; jurnal Pendidikan: Panduan dalam PERANCANGAN PENGAJARAN
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

jurnal Pendidikan: Panduan dalam PERANCANGAN PENGAJARAN

VIEWS: 538 PAGES: 20

Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaranpembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau makmal, dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan utama guru menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan, di samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.

More Info
 • pg 1
									   PANDUAN LATIHAN PRAKTIK        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                BAB III
         PERANCANGAN PENGAJARAN
1.0   Pengenalan

    Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran-
    pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau
    makmal, dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan
    utama guru menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk
    menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan, di
    samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.
    Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajarannya dengan
    berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.
    Justeru, semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu membuat
    keputusan mengenai keperluan, matlamat dan objektif (yang perlu
    dicapai dan dikuasai murid), serta motivasi dan strategi pengajaran
    yang sesuai bagi mencapai objektif. Ringkasnya, sesuatu persediaan
    pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama,
    mengenai murid dan perkara yang akan diajar; dan kedua, catatan
    mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu
    proses pengajaran-pembelajaran.

    Sehubungan dengan ini, semasa mengikuti program Latihan
    Mengajar, guru pelatih dikehendaki merancang pengajaran lebih
    awal, selaras dengan Sukatan Pelajaran. Rancangan pengajaran
    yang terlibat merangkumi rancangan kerja bagi tempoh latihan
    mengajar, rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.
    Kesemua rancangan pengajaran tersebut hendaklah ditulis dalam
    Buku Persediaan Mengajar Fakulti Pendidikan UTM, mengikut
    format yang telah ditetapkan.   Di samping menulis rancangan
    pengajaran, guru pelatih dikehendaki melengkapkan maklumat
    mengenai kelas yang diajar (iaitu, nama pelajar), soalan-soalan
    penilaian yang dibuat beserta dengan skema pemarkahan
    (lampirkan), markah penilaian, senarai nama buku teks dan buku
    rujukan yang digunakan, dan sebagainya. [Perhatian: Kegagalan
    guru pelatih menulis semua maklumat mengenai pengajarannya,
    akan diberi markah sifar (0), semasa penyeliaan].
3.1   Kepentingan Penulisan Rancangan Pengajaran

    Kepentingan persediaan mengajar tidak boleh dipertikaikan bagi
    setiap orang guru, terutamanya guru pelatih. Melalui (penulisan)
    persediaan yang terancang, guru pelatih akan dapat:


 12 Perancangan Pengajaran         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         PANDUAN LATIHAN PRAKTIK           i.  Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk me-
              ngajar ke dalam bilik darjah / makmal / bengkel.

           ii. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran: Objektif,
             pengetahuan sedia ada yang berkaitan, peralatan / bahan bantu
             mengajar yang diperlukan, isi pelajaran, strategi dan kaedah
             penyampaian yang berkesan, aktiviti guru-murid, penilaian,
             penutup, tugasan pengukuhan, dan sebagainya.

           iii. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada
              perkara / aspek yang perlu diajar (sebagaimana yang disarankan
              dalam Sukatan Pelajaran).
           iv. Mengingati bahan serta pendekatan pengajaran yang perlu
             digunakan untuk mennyampaikan sesuatu isi pelajaran.
           v.  Merancang serta menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu
              murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan
              ke arah yang dikehendaki.
           vi. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi
             yang lebih tersusun dan bersistem.
           vii. Menghadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu
              yang diperuntukkan supaya segala objektif pengajaran dapat
              dicapai dengan berkesan.

           viii.Membuat pertimbangan yang sesuai bagaimanakah cara
              menggunakan teknik terbaik untuk menyampaikan isi pelajaran
              serta menilai pembelajaran murid.
           ix. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun, di
             mana setiap aspek yang diajar dapat dikaitkan antara satu de-
             ngan lain, secara jelas.
           x.  Menyediakan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang lebih me-
              narik dengan cara mengaitkan tajuk dengan isu semasa atau
              fenomena harian yang biasa ditemui atau dilakukan murid semasa
              diluar bilik darjah.
           xi. Menilai secara objektif kemampuan mereka untuk merancang
              dan menulis sesuatu aktiviti pengajaran dengan berkesan
             (refleksi kendiri), seterusnya mengambil langkah positif ke arah
             mengatasi sebarang kelemahan.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     Perancangan Pengajaran 13
   PANDUAN LATIHAN PRAKTIK       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3.2   Rancangan Persediaan Mengajar
    Terdapat tiga jenis perancangan yang perlu dibuat oleh guru pelatih
    semasa mengikuti program latihan mengajar: Rancangan kerja bagi
    tempoh latihan mengajar, rancangan kerja mingguan, dan rancangan
    pengajaran harian.

3.2.1  Rancangan Pengajaran Bagi Tempoh Latihan Mengajar
    Guru pelatih perlu menyediakan rancangan skim kerja untuk 6 (atau
    12) minggu pengajaran, dalam tempoh latihan mengajar. Dalam
    ruangan rancangan skim kerja, guru pelatih perlu menulis nama
    mata pelajaran yang diajar, tajuk besar dan sub tajuk yang akan
    dilibatkan dalam tempoh latihan mengajar, dan menganggarkan
    bilangan minggu yang diperlukan (dengan menyatakan tarikh) bagi
    mengajar setiap tajuk.
    Rancangan skim kerja yang dibuat perlu mengambilkira semua cuti
    umum, aktiviti atau takwim sekolah, peperiksaan, dan lain-lain
    faktor yang terlibat dalam proses pengajaran-pembelajaran.
    Lampirkan bersama Sukatan Pelajaran bagi tajuk-tajuk yang terlibat
    dalam tempoh Latihan Mengajar tersebut.
3.2.2  Rancangan Kerja Mingguan

    Rancangan skim kerja untuk tempoh latihan mengajar perlu
    diperincikan untuk pengajaran satu minggu. Semasa membuat
    perancangan kerja mingguan, guru pelatih perlu menyatakan segala
    peralatan untuk setiap pengajaran. Rancangan kerja mingguan
    hendaklah ditulis sebelum bermulanya sesuatu minggu pengajaran.

3.2.3  Rancangan Kerja Harian / Persediaan Mengajar
    Berdasarkan rancangan kerja mingguan, guru perlu menyediakan
    rancangan kerja harian, yang juga dikenali sebagai Persediaan
    Mengajar. Rancangan kerja harian merupakan susunan
    perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan guru,
    dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai, dalam proses
    penyampaian sesuatu unit pelajaran. Ringkasnya, persediaan
    mengajar merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan
    oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Dalam
    penulisan persediaan mengajar, guru perlu menggunakan strategi
    tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Segala aktiviti guru-
    murid yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang
    mudah dicerap.


 14 Perancangan Pengajaran         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


             Persediaan mengajar hendaklah dibuat berdasarkan Sukatan
             Pelajaran, dengan cara mengubahsuaikannya kepada unit pengajaran.
             Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru pelatih perlu memikirkan
             perkara berikut:
             •   Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? (Kemahiran, fakta,
                konsep, sikap, nilai, dan sebagainya; di mana melibatkan aspek
                kognitif, psikomotor dan afektif).
             •   Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid?
                (Merangkumi objektif pengajaran).
             •   Apakah urutan yang paling sesuai untuk tajuk dan tugasan
                yang dirancang?
             •   Apakah kaedah penyampaian yang paling sesuai digunakan
                supaya objektif pengajaran tercapai dengan mudah dan
                berkesan?

             •   Bagaimanakah cara terbaik untuk menilai pengajaran (guru)
                dan pembelajaran (murid)?

             Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen
             utama:

             i.   Objektif pengajaran (yang perlu dicapai murid);
             ii.  Isi pelajaran (termasuk konsep, prinsip, fakta dan sebagai-
                nya); dan
             iii.  Aktiviti guru-murid.

             Perkaitan antara: Objektif - Isi Pelajaran - Aktiviti, perlu dinyatakan
             dengan jelas. Dalam konteks ini, objektif diibaratkan sebagai suatu
             soalan (misalnya, apakah yang perlu dipelajari murid?), di mana
             jawapannya akan diberikan oleh isi pelajaran (misalnya, murid perlu
             mempelajari ......... ). Manakala, bahagian aktiviti (guru-murid)
             mencadangkan bagaimana atau apakah langkah / tindakan (kaedah)
             yang perlu diambil (atau digunakan) bagi menjawab persoalan yang
             dikemukakan. Sebagai contoh, perkaitan ini ditunjukkan dalam
             Rajah 1.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      Perancangan Pengajaran 15
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK            ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
   Rajah 1: Perkaitan Antara Objektif-Isi Pelajaran-Aktiviti Guru / Murid


 Objektif Tingkahlaku       Isi Pelajaran     Aktiviti Guru-Murid

a. Di akhir pengajaran,   Mol adalah+ satu       Dengan menggunakan
  murid dapat mentak-   unit kuantiti yang      ana-logi ** berikut,
  rifkan * konsep mol.   mengandungi         guru mem-bincangkan
              bilangan sebanyak      konsep mol:
 (* : Persoalan )     6.023x 1023
                             1 dozen = 12 benda
               Misalnya, dalam 1      1 kodi = 20 benda
               mol unsur Sodium      1 gross = 144 benda
               (atau 23g), terdapat
               sebanyak 6.023 x 10 23   dan sebagainya.
               atom Sodium.
                              (** : Kaedah yang
                (+ : Jawapan)       digunakan).

                             Berpandukan analogi di
                             atas, guru membincang-
                             kan konsep mol bagi
                             unsur (atom dan molekul)
                             dan sebatian (molekul
                             dan ion).b. Di akhir pengajaran,   Perbezaan sifat kimia    Murid melakukan ekspe-
  murid dapat mem-     asid dan alkali       rimen** berikut, secara
  bezakan* sifatkimia    adalah+ ................  stesyen, dalam beberapa
  asid dan alkali.     (Nyatakan fakta perbe-   kumpulan kecil:
               zaan sifat kimia antara
               asid dengan alkali;      Melakukan tindakbalas
               mungkin ditulis dalam     antara asid dan alkali
               bentuk jadual atau      dengan bahan berikut:-
               susunan tertentu).
                              - Logam (serta bukan
                               logam)
                              - sebatian karbonat
                               (serta bukan sebatian
                               karbonat).
16 Perancangan Pengajaran             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


             Dalam bahagian aktiviti guru-murid, guru perlu menilai pencapaian
             objektif pengajaran; sama ada secara tingkahlaku tanpa bahasa
             (misalnya, dengan melihat semasa murid melakukan eksperimen)
             atau melalui soal-jawab (lisan atau tulisan). Setelah guru yakin
             objektif tersebut dapat dicapai atau dikuasai murid, langkah
             berikutnya guru memikirkan isi pelajaran yang berkaitan dengan
             objektif kedua serta merancang aktiviti yang sesuai. Perlu diingat,
             prosedur eksperimen bukan merupakan isi pelajaran. Prosedur
             eksperimen hanya akan menjadi isi pelajaran jika objektif yang perlu
             dicapai adalah “murid boleh melakukan eksperimen mudah di dalam
             makmal untuk menyediakan sampel tulen suatu garam (yang
             dinamakan)”.
             Mengikut format persediaan mengajar UTM, guru pelatih perlu menulis
             dua jenis maklumat: Pertama, maklumat pengenai murid dan perkara
             yang akan diajar; dan kedua, maklumat mengenai aktiviti guru-murid
             di dalam proses pengajaran-pembelajaran.

             Maklumat yang berkaitan dengan murid dan perkara yang akan diajar
             termasuk:

                 • Nama mata pelajaran
                 • Tingkatan
                 • Kedatangan
                 • Tarikh
                 • Masa: Bermula .......... hingga ...........
                 • Tajuk (tajuk besar dan sub tajuk), dan
                 • Tempat.
             Meskipun maklumat pertama kurang penting tetapi ia perlu
             dinyatakan dalam perse-diaan mengajar sebagai rekod untuk rujukan
             pada masa akan datang.

             Maklumat kedua yang perlu ditulis dalam persediaan mengajar
             merangkumi:

                 • Objektif,
                 • Bahan bantu mengajar (BBM),
                 • Pengetahuan sedia ada,
                 • Perlaksanaan pengajaran:
                  + Pengenalan,
                  + Penyampaian:
                    - Isi pelajaran,
                    - Kefahaman,
                    - Kemahiran,


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      Perancangan Pengajaran 17
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
           - Aktiviti guru / murid, dan
           - Catatan.
         + Penutup pengajaran.
        • Tugasan,
    ·    • Refleksi kendiri, dan
    ·    • Catatan guru pelatih.

    Kesemua elemen persediaan ini mengajar dibincangkan dalam
    bahagian berikut.

3.2.3.1 Objektif Pengajaran (Hasil Pembelajaran)
    Ojektif pengajaran merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang
    perlu dicapai atau dikuasai murid selepas sesuatu sesi pengajaran-
    pembelajaran. Objektif pengajaran merupakan komponen terpenting
    bagi sesuatu rancangan pengajaran, di mana merupakan asas
    pemilihan bahan dan peralatan pengajaran, pengetahuan asas
    berkaitan yang diperlukan (iaitu, pengetahuan sedia ada), isi
    pelajaran (pernyataan, fakta, konsep, prinsip, dan sebagainya); di
    samping mencadangkan aktiviti guru / murid yang sesuai dalam
    proses pengajaran-pembelajaran.

    Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada:
    i. Hasil yang akan diperolehi murid (iaitu, pemusatan kepada
      murid);
    ii. Prestasi atau tingkahlaku murid yang boleh dilihat atau diukur,
      selepas mengikuti sesuatu sesi pengajaran;
    iii. Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkahlaku;


    Di samping itu, objektif pengajaran hendaklah melibatkan:
    • Perkara yang masih belum dikuasai oleh murid;

    • Masa bilakah objektif tersebut hendak dicapai (misalnya,di akhir
     pengajaran);

    • Kesinambungan dengan pengalaman pelajaran terdahulu;
 18 Perancangan Pengajaran         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


             • Maklumat yang dapat menunjukkan sesuatu yang dikehendaki,
              dinyatakan dengan jelas (misalnya, apakah kemahiran intelektual
              yang harus dilaksanakan).
            Objektif yang dipilih hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut:

             • mudah (untuk dicapai murid);
             • sesuai (dari segi tahap pencapaian murid dan peruntukan masa);
             • realistik (boleh atau mampu untuk dilaksanakan);

             • jelas (dari segi maksud, dengan menggunakan laras bahasa
              yang betul);

             • tepat (berkaitan dengan apa yang dikehendaki); serta
             • disusun (mengikut urutan yang betul atau sesuai, daripada yang
              mudah kepada yang sukar).

        Sebagai panduan, beberapa perkataan eksplisit berikut adalah sesuai
        digunakan dalam penulisan objektif (tingakah laku) pengajaran; disusun
        mengikut aras taksanomi pembelajaran, dari rendah ke peringkat yang tinggi.
        Pengetahuan   Menamakan
                 Menerangkan
                 Mengenal
                 Mentakrif / Mendefinisi
                 Menjelaskan
                 Merakamkan
                 Menyenaraikan, dan sebagainya.
        Pemahaman    Menterjemahkan
                 Menyebut (semula)
                 Melukis
                 Mentafsir
                 Menjelaskan
                 Membincangkan
                 Menyatakan
                 Melaporkan, dan sebagainya.
        Penggunaan    Mentafsir
                 Menggunakan
                 Mendemonstrasi○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     Perancangan Pengajaran 19
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
            Melukis
            Menggambarkan
            Melakar
            Mensenaraikan, dan sebagainya.
    Analisis    Membezakan
            Mengira
            Mencerakin
            Menganalisis
            Menguji
            Membandingkan
            Menyelesaikan, dan sebagainya.
    Sintesis    Merancang
            Membentuk
            Mengubah
            Menyusun
            Membuat laporan
            Membentuk, dan sebagainya.
    Penilaian    Membanding
            Memilih
            Menganggar
            Menilai, dan sebagainya.

3.2.3.2 Bahan Bantu Mengajar
    Bahan bantu adalah sebarang peralatan yang digunakan untuk
    membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan, supaya
    mudah difahami atau diikuti murid. Penggunaan bahan bantu dalam
    sesuatu pengajaran dapat menarik perhatian murid dan
    meningkatkan minat mereka untuk mengikuti pengajaran tersebut.
    Penggunaan bahan bantu dalam pengajaran adalah penting bagi
    membantu murid:
    •  Mengikuti pengajaran dengan penuh minat.
    •  Memfokas pemikiran kepada perkara yang diajar.

    •  Melihat struktur asas sesuatu konsep dengan jelas.
    •  Memvisualisekan konsep atau gagasan yang abstrak.
    •  Menyusun serta menggabungkan segala aspek yang dipelajari
      secara global; misalnya, melalui peta konsep, dan sebagainya. 20 Perancangan Pengajaran        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


          Sesuatu bahan bantu yang digunakan guru perlu mempunyai ciri-ciri berikut:

          •  Sesuai dengan tajuk.
          •  Berkait dengan objektif pengajaran.
          •  Selaras dengan kebolehan murid.

          •  Menarik.
          •  Dipelbagaikan, sesuai dengan perbezaan murid.
          •  Tersusun, kemas dan tepat.

          •  Mudah (iaitu tidak terlalu rencam atau mengelirukan).
          •  Tulisan jelas dan saiznya sesuai.
          Bahan bantu mengajar boleh terdiri daripada benda sebenar (misalnya
          bunga, daun dan pokok), sebarang peralatan yang dibuat sendiri (misalnya
          carta, poster, filmstrips dan slide) atau peralatan yang dibeli (misalnya model
          dan mock-up); yang berkaitan dengan tajuk pengajaran. Bahan bantu yang
          digunakan hendaklah sesuai dan ringkas dan dapat berfungsi dengan baik.
          Ringkasnya, sesuatu “benda” akan menjadi bahan bantu jika guru berjaya
          menggunakanya secara berkesan untuk membantu murid mengikuti
          pengajaran dengan lebih mudah. Semakin realistik sesuatu alat atau bahan
          yang digunakan, semakin mudah murid mengaitkan konsep atau idea baru
          dengan konsep atau idea yang sedia terdapat dalam minda mereka.

          Segala peralatan asas yang perlu digunakan untuk sesuatu pengajaran
          (misalnya papan tulis dan kapur), atau sebarang peralatan yang diguna untuk
          melakukan sesuatu eksperimen, adalah merupakan alat perlu – bukannya
          bahan bantu. Tanpa peralatan tersebut, pengajaran atau eksperimen tidak
          dapat dijalankan Sebaliknya, tanpa bahan bantu, sesuatu pengajaran masih
          boleh dijalankan, cuma keberkesanannya mungkin kurang. Kebanyakan
          konsep (sains) yang dipelajari di sekolah adalah berbentuk abstrak. Untuk
          mengajar konsep yang abstrak, guru perlu memvisualisekan konsep tersebut
          dalam pemikiran murid. Keadaan ini boleh dicapai dengan cara
          menggunakan benda yang hampir menyamai konsep abstrak tersebut (atau
          dengan menggunakan analogi). Justeru, untuk meningkatkan pemahaman
          murid mengenai konsep atom, misalnya, guru perlu menggunakan model
          berbentuk tiga dimensi (yang menyamai struktur atom). Dalam konteks
          ini, model atom yang digunakan adalah merupakan bahan bantu; manakala,
          struktur atom yang dilukis (sama ada di atas kertas manila atau mahjung
          yang disalin terus dari buku teks atau rujukan) adalah alat perlu. Guru


  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      Perancangan Pengajaran 21
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
     perlu melukiskan struktur atom tersebut bagi membincangkan apakah
     yang dimaksudkan dengan atom. Tanpa ‘lukisan’ tersebut, guru tidak
     akan dapat menghuraikan atom dengan jelas. Sebalik-nya, dengan
     menggunakan ‘model’ atom, pemahaman murid menjadi lebih cepat.
     Sebagai analogi, bahan bantu boleh diibaratkan mangkin (yang
     membina jalan pintas) dalam sesuatu tindak balas kimia. Tanpa
     mangkin, sesuatu tindak balas kimia berlaku dengan lambat;
     manakala, dengan menggunakan mangkin tertentu, tindak balas
     tersebut menjadi lebih cepat. Misalnya, proses pembekuan getah
     (yang mungkin memerlukan satu hari) akan menjadi lebih cepat
     dengan menggunakan ‘cuka getah’ (asid formik).

     Begitu juga halnya dengan segala peralatan yang perlu untuk
     melakukan sesuatu eksperimen adalah merupakan alat perlu,
     bukannya alat / bahan bantu mengajar. Persoalannya: Apa rasional
     kerja amali, adakah hanya untuk melatih dan meningkatkan
     kemahiran manipulatif murid, sebagaimana dalam pengajaran tradisi?
     Adakah kaedah pengajaran yang digunakan itu selaras dengan falsafah
     pendidikan (sains) ? Sebagaimana yang dinyatakan dalam Sukatan
     Pelajaran Sains, untuk menggalakkan pembentukan pemikiran
     analitis, kritis dan kreatif murid, strategi pengajaran-pembelajaran
     hendaklah berteraskan kepada pembelajaran menerusi pengalaman
     dengan memberi keutamaan kepada pendekatan inkuiri. Justeru,
     murid perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran-
     pembelajaran. Proses pembelajaran sains menuntut murid
     memperolehi pengetahuan (dan menguasai kemahiran) melalui
     aktiviti penyelidikan, secara terancang dan bersistem.    Walau
     bagaimanapun, pengkelasan sama ada sesuatu alat yang digunakan
     dalam sesuatu pengajaran sebagai alat perlu atau bahan bantu
     mengajar, bergantung pada cara penggunaannya. Kapur warna, yang
     seringkali dikelaskan sebagai bahan bantu, akan berfungsi sebagai
     alat perlu jika guru menggunakan kapur tersebut hanya untuk menulis
     (nota) di papan tulis, di sepanjang sesi pengajaran-pembelajaran.
32.3.3  Pengetahuan Sedia Ada

     Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu sedar dan sensitif
     dengan tingkahlaku kemasukan murid. Pengetahuan sedia ada
     merupakan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang telah sedia
     dikuasai murid yang berkaitan dengan tajuk yang akan diajar.
     Perkaitan antara pengetahuan sedia ada dengan tajuk adalah penting
     untuk memastikan kesinambungan proses pembelajaran.
     Pembelajaran akan menjadi berkesan jika murid berhadapan dengan
     tugasan yang telah biasa ditemui; termasuk tujuan, keinginan,
     kepercayaan, emosi, dan sebagainya. 22 Perancangan Pengajaran          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


              Pengetahuan sedia ada merupakan kemahiran tara-bawah (sub-
              ordinate skills) terhadap kemahiran baru yang lebih rencam yang
              akan dipelajari. Sebelum mempelajari tajuk asid, misalnya, murid
              perlu menguasai beberapa konsep asas seperti proton, menderma,
              larutan berair, dan sebagainya. Tanpa pengetahuan konsep tara-
              bawah akan menghalang murid untuk memahami dan mempelajari
              konsep baru (asid) tersebut. Justeru, guru perlu mengkait, menyemak
              dan menstrukturkan kembali pengetahuan sedia ada pelajar dengan
              tajukl yang akan diajar. Melalui perkaitan ini, murid menyedari
              titik mula pembelajaran mereka, di samping membantu guru
              merancang strategi pengajaran yang sesuai.
          3.2.3.4 Perlaksanaan Pengajaran
              Setiap proses pengajaran-pembelajaran melibatkan tiga peringkat:
              Pengenalan, penyampaian dan penutup. Setiap episod pengajaran
              ini perlu jalankan secara terancang dan tersusun, supaya minat serta
              penglibatan murid dapat dikekalkan di sepanjang proses pengajaran-
              pembelajaran. Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah
              mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang.
          3.2.3.4.1 Pengenalan
              Pengenalan berperanan sebagai montaj (montage) dalam sesuatu
              persembahan (sama ada secara audio atau visual). Manarik atau
              tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru
              menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya.

              Bahagian pengenalan memainkan peranan penting untuk menarik
              dan mengekalkan minat serta mewujudkan motivasi murid, seterusnya
              mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaran-
              pembelajaran. Sebelum menyampaikan konsep atau fakta, guru perlu
              melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu.
              Pengajaran berbentuk stereotaip, di mana guru terus menulis tajuk
              dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah, biasanya
              membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti
              pelajaran dan tidak jelas kepentingan tajuk yang akan dipelajari.
              Berbagai pendekatan boleh diguna guru untuk melibatkan fikiran
              dan menarik minat murid terhadap pelajaran yang akan diajar.
              Misalnya, guru boleh memulakan pengajaran dengan membuat cerita
              ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. Sebagai contoh,
              bagi mengajar tajuk Pertandingan di kalangan unsur (mata pelajaran
              kimia), guru boleh memulakan pengajaran dengan mengaitkan○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     Perancangan Pengajaran 23
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
    kedudukan pasukan bola sepak dalam Piala Liga Malaysia, seterusnya
    membuat ramalan jika pasukan bola yang terletak di atas carta
    bertanding dengan pasukan yang terletak di bahagian bawah carta:
    Pasukan manakah yang akan menang ? Begitu juga halnya, untuk
    mengajar tajuk Keseimbangan dinamik, guru boleh memulakan
    pelajaran dengan mengaitkan pengalaman harian murid: Sama ada
    dengan perbuatan berjalan menyongsang hala pergerakan tangga
    bergerak (escalator) bagi murid yang tinggal di bandar, atau aktiviti
    mendayung sampan secara menongkah arus bagi murid yang tinggal
    di kampong atau berhampiran sungai. Semasa bercerita, guru
    hendaklah memastikan semua murid terlibat dan bersedia untuk
    belajar melalui sesi soal-jawab. Walau bagaimanapun, guru perlu
    mengubah tajuk perbincangan seandaianya bahan yang dibincangkan
    tidak dapat mempengaruhi fikiran atau minat murid.
    Tegasnya, minat, keperluan dan pengalaman murid boleh diguna
    sebagai asas untuk memulakan sesuatu pengajaran. Kemungkinan
    guru memulakan pengajarannya dengan mengaitkan pelajaran dengan
    pengalaman harian mereka, atau dengan pengetahuan sedia ada murid
    (melalui kuiz, soal-jawab atau perbincangan ringkas), mengemukan
    isu semasa yang berkaitan dengan tajuk, mengaitkan dengan minat
    dan kegunaannya dalam kehidupan harian, menunjukkan tayangan
    video, wayang gambar atau filmstrip, atau lain-lain kaedah pendekatan
    yang sesuai.

    Komponen terpenting yang perlu ada atau dilibatkan dalam bahagian
    pengenalan dikenali sebagai INTRO (Interest, Need, Topic, Ratings
    and Objective). Sebelum memulakan sesuatu pengajaran, guru perlu
    menarik minat murid terlebih dahulu (interest), dengan menyatakan
    mengapa mereka perlu belajar perkara tersebut (need), diikuti dengan
    pernyataan tajuk (topic) yang akan diajar (tulis di papan hijau) serta
    skop atau had bidang yang perlu dipelajari (ratings), dan akhir sekali
    menyatakan objektif (objective, sebaik-baiknya ditulis di papan hijau)
    apakah yang perlu dipelajari atau dikuasai murid. Melalui kaedah
    INTRO ini minat, sikap, pemahaman dan kemahiran murid dapat
    dipertingkatkan dengan lebih berkesan.
3.2.3.4.2 Penyampaian

    Sebahagian besar masa pengajaran guru tertumpu dalam bahagian
    penyampaian; merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau
    dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran.    Penyampaian
    merupakan pengajaran sebenar, di mana segala konsep, prinsip, fakta
    dan kemahiran yang berkaitan dengan tajuk akan disampaikan kepada
    murid. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru 24 Perancangan Pengajaran         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


               menggunakan segala kemahirannya, melalui peralatan, kaedah,
               strategi dan pendekatan tertentu yang sesuai untuk menyampaikan
               bahan pengajaran. Semasa proses penyampaian guru perlu
               melibatkan murid secara aktif serta memberi bimbingan dan menilai
               pembelajaran mereka, selaras dengan objektif pengajaran.
               Semasa proses penyampaian ini guru perlu memberi perhatian kepada
               perkara berikut:
               i.   Diajar daripada yang mudah kepada yang sukar atau rencam.
               ii.   Melibatkan murid secara aktif.

               iii.  Menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai untuk
                   membantu memudahkan pemahaman murid.

               iv.   Menggunakan kaedah dan pendekatan yang paling berkesan.
               v    Menilai prestasi murid dengan menggunakan teknik
                   menyoal yang sesuai dan berkesan.
               vi.   Setiap langkah / isi pelajaran hendaklah difahami dan
                   dikuasai murid terlebih dahulu, sebelum pindah kepada
                   langkah / isi pelajaran yang berikutnya.

               Sebelum guru membenarkan murid memulakan sesuatu eksperimen,
               misalnya, pastikan mereka telah tahu dengan jelas tentang prosedur
               melakukan eksperimen tersebut, di samping mengetahui segala
               langkah-langkah keselamatan dan langkah-langkah ketelitian yang
               perlu diambil. Semasa murid melakukan eksperimen, pemerhatian
               yang teliti tentang kebiasaan dan teknik-teknik yang digunakan murid
               membantu guru menilai pembelajaran mereka. Guru boleh melihat
               kesalahan yang dilakukan murid, sama ada semasa di meja atau di
               papan tulis. Dengan cara membetulkan kesalahan mereka, rintangan
               untuk mempelajari konsep atau idea utama pelajaran dapat diatasi
               secara langsung.
               Keperibadian guru: Perawakan (termasuk keceriaan, bersemangat,
               sifat kekawanan, dan sebagainya), cara pertuturan, nada suara, bahasa
               atau gerak isyarat, memainkan peranan penting untuk menarik dan
               mengekalkan minat murid di sepanjang proses penyampaian.
               Pertuturan yang terlalu cepat atau tidak jelas, dan penggunaan bahasa
               yang tidak sesuai dengan tahap murid akan menghambat
               pembelajaran.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     Perancangan Pengajaran 25
 PANDUAN LATIHAN PRAKTIK        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Bahagian penyampaian sesuatu pelajaran mengandungi lima
  komponen penting:
  •  Isi pelajaran,

  •  Kefahaman,
  •  Kemahiran,
  •  Aktiviti guru / murid, dan

  •  Catatan.
  i.  Isi Pelajaran
  Isi pelajaran merangkumi segala konsep, prinsip, fakta atau yang
  perlu disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Guru perlu
  menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan, selaras
  dengan objektif pengajaran. Isi pelajaran yang disediakan perlu
  sesuai dengan tajuk dan disusun mengikut tertib perkembangan
  pelajaran.
  ii. Kefahaman
  Kefahaman melibatkan aspek celik akal (insight) yang diperolehi
  pelajar mengenai tajuk yang dipelajari di sepanjang proses
  pengajaran-pembelajaran. Aspek kefahaman melibatkan domain
  kognitif dan afektif. Berbeza dengan objektif pengajaran, kefahaman
  memberi tumpuan kepada aspek dalaman (intrinsic), misalnya
  memahami, mengetahui, mengingati, menghargai, menyedari, dan
  sebagainya; di mana tidak boleh diukur pada masa itu.     Aspek
  kefahaman yang ditulis hendaklah selaras dengan objektif pengajaran.
  iii. Kemahiran

  Kemahiran melibatkan kebolehan murid untuk melakukan sesuatu
  dengan menggunakan teknik yang betul dan selamat.    Aspek
  kemahiran melibatkan domain psikomotor. Dalam mata pelajaran
  sains, kemahiran merujuk kepada kemahiran saintifik yang perlu
  diterap atau dikuasai murid di sepanjang proses pengajaran-
  pembelajaran. Aspek kemahiran yang ditulis hendaklah selaras
  dengan objektif pengajaran.
26 Perancangan Pengajaran         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


               iv.   Aktiviti Guru / Murid
              Aktiviti guru/murid melibatkan sebarang aktiviti yang dilakukan oleh
              guru / murid (sama ada berbentuk hands-on atau minds-on) di
              sepanjang proses pengajaran-pembelajaran, demi mencapai objektif
              pengajaran. Semua aktiviti guru dan murid perlu dirancang dengan
              kemas dan tersusun, mengikut urutan objektif dan isi pelajaran. Di
              mana perlu, penggunaan bahan bantu mengajar dan soalan (penilaian)
              penting hendaklah dicatat. Aktiviti yang dirancang perlu melibatkan
              murid secara aktif bagi membolehkan mereka memperolehi
              pengetahuan dan kemahiran mengenai tajuk.     Elakkan daripada
              menulis aktiviti yang berpusatkan kepada guru.

               v.   Catatan
              Catatan merangkumi sebarang ulasan yang dibuat terhadap isi
              pelajaran, kefahaman / kemahiran, atau aktiviti guru / murid atau
              yang berkaitan dengan strategi pengajaran yang akan dilaksana. Guru
              pelatih boleh menggunakan ruangan dalam bahagian ini untuk menulis
              aspek afektif (misalnya nilai murni), aspek kemahiran saintifik,
              kemahiran berfikir, bentuk penglibatan pelajar (misalnya perbincanan
              kumpulan), penggunaan bahan bantu mengajar (misalnya
              transperensi), peruntukan masa bagi setiap aktiviti, dan sebagainya;
              di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.

          3.2.3.4.3 Penutup Pengajaran

              Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran, guru perlu memberi
              pengukuhan terhadap pembelajaran murid, dengan membuat rumusan
              atau kesimpulan mengenai apa yang telah diajar. Di samping itu,
              bahagian penutup juga bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas
              mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang.
              Segala konsep, prinsip, fakta atau kemahiran penting yang telah
              dibincang hendaklah dinyatakan kembali. Sebaik-baiknya murid diarah
              membuat kesimpulan dengan dibimbing melalui beberapa soalan kunci.
              Dari soalan kunci dan gerakbalas murid, guru juga dapat mengukur
              atau menilai tahap pencapaian mereka terhadap pencapaian objektif
              pengajaran. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu Penutup
              Kognitif dan Penutup Sosial. Banyak aktiviti yang boleh digunakan
              oleh guru sebagai penutup kognitif sesuatu pengajaran, antaranya
              termasuk merumus dan mengulang segala fakta penting dengan
              menggunakan kaedah pemetaan konsep, melukis gambarajah berkait,
              atau dengan melibatkan perkaitan perkataan, mencadangkan aktiviti
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     Perancangan Pengajaran 27
  PANDUAN LATIHAN PRAKTIK         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   melibatkan perkaitan perkataan, mencadangkan aktiviti susulan,
   menjalankan aktiviti pengukuhan dengan mengguna teknik soal-jawab
   dan sebagainya.
   Sementara penutup sosial ialah menimbulkan perasaan pencapaian
   murid-murid, memberi peneguhan positif, mewujudkan perasaan ingin
   tahu dan belajar, mengaitkan apa yang telah dipelajari dengan pelajaran
   akan datang dan sebagainya.

3.2.3.4.4 Tugasan

   Di akhir setiap pelajaran, guru perlu memberikan beberapa soalan atau
   kerja rumah - untuk mengukuh, meneguhkan atau memperkayakan
   pemahaman murid terhadap tajuk yang dipelajar. Murid boleh diarahkan
   untuk membuat laporan eksperimen atau membuat sesuatu projek yang
   berkaitan dengan tajuk, sama ada secara individu atau kumpulan; atau
   meminta mereka bersedia (membaca atau mencari bahan) untuk pelajaran
   akan datang.
   Hasil tugasan hendaklah berbentuk penulisan yang boleh
   didokumenkan, untuk dinilai. Guru perlu menyatakan dengan jelas
   tarikh (bukannya hari) untuk murid menghantar tugasan. Ini penting
   bagi membolehkan murid menyiapkan tugasan tersebut dengan
   sempurna, dalam jangkamasa yang ditetapkan.

3.2.3.4.5 Refleksi Kendiri
   Sebaik sehaja selesai sesuatu pengajaran, guru pelatih dikehendaki
   menganalisis serta menilai keberkesanan pengajaran (dari segi kekuatan
   dan kelemahan), demi mempertingkatkan profesion mereka. Penilaian
   yang dibuat merangkumi aspek perancangan dan penyampaian
   pengajaran serta tingkahlaku murid sebagai reaksi terhadap kaedah
   pengajaran yang digunakan - terutamanya dari segi pencapaian objektif
   dan kemajuan murid. Melalui penilaian kendiri guru dapat mengatasi
   segala kelemahan serta dapat meningkat ketrampilan dan dapat
   memperkembangkan ‘professional judgement’ mereka. Proses penilaian
   reflesi kendiri dapat membantu guru menjadi lebih peka, bersistem dan
   kritis terhadap profesion perguruan.
   Sebarang masalah yang tidak dapat diatasi di mana mengganggu proses
   pengajaran-pembelajaran perlu dicatat. Misalnya, atau guru tidak dapat
   mengajar atau mencapai objektif ketiga kerana terpaksa memberi
   peruntukan masa yang lebih untuk mempastikan pencapaian objektif
   pertama dan kedua. Bagi tujuan peneguhan, catatan yang berbentuk
 28 Perancangan Pengajaran          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


              positif perlu ditulis dalam bahagian ini. Misalnya, ‘dengan
              menggunakan model atom (sebagai BBM), objektif kedua (nyatakan)
              telah dapat dikuasai murid dengan cepat dan mudah’ atau ‘BBM
              yang digunakan telah berjaya menarik minat murid, di samping
              menggerakkan perasaan ingin tahu mereka untuk melakukan aktiviti
              penyiasatan’..

              Sebagai panduan, beberapa persoalan berikut boleh digunakan oleh
              guru pelatih untuk membuat refleksi kendiri:
              i.   Adakah murid terlibat secara aktif di sepanjang proses
                  pengajaran-pembelajaran?

              ii.  Adakah bahan pengajaran sesuai dengan aras pencapaian
                  murid?

              iii.  Adakah bahan pengajaran mencukupi? Tidak mencukupi?
              iv.  Adakah guru berjaya menarik minat murid hingga ke akhir
                  pengajaran? Jika tidak, mengapa?
              v.   Adakah murid berjaya mencapai semua objektif pengajaran
                  yang dirancang? Jika tidak, mengapa?
              vi.  Adakah guru berjaya menyampaikan pengajarannya dalam
                  masa yang diperuntukkan? Jika tidak, mengapa?
              vii.  Lain-lain persoalan atau perkara yang difikirkan sesuai.
              Segala maklumat dan ulasan mengenai pengajaran yang ditulis
              dalam bahagian ini dapat membantu guru pelatih merancang,
              seterusnya menyampaikan pelajaran akan datang dengan lebih
              berkesan.

          3.2.3.4.6 Catatan Guru Pelatih
              Bahagian ini melibatkan aspek pengurusan yang mengganggu
              perancangan penga-jaran guru pelatih. Catatan boleh dibuat dalam
              berbagai bentuk; misalnya terdapat gangguan pengajaran disebabkan
              oleh pihak sekolah mengadakan latihan kebakaran, mesyuarat
              (tergempar) guru, gangguan elektrik, dan sebagainya.
              Sebagai panduan, beberapa persoalan berikut boleh digunakan oleh
              guru pelatih untuk menulis dalam bahagian catatan pelatih: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      Perancangan Pengajaran 29
   PANDUAN LATIHAN PRAKTIK         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
    i.   Adakah terdapat masalah disiplin ? Jika ada, mengapa ?
    ii.  Adakah berlaku sebarang gangguan semasa proses
        pengajarannya ?
    iii.  Lain-lain persoalan atau perkara yang difikirkan sesuai.

    Segala maklumat dan ulasan yang ditulis dalam aspek pengurusan
    ini dapat mem-bantu guru pelatih supaya lebih peka semasa
    merancang, seterusnya menyampaikan pelajaran yang akan datang
    dengan lebih berkesan.

3.4   Penutup
    Kepentingan persediaan mengajar tidak boleh dipertikaikan bagi setiap
    orang guru, terutamanya guru pelatih. Persediaan pengajaran yang
    terancang dapat mening-katkan keyakinan guru untuk mengajar, di
    samping dapat membantu guru menilai pembelajaran murid di akhir
    pengajaran dengan lebih berkesan. Melalui penulisan persediaan
    mengajar, kompetensi dan kemitmen guru pelatih dinilai, seterusnya
    dibimbing ke arah melahirkan guru yang profesional.
    Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajarannya, dengan
    mengambilkira segara aspek yang berkaitan - objektif, pengetahuan
    sedia, bahan (isi pelajaran dan peralatan), dan aktiviti - yang sesuai
    dengan tajuk yang akan diajar serta latar belakang murid. Segala
    pengetahuan, kemahiran serta nilai yang perlu dikuasai dan diterap
    kepada murid perlu digariskan terlebih dahulu dengan jelas, pada
    peringkat awal perancangan. Semasa merancang pengajaran, guru
    perlu memberi tumpuan kepada aktiviti yang akan dijalankan murid,
    bagi memberi perluang kepada mereka memperolehi pengetahuan dan
    kemahiran, melalui pengalaman sebenar, secara hands-on dan minds-
    on. Aktiviti pengajaran-pembelajran yang dicadang hendaklah
    mempunyai perkaitan jelas dengan setiap objektif pengajaran dan isi
    pelajaran, berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Bagi membantu
    murid mempelajari sesuatu konsep dengan mudah dan berkesan, guru
    perlu menggunakan bahan bantu yang sesuai. Di samping itu,
    penggunaan analogi yang sesuai dengan pengalaman harian murid
    dapat membantu mereka memvilualisekan konsep abstrak, dengan
    ini, pemahaman mereka dapat dipertingkat.

    Guru perlu menilai pembelajaran murid, sama ada secara langsung
    atau tidak langsung, di sepanjang proses pengajaran. Melalui
    penilaian yang konsisten dan berterusan, guru dapat mengesan 30 Perancangan Pengajaran          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           PANDUAN LATIHAN PRAKTIK


          3.4   Penutup
              sebarang masalah pembelajran yang dihadapi murid, seterusnya
              mengambil tindakan segera untuk mengatasinya. Di samping menilai
              pemahaman murid, guru perlu menganalisis dan menilai keberkesanan
              perancangan dan pengajarannya (iaitu, refleksi kendiri), sebaik sahaja
              sesuatu pengajaran tamat.                “Jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      Perancangan Pengajaran 31

								
To top