Vi xử lý - Download Now PDF by langbavibo

VIEWS: 48 PAGES: 122

More Info
									     Bay gi ng K thu t Vi x lý
        Ngành i n t -Vi n thông
         i h c Bách khoa à N ng
      c a H Vi t Vi t, Khoa CNTT- TVT        Tài li u tham kh o
[1] K thu t vi x lý, Văn Th Minh, NXB Giáo
d c, 1997
[2] K thu t vi x lý và L p trình Assembly cho
h vi x lý,   Xuân Ti n, NXB Khoa h c & k
thu t, 2001
         Chương 3
        Vi x lý 8088-Intel

3.1 Ki n trúc và ho t ng c a 8088
 - Nguyên lý ho t ng
 - Sơ kh i ch c năng
3.2 C u trúc thanh ghi c a 8088
3.3 Phương pháp qu n lý b nh
3.4 Mô t t p l nh Assembly
     Nguyên lý ho t     ng c a m t b vi x lý
    L y - Gi i mã - Th c hi n l nh
                    Tìm và copy
                    các byte l nh t b nh
T o ra các tín hi u i u khi n        Gi i mã l nh
 th c hi n l nh
  Chu kỳ l nh và Chu kỳ máy
• Chu kỳ l nh: T ng th i gian tìm l nh, gi i
 mã l nh và th c hi n 1 l nh
• Nói chung, Chu kỳ l nh c a các l nh khác
 nhau là khác nhau
• Chu kỳ l nh bao gi cũng b ng m t s
 nguyên l n chu kỳ máy
• Chu kỳ máy b ng ngh ch o c a t n s
 ho t ng (t c    ng h ) c a b vi x lý
3.1 Ki n trúc và Ho t  ng c a 8088
   ơn v giao ti p Bus - BIU
• Phát các tín hi u a ch n b nh và các
 c ng I/O thông qua A-Bus
•  c mã l nh t b nh thông qua D-Bus
•  c d li u t b nh thông qua D-Bus
• Ghi d li u vào b nh thông qua D-Bus
•  c d li u t các c ng I thông qua D-Bus
• Ghi d li u ra các c ng O thông qua D-Bus
     ơn v th c hi n - EU
• Bao g m CU và ALU
• CU : Gi i mã l nh t o ra các tín hi u
  i u khi n nh m th c hi n l nh ã ư c
 gi i mã
• ALU: th c hi n các thao tác khác nhau i
 v i các toán h ng c a l nh
T ch c c a microprocessor
          CPU


              Control
             registers     Control
 ALU           General
 BIU   Address     purpose
Control  Data      registers              Status
             Registers
  X lý l nh c a các vi x lý trư c 8086/8088
• M t th t c ơn gi n g m 3 bư c:
  – L y l nh t b nh
  – Gi i mã l nh
  – Th c hi n l nh
     • L y các toán h ng t b nh (n u có)
     • Lưu tr k t qu


Fetch  Decode  Execute  Fetch  Decode  Execute  …...  Microprocessor
 1    1     1    2    2     2
                                Bus
 Busy  Idle  Busy   Busy  Idle   Busy   …...
                  Cơ ch Pipelining
                                  P ip e lin in g


F e tc h  F e tc h  F e tc h  F e tc h   S to r e  F e tc h  F e tc h   Load  F e tc h      … ...      Bus
  1      2     3      4      1     5      6      2    7


      D ecode   D ecode D ecode D ecode       Id le   D ecode D ecode   Id le   Decode      … ...     In s tr u c tio n
       1      2    3    4               5    6           7               U n it


            Exec.    Exec.    Exec.   Exec.    Id le
                                     Id le   Exec.  Exec.    Id le      Exec.          E x e c u tio n
             1      2      3     4            5    6              7           U n it


               M e m o ry re q u e s t      M e m o ry re q u e s t
3.2 C u trúc thanh ghi c a 8088
    8088 có 14 thanh ghi 16-bit
    C u trúc thanh ghi c a h x86
General Purpose
                 Special Registers
        AH    AL
Accumulator                            Index Registers
           AX    Instr Pointer     IP
     EAX
                        EIP       Stack Pointer   SP
        BH    BL  Flags
Base                         FLAG          ESP
           BX          EFLAG         Base Pointer    BP
     EBX
                                       EBP
        CH    CL
Count              Segment Registers       Dest Index     DI
           CX
                                       EDI
     ECX
                  CS      Code Segment  Source Index    SI
        DH    DL
Data                DS      Data Segment         ESI
           DX
     EDX            ES     Extra Segment
                  SS     Stack Segment
                  FS

                  GS
       ấ
      Cấu trúc thanh ghi 8086/8088
           7     0  7    0

   Accumulator      AH      AL      AX
      Base      BH      BL      BX
     Counter      CH      CL      CX
      Data      DH      DL      DX
           15           0
  Code Segment         CS
  Data Segment        DS
  Stack Segment        SS
  Extra Segment        ES
           15           0
Instruction Pointer       IP        }
   Stack Pointer
   Base Pointer
                SP
                BP        }
   Source Index
Destination Index
                SI
                DI        }
   Các thanh ghi a năng
        7    0  7    0

 Accumulator    AH      AL    AX
    Base    BH      BL    BX
   Counter    CH      CL    CX
    Data    DH      DL    DX
- Có th truy c p như các thanh ghi 8-bit
- Lưu tr t m th i d li u truy c p nhanh hơn
và tránh kh i ph i truy c p b nh
- Có công d ng c bi t i v i m t s câu l nh
   Các thanh ghi segment
         15        0
 Code Segment     CS
 Data Segment     DS
 Stack Segment     SS
 Extra Segment     ES- Lưu tr  a ch segment c a m t ô nh c n truy c p
- K t h p v i các thanh ghi offset nh t nh
         Các thanh ghi offset
Instruction Pointer    IP
   Stack Pointer     SP
   Base Pointer     BP
   Source Index     SI
Destination Index     DI    - Lưu tr  a ch offset c a m t ô nh c n truy c p
    - K t h p v i các thanh ghi segment nh t nh
         Thanh ghi c
15                      0

x  x  x  x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF

- Không ph i t t c các bit u ư c s d ng
- M i bit ư c s d ng ư c g i là m t c
- Các c  u có tên và có th ư c L p/Xoá
riêng l
- Bao g m các c tr ng thái và các c i u
khi n
             Flags register
AC (Alignment check)
  (VM) Virtual mode
    (RF) Resume
  (NT) Nested task
 (IOPL) Input/output
    privilege level
    (O) Overflow
    (D) Direction
     (I) Interrupt
       (T) Trace
       (S) Sign
       (Z) Zero
  (A) Auxiliary Carry
       (P) Parity
       (C) Carry


             8086, 8088, 80186  80386, 80486DX


                 80286      80486SX
  3.3 Phương pháp qu n lý b nh

- B nh ư c xem là m t t p h p các ô nh
- M i ô nh ư c nh n d ng b ng m t a ch
v t lý duy nh t 20-bit
- Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch
v t lý c a nó ư c t o ra t hai giá tr 16-bit:
  a ch segment và a ch Offset
- a ch logic = a ch segment: a ch offset
M i liên h gi a CVL và CLG
               A=Bus
             19          0


               ịa chỉ vật lý
15            0          15            0


   Thanh ghi offset.               Thanh ghi Segment    0000
   3.4 Mô t t p l nh Assembly c a
        8086/8088
- Khuôn d ng: Mnemonics Các toán h ng
- Nhóm l nh chuy n s li u
- Nhóm l nh s h c
- Nhóm l nh logic
- Nhóm l nh R nhánh
- Nhóm l nh thao tác string
- Nhóm l nh h n h p
    Nhóm l nh chuy n s li u
   Data Transfer Instructions
-Chuy n s li u (sao chép s li u) t v trí này
sang v trí khác
- Ngu n s li u không thay i
- ich s có giá tr như giá tr c a Ngu n
- Các l nh chuy n s li u không nh hư ng n
các c tr ng thái trên thanh ghi c
- M t s l nh tiêu bi u: MOV, XCHG
Data Transfer Instructions -
      MOV
Khuôn d ng: MOV ích,Ngu n
- Tác d ng: ( ích)    (Ngu n)
- ích: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
-  Ngu n: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
3. M t giá tr c th
  M t s lưu ý    i v i MOV
- ích và Ngu n ph i có cùng kích c
- ích và Ngu n không th    ng th i
thu c b nh
- N u ích là m t thanh ghi segment
c a VXL thì Ngu n không th là m t
giá tr c th (nói cách khác, không th
n p giá tr tr c ti p cho m t thanh ghi
segment b ng l nh MOV)
  Data Transfer Instructions - XCHG
  Khuôn d ng: XCHG T/h1,T/h2
- Tác d ng: (T/h1)    (T/h2)
- T/h1: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
-   T/h2: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
  M t s lưu ý   i v i XCHG

- T/h1 và T/h2 ph i có cùng kích c
- T/h1 và T/h2 không th  ng th i
thu c b nh
- T/h1 và T/h2 không th là các thanh
ghi segment
       Các mode   a ch
- Khi th c hi n l nh, VXL s th c hi n nh ng
thao tác nh t nh trên s li u, các s li u này
 ư c g i chung là các toán h ng.
- Các toán h ng trong m t câu l nh có th là m t
ph n c a câu l nh ( d ng mã máy), có th n m
  m t thanh ghi c a VXL ho c B nh
-Cách xác nh toán h ng trong các câu l nh
 ư c g i là các mode ( nh) a ch
       Các mode   a ch
- Mode a ch thanh ghi: MOV AX,BX
- Mode a ch t c thì: MOV AL,55h
- Các mode a ch b nh : Các cách th c xác
 nh a ch vât lý c a toán h ng n m trong b
nh :
   Mode a ch tr c ti p
   Các mode a ch gián ti p …
  Mode a ch tr c ti p
(Direct Addressing Mode)
Mode a ch gián ti p thanh ghi
 (Register Indirect Addressing Mode)
 Mode   a ch cơ s -ch s
(Based-Indexed Addressing Mode)
 Nh các mode   a ch b nh như th nào?
• T tc b t  u trong b ng sau ây:
       BX  SI
             DISP
       BP  DI

• L y ra 0 ho c 1 ph n t t m i c t
• (Không l y 2 ph n t t m t c t)
• Ph i l y ít nh t 1 ph n t t b ng
                  Các ví d
                              Addressing
    Instruction        Comment                    Memory Contents
                               Mode


MOV AX, BX      Move to AX the 16-bit value in BX   Register   89 D8    OP  MODE
MOV AX, DI      Move to AX the 16-bit value in DI   Register   89 F8    OP  MODE
MOV AH, AL      Move to AL the 8-bit value in AX   Register   88 C4    OP  MODE
MOV AH, 12h     Move to AH the 8-bit value 12H    Immediate  B4 12    OP  DATA8
MOV AX, 1234h    Move to AX the value 1234h      Immediate  B8 34    OP  DATA16           Move to AX the constant defined as
MOV AX, CONST                       Immediate  B8 lsb msb  OP  DATA16
           CONST

           Move to AX the address or offset of
MOV AX, X                         Immediate  B8 lsb msb  OP  DATA16
           the variable X

           Move to AX the value at memory
MOV AX, [1234h]                      Direct    A1 34 12   OP  DISP16
           location 1234h

           Move to AX the value in memory
MOV AX, [X]                        Direct    A1 lsb msb  OP  DISP16
           location DS:X
                  Các ví d
                              Addressing
    Instruction        Comment                    Memory Contents
                               Mode

           Move to the memory location
MOV [X], AX                        Direct    A3 lsb msb   OP  DATA16
           pointed to by DS:X the value in AX

           Move to AX the 16-bit value pointed
MOV AX, [DI]                        Indexed   8B 05      OP  MODE
           to by DS:DI

           Move to address DS:DI the 16-bit
MOV [DI], AX                        Indexed   89 05      OP  MODE
           value in AX

           Move to AX the 16-bit value pointed  Register
MOV AX, [BX]                              8B 07      OP  MODE
           to by DS:BX              Indirect

           Move to the memory address DS:BX   Register
MOV [BX], AX                              89 07      OP  MODE
           the 16-bit value stored in AX     Indirect

           Move to memory address SS:BP     Register
MOV [BP], AX                              89 46      OP  MODE
           the 16-bit value in AX        Indirect

           Move to AX the value in memory at   Register
MOV AX, TAB[BX]                             8B 87 lsb msb  OP  MODE   DISP16
           DS:BX + TAB              Relative

           Move value in AX to memory      Register
MOV TAB[BX], AX                             89 87 lsb msb  OP  MODE   DISP16
           address DS:BX + TAB          Relative

           Move to AX the value in memory at   Base Plus
MOV AX, [BX + DI]                            8B 01      OP  MODE
           DS:BX + DI              Index
                     Các ví d
                                 Addressing
    Instruction           Comment                    Memory Contents
                                  Mode


              Move to the memory location     Base Plus
MOV [BX + DI], AX                               89 01     OP  MODE
              pointed to by DS:X the value in AX  Index


              Move word in memory location     Base Rel
MOV AX, [BX + DI + 1234h]                           8B 81 34 12  OP  MODE  DISP16
              DS:BX + DI + 1234h to AX register  Plus Index


MOV word [BX + DI +     Move immediate value 5678h to    Base Rel
                                       C7 81 34 12 78 56
1234h], 5678h        memory location BX + DI + 1234h   Plus Index
               Mã máy
M t l nh có th dài t 1    n 6 byte
• Byte 1 g m:
– Opcode (6 bit) xác   nh phép toán c n th c hi n
– Bit D xác  nh toán h ng   REG c a Byte 2 là ngu n hay ích:
   1: ích
   0: Ngu n
– Bit W xác   nh kích c c a toán h ng là 8 bit hay 16 bit
   0: 8 bit
   1: 16 bit
• Byte 2 g m:Mode field (MOD), Register field (REG)
   Register/memory field (R/M field)
      Anatomy of an instruction
    Opcode      Mode    Displacement  Data/Immediate

         • Opcode contains the type of instruction we
          execute plus two special bits, D and W
      D W  • The mode byte is used only in instructions that
          use register addressing modes and encodes the
          source and destination for instructions with two
 OPCODE
          operands
         • D stands for direction and defines the data flow
          of the instruction
MOD  REG  R/M   – D=0, data flows from REG to R/M
           – D=1, data flows from R/M to REG
         • W stands for the size of data
           – W=0, byte-sized data
           – W=1, word (in real mode) or double-word sized (in
            protected mode)
           Anatomy of an instruction
   Opcode        Mode      Displacement   Data/Immediate

            •  MOD field specifies the addressing mode
        D W   •  00 – no displacement
            •  01 – 8-bit displacement, sign extended
 OPCODE        •  10 – 16-bit displacement
            •  11 – R/M is a register, register addressing mode
            •  If MOD is 00,01, or 10, the R/M field selects one of
              the memory addressing modes
MOD  REG   R/M
Registers in the REG and R/M
       fields
Code  W=0 (Byte)  W=1 (Word)  W=1 (DWord)

 000   AL      AX      EAX

 001   CL      CX      ECX

 010   DL      DX      EDX

 011   BL      BX      EBX

 100   AH      SP      ESP

 101   CH      BP      EBP

 110   DH      SI      ESI

 111   BH      DI      EDI
         Example
• Consider the instruction 8BECh
                  Code  W=0  W=1  W=1
• 1000 1011 1110 1100 binary    000  AL  AX  EAX
                  001  CL  CX  ECX
• Opcode 100010 -> MOV       010  DL  DX  EDX
                  011  BL  BX  EBX

• D=1 data goes from R/M to REG  100
                  101
                     AH
                     CH
                        SP
                        BP
                           ESP
                           EBP

• W=1 data is word-sized      110
                  111
                     DH
                     BH
                        SI
                        DI
                           ESI
                           EDI


• MOD=11, register addressing
• REG=101 destination, R/M=100
 source
• MOV BP, SP
          Displacement addressing
   • If MOD is 00, 01, or 10 R/M has an entirely
    different meaning
 MOD             FUNCTION
                            R/M Code  Function
 00   No displacement

 01   8-bit sign-extended displacement
                             000   DS:BX+SI
 10   16-bit displacement               001   DS:BX+DI
 11   R/M is a register (register addressing mode)
                             010   SS:BP+SI
Examples:                        011   SS:BP+DI
If MOD=00 and R/M=101 mode is [DI]            100    DS:SI

If MOD=01 and R/M=101 mode is              101    DS:DI
[DI+33h]                         110    SS:BP

If MODE=10 and R/M=101 modes is             111    DS:BX
[DI+2233h]
          Example       Code
                    000
                    001
                       W=0
                       AL
                       CL
                          W=1
                          AX
                          CX
                              W=1
                              EAX
                              ECX
                    010  DL  DX   EDX
                    011  BL  BX   EBX
                    100  AH  SP   ESP
•  Instruction 8A15h         101  CH  BP   EBP
                    110  DH  SI   ESI
•  1000 1010 0001 0101        111  BH  DI   EDI


•  Opcode 100010 -> MOV       R/M Code      Function
•  D=1, data flows from R/M to REG   000        DS:BX+SI

•  W=0, 8-bit argument         001        DS:BX+DI
                    010        SS:BP+SI
•  MOD=00 (no displacement)      011        SS:BP+DI
•  REG=010 (DL)            100        DS:SI

•  REG=101 ([DI] addressing mode)   101        DS:DI
                    110        SS:BP
•  MOV DL, [DI]            111        DS:BX
   Direct Addressing Mode
• MOD is always 00
• R/M is always 110
• REG encodes the register to/from we take
 data as usual
• Third byte contains the lower-order bytes
 of the displacement, fourth byte contains the
 high order byte of the displacement
      Direct Addressing
•  Example: 8816 00 10
•  1000 1000 0001 0110 0000 0000 0001 0000
                   Code  W=0  W=1  W=1
•  Opcode 100010 -> MOV       000
                   001
                      AL
                      CL
                         AX
                         CX
                            EAX
                            ECX

•  W=0 (byte-sized data)      010
                   011
                      DL
                      BL
                         DX
                         BX
                            EDX
                            EBX
                   100  AH  SP  ESP
•  D=0 data flows from REG     101  CH  BP  EBP
                   110  DH  SI  ESI
•  MOD 00, REG=010 (DL), R/M=110  111  BH  DI  EDI


•  Low-order byte of displacement 00
•  High-order byte of displacement 10
•  MOV [1000h], DL
    Segment MOV instructions
• Different opcode 100011
• Segments are selected by setting the REG
 field      Example MOV BX, CS
REG Code  Segment reg.  Opcode 10001100
 000     ES
             MOD=11 (register addressing)
 001     CS
 010     SS     REG=001 (CS)
 011     DS
 100     FS
             R/M=011 (BX)
 101     GS     8CCB
           Mã máy
REG xác  nh thanh ghi cho toán h ng th nh t
          Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác  nh toán h ng th hai
          Mã máy
MOD và R/M cùng nhau xác  nh toán h ng th hai
            Ví d
Mã hoá l nh MOV    BL,AL
• Opcode   i v i MOV là 100010
• Ta mã hoá AL sao cho AL là toán h ng ngu n:
– D = 0 (AL là toán h ng ngu n)
• W bit = 0 (8-bit)
• MOD = 11 (register mode)
• REG = 000 (mã c a AL)
• R/M = 011 (mã c a BL)

K t qu :: 10001000 11000011 = 88 C3
        Nhóm l nh S h c
• Bên c nh tác d ng, c n chú ý n nh hư ng c a
 l nh i v i các c tr ng thái
• Các l nh s h c th/thư ng: ADD, SUB, …
• Các l nh s h c khác: CMP. NEG, INC, DEC, …
• nh hư ng n các c tr ng thái
 – CF
 – OF    Ph thu c vào quá trình th c hi n phép toán
 – AF

 – ZF = 1 n u K t qu b ng 0
 – SF = 1 n u MSB c a K t qu = 1
 – PF = 1 n u byte th p c a k t qu có Parity ch n
Arithmetic Instructions - ADD
 Khuôn d ng: ADD ích,Ngu n
- Tác d ng: ( ích)   ( ích)+(Ngu n)
- ích: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
-  Ngu n: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
3. M t giá tr c th
        nh hư ng c a ADD
 – ZF = 1 n u K t qu b ng 0
 – SF = 1 n u MSB c a K t qu = 1
 – PF = 1 n u byte th p c a k t qu có Parity ch n

• CF ư c l p n u tràn không d u (có nh t
 MSB)
• OF ư c l p n u tràn có d u:
 - Có nh t MSB, Không có nh vào MSB
 - Có nh vào MSB, Không có nh t MSB
• AF ư c l p n u có nh t nibble th p vào
 nibble cao (t bit 3 vào bit 4)
   Các c trên thanh ghi c
• Các bit nh t nh trên thanh ghi c i u
 khi n ho t ng ho c ph n ánh tr ng thái
 c a vi x lý
 – Các c  i u khi n (TF, IF, DF)
   • Quy t nh cách áp ng c a vi x lý trong các tình
    hu ng nh t nh
 – Các c tr ng thái (CF, PF, AF, ZF, SF, OF)
   • B nh hư ng b i các phép toán nh t  nh
   • Ph c v cho các l nh có i u ki n
     Các c     i u khi n
• DF - Direction flag (C hư ng)
 – DF = 1: hu ng xu ng
 – DF = 0: hư ng lên
• IF – Interrupt flag (C ng t)
 – IF = 1: cho phép ng t ngoài
 – IF = 0: c m ng t ngoài ( i v i ng t che ư c)
• TF - Trace flag
 – TF = 1: vi x lý th c hi n t ng l nh m t
       Các c tr ng thái
• Carry             • Zero
  – carry or borrow at      – result is 0
   MSB in add or subtract   • Sign
  – last bit shifted out     – result is negative
• Parity            • Overflow
  – low byte of result has    – signed overflow
   even parity          occurred during add or
• Auxiliary             subtract
  – carry or borrow at bit 3
     (Signed) Overflow
• Can only occur when adding numbers of the
 same sign (subtracting with different signs)
• Detected when carry into MSB is not equal
 to carry out of MSB
 – Easily detected because this implies the result
  has a different sign than the sign of the
  operands
• Programs can ignore the Flags!
   Signed Overflow Example
 10010110           00110110
+ 10100011          + 01100011
 00111001           10011001

Carry in = 0, Carry out = 1  Carry in = 1, Carry out = 0
Neg+Neg=Pos          Pos+Pos=Neg
Signed overflow occurred   Signed overflow occurred
OF = 1 (set)         OF = 1 (set)
    Examples of No Signed
       Overflow
 10010110           10010110
+ 01100011          + 11110011
 11111001           10001001

Carry in = 0, Carry out = 0  Carry in = 1, Carry out = 1
Neg+Pos=Neg          Neg+Neg=Neg
No Signed overflow occurred  No Signed overflow occurred
OF = 0 (clear)        OF = 0 (clear)
      Unsigned Overflow
• The carry flag is used   10010110
 to indicate if an    + 11110011
 unsigned operation     10001001
 overflowed
• The processor only    Carry out = 1
 adds or subtracts - it  Unsigned overflow occurred
 does not care if the   CF = 1 (set)
 data is signed or
 unsigned!
   DEBUG's Register Display
-R
…000 SP=0010 BP=0000 SI=0000 DI=0000
…00F IP=004F NV UP DI PL NZ NA PO NC
• The state of the Flags are shown in line 2
•  OV/NV:  (no)oVerflow  DN/UP: direction
•  EI/DI:  En(Dis)abled Interrupts
•  NG/PL:  sign      ZR/NZ: (not)Zero
•  AC/NA:  (no)Auxiliary  PE/PO: Even/Odd
•  CY/NC:  (no)Carry    (set/clear)
Arithmetic Instructions - SUB
 Khuôn d ng: SUB ích,Ngu n
- Tác d ng: ( ích)   ( ích)-(Ngu n)
- ích: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
-  Ngu n: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
3. M t giá tr c th
         nh hư ng c a SUB
 – ZF = 1 n u K t qu b ng 0
 – SF = 1 n u MSB c a K t qu = 1
 – PF = 1 n u byte th p c a k t qu có Parity ch n

• CF ư c l p n u tràn không d u (có mư n vào
 MSB)
• OF ư c l p n u tràn có d u:
 - Có mư n t MSB, Không có mư n t MSB
 - Có mư n t MSB, Không có mư n vào MSB
• AF ư c l p n u có mư n t nibble cao vào
 nibble th p (t bit 4 vào bit 3)
Arithmetic Instructions - CMP
 Khuôn d ng: CMP ích,Ngu n
- Tác d ng: ( ích)-(Ngu n)
- ích: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
-  Ngu n: có th là:
1. M t thanh ghi 8 ho c 16 bit c a VXL
2. M t v trí nh (1 ho c 2 ô nh liên ti p
  nhau)
3. M t giá tr c th
  Arithmetic Instructions – INC, DEC,
          NEG
• INC T/h
• Trong ó: T/h có th là các thanh ghi ho c v trí nh
• Tác d ng: (T/h)    (T/h)+1
• DEC T/h
• Trong ó: T/h có th là các thanh ghi ho c v trí nh
• Tác d ng: (T/h)    (T/h)-1
• Lưu ý: Các l nh INC và DEC không nh hư ng    n c CF
• L nh NEG T/h:     o d u c a T/h (L y bù 2)
• L nh NEG s l p c OF n u giá tr c a T/h là giá tr âm
 nh t trong d i giá tr c a các s có d u tương ng
         Nhóm l nh Logic
• C n chú ý n nh hư ng c a l nh i v i các c
 tr ng thái
• Các l nh logic th/thư ng: NOT, AND, OR, XOR
 NOT A: ~A
AND A,B:   A &= B
OR A,B :    A |= B
XOR A,B:    A ^= B
• NOT không nh hu ng n các c tr ng thái.
• Các l nh khác:
 –  CF = 0
 –  OF = 0
 –  ZF = 1 n u K t qu b ng 0
 –  SF = 1 n u MSB c a K t qu = 1
 –  PF = 1 n u byte th p c a k t qu có Parity ch n
 –  AF không xác nh
    M t s ví d
AL   1100 1010  AL    0011 0101
  NOT AL      BL    0110 1101
AL   0011 0101    OR AL, BL
          AL    0111 1101
AL   0011 0101
BL   0110 1101  AL    0011 0101
 AND AL, BL    BL    0000 1111
AL   0010 0101   OR AL, BL
          AL    0011 1111
AL   0011 0101
BL   0000 1111  AL   0011 0101
 AND AL, BL    BL   0110 1101
AL   0000 0101   XOR AL, BL
          AL   0101 1000
      M ts    ng d ng
• Bài toán Xoá bit: Xoá m t bit nào ó c a
 m t toán h ng mà không làm nh hư ng n
 các bit còn l i c a toán h ng ó
• Bài toán Ki m tra bit: Xác nh m t bit nào
  ó c a m t toán h ng là b ng 0 hay 1 (thông
 qua giá tr c a m t c tr ng thái)
• Bài toán L p bit: L p m t bit nào ó c a
 m t toán h ng mà không làm nh hư ng n
 các bit còn l i c a toán h ng ó
       Nhóm l nh logic
• Các l nh logic khác: L nh TEST, Các l nh d ch
 (Shift) và Các l nh quay (Rotate)
• L nh TEST ch khác l nh AND là không gi l i
 k t qu c a phép toán
• Các l nh d ch và Các l nh quay u có hai khuôn
 d ng:
 Khuôn d ng 1: Mnemonic Toán h ng,1
 Khuôn d ng 2: Mnưmonic Toán h ng,CL
• Tác d ng c a m t câu l nh theo khuôn dang 2
 gi ng như tác d ng liên ti p c a N câu l nh tương
  ng theo khuôn d ng 1, v i N là giá tr c a thanh
 ghi CL
   Các l nh D ch trái: SHL, SAL

CF        Register

                  0
  Shift right SHR


     Register   CF0
Shift right SAR

   Register   CF
  Rotate through Carry L/R
(Quay trái/ph i thông qua carry)
         RCL
        RCR
       Rotate left/right
   (Quay trái/ph i không qua carry)


ROL
                     ROR
     Nhóm l nh r nhánh
• Làm thay i tr t t th c hi n l nh bình thư ng
 c a vi x lý
• L nh nh y không i u ki n: JMP
• Các l nh nh y có i u ki n: Jxxx
• L nh l p: LOOP và các bi n th c a nó
• Các l nh có liên quan n Chương trình con:
 - CALL (g i chương trình con)
 - RET (tr v chương trình g i)
• Các l nh có liên quan n Chương trình con ph c v ng t
 - INT (g i chương trình con ph c v ng t - G i ng t)
 - IRET (quay v chương trình g i ng t)
   L nh nh y không i u ki n
• JMP nhãn
  – Nh y g n:    E9 xx xx (3 byte)
  – Nh y ng n:   EB xx (2 byte)
  – Nh y xa:    EA xx xx xx xx (5 byte)
• Nhãn: tên do ngư I l p trình t   t ra theo qui t c t tên
 c a Assembler và có th   t vào trư c m t câu l nh b t kỳ
 trong chương trình cùng v i d u :
 nhãn: Câu l nh c n th c hi n

• Nhãn s ư c d ch thành a ch
• Kho ng cách nh y: Kho ng cách    i s (có d u) t l nh
 nh y n l nh c n th c hi n
  Cơ ch th c hi n l nh nh y
• Các l nh nh y ng n và g n ch làm thay         i
 giá tr c a thanh ghi IP
 – L nh nh y ng n c ng kho ng cách nh y 8-bit có d u
  vào giá tr hi n th i c a IP
 – L nh nh y g n c ng kho ng cách nh y 16-bit có d u
  vào giá tr hi n th i c a IP
• L nh nh y xa làm thay     i c CS và IP
 – Gán cho CS và IP các giá tr m i
   Mã máy c a l nh nh y
1106:0100 EB2A     JMP   012C
• 012C-0102=002A
1106:0102 EBFC     JMP   0100
• 0100-0104=FFFC
1106:0104 E97F00    JMP   0186
• 0186-0106=0080 (too far for short!)
• 0186-0107=007F
1106:0107 E9F5FE    JMP   FFFF
• FFFF-010A=FEF5
   Các l nh nh y có i u ki n
• Jxxx nhãn
  – Có g n 40 menmonic khác nhau
• Các l nh nh y i u ki n ơn: ph thu c vào giá tr
 c a1c .
• JNZ/JNE - Nh y n u c ZF = 0, nghĩa là k t qu
 c a phép toán trư c ó khác không
• JC - Nh y n u CF = 1, nghĩa là câu l nh trư c ó
 l p c carry
• JZ/JE
• JNC
   Các l nh nh y có i u ki n
• T t c các l nh nh y có i u ki n ph i là nh y
 ng n
  – kho ng cách nh y: -128 to +127 bytes
• T h p v i l nh nh y không i u ki n có th
 vư t qua gi i h n này.
• Các l nh nh y i u ki n kép: ph thu c vào giá
 tr c a nhi u c
• JB/JNAE
• JNL/JGE
  ng d ng c a các l nh nh y có i u ki n

• K t h p v i JMP    xây d ng các c u trúc l p
 trình cơ b n:

 - C u trúc i u ki n
 - C u trúc l p

• Các l nh nh y thư ng theo sau các l nh làm thay
  i giá tr c a các c tr ng thái:
  – CMP
  – TEST …
  C u trúc i u ki n

mov ax,n
cmp ax,7
jz nhan1
l nh 1
jmp nhan2
nhan1:l nh 2
nhan2:l nh 3
     C u trúc l p
 mov ax,n

 nhan1: cmp ax,0
 jz nhan2
 l nhi
 sub ax,2
 jmp nhan1

nhan2: l nhk
   C u trúc i u ki n - AND
char n; int w,x;   ;if(n>='A'&&w==x)
            mov ah,n
if (n>='A' && w==x)
            cmp ah,'A'
  whatever();     jl nogo
            mov ax,w
            cmp ax,x
            jne no_go
           ;then-part
            call whatever
           nogo:
    C u trúc i u ki n - OR
char n,k; unsigned int w;  ;if(n<>k||w<=10)
               mov ah,n
if (n<>k || w<=10)
               cmp ah,k
  whatever();        jne then_
               cmp w,10
               ja end_if
              then_:
               call whatever
              end_if:
         L nh LOOP
• LOOP nhan
 – Gi m CX i 1
                  mov cx,9
 – N u (CX) <> 0 thì
  JMP nhan. N u không   nhan: l nh 1
  thì ti p t c th c hi n     l nh 2
  l nh theo tr t t bình     l nh 3
  thư ng             loop nhan
   LOOPZ/E và LOOPNZ/E
• Các bi n th c a    • Lưu ý: LOOP gi m
 LOOP          CX nhưng không nh
• Giá tr c a c ZF có   hu ng n các c
 th làm k t thúc s m  • LOOPZ == LOOPE
 vòng l p
• Loop while ZF/equal  • LOOPNZ==LOOPNE
 && CX!=0       • Các l nh trong vòng
• Loop while (NZ/ not   l p có th tác ng n
 equal) && CX!=0     c ZF (CMP ?)
     Chương trình con
• Chương trình con trong ngôn ng Assembly
  ư c g i là Th t c (Procedure)
• M t th t c có th ư c th c hi n nhi u l n
• Có liên quan n stack:
 - lưu gi   a ch quay v
 - lưu gi giá tr c a các thanh ghi c a vi x
 lý
          Stack ?
• C u trúc d li u LIFO   RWM
  - PUSH : ghi d li u vào stack,
  - POP: c d li u t stack
• (SS:SP) tr  n nh c a stack
• (SS:BP) truy c p stack ng u nhiên (không
 theo LIFO)
      Stack Initialization
• The .stack directive hides an array
 allocation statement that looks like this
 – The_Stack  DB  Stack_Size dup (?)

• On program load…
 – SS is set to a segment address containing this
  array (usually The_Stack starts at offset 0)
 – SP is set to the offset of The_Stack+Stack_Size
  which is one byte past the end of the stack array
   • This is the condition for an empty stack
  Initial Stack Configuration
.stack 12 ;Reserve space for the stack
• Loader determines actual segment address
  for the start of the stack
 – This is an empty stack
         Stack Size: 000C


   SS:0340
   SS:0340          SP:000C
                SP:000C
  How Does The Stack Work?
• The stack grows backwards through
 memory towards the start of the stack
 segment
        Stack Size: 000C


   SS:0340
   SS:0340           SP:0008
                  SP:0008
• Push decrements stack pointer
 Pop increments stack pointer
          PUSH
• PUSH ngu n
 – Push ngu n vào stack
• PUSHF
 – Push thanh ghi c vào stack
• L nh PUSH trư c h t s gi m SP i 2 r i
 lưu giá tr c a ngu n vào v tr nh ư c tr
 b i (SS:SP)
        Ví d PUSH
        Stack Size: 000C
3C 09 A4 40 2C FF A2 43 07 06 4C 2A 09 46


   SS:0340
   SS:0340            SP:0008
                  SP:0008

PUSH AX    AX: 0123
        AX: 0123

3C 09 A4 40 2C FF A2 23 01 06 4C 2A 09 46


   SS:0340
   SS:0340            SP:0006
                  SP:0006
          POP
• POP ích
 – Pop d li u t  nh stack vào ich
• POPF
 – Pop d li u t  nh stack vào thanh ghi c
• L nh POP trư c h t copy d li u ư c tr
 b i (SS:SP) n ích r i tăng SP lên 2
        Ví d POP
3C 09 A4 40 2C FF A2 23 01 06 4C 2A 09 46


   SS:0340
   SS:0340         SP:0006
               SP:0006

POP ES
3C 09 A4 40 2C FF A2 23 01 06 4C 2A 09 46


   SS:0340
   SS:0340         SP:0008
               SP:0008
        ES: 0123
        ES: 0123
        Tràn stack!
        Stack Size: 000C


   SS:0340
   SS:0340       SP:FFFE
             SP:FFFE
• Stack Overflow
• Stack Underflow
         Stack Size: 000C


   SS:0340
   SS:0340       SP:000D
              SP:000D
        Th t c
Tên_Th _t c PROC   ki u
 ;thân c a th t c
 RET  ;quay v chuơng trình g i
Tên_Th _t c ENDP
• ki u là NEAR ho c FAR
 – ng m  nh là NEAR
• M t th t c có th có nhi u l nh RET
     L nh CALL và RET
• G i m t th t c (NEAR)
 CALL Tên_Th _t c
 – push IP vào stack
 – copy a ch c a Tên_Th _t c vào IP
• Tr v t m t th t c (NEAR)
 RET
 – pop giá tr  nh stack vào IP
          Th t c Far
• G i th t c (FAR)
 CALL Tên_th _t c
 – l n lư t push CS và IP vào stack
 – copy a ch c a Tên_th _t c vào CS và IP
• Tr v t th t c (FAR)
 RET
 – pop giá tr t  nh stack l n lư t vào IP và CS
          G i ng t
• G i ng t là m t l i g i th t c   c biêt
  – FAR
  – Thanh ghi c ph i ư c b o toàn
• INT S ng t
  – Thanh ghi c ư c push, TF và IF b xoá
  – CS và r I IP ư c push
  – a ch c a m t chương trình con ph c v ng t (Vector
   ng t) tương ng v i S ng t ư c copy vào CS và IP
       Tr v t ng t
• IRET
• Tác d ng c a lênh:
  – Giá tr  nh c a stack ư c pop vào IP
  – Giá tr  nh c a stack ư c pop vào CS
  – Giá tr  nh c a stack ư c pop vào thanh ghi c


• Chương trình b ng t ti p t c th c hi n dư ng như
 không có chuy n gì x y ra
  Xu t ký t ra màn hình PC
• Ng t 21h
 – Ng t này h tr r t nhi u d ch v trên PC
 – Nh n d ng d ch v b ng s d ch v (s hàm). S d ch
  v c n ư c n p voà thanh ghi AH
 – Tuỳ theo t ng d ch v , có th c n thêm m t s is
  khác ư c n p vào các thanh ghi xác nh
• AH = 2, DL = Mã ASCII c a ký t c n xu t
 – Ký t   ư c hi n th t i v trí hi n th I c a con tr
  Xu t xâu ký t ra màn hình PC
• D ch v 09h c a ng t 21h
  – DX = a ch Offset c a xâu (trong o n d li u)
  – DS = a ch segment c a xâu
  – Xâu ký t ph i k t thúc b ng ký t '$'
•   n p  a ch offset c a xâu vào DX, có th :
  – LEA  DX, Tênxâu
  – MOV  DX, OFFSET Tên xâu
 Nh p 1 ký t t bàn phím PC
• D ch v 01h c a ng t 21h
• Khi NSD gõ m t ký t t bàn phím:
 – Ký t s hi n trên màn hình
 – AL s ch a mã ASCII c a ký t     ó
  • AL=0 n u ký t  ư c nh p là ký t  i u khi n
   Nhóm l nh thao tác string
• Chúng ta hi u: string là m t m ng byte ho c
 t n m trong b nh
• Các thao tác string:
 –  Sao chép
 –  Tìm ki m
 –  Lưu tr
 –  So sánh
       Các    c i m
• Ngu n: (DS:SI), ích: (ES:DI)
 – DS, ES ch a a ch Segment c a string
 – SI, DI ch a a ch Offset c a string
• C hư ng DF (0 = Up, 1 = Down)
 – DF = 0 - Tăng a ch (trái qua ph i)
 – DF = 1 - Gi m a ch (ph I qua trái)
    Chuy n (Sao chép)
• MOVSB, MOVSW
 – Chuy n 1 byte ho c 1 word t v trí nh này
  sang v trí nh khác
 – Tác d ng c a l nh:
  • Sao chép byte/word t (DS:SI) n (ES:DI)
  • Tăng/Gi m SI và DI 1 ho c 2 giá tr
 – N u CX ch a m t giá tr khác không:
  • REP MOVSB ho c REP MOVSW s t     ng sao
   chép (CX) l n và CX s v không
      Ví d :Sao chép m ng
; Sao chép 10 byte t m ng a sang m ng b, gi s (DS) = (ES)
 mov     cx, 10
 mov     di, offset b
 mov     si, offset a
 cld     ;xoá c DF
 rep     movsb
 Ví d : T nh ti n các ô nh

mov    cx, 7
mov    di, offset a+9
mov    si, offset a+6
std    ;l p c DF
rep    movsb    SI  DI


   a
          Ví d
pattern     db "!@#*"
        db 96 dup (?)
mov     cx,96
mov     si, offset pattern
mov     di, offset pattern+4
cld
rep     movsb  DI
SI
     ! @ # *
   a
        Lưu tr string
STOSB, STOSW     • Thư ng ư c s d ng
• Copy AL ho c AX    có ti n t REP và s
 vào m t m ng byte   l n l p trong CX
 ho c word
 –  ích (ES:DI)
• Tăng ho c Gi m DI
 – ph thu c DF
       Ví d :
arr dw 200 dup (?)

mov  ax,50A0h
mov  di,offset arr
mov  cx,200
               DI
cld     AX 50 A0
rep stosw
        A0 50 A0 50
       arr
        N p String
• LODSB, LODSW
 – Byte ho c word t i (DS:SI) ư c copy vào AL
  ho c AX
 – SI tăng ho c gi m 1 ho c 2 giá tr ph thu c DF
• Thư ng ư c dùng v i STOSx trong m t
 vòng l p x lý t ng ph n t trong m t
 m ng
        Ví d :

 mov di, offset b
 mov si, offset a
 mov cx,30
 cld
lp:
 lodsb
 and al,0DFh
 stosb
 loop  lp
        Quét String
SCASB, SCASW
• So sánh AL ho c AX v I byte ho c word
 t I (ES:DI) và t ng tăng ho c gi m DI
• L nh này nh hư ng n các c tr ng thái
 – Tuỳ theo k t qu so sánh
 – Dùng trong m t vòng l p REPs
   • REPZ, REPE, REPNZ, REPNE
       Ví d
arr db 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
 mov    di, offset arr
 mov    cx,26
 cld
 mov    al,target
 repne scasb

 jne    nomatch
      So sánh String
CMPSB, CMPSW
• So sánh byte ho c word t i (DS:SI) v i byte
 ho c word t I (ES:DI), tác ng n các c
 và tăng ho c gi m SI và DI
• Thư ng dùng so sánh hai m ng v i nhau
         Ví d
 mov si, offset str1
 mov di, offset str2
 cld
 mov cx, 12
 repe  cmpsb
 jl   str1smaller
 jg   str2smaller
;the strings are equal - so far
;if sizes different, shorter string is
 less
   Nhóm l nh h n h p
- Các l nh L p/Xoá tr c ti p các c :
STC, CLC
STD, CLD
STI, CLI
- L nh NOP (No Operation): Không làm
gì!!!
- L nh NOP thư ng ư c dùng trong các
vòng l p t o tr (delay)b ng ph n m m
- Các l nh Nh p/Xu t d li u  i v i
các c ng I/O
  IN
  OUT
        L nh IN
- N u  a ch  c a c ng Nh  hơn ho c
b ng FFh:
IN Acc,  a ch c ng
- Trong ó: Acc có th là AL ho c AX
- Nh p d li u t c ng vào Acc
- N u  a ch c a c ng L n hơn FFh:

MOV DX,  a ch c ng
IN Acc, DX
- Trong ó: Acc có th là AL ho c AX
- Nh p d li u t c ng vào Acc
        L nh OUT
- N u  a ch  c a c ng Nh  hơn ho c
b ng FFh:

OUT  a ch c ng, Acc
- Trong ó: Acc có th là AL ho c AX
- Xu t d li u t Acc ra c ng
- N u  a ch c a c ng L n hơn FFh:

MOV DX,  a ch c ng
OUT DX, Acc
- Trong ó: Acc có th là AL ho c AX
- Xu t d li u t Acc ra c ng
    Tóm t t chương
- Tính tương thích v C u trúc thanh
ghi c a các vi x lý h x86
- Tính tương thích v T p l nh c a các
vi x lý h x86

								
To top