faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan implikasi perkembangan sosio-emosi terhadap proses P_P by ShimaHamdan1

VIEWS: 964 PAGES: 16

									Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu
Melaka
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
( EDU 3102 )

Disediakan oleh :
Nur Hashima Mahizza Hamdan
Hazirah Mohd Abdul Wahid
Nurjamilah Abdul Rahman
Khairul Bariah Kassim
Syarafina Salim
SOALAN 4:

Bincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan
moral dan bincangkan implikasi
perkembangan sosio-emosi
terhadap proses P&P
    Faktor-faktor yang
     mempengaruhi
     perkembangan
       moral
 Institusi
             Sekolah
kekeluargaan
Institusi Kekeluargaan

  Ibu bapa bertanggungjawab memberi asuhan
  yang baik dan membimbing anak-anak untuk
  menjadi individu yang harmonis supaya kanak-
  kanak dapat menunjukkan dan menaakul
  perlakuan moral yang seimbang.
  Terdapat beberapa corak mendisiplinkan anak-anak
  yang boleh diguna oleh ibu bapa:

    i. Menjarakkan kasih sayang:
    - tidak bercakap atau menyatakan rasa tidak gemar
      dan tidak suka

    ii. Menunjukkan kuasa
    - Mengawal perlakuan atau mengambil tindakan ke
      atas perlakuan anaknya

    iii. Dorongan
    - Mendorong kanak-kanak memikirkan sebab dan
       menerangkan akibat dari perbuatannya.
  Martin Hoffman (Berk,2003) menegaskan
  teknik menjarakkan kasih sayang dan
  menunjukkan kuasa kurang berkesan kerana:
     Membangkitkan ketegangan emosi  kanak-
    kanak
     Membangkitkan rasa benci dan
    permusuhan dengan ibu bapa
  Secara keseluruhan, teknik dorongan lebih
  membawa kepada perkembangan morak yang
  positif dalam kalangan kanak-kanak kerana:

     Kanak-kanak lebih difokuskan kepada akibat
    yang dialami dari perbuatannya bukan fokus atas
    kesalahan yang dilakukan

     Menggalakkan kanak-kanak menaakul    dan
    berfikir tentang perlakuannya
Faktor-faktor yang mempengaruhi
   perkembangan moral
       Sekolah
    Ciri-ciri ibu bapa yang membantu
    perkembangan moral kanak-kanak
a.  Menunjukkan kemesraan dan memberi sokongan bukannya
   hukuman
b.  Menggunakan teknik dorongan dalam mendisiplinkan anak-
   anak
c.  Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar tentang
   perasaan daripada perspektif orang lain
d.  Melibatkan kanak-kanak dalam proses membuat keputusan
   tentang perlakuan moral yang dipersetujui
e.  Menunjukkan contoh perlakuan moral yang baik
f.  Memberi maklumat tentang perlakuan moral yang diingini
   dan yang tidak diingini
g.  Mengembangkan kesedaran moral secara intrinsik (dalaman)
Peranan Sekolah dalam
Perkembangan Kanak-kanak

Kurikulum tersembunyi
• KBSR dan KBSM telah
 mengaplikasikan penerapan nilai-
 nilai murni merentasi kurikulum.
• guru mengajar subjek yang
 menerapkan nilai-nilai murni secara
 tersembunyi (implisit)
Pembinaan Modal Insan
  FPK berhasrat menghasilkan insan yang harmonis
      seimbang dalam semua sudut


 Pembinaan modal insan ini menjadi agenda utama
     dalam merealisasikan hasrat ini.


 Selain ilmu mengetahuan, diadakan juga aktiviti ko-
  kurikulum, khemah ibadat, motivasi, bulan moral
  bengkel kemahiran berfikir dan mengawal emosi.
Sekolah Penyayang
 Budaya sekolah penyayang diterapkan
 Semua murid diberi layanan sama rata
 Guru bukan setakat memberi ilmu tetapi
 mengambil peranan ibu bapa.
 Guru sebagai pembimbing dan pendengar
 yang baik
 Guru memberi nasihat dan mengatur
 strategi yang sesuai terhadap murid yang
 bermasalah.
Iklim Sekolah
 Amalan demokrasi dimana pandangan dan
 saranan murid diambil kira
 Murid-murid diberi peluang menerangkan
 salah laku.
 Guru-guru membincangkan sebab-sebab
 dan akibat
 Bukannya terus memberi hukuman
Khidmat Sukarela
 Mengadakan program-program
 pembimbing rakan sebaya, lawatan ke
 rumah kebajikan, rumah anak yatim dan
 membersih kawasan sekolah.
 Membantu pelajar supaya tidak
 mementingkan diri sendiri.
 Memberi kesedaran bahawa ramai
 golongan yang tidak bernasib baik dan
 memerlukan bantuan.
Implikasi Sosio-Emosi terhadap proses
Pengajaran dan Pembelajaran
                 Bantu pelajar
                   menilai
                 permasalahan
                 yang mereka
                sedang dan akan
                   hadapi


 Pastikan kelas
anda menunjukan                        Bantu pelajar
 kesedaran dan                          menilai
  keprihatinan                         berdasarkan
 terhadap isu-isu                       perspektif orang
 moral dan nilai-                          lain
  nilai sejagat
                           Bantu murid
      Pastikan semasa              membuat
      aktiviti P&P murid           hubungkait antara
       saling dengar              nilai yang
      antara satu sama            dinyatakan dan
          lain              tingkahlaku yang
                            dibuat

								
To top