Docstoc

RPH: Kajian Tempatan Masyarakat Setempat

Document Sample
RPH: Kajian Tempatan Masyarakat Setempat Powered By Docstoc
					Mata Pelajaran    : Kajian Tempatan (KT)
Kelas         : 4 Bestari
Bil. Murid      : 30 orang
Masa         : 9.00-9.30 pagi
Tarikh        : 28 Mei 2009 (Jumaat)
Topik         : Masyarakat Setempat
Sub Topik       : Kegiatan ekonomi
           - pertanian
           - perlombongan
           - perindustrian
Hasil pembelajaran:
  1. Menyatakan ciri-ciri kegiatan ekonomi setempat
  2. Menjelaskan bagaimana cara kegiatan ekonomi setempat mempengaruhi kehidupan
    masyarakat
  3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur

Objektif eksplisit:
Diakhir pembelajaran, murid-murid dapat

  1. Menyatakan dan mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 dari 3 jenis kegiatan ekonomi setempat
   yang dilaksanakan
  2. Menjelaskan kepentingan sekurang-kurangnya 2 dari 3 jenis kegiatan ekonomi setempat
   terhadap kawasan setempat dan negara
  3. Menilai kesan kegiatan ekonomi tersebut terhadap taraf hidup masyarakat setempat dan
   negara

Isi kandungan pelajaran:
   1. Kegiatan ekonomi dari segi jenis, aktiviti dan kepentingannya
   2. Persamaan dan perbezaan setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan

Pengetahuan sedia ada:
Murid biasa melihat bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dijalankan dikawasan mereka

Nilai murni:
Kerjasama, hornat menghormati berbangga dan menghargai

Unsur patriotism:
Bersyukur dan berbangga

BBM/SPP
 Bil               Senarai Sumber                 Kuantiti (unit)
 1 Papan Putih                                     1
 2 Pen Marker                                     6
 3 Flash Card                                     6
 4 Kad Arahan                                     6
 5 LCD                                         1
 6 Laptop                                       1
 7 Kertas Mahjung                                   6
 8  Plastik pelekat                                  2

Pelaksanaan

   Prosedur Pelaksanaan     Elemen Pembelajaran Bestari         Catatan

 Set Induksi (3 minit)
                  Kecerdasan Pelbagai (TKP)   Sumber
 Guru menerangkan mengenai     Verbal-linguistik       Papan putih
 tajuk apa yang bakal dipelajari                 Marker pen
 oleh murid                           Flash card

 Murid akan ditunjukan oleh guru  Kemahiran Berfikir (KB)
 flash card yang mengandungi    Menjana idea         Nilai
 gambar-gambar kegiatan      Mengkategorikan        Berbangga, menghargai
 ekonomi

 Murid akan memegang flash card  Pembelajaran Kontekstual
 yang diberi

 Guru menerangkan jenis-jenis   Kemahiran Belajar
 kegiatan ekonomi berdasarkan   Memperoleh maklumat
 flash card            mengingat

 Murid akan bersoal jawab
 dengan guru tentang jenis dan
 bentuk kegiatan ekonomi yang
 ada di kawasan mereka

 Soalan guru:
 Apakah bentuk kegiatan ekonomi
 di tempat kamu?

 Jelaskan bagaimana perbezaan
 bentuk ekonomi di tempat
 kamu?

 Jangkaan jawapan murid:
 Murid akan menjawab pelbagai
 bentuk kegiatan ekonomi dan
 perbezaan yang mereka tahu.
Langkah 1 (8 minit)          Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                   Verbal-linguistik      Kad arahan
Setiap pelajar diberi arahan     Interpersonal        LCD
menerusi kad arahan agar       Intrapersonal        Laptop
mengambil isi-isi daripada
persembahan video klip
                   Kemahiran Berfikir (KB)
Isi-isi yang perlu dikutip oleh    Menjana idea        Nilai
setiap pelajar:            Mengkategorikan       Kerjasama, hormat menghormati

a) Apa jenis kegiatan ekonomi
yang ditunjukan            Pembelajaran Kontekstual

b) Ciri/kiteria kegiatan ekonomi?
                   Kemahiran Belajar
c) Jenis peralatan yang terlibat   Memperoleh maklumat
                   Mengingat
d) Perbezaan setiap kegiatan     Mencatat nota
ekonomi

Murid akan mendengar
penerangan guru tentang video
klip yang ditayangkan
menerusi LCD berkaitan
pertanian, perlombongan dan
perindustrian di Malaysia

Beberapa murid akan dipilih
secara rawak untuk menerangkan
secara lisan di hadapan kelas ciri-
ciri setiap kegiatan ekonomi yang
ditunjukan

Murid diminta bersoal jawab
dengan rakan yang
membentangkan
Langkah 2 (8 minit)       Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                 Visual ruang        Flash card
Guru membentuk 3 buah      Verbal-linguistik      Kad arahan
kumpulan iaitu          Interpersonal        Marker pen
                 Intrapersonal        Kertas mahjung
Kumpulan 1: Pertanian                    Plastik pelekat
Kumpulan 2: Perlombongan
Kumpulan 3: Perindustrian    Kemahiran Belajar      Nilai
                 Memperoleh maklumat     Kerjasama, hormat,tekun
Ketua kumpulan akan diberi kad  Mengingat
arahan untuk diikuti dan akan
membincangkan mengikut
kumpulan perkara-perkara     Kemahiran Berfikir (KB)
seperti:             Menjana idea
                 Mengkategorikan
1. Nama dan ciri-ciri kegiatan  Membanding beza
ekonomi tersebut         Merumus

2. Mengapa dan bagaimana
kepentingan kegiatan ekonomi   Pembelajaran Koperatif
terhadap kawasan setempat    Round table

3. Mengapa dan bagaimana
kepentingan kegiatan ekonomi
kepada negara

4. Menyenaraikan persamaan
dan perbezaan setiap kegiatan
ekonomi

Setiap kumpulan diminta
berbincang menggunakan kaedah
pembelajaran koperatif

Hasil perbincangan hendaklah
dirumuskan dalam bentuk peta
minda
 Langkah 3 (8 minit)       Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Sumber
                 Verbal-linguistik      Kertas mahjung
 Murid membentangkan hasil                  Plastik pelekat
 perbincangan mereka       Kemahiran Belajar (KB)
                 Memperolehi maklumat    Nilai
 Murid dan guru berbincang dan                Berkerjasama
 merumuskan hasil penbentangan                Berani
 tersebut
 Penutup (3 minit)        Kecerdasan Pelbagai (TKP)  Unsur patriotisme
                 Verbal-linguistik      Bersyukur dan berbangga
 Murid –murid diminta                     Sebagai rakyat Malaysia
 merumuskan isi pelajaran     Kemahiran Belajar (KB)
                 Mengingat dan merumus    Nilai
 Guru menerapkan unsur-unsur                 Bersyukur, merjasama dan
 patriotisme dan nilai                    menghargai

 Murid akan menampal hasil
 perbincangan mereka disudut KT
 di belakang kelas


Refleksi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:509
posted:3/28/2011
language:Malay
pages:5
Description: Topik : Masyarakat Setempat Sub Topik : Kegiatan ekonomi - pertanian - perlombongan - perindustrian Hasil pembelajaran: 1. Menyatakan ciri-ciri kegiatan ekonomi setempat 2. Menjelaskan bagaimana cara kegiatan ekonomi setempat mempengaruhi kehidupan masyarakat 3. Menghargai dan bersyukur hidup dalam negara yang aman dan makmur