Kursus Induksi Umum Tugasan Peranan KMK dan organisasi by solehin251

VIEWS: 1,355 PAGES: 8

More Info
									                           Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum
SOALAN 2 : “Terangkan peranan kumpulan kerja dalam suatu organisasi”1.0  PENGENALAN

    Organisasi merupakan satu sistem yang wujud dimana terdapat beberapa

bahagian dalamnya dan persekitarannya saling berkait antara satu sama lain.

Organisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia

yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai

matlamat individu, kumpulan, dan organisasi.    Definisi di atas menjelaskan kepelbagaian unsur-unsur yang perlu ada di

dalam sesebuah organisasi: organisasi sebagai satu unit sosial, penyatuan usaha,

dan hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain. Kepelbagaian

aktiviti ini akan dapat memenuhi matlamat individu melalui interaksi dengan

persekitaran. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai satu kumpulan kerja yang

terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu

dengan lain untuk mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Definisi ini

menjelaskan unsur-unsur yang perlu ada di dalam sesebuah organisasi sebagai satu

kumpulan kerja, penyatuan usaha, dan hubungan antara seorang individu dengan

individu yang lain.    Apabila organisasi itu dianggap sebagai kumpulan kerja, ini bermakna ia

mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberi peranan tertentu untuk

menjalankan sesuatu tugas. Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu

dengan lain bagi menyiapkan sesuatu tugas itu


                     1
                            Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum   Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha

mereka supaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada

perpaduan di kalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan

aktivitinya dengan berkesan dan sempurna. Keadaan organisasi akan menjadi

kucar-kacir tanpa sebarang haluan yang tertentu. Penyatuan usaha hendaklah

wujud di dalam sesebuah organisasi bagi menjamin pencapaian yang telah

disenaraikan. Hubungan di kalangan kakitangan dapat menjamin organisasi itu

bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan. Penyelarasan melalui

peraturan dan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu

fungsi dengan satu fungsi yang lain dan antara individu dengan individu yang lain.

Oleh itu, kumpulan kerja memainkan peranan dalam mencapai matlamat sesebuah

organisasi.2.0  KEPENTINGAN PERANAN KUMPULAN KERJA KEPADA ORGANISASI

   Banyak sebab mengapa sesuatu organisasi membentuk kumpulan kerja bagi

melengkapkan kerja-kerja dalam suatu organisasi yang begitu kompleks. Satu

daripadanya ialah saiz sesebuah organisasi semakin besar dan merumitkan

pentadbiran  organisasi  yang   sedia  ada.  Hasil  yang  diperolehi  daripada

menggunakan kumpulan-kumpulan kecil bagi melaksanakan fungsi-fungsi ini adalah

berbeza di antara jabatan-jabatan.
                       2
                          Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum   Produktiviti sesebuah organisasi bergantung kepada banyak perkara

termasuklah kebolehan ahli-ahlinya, sifat proses yang digunakan, had kumpulan

yang dibenarkan menggunakan inisiatif dalam menyelesaikan masalah dan

keutuhan pihak pentadbiran dalam mengendalikan cadangan, keputusan dan

saranan kumpulan.   Dalam setiap jabatan jika tidak ada kumpulan kerja yang bersatu dalam

membuat, melaksanakan sesuatu kerja, organisasi itu tidak mampu mencapai

sesuatu matlamat yang diharapkan. Satu pendekatan yang praktis untuk

mendapatkan kerjasama tenaga pekerja ialah dengan melibatkan mereka dalam

pengendalian urusan-urusan organisasi. Faedah-faedah lain yang boleh didapati

untuk ahli-ahli kumpulan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik

tentang matlamat organisasi, penyelesaian masalah yang lebih efektif, galakan

untuk menjadi kreatif, motivasi dan moral yang meningkat, peluang untuk mengenal

pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik.   Satu daripada proses pembentukan kumpulan kerja ialah melalui penyertaan

kakitangan yang mana ketua jabatan dapat menyelesaikan berbagai-bagai masalah

organisasi dengan bantuan ahli kumpulan kerja. Masalah-masalah tersebut

termasuklah  pengelasan  objektif  unit  tertentu  dan  rancangan-rancangan

mengelolakan unit dan melaksanakan rancangan yang menyeluruh dalam sistem

jabatan.
                    3
                        Tugasan Kumpulan Kursus Induksi UmumAntara peranan kumpulan kerja dalam sesebuah organisasi ialah:a) Mendalamkan pengetahuan dalam suatu bidang kerja     Pengetahuan dan idea yang dibawa oleh suatu kumpulan adalah jauh

  lebih baik daripada idea seorang individu. Apabila suatu aspek dibentangkan

  dalam suatu kumpulan, semua ahli akan menyumbangkan idea-idea dan

  pengalaman mereka dalam pelbagai aspek. Ini akan membantu ketua

  kumpulan untuk membuat keputusan yang lebih rasional.     Kumpulan akan sentiasa mengambil ahli baru. Oleh itu, ahli dalam

  kumpulan harus dipilih dan diberi latihan supaya mereka dapat memberi

  sumbangan kepada kumpulan. Kemahiran yang diperlukan oleh kumpulan

  termasuklah kepakaran teknikal atau fungsian, penyelesaian masalah,

  pembuatan keputusan dan kemahiran berkomunikasi. Sesetengah pengurus

  dan kumpulan telah membuat kesilapan dengan menekankan beberapa

  kemahiran tertentu sahaja dan mengabaikan yang lain.b) Mewujudkan pelbagai strategi dalam penyelesaian masalah     Apabila berkerja dalam kumpulan, suatu tugas akan dibahagi-

  bahagikan (delegate). Dengan ini, mereka akan menjadi lebih arif dalam

  bidang tugas masing-masing. Ini seterusnya akan mempengaruhi ahli-ahli

  kumpulan untuk berkongsi masalah-masalah mereka. Dalam perbincangan,

  sudah tentu banyak strategi penyelesaian masalah akan diutarakan. Ini akan


                  4
                        Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum memudahkan pihak organisasi menyelesaikan suatu masalah.c) Membantu meningkatkan produktiviti.     Seseorang  dalam  kumpulan  yang   telah  mempegaruhi   dalam

 pembuatan keputusan, akan menjadi lebih komited kepada keputusan yang

 dibuat. Tambahan pula, individu tersebut akan sanggup untuk menerima

 beban tanggungjawab yang lebih berbanding dengan ahli lain. Ia akan

 meningkatkan daya produktiviti kerana suatu kerja akan dibuat secara

 sukarela. Hasil kerja akan jauh lebih berbeza jika dibandingkan dengan ahli-

 ahli kumpulan yang telah dipaksa untuk membuat suatu perkerjaan.d) Membantu untuk menjimatkan masa     Biasanya pengkhususan akan wujud dalam satu kumpulan kerja.

 Tugas-tugas akan   dibagikan  kepada  ahli-ahli   kumpulan  berdasarkan

 pengetahuan dan kepakaran mereka ini suda tentu menjimatkan masa untuk

 menghabiskan suatu projek kerana masing- masing sudah arif tentang bidang

 tugas mereka. Tambahan pula, hasil yang diperlihatkan akan menjadi lebih

 baik
                  5
                        Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umume) Mencapai matlamat organisasi     Dalam setiap penubuhan organisasi perkhidmatan awam, kumpulan

  kerja adalah amat perlu dalam melaksanakan segala aktiviti dan kerja untuk

  mencapai matlamat sesebuah organisasi. Jika tidak ada kumpulan dalam

  sesuatu organisasi tersebut, adalah amat sukar untuk mencapai matlamat

  yang telah ditetapkan.f) Meningkatkan produktiviti     Produktiviti sesebuah kumpulan kerja dalam sesebuah organisasi perlu

  dipertingkatkan dalam menambahkan kualiti dan mutu organisasi dalam

  mencapai matlamat. Jika produktiviti sesebuah organisasi itu tidak mengalami

  perubahan atau peningkatan, ia akan menyebabkan mutu dan kualiti menurun

  dan tidak dapat mencapai matlamat yang diharapkan.g) Menyelesaikan masalah organisasi     Dalam sesuatu organisasi, ketua jabatan adalah orang yang terpenting

  dalam membuat sesuatu keputusan yang membawa kepada kebaikan

  jabatan. Walau bagaimanapun, apabila terdapat apa-apa permasalahan ketua

  jabatan memainkan peranan samada membuat mesyuarat atau perbincangan

  dengan ahli untuk sama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan

  adanya kumpulan kerja, adalah lebih mudah mencapai sesuatu jalan

  penyelesaian dan kata sepakat mudah dicapai.


                   6
                          Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum   h) Membuat penambahbaikan       Penambahbaikkan amat penting bagi semua organisasi dalam

    meningkatkan mutu kerja dan kualiti. Teguran yang didapati daripada

    pelanggan atau ahli dalam kumpulan kerja sendiri amat penting dalam

    menentukan apa penambahbaikkan yang perlu dilakukan. Kumpulan kerja

    dalam sesuatu organisasi itu juga perlu peka dan mahir dalam mengenalpasti

    kelemahan yang ada supaya penambahbaikkan yang sepatutnya dapat

    dibuat.3.0   Kesimpulan    Bagi membina satu organisasi yang teratur, terarah, mempunyai matlamat

dan cemerlang, kumpulan kerja memainkan peranan yang penting dalam membantu

organisasi tersebut mencapai matlamat yang telah dirancangkan mengikut dasar-

dasar yang ditetapkan. Hasil penyatuan dan kerjasama kumpulan kerja ini, ia dapat

menghasilkan mutu dan kualiti organisasi. Jika kumpulan kerja dalam organisasi

tersebut tidak bersatu dalam mencapai matlamat, ia amat sukar untuk dicapai. Oleh

itu, perlunya peranan kumpulan kerja ini bersama-sama dalam menentukan serta

melaksanakan sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada organisasi.
                     7
                          Tugasan Kumpulan Kursus Induksi Umum
RUJUKANPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 6 Tahun 1991-“Panduan
Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam”


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 7 Tahun 1991-“Panduan
Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)”


Robbins S.P. dan Coulter, M. (1999). Management. 6th edition. New Jersey: Prentice
Hall International.


Storey, J. (1992), Developments in the Management of Human Resources, Oxford:
Blackwell


P. C. Tripathi (2002), Human Resources Development, New Delhi: Sultan Chand &
Sons
                    8

								
To top