Etkinlik-Raporu-Eylul-2010

Document Sample
Etkinlik-Raporu-Eylul-2010 Powered By Docstoc
					ÇELĠK YAPILAR HAFTASI 2010


  ETKĠNLĠK RAPORU
   Hazırlayan: A. Berna Aydöner
         Türk Yapısal Çelik Derneği
         Teknik Müdürü
                     ÇELĠK YAPILAR HAFTASI 2010

                        20-24 Eylül 2010
                    The Marmara Taksim Oteli, Ġstanbul

       Alessandro Zoppini Sergisi
       Uluslar arası Sempozyum “Çelik Yapılar: Kültür ve Sürdürülebilirlik 2010”
       ECCS Çelik Köprü YarıĢması Ödül Töreni
       Steel Construction Design and Research Dergisi Özel Sayısı
       Sempozyum Bildiriler Kitabı
       11. Yapısal Çelik Günü
       “Türkiye ve Çevre Ülkelerde Çelik Yapılar Ġçin Fırsatlar” konulu Forum
       ECCS Toplantıları
       ECCS Ġstanbul Deklarasyonu


                        Çelik Yapılar Haftası 2010 Programı
            20 Eylül,       21 Eylül,     22 Eylül,    23 Eylül,     24 Eylül,
            Pazartesi        Salı      ÇarĢamba     PerĢembe      Cuma                                                 ECCS Yönetim
   Sabah
                                                   Kurulu
                                                  Toplantısı
                     Uluslararası Sempozyum “Çelik
                     Yapılar: Kültür ve Sürdürebilirlik
          Ġstanbul’a varıĢ
                        2010” (SSCS 2010)
           ve check in

                                       11.Yapısal Çelik
                                          Günü
  Öğleden Sonra
                                                  ECCS Yıllık
                                                  Genel Kurul

                                ECCS Çelik
                                 Köprü
                                YarıĢması
                                Ödül Töreni
           HoĢgeldin                        ECCS BaĢkanlar
          Resepsiyonu &               Gala Yemeği   & Direktörler
  AkĢam
                     Sempozyum Yemeği
           Alessandro                Esma Sultan    Yemeği
                     Boğazda Tekne Turu
            Zoppini                  Yalısı   The Marmara Oteli
          Segisinin AçılıĢı                       Terası
AMACI VE HAZIRLIK SÜRECĠ

2010 Avrupa Kültür BaĢkentinin Ġstanbul seçilmesi ve aynı yıl içerisinde Avrupa Yapısal
Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork) (ECCS) yıllık
toplantılarının da Ġstanbul’da düzenlenecek olması nedeniyle, mimarlar, tasarımcılar, yapı
mühendisleri, çelik imalatçıları ve üreticileri, sosyal planlamacılar ve çevrecilerin çelik
yapılaĢmasının mevcut kültürümüzle iliĢkisi açısından yeni ufukları tartıĢabilecekleri ve daha
iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni bir Avrupa vizyonuna yol çizilebilecek bir
Sempozyum düzenleme ve duyurma fırsatı vazifesi doğmuĢtur.
Hazırlık süreci 2 yıl süren “Çelik Yapılar: Kültür ve Sürdürülebilirlik 2010” Uluslar arası
Sempozyumun ilk duyurusu 18 Eylül 2009 tarihinde Barselona’da Türk Yapısal Çelik
Derneği (TUCSA) BaĢkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı’nın Avrupa Yapısal Çelik Birliği
(European Convention for Constructional Steelwork) (ECCS) BaĢkanlığını devir almak için
gittiği ECCS yönetim kurulu toplantısında sunmasıyla baĢladı.
2009 yılında Çelik Yapılar Haftası 2010 websitesi açıldı (www.sscs2010.org).
ĠġBĠRLĠKLERĠ

Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork) (ECCS) ve
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin (TUCSA) birlikte hazırlanmıĢ olduğu Uluslar arası
Sempozyumun eĢ-organizatörleri ve destekleyen kuruluĢlar:

EĢ-Organizatörler:
American Institute of Steel Construction (AISC)
Cold-Formed Steel Engineers Institute (CFSEI)
European General Galvanizers Association (EGGA)
Haliç Üniversitesi (HALÜ)
International Association for Shell and Spatial Structures (IASS)
International Society for City and Regional Planners (ISOCARP)
Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTU)
Steel Framing Alliance (SFA)
Yapı Endüstri Merkezi (YEM)
TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası (TMMOB ĠMO)
TMMOB Mimarlar Odası (TMMOB MO)
TMMOB ġehir Planlamacıları Odası (TMMOB ġPO)
World Steel Association (WSA)
Yeditepe Üniversitesi (YÜ)
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

Destekleyenler:
Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas, (ASCEM), Spain
Asociatia Producatorilor de Constructii Metalice din Romania (APCMR), Romania
Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (Cmm), Portugal
British Constructional Steelwork Association (BCSA), U.K.
Danish Steel Institute/Dansk Stalinstitut (DSI), Denmark
Federation for the Technology Industry (Agoria), Belgium
Nosk Stålforbund/Norwegian Steel Association, Norway
Southern African Institute of Steel Construction (SAISC), South Africa
Syndicat e la Construction Métallique de France (SCMF), France
SPONSORLAR


         ANA SPONSOR
       ASTALDI - GÜLERMAK
        ORTAK GİRİŞİMİ       PLATİN SPONSORLAR
        ALTIN SPONSORLAR
GÜMÜŞ SPONSORLAR
BRONZ SPONSORLAR
TEMEL SPONSORLAR
BASIN SPONSORLARI
FĠRMA TANITIM NOKTALARI

Çelik Yapılar Haftası 2010’da 23 sektör firması ve ikisi yabancı üç yayın kuruluĢu The
Marmara Taksim Oteli’nde üç gün boyunca stand açtılar.

Firma Tanıtım Noktalarına Katılan KuruluĢlar
Akkon Çelik Yapı, ArcelorMittal, ArcelorMittal Rozak, Astaldi Gülermak Ortak GiriĢimi,
Askaynak EczacıbaĢı Lincoln, Audax, Berdan Cıvata, Borusan Mannesmann, Bureau Veritas,
Computer Engineering, Corus, ÇimtaĢ, Geogrup, Ġz ve Limit ĠnĢaat, Jotun Boya, Kanat Boya,
Kardemir, Peddinghaus, Temsan, Tosyalı Holding Tosçelik, Türk Loydu, Wiegel

Avrupa Yapısal Çelik Birliği, Ernst & Sohn, Yapı ve Endüstri Merkezi
Tanıtım Noktalarından kareler
KONUġMACILAR

Çelik Yapılar Haftası 2010’a dünyanın 22 farklı ülkelerinden gelen akademisyenler, çelik ve
çelik yapı üreticilerinden oluĢan çok sayıda konuĢmacı katıldı.

Uluslararası Sempozyuma Katılan KonuĢmacılar
Ahmet TaĢkın      Tosçelik, Türkiye
Alessandro Zoppini   Çağrılı KonuĢmacı, Ġtalya
Aliz Mathe       Cluj-Napoca Technical Üniversitesi, Romanya
Almıla BüyüktaĢkın   Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Altuğ Bayram      Promer MüĢavirlik Mühemdislik, Türkiye
Andreas Hoier      Werner Sobek Stuttgart GmbH & Co., Almanya
Andreas Taras      Graz Üniversitesi, Avusturya
António Lopes Correia  Coimbra Üniversitesi, Portekiz
Antonio Moura Correia  Coimbra Üniversitesi, Portekiz
Aslı ÇekmiĢ       Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Bernhard Sill      Clemson Üniversitesi, Amerika
Can Balkaya       BUPĠM Uluslararası Proje ĠnĢ. MüĢ., Türkiye
Cengiz Dicleli     Konstanz University, Almanya
Cengiz Toklu      Yeditepe Üniversitesi, Türkiye
Cenk Üstündağ      Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Cristina Campian    Cluj-Napoca Technical Üniversitesi, Romanya
Cüneyt Vatansever    Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Dan Dubina       Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
Delphine Sonck     Ghent Üniversitesi, Belçika
Evangelos Efthymiou   Aristotle Üniversitesi, Yunanistan
Florea Dinu       Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
Fuat Aras        TDA Mühendislik, Türkiye
George Axmann      ArcelorMittal, Lüksemburg
Gökhan Yazıcı      Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
Guillermo Calicó    Sener, Ġspanya
Güven Kıymaz      Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
Hakan Önal       Türk Loydu, Türkiye
Harun Batırbaygil    Okan Üniversitesi, Türkiye
Helena Gervasio     Coimbra Üniversitesi, Portekiz
Ġbrahim Tozlu      Kardemir, Türkiye
Jean Baptiste Schleich Çağrılı KonuĢmacı, Lüksemburg
Kağan Yemez       ArcelorMittal Rozak, Türkiye
Kamil Çelik       Hilti, Amerika
Kıvanç TaĢkın      Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Luís M. dos Santos Laím Coimbra Üniversitesi, Portekiz
Mariuzs Maslak     Cracow Üniversitesi, Polonya
Markku Heinisuo     Tampere Üniversitesi, Finlandiya
Markus Kettler     Graz Üniversitesi, Avusturya
Markus Porsch      HRA Ingenieurgesellschaft mbH, Almanya
Marouene Limam      Luleå Üniversitesi, Ġsveç
Murude Çelikağ      Eastern Mediterranean Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs
Nesrin Yardımcı     ECCS ve TUCSA BaĢkanı, Türkiye
Nicolas Ayme       Efectis, Fransa
Nuran Kara Pilehvarian  Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Özlem Eren        Mimar Sina Üniversitesi, Türkiye
Özlem Eren        Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye
Pedro Ferreira      Polytechnic Enstitüsü, Portekiz
Pelin ErcoĢkun      Yeditepe Üniversitesi
Peter Knoedel      Augsburg Üniversitesi, Almanya
Raffaele Landolfo    Naples Üniversitesi, Ġtalya
Rahman Shahshenas    Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Richard Greiner     Graz Üniversitesi, Avusturya
Roberto Capozucca    Politecnica Marche Üniversitesi, Ġtalya
Roger Pope        Ġngiltere Yapısal Çelik Derneği, Ġngiltere
Rufino Goñi       Navarra Üniversitesi, Ġspanya
Scott Funderburk     Lincoln Electric Company, Amerika
Semih Yıldırım      Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Serdar Selamet      Princeton Üniversitesi, Amerika
Seval PınarbaĢı     Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Shiro Kato        Toyohashi Üniversitesi, Japonya
Temel Türker       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Teoman Peköz       Cornell Üniversitesi, Amerika
Tomasz Domanski     Cracow Üniversitesi, Polonya
Tuncay Kaya       Uskon Uzay Sist. Konst., Türkiye
Tünay OdabaĢ       Kardemir, Türkiye
Vadym Gordeiev      Çelik Yapılar AraĢtırma Enstitüsü, Ukrayna
Viorel Ungureanu     Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
Yonca Çeltikçi      Arçe Mühendislik, Ġstanbul
Sempozyum Oturum BaĢkanları
Allan Collins     Ġngiltere
Almıla BüyüktaĢkın  Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Bertrand Lemoine   ECCS Tanıtım Komitesi BaĢkanı, Fransa
Cengiz Dicleli    Konstanz University, Almanya
Cenk Üstündağ     Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Cristina Campian   Cluj-Napoca Technical Üniversitesi, Romanya
Cüneyt Vatansever   Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Dan Dubina      Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
Esra Mete Güneyisi  Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Evangelos Efthymiou  Aristotle Üniversitesi, Yunanistan
Florea Dinu      Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
Fuat Aras       TDA Mühendislik, Türkiye
Gülay Altay,       Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Güven Kıymaz       Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
Harun Batırbaygil    Okan Üniversitesi, Türkiye
Ġhsan Mungan       Haliç Üniversitesi, Türkiye
Kağan Yemez       ArcelorMittal Rozak, Türkiye
Luis Simões da Silva   ECCS Teknik Komite BaĢkanı, Portekiz
M. Hasan Boduroğlu    Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Murude Çelikağ      Eastern Mediterranean Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs
Nuran Kara Pilehvarian  Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Paulo Vila Real     CMM, Portekiz
Shiro Kato        Toyohashi Üniversitesi, Japonya
Viorel Ungureanu     Politehnica Üniversitesi Timisoara, Romanya
YeĢim Kamile Aktuğlu   Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Sempozyum Sunucuları
A. Berna Aydöner     TUCSA, Türkiye
Cem Haydaroğlu      Arup, Türkiye
Cüneyt Vatansever    Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Kağan Yemez       ArcelorMittal Rozak, Türkiye
11. Yapısal Çelik Günü KonuĢmacıları
Alper Uzman        ASTALDĠ-GÜLERMAK Teknik Müdür
Bertrand Lemoine     ECCS Tanıtım Kurulu BaĢkanı
Ergin Öztürk       IFS Türkiye
Giorgia Caroli      ArcelorMittal Proje Müdürü
Juergen Krampen      CIDECT Tanıtım Komitesi BaĢkanı
Luis Simões da Silva   ECCS Teknik Kurul BaĢkanı
Melih ġimĢek       AKġAN Yönetim Kurulu BaĢkanı
Nesrin Yardımcı      TUCSA Yönetim Kurulu BaĢkanı
Ömer Güzel        YAPI MERKEZĠ Tasarım Müdürü
Selçuk Özdil       TUCSA Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Yavuz       KARDEMĠR Proje Müdürü
11. Yapısal Çelik Günü Oturum BaĢkanları
H.Yener Gür’eĢ      TUCSA Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
Hasan ġener        Ġstanbul Teknik Üniversitesi
Forum KonuĢmacıları
Fadıl Demirel      KARDEMĠR A.ġ.
Faruk Ġnsel       TESEM Teknik Sis. Müh. Tic. Ltd. ġti.
Günhan Karakullukçu   ULARTE Sınai Yapı ve Ticaret A.ġ.
Melih ġimĢek       AKġAN Etüd MüĢavirlik Mühendislik A.ġ.
Yüksel Tiryakioğlu    TML ĠnĢaat San. Tic. ve Tur. A.ġ.

Moderatör
Gülay Altay       Boğaziçi Üniversitesi
BASIN VE MEDYA YANSIMALARI

Çelik Yapılar Haftası 2010 etkinlikleri haberleri birçok gazete, dergi ve web portallarında
yayınlandı.

                   MEDYA RAPORU
  Yayın
             Yayın Adı               BAġLIK
  Tarihi
 23.09.2010   ÇağdaĢ Ulus         YAPISAL ÇELĠKTE HEDEF YÜZDE 10

                      EXPERTS DĠSCUSS A 'EUROPEAN VĠSĠON'
 23.09.2010   Hürriyet Daily News
                      AT STEEL ĠNDUSTRY WEEK
 23.09.2010   Yeni Mesaj         ÇELĠKÇĠLER ATAĞA KALKTI
 21.09.2010   Referans          NOT DEFTERĠ
                      2 MĠLYAR $'LIK YAPISAL ÇELĠKTE
 20.09.2010   Dünya
                      ÜRETĠM 850 BĠN TONA ÇIKIYOR
 20.09.2010   Küresel Ana Haber      ÇELĠK YAPILAR
                      ARCELOR - MĠTTAL LCS GENEL MÜDÜRÜ
 20.09.2010   Küresel Ana Haber      OZDĠL: ÇELĠK YAPI SEKTÖRÜ HIZLA
                      BÜYÜYOR
                      ÇELĠK YAPILAR FUARINA ÜNLÜ
 18.09.2010   Ekonomik Çözüm       ĠTALYAN MĠMAR ALESSANDRO ZOPPĠNĠ
                      ĠSTANBUL'A GELĠYOR
                      ÇELĠK YAPILAR HAFTASI ĠSTANBUL'DA
 17.09.2010   Ticaret Gazetesi
                      KUTLANACAK
                      ÇELĠK YAPILAR HAFTASI ĠSTANBUL'DA
 15.09.2010   Yeni Mesaj
                      KUTLANACAK
                      DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ ĠSTANBUL'DA
 14.09.2010   Hürriyet
                      TOPLANIYOR
                      ÇAĞDAġ MĠMARĠNĠN YÜKSELEN ĠSMĠ
 07.09.2010   Hürses
                      ZOPPĠNĠ TÜRKĠYE'YE GELĠYOR
                      AYDINLI TOPLU KONUTUN YENĠ ADRESĠ
 07.09.2010   Milliyet
                      OLUYOR
 07.09.2010   Referans          NOT DEFTERĠ
                      ĠTALYAN MĠMAR ALESSANDRO ZOPPĠNĠ
 01.09.2010   Arredamento Mimarlık
                      TÜRKĠYE'DE
 01.09.2010   Capital           PROJEKSIYON
                      DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ ÇELĠK GÜNĠTNÜ
 01.09.2010   Doğalgaz Tesisat Klima
                      ĠSTANBUL'DA KUTLAYACAK
 Yayın
            Yayın Adı           BAġLIK
 Tarihi

                    DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ 'ÇELĠK GÜNÜ'
01.09.2010  ĠnĢaat&Yatırım
                    NÜ ĠSTANBUL'DA KUTLAYACAK
01.09.2010  Kobi Efor         YAPIDA UMUTLAR 2011'E KALDI
01.09.2010  Maison Française     TASARIM GÜNDEMĠ
                    DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ 'ÇELĠK
01.09.2010  Yapı
                    GÜNÜ'NDE ĠSTANBUL'DA
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLERĠ
21.08.2010  Ekonomik Çözüm
                    ATLATTI
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLERĠ
17.08.2010  Bizim Anadolu
                    GERĠDE BIRAKIYOR
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLERĠ
16.08.2010  Son An
                    GERĠDE BIRAKIYOR
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLERĠ
16.08.2010  Tünaydın
                    GERĠDE BIRAKIYOR
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜ ZOR GÜNLERĠ
16.08.2010  Yenigün (Ġstanbul)
                    GERĠDE BIRAKIYOR Ġ
                    FUNDA AKOSMAN ERMAN'IN KÖġE
14.08.2010  Önce Vatan
                    YAZISI
04.08.2010  Milliyet         TEBERNÜġ KĠREÇCĠ'NĠN KÖġE YAZISI
                    GERÇEK 'DEMĠR LEYDĠ' DÜNYA ÇELĠK
04.08.2010  Radikal          DEVLERĠNĠ ĠSTANBUL'DA
                    BULUġTURACAK
02.08.2010  Ġstiklal         AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BĠNASI
       Sektörel Tanıtım Demir-
01.08.2010               SSCS 2010'A YOĞUN ĠLGĠ
       Çelik & Ağır Sanayi

                    DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ 'ÇELĠK GÜNÜ'NÜ
01.08.2010  Tesisat
                    ĠSTANBUL'DA KUTLAYACAK

                    ÇELĠK YAPILAR HAFTASI ĠSTANBUL’DA
01.09.2010  ĠnĢaat Dünyası
                    KUTLANACAK

                    TĠCARĠ BĠNA YATIRIMLARININ ARTMASI
01.10.2010  Dünya ĠnĢaat
                    YAPISAL ÇELĠK SEKTÖRÜNÜ TETĠKLEDĠ

                    DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠ ĠSTANBUL’DA
01.10.2010  Yapı
                    BULUġTU

                    1 LĠRALIK KARDERĠM 15 YILDA 880
10.10.2010  Ekonomist
                    MĠLYON LĠRAYA ULAġTI

                    ÇELĠK LEYDĠ DÜNYA ÇELĠK DEVLERĠNĠ
 10.2010   ĠnĢaat Dünyası
                    ĠSTANBUL’DA AĞIRLADI
BASINA YANSIYANLAR
ALESSANDRO ZOPPINI SERGĠSĠ                20 Eylül tarihinde, Çelik Yapılar Haftası 2010
                etkinliklerine Alessandro Zoppini sergisinin
                açılıĢı ile baĢlandı. Uluslararası Sempozyum’un
                davetli konuĢmacılarından biri olan Ġtalyan
                Mimar Alessandro Zoppini’nin birçok eserleri
                Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesi Karaköy
                Binasında 20 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında
                sergilendi. Sergi’de Prof. Dr.Harun Batırbaygil’in
                ve Dernek Müdürü Nur Özkan’ın hazırlamıĢ
                olduğu ünlü mimarın eserlerinin özetlerinden
                oluĢan kitapçık dağıtıldı.
AçılıĢ Kokteyli’nden kareler
ULUSLARARASI SEMPOZYUM (SSCS 2010)

21-23 Eylül tarihleri arasında Taksim The Marmara Otelinde düzenlenen “Çelik Yapılar:
Kültür ve Sürdürülebilirlik 2010” Uluslararası Sempozyumun ilk günü ECCS ve TUCA
BaĢkanı Nesrin Yardımcı’nın açılıĢ konuĢmasıyla baĢladı. Daha sonra davetli konuĢmacı
Ġtalyan Alessandro Zoppini sunumunu yaptıktan sonra paralel salonlarda toplam 7 oturumla
sempozyuma devam edildi. Sempozyumun ilk günü boğazda tekne gezisiyle tamamlandı.
Sempozyumun ikinci günü diğer çağrılı konuĢmacı Jean-Baptiste Schleich’ın sunumuyla
baĢladı. Yine sempozyuma paralel salonlarda 9 oturumla devam edildi. Sunumların ardından
22 Eylül’de bildiri sunumlarının ardından ECCS Çelik Köprü YarıĢması 2010 ödül töreni
yapıldı. Avrupa Çelik Köprü YarıĢması’nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri
verildi. Katılımcılar için akĢam Esma Sultan Yalısı’nda “Gala Yemeği” düzenlendi.
Sempozyumun üçüncü gününde tek salonda 2 oturumda bildiri sunumları yapıldı.
Sempozyum süresince toplam 18 oturumda 22 farklı ülkeden katılan konuĢmacıların 72
bildirilerin sunumlarına yer verildi. SSCS 2010 Uluslararası Sempozyumu ECCS ve TUCSA
BaĢkanı Nesrin Yardımcı’nın kapanıĢ konuĢmasıyla tamamlandı.
Sempozyumdan kareler
Sempozyum Öğle ve AkĢam Yemekleri’nden kareler
ALMAN DERGĠSĠ ÖZEL SAYISI VE BĠLDĠRĠLER KĠTABI

Alman “Steel Construction Design and Research” Dergisi sempozyum özel sayısı çıkardı
Almanya’da 3 ayda bir yayımlanan “Steel Construction – Design and Research” Dergisi
sempozyum için özel sayı çıkardı. Prof. Dr. Nesrin Yardımcı, Prof. Dr. Luis da Silva, Prof.
Dr. Milan Veljkovic, Prof. Dr. Harun Batırbaygil ve Prof. Dr. Cavidan Yorgun’dan oluĢan
derginin editörler kurulu sempozyuma gelen bildirilerden 8 tanesini seçti. Seçilen makaleler
Steel Construction – Design and Research Dergisi’nin Eylül sayısında yayınlandı.
                  73 Bildiri Sempozyum Kitabında
                  SSCS 2010 Uluslararsı Sempozyum kapsamında
                  Organizasyon Komitesi tarafından kabul edilen 72 bildiri
                  ve bir çağrılı konuĢmacının bildirisinden oluĢan, “Steel
                  Structures: Culture & Sustainability” isimli, 740
                  sayfalı kitap Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
                  tarafından basıldı. Kitabın bölümlerini, Sürdürülebilirlik,
                  Mimarlık, Deprem ve Güçlendirme, BirleĢimler, Yangın,
                  Kompozit Yapılar ve Soğukta ġekil VerilmiĢ Çelik gibi
                  baĢlıklar oluĢturuyor.
                  ISBN: 978 – 975 – 92461 – 2 – 9
ECCS ÇELĠK KÖPRÜ YARIġMASI 2010 ÖDÜL TÖRENĠ

Ġki yılda bir düzenlenen ECCS Çelik Köprü YarıĢması 2010’nın bu yıl ikincisi
gerçekleĢtirildi. YarıĢmaya katılan 37 proje 3 kategoride yarıĢtı. Her kategori için iki projeye
ödül ve/veya sertifika ECCS ve TUCSA BaĢkanı Nesrin Yardımcı tarafından verildi. Ödül
alan   projelerle   ilgili  detaylı   bilgilere  (http://www.sscs2010.org)     ve
(http://www.steelconstruct.com/) sitelerinden ulaĢabilirsiniz. YarıĢmanın Juri Üyeleri, Paulo
J. S. Cruz, Jean-Pierre Epinoux, Niels Gimsing, Ulrike Kuhlmann, Bertrand Lemoine ve
Nesrin Yardımcı’dan oluĢuyordu.

Birinci Kategori: Yol ve Demiryolu Çelik Köprüleri


                            Ödül alan proje “Ravine Fontaine
Viaduct • Reunion Island,               France, 2009”
                            Sertifika alan proje “Lange Brücke
                            Potsdam (bridge across the Havel)
                            Stadt Potsdam, Germany, 2009”
İkinci Kategori: Yaya Çelik Köprüleri


                            Ödül alan proje “Footbridge Over
                            the “Rhein-Herne-Channel" in
                            Gelsenkirchen, Germany, 2009”
                         Setifika alan proje “Bremerhaven
                         Glazed Pedestrian Swing Bridge,
                         Bremerhaven, Germany, 2009”
Üçüncü Kategori: Mevcut Köprülerin Yenilenmesi                         Ödül alan proje “New Life for an
Old                       Historical Steel Bridge over the
Mures                      River in Savarsin, Romania,2008”
Ödül Töreni’nden kareler
Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleĢtirilen Gala Yemeği’nden kareler
Gala Yemeği’nde izlenen Sema Gösterisi’nden kareler
22 Eylül tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleĢtirilen Gala Yemeği’nde ECCS “The
Charles Massonnet 2010” Ödülü Prof. Carlo Urbano’ya ECCS Yönetim Kurulu BaĢkanı
Volkmar Bergmann tarafından verildi.
11. YAPISAL ÇELĠK GÜNÜ

23 Eylül 2010 PerĢembe günü Türk Yapısal Çelik Derneği’nin geleneksel etkinliği 11.
Yapısal Çelik Günü TUCSA BaĢkanı Nesrin Yardımcı’nın açılıĢ konuĢmasıyla baĢladı.
Dünyanın çeĢitli bölgelerinden gelen sempozyum katılımcılarının yanı sıra Avrupa Yapısal
Çelik Birliği Üyesi ülke temsilcilerini de buluĢturan 11. Yapısal Çelik Günü’nde, Türkiye’den
seçkin çelik yapı projeleri sunumlarının yanında, dernek üyesi kuruluĢlar tarafından açılan
standlar da yer aldı. Sektörün panoramasının gündeme taĢınacağı “Türkiye ve KomĢu
Ülkelerde Çelik Yapılar Ġçin Fırsatlar” konulu Forum ile sonlanan 11. Yapısal Çelik Günü
akĢamında ise verilen kokteylin ardından The Marmara Taksim Oteli Panorama Salonu’nda
Avrupa Yapısal Çelik Birliği’nden gelen konuklarla birlikte “BaĢkan ve Yöneticiler AkĢam
Yemeği” gerçekleĢtirildi.
11. Yapısal Çelik Günü Kokteyli’nden kareler
BaĢkan ve Yöneticiler AkĢam Yemeği’nden görüntüler
NESRĠN YARDIMCI 11. YAPISAL ÇELĠK GÜNÜ AÇILIġ KONUġMASI

Sayın Davetliler, Sevgili MeslektaĢlarım,

Bu yıl 11’ncisini gerçekleĢtireceğimiz, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin geleneksel etkinliği
Yapısal Çelik Günü’müzde, yeniden sizlerle olmaktan mutluyuz. Aramızda yurtdıĢından da
konuklarımız var. Avrupa’nın 2010 Kültür BaĢkenti Ġstanbul’da, ÇELĠK YAPILAR
HAFTASI 2010 ĠSTANBUL kapsamında gerçekleĢen 11. Yapısal Çelik Günü, her
zamankilerden daha büyük bir anlam taĢıyor bizler için.

ÇELĠK YAPILAR HAFTASI 2010’un sloganı niteliğini de taĢıyan “Kültür ve
Sürdürülebilirlik”, öylesine seçilmiĢ kelimeler değil elbette. Gezegenimizin en önemli doğal
kaynaklarından olan ve dünyanın çekirdeğini oluĢturan demir cevheri, yaklaĢık 3000 yıl önce
ilk kez, silah ve ev aletlerinin yapımıyla insanlar tarafından kullanılmaya baĢlandı. Ana
maddesi demir olan çelik ise, günlük yaĢamın her yerinde, ev eĢyalarında, makinelerde, su ve
enerjide, taĢımacılıkta ve barınmada kullanılan, insanoğlunun yaĢam KÜLTÜRÜ’nün içine
yerleĢmiĢ, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠYLE vazgeçilmez bir kaynak. Çelik, varlığımızın
ayrılmaz ve eĢsiz bir parçası.

Ben, çeliğin, bir inĢaat malzemesi olarak hepimizin çok iyi bildiği özelliklerinden birkaçını
burada bir kez daha hatırlamamızı isterim.

1. Çelik, sınırsız tasarım esnekliği, yüksek dayanımı, süneklik ve benzersiz performansı en
uygun Ģekilde bir araya getiren ve her türlü inĢaatta, ister betonarme, ister ahĢap, isterse çelik
olsun, tüm yapılarda kullanılabilen bir malzemedir.

2. Çelik %100 geri dönüĢümlüdür ve sonsuz kere geri dönüĢtürülerek, özelliklerini yitirmeden
yeniden kullanılabilir. Bu özelliğiyle doğadaki hiçbir malzemeye benzemeyen çelik, geleceğin
de sürdürülebilir malzemesidir.

3. Çelik sürdürülebilir yapılar için sürdürülebilir çözümler sunar; dolayısıyla çelik yapı
teknolojisini bilen, özellikli, nitelikli elemanlar yetiĢtirmek, toplumların sürdürülebilir
geliĢmesi için de son derece önemlidir.

Yapı tarihine baktığımızda, çeliğin inĢaat alanına girmesinin, tasarımı, sadece sanat olmaktan
çıkartıp, bilim ve fene taĢıdığını görüyoruz. Bu dönüĢüm, bir geliĢim, bir devrim yaratıyor ve
yapıda ileri teknoloji kültürünü baĢlatıyor. Bilindiği gibi geliĢim, eğitimle, kültürlerin
paylaĢılmasıyla, araĢtırma ve bilginin yayılmasıyla mümkündür. Günümüzde toplumların
yalnızca bugünkü geliĢmiĢliği değil, yarınlara sağlayacakları ve bırakacakları da önem
kazandı. Dolayısıyla bugünün sürdürülebilir olması çok önemli bir olgu haline geldi. Enerjide
ve doğal kaynakların kullanımında yapılacak olan tasarruf, malzemelerin akıllı seçimi ve
kullanımı, toplumsal gereksinimlere uyum ve toplumsal hedeflerin yerine getirilmesi gibi
ölçütler göz önünde tutulduğunda, sürdürülebilirliğin geliĢiminde, yapısal malzeme olarak
çeliğin önemli bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle de tarihsel geliĢimi ve
ileriye yönelik özelliklerine göre değerlendirildiğinde, çelik yapıların inĢaat alanındaki
yüzdesi, toplumların geliĢmiĢlik göstergelerinden önemli biri sayılmaktadır.Tarih boyunca
ekonomi, sanat, bilgi, fikir ve kültür, “yollar” aracılığıyla dünyayı birbirine bağlamıĢ,
paylaĢımlar bu yollarla sağlanmıĢ ve dünya giderek küreselleĢmiĢtir. Kültürlerin ortak bakıĢ
açılarıyla yoğrulduğu Anadolu toprakları, binlerce yıl önce Ġpek Yolu’nun en önemli geçiĢ
noktası olduğu gibi, bugün de doğuyu batıya bağlayan yapılaĢma ve ticaret yollarının da ana
üssüdür. Ġpek yolu, yalnızca ticaretin değil, bilginin, fikirlerin, kültürlerin, sanatın tüm
dünyaya yayılmasını sağlayan ve sürdürebilirliğe vurgu yapan, geçmiĢten günümüze taĢınan
önemli bir köprüdür.

Günümüzde, sınırları ortadan kalkan globalleĢmede, vazgeçilmeyecek en önemli olgulardan
biri “değiĢim”dir. Bu bağlamda, Türkiye, Kafkasya, Batı Asya, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve
hatta Kuzey Afrika gibi dünyanın çok geniĢ bir arenasında, değiĢen ekonomik ve teknolojik
dönüĢümler değerlendirildiğinde, 21. Yüzyılın Ġpek Yolu Çelik Yolu olacak, ve Türkiye de
coğrafi konumuyla tarihinde olduğu gibi gene bu yolun merkezinde duracaktır.

Türk Yapısal Çelik Derneği olarak, Kültürlerin ve yolların buluĢma noktasında olan
Ġstanbul’da gerçekleĢtirmekte olduğumuz bu toplantılarda, kültür ve sürdürebilirlik
yaklaĢımıyla yeni bir platformun oluĢturulmasını hedefliyoruz ve adına da “Çelik Yolu”
diyoruz.

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik trendler, inĢaat sektöründeki bilgi paylaĢımı ve fırsatlar
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin de gündeminde. Bu bilinçle hareket ederek oluĢturmak
istediğimiz “ÇELĠK YOLU” platformunda yaratacağımız sinerjinin, uluslararası iliĢki ve
bağlantılarımızı güçlendirecek bir yol ve Türkiye’den dünyaya açılan bir kapı olmasını
amaçlıyoruz. Bunu gerçekleĢtirebilir ve sürekli hale getirebilirsek amacımıza ulaĢmıĢ
olacağız. Gelenekselliği modern ayrıntılarla yapılandıracağımız Çelik Yolu’nun çelik
sektörüne değer katan bir platform olacağına inanıyoruz.

11. Yapısal Çelik Günü’nün son oturumu olan “Türkiye ve KomĢu Ülkelerde Çelik Yapılar
Ġçin Olanaklar” konulu forumun sonucunda, birlikte gerçekleĢtireceğimiz çalıĢmalarımızın,
çelik yapı sektörünün geliĢimine önemli katkılar sağlamasını ve Çelik Yolu platformunu
baĢlatmasını amaçlıyoruz.


Hepinize teĢekkürlerimi sunarım.Ġstanbul,                            Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
23 Eylül 2010                          TUCSA & ECCS BaĢkanı
11. Yapısal Çelik Günü’nden kareler
FORUM

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen çelik ve çelik yapı üreticileri ile akademisyenlerini
buluĢturan bir haftalık etkinliğin 4. gününde gerçekleĢtirilen “Türkiye ve Çevre Ülkelerde
Çelik Yapı Ġçin Olanaklar” konulu forumda, deprem bölgesi olan ve süratli yapılaĢmaya
ihtiyaç duyan Türkiye ve komĢu ülkelerde, yapılarda çelik kullanımının neden artırılması
gerektiği konusunda önemli mesajlar çıktı. Gülay Altay’ın moderatörlüğünü yaptığı forumda
konuĢmacı olarak Yüksel Tiryakioğlu, Melih ġimĢek, Faruk Ġnsel, Fadıl Demirel ve Günhan
Karakullukçu yer aldı.
Forum sonrasında Ģu ortak görüĢ ortaya çıktı; “1999 depremi sonrası bile deprem bölgelerinde
sanayi ve yüksek yapılarda kullanımı ancak düĢünülmeye baĢlandı. Çelik yapının yeterince
bilinmeyen avantajları topluma anlatılmalı, yapısal Çeliğin kullanım oranı artmalı. Belirli bir
artıĢ var ama çok yetersiz. Çelik kullanımında yetiĢmiĢ eleman açığı var. Deprem riski yüksek
bölgelerde mutlaka uygulamada çeliğin avantajlarından yararlanılmalıdır. TOKĠ konutlarında
hafif çelikte bir mesafe alamadık. Gelenekselde ısrar sürüyor. Dünya nüfus artıĢı ve çevre
kirliliği ile doğal kaynakların tükeniĢi dikkate alındığında ayağımızı yere daha sağlam
basmalıyız. Ġsraftan kaçınmalıyız. Enerji kıtlığı ve doğal afetler kaçınılmaz. Ġnsaflı kullanım
israftan kaçınma ve çelik yapıya yönelme Ģarttır ve kaçınılmazdır. Bu geliĢimin gerçekleĢmesi
için gerekli platform oluĢturulmalı ve geniĢ çaplı koordinasyon sürdürülmelidir”
Forumdan kareler
ECCS TOPLANTILARI - ĠSTANBUL DEKLARASYONU

23 Eylül PerĢembe günü gerçekleĢtirilen 11. Yapısal Çelik Gününü takiben Cuma günü
yapılan Avrupa Yapısal Çelik Birliği Genel Kurulu’nun en önemli iki konusu ise; devir teslim
ve birliğin kamu oyuna yayımladığı deklarasyon oldu. 1955’de kurulmuĢ olan Avrupa Yapısal
Çelik Birliği BaĢkanı olan Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, BaĢkanlığı törenle Almanya Yapısal
Çelik Derneği BaĢkanı Ralf Luther’e devretti. Toplantı sonunda Prof. Dr. Nesrin Yardımcı’ya
ECCS Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından plaket verildi. Genel Kurul’un sonunda, çeliğin
yapılarda kullanılmasının gereklilik olduğunu açıklayan “Ġstanbul Deklarasyonu”nu
yayımlandı. Böylece bir hafta boyunca 30’a yakın ülkeden gelen misafirlerin,
unutamayacakları sosyal etkinlikleri de içeren hafta sona ermiĢ oldu.
AVRUPA YAPISAL ÇELĠK BĠRLĠĞĠ (ECCS) ĠSTANBUL DEKLERASYONU

                      Demir-çelik 3000 yıldır, ev gereçleri, makinalar,
                      su ve enerji iletimi, ulaĢım, barınaklarımız ve
                      ürünlerimizi   sakladığımız    depolarımızla
                      yaĢamımızın her alanına girmiĢtir. Demir-Çelik
                      yaĢam için eĢsiz ve gerekli bir malzemedir.
                      Demir dünya üzerinde her yerde bulunduğu gibi,
                      dünyanın çekirdeği de demirdendir. Demir dünya
                      üzerinde en yaygın bulunan doğal kaynaklardan
                      biridir.
Çelik inĢaatta tasarım esnekliği, dayanım, uzun ömür ve performansın benzersiz bileĢimini
sağlayarak betonarme, ahĢap ve doğal olarak çelik yapılar olmak üzere her türlü yapı türünde
kullanılır.
Çelik yapılar kullanıcının değiĢen ihtiyaçlarına kolay uyum gösterirken yapıya uzun bir
kullanım ömrü sağlar. Çelik yapılarda yenilemeye, değiĢime ve eski binaların yeni
kullanımlara uyumuna olanak sağlar
Çelik %100 geri dönüĢtürülebildiği gibi diğer malzemelerden farklı olarak kalite yükseltimi
(up-cycle) de yapılabilir. Çelik geleceğin sürdürebilir yapı malzemesidir. Avrupa’da çelik
yapılar %96 oranında geri dönüĢtürülmüĢ olan yapısal çeliklerle inĢa edilmektedir. Çelik diğer
inĢaat malzemelerinin kullanılamayacağı oranda yeniden kullanılabilir.
Üretilen her bir ton çelik için enerji, hammadde ve CO2 salımını azaltma sonuçları
sürdürebilirlik için Avrupa Komisyonunun koyduğu hedeflerle tam uyum halindedir.
Çelik güvenli bir çalıĢma ortamı sağlarken çalıĢan eğitiminin kalitesini de arttırır. Çelik
düĢük teknoloji becerileriyle yüksek teknoloji olanaklarını birleĢtirir. Çelik sade, güçlü ve
hızlı bir inĢaat için en uygun malzemedir.
Çelik sürdürebilir inĢaat çözümleri sunar. Bu sebeple çelik yapıları bilen vasıflı
profesyonellerin eğitimi, sürdürebilir geliĢim için son derece önemlidir.
Çelik uluslararası önem taĢıyan küresel bir inĢaat malzemesidir. Çeliğin inĢaattaki
olanaklarını optimize eden bilgilerin araĢtırılması ve yayılması çelik tedarik zincirindeki
baĢarının ana unsurudur. Avrupa bu konudaki bilgisini ve yeteneğini dünya ile paylaĢmak
konusunda benzersiz bir sorumluluğa sahiptir.
Ġnsan geliĢimi, eğitim, kültür paylaĢımı, araĢtırma ve bilginin yayılması çeliğin uygun
kullanımının önemli bir rol oynayabileceği alanlardan bazılarıdır.
Kültür ve sürdürülebilirlik çevrenin yararına birlikte çalıĢırlar; yapıda çelik kullanımı
geleceğe giden en sürdürülebilir yollardan biridir.
ECCS, inĢaat sektörüne yapısal çelik sağlayan endüstrinin Avrupa temsilcisi olarak
etkinliklerini dört ana alanda toplamaktadır:
Avrupa topluluğu politikalarında sürdürülebilir çözümlerin zorunlu tutulması kaynakların iyi
kullanımı ve yönetimi için en güvenli yöntemdir.
Çeliğin yapı malzemesi olarak kullanılması, enerjinin ve kaynakların korunumu,
malzemelerin akıllı kullanımı, sosyal gereksinimlere uyum gibi toplumsal hedeflerin ve
sürdürülebilir büyümenin gerçekleĢtirilmesinde önemli bir rol oynar.
Gençlerin eğitilerek geleceği inĢa ederken çeliği yapısal bir malzeme olarak kullanabilme
yetenek ve deneyiminin kazandırılmasını sağlamak Avrupa Birliği hedefleri arasında önemli
bir yer tutar.
Avrupa’nın beceri ve bilgi birikiminin paylaĢılması gelecekte refahı elde etmemizi sağlayacak
bir yoldur. KarmaĢık iĢleri baĢarma bilgimizi dünyayla paylaĢmak bizi daha iyi bir geleceğe
götürecektir.
Bu deklarasyonla Avrupa ülkelerinin yapısal çelik endüstrisini temsil eden ECCS
sürdürülebilir yapısal çelik tedarik zincirinin bir araya getirilmesi amacını ve sorumluluğunu
güçlü bir dille bildirmektedir.
ECCS’in hedefi gezegenimizin sürdürülebilirliği için tek bir ses olarak kaygılarımızı dile
getirmektir.
Ġstanbul, 24 Eylül 2010
ECCS Genel Kurulu tarafından onaylanarak, ECCS BaĢkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
tarafından imzalanmıĢtır.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: yeni
Stats:
views:28
posted:3/26/2011
language:Turkish
pages:28