nota_ejaan by zati90_iz2

VIEWS: 13 PAGES: 10

									     ...l'Itu1 Tadbk., A......... N-o-a (INTAN)
              .... llt.. t T..n..t. . A...,. N.o-_(INTAN)
     1IMf1(Ylll1"~II,Jl_(JPut*;:A.dtrWtioh1olO1              Nit'.IIWH_ltvlt'tWPublc. ... ~t""1n'1
        SISTEM EJAAN RUMI

        BAHASA MELA YU

         XV<Rsvs <J.XE'NVUSJf9{SV<!l.fl'l''1{flS!M! <D}fC!{
                   !M'E!MO <JY£'RJ(V~'11


          TEMPAT: INTAN BUKIT KIARA

          TARIH: 06- 08 SEPTEMBER 2005

     ....fIlM TadbIrwl A__ N.g.n (INTAN)                  InstitvtT........,Awarnt'eoara{INTAN)

     Ne4ione1lns"lII'adPIlbk;~1crt                     N./ioNfI tn.J1~. d 1'Ubk A~"'1crt
     Rancangan Pembakuan                          Sislem ejaan rumi yang pernah wujud:

     Rancangan pembakuan Sislem Ejaan                    •	 Sistem Ejaan Wilkinson (1904) - ejaan
     Rumi Bahasa Melayu bermula pada lahun                   sekolah Melayu di Malaya;
     1904 dan disempurnakan pada tahun                   •	 Ejaan' Za'ba (1949) -           ejaan sekolah
     1972.                                   hingga 1972;
                                        •	 Sfstem Ejaan Fajar Asia - ejaan majalah
                                          Fajor Asia (1945 - 1954);
    httut T~Aw_ ~(1NTAH)                          . . IttutT"-"-Aw_~IIHTAH)

    NMb¥I '""'Me d PuWt: AdTltIllhflcrt                  JVttonaJnJlIi.dPubllc~1crt

                                        Penyelorasan dan Pelaksanaan
     •	 Ejaan Ruml Kongres 1956 - ejaan
      Asas'50 (Angkalan Sasterawan 50);
                                        Penyaluan eJaan Rum! anlora bahasa
     •	 Kaedah  Ejaan PBMUM  (persaluan                Melayu dl Malaysia dengan di Indonesia
      Bahasa Melayu, Universitl Malaya) ­                bermula pada lahun 1959.
      ejaan majalah Bahasa.
DAH'M                                 DAN'I»
      ......"t..t fadbW_ A....... H.1-.~NlAHl                    .... Ulut JIIdb&t."Aw~ J<Mo-_ffHTA.N)
             ..
      IWtlrYVl/~I.<A dPI<b~A"""'..,,,,..,,,,"                    N.H.YtlIIIn!J.II~.  d Pub'<  "~J""",Y1
       Perselujuan lenlang Sislem Ejaan Rumi
       Bersama yang dilandalanganl pada 27                                @Dill[b~D[;1D OD'lI&IT'AJ8
       Jun   1967,  lelah  diisytiharkan
       penggunaannya serenlak di Malaysia                       ©D©'lIrn[):1J ~~~~               [;1QD~D ~®1j7~
       dan Indonesia pada 16 Ogos 1972. Oi
       Malaysia slslem inf dikenali dengan
       nama Sislem Ejaan Rumi Baharu 8ahasa
       Melayu. PAN'''
     nIttwfT.dblr... AwMt fM,g.--.(INTAN)
     NM;r;r..IIoII/~. d Public Adrno/niItIC/on
      Hurul Oalam Bahasa Melayu
                                        G ~:::~:=~=-~~ - . _
                                             Sistem Keselarasan Hurul Vokal

      •	 Hurul Vokal: a, e, I,         0,  u dan diflong ai.       Sistem keselarasan hurul Yokal ialah
        au,of;                                   keselarasan atau kesesualan duo hurul
      •	 Hurul Konsonan: hurul selain hurul Yokal;                  yokal yatlg membentuk duo suku kala
       dan                                     pada kata doser, iaitu pasangan antara
                                             hurul Yokal pada suku kala awol dan suku
      •	 Hurul Konsonan Gabungan: gh, kh, ng,                    koto akhir tertutup.
       ny, sy.
                                             Contohnyo:             Ignt!k. bQI~h, 1~IQng.


               --------_ ..__._. - - _ .... _--­        PAIr. .
     In&tttut T.dbIrafl A_am ~CINTAN)
                       lNlltutTedbIt'art It_... fM,g.--.(WJltN)

      f4fit:JlwllnA.lJI. d PIIbk ~""kn
                       NItIIt:1n.t Intlftut. d PllbIe Ad'n/r-.tm
                                             Polo keselorosan Hurul Vokol

     8agl kala yang lerdlrl darlpada liga suku                   A. sepuluh (10) polo yang tidak beruboh
     kala alau leblh, hanya duo suku kata
     terakhlr sahaja yang dlambll klra.                                  ra-;i~~.a    .-: Ib~t~~~~t~]
                                                        1«; (p)-_ a       :lekat
     Contohnya: semengnjj,1ng; selj,1rj,1h; ker!s!k.                           Ie (t) - a       !petak
                                                        :~_ (t)~.e (t)     : lec~.h   . .
                                                        I«;(t) - 0       ;esok, selekoh
DM'05                                     DAN'~
     10•• 111\.1, h(l'b1' .... Awam ~ (INTAH)                               .... UM hdbolt"" ..... am      H~_.   {INf"'NI
      ,-~  .....,,....It"'.  (JI Pubic ... <:In......,,,.,•• ,                      N.oI........  '_rt"If. ,"PI,I,I.t; A,y" ...... /"" ..",

                                                        B. lapan (8) polo yang berubah
                  Pola                    Contoh
                i-a                   bilang                   Sistem Ejaan lama                   . Sistem Ejaan Baru
                o-a                   botak, sekolah                 Pola   Contoh                    Pola  Contoh
                0- e       (t)           oleh                   .a - e (t)   aleh                    a - i   alih
                0-0                   .torong, seloroh             :a-o     'batok                   'a-u   'batuk
                u-a                   pusat, belukar              ;a (p) - e(t) lebeh                    e(p) - i ll!bih
                                                         :'e(p) - 0  tempoh                    e(p) - u tempuh
 0""""
     Ntltul heU. . . A_am ~.I'NTAN)                                    tn.ttb.tT~.,..       AwMt'l Neg..... llHT...N)

     NMi0n4f billA. dPubk A ~...fiorl                                   H.tioMl /tII$IIvt. d PlIbk .... dfoWMhI"""
                                                        c. Kekecualian sistem keselarasan hurut
                                                        vokal
                                      :~!s~~~Ej~i!!'~a-!!,__        I.	 Kata  plnjaman                     daripada   bahasa
                                        Pola   Contoh           Indonesia.
                                      i':;' i "'~pIIlli'_~'~_:
                                                        Conlohnya:
                                      :i.::- '!  'tldur
                                      .u  -:::i;iii!ITfi_                         :_~~.~.~_eh-·(~~ifu~.:.·_·_
                                      'u - u    untuk
                                                                         ... !'!~.!'<@@!J .. _.
                                                                           .tule.n. (~ulin).
                                                    0""""
     lnatltut hdbhoa Aw~ ~ IINlAN)                                     lnetlblt  T~ran     AwMt'l  ~     (INTAH)
     NMion.allnsiNt. dPvbk A~'IM                                     ,..,0..1 blI.... d PubliC Actrlln4tIWl.iM
     II.	 Kata  plnjaman                       darlpada     bahasa
       Inggeris.
     Contohnyo:                                                                       BAHASA MELAYU
DAN·OS                                                 DAN'~
                                                                               ~~
     ~,.ff"ll  r Idbl,.......arn He11-- tINT"'N)
                            IMfflul T.dbii'''' ..._ _  N.-g".I'Nr"'N)
      N,., ....... I_'fur.dP.I/:IJff:A~oan
                               """'OOt",I~fI""~dP,<NI1I:"'~Oft'.-l
                                                                        ..,,,
                                                                               -     ..'            '.  "'Ur     A. Penyesuoion hurul-huruf konsonon tertentu
                                                        Huruf         Bahasainggeris         B<ihil5a Melayu
        .. ~~,~,~ .. ::T..·.~~·~i~j~ggi!1.s .. ~:.L~-~h~~H~[~y)i-~:~!                 s-z            music, physic             muzik, fizik
           c-s               cent             sen
                                                                        science             sains
                       CiJrd,-ac-mu'nt        kad r akaun
                                                       SC-s
        c/ee- k                                                           scale, screw           Skala, skru
        Cc- ks               access            nkses
                                                       Sc-sk
                                                       q-k             quality, quoUJ          Kualiti, kuota
        Ch -c           charge, cheque
                       ..  _-_ .. - --_.-  .
                                       caj, cek
        ph - f               graph             graf             th - t           Theory, thesis           teQri, tesis
-        Ck- k             ;;;ci,niQ;;~          teknik             X-ks          express- complex      ckspres, kompleks
                                                        V-I         economy, analysis        ekollomi, analisis


OAN'05
                                                  0''''''
     ..... lttutrad'*-A·_~(1HT....Nl                                   Indtut T.......-.- Awaft1 ~_IINTANl

      "'ioo«l hsI'lJI. d Public AdonhtJtIMIM                               NfIIk:it»I/iIcI,,,,,.dPublil:AdtnniltnoIk!n     B. Pengguguron satu doripada gobungon                               C.	 Penyesualon hurul bogl gobungon duo
       hurul konsonon yang sarna                                      hUlulvokol
      ,. .Hoituf        I   Bah".$iiiri;i~e;k;l;)i'a~~~~~Wi·J                  . HUNt '•.     11i.t>asa Inggeris ·k       BallasaMdayli .'    j
        JlI>.:":.b_.__. lobby, hobby i                lobi, hobl
                                                       f'~=-~- ' audit, automatic , Audit, automatik !
         ff - f .. ~ _Effective, traffiCJ             efektif, trafik
                                                       .... ea_=~. --;~:j;j~gear_-=-:"'   Idea, gear-=~
        J,l,!!,::~.     aggressive'                agresif
                                                          ea - i   grease, cream .  . Gris, ~.!!!!._ ....i
         Il-.I_. ...... pil~ bill._.
                  '.~
                   comma
        Mm - m .. .... _-----_.
                                        pil, bil
                                        koma
                                                         ..iO!.=i~_.. .. ::~j~~._~~~~
                                                          ei .. ei    JJro.f!!in. ..
                                                                            diale~_._J
                                                                          . protei!,...
                                                                                    '.
         nn - n •. _a!.lflulty, ten.!!.~_.             Anuitl, tenis
                                                           ei - i    calorie       kalorl ..
                                                                         -... _---_._. _ _.. '­
         ss - s .... c . .a?.5et, prosess'             aset, proses
                                                           ee- i     mee         mi
         tt=-.~.. _.. l0ttery, battery.:              'oteri, baterl

DAN'OS
           zz -  Z   , ....  _...lazz                jaz
                                                                                               ---
     IMtltueT~""._N..-.(tNTAN)                                     "wtltul T~r.... A,,_ N"o.... IINTANl

     NlfIf;on.IInnIlA.dPflbleA~1on                                    Na/io"./ IMlIlJI. d PlIbk A"""'tr8lion                                                       D:'MeiiCjeKOlkahgugufI<6rm5narfCffilom bOfios(J
                                                        Inggerls dengon beberapa penyesualon.

     :~~=~~'.'~:]~aah~~lnWeris :_J(;Ba~~~HeI;iyu                     2J
      Ou -:::au      :.a.t:E.0!!~~'!~J!'?'!~.t!.:... Akaun~!'d~~~.
                                                                   Classic:- clinic      Klasik, klinik
      ou - u            9?!P<3.'!L_~!!.<!.'!.s.    .  Ku~~_s~J~~
       oa -    0        coa~.'?r.d.~rd~o't-'(~<:tl>od                                  -draft . .     .. . .  -_
                                                                                   draf
                                                                                   ...    ~--.-.
       00 - u               boot         but                              cre,am, crecf.i!       kriRlf.kredi~
                      - -_._. --"--. ...  _._---_._.­~.                                                                  comprehensi"e        Komprehensif
       ue - u            tissue, isslJ'!   .__ti~.lJ!. isu
                                                                    protocol          protokol
                                                                     store           stor
                                                                     prism           Prisma
                                                                     plasm           plasma
                                                                    organism          Organisma
                                                  DAN'05
       ..... NIIII T.Mol,-.., A....... N.g.w"IINTANl

       ......,.(...... , lnIlllAe ~ PuhIc "~l'nIloon

                                                  ttl
                                                  -....;;::  ....
                                                            .... t1t1l1 T.cIbW.., A........ H.g.... jINlAH)

                                                            NN.....',''4./I,''. d p~ A6'TW>."..'oon
     E.	 Huruf [ g ] yang diucapkan sebagai [j I
       dalam bahasa Inggeris:                                             Contoh:

                                                                 B~h~s~!."-~geris'T              __._ Melayu
                                                                                      Bahasa ...._... .
                                                                                      ---_.
        . ditulls sebagal [g] dan
                                                                                            -.~
                                                                  Generation                 generasl

        . disebuf sebagal [g] dalam bahasa                                         Technology                tek.".o,iogl

         Melayu.                                                        Trag_~'qy               . tr-"g~di

                                                                  Psychology                _p~.l.k'<>.!C?91

                                                                  ... agifl"ita           .     agenda
                                                  f---
                                                                     agent            : ~g~~,;,~eje'n' (wakil)DAN'OS                                               DAN'OS
       ~.tltt
         hdbk.,. A.• ...,   w.e-- (IHTAN'l
                                btttut T..tWrwt Aw_ ~ (1NTAH)

       NMiotl.lbtlufe dPublc    A~!tfi.lo.-.
                                Nl#I;on.llnsJ/tA. d Public ActTlhGtIWlcn
     F.	 Kala yang asalnya berakhlr dengan -sion.                                 G. Pengejaan kata yang berakhlr dengan
       -slonal. -lion. -tional menjadi sf dan sional.                               -Ism menjadl -Is me
         Con'oh:
                                                              Contoh:
     i     'B~~~sa Irig!'i~.ffs> ·.. [Bilhasa MeJ~yo:
        ..!!adition, action . L_.. Tradisi, aksi                                   1"~~h~SiiI:lIggtOiis:, .. ' :B~i;,,'s£(-r:1ela-yli·.        J
        lotion, immigration ! losen, imigresen                                    J     nasionalism              Nasionalisme ....
         ~ction, televisii!l!.. J.~~~yen,!.~~I~yen                                       comunism               komunism~_ _  ..
             Professional     .  Profesional                                      socialism               sosialisme_.
        .. -....._---_.. _-------     ------_ .. ­                                     mechanism               mekanis.'!!.IO._..
        national, traditional       nasional,
                                  I   tradisional

DAN'"
                  ._-_            _
                             .. •....•.  --,-_.   __..
                                                  DAN'tJ5
     Ine.IIM TIldbnnA• ..-- ~(INTAN)
                                       IMtltutT-ttN.-wlA._~(INTAH)

     Nltllt:n.-I JnsIIut. d Pubk A6noh.tsJI'llIIcn
                                NMir.YYllndllAedPllblc~.b1

              ~!a.~!£J!.!'!_s.~ __             ..I<~I~s'9e.liI.~.
             !1,:,!.n.t,..s'::iI.fTI p           !l.e!~. n,.~e.t~m
             . pencil,pl~--,! pe.n.sel, pelan
             b.ureuLb.~,!oon   ~ir~( b.e.lon
             action
         aksi
             dial, file
      dail, fail
             size, pie
      saiz, pa i

          lotion, immigration
  losen, imigresen

          section, television
 seksyen, televisyen                 ~

DAN'~
     Nlltul T............_   NeiII"-II"'T"''''1
                "'..htuf hdblr., ...._        H.v-_IIHTAH)

     flLol......,~M.dP.~~tnolKn                          ItMltOI .. /,.."uol •• -tPul)<tJ( ...,.. ........'.,,'.... ,
     A.	 Rangkai kata umum - semua Irasa atau
       rangkai kata soma ada duo perkataan                   Kekecualian:
       atau lebih hendaklah ditulis terplsah.
            Contoh:
                                            - Dewan Bandaraya Kuala lumpur
                  ---
             jalan raya           tengah hari         - Kerelapl Tanah Melayu
             lebuh raya           warga kota
             bandar raya            atur cara
              kereta api            sari kata
              ambil alih           urus setia
             susun atur            reka bentuk
            maklum balas            kemas kini

OAW'06
     Sn.ttMT~A     ..._  ~.IIHTAN)                      ",.IIM T       . , Aw....   ~      IIHTAH)

     N«bYl hJJ'~' d PIIWc .4drrW1is1.....Jo.,                   NM~       'IuI.  d Pubic AetniMrr.f1orl
     B. Kata yang telah manlap ditulls sebagal                   c. Rangkal kala umum berimbuhan
       satu perkalaan

          :~.~;j~sa~~:~             bumip&rte~';-~          • Kata yang menerima awalan atau akhiran
          ,..~~itang~_n_ .. _ ~uruiianj~-;--~                    sahaja ditulis sebagai duo perkalaan.
            sukarela'p-;;suruhjaya              -i
           .~~atahari··~ ._.:.. _~~~~~tang~n --~·1              ContohnyQ:

          _•.~~~sa~.      ta_nJ!!;J!-!"gjaw~!! . J
                               .                  - diambil alih
            warganegara            jawatankuasa­             - menerlma pakal
                  _ _ ~!.1tara_bangsa
                  ..              . ..  "._ ...          - kenai paslikan
                                                 - diguna semula

                                                                                   _.--.
     rr.""'TtdtNnrlA.. _~_(IHlAN)
     NrII""""ltIII.dPubltt:A~.Ia'I
      • Kala yang menerima apttan dilufis
       sebagal salu perkalaan.
                                         ~_.
                                         I
                                         I
                                         I
                                         I
                                            Sn.tt1UtT~A._H.o-(lHTAN)
                                            NtIfioty/hP'uf.dPubk~,.,/(»'l
                                            [Pr3~®®QD~~[X]QDmw[p
                                                                            -  -"''''  ,
                                                                              !1lr30&ill

                                                                                     ..
                                                                         ~~

        Contoh:
                                                             [X]QD0W[P ~r3@OI1

        - pengambilalihan

        - pengenalpaslian

        - pengemasklnian

      1n.. 1l1,,1 fMib',ao A.......... N.Q .... (INTAH)
                        ....at"l l-.db',.., A .... _  ""v_.tINTAH)

       foI.. 'r".,.lln.dl"'",rlPuhI<t:A"""""",,'t'JOI,,lI"I
                      NIII."""Irr:J./I"I"rlP,ob"'= Adn""".I.....11Ot'!

      A. Noma Khas
                                                       Contoh:
         Hurul pertama pada semua noma khas
         sepertl noma pertubuhan, bangunan,                             Persaluan lingulstik Malaysia
         syarikal, jabatan, jolon, loman                               Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersalu (PBB)
         perumahan dan cogan kata hendaklah                             Akhiok Mulia Masyarakal Jaya
         ditulis dengan hUM besar.                                  Jolon Maharajalela
                                                        Bank Bumiputra Commerce

                                                       Toman Balu Tua, Ulu langat DAN'(15
 G     tn.lttul T adblr-n A.... am N-o-n (INT AN)

      ~liorwJj "'lllft d PvbIt: Adm,;"is,...,.IOfl
      B. Kala 'sendi
                                   ...  _-_.-._----_._--­     G    ....IIM TIldbh'..., A...._ ~(IHTAN)
                                                       ,.,Jonal InsIMe d Pubk Admo/rtirbW/on
                                                                                 _._. --- .. ,.-. __ .•.    M

        Huruf pertama bagi kata sendi seperti
        yang, di, ke, dan, alas dan lain-lain pada                                      [P~G~@@QD~
        lajuk ditulis dengan huruf keeil.
                                                                    'iJ&~@)& ~©&
       Conloh:                                                          __ 6_. __ .'_
       - Dewan Bahasa dan Puslaka
       - Sejarah Ekonomi dan Politik Q! Malaysia
       - Diari dan Kalender unfuk Kakitangan
        Suruhanjaya Perkhidmafan Awam (Iajuk
        surat/memo)
                - .. _. - -_._._­                                                  -,-"--_0'-'-'·_· ._ .. __.__ ,_. ---_.  --_._---_.
0"""'"                                                cwroo
      .....tlM TedbIfwI A__     N~  ... liNT AN)                         lnalftut TadbI,ao A_.- Neo-'1I (INTAN)
      NoI/oncIInslIIJtI d Pubk A4rninisttwlOi                              NMra..lbtlllfodPlJbJicAetr*llltnNlan      A. Penggunaan Tanda sempang (-)
       I. Untuk menulis kata ganda.                                   II.. Bentuk  terikat diikutl oleh kata
          Contoh:
                                                           nama khas yang dimulai dengan
                                                           huruf besar.
                  surat-surat                -- tiba-tiba
                                         ._--------_._.            Contoh:
                  kupu-kupu                be_r~~t1~:I:J~!!~i
                  laki-Iakl                 kedua-dua
                                        _·_-- __-.--0_-- .
                minum-minum                  tulis-menulis                       Anti-Israil              Pro-Bosnia
                                       .- _... _-_._"                      Petunjuk-Nya              Hamba-Mu
               pelabur-pelabur                 tercari-cariDAN'05
     1n."Nl T"bW.. A..."    ~.(INlAH')
          In.UM r ..b4_        N.y..IINTANJ
      1'JIoIIVniOlIroU"I.. d PubI< A'*'-hwt...,
       N;d."HII.nU',.  ~  P,,l,k Ad,.""..lr>tIlOf1
       iii. Untuk merangkaikan huruf dengan
         angka dan angka dengan akhiran­          iv.Untuk menyambungkan suku kat a
         an.                         yang terplsah kerana perpindahan
      Contohnya:                         boris.

                                    Contohnya:
         . Ke·2

         - Ke-1OO
                     - Doser pendidikan negara bertujuan
I-­        - tahun 90-an
             -      untuk membentuk rakyat Malay­
         - awal30-an                     sia yang bersatu padu.


                             DAH'OS
     "-tiM TadbUan ............ Nevw- (IHTAN)         k\.tutut Tadb'r.n ........ _ ~CIHTAH1

     Nttt~ln&JlutfldPubJic ... ctrWLilhf.G't         """.i::lN'flnsllVf' oIPubk~tr8ticl'l
                                   Pada asasnya, eJaan nama tempat dan
                                   negerl ditulis menurut arahan yang
                                   ditetapkan oleh kerajaan negeri masing­
               ~urn[i\jJ[P&ud             maslng.
                  mlliiJ& ~[X]&@
     In.tlM TedbWvl low.... Noog.wIo flHTAH)
     NaI~IIr./llAe d PIJbk ),~.strwIio'l
      i.	 Nama tempat dalam Malaysia yang
        dlbentuk sebelum tahun 1972 dikekalkan
        dengan eJaan cara lama.
                                 ..... tlM TadlM..... low"" N.oogan(lNTAH)
                                 NtIf.bv'kIs'tufedPublic~1a1
                                 ii.	 Bagl nama tempat dalam MalaysIa yang
                                    dlbentuk selepas tahun 1972 dlgalakkan
                                    menggunakan ejaan baru.
                                                          -
                                     Conloh:
         Conloh;
                                      "

DAN'05                          DAN'OS
       r.tlM T84bk_ A_... N.g.'-ClNTAH)              __ tlM T-.dtN,.., A...... N.g.'-CIHTAN)
       N,oh.y..l,""l",,_,rlPublcA~tr.roon              lWrlo....f ".f'."_"PubIc Admfr'""'"ofoon
       iii. Nama tempat di luar negara yang sudah          iv. Nama tempat di luar negara yang dlela
          blasa dieja dengan cara Melayu                dengan cara antarabangsa dikekalkan
          dlkekalkan.                         demikJan.
           Conloh;                           Conloh:
     .>:~~  "
        '~'~,,\
OAN'OS
             '\,
                                     ~UM   T.db4,." A... _  ~   (INTAH)
                                     "'IaM'Irst'uf.dPublicA~.itYr
                                    Ejaan nama orang menurut kehendak
                                    individu itu sendiri. Nama-nama yang telah
                                    wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam
                                    bentuk eJaan asal. Selepas tahun 1972, kita
                                    digalakkan menggunakan ejaan baru.
                                    Walau bagaimanapun, eJaan nama yang
                                    soh ialah seperti yang didaflarkan dalam sijil
                                    kelahiran dan dalam kad pengenalan                              I-;;-OAN06::=---·-·..·--·-.· ..·..· - - - - · - ....- ..... _ ....
--T--''''
      tr-Utut Tadblrw'l A..._
      "'~""'uf.dPublic:A~"".Ion
                   H-o-a (\HT AN)           "'-1M Tadbnn A.....    ~(IHlAN)
                                     NIIf~I,",lIut.dPllblr;A~ilrI
                                     I.	 Sebagat kata send! - dt dan ke yang
                                                           _
                                                           -   "  ...
                                                                ~
                                                                   '
                                                                     .....
                                                                     .'    "
  !                                     berfungsl sebagal kata sendl untuk
                                       menunJukkan tempat atau arah ditulls
                   [p~~@®QD~                terpisah daripada kata nama yang
                                       mengikutinya.
                    @o ~G~ ~~
                                        Conloh:

                                         Darl Ave Maria ke Jalan lain ke Roma
      ..... fftu'T.-.dbW. . "·... f'Mg..·IINT"Nl            "_"'ui hdbir.-o A..... H.Q..... IJNT .. N}
      ~  ....,.I ..... 't,ft~."~A ..·...'.. ,'*oon          NHI.rvo./l'lSl/!Jfff''t PuhJ;; Al,/lt._,.... ,OfY)
       ii.	 Sebagai imbuhan - di dan ke yang
          berfungsi sebagai 1mbuhan ditulis
                                               disimpan                  kedua
          bercantum dengan kata selepasnya"
                                               diawasi                 kelima-Iima
          Contoh:                                  disyorkan                 kehendak
                                              dipercepat                 kesemua
              disimpan               kedua           dikenal pastl               kesudahan
               diawasi             kelima-Iima
                               --_ ..
                                 _-~­ ..
              disyorkan              kehendak
              dipercepat             kesemua
             dikenal pasti           kesudahan

 DAN'OS
                                      . .utut loldbnn Aw... N.g..Iin (INTAN)
                                      NiJlioroeIIrrtJIM. cfPublic Acrnintll.....,.,


                                       i."i'ciiflkeJ pun           uiituk·katcifuga·s:(litu~-­
                                          seperti yang berikut:
                                           Contoh:
                                                                     ---_._---------,
                                                   _~dapu_~_" __         ~_ . __ ~kalalp~J
                     [?~~~OD[!:,o©&rm                      .~ndai~~~"           ;...._. kendati p un---1
                                                   ataupun                 mahupun    I
                  [?&!Iill'o~~[!:, I?OD~                      -biarp~-;;"         .- -- - meski';'n:
                                              .-  -- ------ ."_. ,_._----------,  -
                                              .b"~~:~~;~.~U-~"~ _ ~~~::~~~;~~
                                              -             __ 1I\I,!I<I~pu,!           i
DAN"OS
     ...ltt\rtredtlW_""'_~lwrAH)
     NMit:Jr,ie1 hUtuf. r:J Public AlfrnonillltBI/cln
                        Se~ian,
                  rrerima ~asili.


OAH't5

								
To top