MDS-7-Rozhranni

Document Sample
MDS-7-Rozhranni Powered By Docstoc
					Sběrnice v měřicích
  systémech
  Multifunkční karty
       Komunikační rozhraní
  Dělení
    Funkce
       Kancelářské
       Laboratorní
       Průmyslové
    Struktura přenosu
       Sériové
       Paralelní
    Rozloha
       Mezikomponentní sběrnice
       Lokální
       Rozsáhlé

                    2
       Komunikační rozhraní
  Hodnocení kvality
    Propustnost
       Baud/s – znaků za vteřinu
       b/s – bitů za vteřinu
       Špičková – Průměrná – Minimální
       Zaručená – Nezaručená
       Dobrý odkaz
       http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_device_bandwidths
    Doba přístupu k médiu
       Deterministické/Nedeterministické řízení
       Minimální – Průměrná – Maximální
       Zaručená – Nezaručená

                                   3
      Komunikační rozhraní
  Hodnocení kvality
    Rychlost odezvy
     Nejkratší doba cyklu výzva-odpověď
     Doba přístupu k médiu
     Propustnost – nejmenší velikost přenášené
     jednotky (paketu)
     Reţie vyšších síťových vrstev a hostitelského
     systému
     Minimální – Průměrná – Maximální
     Zaručená – Nezaručená

                             4
     Komunikační rozhraní
  Typické sběrnice: Propustnost vs. Dopravní zpoţdění
                                     5

                   http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3509
RS-232
 Komunikační rozhraní: RS-232
 Kancelářské (ale hojně vyuţíváno kde se
 dá – laboratoř, průmysl)
 Lokální
    Specifikovaný dosah aţ 15 m – záleţí na
    rychlosti
 Point-To-Point
 Sériové, asynchronní
 1969 – EIA RS232-C
 1986 – EIA RS232-D
                         7
  Komunikační rozhraní: RS-232
  Signalizace napěťovou úrovní
    „Space“ = log.0 = +3…+25V
    „Mark“ = log.1 = -3…-25V
    +3V…-3V – nedefinováno, zakázáno
    Zkratový proud max. 500mA
  Tak praví EIA RS232-C
    Dále definuje kapacitu kabeláţe, max. přenosovou
    rychlost (20000 Baud/s ) a jiné parametry
  Dnes
    Definováno převáţně torzem zvaným COM port PC
    Specifikuje rozloţení signálů na konektorech
    Konektor Cannon DB9, DB25
                                     8

                http://yost.com/computers/RJ45-serial/index.html
Komunikační rozhraní: RS-232
                        Baud   Maximum cable
  Přenosové médium              rate
                        19200
                              length [m]
                                 15
                        9600      150

    Libovolný metalický kabel   4800           300
                   2400           920
    Maximální kapacita 2500pF
    Délka je omezena rušením a kapacitou
  Formát
    Asychronní, bytově synchronizovaný
    Symbolová rychlost 50, 100, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
    19200, 38400, 57600, 115200
    Synchronizace START bitem, 5-8 datových bitů, parita (sudá,
    lichá, MARK, SPACE, není), 1..2 STOP bity

                                       9

               http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_specs.html
Komunikační rozhraní: RS-232
  Signalizace

  +10V
                              PARITA
      START
                                   STOP
             D1
          D0               D2

                  D3

                    D4

                       D5

                         D6

                            D7
  -10V
        Sychronizační hrana
  klid

  LOG   0    X  X  X  X  X  X  X  X  X    1


                                      10
Komunikační rozhraní: RS-232

                  RJ45 – nestandardní, doporučené
                  zapojení zmíněno v EIA RS-232D

 DCON 25  DCON 9  Zkratka  Směr        Název
   2    3    TxD           Transmit Data
   3    2    RxD           Receive Data
   4    7    RTS          Request To Send
   5    8    CTS           Clear To Send
   6    6    DSR           Data Set Ready
   7    5    SG           Signal Ground
   8    1    CD           Carrier Detect
  20    4    DTR         Data Terminal Ready
  22    9    RI           Ring Indicator

                                   11
  Komunikační rozhraní: RS-232
  Doba odezvy
     19200 baud/s – minimálně 1,2 ms
     Typicky (reţie systému a aplikace) – 6..10 ms

  Shrnutí
     Jednoduché, dostupné
     Široká podpora ze strany operačních i měřících systémů
     Pouze PTP spojení, malá odolnost proti rušení
     Levná kabeláţ, nízké pořizovací náklady

  http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
  http://www.vahal.cz/sysman.htm
  http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
  http://www.bb-europe.com/tech_articles/faq_rs232_connections_work.asp
  http://rs232.hw.cz
                                      12
RS-422/485
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Průmyslové
  Rozsáhlé
    Specifikovaný rozsah 1200 m
    V závislosti na rychlosti a přenosovém médiu i 10 km
  Sběrnice, organizace master-slave
  Reţim přenosu jako RS-232 – sériový, asynchronní,
  bytově synchronizovaný
  Definuje FYZICKOU vrstvu OSI modelu
    Formát přenosu je na výrobci
    Specifikací vyšších vrstev nad fyzickou vrstvou RS485 jsou
    budovány další sběrnice
       ProfiBus – konektory, vodiče, protokoly, aţ po aplikační vrstvu

                                        14
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Signalizace
    Napěťová, diferenciální
    Diference mezi vodiči A, B
       A → „-“ → invertující, při „Mark“ negativní vůči B
       B → „+“ → neinvertující, při „Mark“ pozitivní vůči A
    „Space“ = log.0 → (A-B) = +0,2..+6V
    „Mark“ = log.1 → (A-B) = -0,2..-6V
    A, B – plovoucí vůči nulovému potenciálu
                                          15

                            http://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Signalizace – toleranční úrovně
                                   16
          http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Signalizace
    Plovoucí A,B – problém – izolovaný Driver/Receiver
    RS-485 – jeden vysílací/přijímací pár – přepínání směru
       Half-duplex
    RS-422 – vysílací + přijímací páry – bez přepínání
       Full-duplex, obvykle však Half-duplex
  Počet stanic na sběrnici
    Definován z maximálního elektrického zatíţení linky
    RS-422
       vysílač můţe napájet 10 standardních přijímačů, 4 kΩ zátěţ
       1 MASTER
    RS-485
       vysílač můţe napájet 32 standardních přijímačů, 12 kΩ zátěţ
       Definovány stanice s ¼ a 1/8 odběrem → aţ 256 stanic
       32 MASTERů
                                        17
                http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Zapojení RS-422 (MASTER pár)
    Jeden MASTER (TX)
                  18
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Zapojení RS-485 (společný pár)
    Aţ 32 MASTERů
                   19
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Kabeláţ
    EIA RS-422/485 nedefinuje
       obvykle se uvaţuje STP pár s kapacitou 16 pF/ft
  Dosah
    10(100?) kb/s → 1200 m
    Pravidlo (délka  rychlost) < 108
    Kapacita pouţitého kabelu
    ProfiBus specifikuje i aktivní repeater → několik km
    Převodníky na optiku → desítky km

                                20
  Komunikační rozhraní: RS-485
  Doba odezvy (čistě na fyzické vrstvě)
    19200 baud/s – minimálně 1,2 ms
    Typicky (reţie systému a aplikace) – 6..10 ms
    Sběrnice s definovanou vyšší vrstvou – 100 ms
    Shodné s RS232

  Shrnutí
    Sloţitější, standardizované interface obvody
    Silná podpora ze strany výrobců průmyslových přístrojů a
    výrobců elektronických součástek
    Sběrnicové řešení MASTER/SLAVE, velká odolnost proti rušení
    Nespecifikovaná kabeláţ
    Standardizována pouze fyzická vrstva → nekompatibilita mezi
    výrobci

                                 21
IEEE-488
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  GPIB (General Purpose Interface Bus), HPIB (Hewlett-
  Packard Interface Bus)
  Laboratorní rozhraní pro automatizované měření
  Lokální
    Maximálně 20m
    Existují bus-extendery → lze i o trošku dále
  Sběrnice
    Maximálně 31 zařízení (limitováno fyzickými moţnostmi
    adresace)
  IEEE dokumenty týkající se GP-IB
    IEEE-488.1: Standard Digital Interface for Programmable
    Instrumentation
    IEEE-488.2: Standard Codes, Formats, Protocols, and Common
    Commands for Use With IEEE-488.1
    Press release on IEEE 488.1-2003, which allows for higher
    speeds                          23
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  Konec 60. let 20. století – Hewlett-Packard pro řízení
  multimetrů a analyzátorů
  1975 – převzato IEEE a standardizováno jako IEEE-
  488.1(-1975)
    Definuje pouze fyzickou vrstvu
  1987 – IEEE-488.2 – definuje obecné příkazy, formát
  komunikace a protokol, aplikačně závislé příkazy, datové
  struktury atd.
    Definuje ovšem pouze formát příkazů
    Začátek 90. let – pokus o standardizaci – SCPI
    Příliš pozdě – SCPI nebyl všeobecně přijat
  2003 – IEEE-488.1-2003 – převzat HS-488 od firmy
  National Instruments
    High Speed – dovoluje přenosovou rychlost aţ 8MB/s
                               24
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  Na dobu vzniku dobře navrţené paralelní rozhraní
    8 datových vodičů – DIO1-DIO8
    3 handshake vodiče
       NRFD, DAV, NDAC – metoda patentovaná HP, 250$ za pouziti
    5 řídicích vodičů
       ATN, EOI, IFC, REN, SRQ
    8 zemních a stínicích vodičů
  Asynchronní, 8-bitové, paralelní rozhraní s hardwarovým
  řízením toku
  Negativní TTL signalizace
    Log. 0 = 2..5V
    Log. 1 = 0..0,8V
    Většina signálů aktivní v 0V (log. 1) pro moţnost snadné
    realizace technologického OR – SRQ, NRFD, DAV, NDAC

                                    25
Komunikační rozhraní: IEEE-488
bus line  description

DIO1–8   Data input/output bits. These 8 lines are used to read and write the 8 bits of a data or command byte
      that is being sent over the bus.

NRFD    Not ready for data. NRFD is a handshaking line asserted by listeners to indicate they are not ready to
      receive a new data byte.

 DAV    Data valid. This is a handshaking line, used to signal that the value being sent with DIO1-DIO8 is
      valid. During transfers the DIO1-DIO8 lines are set, then the DAV line is asserted after a delay called
      the 'T1 delay'. The T1 delay lets the data lines settle to stable values before they are read.

NDAC    Not data accepted. NDAC is a handshaking line asserted by listeners to indicate they have not yet
      read the byte contained on the DIO lines.

 ATN    Attention. ATN is asserted to indicate that the DIO lines contain a command byte (as opposed to a
      data byte). Also, it is asserted with EOI when conducting parallel polls.

 EOI    End-or-identify. This line is asserted with the last byte of data during a write, to indicate the end of the
      message. It can also be asserted along with the ATN line to conduct a parallel poll.

 IFC    Interface clear. The system controller can assert this line (it should be asserted for at least 100
      microseconds) to reset the bus and make itself controller-in-charge.

 REN    Remote enable. Asserted by the system controller, it enables devices to enter remote mode. When
      REN is asserted, a device will enter remote mode when it is addressed by the controller. When REN is
      false, all devices will immediately return to local mode.

 SRQ    Service request. Devices on the bus can assert this line to request service from the controller-in-
      charge. The controller can then poll the devices until it finds the device requesting service, and
      perform whatever action is necessary.                                   26
     Komunikační rozhraní: IEEE-488
     Řízení toku - handshaking
DIO1-8    Data byte         Data byte


 DAV     valid
              DIO1-8
                valid
             not valid
                           Data byte         Data byte

NRFD        not ready
                 DAV         valid    not valid   valid
      All            All
      ready           ready


 NDAC not accepted        not accepted

             All      All
           accepted NRFD accepted        not ready
                           All            All
                          ready           ready


                 NDAC not accepted            not accepted

                                 All            All
                                                  27
                                accepted         accepted
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  Standardizovaná kabeláţ
    24-vodičový kabel
       Speciální, vyţaduje 6 kroucených párů ([NRFD-GND], [DAV-GND],
       [NDAC-GND], [IFC-GND], [SRQ-GND], [ATN-GND]) + stínění
    Zajišťuje spolehlivost přenosu! (není kontrola)
    24-pinový nepřímý konektor Amphenol (zásuvka)
       Velmi odolná a tuhá konstrukce
       Stohovatelný (max. 4)
    Velmi drahá! ~1000 Kč
                                        28

                         http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_488
Komunikační rozhraní: IEEE-488
                                29

      http://tempest.das.ucdavis.edu/mmwave/multiplier/GPIB.html
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  Zařízením jsou přiřazeny role
    Controller – řídí komunikaci na sběrnici, více – předávání řízení
    Talker – vysílá data
    Listener – naslouchá datům
    Obvykle zařízení plní více funkcí


  Specifické funkce
    Serial Request – zpracování asynchronních událostí (SRQ)
    Parallel Pool – zpracování asynchronních událostí (ATN, EOI) –
    rychlejší, pouze 8 zařízení (DIO1-8)
    Adresace – datové vodiče
    Řídicí příkazy sběrnice (ATN)

                                       30

                 http://www.fysik.uu.se/kurser/fy660/compendium/GPIB/
  Komunikační rozhraní: IEEE-488
  Doba odezvy
    Minimálně 2 μs
    Typicky (reţie systému a aplikace) – 1 ms
    Speciální aplikace – 10-100 μs


  Shrnutí
    Plně definovaný standard
    Zaručovaná kompatibilita
    Podpora ze strany měřících systémů
    Výhradně laboratoře, ale mnoho typů periferií
    Cenově nákladné
    Jednotná kabeláţ

                            31
IEEE-1284
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Kancelářské
  Napěťový přenos, úrovně TTL
  Asynchronní, paralelní, 8 bitů
  Podle typu 2 - 254 zařízení
  Rychlost dle typu 50kB/s - 4MB/s
  Krátká doba odezvy  1s
  Lokální
     Specifikovaná elektrická délka max. 15m
  Definována pouze fyzická vrstva + rozšíření
  hardwarového řízení v řadiči sběrnice
  Jinak také „paralelní port PC“

                          33
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Dokumenty specifikující IEEE-1284
     IEEE 1284-1994: Standard Signaling Method for a Bi-directional Parallel
     Peripheral Interface for Personal Computers
     IEEE 1284.1-1997: Transport Independent Printer/System Interface- a protocol
     for returning printer configuration and status
     IEEE 1284.2: Standard for Test, Measurement and Conformance to IEEE 1284
     (not approved)
     IEEE 1284.3-2000: Interface and Protocol Extensions to IEEE 1284-Compliant
     Peripherals and Host Adapters- a protocol to allow sharing of the parallel port by
     multiple peripherals (daisy chaining)
     IEEE 1284.4-2000: Data Delivery and Logical Channels for IEEE 1284
     Interfaces- allows a device to carry on multiple, concurrent exchanges of data

  Různé reţimy přenosu a modifikace hardwaru řadiče, resp. interfacových
  obvodů
     SPP Compatibility – standardní hardware
     Nibble mode – standardní hardware
     Byte mode – bidirectional port
     EPP mode – Enhanced Parallel Port
     ECP mode – Extended Capabilities Port
  SPP/EPP/ECP pouţívá různé typy kabelů                         34
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Teoretické maximální rychlosti přenosu
  Závislé na hardwaru a rychlosti hostitelského počítače
  Vypočteny z údajů o minimálních dobách pulsu (500ns) a strmosti
  hran (50ns) (ideální případ, kabel 16pF/ft, 10m→526pF→>50mA)
  Obvykle aţ 10x niţší (vyjma EPP, ECP)

     Transfer mode    Distance [m]     Speed [B/s]
                        [1]
             (AB cable)/(CC-cable)
     Compatibility      2/10       360360(283687)

     Nibble          2/10       3174603(166667)

     Byte           2/10       1369863(331125)

     EPP           2/10        3333333(,)3

     ECP           2/10         2500000

                                       35

                       http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-1284
Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  EPP, ECP reţim
   Přidává hardwarový handshaking
   Adresovací moţnosti
   Zvýšení rychlosti přenosu na >1MB/s
   Více periferií
   Sloţitější logika periferie – vyţaduje EPP/ECP
   interface chip


                          36
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Standardní handshake
                          37

              http://www.fapo.com/1284int.htm
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Nibble handshake
                         38

             http://www.fapo.com/1284int.htm
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Byte-mode handshake
                          39

             http://www.fapo.com/1284int.htm
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  EPP-mode handshake
                         40

             http://www.fapo.com/1284int.htm
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  ECP-mode handshake
                   41
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  EPP signály
                      IN/OU
    Pin  SPP Signal   EPP Signal                     Function
                       T
    1   Strobe      Write    Out   A low on this line indicates a Write, High indicates a Read
    2-9  Data 0-7    Data 0-7   In-Out  Data Bus. Bi-directional
    10    Ack     Interrupt   In   Interrupt Line. Interrupt occurs on Positive (Rising) Edge.
                          Used for handshaking. A EPP cycle can be started when low,
    11    Busy      Wait     In
                          and finished when high.
       Paper Out /
    12           Spare     In   Spare - Not Used in EPP Handshake
         End
    13   Select     Spare     In   Spare - Not Used in EPP Handshake
         Auto
    14          Data Strobe  Out   When Low, indicates Data transfer
       Linefeed
    15  Error / Fault   Spare     In   Spare - Note used in EPP Handshake
    16   Initialize   Reset    Out   Reset - Active Low
        Select    Address
    17                 Out   When low, indicates Address transfer
        Printer    Strobe
    18-
        Ground     Ground   GND   Ground
    25
                                                         42
  Komunikační rozhraní: IEEE-1284
  Doba odezvy
     Minimálně 1 μs
     Typicky (reţie systému a aplikace) – 100 μs
     Speciální aplikace – 1-100 μs


  Shrnutí
     Nedefinuje protokoly, pouze hardware
     Zaručovaná kompatibilita
     Podpora ze strany operačních systémů
     Prakticky nasazeno pouze v kancelářských oblastech, mnoho
     typů periferií
     Levné
     Vytlačeno USB
                                   43
IEEE-1394
  Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  Vytvořeno jako kancelářské, průnik do laboratoří
  Lokální
     1394(a) – max. 72 m (16x4,5m)
     Další varianty aţ 100m přes UTP CAT. 5
  Napěťový diferenciální přenos
  Aţ 63 zařízení, peer-to-peer
     Spojení PTP
     Kaţdé zařízení má nejméně dva porty
     Stromově řetězcová struktura
     IEEE-1394.1 – bridge – celkem aţ 63426 zařízení 
  1995 Apple – „FireWire“
     Standardizováno: IEEE 1394-1995
     Doplněno IEEE 1394a-2000
     Rozšíření IEEE 1394b-2002
  Licencováno korporaci Apple, Sony a spol. 0,25$ za zařízení
  Sony „i.Link“ – vlastní varianta konektorů
     Pouze 4 vodiče (bez napájení)

                                 45
  Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  IEEE-1394-1995 zastaralé
     Rychlosti S100 (98,304Mb/s), S200 (196,608Mb/s) a S400 (393,216 Mb/s)
  IEEE-1394a-2000
     Zlepšení efektvity
     Další příkazy k řízení sběrnice
  IEEE-1394b-2002
     Aţ 100m spoj přes UTP kabel při S100
     8B10B signalizace
     S800 aţ S3200 (2516,58 Mb/s = 314MB/s)
  IEEE-p1394c
     Gigabit Ethernet + FW S800 na jednom STP kabelu
  Další specifikace
     DV – Digital Video (MPEG2, RAW), komerční zaměření
     IIDC – Uncompressed camera for machine vision
     IICP – IEEE-488 over 1394 for instrumentation
     IEEE1394AP – For industrial real-time controll
     IDB-1394, AMI-C – automobilové specifikace
  Specifikace, standardizaci a licencování zajišťuje „1394a Trade Association“
     http://www.1394ta.org/index.shtml


                                          46
Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  Kabeláţ

    6 vodičů
    2 kroucené páry + 2 silové
    Silové vodiče – 40V & 1,5A
       Max. 51W, typ. lze max. 7-8W
    Délka kabelu 1394(a) – max. 4,5m                 47

                      http://www.skipstone.com/compcon.html
Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  Signalizace
    1394(a) – Data/Strobe
    1394b – 8b/10b kódování
     5 spodních bitů na 6 bitů
      3 horní na 4 bity
      Spojení 8 bitů → 10 bit symbol
      Bez ss. sloţky (DC balanced, DC-free)
                                   48

                      http://en.wikipedia.org/wiki/8B10B
  Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  Formát přenosu
     Synchronní aplikace
       Stálý tok dat
       Video, audio, záznamové systémy (monitoring procesů)
       Real-time aplikace
     Asynchronní aplikace
       Blokové datové přenosy, kontrolní zprávy
     Peer-to-peer periferie
       Přenos bez interakce hostitelského PC (multi-host)
       Kamera-disk
       Protokol vybere nejlepšího kandidáta na řízení přenosu
                                    49
  Komunikační rozhraní: IEEE-1394
  Doba odezvy
     Minimálně 250 μs
     Typicky (reţie systému a aplikace)
     – 100 ms
     Velká reţie operačního systému

  Shrnutí
     Definuje protokoly, hardware
     Pouze spodní 3 vrstvy ISO
     modelu
     Zaručovaná kompatibilita
     Velká propustnost, podpora
     izosynhronních přenosů
     Podpora ze strany operačních
     systémů
     Rozšiřuje se z A/V aplikaci do
     průmyslu, letectví, military aplikaci
     Konkurent&doplněk USB
     Inteligentní periferie

                                        50

                         http://www.skipstone.com/compcon.html
USB
     Komunikační rozhraní: USB
  Vytvořeno jako kancelářské, průnik do laboratoří a průmyslu
  Více verzí (modernizace, zrychlování, lepší protokoly, vyšší dosah)
     USB 0.9, 1.0, 1.1 – Low&Full speed, max. 1,5 (resp. 12) Mb/s
     USB 2.0 – Hi-speed, max. 480 Mb/s
  Lokální
     Full&Hi-speed max. 5m kabel, Low-speed 3m
     Max. 30m (dovolen 5x USB HUB), Low-speed max. 27m
  Napěťový diferenciální přenos
  Aţ 127 zařízení (7 bit. adresa), Master-slave
     Spojení PTP
     Stromová struktura, HUBy
  1994 USB 0.7
  1996 USB 1.0
  1998 USB 1.1 – oprava chyb v USB 1.0, nejvíc rozšířené
  2000 Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC, Philips
     Reakce na původní licenční politiku Apple (vývojář IEEE-1394, musel platit poplatky)
     Snaha konkurovat IEEE-1394a, povedlo
  2001 USB OTG
     USB On-The-Go – chování zařízení jako host i periferie (PDA s USB Masstorage, PDA s
     PC)
  Levné, Hot-Swap                                       52
   Komunikační rozhraní: USB
  Kabeláţ
    Jeden kroucený pár D+, D-
       Max. kapacita 1070pF
    Silové vodiče VCC, GND
       VCC v rozmezí 4,65V – 5,25V @ 500mA
       Z jednoho portu lze odebírat nejvýše 2,5W
    Low-speed
       „Nekvalitní“ kabeláţ, max. 3m     Pin Num.  Cable Colour    Function
    Full&Hi-speed                  1      Red      VBUS (5
       Stejná specifikace, max. 5m                       volts)
                             2     White       D-

  USB 2.0                       3     Green       D+
    Definice konektorů Mini-A, Mini-B        4     Black     Ground
    2007 – Micro-USB konektor (včetně okolí
    cca. 6x2mm)


                                              53

                         http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.htm
   Komunikační rozhraní: USB
  Signalizace
    Half-duplex, NRZI, bit-stuffing
       Podobné RS-485 (NRZ)
       Low&Full-Speed (inverze)
          Napěťová, diferenciální (D+-D-)
          Log. J. = 2,8-3,6 V
          Log. K. = 0-0,3 V
       Hi-Speed
          Proudová (D+,D-), 17,78mA
          Term. 45Ω→Log. 1. → D+ ≈ 400 mV
          Log. 0. → D- ≈ 400 mV
    Přijímač vţdy vyhodnocuje stavy
       (D+-D-) > 200 mV → Log. J.
       (D+-D-) > 200 mV → Log. K.


                                              54

                http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10035_1.pdf
   Komunikační rozhraní: USB
  4 typy přenosů
    Control Transfers
       Řídicí a stavové informace
       Konstantní délky datových paketů (8,16,32,64B)
    Interrupt Transfers
       „Asynchronní“ události
       Zaručená latence (doba doručení)
       Sběrnice MASTER-SLAVE→PC se periodicky dotazuje…
       Omezená max. velikost přenášených dat (LS:8B, HS:1024)
    Isochronous Transfers
       Ustálené periodické přenosy, „trvalý“ tok dat
       Např. audio/video - MPEG1 150kB/s
       Neopakuje přenos paketu po chybě → „netrhá se video“
    Bulk Transfers
       Klasické asynchronní objemové přenosy
       Vyuţívá volnou kapacitu po předchozích typech přenosů
  Interrupt+Isochronous max. 90% kapacity kanálu
                                   55
   Komunikační rozhraní: USB
                     Sync  PID  ADDR   ENDP  CRC5  EOP
                     8(32)  4   7     4    5   3

  Doba odezvy              Sync  PID    Data     CRC16  EOP
    Master-slave komunikace      8(32)  4   8-64(8192)    16   4


       Výzva na akci, výzva na   Sync  PID  EOP

       odpověď, výzva na konec   8(32)  4   4


       přenosu           Sync  PID  ADDR   ENDP  CRC5  EOP
       Teoreticky 9 USB framů    8(32)  4   7     4    5   3


    Low&Full 253 bitů         Sync  PID    Data     CRC16  EOP
                     8(32)  4   8-64(8192)    16   4
       Teoreticky 2,1 μs + 9x70ns
                     Sync  PID  EOP
       Prakticky jednotky ms    8(32)  4   4

    Hi-speed – 397 bitů        Sync  PID  ADDR   ENDP  CRC5  EOP
                     8(32)  4   7     4    5   3
       Teoreticky 82 ns + 9x70ns
       Prakticky cca. 200 μs    Sync  PID   Data     CRC16  EOP
                     8(32)  4    0       16   4


                     Sync  PID  EOP
                     8(32)  4   4
                                            56
     Komunikační rozhraní: USB
  Shrnutí
     Levné, dnes snadná implementace
       μproc., převodníky rozhraní – FTDI2xx, CZ210x apod., volné IP-cores pro FPGA,
       specializované endpointy
     Původně konkurence pro IEEE-1394a
       USB 2.0 srovnatelný výkon (USB asi o 20-30% niţší)
       Podstatně levnější, bez licenčních poplatků
       IEEE-1394b(c) – rychlejší, větší dosah
       Dnes doplňkem
     Specifikuje HW i příslušné protokoly
     Silná podpora ze strany OS
       Programování bez podpory OS velmi zdlouhavé
     Moderní trendy
       Hi-speed USB OTG
       Wireless USB (WUSB) – bezdrátové spojení periferií, aţ 480Mb/s!
  Zajímavé odkazy
     http://www.usb.org/home
     http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/


                                               57
     Komunikační rozhraní: PCI
  'Peripheral Component Interface'
  Mezikomponentní sběrnice, později rozšiřující pro zásuvné desky
  Synchronní paralelní přenos
     32/64 bitů, 33/66 MHz
     Adresa/Data časově multiplexovány na 32(64) vodičích
  PCI 1.0 – Intel, 1990
  PCI 2.0 – 1993 „první uţitečná“
     Specifikovala konektory na základní desce
  Poslední standard PCI 3.0
     Zejména zákaz 5V karet
  Velké mnoţství variant
  Standardizace skupinou PCI-SIG
     http://www.pcisig.com/home
     licencováno


                                   58
    Komunikační rozhraní: PCI
  Dosah
    Cca. 90cm
    Moţno prodlouţit PCI-PCI můstky na cca. 5m
  Kabeláţ
    Plošný spoj
    Konektory specifikované dle varianty
  Doba odezvy
    Řádově 1 μs
    Zpoţdění aplikace (driveru – přepnutí kontextů apod.)

                              59
     Komunikační rozhraní: PCI
  Aktuální varianty
  PCI 3.0
     Zcela zakázané pouţití 5V periferií
     Typicky 32b/33MHz → 132 MB/s
  PCI-X 1.0
     Výkonná verze PCI, IBM, HP, Compaq
     64b/133MHz → 1,06 GB/s
     Zpětná kompatibilita karet s PCI (PCI-X lze bodnout do slotu PCI)
  PCI-X 2.0
     Zrychlení na 266/533MHz → 2,1/4,3 GB/s
     Podpora PtP komunikace mezi kartami
     Zpětná kompatibilita karet s PCI a PCI-X 1.0
     Neujalo se 
  Mini PCI
     Pro notebooky a embeded zaříení (routery, access-pointy)
     Opět různé varianty IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB (rozměry karet)
                                             60

                      http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCI.html
    Komunikační rozhraní: PCI
  Compact PCI
    PCI ve formě eurokaret pro VME systémy velikosti 3U/6U
    2mm konektory
  CardBus
    PCI ve formátu PCMCIA – zpětně nekompatibilní!
  PC104-Plus
    Doplnění PCI signálů na desky PC104. Souţití PCI a ISA sběrnice
  PCI104
    Čistě PCI varianta systému rozměru PC104
  PXI
    Compact PCI pro automatizaci a měření
    Táhnuté především fy National Instruments
    Dobrá kompatibilita s OS (stejný hardware jako notebooky)
    V poslední době rozšířeno o linky PCI-Express (aţ 3,2GB/s)
  IPCI
    Industrial PCI - konkurent PXI
                                     61
    Komunikační rozhraní: PCI
  Shrnutí
    Mezikomponentní a rozšiřující sběrnice
    V minulých 12 letech prakticky průmyslový standard
    Díky nástupu PCI-Express začíná mizet (sloţitější
    PCB, pomalé)
    V průmyslu a měřicí technice se uchycuje, moţná
    vydrţí ještě několik let (PXI systémy)
    Rychlé rozhranní, dobře zvládnuté a dokumentované
    K dispozici PCI-Local Bus můstky, snadný vývoj
    Zdarma IP cores pro FPGA

                               62
PCI-Express
      Komunikační rozhraní: PCIe

  ‘PCI-Express’
  Softwarově kompatibilní s PCI
  Mezikomponentní sběrnice, rozšiřující pro
  zásuvné desky
  Sériový, synchronní přenos
  2004 standardizován PCIe 1.0
    „Aktuální“ verze PCIe 1.1
  2007 PCIe 2.0
    Vyšší rychlosti
                        64
     Komunikační rozhraní: PCIe
  Kabeláţ
    Plošný spoj
    Optimalizováno pro 4-vrstvý FR4
       Výrobci základních desek
       Maximálně 51cm, záleţí na počtu
       prokovů
    Dva diferenciální páry
       Jmenovitá impedance 100Ω±15%
       Délka vodičů v páru musí souhlasit
       na 0,13mm
       Délka párů nemusí být shodná
  Konektory
    Podle počtu sdruţených kanálů
    36 – 164 pin, 1mm rozteč                                             65

                  http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCI_Express.html
    Komunikační rozhraní: PCIe
  Signalizace
    Dva LVDS páry
       ±125mV rozhodovací úrovně
    = jeden kanál s 2,5Gbit/s signalizací
       8B/10B kódování → 250MB/s (resp. 238MiB/s)
    Sdruţování kanálů
       Protokol dovoluje aţ 32x – není konektor (dva x16 konektory)
       Obvykle max. 16x – 40 Gbit/s → 4GB/s
    Full-duplex
       Sdruţená rychlost (oba směry) 80Gbit/s
    PCIe 2.0
       5 Gbit/s na kanál
       Pokrok v polovodičové technice - dovoluje ve spec. případech 10m
       link při 2,5Gbit/s!
  Xilinx demonstruje spolehlivý spoj 15m!
                                        66
Napěťové úrovně sběrnic
             67
    Komunikační rozhraní: PCIe
  Shrnutí
    Mezikomponentní a rozšiřující sběrnice
    Poměrně mladá (2004), velký záběr
    Jednodušší a levnější plošný spoj neţ PCI (36pin!)
    Prorůstá do průmyslu – integrace do PXI backplane
    PtP přenosy, není přímo dedikovaný master – výhodné pro
    inteligentní systémy (např. frame graber-videokarta)
    Objevují se volné IP cores pro FPGA + přímá integrace hardcore
    v FPGA – snadná stavba perifere
    PCIe 2.0 – kabelový link aţ 10m → v lokálních aplikacích
    konkurence pro specializované sítě (Infiniband, Mirinet, 10G
    Ethernet…)
  Díky snadné HW implementaci velmi kladně přijata

                                   68
Multifunkční karty
         Multifunkční karty
  Sada periferií připojená k lokální sběrnici systému (ISA,
  PCI, PCIe, PXI, VME/VXI, PC104, PCI104, CardBus)
  Formát zásuvné karty
  Alternativa k samostatným měřícím přístrojům
  Hlavním úkolem je převést analogový signál na číslicový
  a předat jej procesoru počítače
  Můţe plnit mnoho dalších funkcí
    Analogový výstup
    Číslicové vstupy/výstupy
    Čítače, časovače, obvody spouštění měření
    Řízení motorů, PWM generátory apod.
    FIFO, buffery

                              70
      Multifunkční karty
  Reprezentuje celý měřící řetězec
                    71
          Multifunkční karty
  Mnoha-kanálové
    S.E. Single Ended
       Všechny signály jsou vztaţeny k společnému referenčnímu potenciálu
       spojeného s nulovým potenciálem zařízení
    Pseudo-diferenciální
       Jako S.E., ale spol. referenční potenciál není spojen s nulovým
       Případně čistě S.E., ale s moţností provedení číslicového rozdílu dvou
       sousedních kanálů
    Diferenciální
       Kaţdý kanál má dva, od ostatních nezávislé, vstupy, vstupní hodnotou je
       napěťová diference mezi vstupy
       Lepší karty mají např. 16 S.E. vstupů zapojitelných jako 8 diferenciálních
  Speciální struktura ADC obvodů
    Typicky MUX+S/H+ADC – prosté přepínání vstupů
    Lepší karty: násobný S/H (simultaneous sampling)+MUX+ADC
    Zajištění naprosté (dlouhodobé) shodnosti všech vstupních kanálů
    Cena

                                             72
Multifunkční karty

     Sample
 MUX        ADC
      /Hold
 Sample      ADC
      MUX
 /Hold
             73
           Multifunkční karty
  Portfolio nabízených karet
    6-10 bitů
       Digitizéry, video aplikace, spec. aplikace
       100MS/s – 1GS/s
    12-16 bitů
       Běţné multifunkční karty
          8-32 multiplexovaných kanálů
          50kS/s-1MS/s
       Digitizéry
          2 nemultiplexované kanály @ 10-100MS/s
    18-24 bitů
       Karty pro sledování technologických procesů (termočlánky,
       tenzometry, vodivost roztoků, PH apod.)
          8-32 multiplexovaných kanálů
          1S/s-10kS/s
       Digitizéry – precizní měření
          1-4 nemultiplexované kanály aţ 10MS/s
                                     74
       Multifunkční karty
  Levné měřící karty
                  75
          Multifunkční karty
  Levné měřící karty
    Nejlevnější pouze ADC+DIO
    V některých případech i DAC
    Bez vyrovnávacích pamětí a řadiče
       Kartu řídí procesor hostitelského PC
    Ţádný nebo jednoduchý časovač
    Vhodné pro malé rychlosti vzorkování
       102 S/s
       Zátěţ procesoru
       Běţný OS nezaručuje či nedovoluje obsluhu v ms intervalech –
       problém neekvidistantnosti vzorků
       Real-Time OS (RTOS, QNX, Linux+RTAI), realtime běţící proces
       (mimo OS, např. Windows+realtime kernel), jednoúlohový OS (např.
       DOS) – aţ 104 S/s
    Často nekvalitní ADC, analogové obvody (šum)
    <7000 Kč
                                      76
        Multifunkční karty
  Schéma sloţitější měřící karty
                   77
           Multifunkční karty
  Sloţitější měřící karty
     Typicky ADC, DAC, DIO, čítač/časovač
     ADC ukládá data do bufferu (řádově kB), resp. FIFO (dle výrobce)
     DACu je předřazen buffer, někdy s moţností cyklického výběru,
     případně FIFO
     Karta obsahuje vlastní kontrolér
       Řízení bufferů, časování operací, zvládá periodické operace
       Spec. karty – řízení procesů, motorů (AS, BLDC, krokové)
     Čítač/časovač umoţňuje i komplikované sekvence
       Např. periodický burst
       PWM generátory
     Vhodné pro plné rychlosti vzorkování (moţnosti ADC a S/H obvodů)
       102 kS/s
       Nízká zátěţ procesoru
       Časování vzorkování je zajištěno HW karty – zaručená ekvidistnatnost
       Pouţití i s ne-realtime systémy. Musí zajistit včasnou obsluhu bufferů (10ms)
     Draţší, kvalitnější HW
     >7000 Kč <40000 Kč
                                             78
       Multifunkční karty
  Vysokorychlostní karty
                 79
           Multifunkční karty
  Vysokorychlostní karty (High-speed digitizers, oscilloscopes)
     Výbava podobná sloţitějším multifunkčním kartám
     Separované ADC
       10 - 1000 MS/s
       8 - 24 bit
       Separátní buffery (aţ 102 MB)
     Vysokorychlostní DAC
     Spouštěcí vstupy a výstupy – synchronizace s externími událostmi
     Karta obsahuje vlastní kontrolér, resp. počítač
       Sloţité operace, synchronizace na ns
       Real-time zpracování signálů – DSP, FPGA
       Hostitelskému PC pouze předává výsledky
     Zejména pro rychlé periodické děje nebo ojedinělé události
     Velmi drahé, kvalitní HW
       Signal conditioning – antialiasing filtry, přizpůsobení, programovatelná
       filtrace
     Např. PCI-5142: 2 kanály, 14bit@100MS/s → 300000 Kč

                                             80

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:3/26/2011
language:Czech
pages:80