Docstoc

שחרור ממעצר חשוד ביבוא סם אופיום

Document Sample
שחרור ממעצר חשוד ביבוא סם אופיום Powered By Docstoc
					                  ‫שחרור ממעצר חשוד ביבוא סם אופיום‬


                                   ‫:לחצו להגדלה‬
 ‫ביבוא סם אופיום. שביתת השופט אשר גרוניס החליט לשחרר למעצר לקוח של משרדינו החשוד‬
    ‫העברת דגימה של סם האופיום הפרקליטים עיכבה את שמיעת הראיות במשפטו וגם מנעה‬
                    ‫.לבדיקתנו, כפי שהורה בית המשפט המחוזי מרכז‬

  ‫גרוניס דחה את בקשת הפרקליטות, להאריך בעוד שלושה חודשים את מעצרו של האיש, הנמשך כבר‬
‫שרון נהרי ומוטי אדטו, לשחררו עורך דין פלילי תשעה חודשים. לעומת זאת, הוא קיבל את בקשת משרד‬
                         ‫.למעצר בית, בפיקוח ובהפקדת סכומי ערבות‬

 ‫החליט, בנסיבות ב - 10 בדצמבר המדינה ביקשה להאריך שוב את מעצר הנאשם, אלא שהשופט גרוניס‬
                   ‫. העניין, לדחות את הבקשה והורה לשחררו לחלופת מעצר‬

                ‫:)לפניכם דבריו של השופט כפי שהובאו ב" מעריב" ( 28.18.11‬

‫החומר הטעון בדיקה טרם חלפו תשעה חודשים בלי שנשמע ולו עד אחד, ובדיון שנערך לפני התברר כי"‬
  ‫הבריאות טרם נתן רישיון לכך. אילו הועבר הועבר למומחה ההגנה ונראה כי הרוקח האחראי במשרד‬
                  ‫.זמן רב לשמיעת ההוכחות הסם לבדיקה של ההגנה לא היה נדרש‬

‫בבית המשפט המחוזי. בשל השביתה לא הייתה התייצבות של פרקליט מטעם המדינה בדיונים האחרונים‬
  ‫יועבר בהקדם להגנה, יחלוף עוד זמן לא נראה, כי אף משהסתיים השביתה, ובהנחה שהחומר לבדיקה‬
                            ‫."קצר עד שתישמענה ההוכחות במשפט‬

  ‫והיא כי עד כה טרם איני מתעלם מכך שמדובר בתושב חוץ. כנגד כל אלה עומדת העובדה הפשוטה"‬
   ‫השמיעה. כלומר, אף אם אורה על החלה שמיעת הראיות במשפט ולעת הזו קשה להעריך מתי תחל‬
  ‫יסתיים תוך תקופה זו, שהרי שביתתם של פרקליטי הארכת המעצר למשך 10 ימים, ספק אם המשפט‬
‫כי בנסיבות העניין יימצא האיזון הראוי על דרך הטלת תנאי שחרור המדינה עדיין נמשכת. נראה לי‬
                                       ‫."מחמירים‬

				
DOCUMENT INFO
Description: השופט אשר גרוניס החליט לשחרר למעצר לקוח של משרדינו החשוד ביבוא סם אופיום. שביתת הפרקליטים עיכבה את שמיעת הראיות במשפטו וגם מנעה העברת דגימה של סם האופיום לבדיקתנו, כפי שהורה בית המשפט המחוזי מרכז.