pe MapGuide - dez-     sursã credibilã ºi independentã de
voltat de trei parteneri: un cotidian                            organizaþii în imposibilitatea de a
                       informare de cãtre oamenii care aveau
naþional, un Autodesk System Centre                             face faþã unei serii considerabile de
                       de formulat întrebãri despre acest sis-
ºi un dezvoltator de GIS - a fost sin-                           probleme. Prin urmare, în clipa de
                       tem.
gurul site care a oferit hãrþi interactive.                         faþã, administraþiile au nevoie de mai
Site-ul a avut peste 100.000 de vizita-                           mult decât tehnologie GIS tradiþio -
                         Accesul din ce în ce mai lãrgit la
tori, dintre care 40% l-au accesat pen-                           nalã: au nevoie de soluþii complete
                       Internet, face ca tehnologiile GIS, pu -
tru o duratã mai mare de 10 minute.                             în care componenta spaþialã joacã
                       ternice ºi sofisticate - cum este de
Prin aceastã metodã, cetãþenii din                             un rol fundamental. Este motivul pentru
Olanda au putut obþine informaþii       pildã Autodesk MapGuide - sã poatã fi
                       accesibile oricãrei persoane care       care AMP a fost proiectat în strânsã
despre scrutin chiar înaintea guvernu-
                       deþine un PC standard. Se poate        colaborare cu partenerii din adminis-
lui.
                       observa deja efectul pe care aceastã     traþii, bazându-se pe problemele
                       tehnologie îl are asupra proceselor      reale cu care aceºtia se confruntã.
  Republica Cehã
  Înainte de alegerile din iunie 1998,   electorale: acestea câºtigã o nouã        Beneficiarii canadieni au declarat
s-a construit un site special, prin vi -   dimensiune, fiecare cetãþean putând      cã implementarea AMP a condus la
zitarea cãruia alegãtorii au putut avea    lua decizia de vot în urma unei infor-    rezolvarea în numai cinci minute a
acces la rezultatele alegerilor din      mãri adecvate.                unor proiecte care durau sãptãmâni.
scrutinul precedent (1996), precum ºi       Prin intermediul mass-media avem
                                              Succesul implementãrii soluþiei AMP
la date economice ºi de recensãmânt      acces la hãrþi cu rezultate electorale,
                       însã cei care decid asupra aspectelor     în Ottawa - care înglobeazã 12
care aveau legãturã cu acestea. În
timpul alegerilor din 1998, au fost      ce urmeazã sã fie fãcute publice sunt     administraþii locale - a atras atenþia
adãugate noi rezultate, în cadrul unui    editorii. Cu Autodesk MapGuide însã,     altor municipalitãþi, printre ele
proiect pregãtit de Autodesk în colabo-    alegãtorii vor putea ei înºiºi sã decidã   numãrându-se Windsor, Ontario,
rare cu un provider de Internet ºi cu     asupra datelor pe care sã le consulte:    Vancouver, Columbia Britanicã ºi
Agenþia Cehã de Presã. Examinând       ce ºi cum sã vadã.
                                              þinutul Pinellas, Florida, toate fiind în
rezultatele combinate, cehii au putut
                                 Luminiþa Popescu,     curs de implementare a acestei
avea o vedere din interior asupra fac-
torilor care au influenþat alegerile.                 GIS Manager     soluþii valoroase.
Aceastã soluþie s-a dovedit a fi un suc-

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  25
 GIS
                                    Autodesk MapGuide Viewer - este o aplicaþie de tip
        GIS ºi Internet la Autodesk
                                  client, proiectatã pentru Netscape Navigator ºi Microsoft
                                  Internet Explorer ºi destinatã vizualizãrii datelor. Funcþional-
   Autodesk considerã tehnologiile Internet ca fiind cheia în
                                  itãþile sale pot fi extinse cu ajutorul programãrii în Java, Java
geoinformaticã în anii urmãtori. Pornind de la aceastã idee,
Autodesk a creat tehnologii incitante, care sã permitã publi-    Script sau ActiveX.
carea datelor GIS prin Internet ºi intranet, dând posibilitatea     Modul în care apar datele - sau,        cu alte cuvinte,
utilizatorilor sã acceseze date geografice cu un simplu Web     reprezentarea graficã a acestora - se realizeazã cu ajutorul
browser standard, fie acesta Netscape Navigator sau         lui MapGuide Author.      Acesta construieºte practic docu-
Microsoft Internet Explorer. Prin familia de produse GIS de la   mente "inteligente" cu ajutorul unei interfeþe grafice pri-
Autodesk, utilizatorii pot distribui în mod eficient informaþii   etenoase. Aceste documente conþin informaþii despre para-
GIS în cadrul organizaþiei din care fac parte sau direct pe
                                  metrii de vizualizare (tip de linie, culoare, scarã etc.) precum
Web, sub formã de hãrþi "inteligente".
                                             ºi despre pointerii existenþi în bazele de
                                             date ataºate entitãþilor grafice. Nu trebuie

       Autodesk MapGuide                             sã fii expert în programare pentru a defini
                                             modul de apariþie al unei hãrþi: cu aceastã
                                             aplicaþie desenezi pur ºi simplu harta     ºi,
                                             ulterior, o salvezi. ªi alte sisteme au încer-
                                             cat aceastã abordare, dar nici unul nu s-a
                                    Date raster
                                             dovedit a fi atât de interactiv ca MapGuide.


                                               Când utilizatorul doreºte sã facã o acþi-
             Web
             Web
            Browser                              une (zoom, interogare etc.) cererea lui este
            Browser
                                             preluatã de Web server, care o transmite lui
                                    Date vector
                                             Autodesk    MapGuide    Server.   Acesta
                                             selecteazã bazele de date din care extrage
                                             informaþia utilã pentru a întocmi rãspunsul la ce-
                                             rerea utilizatorului. Practic, MapGuide Serv-
                         Autodesk
                         Autodesk       Date atribut   er colecteazã informaþiile care compun
              Web Server
              Web Server      MapGuide
                         MapGuide                rãspunsul la interogare ºi    transmite acest
                         Server
                         Server
                                             rãspuns sub formã de raport tabular sau hartã la
                                             Web server; acesta din urmã îl pune la dispo-
  Aspectele care conteazã cel mai mult, atât în sectorul pri-
                                  ziþia utilizatorilor prin Web browser.
vat, cât ºi în administraþii, sunt: sã implementezi rapid un sis-
                                    Ar mai fi de spus doar cã MapGuide Server deþine, printre altele,
tem prin care sã poþi accesa date geografice, iar datele pe
                                  ºi arhitecturã multithread, deci poate redistribui operaþii mai multor
care le administrezi sã fie "la zi".
  Autodesk MapGuide este proiectat astfel încât datele GIS    procesoare. În acelaºi timp, MapGuide Server poate rula pe acelaºi
sunt disponibile oricui are la dispoziþie Windows ºi, desigur,   server ºi distribui automat interogãri provenite de la MapGuide View-
acces la Internet.                         ers, altor servere MapGuide.
      Your success is the
                                                           Max aprilie
       26                                                   CAD 2 0 0 0
                                                                       GIS   Condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã                     Soluþia: Autodesk MapGuide!
      soluþiile GIS pentru Internet
                                        Autodesk MapGuide îndeplineºte toate cele patru cerinþe
   1. Sã deþinã suport pentru standarde Internet pentru transferul   enunþate mai sus, arhitectura lui permiþând administrarea ºi publi-
 de date: TCP/IP ca protocol de reþea, HTTP pentru transferul de      carea datelor geografice într-o manierã idealã.
 fiºiere, HTML pentru prezentare ºi integrare, aplicaþiile sã poatã fi     Autodesk MapGuide se concentreazã pe publicarea ºi dis-
 extinse folosind Java, ActiveX etc. Browserele sunt aplicaþiile stan-   tribuirea datelor, sau, cu alte cuvinte, pe COMUNICARE. MapGuide
 dard care constituie baza acestor soluþii. Mecanismele prin care se    ºi-a câºtigat deja suportul ºi entuziasmul întregii comunitãþi de dez-
 asigurã accesul utilizatorilor la date trebuie sã fie foarte securizat,
                                      voltatori de aplicaþii de GIS pentru Internet. Ca rezultat, programul
 de aceea este foarte importantã folosirea acestor standarde.
                                      este astãzi folosit cu succes de mii de programatori din toatã lumea.
    2. Aplicaþiile trebuie sã suporte aºa numita "distributed compu-     Autodesk MapGuide face pentru prima oarã posibil accesul inter-
 ting power", care sã permitã procesãri atât la nivel de client, cât ºi  activ la documente vectoriale prin Internet ºi reþele intranet. Cu
 la nivel de server. Se practicã încãrcarea mai redusã a serverului ºi   Netscape Navigator ºi Microsoft Internet Explorer, utilizatorii din
 utilizarea eficientã a resurselor clientului. Ca o re-          întreaga lume, în orice numãr, au acces rapid la date geografice vec-
 gulã, mulþi producãtori remit anumite funcþii                  toriale, putând sã vizualizeze ºi sã analizeze date inteligente în
 atât pentru server, cât ºi pentru client. Cu                     format raster ºi vector. Obiectele geografice pot fi vizualizate
 cât implementarea acestui sistem este                          la scara doritã, iar conþinutul hãrþii poate fi controlat cu
 mai inteligentã, cu atât rata de trans-                           ajutorul unei legende automate. Autodesk MapGuide
 fer a informaþiilor în reþea este                               foloseºte vizualizãri dinamice, care permit
 îmbunãtãþitã ºi cresc perfor-                                  reprezentarea continuã a datelor geografice ºi
 manþele în accesarea simultanã                                  atributelor. Sunt disponibile funcþii specifice GIS
 a datelor de cãtre mai mulþi uti-
                                                  pentru interogãri spaþiale, creare de buffer etc.
 lizatori. Sunt necesare docu-
 mente (a se înþelege hãrþi)                                    Se pot dezvolta aplicaþii folosind Java sau
 întocmite "inteligent", pentru a                                  Active-X, fiind disponibile mai mult de 175 de
 putea fi accesate interactiv,                                    funcþii specifice. Pentru atribute, se pot folosi
 pentru a putea accesa obiecte                                    Access, SQL-Server, Oracle sau ODBC. Mai
 individuale aparþinând acestor                                   mult, cu Autodesk MapGuide se pot defini ri-
 hãrþi ºi pentru a le putea ana -                                  guros reprezentãri tematice ale obiectelor
 liza. Un alt aspect important                                   geografice, apoi controla cu ajutorul legendelor.
 este necesitatea de a folosi ser-                                 Autodesk MapGuide deþine suport pentru o vari-
 vere distribuite ºi de a le putea                                etate de formate printre care ESRI ARC-INFO
 interoga simultan. Arhitectura dis-                              Coverages, ArcView SHP, MapInfo MIF-MID, Micro-
 tribuitã permite compunerea unei                               station DGN ºi Atlas GIS BNA. Este posibil exportul în
 hãrþi din obiecte provenind de pe
                                              format SDF, atât din AutoCAD Map 2000, cât ºi din
 layere diferite, acestea provenind, la
                                            Autodesk World 2.5.
 rândul lor, din servere diferite.

   3. Trebuie sã foloseascã infrastructura deja exis-
 tentã (echipamente hardware, reþele, software, know-how) la
 standardele cele mai actuale. Datã fiind rãspândirea pro-
 duselor Microsoft (sisteme de operare, browsere), aceste
 tehnologii trebuie luate în considerare, compatibilitatea fiind
 absolut necesarã.

   4. Documente "inteligente". Un document inteligent poate fi
 un fiºier sau o hartã. Acest fiºier "ºtie" care informaþie poate fi
 procesatã local, la nivel de client, fãrã a fi necesarã interogarea
 server-ului. Informaþia în cauzã include parametrii de securitate,
 proprietãþile layerelor, conexiunile serverului, cheile primare pen-
 tru datele atribut, regulile de comportament etc. Pânã acum,
 folosirea Internetului pentru GIS era limitatã mai ales de timpii
 mari de rãspuns, datoraþi calitãþii softurilor existente pe piaþã.
 Rezultatele interogãrilor erau formate raster, iar pe acest tip de
 format nu se pot interoga interactiv obiectele geografice. În con-
 secinþã, pentru a putea folosi Internetul în GIS, sunt necesare
 hãrþi "inteligente", în format vector.
measure of ours!
     Max aprilie
     CAD 2 0 0 0                                                         27
Yo u r s u c c e s s i s t h e m e a s u r e o f o u r s !


               Soluþie integratã

                              GIS
                AutoCAD Ma p 2000       Autodesk MapGuide       Autodesk World
                                Comunicare Internet /
                   Creare hãrþi                     Integrare ºi analizã date
                                  Intranet
                                       GTCO CalComp, Mutoh,
                                             Wacom
                                        Ta b l e t e d i g i t i z o a r e
                   Nikon
                   staþii totale ºi theodolite                    Hewlett-Packard, Mutoh               Contex
                         Plotter                  Scanner
                 Echipamentele hardware pot fi achiziþionate în
                                leasing!

    VIZITAÞI PAGINA           http://www.acintl.ro
    VIZITAÞI PAGINA NOASTRÃ DE WEB http://www.acintl.ro
       DEPARTAMENTUL       Tel:
INFORMAÞII LA DEPARTAMENTUL VÂNZARI Tel: +1 2505315; Fax: +1 2507774,
            e-mail: office@acintl.ro
                                                               GIS


                    Stereo 70
                       în familia de produse
                 GIS de la Autodesk

S
     copul principal al acestor rân-   metrice ºi cartografice necesare        diane ºi paralele care se obþin din
     duri este de a da rãspunsul     economiei naþionale se executã în        proiectarea punctelor de pe sferã pe
     clar la o întrebare care se aflã   proiecþie stereograficã - 1970 ºi sis-     plan. Fiecare sistem de coordonate
(pe bunã dreptate) pe buzele tuturor     tem de coordonate cu plan de refe-       foloseºte un model matematic propriu
utilizatorilor  de   produse   GIS   rinþã Marea Neagrã").              pentru a realiza acestã reprezentare.
Autodesk: poate fi definit Stereo 70 în      Orice aplicaþie GIS debuteazã          Combinând date provenind din sis-
AutoCAD Map ºi AutoCAD Land          firesc cu operaþia de georeferenþiere -     teme de coordonate diferite, se vor
Development Desktop? Rãspunsul        adicã poziþionarea corectã a tuturor      obþine rezultate incompatibile ºi
este DA.                   entitãþilor reprezentate din punct de      imprecise. AutoCAD Land Develop-
   "Stereo 70" este o prescurtare      vedere geodezic ºi cartografic. ªtim      ment Desktop permite combinarea
folositã în limbajul cotidian pentru     cu toþii cã suprafaþa terestrã aproxi-     hãrþilor create cu sisteme de coordo-
                                               nate diferite, prin aducerea acestora
desemnarea sistemului proiecþiei       mativ sfericã trebuie transpusã în plan
                                               într-un sistem de coordonate unic.
stereografice, definitã in 1970 ºi adop-   cât mai fidel sau, altfel spus, cu distor-
                                                 În cele ce urmeazã am explicat
tatã în 1971, prin decretul 305, pentru    siuni minime ºi cã aceasta este princi-     modul de definire a sistemului de
întreg teritoriul României (în articolul 5  pala problemã cu care se confruntã       coordonate STEREO 70 pentru pro-
al acelui decret se spunea cã         dintotdeauna cartografii. Sistemele de     dusul AutoCAD Land Development
"lucrãrile geodezice, topofotogram-      proiecþie sunt de fapt reþele de meri-     Desktop. Pe cei interesaþi sã defi-
     AutoCAD MAP                                           Autodesk World
    Soluþie profesionalã de                                  Sistem flexibil ºi deschis destinat
      producþie a hãrþilor                                  accesului, integrãrii ºi gestiunii
   destinatã creãrii, întreþinerii ºi
                                                  datelor georeferite. Acceseazã,
 comunicãrii informaþiilor conþinute în
                                                        editeazã,
seturi de date GIS. Oferã o combinaþie
  unicã între mediul de desenare                                integreazã, analizeazã ºi prezintã
  AutoCAD ºi acurateþea lucrului în                               separat sau simultan seturi de date
dublã precizie, suportul pentru diferite                            geografice (date spaþiale) - în formate
 tipuri ºi formate de fiºiere de date                               GIS sau CAD - ºi date atribut
   geografice - raster ºi vector -                                     (descriptive).
        ºi funcþiile esenþiale
       de analizã GIS             Autodesk MapGuide
               Aplicaþie destinatã publicãrii ºi distribuþiei hãrþilor prin intranet ºi Internet.


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                   29
 GISneascã acest sistem în AutoCAD                               Dacã selectãm Non-geodetic, în
Map îi informãm cã procedura este                             câmpul Ellipsoid va trebui sã alegem
aproximativ identicã, dar, pentru a fi                           elipsoidul Krasovski. Când alegem
pe deplin siguri de reuºitã, îi invitãm
                                              Geodetic ºi când Non-geodetic?
sã viziteze site-ul nostru la adresa
www. acintl.ro.                                      Alegem Geodetic atunci când este
   Pentru definirea ºi utilizarea sis-                          previzibilã necesitatea transformãrii
temului de coordonate al proiecþiei                            datelor într-un sistem de coordonate
stereografice 1970 în ALDD trebuie sã                           definit cu ajutorul unui alt datum (de
se cunoascã principalii parametri care                           exemplu, în sistemul proiecþiei UTM
definesc aceastã proiecþie:
                                              care este definit pe WGS 84).
   - coordonatele geografice ale polu-      3. Apãsând butonul New din fe-
lui proiecþiei:                 reastra Coordinate System Cate-
   ϕ = 46o                                          5. Se trece pe pagina Projection.
                        gory Manager, este afiºatã fereastra
   λ = 25o                                        În câmpul Projection se selecteazã
   - coordonatele rectangulare ale      New Category. În câmpul Category
                                              Oblique Stereographic. În zona False
polului proiecþiei (false easting, false    Name se introduce numele noii cate-
                                              Origin se completeazã cu 500.000
northing):                   gorii. Pentru moment, în aceastã cate-
                                              atât câmpul Northing, cât ºi Easting.
   X = 500 000                gorie nu se gãseºte nici un sistem de
   Y = 500 000                                      În zona Projection Parameters se
                        coordonate. Se apasã succesiv
   - coeficientul de scarã:          butoanele OK ºi Close.           introduc 46d’0.00’’ la Origin Latitude,
   c = 0,99975                                      25d’0.00’’ la Origin Longitude º i
   - orientarea axelor de coordonate:                          0.99975 la Scale Reduction.
                          4. În fereastra Global Coordinate
x cu sensul pozitiv cãtre Nord, y cãtre                            6. Se închid toate ferestrele
est                       System Manager se apasã butonul
                        Define ºi este afiºatã fereastra      apãsând OK sau Close.
   - elipsoidul folosit în calculul proiec-
þiei: Krasovski.                Define Global Coordinate System.        În concluzie, AutoCAD Land
   Cunoscând aceste date, se poate      În câmpul Code se introduce un nume
trece la definirea sistemului de coor-     generic prin care va fi identificat noul
donate.
                        sistem de coordonate (de exemplu,
  1. Din meniul Map se selecteazã       Stereo 70), iar în câmpul Units se
Tools/Define Global Coordinate Sys-       selecteazã Meter. Chiar dacã numele
tem.                      introdus la Code este foarte sugestiv,
                        este bine ca la Description sã se
  2. În fereastra Global Coordinate
System Manager se apasã butonul
Category Manager (pentru a regãsi
mai uºor sistemul de coordonate nou
definit, îl vom plasa într-o categorie pe
care o vom denumi sugestiv România).                            Development Desktop conþine toate
Categoriile sunt unitãþi logice folosite                          instrumentele necesare definirii unei
pentru a grupa sisteme de coordonate                            game largi de sisteme de coordonate
cu trãsãturi comune (de exemplu,                              (pentru cei interesaþi punem la dispo-
toate sistemele de coordonate folosite                           ziþie metodologia de implementare
pentru teritoriul României).
                                              pentru Gauss 35).

                        introducã totuºi câteva cuvinte. La
                                                      Lt. Ing. Ion Nedelcu,
                        alegerea tipului sistemului de coordo-
                        nate (Coordinate System Type),       Cercetãtor ªtiinþific la A.C.T.T.M.
                        existã douã posibilitãþi: Geodetic sau
                        Non-geodetic. Dacã vom selecta       Pentru relaþii suplimentare contactaþi
                        Geodetic, va trebui sã optãm pentru    A&C International, tel. 250 53 15,
                        un datum care sã fie definit pe elip-   fax. 250 77 74, e-mail: office@acintl.ro
                        soidul Krasovski (S42 sau Pulkovo).

                                                        Max aprilie
        30                                                CAD 2 0 0 0
                                        Arhitecturã
                                     Construcþii / Infrastructurã


         AutoCAD
        Land Development
                                 Desktop 2.0
Construit pe platforma AutoCAD 2000, AutoCAD Land Development
Desktop 2.0 (LDD 2.0) este ultima versiune a programului de
proiectare asistatã de calculator de la Autodesk care se adreseazã
specialiºtilor din domeniile: inginerie civilã, geodezie, cadastru,
topografie, sistematizarea reþelelor de transport ºi comunicaþii.
Include toate funcþionalitãþile lui AutoCAD 2000 ºi AutoCAD Map 2000.

  LDD 2.0 cuprinde trei produse      pul vã permite sã definiþi parametrii
într-un singur pachet: AutoCAD       proiectului, cum ar fi: unitãþi de
2000,    AutoCAD Map 2000 ºi      mãsurã, scara orizontalã ºi verticalã,
AutoCAD Land Development Desktop.      formatul planºei, cât ºi sistemul de
Pachetul conþine trei manuale de uti-    proiecþie folosit.
lizare specifice fiecãrei aplicaþii com-     Meniul MAP vã permite folosirea
                      integralã a comenzilor din AutoCAD
ponente ºi un CD de instalare LDD
                      Map, începând cu ataºarea mai mul-
2.0.
                      tor desene în sesiunea curentã de
  Suplimentar, la un preþ separat, uti-
                      lucru, importarea ºi editarea obiectelor
lizatorul poate opta pentru cele douã
                      din alte desene, iar apoi salvarea
aplicaþii ce ruleazã peste LDD 2.0, ºi
                      acestor obiecte înapoi în desenul ori -
anume: Autodesk Civil Design 2.0 -
                      ginal. Se pot stabili diverse interogãri
pentru proiectanþii din infrastructurã,
                      asupra obiectelor, funcþie de tipul,
reþele de transport ºi comunicaþii, sis-
                      poziþia sau layer-ul caracteristic. Cu
teme  de  canalizare  -  respectiv  noua funcþionalitate din AutoCAD Map
Autodesk Survey 2.0 - pentru citirea,    2000, legãtura cu bazele de date se
editarea ºi conversia coordonatelor     poate realiza foarte simplu din Win-
topografice din peste 60 de formate     dows Explorer, prin simpla "tragere" a
predefinite sau definite de utilizator   fiºierului bazei în fereastra de lucru a
(Tabel 2).                 lui Map 2000. Dupã crearea conexiu-
  AutoCAD    Land   Development   nii, datele din tabelele bazei de date
Desktop include funcþionalitãþi care vã   pot fi vizualizate ºi editate din fereas-
ajutã sã creaþi ºi sã gestionaþi cu uºur-  tra de dialog proprie lui Map 2000.
inþã proiectele dumneavoastrã - ex.:       Prezentãm doar câteva dintre
fereastra de dialog Start-Up cu evi-    îmbunãtãþirile aduse versiunii 2.0 în
denþierea proiectelor existente ºi cu    raport cu versiunea 1.0 (comenzile
posibilitatea de definire a unui nou    specifice se pot vedea ºi în Tabelul 1)
proiect bazat pe un prototip creat în      · AutoCAD 2000 ºi AutoCAD Map
prealabil de dumneavoastrã. Prototi-    2000 sunt complet integrate,

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                      31
     Arhitecturã
 Construcþii / Infrastructurã
  · Caracteristicile geometrice ale                         Autodesk pe platforma AutoCAD),
obiectelor de tip puncte, suprafeþe,                           · Un mod mai simplu de afiºare ºi
aliniamente sau parcele pot fi acce-                         personalizare a meniurilor,
                                             · Suport pentru bazele de date
sate în desenul curent din proiecte
                                           standard, inclusiv motorul "Microsoft
sau desene stocate în sistem local                          Jet" pentru care nu este necesar a fi
sau reþea,                                      instalat Microsoft Access,
  · Suport extins de 255 caractere                           - O mai mare flexibilitate în
pentru denumirea obiectelor,                             etichetarea punctelor ºi a altor ele-
  · Noi sisteme geodezice de                            mente de construcþie,
proiecþie,                                        · Crearea, gestionarea ºi editarea
                     Fig. 1 Object Viewer - Modelul digi-
                     tal al terenului
                                           parcelelor sunt mult mai facile.
  · Un nucleu mai rapid pentru
crearea modelului digital al terenului,  a vizualiza ºi utiliza datele proiectului               Florin Balcu,
  · Diferite metode de prezentare    fãrã a avea modulul care le-a generat               Product Manager
foto-realistã a suprafeþei terenului,   (pentru utilizatorii altor aplicaþii
  · Object Enabler - Posibilitatea de
              TABEL 1: Land Development Desktop 2.0 - Comenzi specifice
   Funcþionalitãþi noi                           Descriere
Opþiuni Right-Click             Prin apãsarea butonului drept de mouse apare un meniu derulant din care
                      se pot selecta opþiunile specifice de editare ºi modificare a proprietãþilor
                      obiectului selectat.

Grupuri de puncte              Se pot defini seturi particulare de puncte pe baza caracteristicilor acestora,
                      inclusiv pe baza numãrului ºi descrierii acestora.

Afiºarea poziþiilor kilometrice       Control asupra etichetãrii automate (în diferite formate) a bornelor kilometrice
                      ale aliniamentelor orizontale.

Etichete dinamice              Poliliniile pot fi etichetate dinamic - ex. poziþii ale punctelor, lungimi -
                      la modificarea poliliniei eticheta este modificatã automat.

Interschimbarea poziþiei textului      Poziþiile textelor ce afiºeazã direcþia sau distanþa obiectelor pot fi inter-
                      schimbate instantaneu. Spre exemplu, dacã un aliniament orizontal este
                      etichetat cu direcþia deasupra iar distanþa dedesubt, textele se pot comuta ca
                      ºi poziþionare într-o singurã comandã.

Formatul tabelelor             Orice tabelã poate fi împãrþitã în linii ºi coloane pe baza unui maxim
                      prestabilit.
Ridicarea/Coborîrea suprafeþelor      Suprafaþa construitã poate fi modificatã prin
                      schimbarea interactivã a poziþiilor verticale ale punctelor ce o compun,
                      rezultând astfel o nouã suprafaþã de teren.
Etichetarea curbelor de nivel        Curbele de nivel sunt etichetate automat.

Interogarea distanþelor           Distanþa între diferite puncte poate fi afiºatã în orice moment ºi, mai mult
                      decât atât, se poate afiºa ºi distanþa cumulatã.

Legarea poliliniilor 3D          Existã o comandã de unire a douã polilinii 3D cu elevaþii diferite într-o
                      singurã polilinie 3D.

                                                      Max aprilie
       32                                               CAD 2 0 0 0
                                                             Arhitecturã
                                                          Construcþii / Infrastructurã
                                TABEL 2: Funcþionalitãþi Civil Design & Survey
    Module suplimentare*                                Funcþionalitãþi specifice

       Survey                                      Colectarea datelor topografice, editare ºi conversie

       Civil Design                          Earthworks: Topografia suprafeþelor proiectate
                                      Design: Drumuri, reþele de conducte, secþiuni transversale, profile caracteristice,
                                           sisteme de drenaj ºi irigaþii, amenajarea parcãrilor
                                      Advanced Design: Profile tip, secþiuni transversale
                                      Hydrology: Reþele hidrologice, analize de curgere

*  Sunt comercializate separat ºi ruleazã peste LDT 2.0


  Prezentaþi-vã proiectele de arhitecturã                                          PLOTTERE MUTOH
           cu                                                CEL MAI BUN RAPORT
                                                            CALITATE/ PREÞ PENTRU
                                                           CAD / GIS / GRAPHICS ART
              Premiat de CADENCE Magazine
               pentru al doilea an consecutiv,
                                                          1. Mutoh FALCON RJ - 801C             3520 EURO
  face legãtura între etapa de concepþie a unui proiect ºi cea de                                                  3960 EURO
  prezentare.
                                                          A1, Professional inkjet plotter, true 720 x 720
                                                          dpi color, 8 MB exp. To 72, 64-bit RISC CPU, roll feed, max plot
  permite modelarea intuitivã, randarea fotorealistã ºi                             lenght 7m, automatic paper cutter, 4 x 110 ml ink cartridge, Centron-
                                                          ics, RS - 232C interfaces, stand
   animaþia ºi este integrat cu AutoCAD 2000 prin DWG Linking.
                                                          2. Mutoh FALCON RJ - 800C            3940 EURO
   exprimã cu acurateþe ideile proiectantului.                                                          4430 EURO
                                                          A0, Professional inkjet plotter, true 720 x 720
                                                          dpi color, 8 MB exp. To 72, 64-bit RISC CPU, roll feed, max plot
             Ruleazã pe platforma Win NT / Win 98                           lenght 7m, automatic paper cutter, 4 x 110 ml ink cartridge, Centron-
                                                          ics, RS - 232C interfaces, stand
                   Preþ 1840 USD, fãrã TVA                                       Preþurile nu includ TVA
             D i s t r i b u i t d e A & C I N T E R N AT I O N A L S . A . ,                   Distribuit de A&C INTERNATIONAL S.A.,
    t e l : 0 1 - 2 5 0 5 3 1 5 , f a x : 0 1 - 2 5 0 7 7 7 4 , e - m a i l : o ff i c e @ a c i n t l . r o   tel: 01-250 5315, fax: 01-250 7774, e-mail: office@acintl.ro

      Max aprilie
      CAD 2 0 0 0                                                                         33
     Arhitecturã
  Construcþii / Infrastructurã                ESA PRIMA WIN
                Aplicaþie Windows pentru analiza structurilor
                de rezistenþã din beton armat, metal, lemn  ESA Prima Win este un program de calcul structural          - materiale: metal, beton, lemn; se pot adãuga noi mate-
dezvoltat de firma SCIA International din Belgia, cu sedii ºi     riale cu noi caracteristici,
în Olanda, Germania ºi Franþa. Firma activeazã în dome-          - unitãþi de mãsurã în sistem metric ºi imperial,
                                     - generarea planºelor ºi desenelor, notelor de calcul ºi
niul programãrii aplicaþiilor de calcul structural încã din anul
                                   exportul acestora în diferite formate,
1974, iar în prezent programele sale sunt vândute cu suc-
                                     - generarea listelor de materiale ºi cantitãþilor de lucrãri,
ces în toate þãrile europene. Conþine peste 15 standarde de        - editor grafic pentru planºe ºi note de calcul,
calcul printre care EC, DIN, AISC, NEN, ONORM etc.            - nucleu de vizualizare 3D - umbrire, renderizare, ilu-
  Dezvoltat pe platforma Windows NT/95/98, ESA este         minare.
alcãtuit din mai multe module, fiecare având caracteristici
specifice. Toate aceste module necesitã un modul de bazã
care constituie interfaþa graficã pentru editarea ºi introdu-
cerea datelor proiectului. Prezentãm mai jos caracteristicile
generale ale câtorva module de calcul.
                                       Fig.1 Interfaþa graficã ESA Prima Win Base
                                     1. Structuri din cadre spaþiale (grinzi+stâlpi),
                                   grinzi cu zãbrele, sisteme de bare etc.
                                      3D FRAME + MODUL DE BAZÃ
                                     - interfaþa graficã de desenare a tipului de structurã,
                                     - import/export din modelul CAD,
                                     - introducerea tabelarã a datelor sau prin comenzi de
    ESA PRIMA WIN BASE (MODUL DE BAZÃ)              desenare,
  - constituie modulul de bazã pentru celelalte module,         - modelare parametrizatã a grinzilor, stâlpilor, con-
  - interfaþa graficã (independentã de AutoCAD) - acceptã      travântuirilor, barelor, arcelor, podurilor etc.,
import de formate DXF,                          - condiþii de margine: reazeme simple, articulaþii, încas-
  - conþine o bibliotecã vastã de secþiuni ºi profile (inclusiv   trãri, reazeme elastice, articulaþii interioare, legãturi rigide
toate profilele standard europene, americane ºi asiatice); cal-    etc.,
cul automat al proprietãþilor statice, cu generarea docu-         - încãrcãri de calcul: calcul automat al greutãþii proprii,
mentelor aferente; se poate achiziþiona suplimentar un modul     forþe ºi momente, încãrcãri concentrate sau distribuite
pentru desenarea oricãrui tip de secþiune, cu diferite materiale   (dreptunghiulare, triunghiulare sau trapezoidale), încãrcãri
ºi cu calculul automat al caracteristicilor geometrice ºi inerþiale  din temperaturã, încãrcãri din procesul de execuþie etc.

                                                         Max aprilie
        34                                                 CAD 2 0 0 0
                                        Arhitecturã
                                     Construcþii / Infrastructurã


                                   MODULE SUPLIMENTARE
                                   Necesitã 2D FRAME + MODUL DE BAZÃ sau 3D
                                  FRAME + MODUL DE BAZÃ sau 3D SHELL + 3D FRAME +
                                  MODUL DE BAZÃ
                                   A. ÎNCÃRCÃRI DIN VÂNT ªI ZÃPADÃ - GENERARE
                                  AUTOMATÃ
                                   - conforme standardului EC1 (Euro Code) (toþi para-
                                  metrii pot fi modificaþi interactiv)
    Fig.2 Diagrama de momente încovoietoare
   - rezultate: deplasãri, diagrame de eforturi (N,T,M) cu va-
lori extreme - în sistem local sau general - note de calcul ge-
nerate automat - modul suplimentar pentru generarea interac-
tivã automatã a notelor de calcul în format RTF, MS Word,
   - are incluse toate normativele de calcul europene, inclu-
siv EC2 (EuroCode) apropiat de cel românesc (orice para-
metru se poate modifica interactiv).

  2. Cadre plane (sisteme de bare, stâlpi ºi grinzi)
  2D FRAME + MODUL DE BAZÃ
  - modul simplificat din 3D Frame,                Fig.4 Generarea automatã a încãrcãrilor din vânt conf. EC1
  - calculul static al cadrelor plane (cu încãrcãri în planul de
construcþie),                             B. CALCUL DE ORDINUL II
  - prezintã toate funcþionalitãþile 2D ale modulului 3D       Necesitã 2D FRAME + MODUL DE BAZÃ sau 3D
Frame.                               FRAME + MODUL DE BAZÃ
  3. Sisteme de plãci (planºee, ziduri, scãri,            - analiza geometricã neliniarã a cadrelor - calcul în
diafragme, rezervoare, acoperiºuri)                 starea deformatã a structurii (efect P-delta),
  3D SHELL + 3D FRAME + MODUL DE BAZÃ                - neliniaritãþi geometrice (deformaþii iniþiale sau imper-
  - introducere graficã interactivã a modelului,
                                  fecþiuni ale elementelor),
  - generare automatã ºi optimizare a reþelei de ele-
mente finite,                             - metode de calcul: Timoshenko, Newton-Raphson.
  - pot fi introduse orice tip de încãrcare sau condiþii de     C. ANALIZA DINAMICÃ A CADRELOR PLANE SAU
margine,                              SPAÞIALE
  - are incluse toate normativele de calcul europene,        Necesitã 2D FRAME + MODUL DE BAZÃ sau 3D
inclusiv EC2 (EuroCode) apropiat de cel românesc          FRAME + MODUL DE BAZÃ
(orice parametru se poate modifica interactiv),            - determinarea modurilor proprii de vibraþie ºi a stãrii
  - procedee de calcul static liniar sau neliniar,        de eforturi din încãrcãri dinamice.
                                    D. ARMAREA GRINZILOR ªI STÂLPILOR
                                    Necesitã 2D FRAME + MODUL DE BAZÃ sau 3D
                                  FRAME + MODUL DE BAZÃ
                                    - armare dupã standardul EC2, cu posibilitatea de
                                  modificare a tuturor parametrilor (tip de armãturã, pro-
                                  cent de armare, acoperire cu beton, lungimi de ancorare
                                  etc.),
                                    - extragerea automatã a planºelor de armare.

                                                         Florin Balcu,
                                                       Product Manager
Fig.3 Element de tip placã - Vizualizarea stãrii de eforturi
    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                35
     Arhitecturã
  Construcþii / Infrastructurã

      Aplicaþii pentru proiectarea asistatã în domeniile
   inginerie civilã, drumuri, reþele de
  transport ºi comunicaþii, cãi ferate,
      sisteme de canalizare
                      verticale ºi a etichetelor ºi adnotãrilor   metrice din diverºi colectori de date
 PLATEIA 5.0 este un pro-         corespunzãtoare. Reabilitarea drumu-      sau prin scanarea ºi vectorizarea pla-
gram pentru proiectarea cãilor       lui este determinatã automat prin       nurilor existente;
de comunicaþie (noi sau exis-        funcþii de optimizare ºi prin calculul     - definirea ariilor de colectare
tente), ce lucreazã perfect inte-      volumelor de umpluturã ºi sãpãturã.      (canalizare pluvialã), calculul debitului
grat pe platforma AutoCAD          Cross Sections - permite lucrul cu       de apã pluvialã, apã uzatã;
R14/2000. Conþine cinci module:       profile transversale ridicate pe teren,    - definirea punctelor de debit colectat
Layout, Axes, Longitudinal Sec-       profile transversale prin punctele prin-    sau evacuat;
                      cipale (puncte de tangenþã, bisec-       - secþiuni longitudinale ale sistemului
tions, Cross Sections, Traffic.
                      toare, intrãri ºi ieºiri din clotoidã), pro-  de canalizare, corespunzãtor fiecãrei
  Layout - desenarea planului de
                      file transversale prin puncte obligate     ramuri a reþelei;
situaþie. Import automat al punc-                             - generarea automatã a profilelor
                      definite de utilizator ºi profile transver-
telor topografice din fiºiere ASCII ºi                           transversale ale terenului ºi reþelei.
                      sale la intervale regulate prin modelul
colectori de date. Desenare inte-      digital al terenului.
ractivã sau automatã a conexiu-       Traffic - semnalizarea intersecþiilor de
nilor dintre puncte. Etichetare       drumuri, semne rutiere, semnalizãri
automatã a punctelor, conexiunilor,     orizontale ºi verticale.
elementelor geometrice. Layout
este perfect pentru prepararea       .
hãrþilor ºi datelor necesare în                                            Autodesk, Inc.
proiectarea reþelelor de drumuri.         Acum în rate,
                        CU PLATA ÎN MAXIM              AutoCAD Land Development
                                               Desktop R2 - complexitate ºi
                           2 ANI!                       funcþionalitate

                                              Este produsul AutoCAD pentru toþi
                                              profesioniºtii din domeniile geo-
                                              dezie, topografie, cartografie, ca-
                      CGS - Computer Graphics Systems         dastru, urbanism, infrastructurã.
                                              Include funcþionalitãþi pentru crearea
                      Canalis 4.0 - proiectarea sis-         modelului terenului, controlul coordo-
                      temelor de canalizare pluvialã,         natelor topografice, parcelãri ºi alinia-
 CGS - Computer Graphics Systems      menajerã ºi combinatã. Ruleazã         mente ale cãilor de comunicaþie,
                      peste AutoCAD R14, pe platforma
                                              creãri, editãri ºi vizualizãri pentru hãrþi,
Axes - proiectarea aliniamentelor ori-   Win95 sau NT 4.0.
                                              calcule de volume de sãpãturã ºi
zontale. Se pot defini axe multiple     Conþine modulele:
                      Layout - Planul de situaþie cu calcule     umpluturã. Toate datele proiectului
între diferite combinaþii de elemente                            sunt gestionate de o bazã de date cen-
geometrice liniare, curbe de racor-     hidraulice
                      Longitudinal Sections - Secþiuni lon-      tralã, interogarea, editarea, accesul ºi
dare, clotoide. Proiectare conform
                      gitudinale cu calculul volumelor de       comunicarea datelor realizându-se
standardelor localizate din diferite þãri
europene.                  lucrãri                     extrem de eficient. Oferã o soluþie inte-
Longitudinal Sections - planificarea    Funcþionalitãþi:                gralã pentru analiza datelor de teren
aliniamentelor verticale. Evidenþierea   - definirea geometriei sistemului de      prin combinarea facilitãþilor AutoCAD
datelor terenului, tangentelor, curbelor  canalizare cu ajutorul ridicãrilor topo-    2000 ºi AutoCAD Map 2000.

                                                         Max aprilie
      36                                                  CAD 2 0 0 0
                                             Arhitecturã
                                         Construcþii / Infrastructurã Autodesk Civil Design R2-
  perfect integrat pe platforma
  AutoCAD Land Development
       Desktop

  Se adreseazã specialiºtilor din trans-    Utilizatorii GIS ºtiu deja:
porturi, amenajarea teritoriului, hidrolo-
gie ºi hidraulicã. Permite accesul          de neînlocuit în integrarea imaginilor raster în proiectele CAD/GIS
simultan la datele proiectului - alinia-       converteºte interactiv în format vector planuri scanate ºi imagini raster
mente de drumuri ºi modele digitale         georeferenþiazã aerofotograme ºi imagini preluate din satelit
ale terenului. Conþine module pentru
proiectarea de drumuri (profile trans-
          versale, secþiuni ca-
          racteristice, alinia-
          mente), studii hidro-
          logice (suprafeþe
          aferente precipitaþiilor,
          calcule hidraulice,
          dimensionãri),
  Autodesk, Inc. transporturi (modele
          digitizate ale cãilor
de comunicaþie, calcule de volume de
umpluturã ºi sãpãturã), reþele de apã
ºi canalizare (dimensionarea capa -
citãþii reþelelor de distribuþie, calculul
debitelor), analize de curgere de fluid,      100% compatibil cu AutoCAD 2000.
sisteme de drenaj.                        S o f t w a r e d i s t r i b u i t d e A & C I N T E R N AT I O N A L S . A . ,
                             t e l : 0 1 - 2 5 0 5 3 1 5 , f a x : 0 1 - 2 5 0 7 7 7 4 , e - m a i l : o ff i c e @ a c i n t l . r o
            Florin Balcu,
          Product Manager
                          Cu Dynamic Designer
       NOU!                proiectul tãu prinde viaþã!
  Comandaþi acum pe
                        Simulaþi complet miºcarea ansamblului proiectat, direct în Mechani-
      Internet !                          cal Desktop.
O prezentare mai detaliatã la adresa:               S o f t w a r e d i s p o n i b i l l a A & C I N T E R N AT I O N A L S . A . ,
www//acintl.ro/Produse/PSG/personal_3.html        t e l : 0 1 - 2 5 0 5 3 1 5 , f a x : 0 1 - 2 5 0 7 7 7 4 , e - m a i l : o ff i c e @ a c i n t l . r o


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                                      37
 Personal Solutions Group


     Arhitecþi, ingineri proiectanþi, manageri...
         ... ce au aceºtia în comun?
  Nevoia unui software care sã le îndeplineascã cerinþele.
             Rãspunsul:

      Actrix Technical 2000
   M-am trezit în plinã noapte dupã    crearea de diagrame, UML
un adevãrat coºmar: o echipã formatã    (Unified Modeling Language).        maþiilor ºi colaborãrii în cadrul com-
din ingineri, proiectanþi, arhitecþi, ma-    Biblioteca de simboluri poate fi    paniei, permiþând astfel programa-
nageri, cu toþii obosiþi, cu proiectele   personalizatã în funcþie de nevoile     torilor sã creeze aplicaþii derivate.
nefinalizate, se întrebau care ar fi    particulare ale fiecãrui utilizator, prin  Documentele pot fi salvate în format
                                            DWF, acestea putând fi ulterior publi-
soluþia completã a problemelor lor.     crearea de noi Active Shapes, ca-
                                            cate pe Internet.
Care sunt exigenþele de ultim        taloage sau ºabloane.              În Actrix Technical 2000 se pot
moment?                     Cu o simplã miºcare de 'drag and    realiza legãturile logice de reþea,
  Rãspunsul este foarte simplu!      drop', utilizatorii pot efectua alinieri  aºezarea optimã a computerelor din
Cred cã deja sunteþi familiarizaþi cu    automate de obiecte ActiveShapes în     cadrul unei firme, sistemul de cablare
denumirea de Actrix Technical, dar     orice desen AutoCAD. Obiectele îºi     ºi multe altele.
noua apariþie anunþatã de Autodesk
în luna ianuarie a anului 2000, este o
ºtire greu de ignorat. Acest software
include facilitãþi notabile pentru toate
categoriile de utilizatori, dat fiind cã
acest produs are o tradiþie.
  Actrix Technical este puternic ºi
uºor de manevrat. Crearea desenelor
acum este o joacã de copil. Acu-
rateþea mãritã, proiectarea în planul
de lucru cu ajutorul inserãrii sim-
bolurilor tehnice scurteazã timpul de
lucru. Cuprinde mai mult de 6.000 de
ActiveShapes ºi peste 4.000 de noi
obiecte pentru reþeaua de WebSite,
                      pãstrezã legãturile stabilite chiar dacã
                      sunt mutate sau editate. Aceastã nouã
                      tehnologie care foloseºte obiecte
                      inteligente n-a mai fost întrebuinþatã
                      pânã acum de nici o aplicaþie de
                      schematizare. Mediul de programare
                      Visual Basic este întîlnit în simbolurile
                      inteligente ActiveShape.
                         Actrix Technical 2000 este compa-
                      tibil cu produsul AutoCAD 2000, cu
                      sistemele de operare Microsoft Win-
                      dows 2000 ºi Internet Explorer 5.0.
                      Are un control esenþial asupra infor-


                                                      Max aprilie
       38                                              CAD 2 0 0 0
                                         Personal Solutions Group          Ghidul rapid al AutoCAD-ului în legãtura sa directã cu Actrix 2000
     Un pas înainte               Folosit pentru                    Rezultat

1. Compatibilitatea cu AutoCAD      - nevoia unui desen AutoCAD drept fun-      - performanþã ºi acurateþe
                      dal farã editarea datelor            - suport automat de Snap ºi de ali-
                                               niere a datelor în desenul executat
                                               cu AutoCAD
                     - nevoia de editare sau reeditare a        - Xref este comanda similarã cu cea
2. Conversia fiºierelor AutoCAD                                din AutoCAD
                      desenelor realizate cu AutoCAD în Actrix
                                              - fidelitate mãritã
                                              - integritatea datelor
3. Conversia Blocurilor AutoCAD     - folosirea în Actrix a blocurilor de       - convertirea desenelor luate indivi-
                      simboluri din AutoCAD               dual
                    - folosirea simbolurilor ca bazã de        - se pot adauga blocuri inteligente
                      desenare mult mai inteligentã cu ajutorul     odatã ce ele au fost realizate în
                      ActiveShapes                   Actrix

4. Salvare în format DWG        - editarea datelor de desen din Actrix în     - fidelitate excelentã
                     AutoCAD, incluzând comanda Xref   Actrix Technical 2000 oferã posi-                          cheltuieli minime ºi se obþine un profit
bilitatea realizãrii de scheme tehnice,                          rapid la un preþ foarte avantajos.
schiþe pentru arhitecturã, amenajãri                            Actrix Technical 2000 reduce ci-
interioare ºi exterioare, reþele elec-                           clurile de desenare, micºoreazã
trice, instalaþii sanitare, de încãlzire ºi                        costurile ºi îmbunãtãþeºte producti-
ventilaþie, planuri de ansamblu 2D,                            vitatea de diferitelor grupuri de uti-
organigrame de prezentare a proce-                             lizatori. Seturile complete de obiecte
selor industriale, prezentãri tabelare ºi                         de desenare avansate AutoSnap con-
                                              duc la creºterea productivitãþii în pro-
sub formã de diagrame.
                                              iectare.
   Actrix Technical 2000 include toate
                                                Folosind Actrix Technical 2000,
funcþionalitãþile, ºi cataloagele de     la un preþ foarte atractiv.         veþi ajunge la concluzia cã perfor-
obiecte ActiveShapes disponibile         Acest produs a trezit atenþia uti-    manþa depãºeºte cerinþele.
anterior în Actrix Technical ºi Actrix    lizatorilor, dat fiind cã se prezintã cu o
Bussines. El se poate folosi de        interfaþã prietenoasã, iar învãþarea lui           Ana Maria Bãzãvan,
obiectele de desenare din Actrix       nu necesitã mai mult de câteva ore.               Product Manager
Bussines, putându-se face upgrade         Putem afirma cã sunt implicate


  Doriþi o diplomã autorizatã Autodesk
                                                    A
     recunoscutã internaþional?                             PÂNA L 0 !
                                                  E 200
  Cu numai 30 EURO, obþineþi manualele oficiale de instruire               30 IUNI

        AutoCAD R14 ºi beneficiaþi de examinare gratuitã!

              Distribuite de A&C International.

            Nivelele 1 ºi 2 sunt disponibile prin:
             - dealerii autorizaþi Autodesk;
      - Centrul de Pregãtire în Informaticã (CPI) - 01 224.26.15.


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 39
 Personal Solutions Group
      Conversie "raster to vector" în
         AutoCAD LT?!
A
    stãzi, cele mai multe infor-                             - modul de recunoºtere de caracter
    maþii legate de proiectare                            educabil (OCR);
    sunt stocate pe hârtie, fie cã                            - procesorul extern de imagine
este vorba de desene, fie de docu-                            color pentru separarea informaþiilor de
mentaþie tehnicã. Trecerea acestei                            culoare în plane (layere) monocrome;
informaþii în format electronic se                              - suportã formate hibride, inclusiv
face folosind tehnologia de                               GTX Raster CAD ºi CAD Overlay;
scanare. Imaginea raster a docu-                               - scanare directã în AutoCAD LT
mentului rezultatã din scanare tre-                           pentru scanerele compatibile TWAIN.
buie ulterior prelucratã pentru                               RxAutoImageTM LT foloseºte o
îmbunãtãþirea calitãþii sau chiar                            gamã largã de filtre de procesare pen-
convertitã în format vector.                               tru îmbunãtãþirea imaginilor raster,
  Încã de la versiunea 14 de                              astfel încât editarea raster este la fel
AutoCAD, Autodesk a adãugat o                              de uºoarã ca editarea vector din
facilitate cerutã cu insistenþã de uti-                         AutoCAD.
lizatori, ºi anume posibilitatea de a                            Tehnologia "One-Touch-Editing"
încãrca nativ ºi de a modifica ima-                           oferã o selectare rapidã a obiectelor
gini raster de dimensiuni mari.                             raster ºi grupurilor de obiecte. Obiec-
AutoCAD-ul LT care reprezintã, de                            tul raster (cerc, linie sau arc de cerc)
fapt, AutoCAD-ul în douã dimensi-                            este selectat cu un singur click.
uni, nu are facilitãþi de lucru cu                              Transformarea entitãþii raster în
raster.                                         obiect de tip vector este simplã: un
  RxAutoImageTMLT      rezolvã
                                             singur click de mouse pe un obiect
aceastã problemã permiþând adu-
                                             raster din imagine ºi RxAutoImageTM
cerea desenului scanat direct în
                                             Edit LT va efectua automat identifi-
AutoCAD LT ca informaþie raster ºi
                                             carea entitãþii linie, arc, cerc, cotã etc.
furnizeazã funcþii de curãþare,
                                             ºi va crea un vector corespunzãtor.
corecþie, editare ºi conversie în
manierã CAD.                                         RxAutoImageTM LT are facilitãþi de
  AutoCAD-ul LT combinat cu pro-                            conversie de la raster la vector
dusele din seria RxAutoImageTM LT                            automatã ºi semiautomatã, inclusiv
ale firmei RASTEREX se transformã                            cãutare ºi înlocuire de simboluri raster
într-o aplicaþie profesionalã de                             ºi recunoaºtere de caractere (OCR).
editare ºi conversie de la raster la                           Dupã scanare, imaginile raster prezin-
vector.                                         tã o serie de abateri ºi deformãri
  RxAutoImageTM LT oferã urmã-       - funcþii inteligente Osnap pe       datorate uzurii suportului, copierii ºi
toarele facilitãþi:            obiecte raster;                erorilor introduse la scanare. Pentru a
  - folosind metode de selecþie în     - conversie automatã de la raster     le aduce în parametri, acestea trebuie
manierã AutoCAD pentru raster,      la vector;                   corectate. RxAutoImageTM LT permite
RxAutoImageTM permite automat
                       - facilitãþi avansate de urmãrire a ras-  calibrarea liniarã printr-un numãr
alegerea unui obiect cu un singur
                     terului necesare la conversia interactivã;   nelimitat de puncte folosind una din
click;

                                                        Max aprilie
       40                                                CAD 2 0 0 0
                                        Personal Solutions Group
                                             rarea imaginilor color în layere
                                             monocrome. Fiecare layer (plan de
                                             culoare) este salvat ca un fiºier ima-
                                             gine - un singur fiºier imagine pentru
                                             fiecare nivel de culoare. Fiºierele
                                             imagine ºi fundalurile color pot fi com-
                                             binate într-un singur fiºier în RxSpot-
                                             light. Acestea pot fi importate în RxAu-
                                             toImageTM Edit, iar layerele raster
                                             monocrome pot fi editate deasupra
                                             originalelor color.
                                                RxAutoImageTM LT este o soluþie
                                             scalabilã, care furnizeazã o gamã
                                             largã de facilitãþi de editare ºi conver-
                                             sie a imaginilor raster în AutoCAD-ul
                                             LT.
                                               - RxAutoImageTM LT furnizeazã o
                                             serie de funcþii pentru îmbunãtãþirea ºi
metodele: liniarã, Affin, Biliniar, polino-  în plus, sunt afiºate ºi erorile care pot  editarea imaginilor raster;
mial 2, 3, 4, 5, 6 grade, suprafeþe      apãrea.                     - RxAutoImageTM Edit LT aduce, în
                                             plus, funcþionalitãþi de editare la nivel
                                             de obiecte raster necesare la modifi-
                                             carea documentelor raster existente ºi
                                             conversia semiautomatã de la raster
                                             la vector;
                                               - RxAutoImageTM Pro LT adaugã
                                             conversia automatã de la raster la
                                             vector cu OCR ºi modulul pentru
                                             procesarea imaginilor color.
                                               Pentru a rula aceastã aplicaþie
                                             sunt necesari 10 MB liberi pe HD,
                                             minim 20 MB RAM, Windows 95, 98
                                             sau NT, AutoCAD LT 98 sau 2000.
                                               Pentru a evalua acest software
                                             puteþi face download din pagina
                                             de web a firmei RASTEREX:
                                             www.rasterex.com.


                                                      Ana-Maria Bãzãvan,
Color Image Processor separã imaginile color scanate în layere alb-negru.                   Product Manager

spline etc. La calibrare punctele din        Color Image Processor - este o
reþea sunt cãutate ºi afiºate automat;    aplicaþie externã care permite sepa-

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 41
  Personal Solutions Group

                                        AUTOCAD LT cu RxAutoI-   AUTOCAD LT cu
                             AutoCAD LT cu                 RxAutoImageTM PRO
         FACILITATE                            mageTM EDIT
                           RxAutoImageTM LT 2000                  LT 2000
                                           LT 2000
Facilitãþi generale de lucru cu raster
Încarcã formatele hibride standardizate             Da             Da          Da
Încarcã formate raster proprietare:
RLC II, EDMCS CCITT G4, GEM,
                                Da             Da          Da
US Navy NIFF
Scanare in LT prin drivere TWAIN                 Da             Da          Da
UNDO ºi REDO nelimitat                      Da             Da          Da
Îmbunãtãþirea imaginilor - Curãþare ºi procesare automatã a imaginilor
CROP -decuparea imaginilor raster                Da             Da          Da
DESPECKLE - Îndepãrtarea automatã a
                                 Da             Da          Da
"zgomotului " de fundal
DESKEW - Aliniere automatã ºi
                                 Da             Da          Da
manualã a imaginii raster
RUBBER-SHEETING - Calibrarea
                                 Da             Da          Da
imaginilor prin mai multe puncte
Filtre de curãþare a imaginilor - de bazã            Da             Da          Da
Filtre de curãþare a imaginilor - avansate            Nu             Da          Da
Modificarea rezoluþiei DPI                    Da             Da          Da
Îndepãrtarea din raster a golurilor               Da             Da          Da
Încadrarea imaginilor într-un
                                 Da             Da          Da
anumit format de hârtie
Funcþii interactive (de tip wizard) de autocorecþie       Nu             Da          Da
Procesarea de tip listã (batch) a imaginilor           Nu             Da*         Da*
Editare Raster - Editare la nivelul obiectelor raster pentru modificarea documentelor, dar fãrã conversie
SNAP inteligent pe obiecte raster                Da             Da          Da
Selectarea obiectelor cu ferestre
                                 Da             Da          Da
dreptunghiulare / poligonale
Selecþie "One-touch" de linii, arce ºi cercuri          Da             Da          Da
Selectarea obiectelor atinse de o linie de selecþie       Nu             Da          Da
"Drag & drop" pentru simboluri raster              Nu             Da*         Da*
Patru moduri de digitizare a rasterului:
conversie la vector, stergerea rasterului,            Nu             Da          Da
conversie ºi ºtergere, netezirea rasterului
 Conversie - Conversie de la raster la vector pentru editarea inteligentã a obiectelor vector
Selectarea obiectelor atinse de o linie de selecþie       Da             Da          Da
Rasterizarea vectorilor                     Da             Da          Da
"Line following" - urmãrirea liniei raster            Da             Da          Da
Rectificarea orto la crearea poligoanelor
cu "Line following"                       Da             Da          Da

Cãutarea ºi înlocuirea simbolurilor raster            Nu             Da          Da
Conversia semiautomatã de la raster la vector
                                 Nu             Da          Da
(obiect cu obiect - linii, arce, cercuri)
Conversia total automatã de la raster la vector         Nu             Nu          Da
Recunoºterea automatã a cotelor cu sãgeþi:
liniare, unghiulare, raze ºi diametre              Nu             Nu          Da

Recunoºterea automatã de polyline-uri,
tipuri de linii ºi tipuri de haºuri               Nu             Nu          Da

OCR recunoºtere de text, învãþare a
tipurilor de caracter, editarea                 Nu             Nu          Da
pentru postprocesare


             *Necesitã RxSpotlightTM care este inclus în pachetul RxAutoImageTM LT Edit/Pro.
                   RxSpotlightTM este produs independent pe platformã Windows care
                           include facilitãþile pachetului RxAutoImage.


                                                      Max aprilie
          42                                            CAD 2 0 0 0
  SmartLex                                AutoManager WorkFlow 6.1
                                   Cel mai puternic ºi fle xibil
                                software pentru managementul
                                documentelor     care  admi-
                                nistreazã desene CAD, spread-
                                sheet-uri, imagini scanate ºi
                                toate datele conexe din proce-
                                sul de proiectare.
                                   Accesul uºor ºi rapid la do-
                                cumentaþia proiectelor este fac-
                                torul cheie în creºterea produc-
                                tivitãþii, în reducerea cheltu-
                                ielilor ºi are ca efect creºterea
                                calitãþii. AutoManager WorkFlow 6.1 permite indexarea, regãsirea,
                                urmãrirea, comunicarea ºi protejarea desenelor ºi a documentelor afe-
                                rente realizate cu aplicaþiile CAD sau "office". El a fost special proiectat
  Bazã de date legislativã                  pentru a facilita lucrul în echipã, acolo unde sunt necesare soluþii per-
                                sonalizate care sã fie uºor de folosit ºi sã administreze documentele în
    cu facilitãþiile lui                   procesul zilnic de proiectare.
                                   Printre facilitãþile importante oferite de AutoManager WorkFlow 6.1
     Lotus Notes                      sunt incluse integrarea cu AutoCAD 2000, Mechanical Desktop,
                                Microsoft Office ºi publicarea documentelor pe Internet.


       Distribuit de A&C International.               AutoManager WorkFlow
                                          este integrat cu:
                                                - AutoCAD 2000, 14, 13 , 12

 Autodesk                                           - AutoCAD Mechanical 2000 Power Pack
                                                - Mechanical Desktop R1, R2, R3, R4
                                                - Mechanical Desktop Power Pack

 Data Exchange                                         - Genius 12, 13, 14
                                                - AutoCAD LT 97, 98, 2000
                                                - Softdesk
Ce dacã partenerii tãi lucreazã cu                               - Microsoft Offfice 2000, 97,
                                                - Lotus SmartSuite
    alte sisteme CAD?                                   - MicroStation 95
  Soluþia este în mâinile tale :                               - GTX
                                                - Visio IntelliCAD 98


 Autodesk Data Exchange.                            AutoManager Wiew 3.0

Asigurã integral ºi cu uºurinþã transferul de date,       - Cel mai simplu ºi mai puternic viewer de
                                documente !
prin formatele cele mai populare în prezent: IGES,
                                - Economie de timp prin vizualizarea ºi
         VDA-FS, STEP.
              STEP.                printarea imediatã a fiºierele dorite.
                                - Revederea ºi verificarea modificãrilor
                                apãrute între diferite versiuni cu funcþia de comparare.
                                - Reducerea timpului de acces ºi a fluxului de documente pe hârtie prin
                                modificãri electonice realizate cu funcþia redlining.
                                - Mãrirea productivitãþii prin utilizarea AM-View - un plug-in de
                                vizualizare, printare ºi download via Web browser.
                                - Suportã peste 225 de formate de fiºiere, printre care AutoCAD, Visio,
                                Microstation, MS Office.

                                  Pentru un trial-version gratuit vizitaþi www.cyco.com.
 Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250  Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315, fax:
    5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro
                    office@acintl.ro                       office@acintl.ro
                                         01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro


   Max aprilie
   CAD 2 0 0 0                                                      43
 Aplicaþii româneºti
              Automax®
Tehnologie de proiectare. Made in/for Romania.
La începutul anului 2000, firma Tehnif Soft-
ware a lansat pe piaþa româneascã un pro-       mecanici. Aplicaþia este dez-    pot fi editate din GRIP-uri. Dacã, de
dus de proiectare mecanicã, destinat utiliza-     voltatã în limbajul C++,       exemplu, se doreºte modificarea
torilor AutoCAD®. Pentru mulþi dintre uti-      folosind tehnologia ObjectARX®    lungimii unui ºurub, lungimea tijei poate
lizatori, lansarea produsului Automax® -       a firmei Autodesk, Inc. ºi com-   fi editatã prin mutarea GRIP-ului aces-
                           pleteazã gama de entitãþi      teia. Toate caracteristicile geometrice
nefiind una foarte zgomotoasã - a trecut
                           grafice primare (linie, arc,     principale ale pieselor pot fi modificate
neobservatã; pentru alþii însã a constituit o
                           cerc, text etc.) cu entitãþi
surprizã plãcutã, iar produsul lansat a fost                        în acest fel, respectându-se valorile
                           AutoCAD® destinate proiec-
imediat perceput ca o aplicaþie utilã. Eve-                        standardizate sau cele nestandar-
                           tãrii (gãuri, ºuruburi, arbori,
nimentul în sine ridicã, cel puþin pentru                         dizate. Viteza de lucru se observã pe
                           rulmenþi), care se comportã la
început, o serie de întrebãri pentru cei ce                        un calculator cu configuraþie minimã
                           fel ºi se supun aceloraºi
sunt implicaþi în acest domeniu: De ce a       comenzi.               pentru AutoCAD Release 14, când
apãrut un nou produs pe o piaþã unde sunt         Utilizatorii au la dispoziþie  practic toate operaþiile Automax® sunt
deja oferite aplicaþii dezvoltate de firme re-    o puternicã bazã de date de     executate instantaneu. La aceastã ver-
numite din strãinãtate? Ce facilitãþi poate      piese standardizate conform     siune nu existã timpi de aºteptare pen-
oferi o aplicaþie dezvoltatã în România pen-     standardelor STAS ºi ISO (cu     tru nici o comandã."
tru a fi preferatã de utilizatori ? Cum se      posibilitatea identificãrii ana-
poate lucra cu Automax®, de unde se poate       logiilor cu alte standarde       Prin ce se deosebeºte
procura, cum se poate testa etc.? În articolul    internaþionale: ANSI, DIN,      Automax® de alte aplicaþii ?
de faþã încercãm sã rãspundem acestor         JIS, NF, BS..). Limba de uti-
întrebãri ºi sã deschidem totodatã un dialog                          Automax® poate fi descris, de fapt,
                           lizare a produsului este limba
despre Automax®, cu dumneavoastrã, citi-                          ºi altfel:
                           românã, dar printr-o singurã
torii revistei MaxCAD.                comandã se poate lucra în         • Automax® versiunea 1.0 repre-
                           limba englezã sau francezã.     zintã fundaþia unui sistem de proiectare
 Ce este Automax® ºi cui se        Desenele se pot elabora în limbile       sub AutoCAD, bazat pe o tehnologie
                      menþionate anterior, iar traducerea       neîntâlnitã pânã acum la nici un alt pro-
    adreseazã ?
                      desenelor dintr-o limbã într-alta se face    dus din lume din aceastã categorie.
   Tehnic vorbind, descrierea Automax®  printr-o singurã comandã. Baza de date
                                              Afirmaþia pe care o facem se bazeazã
poate fi fãcutã prin rândurile scrise                           pe o documentare temeinicã. Vom fi
                      de piese conþine: gãuri, ºuruburi, piuliþe,   foarte bucuroºi când vom afla cã ºi alte
despre acesta la lansare:
                      ºaibe, ºtifturi, nituri, arbori, pene, rul-   firme din lume dezvoltã aplicaþii precum
   "Automax® versiunea 1.0 este o
                      menþi, garnituri de etanºare etc. Aces-     Automax® pentru cã atunci, probabil,
aplicaþie pentru AutoCAD® Release 14,
                      tea sunt organizate pe zeci de ca -       utilizatorii vor fi fericiþi.
destinatã utilizatorilor din domeniul
                      tegorii ºi mii de dimensiuni. Entitãþile       Nu spunem cã Automax® este cel
proiectãrii mecanice care, prin faci-
                      generate de Automax® sunt la fel ca       mai bun produs, aceasta trebuie sã o
litãþile oferite, permite reducerea tim-                          spunã utilizatorii.
pului de elaborare a proiectelor, a    cele AutoCAD®. O piesã nu este un
desenelor ºi documentaþiei tehnice cu   block sau un grup de elemente simple -
                                                • Automax® nu a fost dezvoltat
peste 50%. Automax® este dezvoltat     linii, arce - ci este o singurã entitate.    printr-o temã datã, bazatã pe un buget
de ingineri mecanici pentru ingineri    Caracteristicile geometrice ale pieselor    ºi un termen. El se bazeazã pe o acti-

                                                        Max aprilie
       44                                                 CAD 2 0 0 0
                                                  Aplicaþii româneºti
vitate de zece ani în domeniul CAD         dardelor, refacerea haºurii etc.
incluzând studii de utilizare, progra-         Cu Automax ® se “apucã” cu
mare, adaptare a produselor CAD,          mouse-ul ºurubul ºi se mutã în gaurã.
studii de dezvoltare a aplicaþiilor de
                          Se apucã piuliþa ºi se mutã pe ºurub.
proiectare, studiul cerinþelor utilizato-
                            De restul se ocupã obiectele. Timp
rilor, a nevoilor acestora ºi a moda-
litãþilor prin care aceºtia rezolvã pro-      total de editare: 3 secunde. Pentru încã
blemele cu care se confruntã.           trei secunde se pot adãuga ºi gãurile
   Elaborarea algoritmilor ºi dez-        pieselor. Situaþia prezentatã poate fi
                                                diametrul exterior ºi lãþimea. Poziþia a
voltarea Automax® au durat patru ani.       vãzutã în figura alãturatã.
                                                treia reprezintã vederea lateralã a pie-
                            Dacã trebuie sã schimbãm vederea
                                                sei ºi se obþine din vederea frontalã în
  • Automax® ºi-a propus sã se dez-       din cea cu trei feþe a capului de ºurub în
volte dupã cum o doresc utilizatorii ºi,                            secþiune printr-un singur click de
                          cea cu douã feþe?
                                                mouse.
de aceea, orice utilizator poate opta         Fãrã Automax® : 10-20 minute. Cu
pentru direcþiile de dezvoltare a pro-       Automax® : 2 secunde, trei click-uri de     Piesele pot fi inserate în desen prin
dusului în cadrul procedurii de înregis-                            drag-and-drop, iar editarea pieselor se
                          mouse.
trare.
                            Dacã asamblarea trebuie modificatã    poate face din mouse folosind GRIP-urile
  • Automax® genereazã obiecte
                          din M8 în M12 ? Cu Automax® operaþia     pieselor. Imaginea urmãtoare pre-zintã
inteligente. Conceptul de obiecte este
                          dureazã 5 secunde.              modul de completare a ansamblului din
folosit foarte mult în informaticã. În
domeniul CAD el este perceput de
cãtre utilizator - bun proiectant, dar nu
un expert în informaticã - în felul urmã-
tor: un obiect este o parte sau piesã a
proiectului. Datoritã avantajelor pe
care folosirea obiectelor le oferã, toate
aplicaþiile anunþã faptul cã lucreazã cu       Figura urmãtoare prezintã un rul-     partea stângã cu rulment ºi manºetã de
obiecte, chiar dacã de cele mai multe       ment selectat (simplã selecþie cu      etanºare conform STAS. Se trage piesa
ori nu o fac, iar utilizatorul este pus sã
                          mouse-ul fãrã apelarea vreunei comenzi)   cu mouse-ul din colecþia de piese ale
munceascã de douã ori mai mult decât
                          pentru editare. Se observã GRIP-urile    Automax PartsCenter® ºi se insereazã
obiectele pe care tocmai le-a achi-
ziþionat.                                            pe arbore prin drag-and drop. Dacã nu
  Inteligenþa obiectelor Automax®                               are dimensiunile dorite, se ajusteazã
este punctul forte al produsului.                                geometria din GRIP-uri (ajustare pe va-
  Pentru a exemplifica, imaginaþi-vã o                            lori STAS).
situaþie foarte simplã în care un proiect
conþine douã piese prevãzute cu gãuri                               Automax PartsCenter® se
M8. Undeva alãturi existã un ºurub M12                               dovedeºte a fi o alegere
ºi o piuliþã M10. Dorim asamblarea. Ce       acestei piese ce corespund diametrului        potrivitã.
facem ?                      interior, celui exterior ºi lãþimii. La
  Fãrã Automax®, operaþia ar putea        editare (apucarea ºi mutarea unui grip)      Colecþia de piese puse la dispoziþia
dura 20-30 minute: explodãri, modi-        piesa îºi schimbã dinamic geometria     utilizatorului de cãtre Automax®
ficãri, trim-uiri, racordãri, linii, arce, câte-  (poziþia mouse-lui sãrind, executând un   cuprinde peste 40.000 de repere stan-
va zeci de comenzi, setãri variabile,       SNAP pe valori STAS). Poziþia a doua     dardizate conform standardelor STAS,
mouse, tastaturã, consultarea stan-        prezintã piesa dupã ce au fost mãrite    ISO ºi EN. Alte standarde cum ar fi DIN,

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                    45
 Aplicaþii româneºti
ANSI, JIS, NF, BS etc. urmeazã a fi                            • Automax® defineºte puþine
adãugate. Cu Automax® se pot insera                          comenzi, majoritatea operaþiilor pot fi
ºi piese nestandardizate, o singurã opþi-                       executate fãrã a apela o comandã, iar
une fãcând ca dimensiunile pieselor sã                        utilizarea lui se poate învãþa în maxim o
                                           orã. Toate comenzile ºi operaþiile
poatã fi setate dupã valorile pe care le
                                           AutoCAD® lucreazã asupra obiectelor
doreºte utilizatorul.                                 inserate. Chitul de Automax® conþine
  Automax® nu modificã în nici un fel                        manual de utilizare ºi tutorial.
configuraþia AutoCAD®. Toate faci-
litãþile sunt compact oferite de Automax                         • Automax® ocupã sub 2MB de
PatrsCenter®, iar accesul la facilitãþi se                      memorie, iar configuraþia minimã nece-
face foarte uºor. De altfel, valoarea                         sarã pentru lucru este aceeaºi cu cea
                                           cerutã de AutoCAD® Release 14.
interfeþei puse la dispoziþie de Automax
PartsCenter® constã în faptul cã se
                                             • Orice utilizator poate folosi
poate lucra în românã, francezã sau
                                           Automax® pentru a învãþa modul de
englezã (în curând germanã) printr-o                         lucru cu acesta. Instalarea se face în
singurã apãsare de buton, iar operaþiile                       douã minute. Versiunea demo a pro-
de inserare sunt foarte uºor de efectu-                        dusului prezintã ca limitare faptul cã
at. Cunoscând facilitãþile AutoCAD®                          obiectele pot fi inserate ºi editate doar
2000, nu este greu sã observaþi                            într-un desen numit "Automax-
asemãnarea izbitoare între AutoCAD                          demo.dwg". În celelalte desene
                                           obiectele pot fi editate folosind comenzi
DesignCenter® - folosit pentru inse-
                                           AutoCAD®.
rarea pãrþilor de desen - ºi Automax
                                             Versiunea demo nu explodeazã
PartsCenter® - folosit pentru inserarea
                                           obiectele Automax®, dar acest lucru
obiectelor mecanice în AutoCAD®
                                           este posibil cu versiunea autorizatã.
Release 14.                 în alta a obiectelor dintr-un desen se
                       poate face printr-o singurã comandã.   Cum putem intra în posesia
   • Denumirile obiectelor inserate de   Existã de asemenea posibilitatea ca,    unui chit de instalare
Automax® ºi denumirile standardelor     prin selectarea pieselor, sã se com-      Automax® ?
pieselor pot fi editate conform nevoilor   pleteze automat tabelele de compo-
utilizatorului. Traducerea dintr-o limbã   nenþã ale desenelor de ansamblu.      Din fericire pentru cei ce iubesc
                                           domeniul  CAD   din  România,
                                           Automax® a fost foarte apreciat încã de
                                           la primele versiuni beta. Astfel A&C
                                           INTERNATIONAL SA, distribuitorul pro-
                                           duselor Autodesk în România, a
                                           devenit ºi distribuitor pentru linia pro-
                                           duselor firmei TEHNIF Software, iar
                                           Automax® este distribuit prin reþeaua
                                           de dealeri autorizaþi. Chitul de instalare
                                           poate fi luat gratuit de la adresa de
                                           Internet http://www.acintl.ro ºi poate fi
                                           folosit de cãtre orice utilizator pentru

                                                      Max aprilie
       46                                              CAD 2 0 0 0
                                              Aplicaþii româneºti
testare sau folosirea obiectelor în
proiectele sale. Utilizatorii care nu
au acces la Internet se pot adresa
firmei A&C INTERNATIONAL (e-mail:
office@acintl.ro, tel: 01 250 5315, fax:
01 250 7774), pentru a obþine un chit de
instalare.
  Vã informãm cã pânã la data pu-
blicãrii acestui articol peste 60 de firme
din Romãnia ºi din strãinãtate au intrat
în posesia unui chit gratuit de la adresa
menþionatã mai sus.

 Menþiuni pentru cei ce au
  deja un chit Automax®.          poate ajunge dupã 15 minute de lucru    dusului Automax® ºi, de asemenea,
  Desenul numit Automax-demo.dwg      cu obiectele Automax®. Se poate com-    firmelor partenere: IntelCAD - Bucureºti,
care este prezent în chitul de instalare   pleta desenul sau se pot edita obiectele  TechnoCAD - Baia Mare, CAD Resource
poate fi folosit cu succes în scopul     inserate. Vã dorim succes ºi aºteptãm    Center - Galaþi, Technical Group Interna-
familiarizãrii cu facilitãþile Automax®.   de la dumneavoastrã orice sugestii sau   tional - Braºov, Fartec BB - Bacãu,
  În partea din stânga este prezentat   comentarii  pe  tema proiectãrii    FastCAD - Bucureºti.
desenul de ansamblu fãrã a fi comple-    mecanice folosind Automax®.                     Florin Niþu,
tat cu obiecte, iar în partea din dreapta    În final, dorim sã mulþumim firmei A&C    Director, Tehnif Software SRL
este prezentat rezultatul la care se     INTERNATIONAL pentru promovarea pro-
                 HyperMILL
   Indiferent de tipul de maºinã unealtã,
   comandã numericã sau de gradul de
        complexitate a piesei...


     ...HyperMILL este soluþia!
 Aplicaþie folositã pentru generarea programelor de prelucrare pe
 maºini cu comandã numericã în 2-3 ºi 5 axe simultane, folosind
    modelele solide proiectate cu Mechanical Desktop.


                                               office@acintl.ro
Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 47
Managementul
documentelor
           Integrarea hârtiilor
                 într-un
                 sistem
                                        CAD
A
    cest articol - pe care îl vom   Companiile care lucreazã în domeniul        Contractanþi sau
    prezenta în douã pãrþi, prima   proiectãrii mecanice, arhitecturã, con-      subcontractanþi
    parte în cele ce urmeazã ºi    strucþii, GIS, refacerii infrastructurii
ultima în numãrul viitor al revistei -  (ºosele, cãi de comunicaþie etc.) deja
se adreseazã acelor firme care au     au obþinut importante creºteri ale pro-    O altã problemã actualã pentru
desene ºi documente tehnice pe      ductivitãþii prin administrarea ºi uti-   multe companii este cã trebuie sã
hârtie sau microfilme, ºi doresc     lizarea efectivã a informaþiei.       colaboreze cu firme care au imple-
integrarea lor într-un sistem de       Fiecare etapã din procesul rea-     mentate sisteme moderne de
proiectare asistatã de calculator.    lizãrii unui produs nou (concepþie ºi    proiectare ºi cer de la partenerii lor
Existã mai multe cãi pentru a reali-   producþie) foloseºte o cantitate mare    documentaþia în format electronic.
za integrarea "hârtiilor" într-un sis-  de informaþie din proiectele ante-
tem modern de proiectare asistatã;    rioare, astfel cã un acces eficient la     Costurile ascunse ale
din acest motiv, este dificil sã     informaþii determinã scurtarea ciclului
alegeþi calea cea mai eficientã pen-
                                                 hârtiei
                     de proiectare.
tru organizaþia dumneavoastrã.        Toate situaþiile ce vor fi prezentate
Prin acest articol urmãrim sã ofe -    în continuare pot fi generatoare de       Metodele manuale de mânuire,
rim un ghid practic pentru inte-     hârtii în compania dumneavoastrã.      stocare ºi menþinere a desenelor de
grarea rapidã ºi eficientã a docu-                          pe "hârtie" (calc, ozalit, hârtie etc.)
mentelor aflate pe "hârtie" într-un           Arhiva            sunt dificile, consumatoare de timp ºi
sistem CAD.                                      scumpe. Hârtia reprezintã suportul
                       Tipic pentru orice companie este     pentru majoritatea desenelor aflate în
 Unde este locul hârtiei în        cã o mare parte din documente tre-     cele mai multe companii. Acestea tre-
  procesul proiectãrii          buie pãstrate pe toatã durata ciclului   buie sã fie accesibile proiectanþilor.
                                             Folosirea hârtiei ca suport pentru
    moderne?             de viaþã al unui produs sau serviciu
                                           desene atrage dupã ea o serie de
                     oferit. Arhivarea mai poate fi necesarã
                                           probleme.
  Deºi calculatorul a pãtruns puter-  ca material de referinþã sau legislativ.
                                             Desenele relizate pe calc, ozalit,
nic în toate domeniile proiectãrii,                          hârtie sau alt suport se degradeazã în
realizarea desenelor ºi documentaþiei      Reviziile desenelor          timp. Suporturile rezistente în timp
tehnice pe hârtie reprezintã încã cea
                       Desenele din cadrul unui proiect     sunt foarte scumpe în raport cu cele
mai mare parte din informaþia gene-
ratã în majoritatea companiilor.                           obiºnuite.
                     suferã o serie de modificãri în timp.
  Una din resursele importante ale                           Metoda de arhivare manualã a
                     Aceste modificãri duc la crearea de     documentaþiei tehnice poate duce la
unei companii o reprezintã informaþia.  noi versiuni ale documentului. Orice
Dacã aceastã informaþie este admi-                          pierderea de informaþii.
                     modificare    intervenitã   trebuie    O astfel de arhivã tehnicã este
nistratã corespunzãtor, ea va duce la
creºterea calitãþii producþiei ºi la   anunþatã.                  greu de administrat, timpul de
reducerea timpului consumat pentru      Proiectele create cu calculatorul    regãsire al unui desen este mare, iar
concepþia, realizarea ºi comer-      pot fi uºor revizuite, dar cele realizate  refacerea unui document pierdut este
cializarea noilor produse sau servicii.  pe hârtie trebuie redesenate complet.    de duratã.

                                                     Max aprilie
      48                                               CAD 2 0 0 0
                                                     Managementul
                                                     documentelor   Costurile pentru realizarea, sto-     Avantajele unui sistem de            Avantajele circulaþiei
carea, menþinerea ºi administrarea         management al               controlate a documentelor
unei arhive tehnice pe "hârtie" sunt                                 (workflow)
substanþiale. Multe companii pot jus-
                          documentelor
tifica implementarea unui sistem de                               Instrumentele prin care se asigurã
management al documentelor tehnice         O datã ce desenele sunt în format    circulaþia (curgerea) controlatã a do-
(TDM - Technical Document Mana-        electronic, managementul docu-        cumentelor prin companie sunt tot o
                       mentelor poate fi folosit mai departe la   cerinþã a ISO 9000.
gement) bazându-se pe o reducere
                       creºterea productivitãþii. Acesta poate      Când combinãm un sistem pentru
semnificativã a costurilor prezentate
                       începe de la un simplu sistem de       circulaþia controlatã a documentelor
mai sus.                   arhivare ce are un sistem rudimentar
   Creºterea productivitãþii ºi cos-                           (workflow) cu cel de management al
                       de control al reviziilor, spre un sistem   documentelor, beneficiile companiei
turile scãzute înseamnã profituri mai     ce controleazã în condiþii de siguranþã    cresc. Iar când este combinat ºi cu
mari.                     vizualizarea, editarea ºi distribuþia     productivitatea unui sistem CAD,
                       tuturor documentelor. Un sistem com-     obþinem un sistem de proiectare cu
 Avantajele unui sistem de          plet de management al documentelor      adevãrat eficient.
                       poate nota modificãrile, traficul ºi
  proiectare asistatã de           gradul de utilizare al fiºierelor ºi curg-
   calculator (CAD)             erea optimã a documentelor prin com-      Folosirea desenelor de pe
                       panie.                      hârtie în procesul de
  CAD-ul se dovedeºte prin el însuºi       Managementul documentelor nu           proiectare
un instrument de proiectare ºi        doar cã înlesneºte procedurile de dis-
menþinere a produselor ºi serviciilor.    tribuþie ºi circulaþie a documentelor prin    Desenele existente pe suport cla-
  O datã create, desenele CAD pot fi     firmã, ci ajutã ºi la îndeplinirea condiþi-  sic (hârtie, ozalit, calc) pot fi transfor-
rapid revizuite, modificate, tipãrite sau   ilor de bazã impuse de ISO 9000. Pen-     mate în format electronic pe trei cãi:
copiate într-o fracþiune din timpul cerut   tru a ieºi pe piaþa mondialã se cere tot     - manualã, prin redesenare com-
de modificarea desenelor pe hârtie.      mai mult certificarea ISO 9000, care     pletã cu un program CAD sau digiti-
  Prin integrarea hârtiilor într-un sis-   impune existenþa unui sistem de con-     zare
tem CAD, procesul de proiectare        trol electronic al documentelor.         - firme care fac servicii de acest tip
devine mai scurt, generând o redu-         Managementul      documentelor     - scanarea urmatã de redesenarea
cere substanþialã a costurilor,        reprezintã un element cheie pentru re-    cu vector peste raster (metoda "over-
creºterea calitãþii produselor ºi pe-     zolvarea problemei hârtilor ºi, ca atare,   lay"), conversia automatã de la raster
netrarea mai rapidã pe piaþã.         nu trebuie ignorat.              la vector sau editarea parþialã raster-
                                              vector
                          Înapoi la planºetã?
                                                 Revizuirea manualã
                           Nu ºi cu GTX!               Multe companii pãstreazã atât sis-
                          Software de editare, conversie
                                              temul CAD, cât ºi cel manual de
                          ºi recunoaºtere a caracterelor
                                              proiectare. La un moment dat un
                          care permite reutilizarea eficientã
                                              desen de pe hârtie trebuie revizuit,
                           în mediul CAD a proiectelor      acest lucru fãcându-se fie practicând
                            care au ca suport hârtia.      modificãri pe desenul existent, fie
                                              redesenându-l complet pe hârtie.
                            Noi furnizãm o gamã         Aceastã "soluþie" permite companiei
                             completã de soft.         sã pãstreze proiectele existente, în
                                              acelaºi timp folosind sistemul CAD
                                              pentru crearea proiectelor noi.
                                                Revizuirea manualã este cea mai
                                              mare consumatoare de timp ºi pe
                                              departe mult mai scumpã decât
                                              revizuirea asistatã de calculator.
          GTX - Where Paper and CAD Connect       TM
                                              Întârzierile ºi costurile ridicate se rãs-
Distribuitor A&C INTERNATIONAL S.A. Str. Constantin Tãnase Nr. 15, Sector 2, Bucureºti   frâng asupra competitivitãþii pe piaþã.
Tel. 250.53.15; Fax 250.77.74 E-mail: office@acintl.ro Web: http://www.acintl.ro

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                   49
Managementul
documentelorO altã consecinþã este cã se continuã   cu specificul proiectãrii, care sã coo-   apela la o firmã de servicii care sã vã
generarea de hârtii în organizaþie.    pereze cu firma de servicii. Aceastã    scaneze desenele.
                     metodã se foloseºte mai ales la con-
Redesenarea manualã într-un        vertirea unui numãr mare de desene,
                                                Editarea raster
    sistem CAD             cînd nu aveþi resurse suficiente, pen-
                     tru firme cu un volum mic de desene       Desenarea sau editarea raster este
   Redesenare manualã înseamnã     sau cînd firma este la început.       cea mai simplã ºi ieftinã modalitate de a
exact aceasta - aºezaþi desenul pe      Când utilizaþi o firmã de servicii nu  modifica un desen scanat. O datã
birou, iar cu aplicaþia CAD redesenaþi  trebuie sã uitaþi faptul cã persoanele   scanat, un desen poate fi vizualizat, edi-
schiþa pe calculator. Redesenarea     redeseneazã planºele ºi poate nu      tat ºi completat cu diferite note electron-
completã a desenului original este ºi   sunt familiarizate cu tipul lor, acest   ice (redlines).
va fi întotdeauna cea mai exactã     lucru afectând calitatea rezultatului      Produsele software folosite la
metodã de conversie. Cere puþine
                     final. Dacã desenele sunt secrete nu    editarea raster se diferenþiazã în funcþie
resurse financiare prin faptul cã sunt
                     trebuie neglijat locul unde firma de    de facilitãþile pe care acestea le oferã.
investite deja în sistemul CAD.
                     servicii le stocheazã ºi dacã locul vã   Cele mai avansate produse software
Aceastã metodã poate fi folositã la
                     îndeplineºte standardele de sigu-      sunt capabile sã determine puncte par-
conversia unui numãr mic de desene
                     ranþã. Nu trebuie uitat faptul cã preþul  ticulare de pe entitãþi raster (punctul de
simple. Viteza la redesenarea manu-
alã se poate îmbunãtãþi dacã se uti-   conversiei este în relaþie directã cu    sfârºit, mijloc, intersecþie, perpendicula -
lizeazã un digitizor. Cu toate acestea,  calitatea rezultatului final.        ritate etc. ca în majoritatea programelor
metoda este consumatoare de timp,                           CAD - facilitatea numitã "osnap"), sã
                             Scanarea           facã operaþii cu entitãþile raster selectate
utilizeazã foarte puþin resursele CAD
ºi foloseºte la crearea de desene care                        cum ar fi: copiere, deplasare, oglindire,
existã deja.                 Multe companii, mari sau mici,     scalare etc.
                     folosesc cu succes aceastã metodã        Diferenþa fundamentalã dintre
      Digitizarea          pentru rezolvarea problemei inte-      editarea raster ºi alte metode de conver-
                     grãrii hârtiilor. În funcþie de numãrul   sie raster - vector menþionate aici este
  Tabletele de digitizare sunt cele   de desene pe care îl aveþi, aþi putea    cã desenele vor fi întotdeauna în for-
mai comune periferice CAD. La di-     cumpãra un scaner sau aþi putea       mat raster.
gitizare desenul se aºazã pe
tabletã, apoi se calibreazã tableta                                 Cãutaþi
cu aplicaþia CAD ºi, în final, se
urmãresc liniile din desen cu point-                               maximum de
er-ul tabletei. Aceastã metodã este
mai rapidã decât redesenarea, dar
                                                  eficienþã
este inexactã ºi lentã. Pentru a
obþine desene exacte sunt necesare
                                                   într-un
tablete de mari dimensiuni cu                                   digitizor de
rezoluþie foarte bunã, acestea fiind
                                                   format
                                                   mare?
foarte scumpe.

  Firme care fac servicii de
     conversie
                          Summagrid V                  GTCO CalComp
  O altã metodã este aceea de a       precizie: ± 0.010 inch (0.25 mm) standard,
angaja o firmã de servicii pentru a            ± 0.005 inch (0.13 mm) extins.
face conversia desenelor. În acest       cursor ergonomic: fãrã fir cu 16 butoane,
mod dumneavoastrã nu trebuie sã                   cu fir cu 4 butoane,
                                  creion cu 2 butoane.
alocaþi resurse importante pentru       rezoluþie: 2540 lpi.
rezolvarea problemei.             driver-e DOS, WIN 3.x, 95, 98, NT 4.0,
  Cu cheltuieli minime (plata servi-     Autodesk Device Interface
ciului de conversie prestat) ºi fãrã a
investi în echipamente puteþi obþine o     Toate aceste facilitãþi recomandã Summagrid V pentru aplicaþii
conversie de calitate; singura condiþie   CAD/CAM/GIS sau orice aplicaþie care necesitã o tabletã de format mare.
este sã aveþi o persoanã familiarizatã   Informaþii la A&C INTERNATIONAL Tel:2505315, Fax : 2507774, email office@acintl.ro

                                                       Max aprilie
       50                                               CAD 2 0 0 0
                                                    Managementul
                                                    documentelor Conversia de la raster la         Facilitãþile de tip "osnap" pe care le    poate da întotdeauna rezultate 100%
vector: desenare cu vector       au pachetele software pentru acest tip      exacte în mod automat. Exactitatea
                    de editare determinã creºterea exac-       vectorului obþinut depinde de calitatea
peste imaginea raster (Over-                               desenului original. De aceea, dupã
                    titãþii desenelor convertite prin
    lay tracing)                                   scanare, imaginile raster trebuie
                    aceastã metodã în comparaþie cu di-
                                             curãþate de "zgomotul" de fundal, tre-
                    gitizarea sau oricare altã metodã        buie aplicate corecþii de poziþie ºi uni-
  Aceastã metodã se aseamãnã cu    descrisã pânã acum.               formizate liniile ca grosime. Dupã
digitizarea deoarece conversia se                            pregãtirea imaginii raster se poate
face tot prin urmãrirea liniilor pe
desen, dar nu are nevoie de tabletã
                     Conversia de la raster la           trece la conversia automatã nesu-
                      vector: procesarea              pravegheatã (batch) sau interactivã
digitizoare. În acest caz, imaginea                           cu posibilitatea de a selecta metodele
scanatã este încãrcatã în programul       automatã                 de conversie.
CAD pe fundal ºi pe aceastã imagine                             Conversia de tip "teanc" (batch)
se deseneazã cu entitãþi CAD        Procesul de conversie automatã        a desenelor raster. Programele de
urmãrind "urmele" raster. Desenul    (nesupravegheatã) a imaginilor scanate      conversie de tip "batch" lucreazã cu o
rezultat este în întregime vector.   în desene CAD se numeºte conversie        serie de scheme optimizate de
Metoda "overlay tracing" este mai    de la raster la vector sau pe scurt vec-     recunoaºtere a diferitelor aspecte ale
rapidã decât redesenarea completã,   torizare.                    desenului. Unele setãri afecteazã
                                             tipurile de forme geometrice recunos-
                                             cute, aplicarea corecþiei la ortogonali-
                                             tate, recunoaºterea grosimilor liniilor
                                             ºi amplasarea entitãþilor în "layer"-e
                                             separate.
                                               Conversia automatã se foloseºte
                                             numai atunci când desenele originale
                                             sunt calitativ bune atât dimensional,
                                             cât ºi ca imagine. Pentru a îndeplini
                                             aceste condiþii este necesarã o
                                             "curãþare" a imaginii înainte de con-
                                             versie. Un desen în format vector nu
                                             poate fi utilizat într-un program CAD
dar este mai laborioasã ºi cronofagã.    Software-ul modern dedicat pentru      decât dupã vectorizare. Deci, trebuie
Este o alegere bunã pentru desenele   conversie este rapid ºi produce entitãþi     alocat timp pentru vectorizarea
care sunt degradate ºi nu pot fi con-  CAD (linii, arce, text, cercuri, linii de con-  desenelor înainte de a fi folosite.
vertite prin alte metode care au la   tur etc.) în format DXF, IGES, DWG.       Avantajul conversiei de tip "batch"
bazã scanarea.               Conversia de la raster la vector nu     este cã vectorizarea se poate faceCalComp
DrawingBoard™ III
   Eficienþã în CAD cu seria de
   digitizoare GTCO CalComp

Produsele GTCOCalcomp sunt distribuite în România de
A&C International S.A., tel: 01 250 5315,
fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro


   Max aprilie
   CAD 2 0 0 0                                                  51
 Managementul
 documentelorpeste noapte, calculatorul procesând     ºi raster ºi vector derivã ºi marile       Majoritatea desenelor de pe hârtie
fiºierele fãrã sã fie supravegheat.     avantaje ale acestei metode. De-       trebuie sã fie curate pentru a fi arhi-
   Conversia selectivã. Acest tip de    senele deteriorate pot fi scanate, cu-    vate ºi se pot pãstra în format raster.
conversie reprezintã o idee relativ     rãþate ºi stocate în format raster. Mod-   Nu este nevoie sã fie vectorizat un
nouã ºi a plecat de la necesitatea de    ificãrile pot fi fãcute raster sau vector.  desen atâta timp cât poate fi vizualizat
a putea selecta pentru conversie       În cazul în care nu tot desenul trebuie   ºi tipãrit în "n" exemplare, cât timp
numai anumite porþiuni din imaginea     modificat, se converteºte în vector     este nevoie numai de acest lucru.
raster. Aceste programe au facilitãþi    rasterul ce trebuie modificat ºi apoi se     Desenele care fac parte din proce-
speciale de selecþie cum ar fi: window,   fac modificãrile cerute. Aceastã com-    sul de proiectare sau de revizuire
crossing, line, circle, segment (line fol-  binaþie de raster ºi vector poate fi     prezintã un alt scenariu. Acestea,
lowing), text etc.              tipãritã ºi stocatã.             uzual, sunt puþine ca numãr în ciclul
   Faþã de conversia de tip "batch"      Lucrând în format hibrid raster ºi    de revizuire, aºa cã numãrul lor
acestã metodã permite utilizatorului sã   vector avem avantajul cã putem folosi    descreºte, dar valorile (costurile) lor
cureþe imaginea raster, sã optimizeze    desenele scanate imediat în pro-       cresc dramatic. Nevoile de desene în
parametrii de conversie, sã con-       iectare. Investiþia în timp ºi bani, nece-  procesul de revizuire pot fi acoperite
verteascã automat sau manual anumite     sarã conversiei desenelor existente,     efectiv prin editarea hibridã.
pãrþi din desen, toate în acelaºi timp.   poate fi fãcutã pentru a asigura doar      O micã proporþie din desenele unei
   Combinând abilitatea operatorului    nevoile de bazã, pãstrând sub control    companii necesitã o conversie toatã la
cu eficienþa ºi precizia software-ului,   cheltuielile.                vector. În aceastã categorie intrã
rezultatul este un desen exact.                              desenele folosite mai departe la mo-
                         Desenele companiei           delarea CAD 3D, analiza cu element
 Conversia de la raster la                                finit sau prelucrãri pe maºini cu
                         Înaintea oricãrei conversii a      comandã numericã (CAM), extra-
 vector. Conversia parþialã         desenelor, acestea trebuie grupate      gerea unui liste de materiale, mode-
     sau hibridã             dupã calitate ºi gradul de utilizare.    lare parametrizatã.
                       Calitatea desenului va determina       (continuarea articolului în numãrul urmãtor
  Termenul de hibrid înseamnã, în      metodologia de conversie ºi timpul ce    al revistei).
cazul nostru, cã în desenul CAD co-     trebuie cheltuit la "curãþarea" fiecãrui
existã atât pãrþi din rasterul original,   desen. Gradul de utilizare va dicta                   Florin Florea,
cât ºi vectorul creat prin conversie.    dacã ºi cum trebuie sã fie convertit                Product Manager
Din faptul cã în desen existã simultan    desenul (Fig.1).
  Soluþia GIS Autodesk în mediu CAD !
   · Construit pe cea mai puternicã platformã de proiectare a momentului - AutoCAD 2000
   · Ideal pentru crearea ºi întreþinerea de hãrþi de cea mai bunã calitate
   · Integreazã o varietate de tipuri de date ºi formate de fiºiere
   · Insereazã imagini raster georeferenþiate
   · Conecteazã dinamic hãrþile la baze de date externe
   · Construieºte ºi salveazã interogãri complexe de date, devenind astfel
   un ajutor important în procesul de luare a deciziilor
   · "Curãþã" automat erorile rezultate din vectorizare, facilitând crearea de topologii
   · Sunt disponibile analize GIS specifice (drum optim, flood trace, buffer etc.)
   Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

                                                         Max aprilie
       52                                                 CAD 2 0 0 0
                                                        Multimedia     3D Studio Max,
      "piesa de rezistenþã" oferitã de
                         Discreet
L
   a sfârºitul anului trecut, Dis-     3D Studio MAX este instrumentul de      Angels, Godzilla, Lost in Space, Ana-
   creet , divizia multimedia a Au-     lucru pe care trebuie sã îl alegi dacã te   conda, Contact, The Ghost and the
   todesk, anunþa faptul cã au fost     înscrii în rândul profesioniºtilor multime-  Darkness, James and the Giant Peach,
livrate 100.000 de pachete de 3D Stu-     dia.                     Deep Rising, The Craft, The Sweet
dio MAX în întreaga lume.              3D Studio MAX a permis animato-     Hereafter.
                        rilor, creatorilor de efecte speciale ºi de
  3D Studio MAX este cel mai popular                              Între serialele pentru televiziune în
                        emisiuni TV, din studiouri de orice
software de modelare 3D ºi de animaþie                            care a "jucat " ºi 3D Studio MAX se
                        mãrime, sã creeze imagini realiste ºi
pentru PC. Lansat în martie 1996 -       memorabile pentru o categorie foarte     numãrã King of the Hill, The Simpsons,
împlineºte deci 4 ani! - 3D Studio MAX     largã de beneficiari: de la filme turnate   Ally McBeal, The Visitor, The Outer
a fost primul software de modelare ºi     la Hollywood, spectacole TV de mare      Limits, The Real Adventures of Jonny
animaþie tridimensionalã, conceput       succes, pânã la reclame difuzate în      Quest (o parte dintre aceste seriale au
special pentru sistemul de operare       întreaga lume.                fost difuzate ºi în România).
Microsoft Windows NT. De-a lungul a         Dintre filmele care au beneficiat de     3D StudioMax a fost "implicat" în
patru ani ºi mai multe versiuni - care     efecte speciale create cu acest soft-     aceeaºi mãsurã într-o multitudine de
mai de care mai valoroasã - 3D Studio     ware putem aminti South Park, City of     spoturi video publicitare ale firmelor cu
MAX a fost folosit cu succes pentru a
realiza efecte speciale uluitoare pentru
film, video ºi televiziune, figurând ca
primã alegere pentru creatorii de jocuri
video pentru PC.
  Cea mai recentã versiune a lui 3D
Studio MAX este unanim apreciatã atât
pentru noile facilitãþi - printre care ºi un
render mai rapid, superior calitativ - cât
ºi pentru orientarea clarã cãtre pro-
ducþia de film. Un numãr tot mai mare
de clienþi beneficiazã la maxim de inte-
grarea cu programele tradiþionale Dis-
creet pentru PC: paint*, effect* ºi edit*.
  Dacã acum 4 ani 3D Studio MAX a
fost creat pentru a revoluþiona modali-
tatea de realizare a scenelor tridimen-
sionale pe un PC, este cu siguranþã în
prezent foarte clar pentru toatã lumea
nu numai cã a reuºit sã facã acest
lucru, dar ºi cã ºi-a depãºit misiunea
iniþialã, de atunci având un rol din ce în
ce mai important în crearea de efecte
speciale ºi medii de lucru 3D. Pentru
film, televiziune sau jocuri interactive,

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                   53
   Multimediarenume internaþional: IBM, Coca-Cola,            effect*            de calitate necompresatã ºi instru-
Honeycombs Cereal, Discovery card,                            mente de finisare audio, effect* este
Cadillac, Pontiac etc.             Aparþinând noii generaþii de instru-   ideal pentru orice proiect editorial, spo-
  De ce au ales toþi aceºti creatori de  mente virtuale pentru graficã 3D, ani-    turi comerciale, clipuri video-muzicale,
renume 3D Studio Max ca mediu de      maþie ºi efecte vizuale pentru Windows    deschideri de spectacol, jocuri interac-
lucru? Simplu: pentru cã rãspunde în    98, NT, sau Macintosh, effect* combinã    tive, emisiuni de televiziune etc.
totalitate cerinþelor lor ºi pentru cã   un mediu 3D real cu efecte avansate de
soluþia software-hardware este mult     miºcare, pe care le regãsim de obicei în         Lightscape
mai puþin costisitoare în comparaþie cu   sistemele de înaltã clasã pentru post
orice altã opþiune în domeniu.       producþie film sau televiziune. Rezul-      Este o solutie software 3D care
  Care sunt celelelte programe care    tatul este o soluþie eficientã ºi ieftinã   foloseºte  tehnici   avansate   de
completeazã soluþia multimedia oferitã   care îºi gãseºte locul în orice studio de   îmbunãtãþire semnificativã a modului
de Discreet?                producþie video. Este independent de     de iluminare într-o scenã tridimensio-
                      rezoluþie, astfel încât se pot crea ºi    nalã. Luminile folosite în mediu 3D
          paint*          combina efecte digitale complexe într-o    accentueazã senzaþia de realism ºi
                      mulþime de formate: de la film, video ºi   scot în evidenþã detaliile. Este folosit
  Este un software interactiv pentru                          pentru film, video, jocuri interactive ºi
                      HDTV, la WEB ºi CD ROM. Ruleazã
desenare vectorialã ºi animaþie tridi-                          proiecte de arhitecturã.
                      atât sub Windows, cât ºi sub Macin-
mensionalã, pentru manipularea ºi
                      tosh, fiºierele fiind foarte uºor de trans-
îmbunãtãþirea atât a cadrelor statice,                               Despre Discreet
                      ferat, fãrã a pierde nici un detaliu.
cât ºi a celor dinamice ale unui film pe
platformã Windows 98, Windows NT,             edit* 5.0             Discreet, divizie Autodesk, dezvoltã
Macintosh. Fie cã formeazã un întreg                           software pentru efecte vizuale, animaþie
alãturi de edit* ºi effect*, fie cã       Asigurã o foarte bunã integrare cu    3D, editare ºi producþie video, HDTV,
funcþioneazã ca program de sine stãtã-   celelalte produse Discreet, ceea ce      WEB, graficã pentru televiziune, jocuri
tor, acesta încurajeazã exprimarea     face acest program sã fie una dintre     interactive ºi filme. Produsele Discreet
artisticã ºi inovaþia.           cele mai puternice soluþii pentru pro-    sunt folosite de asemenea de arhitecþi
                      ducþia de film ºi video. Având o imagine   ºi proiectanþi, pentru vizualizare 3D ºi


 - MAX imum de
    creativitate!
 -   MAXimum de
    productivitate!
 -   MAXimum de
    realism!


    3DStudio
    MAX !
        Release 3    Preþ 3180 EURO!
   Distribuit de A&C INTERNATIONAL
     Tel:2505315, Fax : 2507774,
       email office@acintl.ro

                                                        Max aprilie
       54                                                CAD 2 0 0 0
                                                                   Multimediaconcepþie. În 1999 Discreet a fost
achiziþionat de Autodesk ºi, în urma              Cu SELF STUDY CAREER PACK
fuzionãrii cu Kinetix, a devenit noua
divizie multimedia Autodesk. Astfel, pro-            puteþi deveni MCSE, MCSD
dusele pe care le oferã divizia multime-
dia Autodesk s-au diversificat,            MCSE (Microsoft Certified System Engineer) - manuale ce cuprind informaþii necesare admi-
                           nistratorilor de reþele; * MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) - dedicat programato-
îmbogãþindu-se cu programe de va-
                           rilor ºi administratorilor de baze de date; * Visual Basic 6 - pentru programatorii de aplicaþii; * I-
loare cum ar fi: edit*, paint*, effect* etc.     NET+ - folositor programatorilor de aplicaþii Internet; * A+ - util inginerilor de sistem care trebuie
  3D Studio Max rãmâne în conti-          sã stãpâneascã informaþii detaliate despre hardware; * N+ - informaþii amãnunþite despre
nuare "piesa de rezistenþã" a soluþiei        reþelele de calculatoare; * CISCO - date despre reþelele de calculatoare ºi componente hard-
                           ware produse de aceastã firmã; * Java - pachetul este dedicat programatorilor care lucreazã cu
multimedia propusã de Autodesk.
                           acest mediu de dezvoltare; * Novell Netware - pentru sistemul de operare Novell Netware 5; *
                           Linux - dedicat sistemului de operare Linux.


             Carmen Sebe,
          Multimedia Manager


     Avantajele sunt majore:
     - preþul unui pachet de Self Study este mai mic decât preþul unei
     instruiri pentru aceleaºi materii într-un centru autorizat;
     - sunt eliminate cheltuielile legate de transport, cazare, diurnã, în
     cazul în care trimiteþi specialiºtii la curs în altã localitate;
     - nu este afectat programul de lucru al angajatului în cadrul
     firmei;
     - în prezenta ofertã gãsiþi materiale de studiu pentru care nu
     existã ofertã de cursuri în centrele de instruire.
                                          Your plant operates at peak efficiency ...
                                                                   Plant
                                                                 Design Work-
                                                                   group
                                                                Modelare 3D pentru sisteme de
                                                                tubulaturi din domeniile petrol
                                                                ºi gaze, farmacie, petrochimie,
                                                                 reactoare, industrie chimicã ºi
                                                                   alimentarã.
                                              ... shouldn’t your design team?
                                           Arhitecturã deschisã
                                           • Soluþii bazate pe AutoCAD (AutoPLANT),
                                            MicroStation (OMNI-SERIES), Windows NT,
             CONSUMABILE                         Visual Basic
                                           Flexibilitate
          HÂRTIE INKJET ªi TERMICÃ                     • Documentaþie tehnicã extrasã automat din modelul
           CalComp, HP, Selex, Mutoh                    3D. Generare 3D din izometrii
                                           Funcþionalitate
            CARTUªE CERNEALÃ                       • Diverse module de design ºi licenþiere, implementare rapidã pe
             CalComp, Mutoh, Selex                     platforme duale CAD
                                           Scalabilitate
                  PENIÞE                      • Modificãri minore pentru productivitate maximã
               CalComp, Mutoh
                                           Rebis, unul dintre cei mai valoroºi dezvoltatori de soluþii PC pentru sis-
              CUÞITE CUTTER                       teme de tubulaturi, oferã o gamã completã de aplicaþii integrate pentru
                                           proiectarea fizicã ºi funcþionalã de sisteme de tubulaturi, CAE ºi admi -
                Summa, Mutoh                     nistrarea instalaþiilor industriale pe platforma AutoCAD ºi MicroStation.
           Distribuite de A&C INTERNATIONAL .


                                         Distribuit de A&C INTERNATIONAL
    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                               55
 Hardware


               HARDWARE…!
                 Un rãu necesar…
De ce A&C International vinde ºi hardware …                             ?
N
    oi distribuim soft. Ce ne-a deter-
    minat sã vindem ºi hard?

   Ideea a venit în urma unei înþelegeri
mai profunde a necesitãþilor clienþilor
noºtri. Astfel am ajuns sã vindem mult
mai mult decât un simplu produs.
   De fapt A&C International vinde
soluþii. Oferã firma noastrã singura     ducã la optimizarea activitãþii de pro-    Aceste întrebãri nu-ºi mai au rostul
soluþie? Bineînþeles cã nu! Noi vã ofe-    ducþie.                  dacã o singurã firmã îþi oferã soluþia
rim doar soluþia optimã…!             Foarte bine! ªi ce dacã vindem noi   completã.
   Ce înseamnã o soluþie?          ºi soft-ul ºi hard-ul.             Totuºi, cazurile clienþilor din catego-
   De multe ori, clientul cere sã achi-     În fond, o soluþie completã poate fi  ria de mai sus sunt dintre cele fericite. În
ziþioneze anumite produse (soft ºi even-   elaboratã de cãtre douã sau mai multe   cazul în care clientul este flexibil ºi
tual hard) dar, în urma unei analize mai   firme care lucreazã împreunã. Nu este   deschis analizãrii unor soluþii alternative
riguroase din partea specialiºtilor noºtri,  oare acelaºi lucru? Poate ieºim chiar   noi considerãm cã orice probleme pot fi
se ajunge la concluzia cã necesitãþile    mai ieftin!                rezolvate.
clientului pot fi rezolvate mai                                    Apar, din pãcate, unii clienþi
bine folosind o altã abordare                                   care, de exemplu, doresc achi-
ºi, în general, sunt depistate o                                 ziþionarea unui server cu o con-
mulþime de alte probleme,                                     figuraþie anume, fãrã a avea
existente sau potenþiale.                                     rãbdare sã poarte o discuþie
   "Câþi oameni lucreazã în                                   despre modul în care acesta va
firma dvs.? Câte computere                                    fi integrat în reþeaua deja exis-
aveþi   în  atelierul  de                                 tentã. Astfel, dupã livrarea
proiectare? Ce fel de compu-                                   echipamentului, se poate
tere folosiþi? Sunt acestea                                    ajunge la telefoane inter-
legate într-o reþea? Ce vitezã                                  minabile cu reclamaþii ºi
de lucru are reþeaua dvs.? Ce struc-       Nu chiar!               nemulþumiri de genul: nu ne-aþi prevenit
turã? Sunteþi conectaþi la Internet? Sis-     La un moment dat, orice lucru     cã…, nu ne aºteptam sã…, au apãrut
tem de securitate? Faceþi back-up?"      ajunge sã se strice. Nu mai        niºte incompatibilitãþi care…!?
etc.                     funcþioneazã deloc sau nu mai         Sigur cã un asemenea dez-
   Aceste întrebãri nu sunt întâmplã-    funcþioneazã la parametri normali. Ce   nodãmânt este foarte neplãcut, dar din
toare. Fiecare echipament sau program     ne facem? Chemãm ajutoare. Dar din
                                             pãcate noi putem doar sã oferim o
software îºi are ponderea sa în deru-     partea cui? A firmei care ne-a vândut
                                             soluþie, nu s-o impunem.
                       computerele, celei care ne-a vândut
larea unei activitãþii coerente în cadrul                          Analizând situaþia la un nivel global,
                       soft-ul sau a celei care ne-a instalat
firmei, astfel încât apare necesitatea                          problema devine chiar foarte gravã din
                       reþeaua?
elaborarãrii unei soluþii globale, care sã                        moment ce în jur de 50% (dacã nu mai
                                             mult) din firmele din România (bineînþe-
                                             les cele care au o reþea de computere)
                                             nu înþeleg rolul prezenþei în firmã a unui
                                             administrator de sistem…!
                                                    Claudiu Stãnciulescu,
                                                       Director Tehnic
                                                        Max aprilie
       56                                                CAD 2 0 0 0
                                                       Hardware


   HEWLETT PACKARD…
                       H    istory &   P   resent


  Î
    n ziua de azi iniþialele "HP" sunt  Camino" din Palo Alto. Mai mult, acest   pania HP înfiinþeazã prima linie de
    bine cunoscute în toatã lumea,    an aduce angajaþilor prima bonificaþie:   producþie în afara Californiei, în Boe-
    ele fiind asociate cu perfor-    5 dolari primã de Crãciun. Aceasta     blingen - Germania de Vest.
manþa, calitatea ºi fiabilitatea. Dar de  urma sã devinã primã de producþie ºi,      - Anii 60 - 165 milioane USD
ce "HP", de când ºi cum? Pentru a      mai târziu, un adevãrat plan de       venit net, 9.000 angajaþi.
putea face puþinã luminã trebuie sã ne   împãrþire a profiturilor.            Primul "joint-venture" are loc în
întoarcem înapoi cu 70 de ani.         Doi ani mai târziu, în 1942, Bill ºi  anul 1963 cu Yokogawa Electric
  - Anii 30 - Naºterea companiei.     Dave îºi construiesc primul sediu      Works, luând naºtere Yokogawa
  Totul a început în anul 1934 când    (clãdirea Redwood). Aceasta a fost     Hewlett-Packard - Japan, ca la numai
Dave Packard ºi Bill Hewlett, doi tineri  construitã aºa încât sã poatã fi con-    trei ani, în 1966, sã fie produs primul
absolvenþi ai Universitãþii Stanford, au  vertitã în depozit pentru zarzavaturi,   computer HP: HP2116A, iar în 1969
plecat la pescuit în                în cazul în care afacerea avea    sã lanseze pe piaþã primul minicom-
munþii                       sã se prãbuºeascã.          puter care sã suporte pânã la 16 uti-
                            - Anii 50 - 5.5 milioane USD   lizatori.
                         venit, 213 angajaþi.           - Anii 70 - 365 milioane USD
                            Plecând de la producþia de    venit net, 16.000 angajaþi.
                         oscilatoare audio (1938), gene-      Anii 70 au fost definitorii pentru
                         ratoare de semnal pentru bruiaj    direcþia de evoluþie a companiei HP º i
                         radar (în 1943, pentru labora-    nu numai.
                         toarele de cercetari navale, staþii    Interferometrul laser, capabil sã
                          radio (1951), în timpul celui de-  mãsoare milionimi de inch, este ºi
Colorado                      al II-lea Rãzboi Mondial), se    astãzi folosit în producþia de
într-o vacanþã                  ajunge în 1958, când a avut loc    microchip-uri.
de douã sãp-                  primul eveniment care urma sã        HP-35, calculatorul care eliminã
tãmâni. Ei au                deschidã o perspectivã cu totul nouã    rigla de calcul a inginerilor (1972),
descoperit cã au foarte multe lucruri în  pentru viitorul firmei. În anul 1958 are  primul sistem de procesare industrial
comun ºi au devenit buni prieteni. Bill   loc prima achiziþie a companiei HP în    (1973), primul minicomputer cu me -
ºi-a continuat studiile la Stanford ºi   persoana firmei "F.L. Moseley Com-     morie RAM de 4K bazat pe circuite
MIT în timp ce Dave s-a angajat la     pany of Pasadena" din California,      semiconductoare în locul miezurilor
General Electric. La scurt timp, cu     specializatã în echipamente de înaltã    magnetice (1974), primul standard
încurajarea profesorului ºi mentorului   calitate pentru graficã
Fred Terman, cei doi ingineri au      (cel puþin aºa se
hotãrât sã înceapã o afacere împre-     numeau atunci), mar-
unã.                    când intrarea HP în afac-
  Dave ºi Bill ºi-au început acti-    erea cu plotter-e.
vitatea într-un garaj din Palo Alto, Cal-    Astfel, în 1958, HP
ifornia, cu un capital de 538 de dolari.  avea un venit net de 30
  Dave Packard ºi Bill Hewlett au     de milioane de dolari,
format parteneriatul pe 1 ianuarie     1778 angajaþi ºi 373 pro-
1939, numele viitoarei companii fiind    duse pe piaþã.
stabilit prin aruncarea unei monezi.      Ca ºi cum toate
  - Anii 40 - 34.000 USD venit net,    acestea nu ar fi însem-
3 angajaþi, 8 produse pe piaþã.       nat un succes suficient,
  În 1940 are loc prima schimbare     în 1959, cu ajutorul unei
de sediu a companiei. Firma HP se      firme de marketing din
mutã în „Page Mill Road and El       Geneva - Elveþia, com-


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                57
 Hardwareinternational pentru interfeþe - HP-IB    totul noi de computer-e. Sub numele     ner-e color, pentru introducerea în
standard interface (1975), sunt doar     de cod "Spectrum", HP a lansat primul    computer a fotografiilor sau a oricãror
câteva dintre realizãrile HP-ului din    procesor RISC (Reduced Instruction     imagini cu o înaltã rezoluþie.
acea decadã.                 Set Computing).                 Anul 1993 ne aduce primul
  - Anii 80 - 3 miliarde USD venit       - Anii 90 - 13.2 miliarde USD      OmniBook superportabil ºi 10 mili -
net, 57.000 angajaþi.            venit net, 91.500 angajaþi.         oane de imprimante laser (HP a vân-
  Cu o prezenþã puternicã pe piaþa       Dezvoltarea continuã a tehnologiei   dut peste 20 milioane de imprimante
industrialã, compania produce primul     duce la lansarea, în 1991, a primului    laser), ca doar un an mai târziu sã fie
computer personal HP (HP-85),        "palmtop" PC - HP 95LX, care combi-     lansatã tehnologia LED (Light Emit-
urmând ca, doi ani mai târziu (1982),    na Lotus 1-2-3 cu facilitãþi de calcul   ting Diode).
HP Limited sã dezvolte în Anglia       avansate cu metode noi de comuni-        Co-fondatorul Dave Packard
prima reþea comercialã importantã de
minicomputere.
  1984 a reprezentat un an de pio-
nierat în tehnologia "inkjet" prin
apariþia imprimantei HP ThinkJet,
tehnologie care, chiar ºi în zilele noas-
tre cunoaºte o evoluþie acceleratã,
punând la dispoziþia utilizatorilor din
toate categoriile echipamente perfor-
mante la preþuri din ce în ce mai acce-
sibile.
  Mai mult decât atât, în 1984 este
lansatã prima imprimantã laser - HP
LaserJet care, printr-o dezvoltare con-
tinuã, în zilele noastre a ajuns sã fie
consideratã un standard mondial în
imprimarea laser. Imprimanta laser      care de date ºi, ca multe alte firme    moare pe 26 martie 1996, lãsând în
reprezintã produsul cu cel mai mare     producãtoare de aparaturã electro-     urma sa o companie cu un venit net
succes al companiei HP din toate tim-    nicã, HP nu se rezumã la imprimante,    de 42.9 miliarde de dolari ºi 121.900
purile.                   plotter-e ºi computer-e, producând     de angajaþi, urmând ca în 1999,
  Anul 1986 a reprezentat cel mai     sistemul ecocardiograf HP Sonos       doamna Carly Fiorina sã fie nomina-
mare efort R&D (Research and Devel-     1500, care permite medicilor analiza    lizatã în postul de Preºedinte/CEO.
opment) al firmei (peste 250 mi-lioane    neinvazivã în timp real a funcþiilor cor-
de dolari în 5 ani), materializat printr-  dului prin folosirea ultrasunetelor.           Claudiu Stãnciulescu,
un produs inovator care a permis dez-      Continuând seria de produse noi,              Director Tehnic
voltarea ulterioarã a unei familii cu    HP promoveazã noua serie de scan-

                                                IBM IntelliStation - O familie de
                                                echipamente profesionale pentru
                                                aplicaþii CAD/CAM/CAE ºi GIS.
                                                În acest numãr vã prezentãm
                                                seria IBM IntelliStation E Pro,
                      A&C INTERNATIONAL S.A.,              staþii de lucru cu un excelent
                                                raport preþ/performanþã, reco-
                       IBM Business Partner               mandate atât pentru aplicaþii 2D,
                                                cât ºi 3D.Funcþionând cu proce-
                                                soare Pentium III 450 - 600 MHz,
                                                echipat cu o placã video Matrox
                                                Millennium G400 ºi o memorie
                                                internã de pânã la 768 MB, Intel-
                                                liStation E Pro reprezintã un
                                                partener de nãdejde în derularea
                                                activitãþii dvs.

                                                       Max aprilie
      58                                                CAD 2 0 0 0
                                               O linie
                                              profesionalã
                                               de cuttere
Indiferent dacã doriþi sã începeþi o afacere în aceastã direcþie sau doar încercaþi sã vã extindeþi aria de servicii, seria SummaCut vã
                          oferã cea mai accesibilã soluþie.

SummaCut D620                   Drag knife, 24" (610 mm) wide, Friction Drive Cutter
SummaCut D1220                  Drag knife, 48" (1220 mm) wide, Friction Drive Cutter
Addressable Resolution              0,001 in/0,025 mm, 0,005 in/0,1 mm selectable
Mechanical Resolution               0,0005 in/0,0127 mm
Maximum Media Lenght               150 ft/50 m
Velocity                     Up to 33 ips/850 mm.sec diagonal
Acceleration                   Up to 2 gs
Knife Presure                   0-400 g, in 5 g increments
Media Types                    Vinyl, screen film, engineering grade, reflective, fluorescent,
                         stencil material, twill
Media Thickness                 ,002-0,01 in/0,05-0,25 mm with standard knife,
                         0,03 in/0,8 mm with optional sandblast knife
Data Format Support                DM/PL, HP-GL, HP-GL2
Options Consumables                Sandblast knife and holder
                         Media support system (standard on 40 in/1175 mm and
                         48 in/1219 mm units)
                         Floor stand (standard on 40" and 48" units)
                         Puncing tool
                         Standard knife                                        LA PREÞURI FÃRÃ
         MAGIC                             CONCURENÞÃ !
         Sy s t e ms S.A .                        Comercializeazã ºi închiriazã
                                          videoproiectoare BARCO,
                                            ASK-PROXIMA º i
                                       ecrane DA-LITE pentru orice format.

                                        700 - 12000 ANSI LUMENI         luminozitate
                                        SVGA, XGA, SXGA, UXGA         rezoluþie
                                        0,5 m - 14 m             baza imaginii

                                         Aplicaþii: conferinþe, prezentãri,
                                           simpozioane, reclame,
                                     expoziþii, concerte, dispecerizãri, simulatoare.

                                         Web Site: http://www.magicsys.ro
            TEL: 230 03 96; FAX: 230 04 79      Systems S.A. e-mail:sales@magicsys.ro

   Max aprilie
   CAD 2 0 0 0                                                       59
Hardware
      M U TO H
      RJ - 6 100

         Vi s-a întâmplat vreodatã sã nu
      puteþi reproduce culorile aºa cum
      doriþi, culorile sã nu fie destul de
      strãlucitoare sau sã nu se potriveascã
      cu originalul?
         Special pentru aceste situaþii
      Mutoh a dezvoltat plotter-ul piezo-      Autodesk PowerLine,
      inkjet RJ-6100 cu 6 culori.           o nouã soluþie pe
         Cu acest plotter veþi putea efectua      piaþa de GIS
      cele mai pretenþioase lucrãri: repro-
      duceri de format mare dupã portrete,
      fotografii sau orice alte lucrãri care     Lansat pe site-ul Autodesk încã
      necesitã o respectare strictã a culo-   de la jumãtatea lui februarie, noul
      rilor.                   Autodesk PowerLine este cu sigu-
         Plotter-ul RJ-6100 înseamnã mai    ranþã cea mai eficientã combinaþie de
      mult decât imprimeuri „drãguþe"... este  GIS ºi Internet, destinatã regiilor de
      veriga lipsã în lanþul de comunicare    distribuþie a curentului electric.
                              Cu ajutorul acestei noi soluþii, pot
      vizualã de înaltã calitate.
                            fi accesate, interogate ºi combinate
                            în cadrul regiei, intranet ºi Internet,
             Claudiu Stãnciulescu,     orice tip de date - hãrþi de distribuþie,
                Director Tehnic     informaþii legate de clienþi, informaþii
                            despre întreruperile accidentale din
                            reþea, date de inventariere a con-
                            sumurilor, asupra localizãrii echipelor
                            de intervenþie, planuri tehnice etc.
                            Noua aplicaþie pune capãt izolãrii
                            între diferite sisteme de date, infor-
                            maþia putând fi accesatã din orice
                            punct al regiei.

                                      Max aprilie
  60                                   CAD 2 0 0 0
                                               HardwareModel                   RJ-6100: 43/54/62
Print Resolution             True 360x360 dpi, True 720x720 dpi, 1440x720 dpi
Print Head Technology           Drop-On-Demand Piezo-Electric-Micro Dot
Printing Modes              Draft, Normal, High Quality (Colour) - High Speed Monochrome
Printing Time (High Speed, Colour, ECP)  JIS A0: ± 9 min (360 dpi), ± 8 min (720 dpi)
Processor                 64 bit - RISC
Memory                  40 (8+32) Mb standard, 72 (8+2x32) Mb maximum

                     RTL-Pass, MH-GL/2 (HP-GL(2) compatible)
Command Language
                     Printer manager commands

                     Standard: Uni & Bi-Directional Parallel (ECP Compatible)
Interfaces                Optional: 100Base-TX Fast Ethernet plug-in card
                     Protocols: Windows 95/98/NT; TCP/IP, NetWare, EtherTalk

Max. Media/Print Width/CoreÆ/Thickness  1089.6/1069.6 mm/2" (standard), 3" (optional)/0.2 mm

                     220 ml, Dye (CMYK), Pigmented (CMYKOG)
Ink/Cassette Detection
                     Automatic detection of dye, pigmented or cleaning cassette

Ink Consumption Dye (Pigmented)      360 dpi: 4.66 (4.66) ml/m2, 720 dpi: 7.98 (9.33) ml/m2

Sheet-off                 Horizontal auto-cutting
Power Consumtion/Noise Level       <60 W (Idle), <80 W (Operating), <100 W (Cleaning)/Max. 54 dB
Measurements               1520 (W) x 580 (D) x 1264 (H) mm
Weight Body (Stand)            46 Kg (11 Kg)


    SPI Sheetmetal
     Desktop PRO

  Modeleazã tabla..
  ..fãrã sã o atingã


 Integrat în Mechanical Desk-
        top.   Distribuit de A&C INTERNATIONAL
     Tel:2505315, Fax : 2507774,
       email office@acintl.ro


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                        61
    ul lui
   lþ ru
 Co ge
 a na   CAD-ul                    în contextul
m
                           CIM/CIE
 C
     onceptele de bazã privind utilizarea tehnologiei infor-     Cu siguranþã, relaþiile Just-In-Time (JIT) ºi Total Quality
     matice în organizaþiile existente - CIM ºi CIE - repre-   Management (TQM) nu pot exista între doi parteneri fãrã o
     zintã obiectul acestui articol. Înþelegerea evoluþiei    dozã rezonabilã de deschidere ºi respect. Deoarece com-
 acestei tehnologii oferã o perspectivã asupra a ceea ce tre-     paniile stabilesc legãturi între ele prin intermediul schimbului
 buie sã facem cu organizaþiile noastre. Considerãm cã, în       de date electronice EDI ( Electronic Data Interchange), al
 acest context, trebuie înþeles ºi conceptul de concurent engi-    schimbului de date tehnice ºi prin intermediul Internet-ului,
 neering.                               ele încep sã construiascã planuri de lungã duratã ºi sã îºi
   Termenul de CIM s-a nãscut in anul 1970. Conform SME       împãrtãºeascã intenþiile de achiziþionare (aspect necunos-
 - Society of Manufacturing Engineers - CIM a fost definit ca     cut pânã acum câþiva ani!).
 un concept sau o metodologie ºi nu ca ceva ce poate fi          Oferim ca exemplu integrarea companiei cu lanþul de
 procurat, adicã una dintre modalitãþile de înþelegere exac-      furnizori/parteneri ºi clienþi, prin interconectarea sistemelor
 tã a automatizãrii întreprinderii. Mai târziu, CIM a cãpãtat     informatice ale acestora - conceptul Supply Chain Manage-
 statutul unui concept tehnologic central al proiectului ICAM.     ment. Se realizeazã astfel planificarea globalã de-a lungul
 Acest proiect a demarat în contextul industriei de armament      întregului lanþ, de la furnizorii de materii prime, pânã la
 a SUA, iar în 1987 a fost definit ca o tehnologie integratã,     reþeaua de distribuþie amãnunþitã sau gestiunea confi-gurãrii
 acoperind cercetarea ºi dezvoltarea, fabricaþia ºi desfacerea     produselor în aºa fel încât clienþii sã-ºi poatã face comanda
 în cadrul unei strategii manageriale.                 asistaþi de un configurator integrat care sã rezolve atât
   CIM - Computer Integrated Manufacturing - a reprezen-      restricþiile în configurarea unui produs, cât ºi problema ter-
 tat practic saltul calitativ determinat de acumulãrile cantita-    menului de livrare al produsului. Lansarea comenzii interne
 tive anterioare, fiind un mod de structurare a informaþiei      de fabricaþie pentru produsul dorit se poate realiza atât la
 despre întregul proces de producþie. Aceste acumulãri, prin      sediul producãtorului, cât ºi prin Internet (vezi site-ul
 natura lor individualã, au urmãrit automatizarea proceselor      BMW!).
 de proiectare, fabricare, planificare ºi control ale producþiei.     Aceastã schimbare de perspectivã impune o reevaluare
 Jim Harrington Jr., "pãrintele CIM", a recunoscut cã "a good     a teoriei tradiþionale de control ºi comandã. Este imposibil sã
 number of the major manufacturing functions were poten-        controlezi resursele exterioare în aceeaºi mãsurã în care le
 tially susceptible to computer control." El recunoaºte astfel                                           CLIENÞII
                                    FURNIZORI/        COMPANIE           CLIENÞI
 rolul factorului uman în CIM ºi, mai mult decât atât,         PARTENERI                                  CLIENÞILOR

 sesizeazã cã toate nivelele de management din cadrul orga-
 nizaþiilor vor suferi în timp schimbãri majore!
   Dupã zece ani, timp în care Harrington a scris a doua sa
 carte, Understanding the Manufacturing Process, acesta                      Manage
                                                 Lifecycle
                                                           Commit Date

 lanseazã ideea de includere în CIM a întregii companii, con-
                                             Buy
 siderând fabricarea "o funcþie monoliticã."                              Build     Store       Ship
   În mod tradiþional, teoria ºi practica managementului s-au
 concentrat asupra relaþiilor interne din firmã: rolul fiecãrei
 persoane poate fi definit în termeni clari, iar raporturile dintre
 ele sunt, de asemenea, bine determinate. Trecerea la o perspec-
 tivã de afaceri mai amplã introduce o dinamicã integral            ERM-1
                                        ERM-1      BaaN ERP/ERM
                                                BaaN ERP/ERM      ERM-2
                                                            ERM-2
 nouã.
   Relaþiile dintre firme ºi parteneri - furnizori, clienþi ºi
 clienþii clienþilor - se desfãºoarã de pe poziþii egale (figura 1).
                                      Supply Chain                       Supply Chain
 Aceste relaþii diferã de cele superior - subordonat din ie -       Management       CIM               Management
 rarhiile piramidale. În schimb, relaþiile externe se bazeazã pe
 încredere ºi avantaje mutuale. Este necesarã existenþa                            CIE
 capacitãþii de ascultare atentã, a respectului ºi a integritãþii
 pãrþilor implicate.                           Figura 1 – Scopul CIM º i CIE                                                                     Max aprilie
        62                                                            CAD 2 0 0 0
                                                 ma Col
                                                  na þul
                                                   ge
                                                     ru
controlezi pe cele interne. În schimb, arta subtilã a alianþelor
între egali devine extrem de importantã.
                                                      l
                                   sã gândim în termeni noi. Avem în mod perma-
                                   nent nevoie sã cercetãm trecutul ºi viitorul, reor-       ui
  CIM se concentreazã în principal asupra funcþiunilor       donându-ne cunoºtinþele ºi extinzându-ne viziunea.
interactive dintr-o firmã.                        Din punctul de vedere al programelor de calculator (soft-
  CIE - Computer Integrated Enterprise situeazã aceste       ware), în cadru CIM, aplicaþiile s-au dezvoltat - general
interacþiuni în contextul mai larg al relaþiilor dintr-o firmã,    vorbind - în douã direcþii (figura 2):
reprezentând extinderea afacerii. Reþelele de computere fac       - aplicaþiile inginereºti asistate de calculator, grupate
posibil ºi solicitã în acelaºi timp schimbul de informaþii dintr-o  generic sub denumirea CAD/CAE/CAM - Computer Aided
firmã, precum ºi între firme. De exemplu, firmele ce constru-     Design/Engineering/Manufacturing;
iesc componente pentru aparate de zbor stabilesc reþele         - aplicaþiile ERP - Enterprise Resource Planning;
multiple cu anumiþi contractori principali, dar ºi cu subcon-      - legãtura dintre acestea, PDM - Product Data Manage-
tractorii acestora ºi cu guvernul.                  ment;

   Observaþie: A fost ales în scopul exemplificãrii con-         Performanþele acestora sunt, evident, condiþionate de
ceptelor discutate sistemul BaaN ERP/ERM (având accep-        evoluþia echipamentelor (hardware-ului).
tul ºi folosind documentaþia firmei PROMPT Service Interna-        Sistemul BaaN - ERP/ERM joacã un rol esenþial în orga-
tional SRL), datã fiind poziþia sa de lider mondial în "zona"     nizarea ºi integrarea aspectelor legate de afacerea organi-
producþiei - atestatã de marile firme de consultanþã IT, ca ºi    zaþiei în care este implementat. În plus, modulul BaaN PDM
de marile concerne industriale.                    integreazã complet proiectarea ºi fabricarea produselor sub
   În mediul CIE, succesul afacerilor depinde din ce în ce     toate aspectele - CAD/CAE/CAM - în cadrul sistemului ERP.
mai mult de resursele informaþionale ale firmelor în dauna      În acest mod, veþi fi capabili sã puneþi instantaneu la dispo-
capitalului lor. Astfel, asistãm la o schimbare în domeniul      ziþia oamenilor din organizaþia dumneavoastrã date ºi infor-
surselor prosperitãþii, o schimbare provocatã de trecerea de     maþii, acest aspect repercutându-se pozitiv asupra întregii
la era industrialã la era informaþionalã.               organizaþii. Un exemplu în acest sens este prezentat în figu-
   Pentru a înþelege aceastã schimbare, trebuie sã situãm      ra 3, unde s-a ales pentru integrarea cu BaaN PDM soluþia
discuþia într-un context istoric mai larg ºi sã includem surse-
le prosperitãþii, tipurile de organizaþii ºi principiile ce stau la
baza celor douã ere: industrialã ºi informaþionalã (a cunoaº-
terii ). Aceste elemente vor fi abordate detaliat în articolele
urmãtoare în cadrul rubricii "Colþul managerului".
   Tranziþia de la era industrialã la era cunoaºterii pre-
supune, în primul rând, tranziþia de la un set de atitudini, va-
lori ºi norme la altul. Acest schimb nu poate avea loc decât
prin intermediul unui efort enorm de gândire, deoarece multe
din aceste schimbãri evolueazã în sens contrar intuiþiei
noastre. Suntem condiþionaþi de vocabularul erei industriale
într-un grad atât de mare, încât ne este adesea foarte greu                                   AutoCAD 14 a firmei Autodesk. Motivaþia:1) este cel mai
                                   popular soft de CAD la nivelul PC-urilor din România ºi 2)
                                   aceastã soluþie este startatã în premierã în România (ºi nu
                                   numai), între firmele Prompt Service International SRL -
                                   Authorized BaaN Reseller ºi A&C International SA - Autho-
                                   rized Autodesk Distributor . Aveþi nevoie de PDM?

                                      Una dintre provocãrile cu care se confruntã actualele
                                   organizaþii este nevoia de a controla întregul proces de
                                   realizare a unui produs, de la cercetare/dezvoltare pânã la
                                   service-ul acestuia, în condiþiile unui rãspuns cât mai rapid la
                                   cererea pieþei, corelat cu un nivel înalt al calitãþii. Un impe -
                                   diment major pentru realizarea acestui obiectiv îl reprezintã
                                   dificultatea de a organiza cantitatea enormã de documente

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                   63
   ul lui
 olþ eru
 C g
  na
ma
        ce conþin informaþii referitoare la produsele în   reduce dramatic timpul de reacþie la cererile pieþei. De
      discuþie ºi de a le pune foarte rapid la dispoziþia   asemenea, PDM vã permite sã maximizaþi beneficiile
   celor autorizaþi ºi implicaþi în realizarea acestuia, loca -  ingineriei concurente concomitent cu controlul ºi distribuþia
 lizaþi fiind pe o arie geograficã foarte întinsã. Astfel, PDM    datelor în cel mai scurt timp.
 poate raþionaliza, accelera ºi organiza procesele inginereºti      Foarte important, transferul bidirecþional de informaþii
 ale organizaþiilor pentru a mãri productivitatea ºi pentru a    între sistemul CAD/CAE/CAM ºi sistemul ERP/ERM permite
                                   introducerea datelor o singurã datã, eliminând atât aceastã
                                   sursã majorã de erori, cât ºi munca repetitivã aferentã.
                                     Toate acestea, plecând de la prezentul overview bazat
                                   pe dizertaþia din cadrul rubricii « Colþul managerului » din
                                   numãrul precedent, fac - separat - obiectul unor articole
                                   viitoare.

                                    Prompt Service International - Authorized BaaN Reseller

                                                       Gabriel Kaufmes,
                                                      Operation Manager

                                           CAD/CAE/CAM System & Reengineering
                                                    Team Coordinator

                                                         Cristian Matei,

                                                      ABB Alstom Power
                                   3
                               Programe
                           într-un singur pachet
                            AutoCAD Land Development Desktop R2.
                                   Conþine
                                  AutoCAD 2000,
                                AutoCAD MAP 2000 ºi
                                 Land Development
                        AutoCAD Land Development Desktop R2 pentru proiectanþii din inginerie
                        civilã, geodezie, cadastru, urbanism, cartografie, amenajarea teritoriului.
   Acum UPGRADE la LDD R2 de la AutoCAD R13/14/2000 cu numai 1530 Euro!
                                                        Max aprilie
       64                                                CAD 2 0 0 0
           GEO COMPUTER GROUP S.A.
        Authorized Dealer

            Nikon Surveying Instruments
          Staþii totale, theodolite electronice ºi optice
                Nivele optice ºi cu laser
              Software prelucrarea de date

                     Servicii
       geodezie, cadastru, GIS, scanare, vectorizare, plotare


        Str. Sighiºoara, nr. 34 , sector 2, Bucureºti, tel: 01 250 7670,
       fax: 250 7774, mobil: 094 519 020, e-mail: geocomp@acintl.ro
                   LANDENBERGSRL
                   Str. Nicolae Bãlcescu, bl. L6, sc. B,
                   ap. 7, Piteºti, tel, fax: 048 634 170                        Authorized Dealer                   - proiectare în domeniile geodezie,
                   topografie ºi cadastru
                   - proiectare asistatã de calculator
                   - dezvoltare aplicaþii GIS
                   - comercializare, consultanþã ºi
                   instruire software
                   - comercializare ºi service tehnicã
                   de calcul
Max aprilie
CAD 2 0 0 0                              65
 Training
         LECÞIA DE
       MECHANICAL DESKTOP
            OPERAÞII PENTRU GENERAREA
           PIESELOR SOLIDE PARAMETRIZATE.

  Î
     n lecþia de astãzi vom par-                          plul din figura 3 sunt prezentate trei
    curge lista de operaþii ºi faci -                        cote aplicate.
    litãþi ce ne stau la dispoziþie                           Pentru a constrânge total profilul
pentru modelarea parametrizatã a                            definit puteþi adãuga alte constrângeri
pieselor solide. Pentru cei care                            geometrice    folosind  comanda
acum se familiarizeazã cu Mechan-
                                            AMADDCON. Prin adãugarea celor
ical Desktop, parcurgerea acestor
comenzi este necesarã pentru
înþelegerea ulterioarã a modelãrii
                                      Fig. 1
de suprafeþe, ansambluri ºi pentru
extragerea automatã a desenelor        2. Folosiþi comanda AMPROFILE
de execuþie. Desenele (de01-        pentru a defini profilul conceput ºi
de08.dwg) ce fac suportul acestor     pentru a aplica constrângerile geo-
explicaþii pot fi executate urmãrind    metrice asupra acestui profil. Selectaþi                  Fig. 3
firul operaþiilor sau, pentru cei care   toate obiectele desenate ce fac parte
vor sã probeze doar facilitãþile, pot   din schiþã, polilinia de contur ºi linia   trei cote profilul este constrâns total.
fi gãsite în SITE-ul nostru de pe     care doriþi sã devinã axã (figura 2).      4. Pentru a schimba un parametru
INTERNET     la     adresa:     Pe prompterul Command sunt        al  profilului  folosiþi  comanda
http://www.acintl.ro/MaxCad/max-
                      afiºate informaþii referitoare la nu-    AMMODDIM. (În exemplul din figura 4
cad.html. Partea referitoare la con-
                      mãrul de constrângeri ºi parametrii-     am schimbat cota de 3.00 în 5.00. Se
strângerile geometrice este expli-
                      cote ce sunt definiþi sau mai trebuie    observã schimbarea automatã a
catã doar pentru desenele exem-
                      definiþi, pentru ca profilul nostru sã fie  geometriei profilului).
plificate, detalierea acestor metode
fãcând obiectul lecþiilor viitoare.    constrâns complet.
Unul dintre avantajele MDT-ului
este acela cã nu suntem obligaþi sã
constrângem geometric total un
profil pentru a continua modelarea.

  Realizarea unui profil ºi
 aplicarea constrângerilor
    geometrice.                                                   Fig. 4
                                      Fig. 2
   1. Folosind comanda AutoCAD
PLINE, desenaþi o polilinie închisã de     3.Se   foloseºte   comanda       Realizarea unei piese
forma celei din figura alãturatã (figura  AMADDCON pentru a adãuga con-         solide printr-o operaþie de
1). Trasaþi de asemenea o linie - Hid-   strângeri; vom aplica proiecþia fiecãrui        extrudare
den linetype - ce reprezintã axa pro-   centru (Proj) al celor douã arce (CEN)      Pornim de la profilul pe care toc-
filului desenat. Desenul nu trebuie    pe linia de axã.               mai l-am creat la punctul anterior
realizat cu exactitate. Se realizeazã     Folosim    apoi    comanda    (de02.dwg).
totul la nivel de schiþã, concepând    AMPARDIM pentru a adãuga numãrul         1. Pentru a extruda acest profil
geometria piesei. (de01.dwg)        necesar de cote-parametri. În exem-     folosiþi comanda AMEXTRUDE ºi

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                67
  Training
specificaþi distanþa de extrudare în      2. Folosind comanda AM2DPATH
cãsuþa de dialog specificã acestei     definiþi entitatea "cale" ºi aplicaþi con-
operaþii (fig.5).             strângerile geometrice (ce sunt setate
                      pentru a fi aplicate automat). Selectaþi
  2. Figura 6 prezintã piesa rezultatã  polilinia ºi definiþi de asemenea punc-
din operaþia de extrudare într-o      tul de start al entitãþii path (figura 8).

                                                             Fig. 9
                                            sã geometric.5. Pentru a vedea mai
                                            bine lucrurile, putem privi rezultatul
                                            într-o vedere isometricã - View menu /
                                            3D Views / Front right isometric.Rotim
                                            UCS-ul conform figurii 10.
                                              6. Folosiþi opþiunea Sketch a
                                    Fig. 5

vedere în isometrie - View menu / 3D     3. Aplicaþi constrângerile dorite
Viewpoint Presets / Isometric view.    entitãþii path folosind comanda
                      AMADDCON; selectând opþiunea YV
  Realizarea unei operaþii        selectaþi cele douã arce. Centrele
     "sweep"             celor douã arce au acum aceeaºi
                                                           Fig. 10
  Sweep realizeazã o piesã solidã    coordonatã Y.
prin "plimbarea" unui profil închis      4. Pe linia de comandã sunt        comenzii AMVIEW pentru a privi pla-
(AMPROFILE) pe o curbã deschisã -                            nul de Sketch. Apoi se utilizeazã
cale (AM2DPATH).                                    AMPARDIM pentru a adãuga o cotã
                                            conform figurii 10 (de la centrul arcului
                                            mic al profilului la punctul de plecare
Fig. 6
                                            al path-ului).
                                              7.View menu / 3D Views / Front
                                            right isometric.
                                              Pentru a realiza operaþia sweep
                                            folosiþi comanda AMSWEEP. Selec-
                                            taþi path-ul ºi alegeþi una dintre opþiu-
  1. Folosind comanda AutoCAD                             ni (de exemplu - Parallel option.)
PLINE realizaþi o polilinie cu geome-                   Fig. 8
tria prezentatã în figura 7 (de03.dwg ).
                      afiºate atât constrângerile aplicate
                      automat, cât ºi parametrii ce trebuie
                      definiþi pentru constrângerea totalã a
                      entitãþii.
                        Folosim comanda AMPARDIM
                      pentru a adãuga cele patru cote
                      prezentate în figura 9.
 Fig. 7                    Entitatea este acum total constrân-                   Fig. 11

                                                       Max aprilie
       68                                               CAD 2 0 0 0
                                         Training
Rezultatul este prezentat în figura 11.   2.View menu / 3D Viewpoint Pre-
  8. Vizualizaþi modelul în modurile   sets / Top.Folosiþi comanda AutoCAD
wireframe, hide, render, (Pan, Zoom,   CIRCLE pentru a desena profilul
Rotate în timp real etc.).        prezentat în figura 13.

  Realizarea unei operaþii
                                                          Fig. 14
    de tip "array"
                                            Se defineºte un punct de lucru
  Folosiþi   piesa   creatã cu                        pentru a-l folosi ca centru pentru array,
AMEXTRUDE (figura 5) (de04.dwg).                          folosind comanda AMWORKPT. Con-
  1. Prin comanda AMSKPLN definiþi                        strângeþi punctul de lucru pentru a fi în
un nou plan de sketch - planul supe-                        centrul arcului mare folosind comanda
                                    Fig. 13   AMADDCON cu opþiunea Join (figura
rior al piesei (figura 12).
                       3. Apelaþi AMPROFILE ºi selectaþi   15).
                     cercul. Adãugaþi cotele - parametri
                     prezentate în figura 14, folosind
                     AMPARDIM.
                       4.  Extrudaþi   profilul  cerc,
                     AMEXTRUDE, ºi alegeþi opþiunea
                     "Cut" pentru operaþie ºi "Through ter-
Fig. 12                  mination" pentru tipul de tãiere.                     Fig. 15
         Reperul proiectat cu
        Mechanical Desktop
       este suficient de rezistent?

    A N S YS, liderul mondial al
  aplicaþiilor de analizã cu element
     finit, vã rãspunde prin
       Design Space.
     Distribuit în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315,
             fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                              69
  Training
  5. Folosiþi comanda AMARRAY cu                           UCS-ul în planul de lucru definit.(Figu-
opþiunea Polar, numãrul fiind 5, Incre-                        ra 20).
mental Angle 180/4.
                      Fig. 18
                      tãiatã de feþele solidului ca o operaþie
                      asupra acestuia. (Figura 18).
                                                            Fig. 21
Fig. 16                    Adãugarea operaþiilor
                       Adãugãm operaþii la piesa gene -      3. Folosiþi opþiunea Sketch a
  Figura 16 prezintã rezultatul aces-  ratã prin extrudare (Figura 6)       comenzii AMVIEW pentru a schimba
tei operaþii.               (de06.dwg).                 viewpoint-ul pe planul de Sketch.
  Tãierea solidelor (AutoCAD                             Folosind comanda AutoCAD PLINE
Designer) cu cu suprafeþele                              desenãm profilul prezentat în Figura 21.
(AutoSurf)
  1. Se foloseºte piesa realizatã prin
extrudare (Figura 6) (de05.dwg). În
acelaºi desen realizaþi o suprafaþã
AutoSurf. Aceasta se poate realiza                    Fig. 19
folosind comanda AMEXTRUDESF
din meniul Surface / Create Surface /     1. Folosiþi comanda AMWORKAXIS
Extrude.   Comanda    respectivã   pentru a defini o axã de lucru pentru
                                            Fig. 22
genereazã o suprafaþã prin extrudarea   fiecare parte cilindricã a piesei. Selec-
                      taþi muchiile ce definesc axele de        4. Folosiþi AMPROFILE pentru a
                      lucru. (Figura 19).             defini profilul ºi AMADDCON pentru a
                        2. Folosiþi comanda AMWORKPLN      adãuga constrângerile dorite profilului.
                      pentru a defini un plan de lucru ºi opþi-  Apelãm acum comanda AMPARDIM
                      unea Create Sketch Plane pentru ca     pentru a adãuga cotele-parametri pro-
                      acest plan sã devinã ºi plan de       filului. (Exemplu în figura 22).
                      desenare - sketch. Selectaþi opþiunile      5. View menu / 3D Viewpoint Pre-
                      On Edge/Axis pentru ca planul de      sets / Isometric view. Se foloseºte
 Fig. 17
                      lucru sã fie definit de cele douã axe de  comanda AMEXTRUDE.
unei curbe, dupã o direcþie, Y de     lucru pe care le-am definit deja. Selec-     Folosiþi opþiunile "Cut" pentru ope-
exemplu ºi lungime de 4, ca în figura   tãm cele douã axe de lucru. Rotim      raþie ºi opþiunea "Midplane" pentru
17.                                          "Termination". Specificaþi distanþa de
  Poziþionaþi suprafaþa realizatã în                         extrudare. Figura 23 prezintã rezulta-
aºa fel încât sã traverseze complet                          tul noii operaþii asupra piesei.
piesa solidã.
                                             Realizarea relaþiilor parametrice
  2. Pentru a tãia piesa solidã cu                           Folosiþi piesa realizatã prin extru-
suprafaþa    folosiþi  comanda                          dare (Figura 6) sau desenul
AMSURFCUT. Selectaþi suprafaþa ºi                           de07.dwg.
direcþia de tãiere.                           Fig. 20     1. View menu / 3D Views / Top.
  Suprafaþa dispare, lãsând partea                           Se apeleazã comanda AMDIMDSP

                                                      Max aprilie
       70                                               CAD 2 0 0 0
                                           Training
pentru a schimba cotele profilului din      1. Pentru a edita piesa solidã      "5 stele din 5" pentru Rx
valori numerice în ecuaþii.         folosiþi comanda AMEDITFEAT º i         AutoImage Pro 2000
  2. Folosiþi comanda AMEDITFEAT      alegeþi opþiunea Sketch. Selectaþi
                                               Rx AutoImage Pro 2000 a fost cotat
ºi selectaþi piesa. În acest moment     muchia, conform figurii 25, pentru a
                                             cu "5 stele din 5" în clasificarea fãcutã de
cotele profilului sunt afiºate pentru a le  stabili ce operaþie doriþi sã editaþi (în  revista Cadalyst în decembrie '99.
putea modifica.               cazul nostru operaþia "Cut"). În acest     Noul produs al Rasterex include
                       moment sketch-ul original (profilul)    funcþii care permit manipularea eficientã
                       este afiºat pentru a-l putea edita. În   a imaginii ºi conversie complet automatã
                                             de la raster la vector. De asemenea, per-
                       acest moment cotele ºi constrângerile
                                             mite identificarea obiectului în format
                       pot fi editate.               raster, OCR (recunoaºtere opticã a ca -
                         2. Se dã comanda AMVIEW cu       racterelor) antrenabil ºi include un pro-
                       opþiunea Sketch. Folosiþi comanda      gram de separare a culorilor.
                                               Disponibil ºi în versiuni mai simple,
                       AMMODDIM, selectaþi cotele ce tre-
                                             Rx AutoImage este un produs complet,
                Fig. 24   buie modificate ºi introduceþi noile va-  care acceptã toate formatele de imagine
                       lori. Schimbaþi, de exemplu, valoarea    obiºnuite, ºi chiar formate mai puþin
  3. Cotele pot fi definite parametric                         folosite.
(doar prin selectare ºi introducerea
noilor valori sub forma:                                 AutoCAD - Modelare spaþialã
  d1=3 (cota orizontalã), d2=1 (raza
                                               În cadrul Centrului de Instruire
                                             CAD&CAM al Universitãþii "Petru Maior"
                                             din Târgu Mureº a fost conceput ºi ela -
                                             borat un suport de curs intitulat
                                      Fig. 26    "AutoCAD-Modelare      spaþialã",
                                             având ca obiectiv iniþierea în mode-
                       cotei verticale ºi unghiul.         larea   3D,  folosind  programul
                                             AutoCAD al Autodesk - ca ºi com-
                         Figura 26 prezintã vederea cu opþi-
                                             panie ale cãrei produse reprezintã
                       unea Sketch asupra piesei ºi profilul    un standard în domeniu - începând
                Fig. 25    afiºat pentru editare.           cu Release 14.
                                               Materialul este gândit pentru a fi
arcului mic), d3=1.5 (raza arcului                            parcurs în 30 ore de studiu si se
mare). (Figura 24)                                    adreseazã studenþilor de la zi de
                                             diferite specializãri ºi cursa n þ i l o r
  Pentru a crea o relaþie proporþio-
                                             c e ntrelor de învãþãmânt deschis la
nalã între parametri, selectaþi cota ori-                        distanþã, interesaþi în utilizarea efi-
zontalã ºi atribuiþi valoarea 4*d2.                           cientã a programului AutoCAD.
Relaþia parametricã se va pãstra dupã                            Suportul de curs conþine un set
                                             de 10 lecþii, 12 teste de evaluare ºi
orice modificare a valorii razei d2.Se
                                             un breviar de comenzi AutoCAD. O
pot realiza acum ºi alte relaþii, totul                         parte din lecþii fac apel la fiºiere
                       Fig. 27                  suport, care pot fi descãrcate liber prin
fiind la latitudinea utilizatorului.
  4. Folosiþi comanda AMUPDATE                             Internet, de pe site-ul centrului, de la
                         3. Folosiþi AMUPDATE pentru a      http://cadcam.mec.upm.ro.
pentru a aplica schimbãrile fãcute                              Comenzile pentru acest manual
asupra piesei. Se observã cã în cadrul    vedea noile modificãri apãrute la
                                             pot fi adresate telefonic, prin fax sau
solidului lungimea este de patru ori     nivelul solidului prin modificarea unor   prin e-mail, la adresa centrului:
                       cote ale profilului.              Universitatea "Petru Maior" din
mai mare decât raza arcului mic.
                         4. Puteþi schimba ºi alþi parametri   Tg.Mureº, Centrul de Instruire
                                             CAD&CAM
  Editarea operaþiilor           ai piesei.                 Str. Nicolae Iorga, Nr. 1, 4300
  Pentru editarea operaþiilor se                 Florin Niþu,     Tg.Mureº
                                             Tel. 065.136213, Fax. 065.133212
foloseºte piesa prezentatã în figura 23      Director Tehnif Software SRL      E-mail: cadcam@upm.ro
sau desenul de08.dwg.                                  Web site: cadcam.mec.upm.ro.

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  71
  Training
Modelarea n           AutoCAD
                    Architectural
                                Desktop 2.0
  Dupã descrierea generalã din numãrul trecut al revistei,      cu patru meniuri specifice: Concept,Design, Documentation,
în prezentul numãr vom începe expunerea detaliatã a          Desktop.
comenzilor din AutoCAD Architectural Desktop 2.0, comenzi
ce vor fi expuse pe parcursul mai multor lecþii.              Architectural Desktop introduce conceptul de obiect
  Trebuie menþionat din start cã pentru utilizatorul familia-    masic - Mass Elements - reprezentând corpuri solide cu
rizat cu AutoCAD ºi cu notiuni de proiectare arhitecturalã,      forme predefinite (paralelipiped, cub, prisma, sferã etc.) sau
programul nu necesitã mai mult de douã zile pentru a fi folosit    sub orice formã definitã de utilizator. Acestea sunt extrem de
în proiectarea de zi cu zi.                      utile în faza de schiþare a modelului 3D, având drept rezultat
  Lecþiile vor descrie un proiect de casã P+1 cu structura de    structura de rezistenþã a clãdirii.
rezistenþã din beton armat ºi zidãrie de umpluturã din bca.
  Date construcþie: H=550 cm, L=1280 cm, l=760 cm,
                                     2. Stabilirea axelor grinzilor ºi stâlpilor din beton
înãlþimea fiecãrui nivel 275 cm, zidãrie exterioarã de 30 cm      armat (grid de referinþã) - stabilirea secþiunilor ele-
grosime, iar cea interioarã de 25 ºi 15 cm grosime, structura     mentelor
de rezistenþã sub formã de cadru din beton armat, cu           Folosim opþiunea Design->Grids->Add Column grid iar
planºee, stâlpi ºi grinzi; fundaþia este alcãtuitã din radier ge -   din fereastra de dialog stabilim dimensiunile gridului,
                                    spaþierea între axe pe cele douã direcþii (X ºi Y) respectiv
neral.
                                    secþiunea stâlpilor ce vor fi ataºaþi. În cazul de faþã, alegem
  În prima lecþie vom parcurge urmãtorii paºi:
                                    un grid dreptunghiular de 1250x730 cm ºi cu secþiunea
  · Configurarea proiectului, concepte de proiectare
  · Stabilirea axelor grinzilor ºi stâlpilor din beton armat (grid
de referinþã) - stabilirea secþiunilor elementelor
  · Cotarea ºi etichetarea automate ale gridului, definirea
planºeelor ºi a obiectelor masice, grup de mase.

  1. Configurarea      proiectului,    concepte    de
proiectare
  AutoCAD Architectural Desktop 2.0 (AAD 2.0) este
AutoCAD 2000 optimizat pentru modelarea arhitecturalã.
Aceasta înseamnã cã toate funcþionalitãþile lui AutoCAD
2000 sunt incluse în program. De altfel, AutoCAD 2000 este
complet integrat în AAD 2.0 - interfaþa graficã este comunã,


                                     Fig.2 Stabilirea gridului de referinþã, stâlpul de rezistenþã

                                    stîlpului de 30x30 cm; ulterior, gridul va fi modificat (pentru a
                                    avea trei spaþieri inegale pe direcþia X), iar stâlpii de mijloc cu
                                    secþiunea de 25x30 cm.

                                         Este important de reþinut faptul cã stâlpii sunt "anco-
                                    raþi" în nodurile "reþelei", ceea ce înseamnã cã la modificarea
                                    dimensiunilor gridului - prin comenzi simple AutoCAD move,
                                    stretch sau din fereastra de dialog AAD 2.0 - obiectele
                                    masice se deplaseazã o datã cu acesta. De asemenea,
                                    stâlpii pot avea orice secþiune caracteristicã, dupã dorinþa
Fig.1 AAD 2.0 - Interfaþa graficã                   proiectantului.

                                                           Max aprilie
       72                                                   CAD 2 0 0 0
                                           Training
                                 simplã polilinie închisã AutoCAD. Profilul se defineºte din
                                 meniul Desktop->AEC Profiles->Define AEC Profile, se
                                 denumeºte iar apoi se alege opþiunea Set from ºi selectãm
                                 conturul. O facilitate extrem de utilã este aceea cã profilele
                                 pot fi salvate ºi folosite ºi în alte desene - prin opþiunea
                                 Import/Export se pot insera sau exporta în/cãtre alte desene
                                 din sistem local sau reþea. Urmãtorul pas este definirea
                                 obiectului masic ce va reprezenta planºeul propriu-zis - din
                                 meniul Concept->Mass Elements->Add Mass Element stabi-
                                 lim forma (Shape) drept Extrusion, profilul (Profile) anterior
                                 definit, iar dimensiunile conforme cu suprafaþa clãdirii; pentru
                                 poziþionarea corectã, se poate modifica in prealabil sistemul
                                 de referinþã în vedere izometricã.


          Fig.3 Grid de referinþã
  3. Cotarea ºi etichetarea automate ale gridului,
definirea planºeelor ºi a obiectelor masice, grup de
mase
  Pentru cotare ºi etichetare selectãm gridul ºi din meniul
derulant obþinut prin "right-click" pe mouse alegem opþiunea
                                  Fig. 5 Definirea profilului planºeului ºi a obiectului masic
                                           obþinut prin extrudare

                                    Planºeul este în continuare copiat ºi mutat corespunzã-
                                 tor înãlþimii fiecãrui nivel (respectiv la distanþa de 275 cm
                                 mãsuratã la faþa superioarã a fiecãrui planºeu). Rezultã ast-
     Fig.4 Cote ºi etichete obþinute automat,        fel structura definitã prin aceste obiecte masice create în paºii
         editarea formei stâlpilor            anteriori. Pentru a stabili golul scãrii în planºeul de la parter
                                 creãm un profil sub formã de contur (vezi descrierea de mai
Dimensions pentru cotare respectiv Column Grid Labeling      sus), dupã care introducem obiectul masic corespunzãtor ºi
pentru etichetare. Forma etichetei se poate schimba dupã     îl poziþionãm la faþa superioarã a planºeului. Pentru a
cum doreºte utilizatorul.                     demonstra funcþionalitatea programului, deschidem ºi fiºierul
  Pentru definirea planºeelor definim întâi un profil dintr-o  care conþine planul parterului (vom discuta despre el în lecþi-

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                 73
  Training
                                            Fig. 8 Grupul de mase
     Fig. 6 Planºeu - obiectul masic modelat
                                    În lecþiile urmãtoare vom vorbi despre spaþii, planificarea
ile viitoare) în care este poziþionatã ºi scara ºi golul de
                                  încãperilor ºi elemente de construcþie de bazã cum ar fi
planºeu.
                                  ziduri, uºi, ferestre, scãri ºi diferitele moduri de reprezentare
  Observãm astfel cã în AAD 2.0 se pot deschide mai multe
                                  a acestora.
desene într-o singurã sesiune de lucru. Selectãm golul de
                                                            Florin Balcu,
planºeu din planul parterului dupã care, cu butonul dreapta                            Product Manager
de mouse încã apasat ne poziþionãm în fereastra cealaltã în
care, dupã eliberarea butonului drept, apare un meniu din
care selectãm opþiunea Paste to Orig Coords (copierea în
                                        Fig. 9 Reprezentarea 2D/3D a modelului
 Fig. 7 Douã desene deschise în aceeaºi sesiune de lucru

punctul de coordonate originale). Poziþionãm astfel golul de      Aºteptãm cu interes sugestiile dumneavoastrã pe adresa:
planºeu, care ulterior va fi adãugat unui grup de mase.
   "Grupul de mase" - Mass Group - este obþinut prin com-
                                                 A&C International S.A.,
binarea obiectelor masice ºi folosirea operaþiilor booleene         Str. Constantin Tanase nr.15, Sector 2, Bucureºti,
precum Substractive, Intersect sau Additive.                           Tel. 2505315, Fax 2507774,
  Alegem din meniul Concept opþiunea Mass Grouping             E-Mail office@acintl.ro, Web http://www.acintl.ro
Tools->Add Mass Group dupã care selectãm stâlpii, grinzile
ºi planºeele.
     Din meniul Concept, opþiunea Show Model Explorer
putem vizualiza, edita ºi interoga grupul creat anterior. Selec-
taþi obiectul masic ce reprezintã golul în planºeul parterului ºi       Technical
                                    Actrix Technical 2000 - CEA MAI BUNÃ soluþie
din optiunea Operation alegeþi Substractive. În figura alãtu-      pentru crearea RAPIDÃ a diagramelor ºi schemelor
ratã se poate observa structura creatã prin acest grup de                “high-quality”
mase.
  În final reprezentãm în "spaþiul hârtie" planul ºi vederea în     Distribuit în România de A&C International S.A.,
perspectivã a modelului nostru.                   tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

                                                        Max aprilie
       74                                                CAD 2 0 0 0
                                     Pirateria software:
                                     o problemã, noi soluþii

                        INTERVIU CU
        DANIEL PAUL COOPER,
       CONSILIER BSA PENTRU EUROPA
                       R: În primul rând, vã rugãm sã ne    silier local" care se implicã în mod
                      explicaþi în câteva cuvinte ce este     direct în rezolvarea cazurilor de pira-
                      BSA.                    terie software, semnalate de noi. Acest
                                            consilier local lucreazã în consultanþã
                        D.P.C: BSA - Business Software     cu mine, încercând împreunã sã gãsim
                      Alliance - este o asociaþie a celor mai   cea mai bunã manierã de abordare a
                      mari firme producãtoare de software.    cazurilor. Mai existã în România ºi un
                      Aceastã asociaþie a fost creatã în anii   "comitet local", care s-a format la
                      '80 pe baza ideii combinãrii forþelor mai  sfârºitul anului 1999. Membrii acestui
                      multor producãtori de soft, în scopul de  comitet încearcã sã adune cât mai
                      a "înfrunta" pirateria pe aceastã piaþã.  multe informaþii despre pirateria de soft
                      Actualmente, programele BSA sunt      ºi despre metodele BSA de combatere
                      cunoscute în toatã lumea ºi opereazã    a acesteia. Una din cele mai recente
                      în peste 60 de þãri. Reprezentanþa BSA   activitãþi în acest sens a fost aºa-numi-
                      în Europa se aflã la Londra, acolo unde   ta campanie "MIB" (Men in Black), care
                      lucrez ºi eu. Sarcina noastrã este sã    a fost mult timp în atenþia presei dinD
    aniel P.Cooper s-a nãscut în    supervizãm eforturile BSA, în direcþia   România, chiar dacã a fost o campanie
    Pennsylvania, Statele Unite,    aspectelelor menþionate anterior, între-  cu scop informativ. În cursul acestei
    în 1969. Este licenþiat în drept  prinse în þãrile din vestul, centrul sau  campanii, câþiva "elevi" antrenaþi ºi
la Princeton University din 1991      estul Europei. Aceasta înseamnã nu     educaþi de BSA în problema pirateriei
(masterul la Oriel College, Harvard    numai combaterea cazurilor de pira-     software au prezentat companiilor de
University) ºi la Harvard Law School    terie, ci ºi asistarea
din 1995. Este autorizat în practi-    reformelor legislative.
carea dreptului atât în Statele Unite,
                      Când într-o þarã se ia
cât ºi în Marea Britanie. Practica sa
                      decizia aplicãrii unei reforme asupra    profil din Bucureºti toate riscurile pe
de pânã acum include legile corpo-
raþiilor interne ºi internaþionale,    legii copyright-ului, sarcina noastrã    care le presupune aceasta.
legile internaþionale de regle-      este sã ne asigurãm cã acest lucru se
mentare ºi de emigrare. Se ocupã de    desfãºoarã într-un mod eficient. De      R: Care sunt în prezent proiectele
domeniul proprietãþii intelectuale     asemenea, ne propunem sã antrenãm      BSA în România?
din 1996, în calitate de consilier     ºi sã educãm publicul, procurorii, avo-
european al BSA. În contul BSA-ului    caþii ºi poliþia în scopul cunoaºterii ºi    D.P.C.: În prezent, principalul
ºi al companiilor membre, Daniel
                      combaterii acestei probleme actuale:    proiect este colaborarea cu comitetul
Paul   Cooper    a  supervizat
                      pirateria software.             local, deoarece este un comitet
numeroase investigaþii ºi procese în
regiunile în care se urmãrea sto-                           recent constituit ºi dorim sã aibã un
parea pirateriei, a vehiculãrii pro-     R: Existã o reprezentanþã BSA º i    "start" bun. Vom lucra în continuare ºi
duselor contrafãcute ºi a distribuirii   în România?                 cu consilierul local, implicat în acest
interne ilegale.                                    moment în aproape 100 de cazuri
 Este cãsãtorit ºi trãieºte în Londra    D.P.C: În România avem un "con-     aflate în derulare.
din 1998.

    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                75
Pirateria software:
o problemã, noi soluþii
  Rata pirateriei în România este de    sultãm cu politicienii de la Bruxelles, cu    Pentru a vã oferi un termen de
86%, ceea ce înseamnã cã, dacã intri    reprezentanþii guvernului american ºi     comparaþie cu alte þãri, vã pot spune cã
în 10 magazine de computere, mai      cu reprezentanþii comerciali ai Statelor   în Ungaria rata pirateriei este de 55%,
mult de 8 din 10 au software ilegal.    Unite, iar ei iau o decizie asupra unui    în Cehoslovacia de 50%, în Germania
Avem, aºadar, foarte mult de lucru.     nivel "satisfãcãtor" al pirateriei, de la   de mai puþin de 30%, iar în SUA de
                      caz la caz, de la þarã la þarã.        maxim 27%. Este de dorit ca ºi Româ-
  R: Ce relevanþã are rata pirateriei     Calcularea ratei pirateriei se      nia sã atingã nivele asemãnãtoare.
din România având în vedere efor-      bazeazã pe statisticile individuale ale
turile acesteia de a adera la Comu-     membrilor noºtri. Ei ne furnizeazã        R: BSA întreprinde acþiuni spe-
nitatea Europeanã?             informaþiile ºi noi le trimitem consilieru-  ciale în România pentru a miºca
                      lui local, care adunã aceste informaþii    lucrurile într-o direcþie favorabilã?
  D.P.C.: Rata pirateriei în România a  într-o mare bazã de date.
înregistrat o creºtere de 2% (de la 84%                            D.P.C.: Vom colabora cât mai bine
la 86%). Ne aºteptãm ca România sã       R: Revenind la cazul României,      cu poliþia în depistarea cazurilor ºi vom
se alãture Comunitãþii Europene la un    în ce stadiu se aflã la ora actualã în    urmãri constant în justiþie cazurile de
moment dat ºi, de aceea, criteriile     ceea ce priveºte rata pirateriei soft-    piraterie. Alãturi de comitetul local al
legate de piraterie sunt de o importanþã  ware ?                    BSA, ne aºteptãm sã primim mai multe
covârºitoare în acest sens. La sediul                           informaþii despre pirateria software,
                                             acolo unde ea poate fi semnalatã. Ar fi
                                             bine ca un numãr cât mai mare de
                                             oameni sã afle despre acest fenomen,
                                             despre modul în care pirateria
                                             afecteazã economia þãrii prin neplata
                                             impozitelor sau limiteazã posibilitãþile
                                             de angajare în industria software a þãrii
                                             în cauzã. O datã ce acest mesaj este
                                             auzit de oameni, cresc ºi ºansele
                                             noastre de a reduce rata pirateriei în
                                             viitor.

                                               R: Cunoaºteþi situaþia economicã
                                             din România. Aveþi planuri speciale
                                             de încurajare a companiilor care vor
                                             sã-ºi legalizeze software-ul în folo-
                                             sinþã?

din Bruxelles al CE, BSA a fost între-     D.P.C.: Dupã cum vã spuneam,
                                                D.P.C.: Dacã anumite companii
bat în mod constant despre protecþia    rata pirateriei în România este în
                                             doresc sã legalizeze, noi luãm acest
globalã a potenþialului intelectual (IP)  creºtere, fapt extrem de nesatisfãcãtor,
                                             fapt în considerare ºi discutãm cu ei
din þãrile care doresc sã se alãture    numãrându-se printre foarte puþinele
                                             gradul legalizãrii ºi condiþiile. Acest
Comunitãþii. Una din condiþiile       þãri în care aceastã ratã a crescut. În
esenþiale pentru aderare este ca þãrile   zona de care sunt eu responsabil,       lucru se decide prin consultare cu con-
sã-ºi îndeplineascã acest tip de oblig-   România ºi Rusia sunt singurele þãri în    silierul local; în cazul în care suntem
aþii impuse de convenþiile inter-      care a avut loc acest fenomen.        dispuºi sã ajungem la o înþelegere cu
naþionale IP.                  Deºi în România rata pirateriei a     acea companie, se încearcã ulterior
   În concluzie, este foarte important  crescut între 1997 ºi 1998 cu douã pro-    realizarea acestui lucru.
sã scãdem rata pirateriei. Am fost între-  cente, ne aºteptãm sã fi scãzut în
bat dacã existã un prag minim accep-    1999, deoarece am fost foarte activi,     (continuarea interviului în numãrul viitor)
tat. Acest prag nu existã. Noi ne con-   ocupându-ne de foarte multe cazuri.

                                                        Max aprilie
       76                                                 CAD 2 0 0 0
   ATENÞIE
   Pe urmele
   cui calci!
                                                   Poliþia Românã ºi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor împreunã cu
 În prezent, pe rolul instanþelor judecãtoreºti din Constanþa, Ploieºti ºi Târgoviºte se aflã spre  Business Software Alliance (BSA) au efectuat inspecþii de verificare a
 soluþionare trei litigii care au ca obiect încãlcarea drepturilor de autor ale companiilor     respectãrii legislaþiei în materia drepturilor de autor asupra programelor de
 Microsoft, Adobe, Autodesk ºi Symantec, prin reproducerea                      calculator. Organele de control au inspectat urmãtoarele societãþi comer-
 (1 caz: S.C. MEFINTERACTIVE SYSTEMS SRL) ºi respectiv                        ciale, care nu au putut prezenta, la data inspecþiei, licenþele necesare
 difuzarea neautorizatã de programe de calculator                          instalãrii ºi utilizãrii lor pe calculatoarele folosite în cadrul societãþii:
 (2 cazuri: S.C.ANDANTINO SRL ºi un distribuitor de CD-uri pirat persoanã fizicã).
                                                   h TRANSGLOBAL MEDIA, Bucureºti h MARION PRODUCTION 98 SRL,
                                                   Contanþa h ESOTERA GRUP SRL, Bucureºti h TEO BOX SRL, Bucureºti
                                                   h TRUSTUL DE PRESÃ MACRI & CO SRL, Bucureºti h COSCO
                                                   ROMANIAN SHIPPING AND TRADING SRL, Constanþa h TALAZ TURISM
                                                   SRL, Constanþa h AIROUTOUR SRL, Constanþa h MONDO HIT SRL,
                                                   Oradea h ADONIS M-CO ‘94 SRL, Bucureºti h CRESCENDO SRL, Con-
                                                   stanþa
       Licenþele cumpãrate din strãinãtate nu sunt legale!
  Politica de preþuri a companiei Autodesk este gân-                            ulterior spre alte þãri, în scopul de a fi comercializate
ditã în funcþie de specificul fiecãrei þãri în care sunt dis-                        sau doar folosite.
tribuite produsele sale. Criteriul luat în calcul este situ-                           Un bun exemplu pentru rigurozitatea acestui sistem
aþia economicã a þãrii în cauzã, în care este cumpãrat                            este politica aplicatã de Autodesk chiar în Statele Unite,
ºi folosit produsul respectiv.                                        unde, o datã cu exportul dintr-un stat în altul, produsele
  Acest lucru nu înseamnã neapãrat cã, de exemplu,                             sale îºi pierd legalitatea.
datã fiind situaþia economicã a României, Autodesk ar                              Pentru a preveni exportul de licenþã ºi cu scopul de a
practica aici preþuri mai mici decât în alte þãri mai puter-                         "lega" preþul de cumpãrãtor, Autodesk foloseºte "acordul
nice economic. Aceastã atitudine nu este stabilitã                              de licenþã". Prin urmare, utilizatorii unui produs inclus
întâmplãtor, ci conform unei experienþe îndelungate în                            într-un acord de licenþã încheiat în altã þarã, nu vor mai
ceea ce priveºte piaþa acestei categorii de produse.                             beneficia de preþuri preferenþiale pentru up-grade sau de
  Aceastã politicã este menitã sã funcþioneze atât timp                          alte avantaje. Mai mult decât atât, aceºti utilizatori se pot
cât produsele achiziþionate într-o þarã nu sunt exportate                          aºtepta oricând sã fie "vizitaþi" de BSA!

      Max aprilie
      CAD 2 0 0 0                                                                      77
 CAD MARKET
AutoCAD                                    preþuri de listã

AutoCAD 2000 NT/95                               3 530 EURO
AutoCAD R14 NT/95                                3 530 EURO
Manual de curs AutoCAD R14 Nivel 1 (în limba Românã                 60 EURO
Manual de curs AutoCAD R14 Nivel 2 (în limba Românã)                 60 EURO

Upgrade
AutoCAD 2000 upgrade de la AutoCAD R14                      580 EURO
Cross-upgrade de la AutoCAD LT la AutoCAD 2000                 2 870 EURO

Software pentru proiectare mecanicã

AutoCAD Mechanical 2000 Power Pack                       4 450 EURO
AutoCAD Mechanical 2000                             4 320 EURO

Mechanical Desktop R4 Power Pack                        5 590 EURO
Mechanical Desktop R4.0 NT/95                          4 700 EURO

AutoCAD LT 98 + Genius LT                            1 160 EURO
- cea mai avantajoasã soluþie pentru proiectare mecanicã 2D

Genius 14 NT/95 pentru AutoCAD R14                       1 470 EURO
Genius Desktop 3.0 NT/95 pentru MDT R3.0                    1 720 EURO
Genius LT 98 NT/95 pentru AutoCAD LT 98                      520 EURO

Upgrade
Mechanical Desktop R4.0 Power Pack cross-upgrade de la AutoCAD R13/R14/2 000  3  310  EURO
Mechanical Desktop R4.0 cross-upgrade de la AutoCAD R13/R14/2 000        2  300  EURO
AutoCAD Mechanical R4.0 Power Pack cross-upgrade de la AutoCAD R13/R14     1  790  EURO
AutoCAD Mechanical R4.0 cross-upgrade de la AutoCAD R13/R14           1  280  EURO

Software pentru GIS

AutoCAD  MAP 2000 R4                             4 070 EURO
AutoCAD  MAP R3.0                               4 070 EURO
Autodesk  World R2.5                               900 EURO
Autodesk  CAD Overlay 2 000 pentru AutoCAD 2 000                1 280 EURO

Upgrade
AutoCAD MAP 2000 R4 cross-upgrade de la AutoCAD R14                770 EURO
AutoCAD MAP 2000 R4 cross-upgrade de la AutoCAD R13               1 090 EURO

Software pentru Multimedia

3D Studio VIZ 3.0 NT/95                             1 840 EURO
3D Studio MAX 3.0 NT/95                             3 180 EURO

Personal Solutions Group - PSG

AutoCAD LT 98 NT/95                                 640 EURO
AutoCAD LT2 000                                   710 EURO

Software pentru AEC

AutoCAD Land Development Desktop R2
Land Development Desktop R2                           4 700 EURO
Autodesk Civil Design R2                            2 740 EURO
Autodesk Survey R2                                900 EURO

                                        Max aprilie
        78                                CAD 2 0 0 0
AutoCAD Architectural Deskop R2                                         4 190 EURO


Upgrade
AutoCAD Architectural Deskop  R2 cross-upgrade de la AutoCAD R14                        1  150  EURO
AutoCAD Architectural Deskop  R2 cross-upgrade de la AutoCAD R13                        1  530  EURO
Land Development Desktop R2  cross-upgrade de la AutoCAD R13/R14/2000                     1  530  EURO
Land Development Desktop R2  cross-upgrade de la AutoCAD Map R2/R3/R4                     1  220  EURO


CADELEC 97 for AutoCAD R14 NT/95
Full Pack (incl. Analisys, Cabinet, Terminal and PLC Modules)                          3 560 DM

CGS PLATEIA Roadway Design Software
a. Layout module                                                2  000 EURO
b. Axes module                                                 2  000 EURO
c. Longitudinal sections module                                         2  000 EURO
d. Cross sections module                                            2  000 EURO
e. Traffic module                                                1  370 EURO
f. Quicksurf 5.1                                                  800 EURO
CGS CANALIS Water-Sewerage System Software
a. Layout module                                                2 630 EURO
b. Longitudinal sections module                                         2 630 EURO

Software pentru CAM - OPEN MIND

hyperMILL 5.0 pentru Mechanical Desktop 4.0
hyperMILL 5.0 Basic 2D                                              3 530 EURO
hyperMILL 5.0 Basic 3D                                              7 730 EURO
hyperMILL 5.0 CLASSIC                                              9 490 EURO
hyperMILL 5.0 PRO                                                12 240 EURO
hyperMILL 5.0 EXPERT                                              15 750 EURO

Software pentru Managementul Documentelor ºi DesenelorTehnice

CYCO AutoManager WorkFlow 6.1 NT/95 - administreazã documente AutoCAD R12/R13/R14/2000 + MS Ofiice 97/2000 ...
full pack                                                 1 190 EURO
add 1 license pack                                            1 190 EURO
add 5 license pack                                            5 570 EURO
add 10 license pack                                           10 440 EURO
add 20 license pack                                           18 860 EURO

 CYCO AutoManager View 3.1 - vizualizare, printare, redlining pentru fiºiere AutoCAD R12/R13/R14/2000 + MS Ofiice 97/2000 ...
full pack                                                       280 EURO
add 1 license pack                                                  280 EURO
add 5 license pack                                                 1 070 EURO
add 10 license pack                                                 1 740 EURO

HARDWARE

Scanere Contex A0                               preþuri cuprinse între 8 230 EURO ºi 20 100 EURO

Cuttere SummaCut series                              preþuri promoþionale    preþuri de listã

SummaCut D60-2E                                     2 020 EURO        2 270 EURO
 SummaCut D620, dragknife cutter with friction media transport,
 512 Kbyte buffer, RS232C serial interface, maximum cutting
width 600 mm, media width fully adjustable from 70 to 775 mm
SummaCut D120 - 2E                                   4 360 EURO        4 520 EURO
 SummaCut D1220, dragknife cutter with integral stand and media
 support system, 512 Kbyte buffer, RS232C serial interface,
 maximum cutting width 1200 mm, media width fully adjustable from 120 to 1280 mm


    Max aprilie
    CAD 2 0 0 0                                                  79
SummaSign D Series                                    preþuri promoþionale  preþuri de listã

Pro D series D750 PRO 2E                                   3 100 EURO      3 490 EURO
 SummaSign D750-PRO, desktop dragknife cutter with friction media transport,
 1Mb buffer, RS232C serial and Centronics parallel interface, maximum cutting
 width 703mm, Media width fully adjustable from 70 to 762 mm

Pro D series D1010 PRO 2E                                  5 750 EURO      6 470 EURO
 SummaSign D1010-PRO, cutter with integral stand,
 friction media transport, 1Mb buffer, RS232C serial and
 Centronics parallel interface, maximum cutting width 995mm,
 Media width fully adjustable from 120 to 1200 mm
Pro D series D1400 PRO 2E                                  7 190 EURO      8 090 EURO
 SummaSign D1300-PRO, cutter with integral stand, friction media transport,
 1Mb buffer, RS232C serial and Centronics parallel interface, maximum
 cutting width 1345 mm, Media width fully adjustable from 120 to 1545 mm


SummaSign T Series


Pro T series T750 PRO-2E                                   4 140 EURO      4 660 EURO
 SummaSign T750-PRO, Tangential desktop dragknife cutter with friction
 media transport, 1Mb buffer, RS232C serial and Centronics parallel interface,
 maximum cutting width 719mm, Media width fully adjustable from 70 to 762 mm
Pro T series T1010 PRO-2E                                  6 790 EURO      7 640 EURO
 SummaSign T1010-PRO, Tangential cutter with integral stand, friction media transport,
 1Mb buffer, RS232C serial and Centronics parallel interface, maximum cutting width
 995mm, Media width fully adjustable from 120 to 1200 mm
Pro T series T1400 PRO-2E                                  8 230 EURO      9 260 EURO
 SummaSign T1300-PRO, Tangential cutter with integral stand,
 friction media transport, 1Mb buffer, RS232C serial and
 Centronics parallel interface, maximum cutting width 1345mm,
 Media width fully adjustable from 120 to 1545 mm


Plotere pentru aplicatii indoor/outdoor

SummaPaint                                          11 220 EURO      12 630 EURO
 SummaPaint model PC1500, large format printer/cutter with tangential cuttinghead,
 4 printheads and factory installed OPOS, maximum cutting/printing area 1372mm x 50m,
 standard Centronics parallel and RS232 interface, buffer size 3Mb, 12 months warranty
BigPaint                                           8 810 EURO      9 910 EURO
 Bigpaint model PC1500BP, large format inkjet printer with 4 print heads (CMYK),
 stand, take-up reel, dual tubing and ink supply system, printing area 1511mm x 10m,
 standard Centronics parallel, RS-232 interface, buffer size 3Mb, 12 months warrantyPlotere pentru aplicatii CAD/GIS/Graficã


Mutoh FALCON RJ-800C                                     3 940 EURO      4 430 EURO
 A0, Professional inkjet plotter, true 720x720 dpi color, 8 MB exp. to 72,
 64-bit RISC CPU, roll feed, max plot lenght 7 m, automatic paper cutter,
 4 x 110 ml ink cartridge, Centronics, RS-232C interfaces
Mutoh FALCON RJ-801C                                     3 520 EURO      3 960 EURO
 A1, Professional inkjet plotter, true 720x720 dpi color, 8 MB exp. to 72,
 64-bit RISC CPU, roll feed, max plot lenght 7 m, automatic paper cutter,
 4 x 110 ml ink cartridge, Centronics, RS-232C interfaces
FALCON Options & Accesories
 Multi-protocol Ethernet board for RJ-80xC                          680 EURO       760 EURO


                                                         Max aprilie
       80                                                 CAD 2 0 0 0
      LotusNotes
     Soluþia pentru creºterea
     productivitaþii între
An 1, numãrul
     180% ºi 1660%                                      Key Partner

     O necesitate oriunde                                  Authorised Dealer
     existã un circuit                                   Qualified Lotus Business Partner
     al documentelor                                     Qualified Reseller

                                                Qualified Consultant
         Colaborare
                                                Qualified Integrator

                                                Professional Developer
              Coordonare                             Support Center

                                                Certified Lotus Specialist
                    Comunicare                        Certified Lotus Professional

                                                Certified Lotus Professional Principal


     A&C INTERNATIONALS.A. str.Ctin.Tãnase nr. 15, sect. 2, Bucureºti, tel: 250 5315, fax: 250 7774, e-mail:office@acintl.ro, http:www.acintl.ro
                                                       Solution Provider


                                                      System Engineer


                                                          Tr aine r                                                      Sales Specialist


                                                         Professional
Cu noi Câºtigi... oricum ai privi!
                   NIKON DTM 310


                                                         Acum
                   cel mai bun raport preþ-performanþã;
                   memorie de pânã la 2000 de puncte;

                                                         ºi în g
                   precizie: ± (5+3 ppm / D)mm

                                                            n
                   distanþa minimã mãsuratã cu o singurã prismã:1000m;

                                                         leasi
                   acurateþea mãsurãrii unghiurilor: 5'';
                   autonomie minimã: 7,3 ore mãsurare continuã de
                   distanþe ºi unghiuri;
                   design compact ºi ergonomic.
                       Distribuitor autorizat Nikon: GEO COMPUTER GROUP S.A.
                         Str. Sighiºoara, Nr.34, sect.2, Bucureºti; tel.: 01-250 7670, 048-634 170;
                                fax: 01-250 7774; e-mail: geocomp@acintl.ro

                                                           T.P
                    Expeditor: A&C INTERNATIONAL S.A.                   Aprobat C.N.P.R.
                       Str. Constantin Tãnase nr. 15                  Nr.103/DO/096/2000
                                                        Valabil . 2000 .
                         Sector 2 - Bucureºti
                                                          PUBLICAÞII

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: hypermill
Stats:
views:523
posted:3/29/2011
language:Romanian
pages:84