Docstoc

Latihan Akaun Kelab dan Persatuan Teks

Document Sample
Latihan Akaun Kelab dan Persatuan Teks Powered By Docstoc
					Latihan Akaun Kelab dan Persatuan

1. Kelab Belia Taman Cahaya mempunyai baki-baki yang berikut pada 1    4. Maklumat yang berikut menunjukkan petikan Buku Tunai Persatuan
Januari 20X1.                               Kembara Muda bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1.
                      RM
        Yuran tertunggak tahun 20X0 150                           Buku Tunai (petikan)
        Yuran terdahulu tahun 20X1 280                              RM
                                      20X1
Maklumat di bawah ini dipetik daripada buku tunainya bagi tahun berakhir  Dis 31 Yuran bagi 20X0     80
31 Disember 20X1.                                 Yuran bagi 20X1    3260
            Buku Tunai (petikan)                   Yuran bagi 20X2    130
                RM
Penerimaan                                 Maklumat tambahan:
Yuran tahun 20X0        90
Yuran tahun 20X1     14 560                       i.   Pada 1 Januari 20X1, yuran tertunggak ialah RM120. Yuran
Yuran tahun 20X2       380                           yang masih tertunggak bagi tahun 20X0 hendaklah dihapus kira
                                           sebagai yuran lapuk.
Maklumat tambahan:                              ii.   Pada 31 Disember 20X1, yuran yang masih tertunggak ialah
  i.   Yuran yang tertunggak bagi tahun 20X0 hendaklah dihapuskira        RM95.
      sebagai hutang lapuk.
  ii.   Pada 31 Disember 20X1, yuran tertunggak ialah RM210.      Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran.
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran.

3. Maklumat di bawah ini dipetik daripada buku-buku Kelab Dewana.

                1 Januari 20X0     31 Disember 20X0
    Yuran terdahulu       230           150
    Yuran tertunggak       95           185

Pada tahun 20X0, jumlah yuran yang diterima ialah RM6 870.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Yuran.
6. Maklumat di bawah ini menunjukkan penerimaan dan pembayaran bagi      7. Akaun Penerimaan dan Pembayaran Kelab Sukan Taman Perwira bagi
Kelab Damai Murni bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0.            tahun berakhir 31 Disember 20X1 ditunjukkan di bawah ini:
Penerimaan         RM      Pembayaran         RM              Akaun Penerimaan dan Pembayaran
Yuran ahli         17 400    Alat tulis          125            bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1
Bayaran masuk        1 250    Belanja jamuan       3 760                 RM                 RM
Derma            10 000    Sewa kelab         2 400    Baki b/b          1 380 Sewa dewan         3 300
Kutipan jamuan        6 450    Insurans           960    Yuran 20X0          450 Hadiah pertandingan     1 690
                     Majalah dan surat khabar   220    Yuran 20X1        12 460 Alat tulis           260
                     Air dan elektrik       890    Yuran 20X2          220 Air dan elektrik       860
                     Perabot baru        2 700    Derma           20 000 Elaun kehormat         750
Maklumat tambahan:                                Yuran pertandingan     3 600 Belanja mesyuarat      1 080
i. Baki pada 1 Januari 20X0                                              Surat khabar dan majalah  230
     Tunai di bank RM12 380                                            Alatan sukan baru    4 200
     Perabot     RM10 600                                           Belanja am         195
ii. Kelab mempunyai 300 orang ahli yang membayar yuran tahunan RM60 seorang                      Baki h/b         25 545
iii. Semua perabot pada 31 Disember 20X0 disusutnilaikan pada kadar 10%                  38 100               38100
iv. Derma hendaklah dianggap sebagai pendapatan modal              Baki b/b         25 545
v. Majalah dan surat khabar terakru sebanyak RM100.
Anda dikehendaki menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi     Maklumat tambahan:
tahun berakhir 31 Disember 20X0.                       i. Yuran terdahulu pada 1 Januari 20X1 ialah RM270
                                       ii. Yuran tertunggak pada 31 Disember 20X1 ialah RM320
8. Maklumat di bawah ini diperoleh daripada buku-buku Kelab Tenis Bandar   iii. Sewa dewan bagi bulan Disember sebanyak RM300 masih belum
Penawar.                                   dijelaskan
                             RM         iv. Alat tulis yang belum habis digunakan berjumlah RM65
     Baki tunai pada 1 Januari 20X1           6 670      v. Sumbangan derma adalah untuk membina tempat letak kereta.
     Penerimaan tunai pada tahun ini:
      Yuran                      4 320      Anda dikehendaki menyediakan:
      Yuran masuk                    650        a) Akaun Yuran
      Sewa dewan                     400        b) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31
      Kutipan pesta ria                12 640          Disember 20X1.
      Derma                      5 000
     Pembayaran pada tahun ini.
      Perabot                     2 210
      Surat khabar                    480
      Belanja pesta ria                8 200
      Alat tulis                     125
      Penyelenggaraan rumah kelab            980
      Insurans                      480
      Alatan sukan                   3 000
      Kadar bayaran                  2 150
Anda dikehendaki menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran bagi
tahun berakhir 31 Disember 20X1.
9. Kelab Kebajikan Taman Yayasan membuka kedai buku untuk menambah       10. Butir-butir di bawah ini diambil daripada buku-buku Kelab Pemudi
pendapatan kelab. Lihat maklumat perakaunan bagi tahun berakhir 31       Taman Cahaya.
Disember 20X0 di bawah ini.                        i. Baki
i. Baki                                                     1 Januari 20X0   31 Disember 20X0
                 1 Januari 20X0   31 Disember 20X0     Yuran tertunggak           RM1 450        RM1 280
   Bangunan kelab (kos)       RM50 000        RM50 000     Yuran terdahulu               390          420
   Perabot                  -         8 500    Perabot                  8 300         8 300
   Stok buku               3 280         2 910    Alatan sukan                 -         1 960
   Yuran ahli tertunggak         1 800          750    Surat khabar terakru             36          130
   Yuran ahli terdahulu            -          650    Bank                   7 210           ?
   Surat khabar terakru           105          175
   Bank                 14 230            ?  ii. Penerimaan sepanjang tahun 20X0
                                                            RM
ii. Penerimaan sepanjang tahun 20X0                       Yuran ahli               46 200
                      RM                  Yuran masuk               1 750
   Yuran ahli              48 200                Derma                  7 000
   Sewa dewan              10 700                Jualan topi               1 535
   Jualan kedai buku          18 540
   Yuran masuk               660              iii. Pembayaran sepanjang tahun 20X0
                                                                     RM
iii. Pembayaran sepanjang tahun 20X0                       Sewa                          1 800
                              RM          Surat khabar                       370
    Kursus dan motivasi                  1 560        Alat tulis                        145
    Perabot baru (dibeli pada 1 Januari 20X0)       8 500        Kadar bayaran                      1 590
    Belian buku                      8 230        Insurans                         720
    Gaji                         15 400        Belanja topi                       965
    Belanja penyelenggaran                3 280        Alatan sukan baru ( dibeli pada 1 Januari 20X0)     1 960
    Surat khabar                     1 620        Belanja perkhemahan                   1 110
    Belanja perkhemahan                   800        Lawatan                         1 360
    Kadar bayaran                     1 945     Maklumat tambahan:
Maklumat tambahan:                             i. Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil
i. Yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil         ii. Alatan sukan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun atas kos
ii. Perabot disusutnilaikan pada kadar 20% setahun atas kos        iii. Insurans yang dibayar adalah untuk tempoh setahun, bermula dari 1 Jun
iii. Sebanyak RM1 600 daripada gaji merupakan upah pekerja kedai buku   20X0.

Anda dikehendaki menyediakan:                       Dengan menggunakan LHE(Lembaran Hamparan Elektronik), anda
  a) Akaun Yuran ahli                           dikehendaki menyediakan:
  b) Akaun Perdagangan Kedai Buku bagi tahun berakhir 31 Disember       a) Akaun Yuran ahli
    20X0                                  b) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31
  c) Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31         Disember 20X0
    Disember 20X0                              c) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20X0 (bentuk penyata)
Jawapan.                             6.            Kelab Damai Murni
1.          Kelab Belia Taman Cahaya                    Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
              Akaun Yuran                       bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0
20X1             RM 20X1          RM                             RM    RM
Jan 1 Baki b/b        150 Jan 1 Baki b/b      280     Pendapatan
Dis 31 Pendapatan dan   15 430 Dis 31 Yuran lapuk    150      Yuran ahli (RM60 x 300)         18 000
    Perbelanjaan           Bank      15 030      Bayaran masuk               1 250
   Baki h/b        90     Baki h/b     210      Kutipan jamuan              6 450  25 700
             15 670            15 670
20X2                20X2                Tolak: Perbelanjaan
Jan 1 Baki b/b        210 Jan 1 Baki b/b       90        Alat tulis               125
                                       Belanja jamuan            3 760
                                       Sewa kelab              2 400
3.            Kelab Dewana                    Insurans                960
             Akaun Yuran                     Majalah dan surat khabar        320
20X0            RM 20X0          RM           Air dan elektrik            890
Jan 1 Baki b/b        95 Jan 1 Baki b/b       230        Susut nilai              1 330   9 785
Dis 31 Pendapatan dan   7 040 Dis 31 Bank       6 870
    Perbelanjaan          Baki h/b      185     Lebihan                        15 915
   Baki h/b       150
             7 285             7 285
20X1               20X1               7.(a)         Kelab Sukan Taman Perwira
Jan 1 Baki b/b       185 Jan 1 Baki b/b       150                Akaun Yuran
                                 20X1             RM 20X1           RM
                                 Jan 1 Baki b/b        450 Jan 1 Baki b/b        270
4.          Persatuan Kembara Muda            Dis 31 Pendapatan dan   13 050 Dis 31 Bank        13 130
               Akaun Yuran                 Perbelanjaan           Baki h/b       320
20X1              RM 20X1         RM        Baki h/b        220
Jan 1 Baki b/b         120 Jan 1 Yuran lapuk    40               13 720              13 720
Dis 31 Pendapatan dan    3 355 Dis 31 Bank      3 470  20X2                20X2
    Perbelanjaan            Baki h/b     95  Jan 1 Baki b/b        320 Jan 1 Baki b/b        220
   Baki h/b         130
               3 605            3 605
20X2                20X2
Jan 1 Baki b/b         210 Jan 1 Baki b/b      90
(b)          Kelab Sukan Taman Perwira            9. (a)       Kelab Kebajikan Taman Yayasan
          Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan                       Akaun Yuran
          bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1        20X0              RM 20X0             RM
                         RM     RM    Jan 1 Baki b/b        1 800 Dis 31 Bank         48 200
   Pendapatan                            Dis 31 Pendapatan dan    46 500    Baki h/b         750
     Yuran ahli                13 050           Perbelanjaan
     Yuran pertandingan             3 600   16 650     Baki h/b         650
   Tolak: Perbelanjaan                                     48 950               48 950
       Sewa dewan                        20X1                 20X1
       Hadiah pertandingan          3 600       Jan 1 Baki b/b         750 Jan 1 Baki b/b         650
       Alat tulis (260 – 65)         1 690
       Air dan elektrik             195       b)         Akaun Perdagangan Kedai Buku
       Elaun kehormat              860                bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0
       Belanja mesyuarat            750       Stok awal           3 280 Jualan           18 540
       Surat khabar dan majalah        1 080       Belian            8 230
       Belanja am                230                      11 510
                           195   8 620  Tolak: Stok akhir       2 910
   Lebihan                         8 050                 8 600
                                    Tolak: upah pekerja      1 600
8.           Kelab Tenis Bandar Penawar
           Penyata Penerimaan dan Pembayaran         Untung kedai buku        8 340
          bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1                       18 540              18 540
                          RM    RM    c)         Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
   Baki pada 1 Januari 20X1                 6 670            bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0
   Tambah: Penerimaan                                                  RM     RM
        Yuran                 4 320           Pendapatan:
        Yuran masuk               650             Yuran ahli                46 500
        Sewa dewan               400             Sewa dewan                10 700
        Kutipan pesta ria          12 640             Yuran masuk                 660
        Derma                 5 000  23 010        Untung kedai buku             8 340  66 200
   Tolak: Pembayaran                    29 680
       Perabot                 2 210           Tolak: Perbelanjaan
       Surat khabar               480             Kursus dan motivasi            1 560
       Belanja pesta ria            8 200             Gaji (15400-1600)            13 800
       Alat tulis                125             Belanja penyelenggaraan          3 280
       Penyelenggaraan rumah kelab        980             Surat khabar (1620+70)          1 690
       Insurans                 480             Belanja perkhemahan             800
       Alatan sukan              3 000             Kadar bayaran               1 945
       Kadar bayaran              2 150  17 625        Susut nilai                1 700   24 775

   Baki pada 31 Disember 20X1               12 055       Lebihan                       41 425
10.(a)       Kelab Pemudi Taman Cahaya
              Akaun Yuran
20X0             RM 20X0            RM
Jan 1 Baki b/b       1 450 Jan 1 Baki b/b        390
Dis 31 Pendapatan dan   46 000 Dis 31 Bank        46 200
    Perbelanjaan           Baki h/b       1 280
   Baki h/b        420
              47 870              47 870
20X1                20X1
Jan 1 Baki b/b       1 280 Jan 1 Baki b/b         420

c)        Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
        bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0
                         RM     RM
   Pendapatan:
    Yuran ahli                46 000
    Yuran masuk                1 750
    Derma                   7 000
    Jualan topi                 1 535   56 285

   Pembayaran:
    Sewa                     1 800
    Surat khabar                  464
    Alat tulis                   145
    Kadar bayaran                1 590
    Insurans (720 x 7/12)             420
    Belanja topi                  965
    Belanja perkhemahan             1 110
    Lawatan                   1 360
    Susut nilai                  196   8 050

     Lebihan                       48 235

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:691
posted:3/27/2011
language:Malay
pages:6