Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PENUBUHAN SYARIKAT BERHAD

VIEWS: 660 PAGES: 6

									  PENUBUHAN SYARIKAT BERHAD
  OLEH CIKGU SAIDI
Rujukan daripada www.sasbadi.com
RINGKASAN..
 • Di Malaysia, syarikat mesti ditubuhkan menurut
  Akta Syarikat 1965
 • Dua dokumen penting ketika pendaftaran:
i. Tatawujud Syarikat (Memorandum of
  Association)
ii. Tataurusan Syarikat (Articles of Association)
TATAWUJUD SYARIKAT
 • Mengandungi butir-butir untuk penubuhan
  syarikat iaitu:
i. Nama syarikat berhad dan alamat
ii. Jenis perniagaan yang dicadangkan
iii. Nama, alamat, dan pekerjaan penaja
iv. Modal berdaftar, bilangan unit saham dan
   jenis-jenis saham
v. Penyataan pengesahan ahli-ahlinya
   menanggung liabiliti terhad
TATAURUSAN SYARIKAT
 • Mengandungi peraturan-peraturan pengurusan
  dan pentadbiran syarikat seperti:
i. Cara penerbitan dan pindahmilik saham
ii. Prosedur perlantikan lembaga pengarah dan
   bayaran pengarah
iii. Kuasa dan tanggungjawab Lembaga pengarah
iv. Cara pembayaran dividen
v. Laporan kewangan syarikat kepada pemegang
   saham
Kedua-dua dokumen ini kepada pendaftar
syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia
berserta dengan:
i. Pengesahan identiti orang yang bersetuju
  dan berkelayakan menjadi pengarah
  syarikat, termasuk alamat, profesion,
  serta tandatangan mereka masing-masing
ii. Surat pengakuan peguam bahawa segala
  peruntukan Akta Syarikat 1965 dipatuhi
iii.Salinan penyata tentang modal berdartar
  syarikat
iv.Bayaran pendaftaran dan duti setem
..Dan akhirnya pendaftar Syarikat akan
mengeluarkan satu Sijil Perakuan
Penubuhan sebagai tanda penubuhan
syarikat itu secara rasmi..

								
To top