Docstoc

RPH Kajian Tempatan (KT) Tahun 4

Document Sample
RPH Kajian Tempatan (KT) Tahun 4 Powered By Docstoc
					Mata Pelajaran    : Kajian Tempatan (KT)
Kelas         : 4 Bestari
Bil. Murid      : 30 orang
Masa         : 9.00-9.30 pagi
Tarikh        : 31 Mei 2009 (Isnin)
Topik         : Masyarakat Setempat
Sub Topik       : Kegiatan ekonomi
           - perkhidmatan
           - perlancongan
           - perniagaan
Hasil pembelajaran:
  1. Menyatakan ciri-ciri kegiatan ekonomi setempat
  2. Menjelaskan bagaimana cara kegiatan ekonomi setempat mempengaruhi kehidupan
    masyarakat
  3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur

Objektif eksplisit:
Diakhir pembelajaran, murid-murid dapat

  1. Menyatakan dan mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 dari 3 jenis kegiatan ekonomi setempat
   yang dilaksanakan
  2. Menjelaskan kepentingan sekurang-kurangnya 2 dari 3 jenis kegiatan ekonomi setempat
   terhadap kawasan setempat dan negara
  3. Menilai kesan kegiatan ekonomi tersebut terhadap taraf hidup masyarakat setempat dan
   negara

Isi kandungan pelajaran:
   1. Kegiatan ekonomi dari segi jenis, aktiviti dan kepentingannya
   2. Persamaan dan perbezaan setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan

Pengetahuan sedia ada:
Murid biasa melihat bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dijalankan dikawasan mereka

Nilai murni:
Kerjasama, hornat menghormati berbangga dan menghargai

Unsur patriotism:
Bersyukur dan berbangga

BBM/SPP
 Bil               Senarai Sumber                 Kuantiti (unit)
 1 Papan Putih                                     1
 2 Pen Marker                                     6
 3 Flash Card                                     6
 4 Kad Arahan                                     6
 5 LCD                                         1
 6 Laptop                                       1
 7 Kertas Mahjung                                   6
 8 Plastik pelekat                                    2
Pelaksanaan

   Prosedur Pelaksanaan     Elemen Pembelajaran Bestari         Catatan

 Set Induksi (3 minit)
                  Kecerdasan Pelbagai (TKP)   Sumber
 Guru menerangkan mengenai     Verbal-linguistik       Papan putih
 tajuk apa yang bakal dipelajari                 Marker pen
 oleh murid                           Flash card

 Murid akan ditunjukan oleh guru  Kemahiran Berfikir (KB)
 flash card yang mengandungi    Menjana idea         Nilai
 gambar-gambar kegiatan      Mengkategorikan        Berbangga, menghargai
 ekonomi

 Murid akan memegang flash card  Pembelajaran Kontekstual
 yang diberi
                  Kemahiran Belajar
 Guru menerangkan jenis-jenis   Memperoleh maklumat
 kegiatan ekonomi berdasarkan   Mengingat
 flash card            Mencatat nota

 Murid akan bersoal jawab
 dengan guru tentang jenis dan
 bentuk kegiatan ekonomi yang
 ada di kawasan mereka

 Soalan guru:
 Apakah bentuk kegiatan ekonomi
 di tempat kamu?

 Jelaskan bagaimana perbezaan
 bentuk ekonomi di tempat
 kamu?

 Jangkaan jawapan murid:
 Murid akan menjawab pelbagai
 bentuk kegiatan ekonomi dan
 perbezaan yang mereka tahu.
Langkah 1 (8 minit)          Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                   Verbal-linguistik      Kad arahan
Setiap pelajar diberi arahan     Interpersonal        LCD
menerusi kad arahan agar       Intrapersonal        Laptop
mengambil isi-isi daripada
persembahan video klip
                   Kemahiran Berfikir (KB)   Nilai
Isi-isi yang perlu dikutip oleh    Menjana idea        Kerjasama, hormat menghormati
setiap pelajar:            Mengkategorikan

a) Apa jenis kegiatan ekonomi     Kemahiran Belajar
yang ditunjukan            Memperoleh maklumat
                   Mengingat
b) Ciri/kiteria kegiatan ekonomi?   Mencatat nota

c) Jenis peralatan yang terlibat   Pembelajaran Kontekstual

d) Perbezaan setiap kegiatan
ekonomi

Murid akan mendengar
penerangan guru tentang video
klip yang ditayangkan
menerusi LCD berkaitan
perkhidmatan, perlancongan dan
perniagaan di Malaysia

Beberapa murid akan dipilih
secara rawak untuk menerangkan
secara lisan di hadapan kelas ciri-
ciri setiap kegiatan ekonomi yang
ditunjukan

Murid diminta bersoal jawab
dengan rakan yang
membentangkanLangkah 2 (8 minit)          Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                   Visual ruang        Flash card
Guru membentuk 3 buah         Verbal-linguistik      Kad arahan
kumpulan iaitu            Interpersonal        Marker pen
Kumpulan 1: Perkhidmatan       Intrapersonal        Kertas mahjung
Kumpulan 2: Perlancongan                     Plastik pelekat
Kumpulan 3: Perniagaan
Ketua kumpulan akan diberi kad  Kemahiran Berfikir (KB)
arahan untuk diikuti dan akan  Menjana idea        Nilai
membincangkan mengikut      Mengkategorikan       Kerjasama, hormat,tekun
kumpulan perkara-perkara     Membanding beza
seperti:             Merumus

1. Nama dan ciri-ciri kegiatan  Kemahiran Belajar
ekonomi tersebut         Memperoleh maklumat
                 Mengingat
2. Mengapa dan bagaimana
kepentingan kegiatan ekonomi   Pembelajaran Koperatif
terhadap kawasan setempat    Round table

3. Mengapa dan bagaimana
kepentingan kegiatan ekonomi
kepada negara

4. Menyenaraikan persamaan
dan perbezaan setiap kegiatan
ekonomi

Setiap kumpulan diminta
berbincang menggunakan kaedah
pembelajaran koperatif

Hasil perbincangan hendaklah
dirumuskan dalam bentuk peta
minda
Langkah 3 (8 minit)       Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                 Verbal-linguistik      Marker pen
Murid membentangkan hasil                  Kertas mahjung
perbincangan mereka       Kemahiran Belajar (KB)   Plastik pelekat
                 Memperolehi maklumat
Murid dan guru berbincang dan                Nilai
merumuskan hasil                       Berkerjasama
pembentangan tersebut                    Berani
 Penutup (3 minit)         Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Unsur patriotisme
                  Verbal-linguistik      Bersyukur dan berbangga
 Murid –murid diminta                     Sebagai rakyat Malaysia
 merumuskan isi pelajaran
                  Kemahiran Belajar (KB)
 Guru menerapkan unsur-unsur    Mengingat dan merumus    Nilai
 patriotisme dan nilai                     Bersyukur, merjasama dan
                                menghargai
 Murid akan menampal hasil
 perbincangan mereka di sudut KT
 di belakang kelasRefleksi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:695
posted:3/28/2011
language:Malay
pages:5
Description: Topik : Masyarakat Setempat Sub Topik : Kegiatan ekonomi - perkhidmatan - perlancongan - perniagaan Hasil pembelajaran: 1. Menyatakan ciri-ciri kegiatan ekonomi setempat 2. Menjelaskan bagaimana cara kegiatan ekonomi setempat mempengaruhi kehidupan masyarakat 3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur