Slide 1 - Free ASP Hosting_ Free Web Hosting_ Free Hosting - 1asphost

Document Sample
Slide 1 - Free ASP Hosting_ Free Web Hosting_ Free Hosting - 1asphost Powered By Docstoc
					 CHIẾN LƢỢC THÂM NHẬP THỊ
TRƢỜNG TRUNG QUỐC CHO MẶT
 HÀNG GIÀY DÉP CỦA CÔNG TY
      BITI’S


       Group 11:

       Phạm Quyết Chiến
       Huỳnh Thanh Trọng
       Đỗ Nguyên Thụy
       Phạm Mỹ Trang
 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY BITI’S
CÔNG TY SX HTD BÌNH TIÊN (Biti’s)  CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN
                   ĐỒNG NAI (DONA Biti’s)
        CÔNG TY LIÊN DOANH SƠN QUÁN
      LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

   Sản xuất kinh doanh giày dép:
Thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giày
dép: Dép Xốp các lọai, Sandal thể thao, Da nam nữ
thời trang, Giày Thể Thao, Giày Tây, dép Y Tế, Hài,
...
   Xúc Tiến Đầu Tƣ & Liên Doanh Phát Triển :
 Mở rộng đầu tƣ phát triển kinh doanh sang lĩnh vực
 nhà đất, xây dựng các Trung tâm thƣơng mại, Siêu
 thị, Cao ốc văn phòng, Nhà hàng, Khách sạn, Khu
 vui chơi giải trí, Kho hàng và các dịch vụ khác.
THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU
  GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG GIÀY DÉP
      TRUNG QUỐC

 CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THỊ TRƢỜNG

- Diện tích : 9.596.960 km2
- Dân số : 1,3 tỷ
- Mật độ dân cƣ: 145 ngƣời/km2, nơi cao :400
ngƣời/km2, nơi thấp : dƣới 10/km2.
- Tốc độ tăng trƣởng kinh tế : 9%/năm.
- Thu nhập bình quân đầu ngƣời: Miền duyên hải
trên 20000USD/năm, vùng miền Tây khoảng
300USD/năm.
  GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG GIÀY DÉP
      TRUNG QUỐC

  TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG

- Theo kết quả điều tra của hiệp hôi giày da Hồng
Kông trung bình một ngƣời dân TQ sở hữu 4,2 đôi
giày

- Tổng sản lƣợng giày tiêu thụ hàng năm của TQ là 2
tỷ đôi và dự kiến trong năm tới sẽ đạt 3 tỷ đôi.

- Hiện tại ngành giày của Trung Quốc chỉ mới tập
trung phát triển mạnh ở phía Đông.
  GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG GIÀY DÉP
      TRUNG QUỐC

 XU HƢỚNG NHẬP KHẨU GIÀY DÉP TẠI TQ

-Giày dép nhập khẩu hiện đang chiếm một tỷ lệ rất
nhỏ khoảng 1%.

-Hầu hết ngƣời tiêu dùng Trung Quốc bị thu hút bởi
giày dép có chất lƣợng từ thấp đến trung bình. Thị
trƣờng giày dép chất lƣợng cao chỉ nằm trong top
5% dân số có thu nhập cao.
  GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG GIÀY DÉP
      TRUNG QUỐC

      ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

-Đối thủ chính lại là các công ty sản xuất giày dép
Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang là nƣớc sản xuất
và xuất khẩu giày dép lớn nhất trên thế giới.

-Trung Quốc hiện có khoảng 16000 doanh nghiệp
đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép
GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG GIÀY DÉP
     TRUNG QUỐC
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM MẠNH:
-Công ty có nhiều kinh nghiệm trên thị trƣờng quốc
tế.

-Biti’s đào tạo đƣợc một đội ngũ lao động là những
ngƣời có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tay nghề
vững vàng, làm việc với tác phong công nghiệp trong
một môi trƣờng năng động và sáng tạo.
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM MẠNH:
-Công ty hiện có một mạng lƣới phân phối rất phát
triển. Hiện công ty đã mở đƣợc 13 Chi nhánh, 02
Trung tâm kinh doanh và hơn 4.500 đại lý - cửa hàng
trên toàn quốc.

-Công ty là một trong số rất ít các doanh nghiệp da
giày trong nƣớc chú trọng đầu tƣ vào hoạt động
nghiên cứu để tạo ra nhiều sản phẩm có mẫu mã kiểu
dáng đa dạng
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
       PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM MẠNH:

-Công ty đã xây dựng đƣợc một thƣơng hiệu khá uy
tín đối với khách hàng trong và ngoài nƣớc.
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
ĐIỂM YẾU:
-Chƣa kiểm soát hết hoạt động của các đại lý theo
đúng hợp đồng  làm giảm hiệu quả tiếp thị đến
ngƣời tiêu dùng.

-Biti’s chƣa chủ động đƣợc nguồn nguyên phụ liệu
đầu vào mà phần lớn phải nhập khẩu từ các nƣớc
trong khu vực với giá cao, giá thành sản phẩm phụ
thuộc rất lớn vào biến động của thị trƣờng nguyên
phụ liệu
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
CƠ HỘI:
- Tiềm năng thị trƣờng Trung Quốc rất lớn và tăng
trƣởng hàng năm tạo ra nhiều cơ hội cho công ty( với
1,3 tỷ dân và thu nhập của dân cƣ ngày càng tăng).

- Trung Quốc đang thực hiện chính sách “Đại khai
phá Miền Tây”, đầu tƣ rất nhiều vào khu vực Phía
Tây để tạo ra sự phát triển cân bằng trong cả nƣớc
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
CƠ HỘI:
- Phía Việt Nam cũng có những chính sách tƣơng tự
để phát triển kinh tế vùng biên giới phía Bắc, tạo ra
nhiều ƣu đãi về thuế về thủ tục cho các doanh nghiệp
trong nƣớc đến đây đầu tƣ.
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
ĐE DỌA:
- Sản phẩm của Biti’s thƣờng bị làm giả, làm nhái cả
trong và ngoài nƣớc dẫn đến nhiều nguy cơ làm tổn
hại đến thƣơng hiệu, uy tín của công ty.

- Những tháng cuối năm 2004, đầu 2005 nguồn
nguyên phụ liệu da giày của Việt Nam nhập khẩu bấy
lâu nay từ các nƣớc nhƣ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn
Quốc, đang khan hiếm dần.
 ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CẠNH TRANH
 CỦA SẢN PHẨM GIÀY DÉP CỦA CÔNG
       TY BITI’S
        PHÂN TÍCH SWOT
ĐE DỌA:
- Trung Quốc gia nhập WTO đã làm cho thuế nhập
khẩu giày dép Trung Quốc ở các nƣớc giảm mạnh kể
cả thuế nguyên phụ liệu cũng giảm, sản phẩm giày
dép của Biti’s bị cạnh tranh gay gắt hơn ở thị trƣờng
các nƣớc này. Mặt khác thuế nhập khẩu giày dép
Trung Quốc dành cho các nƣớc thành viên WTO
cũng sẽ giảm theo làm tăng áp lực cạnh tranh cho sản
phẩm Biti’s tại thị trƣờng Trung Quốc.
ĐỊNH VỊ THỊ TRƢỜNG BẰNG PP MA
TRẬN ĐỘ HẤP DẪN THỊ TRƢỜNG VÀ
 CÁC ĐIỂM MẠNH KINH DOANH ĐỘ HẤP DẪN THỊ TRƢỜNG.

 ĐIỂM MẠNH KINH DOANH.
        ĐỘ HẤP DẪN THỊ TRƢỜNG

       Chỉ tiêu       Hệ số  Điểm TCộng
1.  Quy mô thị trường        25   10  250
2.  Điều kiện cạnh tranh      15    4  60
3.  Độ tăng trưởng của T.trường   20    9  180
4.  Biến động thị trường      10    8  80
5.  Sự ổn định kinh tế chính trị  10    8  80
6.  Rào cản tham gia thị trường   15    8  120
7.  Trung thành thị hiếu      5    7  35
       Tổng cộng       100      805
       ĐIỂM MẠNH KINH DOANH

       Chỉ tiêu       Hệ số  Điểm TCộng
1.  Khả năng sáng tạo sp mới    20   8  160
2.  Chất lượng sản phẩm      15   9  135
3.  Vị trí công nghệ        10   8  80
4.  Sự phù hợp của sản phẩm    10   8  80
5.  Khả năng trình độ Marketing  20   9  180
6.  Chất lượng nguồn nhân lực   10   8  80
7.  Hình ảnh công ty        10   7  70
8.  Sự hỗ trợ của chính phủ    5    8  40
       Tổng cộng      100      825
MA TRẬN ĐỘ HẤP DẪN VÀ ĐIỂM MẠNH KINH DOANH
XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC
 MARKETING CHO SẢN
 PHẨM GIÀY DÉP CỦA
  CÔNG TY BITI’S
THANKS FOR YOUR
 ATTENTION !

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:362
posted:3/27/2011
language:Vietnamese
pages:23