; ps_po_register_3_bg
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ps_po_register_3_bg

VIEWS: 665 PAGES: 14

 • pg 1
									                                                                                                             Last updated on: 21.09.2010
                                                   Българска народна банка
                                  Публичен регистър на лицензираните платежни институции, както и на техните клонове и представители
                                           /по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи/
       Наименование на                                                       Управляващи и                         Ефективна                 Клонове и
№  ЕИК             Транслитерация    Статус           Услуги, за които е издаден лицензът                     Адрес          Телефон              Изх. № на БНБ
        дружеството                                                        представляващи                          дата                  представители
1 200217365 "Койнстар   Мъни Coinstar  Money Лицензирана     ― Изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС.  Емил  Димитров гр. Варна 9010, ул.              25/01/2010 г.  РД22-0169/25.01.2010 г. списък
      Трансфър      Transfer (Bulgaria) платежна                                       Христов     "Прилеп" № 30
      (България)" ЕООД            институция
2 200322108 "Чойс     Мъни Choice   Money Лицензирана     ― Изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС.  Дейвид    Алън гр. София 1142, бул.   00359 2 4 913 349  25/01/2010 г.  РД22-0172/25.01.2010 г. списък
      Трансфер България" Transfer Bulgaria платежна                                        Стевли      "Васил Левски" № 78,
      ЕООД                  институция                                               ет. 1, ап. 1
3 175449405 "М Секюрд" ООД   M Securd      Лицензирана    ― Изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС. Елена        гр. София 1000, ул.   00359 2 983 21 94  25/01/2010 г.  РД22-0170/25.01.2010 г.
                          платежна                                       Александрова   "Дунав" № 57, бл. 12,
                          институция                                      Котиркова     ет. 4
4 831542149 "Чейндж Център - Change Center - Лицензирана       ― Изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС. Мигел    Санчес гр. София 1142, бул.   00359 2 981 77 36  25/01/2010 г.  РД22-0171/25.01.2010 г.
      България" ЕООД   Bulgaria      платежна                                       Апеланиз    Де "Васил Левски" № 25
                          институция                                      Валдерама
5 121230735 "Дайнърс   клуб Diners    Club Лицензирана    ― Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други Анна   Стефанова гр. София 1404, район   00359 2 817 1122  24/06/2010 г.  РД22-1455/23.06.2010 г.
      България" АД    Bulgaria      платежна     подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на Ангелова        "Триадица",    бул.  00359 2 817 1196
                          институция    ползвателя на платежни услуги кредит, по чл. 4, т. 4, буква "б" от          "България" № 81 Г
                                   ЗПУПС;
                                   ― Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с
                                   платежни инструменти, по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗПУПС.

6 131397565 "Транскарт      Transcard Financial Лицензирана   ― Услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна Юрий Асенов      гр. София 1407, район 00359 2 4969 010    24/06/2010 г.  РД22-1454/23.06.2010 г.
      Файненшъл      Services EAD    платежна    сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на Станчев         "Лозенец",    бул.
      Сървисис" ЕАД              институция   платежна сметка, по чл. 4, т. 1 от ЗПУПС;                      "Черни връх" № 43
                                   ― Услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна
                                   сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на
                                   платежна сметка, по чл. 4, т. 2 от ЗПУПС;
                                   ― Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други
                                   подобни инструменти, включително прехвърляне на средства по
                                   платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги
                                   или при друг доставчик на платежни услуги, по чл. 4, т. 3, буква "б" от
                                   ЗПУПС;
                                   ― Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други
                                   подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на
                                   ползвателя на платежни услуги кредит, по чл. 4, т. 4, буква "б" от
                                   ЗПУПС;
                                   ― Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с
                                   платежни инструменти, по чл. 4, т. 5 от ЗПУПС.
                                                               1 of 14
                                                                                                          Last updated on: 21.09.2010
7 175325806 "Интеркарт    Intercard  Finance Лицензирана  ― Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други    Деян Маринов   гр. София 1407, район 00359 2 806 59 59  24/06/2010 г.  4703-4331/23.06.2010 г. списък
      Файнанс" АД   AD         платежна   подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на     Добрев      "Лозенец",    бул.
                         институция  ползвателя на платежни услуги кредит, по чл. 4, т. 4, буква "б" от           "Джеймс Баучер" №
                                ЗПУПС;                                         76 А, ет. 8
                                ― Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с
                                платежни инструменти, по чл. 4, т. 5 от ЗПУПС.
8 121554961 "Ти Би Ай Кредит" Ti Bi Ai Credit Лицензирана   ― Изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други    Валентин Ангелов гр. София 1421, район 00359 2 816 3777   24/06/2010 г.  РД22-1453/23.06.2010 г.
      ЕАД        EAD       платежна     подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на     Гълъбов     "Лозенец",     ул.
                       институция    ползвателя на платежни услуги кредит, по чл. 4, т. 4, буква "б" от           "Димитър
                                ЗПУПС;                                         Хаджикоцев" № 52-54
                                ― Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с
                                платежни инструменти, по чл. 4, т. 5 от ЗПУПС.
9 131344648 "Изипей" АД   EasyPay AD     Лицензирана  — Услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна    Божидар Иванов  гр. София 1000, район 00359 2 921 08 51  21/09/2010 г.  РД22-1604/14.07.2010 г. списък
                        платежна    сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на      Григоров;     "Средец", ул. "Иван
                        институция   платежна сметка по чл. 4, т. 1 от ЗПУПС;               Георги Павлов   Вазов" № 16
                                — Услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна     Маринов
                                сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на
                                платежна сметка по чл. 4, т. 2 от ЗПУПС;
                                — Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на
                                средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на
                                платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги по чл. 4,
                                т. 3 от ЗПУПС;
                                — Издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с
                                платежни инструменти по чл. 4, т. 5 от ЗПУПС;
                                ― Изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС.
                                                             2 of 14
                                                                           Last updated on: 18.02.2010
                                 Българска народна банка
                     Списък на клоновете и представителите на "Койнстар Мъни Трансфър (България)" ЕООД
                           /по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи/
                                                                           Ефективна
№  ЕИК     Наименование на дружеството      Транслитерация          Статус                Адрес               Вх. № на БНБ
                                                                            дата
                                       Представител на лицензирана
1. 831184677 "Корпоративна Търговска Банка" АД  Corporate Commercial Bank  платежна институция      гр. София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 10  25/01/2010 г.
                                       Представител на лицензирана
2. 128001319 "Алианц Банк България" АД      Allianz Bank Bulgaria    платежна институция      гр. София 1202, бул. "Мария Луиза" № 79  25/01/2010 г.
                                            3 of 14
                                                                         Last updated on: 18.02.2010
                                 Българска народна банка
                        Списък на клоновете и представителите на "Чойс Мъни Трансфер България" ЕООД
                            /по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи/
                                                                          Ефективна
№  ЕИК     Наименование на дружеството       Транслитерация        Статус               Адрес              Вх. № на БНБ
                                                                           дата
                                      Представител на лицензирана
1. 831663282 "Търговска Банка Инвестбанк" АД     Investbank       платежна институция      гр. София 1404, бул. "България" № 83А  25/01/2010 г.
                                            4 of 14
                                                                             Last updated on: 06.07.2010
                                Българска народна банка
                          Списък на клоновете и представителите на "Интеркарт Файнанс" АД
                           /по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи/
                                                                         Ефективна
№  ЕИК     Наименование на дружеството    Транслитерация        Статус                Адрес                Вх. № на БНБ
                                                                          дата
                                    Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н "Лозенец", ул. "Златен
1. 200391049 "Гифткарт" АД           Giftcard AD       платежна институция      рог" № 20, ет. 3               06/07/2010 г. РД22-1552/06.07.2010 г.
                                           5 of 14
                                                                                       Last updated on: 10.03.2011
                                         Българска народна банка
                                     Списък на клоновете и представителите на "Изипей" АД
                                   /по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи/
                                                                                      Ефективна
№  ЕИК     Наименование на дружеството           Транслитерация             Статус                Адрес                 Вх. № на БНБ
                                                                                       дата
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1797, р-н Изгрев, бул. "Драган
 1 831094393 "Първа инвестиционна банка" АД      First Investment Bank AD        платежна институция      Цанков" № 37                  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1086, р-н Оборище, ул. "Г. С.
 2 831447150 "Централна кооперативна банка" АД    Central Cooperative Bank Plc      платежна институция      Раковски" № 103                 12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1000, р-н Средец, бул. "Цар
 3 121884560 "Търговска банка Д" АД          D Commerce Bank AD           платежна институция      Освободител" № 8                12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1000, р-н Сердика, бул. "Мария
 4 040534040 ЧПБ "Тексим" АД             PEB Teximbank AD            платежна институция      Луиза" № 107                  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
 5 040007401 ЕТ "Жар - Николина Бостанджиева"     ET "Zhar - Nikolina Bostandzhieva"   платежна институция      с. Петково 2111, Търговски комплекс "Жар"    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Пазарджик 4400, ул. "Иван Вазов" № 9, ет.
 6 112531522 "Сапоро" ЕООД              Saporo EOOD              платежна институция      2                        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
 7 201218516 "Кинетико" ЕООД             Kinetico EOOD             платежна институция      с. Долна Студена 7123, ул. "Хан Аспарух" № 2  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
 8 200584685 "Гьокови" ООД              Gyokovi OOD              платежна институция      с. Осеново 9194, ул. "17-та" № 4        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
 9 114137280 ЕТ "Хригер 99 - Евгения Иванова"     ET "Hriger 99 - Evgeniya Ivanova"   платежна институция      гр. Левски 5900, ул. "Стефан Караджа" № 38 Б  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
10 123578950 "Агент експрес" ЕООД           "Agent ekspres" EOOD          платежна институция      гр. Стара Загора 6000, ул. "Парчевич" № 2    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
11 200745238 "Даниел-Н Консулт" ЕООД         "Daniel-N Konsult" EOOD        платежна институция      гр. Кула 3800, ул. "Ал. Стамболийски" № 47   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
12 201010017 "Танджин" ЕООД              "Tandzhin" EOOD            платежна институция      гр. Долни чифлик 9120, ул. "Камчия" № 22    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Русе 7015, ул. "Никола Вапцаров" № 9, вх.
13 117628701 "Финити" ЕООД              "Finiti" EOOD             платежна институция      В, ет. 2                    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
14 815150558 ЕТ "Лъчезар Лазаров"           ET "Lachezar Lazarov"         платежна институция      гр. Дунавци 3740, ул. "Г. Димитров" № 31    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
15 102789428 ЕТ "Николова 95 - Виолета Костадинова" ET "Nikolova 95 - Violeta Kostadinova"  платежна институция      гр. Айтос 8500, ул "Станционна" № 57      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
16 200272205 "Цаник - 2008" ООД            "Tsanik - 2008" OOD          платежна институция      гр. Етрополе 2180, ж.к. 13, бл. 5        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Велико Търново 5000, ул. "Марно поле" №
17 104524617 ЕТ "Интел - Румен Митев"         ET "Intel - Rumen Mitev"        платежна институция      7                        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                                   6 of 14
                                                                                         Last updated on: 10.03.2011
                                               Представител на лицензирана  гр. Самоков 2000, ж.к. "Самоково", бл. 16, вх.
18 200780239 "Евро ченч" ЕООД             "Evro chench" EOOD           платежна институция      В, ет. 5                      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1164, р-н "Лозенец", ул. "Кричим" №
19 175261015 "Колектор 18" ЕООД            "Collector 18" EOOD           платежна институция      63                         12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Долна Митрополия 5855, ул. "Трети март"
20 824121513 ЕТ "Николай Николов - Нант"       ET "Nikolay Nikolov - Nant"       платежна институция      № 39                        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Провадия 9200, ул. "Цар Освободител" №
21 148037600 "Финанс експрес" ООД           "Finans ekspres" OOD          платежна институция      79                         12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
22 110501142 ЕТ "Джейхан-Транспорт - Илхан Такалов" ET "Dzheyhan-Transport - Ilhan Takalov"  платежна институция      с. Борима 5672, ул. "Васил Левски" № 33      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Иван
23 123522873 "Пламена - МГ 2000" ЕООД         "Plamena - MG 2000" EOOD        платежна институция      Шишман" № 81, ет. 3, ап. 9             12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Благоевград 2700, ул. "Даме Груев" № 32,
24 201183695 "Чонев консулт" ЕООД           "Chonev konsult" EOOD          платежна институция      вх. В, ет. 7, ап. 14                12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
25 200158098 "Ан Мариван" ЕООД            "An Marivan" EOOD            платежна институция      гр. Сапарева баня 2650, ул. "Победа" № 1      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1220, ж.к. Надежда - 1", ул. "Кирил
26 200490175 "Софиямилк Трейдинг" ЕООД        "Sofiamilk Trading" EOOD        платежна институция      Дрангов" № 46                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
27 201065483 "Монтин" EООД              "Montin Ltd" EOOD            платежна институция      гр. Лом 3600, ул. "Стефан Хаджийски" № 23     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
28 201231713 "Те Хим" ЕООД              "Te Him" EOOD              платежна институция      гр. Лом 3600, ул. "Цар Петър" № 13         12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Брацигово 4679, ул. "Трети март" № 66А,
29 112033920 ЕТ "Пенка Василева"           ET "Penka Vasileva"           платежна институция      ет. 4, ап. 23                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1421, р-н "Лозенец", бул.
30 175309944 "Хирон Ка" ООД              "Chiron Ka" OOD             платежна институция      "Арсеналски" № 67                 12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
31 122017206 ЕТ "Велислава - Славейко Вологарски"   ET "Velislava - Slaveyko Vologarski"  платежна институция      гр. Долна баня 2040, ул. "Иглика" № 8       12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
32 200678191 "Заложна къща Доверие" ЕООД       "Zalozhna kashta Doverie" EOOD     платежна институция      гр. Велинград 4600, ул. "Христо Ботев" № 2     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Симеоновград 6490, ул. "Сан Стефано" №
33 200568229 "Смарт телеком" ЕООД           "Smart telekom" EOOD          платежна институция      29                         12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Сопот 4330, ж.к. "Сарая", бл. 14, вх. В, ет.
34 115860882 ЕТ "Фреш - Павел Шаралиев"        ET "Fresh - Pavel Sharaliev"      платежна институция      2, ап. 3                      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
35 130157923 "Финансова компания клуб 92" ЕООД    "Finansova kompaniya klub 92" EOOD   платежна институция      гр. Монтана 3400, ул. "Цар Борис Трети" № 4    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
36 200400142 "Деди имоти" ЕООД            "Dedi estates" EOOD           платежна институция      гр. Нови пазар 9900, ул. "Цар Симеон" № 27А    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
37 832075848 "Модена груп" ЕООД            "Modena grup" EOOD           платежна институция      гр. Самоков 2000, бул. "Искър" № 89        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
38 128509488 ЕТ "Софкин Димитър Георгиев"       ET "Sofkin Dimitar Georgiev"      платежна институция      с. Орешник 6561, ул. "Сакар планина" № 2      12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. София 1000, р-н Средец, бул. "Патриарх
39 130088498 "Корона 2001" ЕООД            "Korona 2001" EOOD           платежна институция      Евтимий" № 9                    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана  гр. Чирпан 6200, ул. "М. Кочев" № 5, вх. Г, ет.
40 123061465 ЕТ "Анна Минкова - Мианна"        ET "Anna Minkova - Mianna"       платежна институция      1, ап. 47                     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                               Представител на лицензирана
41 130535159 "Венто - 2001" ООД            "Vento - 2001" OOD           платежна институция      с. Казичене 1532, ул. "Цар Борис ІІІ" № 41     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                                    7 of 14
                                                                                Last updated on: 10.03.2011
                                       Представител на лицензирана
42 115665829 "Р И К 2002" ЕООД         "R I K 2002" EOOD       платежна институция      гр. Куклен 4101, ул. "Христо Г. Данов" № 6    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1220, р-н Илинден, ж.к. "Връбница",
43 200610639 "Демител" ЕООД          "Demitel" EOOD        платежна институция      бл. 502, вх. А, ет. 4, ап. 102          12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1260, ж.к. "Триъгълника", бул.
44 121205881 "Тип-топ куриер" АД        "Tip-top Courier" AD     платежна институция      Ломско шосе № 35, вх. А             12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  с. Дамяница 2813, ул. "Атанас Попадийн" №
45 201201499 "КиН - Гаврилова" ЕООД      "KiN - Gavrilova Ltd." EOOD  платежна институция      22                        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
46 200579962 "Еделвайс - ШС" ЕООД       "Edelvais - SHS" EOOD     платежна институция      с. Кочан 2955, ул. "Беласица" № 1        12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
47 201255109 "Кьоров и Сие" ЕООД        "Kyorov i Sie" EOOD      платежна институция      с. Смилян 4770, ул. "Първи май" № 3А       12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1680, ж.к. "Бели Брези", ул.
48 175240195 "Заложна къща Бастет 2007" ЕООД  "Pawnshop Bastet 2007" EOOD  платежна институция      "Нишава" № 40                  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
49 128596016 "Мобил 1" ЕООД          "Mobil 1" EOOD        платежна институция      гр. Ямбол 8600, ул. "Аврен" № 10         12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. Плевен 5800, ул. "Данаил Попов" № 9,
50 114686813 "Голдиум" ЕООД          "Goldium" EOOD        платежна институция      Магазин № 5                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. Видин 3700, ул. "Железничарска" № 22, вх.
51 200942068 "Мобилен свят 2009" ЕООД     "Mobilen Sviat 2009" EOOD   платежна институция      В, ет. 3, ап. 25                 12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
52 113558159 "Алекс - И - Л" ЕООД       "Alex - I - L" EOOD      платежна институция      гр. Перник 2300, ж.к. "Тева", бл. 38, ап. 18   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. "Джеймс
53 131296630 "Стендек" ООД           "Stendek" OOD         платежна институция      Баучер" № 51                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1592, р-н Искър, ж.к. "Дружба", ул.
54 131342768 "Офис експерт" ООД        "Ofis ekspert" OOD      платежна институция      "Илия Бешков" № 12                12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
55 107585850 "Панда - Вип" ООД         "Panda - Vip" OOD       платежна институция      гр. Габрово 5300, ул. "Николаевска" № 8     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1592, р-н Искър, ж.к. "Дружба" 1,
56 175073013 "Офис елемент" ООД        "Office element" OOD     платежна институция      ул. "Илия Бешков" № 12              12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1618, р-н Витоша, бул. "Александър
57 200934751 "Алвес офис" ООД         "Alves Ofis" OOD       платежна институция      Пушкин" № 14                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1111, р-н "Оборище", ул. "Черковна"
58 175321302 "Ледимпекс" ООД          "Ledimpeks" OOD        платежна институция      № 101, ет. 3, ап. 12               12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. Карлово 4300, ул. "Парчевич" № 35, вх. Б,
59 115279788 "Цилков" ООД           "Tsilkov" OOD         платежна институция      ет. 3, ап. 9                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
60 101563554 "Югконтракт" ООД         "Yugkontrakt" OOD       платежна институция      гр. Петрич 2850, ул. "Васил Кънчев" № 33     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
61 201182579 "Ревива" ЕООД           "Reviva Ltd." EOOD      платежна институция      гр. Банско 2770, ул. "Христо Ботев" № 9А     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана
62 114616366 "Веселин Балев" ЕООД       "Veselin Balev" EOOD     платежна институция      гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" № 63А       12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. Добрич 9300, ж.к. "Дружба", бл. 14, вх. В,
63 124510429 "Офис В" ООД           "Ofis V" OOD         платежна институция      ет. 4, ап. 11                  12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. "Беломорски
64 121247396 "Пропап" ООД           "Propap" OOD         платежна институция      проход" № 50                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                       Представител на лицензирана  гр. Бургас 8000, ж.к. "Сарафово", ул. "Антон
65 102813174 "Наталия Комерс" ЕООД       "Nataliya Komers" EOOD    платежна институция      Иванов" № 42                   12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                           8 of 14
                                                                                          Last updated on: 10.03.2011
                                                Представител на лицензирана  гр. Кюстендил 2500, ул. "Полковник Стефан
66 040621673 ЕТ "Лалка Стоева - Ангора"        ET "Lalka Stoeva - Angora"        платежна институция      Манов" № 3                    12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
67 112644413  ЕТ "Ана - Мария - Мария Джуркова"   ET "Ana - Mariya - Mariya Dzhurkova"   платежна институция      гр. Пещера 4550, ул. "Стефан Кънчев № 68А     12/11/2010 г. 4703-7784/04.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  с. Никола Козлево 9955, ул. "Братя Драганови"
68 127604353  "Нана 06" ЕООД             "Nana 06" EOOD              платежна институция      №1                        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Пазарджик 4400, ул. "Цар Освободител" №
69 112661028  "ВИБС - Кръстеви" ООД         "VIBS - Krastevi" OOD           платежна институция      28                        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Търговище 7700, ул. "Кюстенджа" № 77,
70 125038390  ЕТ "Монипол - Деян Сидеров"      ET "Monipol - Deyan Siderov"       платежна институция      вх. Б, ет. 3, ап. 8                08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
71 200813479  "Рос Бул Еко" ЕООД           "Ros Bul Eko" EOOD            платежна институция      гр. Искър 5868, ул. "Любен Каравелов" № 8     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
72 112016458  ЕТ "Натали - Наталия Алекова Коткова" ET "Natali - Nataliya Alekova Kotkova"   платежна институция      гр. Ракитово 4640, ул. "Парка" № 33        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Елин Пелин 2109, ул. "Средна гора", бл. 1,
73 175113493  ЕТ "Марио - Мария Цветкова"      ET "Mario - Mariya Tsvetkova"       платежна институция      вх. Б, ап. 23                   08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
74 200730268  "Чардж - Трейд" ЕООД          "Chardzh - Treyd" EOOD          платежна институция      гр. Плевен 5800, ул. "Кайзерслаутерн" № 7     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
75 160028005  "Офисите" ООД             "Oficite" OOD               платежна институция      гр. Първомай 4270, ул. "Христо Ботев" № 1А    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр.  Брусарци  3680,  ул.  "Александър
76 821179494  ЕТ "Гергана Станоева"         ET "Gergana Stanoeva"           платежна институция      Стамболийски" № 16                08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1527, р-н Оборище, бул. "Княз Ал.
77 201283852  "Голямата Мрежа" ООД          "Goliamata Mreja" OOD           платежна институция      Дондуков" № 105, ап. 19              08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
78 201309628  "Оки - Консулт" ЕООД          "Oki - Konsult Ltd" EOOD         платежна институция      гр. Петрич 2850, ул. "Екзарх Йосиф" № 34     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
79 127069000  ЕТ "Красимир Делчев - Стоянка Делчева" ET "Krasimir Delchev - Stoyanka Delcheva" платежна институция      гр. Каспичан 9930, ул. "Искър" № 19        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
80 114673748  ЕТ "Димитър Михайлов - МИМ"      ET "Dimitar Mihaylov - MIM"        платежна институция      гр. Червен бряг 5980, ул. "Екзарх Йосиф" №3    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1784, р-н Младост, ул. "Цариградско
81 131179449  "Глобъл-Нет Солюшънс" ЕООД       "Global-Net Solutions" EOOD        платежна институция      шосе" № 119А                   08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Варна 9010, р-н Приморски, ул. "Подполк.
82 148016360  "Микре" ООД              "Mikre" OOD                платежна институция      Калитин" № 16, ет. 2, ап. 3            08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Варна 9010, р-н Приморски, местност
83 103832081  "УниТрейд" ЕООД            "UniTrade" EOOD              платежна институция      "Сотира" № 549                  08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
84 120551371  ЕТ "Мултигруп - Емилиян Кейванов"   ET "Multigrup - Emiliyan Keyvanov"    платежна институция      с. Търън 4730, общ. Смолян            08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Карлово 4300, ул. "Ген. Карцов" № 3, ет. 3,
85 115816448  "Ентер" ЕООД              "Enter" EOOD               платежна институция      ап. 12                      08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
86 200645152  ЕТ "Яни Янев 40"            ET "Yani Yanev 40"            платежна институция      гр. Белослав 9150, ул. "Бельов" № 15       08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  с. Еленка 4990, област Смолян, община
87 120614206  "М-Инвест" ЕООД            "M-Invest" EOOD              платежна институция      Неделино                     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
88 126059843  "ЕВМ" ЕООД               "EVM" EOOD                платежна институция      гр. Димитровград 6400, бул. "България" №1     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
89 824154947  ЕТ "Хелп - Атанас Йотов"        ET "Help - Atanas Yotov"         платежна институция      гр. Плевен 5800, ул. "Освобождение" № 1      08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                    9 of 14
                                                                                          Last updated on: 10.03.2011
                                                Представител на лицензирана  гр. Перник 2300, ж.к. "Тева", бл. 37, ет. 4, ап.
 90 113584314 "Уърлд Тач Тел" ЕООД           "World Touch Tel" EOOD          платежна институция      11                         08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" №
 91 102825493  "Прогресинженеринг" ООД        "Progresingenering" OOD         платежна институция      8А, ет. 3                     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
 92 112091012  ЕТ "Васил Станчев - 98"        ET "Vasil Stanchev - 98"         платежна институция      с. Дебръщица 4499, ул. "Първа" № 25        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1000, р-н Оборище, бул. "Васил
 93 131003077  "Форекс - 2002" ЕООД          "Forex - 2002" EOOD           платежна институция      Левски" № 100А                   08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1404, р-н Триадица, ул. "Дедеагач"
 94 121605587  "Уникат Мениджмънт" ЕООД        "Unikat Management" EOOD         платежна институция      № 40                        08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Плевен 5800, ул. "Десети Декември" № 38,
 95 114541935  "Булмарк" ООД             "Bulmark" OOD              платежна институция      вх. Б, ап. 5                    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Пловдив 4000, р-н "Централен", ул.
 96 201135638  "Ай Солют" ООД             "I Solute" OOD              платежна институция      "Константин Иречек" № 5              08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Търговище 7700, ул. "Никола Петков" № 6,
 97 125538552  "Финанс Инженеринг" АД         "Finance Engineering" AD         платежна институция      вх. А, ет. 4, ап. 8                08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Павликени 5200, бул. "Дондуков" № 57, вх.
 98 104029783  ЕТ "Олимп груп - Пламен Йовчев"    ET "Olimp grup - Plamen Yovchev"     платежна институция      Б                         08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
        Рекламно-издателска къща "Елиана-2000" Reklamno-izdatelska kashta "Eliana-2000" Представител на лицензирана  гр. София 1000, ж.к. "Свобода", ул. "Св.
 99 831172881  ООД                  OOD                   платежна институция      Николай Чудотворец" № 11              08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
100 130493354  "Март - 2001" ООД           "Mart - 2001" OOD            платежна институция      гр. Костинброд 2233, ул. "Струма" № 8       08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1000, ж.к. "Младост-4", бл. 471, вх.
101 200834651  "Офиклас" ЕООД             "Ofiklas" EOOD              платежна институция      2, ап. 39                     08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. "Константин
102 200700111  "Скуадра" ООД             "Skuadra" OOD              платежна институция      Иречек" № 13, ет. 2, ап. 4             08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
103 107050195  "Панда-Пен" ООД            "Panda-Pen" OOD             платежна институция      гр. Габрово 5300, бул. "Априлов" № 10    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  с. Еленка 4990, област Смолян, община
104 120549192  "Диолен" ЕООД             "Diolen" EOOD              платежна институция      Неделино                  08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1000, р-н Оборище, ул. "Триадица"
105 130578598  "Ейт" ООД               "Eight" OOD               платежна институция      № 5А                    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
106 130100687  "Ивел" ООД               "Ivel" OOD                платежна институция      гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. "Русе" № 33    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. "Джеймс
107 131298528  "Панда Експерт" ООД          "Panda Expert Ltd" OOD          платежна институция      Баучер" № 51                    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. "Джеймс
108 130335774  "Оскот" ООД              "Oscot" OOD               платежна институция      Баучер" № 51                    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Ловеч 5500, бул. "България" № 81, вх. А,
109 110554305  "Карис Груп" ЕООД           "Karis Grup" EOOD            платежна институция      ап. 6                       08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. "Джеймс
110 121844929  "Божур-2001" ООД            "Bozhur-2001" OOD            платежна институция      Баучер" № 51                    08/12/2010 г. 4703-7999/30.11.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4,
111 175246950  "Мирели - 2007" ЕООД          "Mireli - 2007" EOOD           платежна институция      бл. 602, вх. 1, ет. 5, ап. 12           18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1606, р-н Красно село, ул. "20-ти
112 130278451  "Интерсервиз Узунови" АД        "Interserviz Uzunovi" AD         платежна институция      Април" № 6                     18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                                Представител на лицензирана
113 200740102  "Ер комфорт" ЕООД           "R Comfort" EOOD             платежна институция      гр. Благоевград 2700, П.К. "Яворов", бл. А     18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                                    10 of 14
                                                                                     Last updated on: 10.03.2011
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1870, ж.к. "Ботунец - 2", бл. 14, вх.
114 175184024 "Мерлин 06" ЕООД           "Merlin 06" EOOD         платежна институция      Б, ап. 35                     18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр.   Добринище   2777,  ул.   "Паисий
115 101766259 ЕТ "Педиелма - Петър Пумпалов"    ET "Pedielma - Petar Pumpalov"  платежна институция      Хилендарски" № 18                 18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1309, ж.к. "Илинден", "Тодор
116 130513180 "Инсат 2001" ЕООД           "Insat 2001" Ltd.        платежна институция      Александров", бл. 127Б, вх. 3           18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
117 112664394 "Синята лавина" ЕООД         "Sinyata lavina" EOOD      платежна институция      с. Ивайло 4407, ул. "14-та" № 13          18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1614, р-н "Овча купел", ж.к. "Горна
118 121271721 "Евро век-4" ООД           "Evro vek-4" OOD         платежна институция      баня", ул. "Дон" № 26 А              18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  с. Селановци 3301, ул. "Георги Сава Раковски"
119 201184103 "Орхи ден" ЕООД            "Orhy den" EOOD         платежна институция      № 17                        18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. Оряхово 3300, ул. "Христо Смирненски",
120 106073839 ЕТ "Елжин - Методи Рангелов"     ET "Elzhin - Metodi Rangelov"  платежна институция      бл. 11, вх. Б, ап. 16               18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
121 200560467 "Младост 2000 - Младен" ЕООД     "Mladost 2000 - Mladen" EOOD   платежна институция      с. Рогош 4140, ул. "Иван Вазов" № 34        18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
       Районна  потребителна  кооперация                 Представител на лицензирана
122 000435935 "Наркооп"               RPK Narkoop           платежна институция      гр. Садово 4122, ул. "Иван Вазов" № 4       18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
123 200541075 "Флорида - МЛ" ООД          "Florida - ML" OOD        платежна институция      с. Маноле 4137, ул. "1-ва" № 6           18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
124 201099261 "Рак и Риба 64" ООД          "Rak i Riba 64" OOD       платежна институция      гр. Стрелча 4530, ул. "Георги Бенковски" № 7    18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
125 201353845 "Анели-Надя" ЕООД           "Aneli-Nadia" EOOD        платежна институция      с. Мрамор 1261, ул. "Република" № 18        18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
126 201282864 ЕТ "Бистра вода - Ерол Реджеб"    ET "Bistra voda - Erol Redgeb"  платежна институция      с. Могиляне 6867                  18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
127 101788362 "ББД Инженеринг" ЕООД         "BBD Ingenering" EOOD      платежна институция      с. Сатовча 2950, ул. "Тодор Шопов" № 74      18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
128 201214094 ЕТ "Зорница Апостолова"        ET "Zornitsa Apostolova"     платежна институция      гр. Бяла 9101, ул. "Еделвайс" № 8         18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана
129 130975781 ЕТ "Ком-БГ - Илия Илиев"       ET "Kom-BG - Iliya Iliev"    платежна институция      с. Искрец 2290, ул. "Мах Букет" № 248       18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1784, р-н "Младост", бул.
130 000885099 Кооперация "Панда"          Panda              платежна институция      "Цариградско шосе" № 139              18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1510, р-н "Подуяне", ж.к. "Хаджи
131 175353378 "Вас и трейд" ЕООД          "Vas i Trade" EOOD        платежна институция      Димитър", бл. 104, вх. А, ет. 3          18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Джеймс
132 131193460 "ДВМ - София" ООД           "DVM - Sofiya" OOD        платежна институция      Баучер" № 51                    18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Джеймс
133 130216873 "Тед - Ем" ООД            "Ted - Em" OOD          платежна институция      Баучер" № 51                    18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Джеймс
134 121564165 "Куцаров 2000" ООД          "Kucarov 2000 LLC" EOOD     платежна институция      Баучер" № 51                    18/01/2011 г. 4703-8265/30.12.2010 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1592, р-н "Искър", ж.к. "Дружба 1",
135 175335782 "Нет 1" ЕООД             "Net 1" EOOD           платежна институция      ул. "Асен Йорданов" № 14              10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. София 1373, ж.к. "Западен парк", бл. 86, вх.
136 131418881 "Суперфарм" ЕООД           "Superfarm" EOOD         платежна институция      3, ет. 2, ап. 6                  10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                           Представител на лицензирана  гр. Добринище 2777, ул. "Ал. Стамболийски"
137 200565806 "Елит Дизайн - 09" ЕООД        "Elit Dizain - 09 Ltd" EOOD   платежна институция      №1                         10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                               11 of 14
                                                                                        Last updated on: 10.03.2011
                                             Представител на лицензирана  гр. София 1434, ж.к. "Симеоново", ул. "Момин
138 200249651 "Пролан" ООД             "Prolan" OOD             платежна институция      кладенец" № 3                    10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
139 200579695 "Кирил Дуев 2009" ЕООД        "Kiril Duev 2009" EOOD        платежна институция      с. Кавракирово 2889, ул. "Бузлуджа" № 9       10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
140 101742322 "Стил-76" ЕООД            "Stil-76" EOOD            платежна институция      гр. Хаджидимово 2933, ул. "Свети Георги" № 9     10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
141 114600383 ЕТ "Анелия Колчева - Павлова"     ET "Aneliya Kolcheva - Pavlova"    платежна институция      гр. Левски 5900, ул. "Аксаков" № 1, ет. 2, ап. 4   10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Бургас 8000, ж.к. "Меден Рудник", бл. 79,
142 200179306 "Ти Енд Ей Инвест" ЕООД        "T And A Invest" EOOD         платежна институция      вх. 3, ет. 4, ап. 54                 10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
143 200401397 ЕТ "Хри - Ми 08 - Милена Георгиева"  ET "Hri - Mi 08 - Milena Georgieva"  платежна институция      с. Беласица 2881, ул. "Беласица" № 48, вх. А     10/03/2011 г. 4703-1141/27.01.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. София 1612, р-н "Красно село", ул.
144 121759222 "ОМВ България" ООД          "OMV Bulgaria" OOD          платежна институция      "Софийски герой" № 1, ет. 8             10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Троян 5600, ж.к. "Младост", бл. 2, вх. Г, ет.
145 110020098 ЕТ "Аве - Пенка Цанева"        ET "Ave - Penka Tsaneva"       платежна институция      2, ап. 4                       10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Пловдив 4006, р-н "Източен", ул. "Ландос"
146 175363333 "Медичи-Транс" ЕООД          "Medichi-Trans" EOOD         платежна институция      № 15, ет. 3, ап. 10                 10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
147 108691446 "Гранд 07" ООД            "Grand 07" OOD            платежна институция      гр. Джебел 6850, ул. "Беломорска" № 9        10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Димитровград 6400, ул. "Патриарх
148 126119233 ЕТ "Кръстина Димитрова"        ET "Krastina Dimitrova"        платежна институция      Евтимий", бл. 11, вх. Г, ап. 14           10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
149 102828308 ЕТ "Света - Сотирка Ламбова"     ET "Sveta - Sotirka Lambova"     платежна институция      гр. Айтос 8500, ул. "Паркова" № 37          10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Монтана 3400, ул. "Хаджи Димитър" № 15,
150 200025710 "Фикс Офис Сервиз" ООД        "Fix Office Service" OOD       платежна институция      вх. Б, ет. 3, ап. 5                 10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Ямбол 8600, к-с "Граф Игнатиев", бл. 40,
151 128048347 ЕТ "Мустанг - 98 Иван Маринов"    ET "Mustang - 98 Ivan Marinov"    платежна институция      вх. Б, ет. 7, ап. 41                 10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Враца 3000, ул. "Поп Тодор Врачански" №
152 201180770 "Пегас-ЛМ-92" ЕООД          "Pegas-LM-92" EOOD          платежна институция      1, вх. Г, ет. 1, ап. 36               10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. София 1632, ж.к. "Овча купел 2", ул.
153 201049123 "Евера 999" ЕООД           "Evera 999" EOOD           платежна институция      "Феникс" № 11                    10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Бургас 8000, ж.к. "Изгрев", бл. 38, вх. 4, ет.
154 201048053 "Промахон" ООД            "Promahon" OOD            платежна институция      3, ап. 9                       10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  с. Айдемир 7538, ж.к. "Север", бл. 40, ет. 6, ап.
155 201215876 "КМК 2" ЕООД             "KMK 2" EOOD             платежна институция      16                          10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Велико Търново 5000, ул. "Симеон Велики"
156 104571474 ЕТ "Дубъл В - Владимир Величков"   ET "Dubal V - Vladimir Velichkov"   платежна институция      № 8, вх. А                      10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Перник 2303, ул. "Рашо Димитров", бл. 70,
157 201174970 "Калибор - 2010" ЕООД         "Kalibor - 2010" EOOD         платежна институция      вх. Д, ет. 7, ап. 112                10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
158 200081997 ЕТ "Делян Стоянов - Дечо 1983"    ET "Delyan Stoyanov - Decho 1983"   платежна институция      гр. Кюстендил 2500, ул. "Козлодуй" № 25       10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана  гр. Плевен 5800, ж.к. "Сторгозия", бл. 45, вх.
159 201123328 "Мая 20101" ЕООД           "Maia 20101" EOOD           платежна институция      Б, ет. 6, ап. 16                   10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
160 201248673 "Вега - М10" ЕООД           "Vega - M10 Ltd" EOOD         платежна институция      гр. Сапарева баня 2650, ул. "Скакавица" № 18     10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                             Представител на лицензирана
161 201120691 "Геомарти" ЕООД            "Geomarti" EOOD            платежна институция      гр. Шумен 9700, ул. "Братя Миладинови" № 8      10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                                 12 of 14
                                                                                          Last updated on: 10.03.2011
                                                Представител на лицензирана  гр. Бургас 8000, ул. "Вардар" № 1, вх. А, ет. 5,
162 201191902 "Ес Енд Ти Сървисис" ООД         "Es And Ti Services" OOD         платежна институция      ап. 10                       10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
163 821120427 ЕТ "Шанкер - Илчо Илиев"         ET "Shanker - ilcho iliev"        платежна институция      гр. Берковица 3500, ул. "Синчец" № 12       10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
164 127625479 "М Корект" ЕООД             "M Korekt" EOOD             платежна институция      гр. Нови пазар 9900, ул. "Цар Симеон" № 27А    10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
165 200682695 ЕТ "Деси - 2009 - Десислава Георгиева"  ET "Desi - 2009 - Desislava Georgieva"  платежна институция      гр. Ловеч 5500, ул. "Тодор Каблешков" № 7     10/03/2011 г. 4703-1414/09.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Перник 2300, кв. "Твърди ливади", бл. 30,
166 113585149 "Селком Интернет" ЕООД          "Selkom Internet" EOOD          платежна институция      ап. 1                       10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Рудозем 4960, ул. "Хан Аспарух", бл. 11, ет.
167 120563295 ЕТ "МС - Митко Дурев"          ET "MS - Mitko Durev"          платежна институция      5, ап. 13                     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
168 200961321 "ДВБ Дистрибюшънс" ООД          "DVB Distributions Ltd" OOD       платежна институция      с. Герман 1186, ул. "Патриарх Герман" № 17     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Септември 4490, ул. "Кирил и Методий" №
169 112650971 ЕТ "Нина Пачева - 71"          ET "Nina Pacheva - 71"          платежна институция      5                         10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Ловеч 5500, ул. "Цар Освободител" № 30,
170 110058024 ЕТ "Косев - Виктор Косев"        ET "Kosev - Viktor Kosev"        платежна институция      ет. 9, ап. 36                   10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
171 201279918 "Дуци-2010" ЕООД             "Dutsi-2010" EOOD            платежна институция      гр. Шивачево 8895, ул. "Деньо Еленски" № 8     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Омуртаг 7900, ул. "Здравец" № 14, вх. А,
172 125582399 "Петра Нова" ЕООД            "Petra Nova" EOOD            платежна институция      ет. 1, ап. 3                    10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
173 200224986 "Мобил принт" ЕООД            "Mobil Print" EOOD            платежна институция      с. Ябланово 8989, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 1     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
174 104588541 "Булс Гардън" ЕООД            "Buls Garden" EOOD            платежна институция      гр. Павликени 5200, ул. "Оборище" № 12   10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Драгоман 2210, ул. "Международно шосе"
175 201305943 "Алрава" ООД               "Alrava" OOD               платежна институция      №1                     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
176 833089758 "Сомони" ООД               "Somoni" OOD               платежна институция      гр. Стара Загора 6000, ул. "Милин Камък" № 6 10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Благоевград 2700, ул. "Менча Кърничева"
177 201366230 ЕТ "Божия Андонова"           ET "Bozhiya Andonova"          платежна институция      № 9, ет. 5                  10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
178 200515116 "Еко клуб" ООД              "Eco Club" OOD              платежна институция      с. Пчелин                     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
179 112660816 "Ател инс" ЕООД             "Atel Ins" EOOD             платежна институция      с. Крали Марко 4452, ул. "Тринадесета" № 1     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
180 201152244 "Еиди трейд" ЕООД            "Aidy Trade" EOOD            платежна институция      гр. Русе 7000, ул. "Панайот Хитов" № 62, вх. 1   10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
181 120013134 "Геос" ЕООД               "Geos" EOOD               платежна институция      гр. Смолян 4700, ул. "Славееви гори" № 13     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Ботевград 2140, ж.к. "Васил Левски", бл.
182 175355490 "Тераел" ООД               "Terael" OOD               платежна институция      43, вх. Д, ет. 6, ап. 17              10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Добрич 9300, бул. "Добричка епопея" №
183 201238184 "Дем експрес" ЕООД            "Dem Express Ltd" EOOD          платежна институция      14, вх. А, ет. 8, ап. 22              10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана  гр. Кърджали 6600, бул. "Сан Стефано" № 27,
184 108569346 "Ротел" ООД               "Rotel" OOD               платежна институция      вх. А, ет. 1, ап. 2                10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
185 201341405 "Велдаге" ЕООД              "Veldage Ltd" EOOD            платежна институция      гр. Добрич 9300, ул. "Бойчо Огнянов" № 9 В     10/03/2011 г. 4703-1568/21.02.2011 г.
                                                    13 of 14
                                                                                       Last updated on: 10.03.2011
                                                Представител на лицензирана  гр. София 1202, р-н "Оборище", ул. "Струма"
186 131394882 "МиБМ Експрес" ООД            "M&BM Express" OOD           платежна институция      № 3Б                    10/03/2011 г. 4703-1577/22.02.2011 г.
                                                Представител на лицензирана
187 123725471 ЕТ "Нани - Нанка Бонева - Динчо Бонев"  ET "Nani - Nanka Boneva - Dincho Bonev" платежна институция      гр. Гълъбово 6280, ул. "Емине" № 10     10/03/2011 г. 4703-1577/22.02.2011 г.
                                                    14 of 14

								
To top
;