Penilaian Prestasi: Keperluan terhadap profesionalisme Ketua Jabatan by solehin251

VIEWS: 333 PAGES: 4

More Info
									                Penilaian Prestasi:
     Keperluan terhadap profesionalisme Ketua Jabatan
               Mohd Saleh bin Haji Idris
                IPGM Kampus Ipoh1.0   Pengenalan

     Sistem penilaian prestasi merupakan satu aspek yang penting dalam

mewujudkan pengurusan sumber manusia yang berkesan kerana penilaian

prestasi yang dilaksanakan secara objektif, adil dan telus akan dapat

membantu dalam pengurusan dan pembangunan sumber manusia dan

seterusnya mempertingkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah jabatan2.0   Penentuan   Penilaian   Prestasi   adalah   Profesional   dan

     Tanggungjawab Ketua Jabatan

   Perkara tunjang dalam memastikan objektif penilaian prestasi adalah

professional adalah menerusi penilaian yang teratur, objektif adil dan telus.

Perkara-perkara berikut disenaraikan sebagai panduan penilaian yang

objektif, adil dan telus:   a) Penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja

     sebenar kakitangan yang dinilai sepanjang tahun yang dinilai

   b) Penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir

   c) Penilaian  dibuat  tanpa  dipengaruhi  oleh  prestasi  tahun-tahun

     sebelumnya
                     1
  d) Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa kakitangan yang dinilai

    merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari

    semasa ke semasa

  e) Penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai

    pilih kasih, bersifat terlalu murah hati atau sebaliknya

  f) Selaku pegawai penilai, Ketua Jabatan tidak mengambil jalan mudah

    dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja dan

    tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku,

    sama ada bersikap positif atau negatif, yang boleh mempengaruhi

    penilaian keseluruhan seorang pegawai.  Ketua Jabatan yang bertindak sebagai pegawai penilaian hendaklah

membuat penilaian dengan penuh tanggungjawab, jujur dan professional dan

mestilah mengelakkan diri dari terpengaruh oleh kesan-kesan yang lazim

seperti berikut:  1) Kesan "Halo":    Satu kesan yang embolehkan satu sifat balk dari

    prestasi kakitangan yang dinilai mempengaruhi kebaikan pada semua

    sifat yang lain.  2) Kesan "Horns":    Satu kesan yang membolehkan satu sifat buruk

    dari prestasi kakitangan yang dinilai mempengaruhi keburukan kepada

    semua sifat yang lain.
                    2
3) Kesan "Recency": Satu    kesan  yang  membolehkan   satu  sifat

  baik/buruk yang terbaru dilakukan oleh kakitangan yang dinilai

  mempengaruhi prestasi keseluruhan bagi tempoh penilaian yang

  dibuat.4) Kesan "Consistency":    Pendekatan yang menilai semua pegawai

  secara ketat atau longgar5) Kesan Jalan Keluar Cara Mudah:        Kesan    yang   cuba

  mengelak keputusan dengan cara menilai semua pegawai secara

  purata dan saksama6) Kesan Cermin:    Bentuk penilaian yang lebih menyebelahi kepada

  pegawai pegawai yang menyerupai dan yang mencerminkan sifat dan

  keperibadian Ketua Jabatan selaku pegawai yang menilai7) Kesan "Hierarchy":     Penilaian yang lebih menyebelahi kepada

  pegawai-pegawai dalam jawatan yang tinggi daripada mereka yang

  berada dalam jawatan yang rendah.8) Kesan Pilih Kasih:     Penilaian yang lebih menyebelahi kepada

  mereka yang berupa kawan, atau mereka yang mempunyai latar

  belakang yang sama seperti sekolah, minat, kepercayaan dan

  sebagainya
                  3
   9) Kesan "Avoidance":   Menilai  dengan  terlalu  tinggi  supaya

    mengelakkan pertikaian atau pertengkaran atau untuk mengelakkan

    dari menyakitkan hati pegawai berkenaan
3.0   Rumusan

    Disimpulkan di sini, Ketua Jabatan adalah pegawai utama kerajaan

perlu berkebolehan dalam membuat keputusan dengan tegas, pantas, tepat

dan teliti. Beliau adalah dipertanggungjawabkan melakukan penilaian prestasi

kakitangan bawahannya secara profesional dan telus sejajar dengan tuntutan

kerajaan kearah pengurusan system penyampaian kerajaan yang lebih

efisien.RUJUKAN

    Ahmad, Sohiemi and Silong, Abu Daud (1996) ‘Keberkesanan
Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian’. Dalam
Penanika Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 4 (1). pp. 55-63. Serdang:
Penerbitan Universiti Pertanian Malaysia

   Bernardin, H.J. dan J.E.A Russell. (1993). Human Resource
Management: An Experimental Approach. NY: McGraw-Hill, Inc.,

   H.J. dan P. Villanova. (1986).’Performance Appraisal’. Dalam
Generalizing from Laboratory to Field Setting, disunting oleh E.A. Locke. UK:
Lexington Books.

    Muhamad Ali Embi (2006) Cabaran Melaksanakan Sistem Saraan
Berasaskan Merit Di Sektor Awam Kuala Lumpur: Utusan Publication and
Distributions

   Muhamad Ali Embi (2005) Sistem Saraan Di Malaysia: Sistem Saraan
Berasaskan Merit. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributions
                   4

								
To top